Page 1

The Official Monthly Publication of Holy Trinity

ISSUE NO. 292

WWW.HOLYTRINITYBRIDGEPORT.ORG

JUNE 2014


June 2014 SUNDAY

MONDAY

TUESDAY

2 7th Mon1 Fathers of the 1st Council day after Pascha

3 7th Tuesday after Pascha

Nicephorus, Abp. of Constantinople Erasmos of Ochrid & his Companion 8 Holy Pentecost

9 Service— 9:30am Monday of the HoRelics of Theo- ly Spirit - Our dore Stratelates Church’s Name Day / Martyr Kalliope Τοσ Αγίοσ Πνεύματος (Εορτή της Αγίας

15 The Sunday of All Saints Sunday School Commencement Ceremony

WEDNESDAY

THURSDAY

5 7th Thurs4 day after Metrophanes Pascha Archbishop of Constantinople Martyrs LucilHieromartyr lian and Paul Dorotheus Martha and Mary, Sisters of Athanasios the 10 Martyrs of Lazarus Wonderworker Egypt more 10 Fast Free 1st Tuesday after Pentecost

11Greek School Graduation—5:00pm Fast Free Apostle Bartholomew

more

FRIDAY

6 The Apodosis of the Feast of the Holy Ascension Hilarion the New Bessarion the Wonderworker

Onuphrius of Martyrs AlexEgypt ander & Antonina Apostle Barna- Peter of Athos bas Hieromartyr more

Martyr Theodotus Righteous Panagis

Martyr Aquilina Prophet Elisseus Triphyllos the Bishop of Nicosia

17 2nd Tuesday after Pentecost

25 3rd Wednesday after Pentecost Apodosis of the Forerunner Prokopios the

7 Service— 9:30am The Saturday of Souls / Ψστοσάββατο

12Fast Free 13 Fast Free 14 Fast Free 1st Thursday 1st Friday after The Apodosis of after Pentecost Pentecost Holy Pentecost

19 20 18 2nd Friday after 2nd Wednes- Apostle Jude Pentecost day after PenMartyr Zosima tecost Hieromartyr Martyr Isaurus Martyr Leon- more Methodios & Companions tius & ComLuncheon HonFather Callistus Tychon the panions oring Miss Eva Wonderwork- Martyrs MaVaniotis nuel, Sabel & more er Ismael 16 2nd Monday after Pentecost: Apostles Fast Begins Today

SATURDAY

22 2nd Sunday of Matthew Presentation of Scholarships and honoring all Graduates

23 3rd Monday after Pentecost Martyr Agrippina Martyr Aristo-

24 Nativity of John the Forerunner Elizabeth, Mother of the Forerunner

26 3rd Thursday after Pentecost Righteous David / Appearance

27 3rd Friday after Pentecost Samson the Hospitable of the Icon of Our Joanna the Most Holy Lady Myrrhbearer

29 Apostles Peter and Paul Σσλ Αγίσλ Απνζηόισλ ΠΔΣΡΟΤ & ΠΑΤΛΟΤ

30 Synaxis of the 12 Apostles

MEMORIALS / ΜΝΗΜΟ΢ΤΝΑ

the Theotokos of

Methodius the Confessor more 21 2nd Saturday after Pentecost Martyr Julian Hieromartyr Terentios of Iconius more

28 3rd Saturday after Pentecost Relics of Unmercenaries Cyril & John Pappias the Mar-

Saturday, June 7th- Periklis (Perry) Stamatas, 40 days Sunday June 29 - Patricia Agortsas 3 years , Konstantinos Stavros 3 years, Paraskevas & Georgia Katoudis Michael the Κςπιακή 29 Ιοςνίος— Παηξίζηα Αγθνξηζά 3 ρξόληα , Κσλζηαληίλνο ΢ηαπξόπνπινο New Martyr of 3 ρξόληα, Παξαζθεπάο & Γεσξγία Καηνύδε Athens

Strict Fast

Fish Allowed

Wine and Oil Allowed

Dairy,Eggs, and Fish Allowed


JUNE 2014

3

―God as Electricity‖and Holy Pentecost by Father Andreas Vithoulkas

A

s I started to write my Vision article for the month of June, I was focused on the Feast of Pentecost and the Feast Day of our Church of Holy Trinity, which we celebrate on Holy Spirit Monday. I wanted to come up with a good metaphor for how the Holy Spirit works in our lives and energizes us. Everything we are do as Christians comes from the power and energy of the Holy Spirit , which energizes our lives. We are reminded by the words of our Lord Jesus Christ to His disciples prior to His crucifixion that the Holy Spirit ―will lead you into all truth.‖ The disciples of our Lord received the perfection of their faith once the Holy Spirit had descended on them on Pentecost. It was only then that they were able to go and ―proclaim the Gospel‖ to the world without fear. As I was writing this article, I came across a wonderful metaphor by the Biblical scholar, John Dominic Crossan, which he called the ―God-AsElectricity‖ metaphor, or the ―Parable of the Elusive Outlet.‖ It is a wonderful analogy about God’s empowerment and our lives as Christians . Crossan begins his metaphor for ―God-As-Electricity‖ by telling about his experience of trying to locate electrical outlets to charge his computer in airports during his travels. This is something we all experience on our travels trying to locate outlets to supply power to our computers and phones. Crossan claims that the airport outlets are always there, but rather than being obvious, they are strategically placed, which sometimes makes them difficult to locate.

ηος π. Ανδπέα Βςθούλκαρ . Καζώο άξρηζα λα γξάθσ ην άξζξν γηα ηνλ κήλα Ινύλην, ε

The metaphor begins with God being our ―outlet‖ which we , the computers, phones, DVD players etc., must plug into in order to be energized. God is the ―outlet‖ which is always present, but oftentimes we either do not recognize Him, or are not looking in the right place. However, even when we find God, our human freedom allows us to choose to ―connect‖ or not ―connect.‖ We have a choice to ―plug in‖ and be energized , or not. God never forces Himself on us, but instead, waits for us to approach Him. Just like a computer, which needs power to operate, we need God, without His needing us. God is just because He is equally available to all comers. God does not discriminate against anyone or anything that ―plugs in‖ to get energized, to connect. We are all free to ―plug in‖ to the Divine power source. Finally, we do not merit God’s action of empowerment or deserve it in any way on our own. Empowerment is the free gift of God. All we have to is find an ―outlet‖ and ―plug‖ ourselves in! As you travel this summer, I ask that, while you are searching for airport outlets to plug in your electronics, you also think about being energized by God. Let us not forget that, just like our electronics, we need God’s energy in our lives and must seek it out. Let the Holy Spirit inspire and energize your life, as He did the Apostles on the Day of Pentecost. Do not let your spiritual batteries run on empty, but ―plug in‖ and replenish your soul with God’s energy. It’s waiting for you!

