Page 1

FEBRUARY 2013

ISSUE NO. 276

THE ORTHODOX VISION

WWW.HOLYTRINITYBRIDGEPORT.ORG

1

FEBRUARY 2013

IN THIS ISSUE Happy New Year “ As we start this New Year 2013, now is the time to look forward to our future, our children’s future, and the future of our Holy Trinity Parish. . ”

by Fr. Andreas Vithoulkas

<<Η Χριστιανική Οικονοµία είναι µία ευκαιρία να εξετάσουµε τις προτεραιότητες και αξίες, να εκφράσουµε την ευγνωµοσύνη µας, και να δώσουµε πίσω ένα µέρος στην Εκκλησία µας εκφράζοντας τις ευχαριστίες στο Θεό για αυτά τα προσωπικά και υλικά δώρα που χάρισε στον καθένα µας. . >>

του π. Ανδρέα Βυθούλκας

Chosen and Appointed by God to Go and Bear Fruit


FEBRUARY 20132013 February Sun

Mon

THE ORTHODOX VISION 2 Weekday & Saturday Liturgies/ Καθηµερινές & Σαββάτου ώρες Λειτουργίας 9:00 Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2 ServiceService-The Forefeast of the Presentation of Meeting of the our Lord / Lord Υπαπαντή του Martyr Trypho Κυρίου

3 Godparents’ Sunday & Daughters of Penelope Luncheon after Church Services / Κυριακή Αναδόχων/ Νουνών & Το ετήσιο Γεύµα των Θυγατέρων της Πηνελόπης

4

5

6

16th Monday after Pentecost

16th Tuesday after Pentecost

Isidore of Pelusium

Martyr Agatha

16th Wednes16th Wednes16th WednesPTO Valentine’s day after Pente- day after Pente- day after Pente- Dance /Ο /Ο χορός cost cost cost του PTO

Nicholas the Confessor

Polyectus, Pat. Of Constantinople

10

11

16th Sunday of Matthew Hieromartyr Haralampus

7

8

9

Photius, Pat. Of Constantinople

Photius, Pat. Of Constantinople

Photius, Pat. Of Constantinople

Bucolus, Bp. Of Smyrna

Bucolus, Bp. Of Smyrna

Bucolus, Bp. Of Smyrna

12

13

141

15

16

Hieromartyr Blaise Empress Theodora

17th Tuesday after Pentecost Meletius, Abp. Of Antioch

17th Wednesday after Pentecost Martinian of Palestine

7th Thursday after Pentecost Auxentios of the Mountain

17th Friday after Pentecost Onesimus of the 70

17th Saturday after Pentecost Martyr Pamphilus and Companions

17

18

19

20

Sunday of the Canaanite

Monday of Publican and Pharisee

Tuesday of Pub- Wednesday of lican and Phari- Publican and see Pharisee

21Thursday of Publican and Pharisee

Leo the Great Agapetus the Confessor

Philemon & Archippus, of the 70

24 Sunday of the

25

26

Publican and Pharisee: Triodion Begins Today Philopto-

Tarasius, Pat. Of Constantinople

Great Martyr Theodore the Tyro Mariam Isap-

chos Loukoumades and coffee fundraiser

Tuesday of Prodigal Son Porphyrius, Bp. of Gaza Martyrs Reginus Photine, the and Lebadeus Samaritan Women

MEMORIALS Sunday, February 10, 2013 Christina Kontomerkos Ferreira- 40 Days Argiro Babaie- 2 years Demetrios Pertesis- 10 years

Leo, Bp. Of Catania Agathus of Rome

Timothy the Righteous John, Pat. Of Constantinople

27

28

Wednesday of Prodigal Son

Thursday of Prodigal Son

Procopius the Confessor Raphael, Bishop of Brooklyn

Righteous John Cassian the Confessor Basil the Confessor

22

23

Friday of Publican and Pharisee

Saturday of Publican and Pharisee

Uncovering of Relics at Eugenius

Hieromartyr Polycarp Proterius, Abp. Of Alexandria

Κυριακή 10 Φεβρουαρίου Χριστίνα Κοντοµέρκου - 40 µέρες Αργυρώ Μπαµπέι - 2 χρόνια ∆ηµήτριος Περτέσης- 10 χρόνια

