Issuu on Google+

MARCH 2013

ISSUE NO. 277

THE ORTHODOX VISION

WWW.HOLYTRINITYBRIDGEPORT.ORG

1

MARCH 2013

IN THIS ISSUE “On the Sunday of Forgiveness, the last Sunday before the Great Lent, we are reminded of something that we usually try not to think of: our mortality.. ”

by Fr. Andreas Vithoulkas

<<Tὴν Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς, τὴν τελευταία πρὶν ἀπὸ τὴν µεγάλη τεσσαρακοστή, ἐνθυµούµεθα κάτι ποὺ προσπαθούµε νὰ ἀποφύγουµε νὰ σκεπτόµαστε συνήθως: τὸν θάνατό µας . >>

του π. Ανδρέα Βυθούλκας

Chosen and Appointed by God to Go and Bear Fruit


MARCH 2013 THE Oώρες RTHODOX VISION March 2013 Weekday & Saturday Liturgies/ Καθηµερινές & Σαββάτου Λειτουργίας Sun

Mon

Tue

MEMORIALS Sunday, March 3, 2013 Konstantinos Papanikolaou- 40 Days Katherine Baze- 1 year Angie Sharp - 1 year Stylianos Rouggos - 1 year

Wed

Thu

2 9:00 am

Fri

Sat

1

2

Friday of Prodigal Son

Saturday of Prodigal Son

Martyr Eudocia

Martyr Hesychius

Andonina the New Martyr

Nicholas Planas

7 Meatfare Thursday

8

9

Sunday, March 10, 2013 Bessie Coclin- 40 days Vasilios Binaretzoglou - 40 days Konstantinos Hardas - 1 Year Sunday, March 17, 2013 Speros Yeotsas- 1 year

3

4

5

6

Sunday of the Prodigal Son/ Του Ασώτου

Meatfare Monday

Meatfare Tuesday

Meatfare Wednesday

Gerasimus of the Jordan

Conon the Gardener

42 Martyrs of Amorion

Mark the Ascetic

Finding the Precious Cross by St. Helen

Lavrentios of Megara

Hermas the Apos- 40 Martyrs of Sebastia tle of the 70

more

more

more

more

Caesarios the Righteous

12

13

14

15

16

Bible Study

Cheesefare Thursday

Cheesefare Friday

Service- 2nd Sat-

Benedict of Nursia

Martyr Agapius & Companions

Euschimonus the Confessor

Manuel the New Martyr of Crete

Ψυχοσάββατο Cheesefare Saturday / Martyr Sabine / Christodulus the Wonderworker

Martyrs Eutropius, Cleonicus and Martyrs Paul and Julianna Basiliscus Theodoretos the Holy Martyr of

more

10 Apokriatiko Luncheon— Κυριακή της Απόκρεω

11

Cheesefare Mon- Cheesefare day Tuesday Sophronius, Pat. Of Jerusalem Theodora the Righteous

Judgment Sunday (Meatfare Sunday) / Martyr Quadratus of more Corinth and the 5

Theophanes the Confessor Symeon the New Theologian more 19 First Tuesday of Lent

17

18 First Mon-

Forgiveness Sunday /Της Τυρινής

Patrick, Enlightener of Ireland

day of Lent / ΚΑΘΑΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ/ Αρχίζει η Σαρακοστή/ Cyril, Abp. Of Jerusalem / Trophimos & Eukarpion, Monk-martyrs

24 Sunday of

25 Greek

Orthodoxy / Κυριακή της Ορθοδοξίας

School March 2nd Tuesday of 25th Program Lent Celebration Synaxis of the

Alexis the Man of God

Forefeast of the Annunciation Bp. Artemon

31 Philoptochos Lenten

Luncheon Sunday of St. Gregory Palamas / Γρηγόριος ο Παλαµάς /

Annunciation of the Theotokos / Ο Ευαγγελισµός της Θεοτόκoυ

Martyrs Chrysanthus and Daria Demetrios the New Martyr

26

Archangel Gabriel 26 Martyrs in Crimea

Cheesefare Wednesday Nicephorus, Pat. Of Constantinople Pouplios the Martyr, Bishop of Athens

Meatfare Friday

Service- 1st Saturday of 7 Hieromartyrs of Theophylact , Bp. Souls / 1ον Ψυχοσάββατο Cherson of Nicomedea

urday of Souls/2ον

20 Presancti- 21 First Thursday fied Liturgy/ Προηγιασµένη of Lent 7:00 pm / First

22 1st Salutations/ Α΄Χαιρετισµοί 7:00 pm -

Wednesday of Lent / Fathers of the Monastery of St. Savas / Cuthbert the Wonderworker

First Friday of Lent / Hieromartyr Basil of Ancyra / Kalliniki & Vassilisa the Martyrs

Ψυχοσάββατο First Saturday of Lent / Martyr Nicon & the 199 / Anatolios & Protoleon the Martyrs

29 2nd Salutations 7:00 pm / Β΄Χαιρετισµοί

30

James the Confessor

Thomas, Pat. Of Constanstinople

27 Presanctified 28

Liturgy/ Προηγιασµένη

2nd Thursday of Lent

7:00 pm - 2nd Hilarion the New

Wednesday of Lent Matrona of Thessalonica Paul, Bishop of Corinth

Herodion the Apostle of the 70

2nd Friday of Lent / Hierormartyr Mark of Arethusa / Martyr Cyril the Deacon & Companions

23- GOYA Tag Sale / Service3rd Saturday of Souls / 3ον

Second Saturday of Lent John Climacus Sosthenes Apollos, Cephas, Caesar, & Epaphroditos, the Apostles

DOP’S 26 ACTS OF KINDNESS March 3— Act 1: Treat Sunday School Children to snacks after class March 10—Act 2: Treat Sunday School Children to snacks after class


MARCH 2013

THE ORTHODOX VISION

by Father Andreas Vithoulkas

The Lord my Creator took me as dust from the earth and formed me into a living creature, breathing into me the breath of life and giving me a soul; He honored me, setting me as a ruler upon the earth over all things visible, and making me the companion of the angels. But Satan the deceiver, using the serpent as his instrument, enticed me by food; he parted me from the glory of God and gave me over to the earth and to the lowest depths of death. But, Master, in compassion call me back again. From The Sunday of Forgiveness Vespers