πξνζνρή κνπ ήιζε ζηελ ενξηή ηεο Πεληεθνζηήο θαη ηελ εκέξα ηεο γηνξηήο ηεο εθθιεζίαο καο ηεο Αγίαο Σξηάδαο πνπ γηνξηάδνπκε ηελ Γεπηέξα ην Άγην Πλεύκα. Θα ήζεια λα θέξσ ζηελ πξνζνρή καο – ζε κεηαθνξηθή βάζε – πσο ην άγην πλεύκα ιεηηνπξγεί ζηε δσή καο θαη

καο ελεξγνπνηεί. Όηη θάλνπκε ζαλ ρξηζηηαλνί πξνέξρεηαη από ηελ δύλακε θαη ηελ ελέξγεηα ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο πνπ ελεξγνπνηεί ηε δσή καο. Τπελζπκίδσ ηα ιόγηα ηνπ Κπξίνπ καο Ιεζνύ Υξηζηνύ ζηνπο Απ νζ ηόι νπ ο ηνπ πξ η λ ηε λ ζηαύξσζή ηνπ, όηη ην Άγην Πλεύκα

“Small boy’s definition of Father’s Day: It’s just like Mother’s Day only you don’t spend so much.”


JUNE 2014

4

(Continued from page 3)

«ζα ηνπο νδεγήζεη ζηελ αιήζεηα.» Οη καζεηέο ηνπ Κπξίνπ έιαβαλ ηελ επηθώηεζε ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο κε ηελ θάζνδν ηνπ ηελ εκέξα ηεο Πεληεθνζηήο. Από ηόηε ήηαλ ζε ζέζε λα δηαθεξύμνπλ ην Δπαγγέιην ζηνλ θόζκν ρσξίο θόβν. Καζώο γξάθσ απηό ην άξζξν πάιη ήιζε ζην λνπ κνπ ε κεηαθνξηθή θξάζε ηνπ ζρνιάξρε John Dominick Crossan ν νπνίνο απνθάιεζε ηνλ Θεό – σο- κεηαθνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο – Η- ηελ παξαβνιή ηεο θεπγαιέαο εμόδνπ. Δίλαη κία ππέξνρε αλαινγία ζρεηηθά κε ηελ ελδπλάκσζε ηνπ Θενύ ηεο δσήο καο ζαλ ρξηζηηαλνί. Δθζέησ κεξηθά θύξηα ζεκεία ηεο αιιεγνξίαο ηνπ Crossan. Μηιώληαο γηα ηελ εκπεηξία εληνπηζκνύ ειεθηξνδόηεζεο γηα ηνλ ππνινγηζηή καο ή ην θηλεηό καο ζηα αεξνδξόκηα όηαλ ηαμηδεύνπκε. Οη εγθαηαζηάζεηο είλαη ήδε ηνπνζεηεκέλεο έηζη ώζηε δελ θαίλνληαη θαη κεξηθέο θνξέο είλαη δύζθνιν λα εληνπηζηνύλ. Η κεηαθνξά αξρίδεη κε ηνλ Θεό ζαλ ειεθηξηθή ελέξγεηα

πνπ είλαη πάληα εθεί αιιά πνιύ ζπρλά δελ ηνλ αλαγλσξίδνπκε δηόηη δελ ςάρλνπκε ζην ζσζηό κέξνο. Ωζηόζν, αθόκα θαη όηαλ βξνύκε ηνλ Θεό, ε αλζξώπηλε ειεπζεξία καο επηηξέπεη ή δελ καο επηηξέπεη λα ζπλδεζνύκε . Ο Θεόο πάληα πεξηκέλεη από εκάο λα ηνλ πιεζηάζνπκε, αθξηβώο όπσο έλαο ππνινγηζηήο ρξεηάδεηαη δύλακε γηα λα ιεηηνπξγήζεη. Ο Θεόο δελ θάλεη δηάθξηζε κεηαμύ – είκαζηε όινη ειεύζεξνη λα αληιήζνπκε ηελ Θετθή δύλακε. Σν κόλν πνπ έρνπκε λα θάλνπκε είλαη λα βξνύκε ηελ πξίδα λα ζπλδεζνύκε. Καζώο ηαμηδεύνπκε απηό ην θαινθαίξη θαη ςάρλνπκε λα βξνύκε ζην αεξνδξόκην πξίδεο γηα ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαιό ζα ήηαλ λα ελεξγνπνηεζνύκε από ηνλ Θεό. Αο κελ μερλνύκε όηη όπσο ηα ειεθηξνληθά ρξεηάδνληαη ελέξγεηα θαη κείο ρξεηαδόκαζηε Θετθή ελέξγεηα ζηε δσή καο θαη πξέπεη λα ην αλαδεηήζνπκε. Μελ αθήλεηε ηηο πλεπκαηηθέο ζαο κπαηαξίεο λα ζβήζνπλ αιιά λα ηηο αληηθαηαζηήζεηε κε ηελ ζετθή ελέξγεηα πνπ ζαο πεξηκέλεη.

An Old Soldier’s Prayer

B

uild me a son, O Lord, who will be strong enough to know when he is weak and brave enough to face himself when he is afraid; one who will be proud and unbending in honest defeat, and humble and gentle in victory. Build me a son whose wishes will not take the place of deeds; a

son who will know Thee…and that to know himself is the foundation stone of knowledge. Build me a son whose heart will be clear, whose goal will be high, a son who will master himself before he seeks to master other men; one who will reach into the future, yet never forget the past. And after all these things are his,

add, I pray, enough of a sense of humor, so that he may always be serious, yet never take himself too seriously. Give him humility, so that he may always remember the simplicity of true greatness, the open mind of true wisdom and the meekness of true strength. Then I, his father, will dare to whisper, "I have not lived in vain’." by Gen. Douglas A. MacArthur Submitted by Vicky Andriotis

“Any man can be a father. It takes someone special to be a dad. “


JUNE 2014

5

Our Parish by Constantinos Vlamis , Parish Council President Christos Anesti.

B

y now , Easter has come and gone, and I can only say that it was one of the most rewarding Holy Weeks I can remember. It was so fulfilling just to be able to spend this special holiday with my family together. We sometimes overlook the simplest of things. Watching Effie stand in the pews with Raphael next to her, both absorbed in the epitaphio that was full of beautiful flowers, and illuminated from within. Having them walk under and reenter the church after the perifora, what more could I ask for? Standing outside and hearing F a t her A n dr ea s thunderous voice echo with the sound of Christos Anesti, Christ has risen! Truly He’s risen.

wrapped in bandages, he was his happy-go-lucky self sitting on the daybed in our hangout room, his usual favorite place. Although a little lethargic, we realized that his head was starting to seep out from the bandages. A couple of days later, we had a follow up appointment with his surgeon. He saw the swelling, inserted a syringe, and extracted about 8 ounces of fluid from his

and tested the serum from his head. He went in for surgery, and when he came out, we were told he had an infection. As the days went by, he was still lethargic and only getting worse. It seemed that the infection had gone to his VP shunt; the valve that drains fluid from his head and into his abdomen when he was 20 days old. Here we are - it’s Holy Week; I’m bringing Chrysoula, Platon, and Angelika to Church while Effie is caring for Raph at the hospital. The infection wasn't going away. We were going back to the operating room. His shunt was removed and externalized while he was pumped with antibiotics until the infection was treated. Two weeks went by until he was take in for surgery to reposition the valve.