“Faith is about doing. You are how you act, not just how you believe.” –Mitch Albom


FEBRUARY 2013

THE ORTHODOX VISION

Happy New Year! by Father Andreas Vithoulkas Dear Parishioners,

H

appy New Year! We pray you are well. May His blessings be upon you, your family, and your loved ones. As we start this New Year 2013, now is the time to look forward to our future, our children’s future, and the future of our Holy Trinity Parish. We must continue building for the

future together. There is so much we can do in our Parish, and when we all share together in the Ministry of our Lord, we can accomplish many things. We know the Church is here for all of us when we need her. Our Church provides services and varied Ministries and activities that maintain our Faith and culture in our families’ lives. Holy Trinity Parish has been here for 100 years. This year, as you all know, we are celebrating our Centennial – on November 30, 2013. We are thankful for you and your family being part of our Church and Community. Stewardship is an opportunity to examine our priorities and values, to express our thankfulness, to give of ourselves, and to grow in grace. It allows us to participate in the work

Αγαπητέ χριστιανέ Οικονόµε,

Ε

υτυχισµένος ο Καινούριος Χρόνος! Ευχόµαστε να είστε καλά, και να έχετε τις Ευλογίες Του.

Καθώς αρχίσαµε το νέο έτος 2013, τώρα είναι η στιγµή να κοιτάξουµε για το µέλλον µας, το µέλλον των παιδιών µας και το µέλλον της Αγίας Τριάδας. Πρέπει να συνεχίσουµε όλοι µαζί να δουλεύουµε για το µέλλον. Υπάρχουν τόσα πολλά που µπορούµε να κάνουµε στην ενορία µας όταν όλοι συνεργαζόµαστε µαζί για την ∆ιακονία του Χριστού. Όπως γνωρίζουµε η Εκκλησία είναι εδώ για όλους µας όταν την χρειαζόµαστε. Η Εκκλησία µας παρέχει υπηρεσίες και ποικίλες εκδηλώσεις και δραστηριότητες που διατηρούν την πίστη µας και τον πολιτισµό στην ζωή µας και την οικογένειά µας.. Φέτος η Ενορία µας γιορτάζει τα 100της χρόνια. Όπως όλοι γνωρίζετε θα γιορτάσουµε την εκατονταετηρίδα µας –στις 30 Νοεµβρίου 2013.

3

of God. Come and see what we can do together with your support. As you plan to make your 2013 pledge, please take a few minutes to review (Material will be mailed to you at home) and make your S t e wa r d s hi p obl i ga t i o n a n d commitment. Remember that your Stewardship provides the foundation for our Ministry, and our effort in meeting the challenge of spreading Christ’s Word and our Orthodox Faith. If you have already made your commitment, we thank you very much for your support and love towards to our Church. May our Lord richly bless you and your family in all your endeavors. Father Andreas Vithoulkas

Είµαστε ευγνώµονες σε σας και την οικογένειά σας που είστε µέλη της ενορίας µας. Η Χριστιανική Οικονοµία είναι µία ευκαιρία να εξετάσουµε τις προτεραιότητες και αξίες, να εκφράσουµε την ευγνωµοσύνη µας, και να δώσουµε πίσω ένα µέρος στην Εκκλησία µας εκφράζοντας τις ευχαριστίες στο Θεό για αυτά τα προσωπικά και υλικά δώρα που χάρισε στον καθένα µας. Ελάτε να δείτε τι µπορούµε να κάνουµε όλοι µαζί µε την βοήθειά σας και την υποστήριξή σας. Καθώς σχεδιάζετε να κάνετε την υπόσχεσή σας για το 2013, αφιερώστε λίγα λεπτά και µελετήστε το (υλικό που θα λάβετε σύντοµα στο σπίτι σας) και πράξετε αναλόγως. Εάν ήδη έχετε κάνει την προσφορά σας, σας ευχαριστούµε και είµαστε πάντα ευγνώµονες για την υποστήριξη και αγάπη σας προς την Εκκλησία µας, για την εξάπλωση του Λόγου του Χριστού και της Ορθόδοξης Πίστης µας. Ο Κύριός µας να σας ευλογεί πλούσια εσάς και την οικογένειά σας. Πάτερ Ανδρέας Βυθούλκας

“Faith is taking the first step even when you can't see the whole staircase.” - Marn Luther King Jr.