O

n the Sunday of Forgiveness, the last Sunday before the Great Lent, we are reminded of something that we usually try not to think of: our mortality. We hear the ancient words from Scripture, “Then God formed man out of dust from the ground, and breathed in his face the breath of life; and man became a living soul” (Gen 2:7). Strange words to the modern ear. Why should we remember our death when

all the world cries "Life" to us? We are urged to think positive thoughts, to feel good about ourselves, to reach for the stars, to "be all that you can be." It is annoying to be reminded that this full life will someday end. No. Forget all this dust and ashes talk. Let us keep things in their places, simple and safe - life now, while there is life; death later, when there must be death. Death is a fact of this life. But this realization does not mean we should despair. St. Paul exhorts us to no longer fear death because we have the hope of the Resurrection (1 Thess. 4:13). For Christians, death is not the end of the story. The Gospel puts things into perspective - it allows us to think about the unthinkable. The Lenten story begins with an uncomfortable stirring of the ashes of existence and forces us to consider our sin, our guilt, to "Remember, you are dust, and to dust you shall return." Amid the many, busy and distracting events of our lives, the quiet hours of Lenten worship are certainly needed. Lent, taken seriously, provides us with greater opportunity for solitude, more time for reflection and meditation as we journey through our particular wilderness to Holy Pascha. Through fasting and prayer we tune out the noise or static of the world and become more in tune with God. We need this time to consider how we are doing and to evaluate our relationship with each other and with God. Great Lent is that traditional time of the year when we are urged to probe into the deeper corners of our being. During this time of Great Lent we are also reminded of other timeless truths from Scripture: that we are created in the “image and

3

likeness” of God, and that through repentance we are able to return to our original purpose in life, to regain our lost relationship with God. Repentance is coming to our senses, like the prodigal son did, and seeing ourselves as we really are. Repentance is facing up to the powerful desires within us to deceive - to deceive others and ourselves. But repentance is not only recognition; it is also repudiation. Often, getting caught in a sinful act will produce feelings of remorse, anguish, regret, and sorrow, but unhappiness is not repentance. Repentance is realizing one’s inadequacy and surrendering to God’s mercy. Genuine repentance means that the direction of our lives has changed. It means we have come to our senses and we arise and return to our God. We ourselves must be changed! And we can't do this on our own. Our bonds of captivity are too strong for us to break on our own. In our sin, we simply do not have the power to direct our own repentance. Power to repent comes from God's decision to save. I doubt very much if the prodigal son would have gone home to an elder brother, but going home to a loving father is an altogether different matter. The relationship of love makes all the difference. This culminates in a glorious day of Resurrection. The Good News that Christ came to tell us is this: that, because of Jesus Christ, neither ashes nor dust are the last word. I wish to all of you and your families a blessed and fruitful Lent!

“We can't help everyone, but everyone can help someone.” Ronald Reagan


MARCH 2013

του π. Ανδρέα Βυθούλκας Ὁ πλάστης µου Κύριος, χοῦν ἐκ τῆς γῆς προσλαβών µε, ζωηρῷ φυσήµατι, ψυχώσας ἐζώωσε καὶ ἐτίµησεν, ἐπὶ γῆς ἄρχοντα, ὁρατῶν ἁπάντων, καὶ Ἀγγέλοις ὁµοδίαιτον. Σατὰν δ ὁ δόλιος, ὀργάνῳ τῷ ὄφει χρησάµενος, ἐν βρώσει ἐδελέασε, καὶ Θεοῦ τῆς δόξης ἐχώρισε, καὶ τῷ κατωτάτῳ, θανάτῳ παραδέδωκεν εἰς γῆν. Ἀλλ ὡς ∆εσπότης καὶ εὔσπλαγχνος, πάλιν ἀνακάλεσαι. Στιχηρὰ προσόµοια τοῦ Τριῳδίου τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας τῆς Τυρινῆς