“... For truly, I say to you, if you have faith like a grain of mustard seed, you will say to this mountain, ‘Move from here to there,’ and it will move, and nothing will be impossible for you.” Matthew 17:20

It was only a year ago that we were informed Raph would go in for a frontal orbital Cranioplasty. It was 3 weeks before Easter. We were convinced by his surgeons that they had new techniques that would alleviate swelling. We went forward with the surgery, and as suggested, the swelling was held to a minimum. His forehead was advanced, his drains were removed , and four days later, we released to come home. His head

head. He wrapped his head again and sent us home. Within the next few hours, the fluid was back and worse. This time when we called his surgeon, he told us to bring him to the emergency room. As always, they were waiting for us and brought us straight into a r oo m. T he f ell o ws f r om neurosurgery came in, and this time, they removed about 22 ounces of fluid. He was admitted to the hospital , as his movements were very slow, and it seemed as if he wanted to sleep all the time. We had an MRI done, blood work,

Alithos Anesti yes, truly He is Risen. Our prayers were answered. It was a month and a half long ordeal, and we were home again. All we can do is thank God for what He has given us. It took months before Raph was himself again, and as everyone who saw him this Easter holiday, he's doing great. And that’s why we realize that, no matter what we stress about, with faith and perseverance ,we can overcome anything.

Father to teenage son: "No, you can’t use the car—but please feel free to use the lawnmower."


JUNE 2014

6

Athletic Department by Chris Danas, Director

O

n Sunday May 4th, our annual athletic awards were presented in front of a full church to our very deserving youth. Way to go kids! We are all looking forward to many more years to come! It's truly a privilege to observe our youth athletic teams work hard at practice and represent Holy Trinity really well at games. This year, the Coach's award was introduced with new criteria. All players are considered for this award and are evaluated on the following areas: contributing to team success, attendance, helpfulness to others, good sportsmanship, leadership, representing Holy Trinity youth Athletics, and his/her positive disposition. Please see the list for those who were recognized with a specific award this year. The Athletic committee will have new officers in August, and there are plenty of opportunities to volunteer. Please see us if you are available to contribute to the ongoing success of youth athletics. We are planning an upcoming family basketball night soon. Please stay tuned for details. This summer, players should continue practicing and staying active. We are working on a special ―Hall of Fame ― event, coming this fall. Details to follow.

PTO

All of the outcomes for this past, great season could not have been possible without the support of our sponsors, families, and volunteers. Our gym banner program is an effective advertising opportunities and supports our youth community. Thank you for all those who sponsored us this year! A very special thank you to all parents, coaches, volunteers, Parish Council members, Athletic Committee members , and sponsors for there support this past season. Have a great summer! 2013-2014 Awards— Youth team: Coach’s Award Alex Vlandis, Defensive player -Teddy Griffin, Most Improved- Angelica Vlamis JV : Coach’s Award - Gus Bochanis, Defensive player - Liam Waldron, Most Improved - Christopher Danas Varsity : Coach’s Award—Nick Bochanis, Defensive player - Alex Stefanadis, Most Improved George Kolitsas Volleyball Varsity: Coach's Award- Chrysoula Vlamis, Defensive player: Evangelia Sandalidis, Most Improved: Eleni Manesiotis JV: Coach's Award: Irene Bal, Defensive playerAngelika Demestihas, Most Improved- Catherine Lainas Coach of the Year- Amalia Valiantis/ Terry Toth Carawlinas Award- James Tsouris

by Effie Vlamis, President

T

his past month, the PTO saw a show , Shrek, at the Downtown Cabaret Theater. It was a funny show for all ages. We also took pa rt in the a nnua l ―Festival of Tables‖ event. Our table theme was ―The Derby Race,‖ and the children also participated, their theme being ―Sport your Jersey.‖ We would like to thank our members who supported the event with us. T he At hlet ic D ep ar t ment awarded our athletes with beautiful awards and plaques, and we hosted the lunch afterwards. Thank you to the donors and volunteers for their help and love. As parents of children who were athletes, we

would like to thank Chris Danas and the coaches of the basketball and volleyball programs. We look forward to next year! The 2014-2015 Nomination Slate of Officers was distributed via email. Please join us at our last meeting of the year, June 4 at 6pm, which is when elections will take place. With that said, we would like to thank Faye Demestihas. Faye has been our Treasurer for the last six years. We thank her for the time and effort she put forth in the group. As we always stress throughout the year, we cannot thank you enough for your help, your Dad—For when Mom says “no.”

donations, your encouragement, and your love. "Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success." - Henry Ford Co-PTO President’s- Effie Vlamis, Sylvia Bal Executive Board Vice President-Anna Papanikolaou Corresponding Secretary- Maria Gountas Recording Secretary- Bessy Tsilfides Treasurer-Faye Demestihas Historian- Cristina Hasiotis Board Members: Irene Manalis, Eleni Limberis, Vicky Hasiotis


JUNE 2014

7

Greek School - Ελληνικό Σσολείο

Another school year has come to its end. On June 11, we will celebrate the end of the school year, and the students will receive their certificates, diplomas, honors , and plaques. With the help, understanding, and support of our church, Father Andreas, PTO, the Parish Council, and parents the operation of our school went well.

by Eleni Limberis, Director

Άλλη μία ζσολική σπονιά έθηαζε ζηο ηέλορ ΢πγραξεηήξηα ζηνπο Απόθνηηνπο: Νηπιαγωγείος: Βαγγέιε, Αλδξέα, Γεκήηξε, Φξαγθίζθν & Μηράιε! 8ηρ Τάξηρ: Δηξήλε Bal, Καιιηόπε Bellows & Πιάησλ Βιάκεο

Ά

ιιε κηα ζρνιηθή ρξνληά έθηαζε ζην ηέινο ηεο. ΢ηηο 11 Ινπλίνπ ζα γηνξηάζνπκε ην ηέινο ηνπ ζρνιείνπ θαη ζα δώζνπκ ε ηα ελδεηθηηθ ά, α π νι π ηή ξ ηα , ε π α ί λ νπ ο θ α η ηηκεηηθέο πιάθεο ζηα παηδηά καο. Με ηελ απεξηόξηζηε ζηήξημε, βνήζεηα θαη θαηαλόεζε γνλέσλ, εθθιεζίαο, πάηεξ Αλδξέα, ΡΣΟ, ζπκβνπιίνπ, ε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ καο θαη απηό ηνλ ρξόλν έγηλε όπσο έπξεπε. ΢ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο νη καζεηέο παξνπζίαζαλ αξθεηά πξνγξάκκαηα γηα ηελ 28ελ Οθησβξίνπ, Υξηζηνύγελλα, Δνξηή ησλ Γξακκάησλ/Σξηώλ Ιεξαξρώλ, Καζαξά Γεπηέξα θαη ηελ 25ελ Μαξηίνπ. Έιαβαλ κέξνο θαη ζηελ Δζληθή καο Παξέιαζε ζηελ Νέα Τόξθε. Σα παηδηά καο έηζη θαηαλννύλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζηηο ειιεληθέο νξζόδνμεο παξαδόζεηο. Δπίζεο θάζε Γεπηέξα θαη πνιιέο θνξέο θαη Σεηάξηε ηα παηδηά καο είραλ θαη καζήκαηα ειιεληθνύ ρνξνύ. Όπσο θαη πέξπζη νη καζεηέο/ηξηεο ηεο 8εο ηάμεο ηνπ