FEBRUARY 2013

THE ORTHODOX VISION

Our Parish by George Mourizakis -Parish Council President Dear Parishioners, anuary was a very busy and sad month for our community. It was the beginning of our 100th year of existence as a Greek Orthodox Church in the Bridgeport area. From the simple beginnings of 36 West Liberty Street to our wonderful complex today, from a handful of Greek immigrants back in 1913, to a church full of parishioners who chose to make Bridgeport their home and raise their families here, we saw the passing of four generations or so with a great growth in population. Some of the same people who had their first homes in Bridgeport, have now moved to the suburbs , but still come to Holy Trinity no matter how far they have moved. You see, our Church is not just a Church. It is the Hellenic Community center where everyone meets and sees each other every week. Children who grew up in our community, now married, bring their kids to attend Greek school and Sunday school. As all of you know, the preparations are under way for the Centennial Gala. We are hoping it will be a great event, and I am asking for everyone’s help and support. All of you have a lot of memories, and a story or two to tell. Spread the word to all, especially the younger generation, of how our community was

J

Η ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΜΟΥΡΙΖΑΚΗΣ,

Αγαπητοί πάροικοι,

Ο

Ιανουάριος ήταν πολυάσχολος και θλιβερός µήνας για την παροικία µας. ∆ιανύουµε το 100ό έτος της ύπαρξης µας σαν Ελληνική Εκκλησία στην περιοχή του Μπρίτζπορτ. Από ένα απλό ξεκίνηµα επί της οδού 36 West Liberty σε ένα µοναδικό συγκρότηµα της Εκκλησίας µας σήµερα. Από µία χούφτα

4

built and progressed through the years. In this issue, we are including information how you can support our “book.” Maybe you would like to honor your parents or Grandparents , or include a picture of your family or your business. We are having the hallways painted and various rooms cleaned up and spruced up. We purchased a new audio system for the Aegean room. Our Gym is looking better than ever, full of life and different programs for young and old. I enjoy seeinh so many new people getting involved. Our choir sounds incredible with new hymns on Sundays. We planted the two evergreen trees that decorated our church for Christmas on the side of the driveway. They were donated by Gus and Jill Hatzis. Every year we will be planting more so we can build a green fence between our space and the condominiums next door. We are in the process of signing a lease with a new nursery school for the new season. We started the meetings and preparations for our Annual Festival, which will be on May 31, June 1, 2. Also, this summer we will be restoring the interior of the dome and lighting. We have accomplished and have plans for so much already, and just in the first six months of the year. I will keep you posted on the progress. Remember, we need your support , so please get involved. We need volunteers for a welcoming and greeting committee, and volunteers for so much more. Thank and God Bless.

ελλήνων µεταναστών πίσω το 1913 σε µια Εκκλησία γεµάτη ενορίτες που επέλεξαν να κάνουν το Μπρίτζπορτ σπίτι τους και µεγαλώσουν τις οικογένειές τους εδώ. Είδαµε το πέρασµα τεσσάρων γενεών και µια µεγάλη αύξηση του πληθυσµού. Οι ίδιοι άνθρωποι που έκαναν πρώτα το σπίτι τους στο Μπρίτζπορτ, τώρα έχουν µετακοµίσει στα προάστια, εν τούτοις έρχονται στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας ασχέτως πόσο µακριά µένουν. Βλέπετε η Εκκλησία δεν είναι µόνο ένα µέρος προσευχής ,είναι το κέντρο της Ελληνικής Κοινότητας όπου ο καθένας συναντά και βλέπει ο ένας τον