T

ὴν Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς, τὴν τελευταία πρὶν ἀπὸ τὴν µεγάλη τεσσαρακοστή, ἐνθυµούµεθα κάτι ποὺ προσπαθούµε νὰ ἀποφύγουµε νὰ σκεπτόµαστε συνήθως: τὸν θάνατό µας, τὴ φυσική µας προσωρινότητα, καθὼς λέγει ἡ γραφή· καὶ ἔπλασεν ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν. (Γέν. 2, 7) Παράξενα ἀκούσµατα γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο. Γιατὶ θὰ πρέπει νὰ σκευτόµαστε τὸ θάνατό µας ὅταν ὅλος ὁ κόσµος βροντοφωνάζει «ζῆσε καὶ ἀπόλαυσε τὴ ζωή σου»; Παροτρυνόµαστε γιὰ νὰ σκεφτόµαστε θετικά, νὰ αἰσθανόµαστε ἄνετα µὲ τὸν ἐαυτό µας, να φτάσουµε στὰ ἄστρα, νὰ "γίνουµε ὅτι καλύτερο µποροῦµε". Εἶναι ἐνοχλητικὸ νὰ µᾶς ὑπενθύµιζουν ὅτι κάποια µέρα αὐτὴ ἡ ζωή θὰ λήξῃ, θὰ φθάσῃ σίγουρα τὸ τέλος της· ὄχι! ἄς ξεχάσουµε πιὰ αὐτὲς τὶς ἀπαισιόδοξες λέξεις, χῶµα, σκόνη, στάχτη. Ἄς βάλουµε τὰ πράγµατα στὴ θέση τους, ἁπλᾶ καὶ ἀσφαλῆ - ἄς ζήσουµε τὴ ζωὴ τώρα ποὺ εἴµαστε ἐν ζωῇ - κι᾽ ἂς ἀφήσουµε τὸ θάνατό µας γιὰ ἀργότερα, ὅταν θὰ ἔρθῃ ὁ θάνατος. Τὸτε αὐτοὶ ποὺ θὰ µείνουν πίσω θὰ ἀντιµετωπίσουν τὸν δικό µας θάνατο. Ὁ θάνατος εἶναι δεδοµένο σὲ αὐτὴ τὴ ζωή. Ὅµως ἡ διαπίστωση αὐτὴ δὲν σηµαίνει ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἀφεθοῦµε στὴν ἀπελπισία. Ὁ ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος µᾶς προτρέπει νὰ µὴν ἔχουµε πλέον τὸν φόβο τοῦ θανάτου, ἀλλὰ νὰ βασιζόµαστε στὴν ἐλπίδα τῆς ἀναστάσεως (Οὐ θέλοµεν δὲ ὑµᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, περὶ τῶν κεκοιµηµένων, ἵνα µὴ λυπῆσθε, καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ µὴ ἔχοντες ἐλπίδα 1 Θεσ. 4, 13). Ὁ θάνατος δὲν εἶναι τὸ καθορίζον τελικὸ γεγονὸς τῆς ἱστορικῆς µας πορείας γιὰ τοὺς Χριστιανούς. Τὸ εὐαγγέλιο θέτει τὰ δεδοµένα µὲ µιὰ ριζικὰ διαφορετικὴ προοπτική καθοδηγώντας µας στὴν πραγµάτωση τοῦ ἀσύλληπτου γιὰ τὸν κοινό νοῦ. Ἡ ἐξιστόριση τῆς µεγάλης τεσσαρακοστῆς ξεκινᾶ µὲ τὴ δυσχερῆ γιὰ µᾶς ἀναµόχλευση τῆς στάχτης τῆς ὕπαρξής µας, ποὺ µᾶς ὑποχρεώνει νὰ ἐξετάσουµε τὶς δικές µας ἀµαρτίες καὶ ἐνοχὲς γιὰ νὰ θυµηθοῦµε ὅτι χοῦς εἶ καί εἰς χοῦν ἀπελεύσει, ὅπως λέγεται κατὰ τὴν ταφή µας ἀπὸ τὸν ἱερέα. Ἀνάµεσα ἀπὸ τὴν πολυσυρροὴ τῶν γεγονότων τῆς πολυάσχολης ζωῆς µας ποὺ διασαλεύει τὴν ἐπικέντρωση στὴ ζωής µας, ἔχουµε ἐπείγουσα ἀνάγκη ἀπὸ χρόνο ἡσυχίας, νηστείας, προσευχῆς εὐχαριστίας ποὺ µᾶς

THE ORTHODOX VISION

4

προσφέρει ἡ µεγάλη τεσσαρακοστή. Αὐτὴ ἡ περίοδος, λαµβανόµενη σοβαρὰ ὑπ᾽ ὅψη, µᾶς παρέχει µεγαλύτερη εὐκαιρία γιὰ αὐτοσυγκέντωση, περισσότερη ὥρα γιὰ προβληµατισµό, διαλογισµό, καθὼς ξεκινᾶ ἡ πορεία µας µὲ τελικὸ σταθµὸ τὴν Ἀνάσταση. Μὲ τὴν νηστεία καὶ τὴν προσευχὴ ἀπαλείφουµε τὸ θόρυβο καὶ τὴν ἀνησυχία τοῦ πεπτοκῶτος κόσµου καὶ συντονιζόµαστε µὲ τὸν ∆ηµιουργό µας. Χρειαζόµαστε, τώρα καὶ ὄχι στὸ ὅποιοκάποιο ἀβέβαιο µέλλον, νὰ ἐξετάσουµε τὸ κατάµεσο τοῦ ἐαυτοῦ µας καὶ νὰ ἀξιολογήσουµε τὴ σχέση µας µὲ τοὺς συνανθρώπους καὶ τὸν Λυτρωτή µας. Ἡ µεγάλη τεσσαρακοστὴ εἶναι ἡ περίοδος ὅπου σοφὰ ἐθέσπισε ἡ Ἐκκλησία σὰν τὴν πιὸ κατάλληλη γιὰ νὰ καθαρίσουµε καὶ τὴν πιὸ βαθεία καὶ ἀπὸκρυφη πτυχὴ τῆς ψυχῆς µας. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς µεγάλης τεσσαρακοστῆς µᾶς ὑπενθυµίζονται ἐπίσης οἱ διαχρονικὲς ἀλήθειες τῆς Ἁγίας Γραφῆς· ὅτι δηµιουργηθήκαµε κατ «εἰκόνα καὶ ὁµοίωσιν» τοῦ Θεοῦ, ὅτι διὰ τῆς µετανοίας µποροῦµε νὰ ἐπανέλθουµε στὸν ἀρχικὸ σκοπὸ τῆς ζωῆς, νὰ ἐπανακτήσουµε τὴ χαµένη µας σχέση µὲ τὸν ∆ηµιουργὸ καὶ Κύριό µας. Μετάνοια σηµαίνει ὅτι µᾶς ἔρχεται τὸ µυαλό στὰ λογικά µας, ὅπως ὁ ἄσωτος υἱός, καὶ βλέπουµε τοὺς ἐαυτοὺς µας ὅπως πραγµατικὰ εἴµαστε. Ἡ µετάνοια ἀντιµετωπίζει τὶς ἰσχυρές µας ἐπιθυµίες, ποῦ µᾶς παραπλανοῦν – παραπλανοῦντες τοὺς ἄλλους µαζὶ µὲ τὸν ἐαυτό ��ας. Ἀλλὰ µετάνοια δὲν εἶναι µόνο ἀναγνώριση ἀλλὰ καὶ ἡ ταυτόχρονη ἀποκήρυξη τῆς ἀµαρτίας ποὺ ἐµποδίζει τὴν ἐπαφὴ µας µὲ τὸν Θεό. Συχνά, ἡ αὐτοπαγίδευσή µας στὴ ἀµαρτία παράγει τύψεις, ἀγωνία, θλίψη και πόνο· ἀλλὰ ἡ ἐνοχὴ καὶ ἔλλειψη εὐτυχίας δὲν ὁδηγεῖ στὴ µετάνοια. Ἡ µετάνοια ἔρχεται ὅταν καταλαβαίνουµε τὴ δικὴ µας προσωπικὴ ἀνεπάρκεια καὶ παραδίνουµε τὸν ἐαυτό µας στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ἡ πραγµατικὴ µετάνοια σηµαίνει ριζικὴ ἀλλαγὴ στὴν κατεύθυνση τῆς ζωῆς µας. Σηµαίνει ὅτι βάζουµε µυαλό, ἀνορθωνόµαστε, καὶ ἐπιστρέφουµε στὸ Θεό µας. Πρέπει νὰ ἀλλάξουµε! αὐτὸ ὅµως δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ τὸ πραγµατώσουµε µόνοι µας. Τὰ δεσµὰ τῆς αἰχµαλωσίας µας στὴν ἀµαρτία εἶναι πολὺ πιὸ ἰσχυρὰ ἀπὸ τὴ δικὴ µας προσωπικὴ δυνάµη γιὰ νὰ τὰ σπάσουµε µόνοι µας. Βυθισµένοι στὴν ἀµαρτία, ἁπλᾶ δὲν ἔχουµε ἀπὸ µόνοι µας τὸ µέγεθος τῆς δύναµης νὰ κατευθύνουµε τὴν προσωπικὴ µας µετάνοια. Ἡ δύναµη τῆς ἀφέσεως τῶν ἀµαρτιῶν πηγάζει ἀπὸ τὴν βούληση τοῦ Θεοῦ, τὴ θεϊκὴ του θέληση, γιὰ τὴν προσωπικὴ σωτηρία τοῦ καθενὸς ἀπὸ µᾶς συγκεκριµένα. Ἀµφιβάλω ἄν ὁ ἄσωτος υἱὸς θὰ ἐπέστεφε στὴν οἰκία τοῦ µεγαλυτέρου ἀδερφοῦ του, ἀλλὰ ἡ ἐπιστροφὴ στὴν οἰκία τοῦ ἀγαπητοῦ πατρὸς εἶναι οὐσιαστικὰ µιὰ διαφορετικὴ πράξη. Ἡ σχέση ἀγάπης τοῦ πατρὸς πρὸς τὸν υἱὸ κάνει τὴ διαφορά θεµελιώδη. Αὐτὴ ἡ σχέση ἀγάπης κορυφώνεται µὲ τὴν ἔνδοξη ἡµέρα τῆς Ἀναστάσεως. Τὸ προσήγορο µήνυµα ποὺ ὁ Χριστὸς µας ἦρθε νὰ µᾶς ἀναγγήλει εἶναι ὅτι, ἐξ αἰτίας Του, τὸ χῶµα δὲν εἶναι τὸ καταλῆγον γεγονὸς τῆς πορείας µας ἀλλὰ ἡ προσδοκόµενη αἰώνια ζωή.