ζρνιείνπ καο (4) ζα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκό ηεο Διιεληθήο γιώζζαο ζηελ Νέα Τόξθε, ζηηο 23 Ινπλίνπ 2014. Κ α ηά ηελ δ ηά ξθ ε ηα ηνπ θαινθαηξηνύ θαιό ζα ήηαλ γηα ηα παηδηά λα κελ ράζνπλ ηελ επαθή ηνπ κε ηελ ειιεληθή γιώζζα, λα θάλνπλ επαλάιεςε όζα έκαζαλ, ή λα δηαβάδνπλ παξακύζηα, κηθξέο ηζηνξηνύιεο, ή όηη άιιν κπνξνύλ, ε ειιεληθή κνπζηθή θαη ηα ειιεληθά ηξαγνύδηα είλαη επίζεο σθέιηκα. ΢αο εύρνκαη θαιό θαη μεθνύξαζην θαινθαίξη. Δπραξηζηώ πνιύ –θα Διέλε θαη νη δαζθάιεο: Βαζηιηθή Ρνύζζα, Ισάλλα Μπαθή, Ισάλλα Λνΐδνπ & Υξηζηίλα Καινγεξή.

Congratulations to all Graduates! K i nd e r g a r t e n: V a g g el i s Gountas, Andreas Hendrickson, Dimitris Karagiannis, Francisco Pertesis, & Michael Wollen! 8th Grade: Irene Bal, Delaina Bellows and Platon Vlamis.

During the year, our students presented a few programs for the October 28th, Christmas, Greek letters celebration, Clean Monday, and March 25th. They participated in the Greek Parade in New York City. Thus, our childr en understand the particularities of the Greek Orthodox Tradition by participating. Also, every Monday, and many times on Wednesday, our children learn to dance. And of course, like other years, our 8th grade students (4) will participate in the 2014 Comprehensive Examination in Modern Greek – in New York State, on Monday June 23, 2014. During the summertime, it will be very beneficial for the children to keep up with the language by reading and reviewing simple stories, by encouraging them to talk with grandparents and other relatives or friends who speak the language, and also by listening to Greek music and songs. Have a nice and joyful summer with your children and your families. Thank you! Ka Eleni

“The quality of a father can be seen in the goals, dreams and aspirations he sets not only for himself, but for his family.”


JUNE 2014

AHEPA

O

8

by John Bochanis, President

n Sunday, May 18th the Bridgeport Chapter of AHEPA participated in celebrating National AHEPA Day. H i s E mi n en c e Ar c h b is h o p Demetrios issued a statement recognizing AHEPA Sunday, and stated in part; ―On this day we recognize the history, accomplishments, and ongoing service of the American Hellenic Educational Progressive Association and the members of the AHEPA family...This recognition is important for many reasons, but above all, it is offered for the many decades of service and the

contribution AHEPA has made to strengthen our Greek American community.‖ We thank Father Andreas for allowing us an opportunity to address our community at church on May 18th to describe our ongoing philanthropic activities. A memorial was also held for our deceased members. Our Chapter sponsored the coffee hour after church on AHEPA Sunday. Speaking of our philanthropic activities, the Bridgeport Chapter of AHEPA will be awarding our annual scholarships to graduating

high school seniors in June. We will announce the winners in next month’s issue of Vision. The Bridgeport Chapter of AHEPA will hold its annual spring dinner meeting on Wednesday, June 18th at the newly renovated and reopened Spinning Wheel Restaurant starting at 7:00 p.m. The Spinning Wheel restaurant is located at 109 Black Rock Turnpike, Redding, CT. Further details will follow. We will also be announcing a date for an AHEPA fishing trip in the coming weeks. The fishing trip will be open to all members of our community , family, and friends. To become a member of AHEPA please contact us at 203-394-8001 or ahepa@holytrinitybridgeport.org

Daughters of Penelope by Kathy Yiannoulis , President

A

big thank you to everyone in the community for the success of our annual Mother’s Day Flower, Bake, and Gift Sale! It was a tremendous effort by all, and the proceeds from this event support our worthy causes and initiatives! We will be awarding scholarships this month to graduating high school seniors. It is the proceeds from our raffles that support the scholarship program! Again, we thank everyone for your support! We have continued our work with the Bridgeport Council of Churches and their Transitional Housing Program. We hope to expand our reach in the greater Bridgeport community through other programs with the Council of Churches. Our district, composed of chapters in Connecticut and Rhode Island, has recognized the Bridgeport chapter with a small donation towards this cause and has encouraged other chapters to do the same in their communities. We are very proud that our chapter has been recognized and is being used as a model for other chapters.

This month, we will be closing out our year with our annual luncheon on June 28th, where we will be giving out service awards and acknowledging all the work this group has done this past year. The officers for next year are: President-Kathy Yiannoulis Vice President-Theodora Fatibene Treasurer-Kathy Santella Recording Secretary-Stella Capiris Corresponding Secretary-Connie Gorzelany If you would like to join our group, please reach out to any of our members, or just come to a meeting. We are a great organization, and we are doing a lot of good work for our community. Please visit us at http://holytrinitybridgeport.org/ daughters.html. Our chapter email is daughters@holytrinitybridgeport.org. Lastly, ―Like‖ us on Facebook at Daughters of Penelope Bridgeport "Hermes" Chapter 41, District 7. Please consider being a part of the Daughters of Penelope. We would love to have you!

“My father didn’t tell me how to live; he lived, and let me watch him do it.”


JUNE 2014

9

Ladies Philoptochos Society by Lena Protopapas, President

H

ow fast time goes by - it is unbelievable. It was not that long ago that we celebrated Christmas, and already we are having our festival ! Last month, we had our Festival of Tables, and all the proceeds went towards buying the ingredients for the pastries for our festival. In turn, the proceeds from the pastries go directly our Church. We had a very good time at the Festival of Tables, and we stayed until midnight listening to music by D.J. Aspasia. Thank you all for your efforts to make this event successful. It was , together with the theater show, an oasis in the whole month's festival preparations. We had a very good time at the theater. We laughed a lot and enjoyed dinner. Sometimes, it’s the small things that make our lives more enjoyable. They help us to forget the stressful days we have sometimes , and we continue our lives with more enthusiasm. We hope our festival to be the best ever. The schools are closing for summer vacation, and we wish all the children of our Community a happy and enjoyable Summer! As for the graduating students who are going to College, we wish them good health, a lot of wisdom, and much success in their new lives! This month, don't forget to celebrate Father's Day with your fathers or grandfathers! You shouldn’t have to think too hard about what to give them in order to show your appreciation. A plain ―Thank You‖ with all your heart is plenty for them. Happy Father’s Day, Dads! If you made wreaths for May 1st (Πξσηνκαγηά), don't forget that you have to burn it on June 29th, on Αγίνπ Ισάλλνπ ηνπ Ρηγαλά day. It is an old Greek custom. This month, we celebrate the Day of Pentecost. On the 10th day after the Ascension of our Lord Jesus Christ, came the great Jewish holiday of Pentecost. It was celebrated in memory of the giving of the Ten Commandments to Moses on Mount Sinai. Pentecost was a