άλλον κάθε εβδοµάδα. Τα παιδιά που µεγάλωσαν στην κοινότητά µας, τώρα παντρεµένα φέρνουν τα παιδιά τους στο ελληνικό και κατηχητικό σχολείο. Όπως όλοι γνωρίζετε οι προετοιµασίες για τον εορτασµό της 100ρίδας έχουν αρχίσει και προχωρούν. Ελπίζουµε να είναι ο Φάρος της Χρονιάς και ζητώ την βοήθεια και υποστήριξη όλων. Όλοι µας έχουµε αναµνήσεις και ιστορίες. ∆ιαδώστέ το σε όλους και ιδιαίτερα στην νέα γενιά το πώς η κοινότητά µας προόδευσε όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό τον µήνα στο µηνιαίο περιοδικό σας (Connued on page 5)

“You are never too old to set another goal or to dream a new dream.” - C.S. Lewis


FEBRUARY 2013

THE ORTHODOX VISION

(Connued from page 4)

παρέχουµε πληροφορίες για το «αναµνηστικό λεύκωµα». Ίσως θέλετε να τιµήσετε τους γονείς, τους παππούδες σας ή έστω να βάλετε µια φωτογραφία της οικογενείας σας ή της επιχειρήσεώς σας. Βάψαµε τους διαδρόµους και µερικοί χώροι (δωµάτια) καθαρίστηκαν. Αγοράσαµε νέο σύστηµα Ήχου για την κοινοτική αίθουσα. Το Γυµναστήριο φαίνεται καλύτερο και γεµάτο ζωή από τα διάφορα και ποικίλα προγράµµατα για µικρούς και µεγάλους. Είναι πολύ συναρπαστικό να βλέπεις τ ό σ α π ολ λ ά ν έ α µέ λ η ν α συµµετέχουν.

Η χορωδία µας έχει προσθέσει νέους ύµνους. Φυτεύσαµε τα δύο χριστουγεννιάτικα δένδρα πού στόλιζαν την Εκκλησία µας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων στην πλευρά µε τα γειτονικά διαµερίσµατα. Τα δένδρα αυτά δωρίθηκαν από τον κ. και κ. Κώστα Χατζή. Κάθε χρόνο θα φυτεύουµε από ένα νέο δένδρο ώστε να δηµιουργηθεί ένας πράσινος φράχτης µεταξύ Εκκλησίας και διαµερισµάτων. Είµαστε στην διαδικασία να υπογράψουµε συµβόλαιο µε νέο νηπιαγωγείο για την επόµενη σχολική χρονιά. Αρχίσαµε τις συνεδριάσεις και προετοιµασίες για το ετήσιο

Around the Parishby Stella Capiris

M

any thanks to the Philoptochos for hostessing the annual Vasilopeta Celebration. We also thank our P.T.O. for baking a Vasilopeta for each Sunday and Greek School class. It was a treat for the children, and a lesson was given on the origin of the Vasilopeta. The Oath of Office was given to the following Parish Council members by Father Andreas following Liturgy on January 13th: Robert Arvanitis, Michael Bouloubasis. Stella Capiris, Phillip Georgas, Peter Karayiannis, A. J. Metsopoulos, George Mourizakis. Christos Papachristos, Pericles Rountos, Peter Tsimbidaros, Scott Vereb, Constantinos Vlamis. At the end of Church Services, the Parish Council adjourned to the Conference Room to meet with Father Andreas to elect their officers. Following prayer by Father Andreas, the following nominations took place. President: George Mourizakis, Vice-President: Christos Papachristos, Treasurer: Robert Arvanitis, Assistant Treasurer: Constantinos Vlamis, Secretary-: Stella Capiris, Assistant Secretary: A. J. Metsopoulos. We wish the Parish Council good luck and success in all their future endeavors on behalf of Holy Trinity. Congratulations to Voula Golfis, daughter of the late John and Maria Golfis, on her recent marriage. We wish

5

Φεστιβάλ το οποίο θα γίνει την 31 Μαΐου, 1 & 2 Ιουνίου. Επίσης φέτος το καλοκαίρι, θα αρχίσουν οι εργασίες για την επιδιόρθωση του εσωτερικού διακόσµου του θόλου και φωτισµού. Όλα αυτά, µέσα σε έξι µόνο µήνες. Θα σας κρατούµε ενήµερους σχετικά µε την πρόοδο των εκδηλώσεων. Υπενθυµίζω ότι χρειαζόµαστε την υποστήριξη και βοήθεια όλων. Χρειαζόµαστε εθελοντές για την Επιτροπή – όπου να καλωσορίζει τους νέους ενορίτες - και τόσα άλλα. Ευχαριστώ και ο Θεός µαζί µας.