MARCH 2013

Our Parish by George Mourizakis -Parish Council President

A

nd then there was Nemo. The blizzard of the century. I am sure all of you have a lot of stories to tell about your experiences from this huge storm. Here at Holy Trinity, we had to cancel the Valentine’s Dance and Sunday services due to the storm. It was impossible to drive down Park Avenue. A plow truck was stranded in our back parking lot for four days until, on Tuesday, we were fortunate enough to have the premises cleaned up by a backhoe. It took many hours of hard work, two plow trucks, two snow blowers, and a lot of man power to get everything back to normal. In the interior of the Church, all furnaces were out of service. The phone line and internet were down, and every

THE ORTHODOX VISION alarm possible was on. I am so glad that’s over with, and that no one got hurt. I would like to thank the many parishioners that responded to our stewardship letter by sending in their pledge for the year or made arrangements for their contribution to our stewardship program. Without your support , nothing would be possible. Keep in mind that if each family contributed $1000 a year, the church would operate in a true stewardship program. All the profits from various fund raisers would go for various ministries of our church, and we would be improving our community for the future. We are working on so many projects for this year, and as I told you last month, we need volunteers for many of these projects. We need people to get involved by taking responsibility and making them a reality. March is also a very busy month as we head in to the Lenten season. We will hold our annual

Η ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΙΖΑΚΗΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Και µετά ήρθε ο Νήµο. Η χιονοστρόβιλος του αιώνα. Είµαι βέβαιος ότι όλοι έχετε πολλές ιστορίες να πήτε από την εµπειρία σας από αυτή την τεράστια καταιγίδα. Εδώ στην Αγία Τριάδα έπρεπε να ακυρώσουµε το χορό του ΡΤΟ και την Κυριακάτικη Λειτουργία λόγω της καταιγίδας. Να οδηγήσεις στην Παρκ άβενιου ήταν αδύνατο, το φορτηγό για να ξεχιονίσει ήταν σταθµευµένο στο παρκινγκ µας για τέσσερις µέρες, µέχρι την Τρίτη για να καθαρίσουν τον χώρο χρειάστηκε να διαθέσουν ειδικό εκσκαφέα. Χρειάστηκαν πολλές ώρες σκληρής δουλειάς, δύο εκχιονιστικά χιονιού και αρκετά χέρια για να καθαριστούν. Στο εσωτερικό της Εκκλησίας σχεδόν όλα ήταν εκτός υπηρεσίας, από θέρµανση, τηλέφωνα, διαδίκτυο. Είµαι ευτυχής που πέρασε και κανένας δεν έπαθε κανένα κακό. Θέλω να ευχαριστήσω τους πολλαπλούς ενορίτες που ανταποκρίθηκαν –στέλνοντας την υπόσχεση τους και προσφορά τους για το τρέχον έτος. Χωρίς την υποστήριξή σας τίποτα δεν είναι δυνατόν. Λάβετε υπόψη σας ότι αν κάθε οικογένεια έδινε προσφορά 1000 δολάρια το χρόνο η λειτουργία συντηρήσεως της