Holy Pentecost After the Saviour's Ascension into the Heavens, the eleven Apostles and the rest of His disciples, the God -loving women who followed after Him from the beginning, His Mother, the most holy Virgin Mary, and

very important holiday. All the Apostles and the Virgin Mary gathered in a room for the celebration, when suddenly a sound as a rushing mighty wind filled the room where they were sitting. On the heads of each one, flames like tongues of fires rested and, immediately, they felt like new, with a strange power - the power of Holy Spirit. They were fishermen, without any education and suddenly they could talk different languages! They were given courage, when they lost it, spiritual strength that enabled them to face danger and suffering. A lot of people gathered outside of the Apostles ' house. Then, Peter stood up and raising his voice for every one to hear, preached his first great sermon, telling the people of the promise of the Savior, the coming of Jesus Christ, and His death, and resurrection. It was such a powerful speech, that three thousand people joined the Apostles and were baptized in the name of The Lord Jesus Christ on that day. That day is the day when the Holy Apostolic Church was formally established on earth, having received the gifts of grace promised by Jesus Christ. The Grace and the Gifts of the Holy Spirit received on that Pentecost day continue to live in the Holy Orthodox Church through its ministry, its Sacraments, its prayers, and its faith. I would like to thank all of you who stand by my side, help me in every way, who worked tirelessly throughout the year on different projects and events; helping me to help the needy, meet our commitments to our Church, support our National Philoptochos and District commitments, and so many other organizations that need our help. Thank you all! God bless you θαη Νάζηε θαιά λα μαλαξρίζνπκε πάιη ηνλ ΢επηέκβξε. ΢αο Δπραξηζηώ. June 3rd, 2014 Board Meeting 7:00 PM June 5th, 2014 End of the Year Dinner ( info will follow)

His brethren-all together about 120 souls returned from the Mount of Olives to Jerusalem. Entering into the house where they gathered, they went into the upper room, and there they persevered in prayer and supplication, awaiting the coming of the Holy Spirit, as their Divine Teacher had promised them. In the meanwhile, they chose Matthias, who was

elected to take the place of Judas among the Apostles. Thus, on this day, the seventh Sunday of Pascha, the tenth day after the Ascension and the fiftieth day after Pascha, at the third hour of the day from the rising of the sun, there suddenly came a sound from Heaven, as when a mighty wind blows, and it filled the whole house where


the Apostles and the rest with them were gathered. Immediately after the sound, there appeared tongues of fire that divided and rested upon the head of each one. Filled with the Spirit, all those present began speaking not in their native tongue, but in other tongues and dialects, as the Holy Spirit instructed them. The multitudes that had come together from various places for the feast, most of whom were Jews by race and religion, were called Parthians, Medes, Elamites, and so forth, according to the places where they dwelt. Though they spoke many different tongues, they were present in Jerusalem by divine dispensation. When they heard that sound that came down from Heaven to the place where the disciples of Christ were gathered, all ran together to learn what had taken place. But they were confounded when they came and heard the Apostles speaking in their own tongues. Marveling at this, they said one to another, "Behold, are not all these which speak Galileans? And how hear we every man in our own tongue, wherein we were born?" But others, because of their foolishness and excess of evil, mocked the wonder and said that the Apostles were drunken. Then Peter stood up with the eleven, and raising his voice, spoke to all the people, proving that that which had taken place was not drunkenness, but the fulfillment of God's promise that had been spoken by the Prophet Joel: "And it shall come to pass in the last days, that I shall pour out of My Spirit upon all flesh, and your sons and daughters shall prophesy" (Joel 2:28), and he preached Jesus of Nazareth unto them, proving in many ways that He is Christ the Lord, Whom the Jews crucified but God raised from the dead. On hearing Peter's teaching, many were smitten with compunction and received the word. Thus, they were baptized, and on that day about three thousand souls were added to the Faith of Christ. Such, therefore, are the reasons for today's feast: the coming of the All-holy Spirit into the world, the completion of the Lord Jesus Christ's promise, and the fulfillment of the hope of the sacred disciples, which we celebrate today. This is the final feast of the great mystery and dispensation of God's incarnation. On this last, and great, and saving day of Pentecost, the Apostles of the Saviour, who were unlearned fishermen, made wise now of a sudden by the Holy Spirit, clearly and with divine authority spoke the heavenly doctrines. They became heralds of the truth and teachers of the whole world. On this day they were ordained and began their apostleship, of which the salvation of those three thousand souls in one day was the comely and marvelous first fruit. Some erroneously hold that Pentecost is the "birthday of the Church." But this is not true, for the teaching of the holy Fathers is that the Church existed before all other things. In the second vision of The Shepherd of Hermas we read: "Now brethren, a revelation was made unto me in my sleep by a youth of exceeding fair form, who said to me, 'Whom thinkest thou the aged woman, from whom thou receivedst the book, to be?' I say, 'The Sibyl.' 'Thou

art wrong,' saith he, 'she is not.' 'Who then is she?' I say. 'The Church,' saith he. I said unto him, 'Wherefore then is she aged?' 'Because,' saith he, 'she was created before all things; therefore is she aged, and for her sake the world was framed."' Saint Gregory the Theologian also speaks of "the Church of Christ ... both before Christ and after Christ" (PG 35:1108-9). Saint Epiphanius of Cyprus writes, "The Catholic Church, which exists from the ages, is revealed most clearly in the incarnate advent of Christ" (PG 42:640). Saint John Damascene observes, "The Holy Catholic Church of God, therefore, is the assembly of the holy Fathers, Patriarchs, Prophets, Apostles, Evangelists, and Martyrs who have been from the very beginning, to whom were added all the nations who believed with one accord" (PG 96, 1357c). According to Saint Gregory the Theologian, "The Prophets established the Church, the Apostles conjoined it, and the Evangelists set it in order" (PG 35, 589 A). The Church existed from the creation of the Angels, for the Angels came into existence before the creation of the world, and they have always been members of the Church. Saint Clement, Bishop of Rome, says in his second epistle to the Corinthians, the Church "was created before the sun and moon"; and a little further on, "The Church existeth not now for the first time, but hath been from the beginning" (II Cor. 14). That which came to pass at Pentecost, then, was the ordination of the Apostles, the commencement of the apostolic preaching to the nations, and the inauguration of the priesthood of the new Israel. Saint Cyril of Alexandria says that "Our Lord Jesus Christ herein ordained the instructors and teachers of the world and the stewards of His divine Mysteries ,showing together with the dignity of Apostleship, the incomparable glory of the authority given them ; Revealing them to be splendid with the great dignity of the Apostleship and showing them forth as both stewards and priests of the divine altars , they became fit to initiate others through the enlightening guidance of the Holy Spirit" (PG 74, 708-712). Saint Gregory Palamas says, "Now, therefore ... the Holy Spirit descended ... showing the Disciples to be supernal luminaries ... and the distributed grace of the Divine Spirit came through the ordination of the Apostles upon their successors" (Homily 24, 10). And Saint Sophronius, Bishop of Jerusalem, writes, "After the visitation of the Comforter, the Apostles became high priests" (PG 87, 3981B). Therefore, together with the baptism of the Holy Spirit which came upon them who were present in the upper chamber, which the Lord had foretold as recorded in the Acts, "ye shall be baptized with the Holy Spirit not many days hence" (Acts 1:5), the Apostles were also appointed and raised to the high priestly rank, according to Saint John Chrysostom (PG 60, 21). On this day commenced the celebration of the Holy Eucharist by which we become "partakers of the Divine Nature" (II Peter 1:4). For before Pentecost, it is said of the Apostles and disciples only that they abode in "prayer and supplication" (Acts 1:14); it is only after the (Continued on page 11)