the happy couple, Voula and Cosma Toromanidis, a long and happy life. Congratulations to Ted and Mary Leach as they celebrate their 60th Wedding Anniversary. What a wonderful accomplishment! We wish Ted and Mary many more years filled with good health, happiness, and peace! The P.T.O. will hold its annual Valentine's Dance on Saturday, February 9th, from 7:00 p.m. to 1:00 a. m. Please contact Maria Gountas or Faye Demestihas for further information. This is always a fun evening and, of course, your donations will go to further enhance the P.T.O. in their continuing projects to benefit all the children. A reminder that if you wish to have your house or business blessed, please contact the Church office. We have just learned of the death of Linda Bekas in Florida. Linda was a former, dedicated Sunday School Teacher, prior to her move to Florida. We extend our sympathy to her husband, Chris , and to her four sons. May her Memory be Eternal! The Community extends its deepest sympathy to Nefelle (Fay) Hasiotis and family on the loss of their beloved husband and father Menelaus (Manny). He was a faithful and dedicated parishioner for many years and will be very much missed. The Community's deepest sympathy is extended to Andrew and Vana Kontomerkos on the loss of their beloved daughter Christine as well as lo her husband and child. Christine was a dedicated doctor and loved to help people. May their Memories be Forever Eternal!

"Peace. It does not mean to be in a place where there is no noise, trouble or hard work. It means to be in the midst of


FEBRUARY 2013

THE ORTHODOX VISION

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Greek School by Eleni Limberis, Director This year’s Vasilopita Coin was found by our Greek School! Good luck to all our students, teachers, parents, and friends.

Κ

όπηκε και φέτος, η Βασιλόπιτα στις τάξεις , και οι τυχεροί της χρονιάς είναι οι: Ο Χριστούλης, Φραγκίσκος Περτέσης, Λεωνίδας Hendrickson, ∆ηµήτριος Αρφάνης, Νεκταρία Καραγιάννη, Γαβριέλλα Παπανικολάου, Αγγέλικα Βλάµη, Ειρήνη Bal, Ζωή Γκούπτα και Πλάτων Βλάµης. Ευχαριστούµε το ΡΤΟ µας για τις Βασιλόπιτες, για τα

δώρα και τις Ευχές. Και του χρόνου και χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Η γιορτή του Σχολείου µας – Γιορτή των Τριών Ιεραρχών και των Ελληνικών Γραµµάτων – Γιορτή των Ελληνικών Σχολείων, µαθητών και διδασκάλων – θα γιορτασθεί και φέτος στις τάξεις τους από τους µαθητές και τους δασκάλους. Επίσης τα παιδιά µας θα διδαχτούν για την ζωή και δράσι των Τριών Μεγάλων Ιεραρχών και Πατέρων της Εκκλησίας µας, και την µεγάλη τους πίστη και σοφία και στήριξη για τα Ελληνικά Γράµµατα και τον Ελληνοχριστιανικό Πολιτισµό. Η καθαρά ∆ευτέρα θα γιορτασθεί την: ∆ΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013, 5:00 µµ. -Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΡΤΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ: ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013. -Η ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΕΙΝΑΙ: ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013. -ΠΑΣΧΑ ΕΙΝΑΙ: ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΙΟΥ 2013. -ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΙΝΑΙ: 31 MAIOY, 1, 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Ευχαριστώ πολύ, Κα. Ελένη

Athletic Department by Chris Danas-Director

W

e hope that all of you are having a great New Year! “Inspire Blue” progress continues, and we have received our new scorer’s table and chairs. They will be enjoyed by the sponsors, supportive coaches, spectators, and awesome players who are giving it their all on the court. All teams have played about 10 games so far. If you haven’t yet come out for a game, please stop in! Basketball playoffs are starting in early March, and our volleyball program is underway and going well. The team is young, but has great poten-

6

tial. We had our 1st “Breast Cancer Awareness Month”. We raised money for the Norma Pfreim Cancer Center. All players wore pink for all games in the month of January. We also had our 1st Zumba fundraiser and it was successful. We also had a raffle; the prizes were Ralph & Richie’s gift certificate, Fitness Edge gift certificate and a 50/50 raffle.