5

Apokriatiko Luncheon on the March , and of course, we will be celebrating ΚΑΘΑΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ, which marks the beginning of Lent. Everyone is welcome to join the festivities. Bring your favorite Lenten dish to share with everyone, and let’s enjoy the day by flying kites and getting together as we used to do it back in Greece. Share with us the customs that you grew up with from various parts of Greece. It’s an opportunity for our youngsters to learn the customs and traditions of our culture. We should also have a dance or Glendi, with everyone being dressed up in a funny costume (maskarades) and relive our Apokries. If anyone is interested please call me. Also, last month we sent you an a ppl i c a t i on f or our 100t h anniversary album. Please don’t ignore it. Take some time to fill it out if you want to be in the book that will mark our Centennial celebration. Thank and God Bless

Εκκλησίας θα ήταν πιο εύκολη. Όλα τα έσοδα από τις διάφορες εκδηλώσεις πηγαίνουν στις διάφορες διακονίες της Εκκλησίας και έτσι θα βελτιωθεί η Κοινότητά µας για το µέλλον. Φέτος εργαζόµαστε σε πολλά έργα, και όπως σας είπα το περασµένο µήνα χρειαζόµαστε εθελοντές για πολλά από αυτά τα έργα. Χρειάζονται άτοµα µε ευθύνη για να γίνουν όλα πραγµατικότητα. Ο Μάρτιος είναι ένας πολυάσχολος µήνας, αρχίζοντας µε την Μεγάλη Σαρακοστή. Στις 10 Μαρτίου έχουµε το Αποκριάτικο Γεύµα και φυσικά θα γιορτάσουµε την ΚΑΘΑΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ, 18 Μαρτίου, που σηµατοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής. Ελάτε όλοι να γιορτάσουµε µαζί, φέρτε τους χαρταετούς, τα νηστήσιµα φαγητά και τα ήθη και έθιµα της πατρίδας. Είναι µια ευκαιρία η νεολαία µας να µάθει τα έθιµα και τον πολιτισµό της Πατρίδας. Πρέπει να έχουµε και ένα αποκριάτικο χορό – ντυµένοι µε κοστούµια αποκριάτικα. Αν κάποιος ενδιαφέρεται να συντονίσει αυτό τον χορό ας επικοινωνήσει µαζί µου. Επίσης τον περασµένο µήνα σας στείλαµε – πληροφορίες για την 100ήν επέτειο – για το λεύκωµα. Παρακαλώ αφιερώστε λίγο χρόνο για συµπληρώσετε –αν φυσικά θέλετε να συµπεριληφθείτε στο λεύκωµα της Εκατονταετηρίδας. Ευχαριστώ και ο Θεός µαζί µας.


MARCH 2013

THE ORTHODOX VISION

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ο εορτασµός της 25ης Μαρτίου και το πρόγραµµα του σχολείου µας θα γίνει την, ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013,

Greek School by Eleni Limberis, Director

CONGRATULATIONS TO: ARGYROULA KOUVATAS & TO CHRISTINA KALOGERIS & CHRISTINA PERTESIS

A

rgyroula was honored on Saturday, February 2, 2013 in New York City by Archbishop Demetrios for her excellent score (100) in June on the Comprehensive Examination in Modern Greek. Also were honored were Christina Kalogeris and Christina Pertesis who also scored 100%. Kithara Deftera Celebration on Monday March 18, 2013. Εορτασµός Καθαράς ∆ευτέρας – ∆ευτέρα 18, 2013

Όλοι οι µαθητές/τριες πρέπει να είναι ντυµένοι στά µπλέ και άσπρα ή στίς εθνικές ελληνικές στολές αν έχουν. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ: ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Our Greek School Program celebration, for the Greek Independence Day, will take place on, Wednesday, March 27, 2013. Students must wear: Blue and White outfits or Greek National Costumes if they have any. Our Greek Parade in New York is on: Sunday April 7, 2013 Καλή Σαρακοστή και Καλό Πάσχα! Κυρία Ελένη

Athletic Department by Chris Danas-Director

B

ravo to all of our teams for an outstanding season! We are proud of all of our teams, and will support them at the basketball playoffs on March 3rd and 4th in New Rochelle. Our volleyball teams are doing well and working hard with Stella week in and out, and we are so proud of your accomplishments this season! For those of you who haven't come in to the athletic center, please come and visit us! Because of the strength of “Inspire Blue,” we are grateful to have acquired “Whoever

6

our new scorer’s table, banners, sideline chairs, carpeting, paint, signage, etc. Our HT themed Tees, “Pray Hard/Play Hard” are also available for purchase. I want to thank everyone for the all of their hard work this year. It takes a common commitment from parents, players , committee members, and the church for a successful season and we are blessed with strong commitment!

As we look to upcoming events, please keep in mind that our programs are open to all families and children of our parish, and we are always looking for more players, coaches, and committee members. Save the date for our sports banquet, planned for May 12th, as we’ll celebrate our successes this year, and look forward to next. Open volleyball night will take place on Wednesday evenings. We are hard at work planning upcoming activities. Please stay tuned for other activities for the spring, summer, and early fall. Go Blue! Remember to always to Pray Hard—Play Hard!

is happy will make others happy too. “ Anne Frank


MARCH 2013

THE ORTHODOX VISION

Ladies Philoptochos Society Kalliope Tsitsipas-President

“O Holy and unmercenary wonderworkers, visit our infirmities.” Άγιοι Ανάργυροι και θαυµατουργοί, επισκέψασθε τας ασθενίας ηµών, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε ηµίν.

O

ur Ladies Philoptochos Society is each of us, together dedicated women of the Greek Orthodox Church of America, who in just one year (2012) donated $1,623,640 and provided assistance to the poor, the destitute, the hungry, the elderly, the sick, the unemployed, the orphaned, the imprisoned, the widowed, the disabled, and disaster victims around the world.

Our monthly meeting will be held on Tuesday, March 5th , with coffee and refreshments to be served.