JUNE 2014

11

(Continued from page 10)

coming of the Holy Spirit that they persevered in the "breaking of bread,"that is, the communion of the Holy Mysteries-"and in prayer" (Acts 2:42). The feast of holy Pentecost, there-

fore, determined the beginning of the priesthood of grace, not the beginning of the Church. Henceforth, the Apostles proclaimed the good tidings "in country and town," preaching and baptizing and appointing shepherds, imparting the priesthood to them whom they judged were worthy to minister, as Saint Clement writes in

his first Epistle to the Corinthians (I Cor. 42). To learn more, go to: http://goarch.org/chapel/saints_view? contentid=961&PCode=7PS&D=S&date=6/23/ 2013

Around the Parish by Stella Capiris

W

e thank everyone who helped our Parish to celebrate Palm Sunday, Holy Week, and Easter. Thanks to our Seniors for making over 2,000 Palm Crosses, to our Sunday School children for making additional Palm Crosses on the Saturday of Lazarus, to Galaxy Diner and Gus Agortsas for the donation of the Palm Sunday Luncheon, to the Andros Diner for the mayeritsa donation, to the Sunday School "Readers," to the Mirofores - the students wearing beautiful white dresses, to P.T.O. for providing Communion Breakfast to the children, Easter candies, and the Easter Egg Hunt, to all the cooks, to Philoptochos for the baking and the red eggs, to Stella Capiris and Father for visiting Nursing Homes, to Philoptochos and Daughters of Penelope for donating and distributing food baskets to the needy, to the volunteers who decorated the beautiful Epitafion, to Pavlos Bozikis and his family for the beautiful decorative ribbons, to the Choir for the beautiful Hymn of the Kassiani Hymn, to all the Psalti/Cantors, to the Parish Council for all their efforts, to all the Church Organizations, to our Greek and Sunday Schools, and to all parishioners who donated in any and every way. Of course, we extend our deepest thanks to Father Andreas for all the beautiful and meaningful Services. The Daughters of Penelope wish to thank everyone for their support for their Spring Raffle. The proceeds go toward their Scholarship Fund. The winners were: Aris Crist, Christina Hatzis, Connie Forkiotis, Bill Zorzy, Helen Serevetas. Also, they thank everyone for their support towards their annual Mother's Day Flower, Bake and Gift Sale. Penelope's CafĂŠ, serving coffee, frappe, tea and baked goods, was a delight and this was served by Mary Patsiarikas, an expert, who knows just the right ingredients. The Athletic Committee ended their season with awards that were given to all the teams and their coaches. Many thanks to Chris Danas, the Athletic Director,

and to all the coaches for their efforts and dedication to our youth. Many thanks to the P.T.O. for sponsoring the wreath making for the first of May (Protomagia), which is an annual May celebration for Spring in Greece. The children enjoyed making the wreaths, which were hung on the back doors. Philoptochos thanks the supporters of the recently held Festival of Tables, the proceeds of which will benefit the cost for the baking for the Olympiad Greek Festival. Congratulations to Stephen and Paraskevi Rountos on the birth of their baby boy. Of course, the proud grandparents are George and Anna Christopoulos celebrating and enjoying their 5th grandson. Congratulations to Mr. & Mrs. John Sandalidis on the birth of their baby girl. The proud grandparents enjoying their first grandchild are Harry and Elena Sandalidis and the thrilled great-grandparents are Tom and Sophie Toromanides enjoying their first great-grandchild. Congratulations to Father and Presbytera Recachinas on the birth of their first grandchild, a baby boy, born to daughter Katerina. All are doing well. Na sas zisse. A very inspiring Ecumenical Celebration of the Churches of the East recently took place at Fairfield University with Orthodox Vespers, a traditional Greek Buffet prepared by our Philoptochos, followed by an Ecumenical panel discussion. Perastika and get well wishes are extended to Jill Hatzis following recent hip surgery. Our deepest sympathy to Steve Kyratsous and to Jim Trigonis and families on the loss of their respective sisters in Greece and to the family of Helen Klamka on her recent death. She was a loving wife, mother, and grandmother always with a gentle smile. She will be very much missed. Our deepest sympathy to Jeff Seamon on the loss of his beloved father. He was lucky to have his father for many, many years. His dad was 99. May all their Memories be forever eternal!


JUNE 2014

12

Sunday School

School class of 2014! They are:

Eva Vaniotis, Director ur Sunday School’s Graduation is scheduled for Sunday June 15th. Fr. Andreas Vithoulkas will present each child with a certificate, and our the graduates will receive a small gift. The proud parents of our graduates will have the opportunity to pose for a group photo with them after the ceremony. On this day, along with their certificates, the students who met the requirements of the Archdiocese will be presented with Perfect

O

Attendance awards and Year Pins. Parish Certificates will be presented to the participants of the Saint John Chrysostom Oratorical. Teachers, Aides , and Substitutes will also be awarded recognition for volunteering their time and effort, and for their devotion in educating our children in Orthodoxy. Many thanks to our PTO. Their support is tremendous. thank you for the Year Pins, Certificates, and flowers for the teachers . Congratulations to the Sunday

Zachary Arvanitis Trevor Bellows Catherine Bouloubasis Katerina Hasiotis Nikki Hasiotis Jonathan Maragos Vasili Papanikolaou Chrysoula Vlamis Philip Vlandis Spencer Vlandis Michael Waldron William Walsh Best wishes to all for a happy and a healthy summer!

An Hour of Your Time

A

man came home from work late again, tired and irritated. He found his 5-year-old son waiting for him at the door. "Daddy, may I ask you a question?" The dad replied: "Yeah, sure, what is it?" "Daddy, how much money do you make an hour?" The dad got mad and said, "That’s none of your business! Why do you want to know?" The little boy said, "I just want to know. Please tell me, how much do you make an hour?" The dad, wanting to sit down and relax, said, "If you must know, I make $20 an hour." The little boy sighed and bowed his head. Looking up, he asked, "Daddy, may I borrow $10 please?" The father flew off the handle, "If the only reason you wanted to know how much money I make is so that you can hit me up for some cash to buy some stupid toy, then you march yourself straight to your room and go to bed. You’re so selfish. I work long, hard hours every day and don’t have time for this." The little boy quietly went to his room and shut the door. The dad sat down and started to get even madder about the nerve of his little boy. How dare he ask questions only to get some money. After an hour or so, the

man had calmed down, and started to think that maybe he was a bit hard on his boy. Maybe his son really needed the money for something important. And so, the father went up to his boy’s room and opened it, "Are you asleep, son?" "No daddy. I’m awake," replied the boy. "I’ve been thinking, maybe I was too hard on you earlier. It’s been a long day, and I took it out on you. Here’s that 10 bucks you asked for." The little boy sat straight up, beaming. "Oh, thank you, daddy!" he exclaimed. Then, reaching under his pillow, he pulled out a wad of crumpled up bills. The dad, seeing that the boy already had some money, started to get angry again. The little boy slowly counted out his money, and then looked up at his dad. The dad, now ticked off, demanded to know what was going on, "Why did you want more money if you already had some?" The little boy replied, "Because I didn’t have enough, but now I do. Daddy, I have $20 now…and I’d like to buy an hour of your time." Submitted by Vicky Andriotis --- Author Unknown

The precursor of the mirror is the mother's face.