We have recreation volleyball on Wednesday nights at 8:30 pm. All are invited. We are still looking for sponsors for our “Inspire Blue” program . Please contact any member of the Athletic Committee. We are also selling Pray hard / Play Hard shirts to benefit our Inspire Blue program. They are very cool t-shirts, and are only $10 each. To buy one, you can see any Athletic Committee member, or visit us in the gym. Thank you once again to the sponsors, parents, those who donated anonymously, volunteers, and coaches for their support of this program. We are always looking for more help and ideas to make our program better. Stay tuned for our banquet in the coming months and other fundraisers for the betterment of our Athletic Program.

"Friendship doubles our joy and divides our grief." -Swedish Proverb


FEBRUARY 2013

THE ORTHODOX VISION

Ladies Philoptochos Society Kalliope Tsitsipas-President

T

he Ladies Philoptochos Society would like to thank all those who attended and contributed to our Annual Vasilopita Event, to make it a success. Your efforts throughout the years are expressions of love and compassion of which the beneficiaries are the children at the Academy. Our congratulations to our Philoptochos board member, 1st Vice-President Maria Cook and to our Greek School, both of whom received the gold coin in their Vasilopita piece. We wish you the very best, and God Bless! Our upcoming events are as follows: Sunday, February 3rd— It’s National Wear Red Day. All over the country, people are wearing red to raise awareness about heart disease, the number one killer of

women. Whether you are a Philoptochos member, or just someone who wants to help us raise awareness, please show your support by wearing red when you attend services on this day! Tuesday, February 5th— Our monthly meeting will be held on this day with coffee being served at 7:00pm, and our meeting beginning at 7:30pm. Please join us, and bring a friend. Wednesday, February 20th– Join us , along with our GOYA, as we cook, deliver, and serve a luncheon to feed the needy and homeless at the Merton House. Entire Month of February and March– Philoptochos is collecting children’s pajamas and books, to benefit the pajama program in our state. Sunday, February 24th— After services, please join us for our loukoumades and coffee fundraiser to benefit the homeless, the Pajama Program, and many other charities. We would also like to help the Bridgeport Rescue Mission. Our National Commitments for February are: Autism Assistance Fund Autism is a complex, life-long,

Sunday School by Eva Vaniotis-Director he joyfulness of the Christmas celebration welcoming the birth of Christ with glory is placed away in the hearts of all Christians focusing on the New Year with preparations for another divine occasion - His Resurrection. Vasilopita Sunday— January 13th PTO contributed all the Vasilopitas to our Sunday school classes with their love and great affection for all the children to enjoy and to guess who will be the lucky one to get the coin. Thanks to PTO for their endless work. Sunday School 2013 Calendar: February

T

7

neurologicial disorder that inhibits a person's ability to communicate and develop social relationships and this disorder is diagnosed in one out 88 children in the United States. The Center for Disease Control and Prevention has called autism a national public health crisis. Only 29 states mandate that the costs associated with the treatment and therapy of autism spectrum disorders be covered by health care insurance, leaving families to individually address devastating financial burdens. This fund will heighten awareness of autism and provide assistance and support to persons within the autism spectrum. Saint Photios Shrine In 1965, the Archdiocese purchased the Avero House in historic Saint Augustine, Florida to commemorate the arrival of the first Greek settlers to the New World in 1768. The Philoptochos has continued to provide financial assistance towards the preservation of the National Shrine. For more information about our wonderful organization, or to join, please contact Kalliope Tsitsipas at 203.926.0137.