On Sunday, March 10th, please join us for a Memorial / Mniomosino service as we honor our friend, board member, and past Philoptochos president, the late Bessie Coclin. The Coclin family will also be offering the luncheon on that day, while our Philoptochos will serve. We will also prepare and serve the coffee and desserts in her honor. On Sunday, March 31st— Please join us after Church services for our annual Philoptochos Lenten Luncheon. All proceeds from this event will benefit Holy

7

Cross/Hellenic College. During our Lenten Luncheon, we will honor our board member, Mrs. Stella Capiris. Stella has served a past president of our chapter, past president of our Direct Archdiocesan District Philoptochos, and is a 50+year member of our Holy Trinity chapter. We want to thank her for her dedication, support, and love. If you would like to reserve a table, please call me at 203-9260137, or the office at 203-3745561. For more information, please see the flyer in this issue of the Vision. Please consider joining our Philoptochos. Even if you are unable to attend our evening meetings, your participation in our many daily functions is always appreciated. Feel free to call us if you have any questions, or need more information.

GOYA by Eleni Demestihas, President

G

GOYA at Build-a-Bear Workshop

OYA did an awesome job making sixteen bears for the children of the Ronald McDonald house. The Goyans danced the night away at the GOYA dance in Hartford. We had a lot of fun. We then continued to dance at the Valentines Day dance. Thanks to those who helped the PTO set up and clean up. We are anticipating a great day in NYC at the Archdiocese GOYA Scavenger Hunt, which is taking place at Grand Central Station this year. We will also be attending the GOYA dance in Orange. Hope you could join us. Our Tag Sale, which is our main fundraiser will be held this month on Saturday, March 23. We hope that you will all come down and support us.

“Thinking: the talking of the soul with itself.”

Plato


MARCH 2013

THE ORTHODOX VISION

Daughters of Penelope by Helen Yeotsas, President

T

hanks to everyone for making our Annual Luncheon on Godparent's Sunday a huge success. Thank you to our wonderful chefs, and all our very generous donors who made this all possible. Our proceeds will benefit the many wonderful causes the Daughters support, particularly our Scholarship fund. On the day of our Luncheon, the Daughters of our chapter decided to purchase 26 vigil candles to honor each of the victims of the Sandy Hook tragedy. Along with this, Pater Andreas offered a beautiful trisagion service up in church, where he read the names of each victim. We were all moved by his inspiring message as we prayed that day, and felt it was a fitting tribute to the memories of all the souls lost in that horrible

PTO Maria Gountas -President Warm Greetings from the PTO! s we enter the month of March, I, personally, am hoping for an early spring. I don’t know about you, but I think the snow we had last month is enough for the year. Our Valentine’s dance this year was a huge success. I would like to thank everyone who attended the dance and all those who put an ad in our ad book, as well as all of our donors. I would especially like to thank the ladies and men who put their week on hold in order to make the dance such a success. We are so thankful for your help and dedication to the PTO. It was great to see so many parents and children having a great time. A very special thank you to out GOYAns,

A

8

tragedy. Thanks to the Sisters and others who donated towards our purchase of the candles. In March we plan to host the District Conference right here at Holy Trinity, where we will meet with other Chapters from the area. It's always a great way to connect and get new ideas on how to make our Chapters more vibrant. In the upcoming weeks we will be selling our Easter "Gift Card" raffle tickets. We'll be raffling off gift cards to local grocery stores so that everyone can purchase foods for their Easter feasts! Be sure to buy one at just $1, with ten prizes awarded. Each dollar goes directly to our Scholarship fund. Also in March, we will be discussing our "26 Acts of Kindness" pledge and hope to do small things to make a difference in someone's life. Please watch for the things you can do to join us....Some things will be small "mini" drives for various needy in the area, but we will also do simple things like offering to send a thank you card to a teacher, or treat someone to coffee. This project will be ongoing until June. It will all make a difference! Until next month...in theta pi, Helen

who also helped in preparing for the dance. We also went downtown to the cabaret theater to see Beauty and the Beast with the JOY/HOPE

children. They really had a great time eating pizza, cupcakes, and hanging out with all their friends. If you’ve been hoping to help, or looking to get more involved in any way, please email me at mgountas@yahoo.com, or talk to any of our PTO volunteers or lead-

ers. We’d love any help you can provide. We know that time and schedules can be a challenge, but if you’re interested, we’d love to find a way to help you make it work. If you have offered to help in the past and have not been call upon, please know that it was an oversight. It was definitely not us wanting all the volunteering for ourselves (seriously!). Being open to everyone and helping connect with and serve all parents is a key goal of our group. Please save the following dates: March 18th- Clean Monday, kids will fly kites and and enjoy a potlock Lenten dinner March 24th- Sunday of Orthodoxy, PTO will serve Sunday School breakfast April 7th- Greek parade in NY, Please call Eleni Limberis in office if you would like to attend. See you next month!

“It is by acts and not by ideas that people live.” Harry Emerson Fosdick


MARCH 2013

Around the Parish by Stella Capiris

M

any thanks to those who attended the Daughters of Penelope annual Chicken Souvlaki Luncheon. It was lovely that it fell on the same day as Godparents’ Sunday. It was so nice to sec the children receive Holy Communion with their Godparents and then, together, enjoy the luncheon. It was also most moving to see the 26 red vigil candles lit on the same day by the Daughters in honor of the Sandy Hook, Newtown, victims, a tragedy that cannot be forgotten. We must commend the P.T.O. for all their efforts and dedication to observe their annual Valentine's Dance. Those who were not snowbound and were able to attend had a great time. Thanks for your dedication to the children of Holy Trinity.

THE ORTHODOX VISION

In order to raise awareness of heart disease, "Wear Red Day" was celebrated nationally during February as well as by our Philoptochos members. Philoplochos is also collecting children's pajamas and books which will be given to the ''Pajama Program" in Connecticut. Father Andreas is starting a study class of the Orthodox faith. For those who may be interested, contact Father or the Church office. The Athletic Department is selling T-Shirts for $10.00. The inscription on the T-Shirts read "Play Hard, Pray Hard.” Please support them. Congratulations to Jennifer (Louloudes) and Nicholas Depoto on the birth of their baby girl. Na sas zisse.