JUNE 2014

13

W

hen the good Lord was creating Fathers he started with a tall frame. And a female angel nearby said, "What kind of Father is that? If you're going to make children so close to the ground, why have you put Fathers up so high? He won't be able to shoot marbles without kneeling, tuck a child in bed without bending, or even kiss a child without a lot of stooping." And God smiled and said, "Yes, but if I make him child-size, who would children have to look up to?"

ing between his legs?" And God smiled and said, "A mother needs a lap. A father needs strong shoulders to pull a sled, balance a boy on a bicycle, and hold a sleepy head on the way home from the circus." God was in the middle of creating two of the largest feet anyone had every seen when the angel could contain herself no longer. "That's not fair. Do you honestly think those large boats are going to dig out of bed early in the morning when the baby cries? Or walk through a small birthday party without crushing at least three of the guests?" And God smiled and said, "They'll work. You'll see. They'll support a small child who wants to ride a horse to Banbury Cross, or scare off mice at the summer cabin, or display shoes that will be a challenge to fill."

God Creating The Father

And when God made a Father's hands, they were large and sinewy. And the angel shook her head sadly and said, "Do you know what you're doing? Large hands are clumsy. They can't manage diaper pins, small buttons, rubber bands on pony tails or even remove splinters caused by baseball bats." And God smiled and said, "I know, but they're large enough to hold everything a small boy empties from his pockets at the end of a day...yet small enough to cup a child's face in his hands." And then God molded long, slim legs and broad shoulders. And the angel nearly had a heart attack. "Boy, this is the end of the week, all right," she clucked. "Do you realize you just made a Father without a lap? How is he going to pull a child close to him without the kid fall-

God worked throughout the night, giving the Father few words, but a firm authoritative voice; eyes that saw everything, but remained calm and tolerant. Finally, almost as an afterthought, he added tears. Then he turned to the angel and said, "Now, are you satisfied that he can love as much as a Mother?" The angel shuteth up. by Erma Bombeck, Submitted by Vicky Andriotis

WHAT DOES A FATHER DO?

I

received a letter from a single mother who had raised a son who was about to become a dad. Since he had no recollection of his own father, her question to me was "What do I tell him a father does‖ When my dad died in my ninth year, I, too, was raised by my mother, giving rise to the same question, "What do fathers do?" As far as I could observe, they brought around the car when it rained so everyone else could stay dry.

They always took the family pictures, which is why they were never in them. They carved turkeys on Thanksgiving, kept the car gassed up, weren't afraid to go into the basement, mowed the lawn, and tightened the clothesline to keep it from sagging. It wasn't until my husband and I had children that I was able to observe firsthand what a father contributed to a child's life. What did he do to deserve his children's respect?

He rarely fed them, did anything about their sagging diapers, wiped their noses or fannies, played ball, or bonded with them under the hoods of their cars. What did he do? He threw them higher than his head until they were weak from laughter. He cast the deciding vote on the puppy debate. He listened more than he talked. He let them make mistakes. He allowed them to fall from their first two-wheeler without having a heart attack. He read a newspaper while they were trying to parallel park a car for the first time in prepa-


JUNE 2014

14

ration for their driving test.

bers of the opposite sex and people who are different t h a t t h e y are. By example, he can instill a desire to give something back to the community when its needs are greater than theirs. But mostly, a good father involves himself in his kids' lives. The more responsibility he has for a child, the harder it is to walk out of his life. A father has the potential to be a powerful force in the life of a child. Grab it! Maybe you'll get a greeting card for your ef-

If I had to tell someone's son what a father really does that is important, it would be that he shows up for the job in good times and bad times. He's a man who is constantly being observed by his children. They learn from him how to handle adversity, anger, disappointment and success. He won't laugh at their dreams no matter how impossible they might seem. He will dig out at 1 a.m. when one of his children runs out of gas. He will make unpopular decisions and stand by them. When he is wrong and makes a mistake, he will admit it. He sets the tone for how family members treat one another, mem-

Get Rid of Dad? The children begged for a hamster, and after the usual fervent vows that they alone would care for it, they got one. They named it Danny. Two months later, when Mom found herself responsible for cleaning and feeding the creature, she located a prospective new home for it. The children took the news of Danny's imminent departure quite well, though one of them remarked, "He's been around here a long time--we'll miss him." "Yes," Mom replied, "But he's too much work for one person, and since I'm that one person, I say he goes." Another child offered, "Well, maybe if he wouldn't eat so much and wouldn't be so messy, we could keep him." But Mom was firm. "It's time to take Danny to his new home now,"

forts. Maybe not. But it's steady work. by Erma Bombeck, Submitted by Vicky Andriotis

she insisted. "Go and get his cage." With one voice and in tearful outrage the children shouted, "Danny? We thought you said Daddy!"

ceived a letter from his father. It said, 'Your prayers were answered. Your letter never came!'

Letter from Prodigal Son

After tucking their three-yearold child Sammy in for bed one night, his parents heard sobbing coming from his room. Rushing back in, they found him crying hysterically. He managed to tell them that he had swallowed a penny and he was sure he was going to die. No amount of talking was helping. His father, in an attempt to calm him down, palmed a penny from his pocket and pretended to pull it from Sammy's ear. Sammy was delighted. In a flash, he snatched it from his father's hand, swallowed, and then cheerfully demanded, "Do it again, Dad!"

Dear folks, I feel miserable because I have to keep writing for money. I feel ashamed and unhappy to have to ask for another hundred, but every cell in my body rebels. I beg on bended knee that you forgive me. Your son, Marvin. P.S. I felt so terrible I ran after the mailman who picked this up in the box at the corner. I wanted to take this letter and burn it. I prayed that I could get it back. But it was too late. Reply A few days later Marvin re-

Penny Trick

Authors Unknown -Submitted by Vicky Andriotis

Every beetle is a gazelle in the eyes of its mother.