26 vigil candles lit by the Daughters in honor of the Sandy Hook, Newtown, victims

Congratulations are in order for the following couples: to Maria Nictas, daughter of Joanna and the late John Nictas, on her recent engagement to Ted Vlachos; to Mary Yeotsas, daughter of Helen and James Yeotsas, on her recent engagement to Ben Van de Graaf. ; to Anna Englis, daughter of Angela and James Englis, on her recent engagement to James Murray. We

9

wish “Happy Planning” for all the couples ! Congratulations to Nick and Bessie Phakias on their grandson's wife, Caitlin Sellas, who is the owner and designer of Caitlin Kelly Design Swimwear, being selected by "Sports Illustrated" to be featured in a full page spread for her bathing suit design, which was worn by super model Kate Upton in the February Swim Suit Issue for world-wide distribution. We wish her "kai eis anotera"! Perastika and get well wishes are extended to Christina Pertesis following her recent surgery. The Community extends its deepest sympathy to the following: To the family of Bessie Coclin who fell asleep in the Lord on January 24th. Bessie was a faithful Choir Member for many years and a dedicated Philoptochos member. She will be very much missed; To the family of Konstantinos Papanikolaou upon his recent death; To the family of Anthony Constan-

tine upon his recent death; To Angeline (Angie Ellis) Forte and family upon the death of her beloved husband for 62 years, Leonard; To Nick Phakias and family on the death of his sister. May all their Memories be Forever Eternal!

Holy Trinity Parish Statistics 2012 Number of Baptisms

28

Number of Weddings

10

Number of Funerals

17

“Courage is not the absence of fear, but rather the judgment that something else is more important than fear.“


We cordially invite you to join our new ministry

C C P!, S$%%!, F'(! ) C%! - 1  A- Whoâ&#x20AC;&#x2122;s it for? This group is for Cancer paents, cancer survivors, their families, their caregivers, their friends, and anyone who has been aďŹ&#x20AC;ected by this disease, or has a story to tell.

What will the group do? The goal of our group is to celebrate survivors and learn from their experiences, support paents and their families, honor vicms, learn about cancer detecon and prevenon, talk about nutrion, and many other topics â&#x20AC;&#x201D;- and of course,

% & '( ) * + , ) - , & !

Join us on Wednesday, March 20, 2013 at 7:00 PM for the Pre-sancďŹ ed Liturgy followed by our ďŹ rst Meeng. Refreshments will be served. For more informaon, please contact: Maria Mourizakis at 203.373.0580


Sunda y, March 10, 2013

A pokriatiko Luncheon After Church Services in the Community Hall at Holy Trinity Greek Orthodox Church 4070 Park Avenue , Bridgeport, Connecticut “

Yiouvetsi”—(Lamb shanks with orzo)

ΠΛΟΥΣΙΟ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΓΕΥΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Μετά την Θεία Λειτουργία

«Γιουβέτσι»


We are proud to announce that these dedicated women from our chapter will also be honored at this luncheon:

Stella Capiris Evangelia Exis Evangelia Pappas Helen ViCorio We wish them â&#x20AC;&#x153;Kai se Anotera,â&#x20AC;? and thank them for their love, support, and devoon. If you are interested in aCending this luncheon, please contact Kalliope at 203.926.0137.


MARCH 2013

THE ORTHODOX VISION

13

FIRST DAY OF LENT Monday MONDAY MARCH 18, 2013

CLEAN MONDAY

Come Join us at 5:00 pm ALL ARE INVITED Youth, Adults, Seniors—Come one Come All BRING YOUR FAVORITE LENTEN DISH OR ENJOY OUR PTO’S CREATIONS

ΚΑΘΑΡΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΕΛΑΤΕ ΟΛΟΙ: ΠΑΙ∆ΙΑ –ΓΟΝΕΙΣ – ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΝΟΡΙΤΕΣ ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΚΟΥΛΟΥΜΑ -ΑΛΛΑ ΠΑΤΡΙ∆Α

5:00 ΜΜ

ΦΕΡΤΕ ΟΤΙ ΝΗΣΤΙΜΟ ΦΑΓΗΤΟ ΘΕΛΕΤΕ ΦΕΡΤΕ ΟΤΙ ΝΗΣΤΙΜΟ ΦΑΓΗΤΟ ΘΕΛΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΥΣ ΧΑΡΤΑΕΤΟΥΣ


$5.00

To order, please call either Holy Trinity—203.374.5561, Angeliki Georgakopoulos—203.268.3196, or Kalliope Tsistsipas at 203.926.0137 by March 17,2013. All orders must be placed by March 17th. Pick up will be Sunday, March 24th, between the house of 10:00am and 1:00pm. PLEASE NOTE THAT BAKED GOODS WILL ALSO BE AVAILABLE FOR CATHOLIC EASTER.


à{x

LADIES PHILOPTOCHOS

TÇÇâtÄ

_xÇàxÇ _âÇv{xÉÇ O

e h t n

: u n Me

Sunda y Marc h 31, 20 Direc t ly a 13

d a l a S s e t n a g a i t G i p d B a k e s p a n a ko e d d a e a r m b e m e d a ho m e d m n a o h a t i p ore rido m a K d n : s a t , r a e v s s a d l e De k d a u , b s incl a v l Ha Drink

ON

THIS DAY , WE

TION TO OUR

WILL BE HONORING

fter

servi

ces

ADULTS - $12 CHILDRE N$8

S TELLA C APIRIS

FOR HER DEDICA-

P HILOPTOCHOS . S TELLA IS A PAST PRESIDENT OF TER , AND IS ALSO A CURRENT BOARD MEMBER . A LL PROCEEDS FROM THIS EVENT ARE TO BENEFIT H OLY C ROSS S CHOOL OF T HEOLOGY & H ELLENIC C OLLEGE

OUR CHAP-


Holy Trinity Centennial Anniversary Celebration Saturday, November 30th, 2013 – Holiday Inn, Bridgeport, Connecticut

AD Book Gold Page

$ 1,000.00 (with photo)

Blue Page

$ 750.00 (with photo)

Black & White(Full Page)

$ 500.00 (with photo)

Half –Page

$ 250.00 (with photo)

Quarter Page

$ 125.00 (No photo)

One Line for Name

$ 50.00 (No photo)

(Please Print) NAME: ______________________________________________________________________ ADDRESS: ___________________________________________________________________ CITY, STATE, ZIP CODE: ______________________________________________________ TELEPHONE: ________________________________________________________________ EMAIL (In case we need to communicate with you):______________________________________ _____________________________________________________________________________________

In the space below (or attached message), print your greeting as it is to appear in the Commemorative Book. Please include any photos with this form if you wish to be included:

Kindly please make submissions prior to June 1st, 2013. Deadline will be strictly enforced and late ads will not be accepted. The “full payment” must be included with the ad. All proofs will be final as submitted with this ad form. Please make check payable to: Holy Trinity Greek Orthodox Church


“Go into all the world and preach the Gospel to every Creature.” Mark 16:15 The Official Monthly Publicaon of

Father Andreas Vithoulkas, Presbyter fatherandreas@holytrinitybridgeport.org phone: 917-334-4192

Holy Trinity Greek Orthodox Church 4070 Park Avenue Bridgeport, CT 06604 Newsletter Editor Vicky Andriotis

Newsletter Staff Eleni Limberis George Mourizakis Father Andreas Vithoulkas Vicky Andriotis

AHEPA

Parish Council Robert Arvanitis Michael Bouloubasis Stella Capiris Phil Georgas Petros Karayiannis 631-258-3933 A.J. Metsopoulos

J. Bochanis

AROUND THE PARISH

S. Capiris

203-259-7344

203-259-7344

203-926-1751 203-736-6501

MAINTENANCE

G. Hatzis

203-261-3247

L. Tsouris

203-334-2781

OLYMPIANS (GOYA)

F. Papachristos

203-380-0566

P.T.O.

M. Gountas

203-650-3246

G. Mourizakis

203-373-0580

CANTOR

G. Bakes

203-374-8561

CHOIR

P. Leask

203-258-9160

choir@holytrinitybridgeport.org CULTURAL ASSOCIATION

V. Hatzis

203-268-7231

S. Kapetaneas

203-926-1751

DAUGHTERS OF PENELOPE

H. Yeotsas

203-374-1729

D. Trigonis

203-374-0725

parishcouncil@holytrinitybridgeport.org K. Tsitsipas

203-926-0137

philoptochos@holytrinitybridgeport.org PUBLICITY COMMITTEE E. Vaniotis

203-374-0013

PHILOPTOCHOS

daughters@holytrinitybridgeport.org

publicity@holytrinitybridgeport.org SCHOLARSHIP COMMITTEE

E. Demestihas E. Limberis

203-380-2923

S. Karagiannis

203-820-1975

SENIOR CITIZENS

G. Agortsas

203-372-1015

STEWARDSHIP

A.J. Metsopoulos

203-292-6418

R. Arvanitis

203-226-4140

203-371-6305

Stewardship@holytrinitybridgeport.org

greekschool@holytrinitybridgeport.org GREEK SCHOOL DANCE GROUP

pto@holytrinitybridgeport.org PARISH COUNCIL

culturalassociation@holytrinitybridgeport.org COUNCIL OF CHURCHES

GREEK SCHOOL

292-6418

historian@holytrinitybridgeport.org HOSPITAL MINISTRY S. Kapetaneas JR. CHOIR J.Bogardus

vicky@holytrinitybridgeport.org

GOYA

373-0580 380-0566 268-7173 334-2578 520-2781 268-5464

HISTORIAN & ARCHIVES ROOM S. Capiris

V. Andriotis

ECCLESIARCH

George Mourizakis Chris Papachristos Pericles C. Rountos Peter Tsimbidaros Scott Vereb Constantine Vlamis

203-254-7595

aroundtheparish@holytrinitybridgeport.org BOOKSTORE

226-4140 336-2116 259-7344 257-7452

SUNDAY SCHOOL E.Limberis A. Papanikolaou

greekschooldance@holytrinitybridgeport.org

E. Vaniotis

203-374-0013

203-371-6305 sundayschool@holytrinitybridgeport.org INTERNET MINISTRIES/ V.Andriotis WEBSITE/ FACEBOOK/ TWITTER/E-BULLETIN vicky@holytrinitybridgeport.org

Church Office

Services

Eleni Limberis Email: Email@holytrinitybridgeport.org Office: 203.374.5561 Fax: 203.374.5770 Hours: Monday – Friday: 9:00am – 4:00pm Sundays after Services: 12:00pm-1:00pm

Sunday: Orthros 8:30am Sunday School Special Services: 10:00am-10:15am Divine Liturgy,Sermons, Announcements: 9:45am – 11:30am Weekday Services,Orthros,Divine Liturgy: 8:30am

On the Web -www.holytrinitybridgeport.org Bookstore Online -bookstore.holytrinitybridgeport.org Shopping– shop.holytrinitybridgeport.org On Facebook—www.facebook.com/holytrinitybridgeport On Twitter – www.twitter.com/holytrinitybpt ©2013 Holy Trinity Greek Orthodox Church, Bpt. Ct

Publishing &Design-Vicky AndrioDs-01/16/2013


PETER G. KARAYIANNIS ATTORNEY AT LAW

651 Villa Ave. Fairfield, CT 203-384-8176 www.androsdinerfairfield.com

857 Post Road, #110 Fairfiled, CT 06824 (631)258-3933 PGK@KARAYIANNISLAW.COM

Thank You… Ευχαριστούμε πολύ! Τo all the parishioners and Friends from the Pieria area (Litohoro)…for celebrating the St. Dionysius of Olympus Day – and for donating to the Church the amount of $270.00. Χρόνια Πολλά και του Χρόνου.

In Memorium 12/14/2012


The OďŹ&#x192;cial Monthly Publicaon of Holy Trinity March 2013â&#x20AC;&#x201D; Issue #277

Holy Trinity Greek Orthodox Church 4070 Park Avenue Bridgeport, CT 06604 Address Service Requested


he Orthodox Vision - March 2013 Issue #277