PENTECOST SATURDAY OF SOULS SATURDAY JUNE 7, 2014 COMMEMORATIVE OF: NAMES OF DECEASED +++++

Ψςσοζάββαηο ηηρ Πενηηκοζηήρ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Ονόμαηα ηεθνεώηων

________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________


Class of 2014

Holy Trinity Greek School Graduates Kindergarten— Vaggelis Gountas, Andreas Hendrickson , Dimitrios Karagiannis, Francisco Pertesis & Michael Wollen. th 8 Grade: - Irene Bal, Kalliope (Delaina) Bellows, Platon Vlamis

Holy Trinity Sunday School Graduates Zachary Arvanitis, Trevor Bellows, Catherine Bouloubasis, Katerina Hasiotis, Nikki Hasiotis, Jonathan Maragos, Vasili Papanikolaou, Chrysoula Vlamis, Philip Vlandis , Spencer Vlandis, Michael Waldron, William Walsh

High School Graduates Alexander Hasiotis -Graduated from Shelton High School Going to the UCONN Nicole Pettas - Graduated from Hopkins School Going to John’s Hopkins University

College and University Graduates Alexandra Arvanitis, Ourania Bletsas , Georgina Fatibene, Marimina Filipides, Apostolis Matsikas, Michael Papachristos

The Best is Yet to Come!


“Go into all the world and preach the Gospel to every Creature.” Mark 16:15 The Official Monthly Publication of

Father Andreas Vithoulkas, Presbyter fatherandreas@holytrinitybridgeport.org phone: 917-334-4192

Holy Trinity Greek Orthodox Church 4070 Park Avenue Bridgeport, CT 06604

Parish Council

Newsletter Editor Vicky Andriotis

Newsletter Staff Eleni Limberis Father Andreas Vithoulkas Vicky Andriotis

Sylvia Bal 814-2131 Michael Bouloubasis 336-2116 Stella Capiris 259-7344 Phil Georgas 257-7452 Periklis Gountas 371-0276 Petros Karayiannis 631-258-3933

ALTAR DIRECTOR

P.Bozikis

917-692-2317

AHEPA

J. Bochanis

203-254-7595

AROUND THE PARISH

S. Capiris

203-259-7344

aroundtheparish@holytrinitybridgeport.org ATHLETIC DIRECTOR

C. Danas

860-916-3777

A.J. Metsopoulos Chris Papachristos Pericles C. Rountos Peter Tsimbidaros Constantine Vlamis Nick Vlamis

All are codes are 203, unless otherwise

specified.

HISTORIAN & ARCHIVES ROOM S. Capiris

203-259-7344

historian@holytrinitybridgeport.org HOSPITAL MINISTRY S. Kapetaneas JR. CHOIR J.Bogardus

203-926-1751 203-736-6501

LOVE 1 ANOTHER

M.Mourizakis

203-373-0580

MAINTENANCE

G. Hatzis

203-261-3247

L. Tsouris

203-334-2781

NURSING HOME MINISTRY

S. Capiris

203-259-7334

OLYMPIANS (GOYA)

F. Papachristos

203-380-0566

P.T.O.

S. Bal

203-814-2131

pto@holytrinitybridgeport.org

E. Vlamis

203-685-5464

PARISH COUNCIL

Constantine Vlamis

203-268-5464

athleticprogram@holytrinitybridgeport.org BOOKSTORE

V. Andriotis

vicky@holytrinitybridgeport.org CANTOR

G. Bakes

203-374-8561

CHOIR choir@holytrinitybridgeport.org CULTURAL ASSOCIATION

P. Leask

203-258-9160

V. Hatzis

203-268-7231

parishcouncil@holytrinitybridgeport.org

culturalassociation@holytrinitybridgeport.org COUNCIL OF CHURCHES S. Kapetaneas

203-926-1751

DAUGHTERS OF PENELOPE

K. Yiannoulis

203-372-6591

ECCLESIARCH

D. Trigonis

203-374-0725

SCHOLARSHIP COMMITTEE

FORCC

E.Vaniotis

203-374-0013

PHILOPTOCHOS

daughters@holytrinitybridgeport.org

292-6418 380-0566 268-7173 334-2578 268-5464 459-0521

L. Protopapas

philoptochos@holytrinitybridgeport.org PUBLICITY COMMITTEE E. Vaniotis

203-929-1582

203-374-0013

publicity@holytrinitybridgeport.org S. Karagiannis

203-820-1975

SENIOR CITIZENS

G. Agortsas

203-372-1015

A.J. Metsopoulos

203-292-6418

GOYA

E. Demestihas

203-380-2923

STEWARDSHIP

GREEK SCHOOL greekschool@holytrinitybridgeport.org GREEK SCHOOL DANCE GROUP greekschooldance@holytrinitybridgeport.org

E. Limberis

203-371-6305

Stewardship@holytrinitybridgeport.org

E.Limberis

203-371-6305

SUNDAY SCHOOL

E. Vaniotis

203-374-0013

sundayschool@holytrinitybridgeport.org INTERNET MINISTRIESV.Andriotis WEBSITE- FACEBOOK-TWITTER vicky@holytrinitybridgeport.org -E-BULLETIN-VISION

Church Office

Services

Eleni Limberis Email: Email@holytrinitybridgeport.org Office: 203.374.5561 Fax: 203.374.5770 Hours: Monday – Friday: 9:00am – 4:00pm Sundays after Services: 12:00pm-1:00pm

Weekdays & Saturdays Orthros 8:30 am / Liturgy 9:30 am

On the Web -www.holytrinitybridgeport.org Bookstore Online -bookstore.holytrinitybridgeport.org Shopping– shop.holytrinitybridgeport.org On Facebook—www.facebook.com/holytrinitybridgeport On Twitter – www.twitter.com/holytrinitybpt ©2014 Holy Trinity Greek Orthodox Church, Bpt. Ct

Sundays Orthros 8:45am/ Liturgy 9:45 am

Ώρες Λειτοσργίας Κσριακής

‘Όρθρος:

8:45 πμ / Θεία Λειτοσργία: 9:45 πμ

Publishing &Design-Vicky Andriotis-05/17/2014


Tomlinson’s Restaurant 1400 Noble Ave, Bridgeport Tel. 335-5296

Nicholas Vlamis Constantinos Vlamis- Owners

DeJesus Dental Group Cosmetic, Family & Implant Dentistry

Pericles Rountos, D.M.D. General Dentist

651 Villa Ave. Fairfield, CT

T:(203) 372-1220 www.dejesusdental.com F:(203)371-8540 4131 Main St. Bpt, CT

203-384-8176 www.androsdinerfairfield.com

PETER G. KARAYIANNIS MY SMILE Orthodontics ATTORNEY AT LAW

Maria Karayiannis,DMD

MAHER & MURTHA LLC

865 River Road, Suite 307 Shelton, CT 06484

528 Clinton Ave Bridgeport, CT 06605 Phone: (203) 367-2700

Cell: (631)258-3933 PGK@maherandmurtha.com

Phone: 203-538-5014 fax:203.538.5001

www.MySmileCT.com www.cactusrosecantina.com

5 River Road Wilton River Park Wilton, CT 203.762.8484

Call the Office and place your ad today! 203.374.5561 Call the Office and place your ad today! 203.374.5561


Holy Trinity Greek Orthodox Church 4070 Park Avenue Bridgeport, CT 06604 Address Service Requested

The Orthodox Vision - June 2014 - Issue #292  

The Official Monthly Publication of Holy Trinity Greek Orthodox Church of Bridgeport, CT

The Orthodox Vision - June 2014 - Issue #292  

The Official Monthly Publication of Holy Trinity Greek Orthodox Church of Bridgeport, CT

Advertisement