Godparents’ Sunday 3 March Parish Oratorical (after Liturgy) 10 Great Lent Begins 18 Sunday of Orthodoxy 24 All children will receive Holy Communion - Icon Procession April Veneration of the Cross 7 Class Oratorical 14 Elementary Oratorical 21 Saturday of Lazarus – 27 Holy Communion Making of Palms Palm Sunday - Family Worship 28 May— Easter - Family Worship 5 June—Festival - Family Worship 2

“We should all do something to right the wrongs that we see and not just complain about them.” – Jackie Kennedy


FEBRUARY 2013

THE ORTHODOX VISION

Daughters of Penelope by Helen Yeotsas, President

I

t's that time again! The Daughters of Penelope will have their Annual Chicken Souvlaki Luncheon on February 3rd, which is also Godparents’ Sunday. Please plan to attend if you can, as the proceeds will benefit our Scholarship program as well as our mission to promote the ideals of Hellenism, which include Philanthropy and Civic responsibility. To honor the victims of the Sandy Hook tragedy, our Chapter will be lighting 26 red candles up in church on the day of our Luncheon. In addition, at our next meeting, we will discuss how we can do "26 Acts of Kindness," as a small way to honor the victims. We felt this was perhaps the most fitting way to make a difference, and to pay our respects. We are wrapping up our very successful "Let's Keep Them Warm" drive. We would like to thank all the people who helped organize this drive, as well as the people who donated items again this year. Some of

the groups we donated items to are: Bethel Recovery Center, Spooner House, Bridgeport Hospital, Bridgeport Public Schools, Penelope's Place, Guests at the "Meal of Love", Center for Women and Families, Bridgeport Rescue Mission, "Open Door" shelter, and families from the surrounding community who were in need. Our next meeting will be on February 20 at 7:00 pm. (Coffee and Refreshments served at each meeting). We'll be discussing our upcoming events, such as the District-wide AHEPA and Daughters Conference, which is on March 16 and being held here at Holy Trinity this year. Also, we’ll be discussing our Easter Raffle, and our Mother's Day Flower, Bake and Gift Sale. If you are interested in joining our growing organization, please contact me directly, or speak to any of the Daughters. We would love to have you! You can visit the National website at www.daughtersofpenelope.org, or visit our church's website at www.holytrinitybridgeport.org/ daughters.html. Hope to see you all at our Luncheon and thank you for your support!

PTO Maria Gountas -President

February Greetings from PTO! s we enter the month of February, we are busy getting ready for our biggest fundraiser of the year, our Valentine’s Dance. It’s a great time to celebrate love and happiness with family and friends. PTO strives to make this dance a success, and with your help and support, we can, in turn, support our children’s programs. If you’ve been hoping to help or

8

A

looking to get more involved in any way, please email me at mgountas@yahoo.com, or talk to any of our PTO volunteers or leaders. We’d love any help you can provide. We know that time and schedules can be a challenge, but if you’re interested, we’d love to find

a way to help you make it work. If you have offered to help in the past and have not been called upon, please know that it was an oversight or a result of us being busy. It was definitely not us wanting all the volunteering for ourselves (seriously!). Being open to everyone and helping connect with and serve all parents is a key goal of our group. Please make sure to join us at our annual PTO Dance on February 9th, 2013. Our next meeting will be on February 20, 2013 at 5:45pm. See you next month!

“Some people look for a beau!ful place, others make a place beau!ful.” – Hazrat Inayat Khan


FEBRUARY 2013

THE ORTHODOX VISION

placed the baby in the hay in the feed box that was made from the first tree. The man wished that he could have made a crib for the baby, but this manger would have to do. The tree could feel the importance of this event and knew that it had held the greatest treasure of all time.

The Three Trees

O

nce there were three trees on a hill in a woods. They were discussing their hopes and dreams when the first tree said "Someday I hope to be a treasure chest. I could be filled with gold, silver and precious gems. I could be decorated with intricate carving and everyone would see the beauty." Then the second tree said "Someday I will be a mighty ship. I will take kings and queens across the waters and sail to the corners of the world. Everyone will feel safe in me because of the strength of my hull." Finally the third tree said. "I want to grow to be the tallest and straightest tree in the forest. People will see me on top of the hill and look up to my branches, and think of the heavens and God and how close to them I am reaching. I will be the greatest tree of all time and people will always remember me.." After a few years of praying that their dreams would come true, a group of woodsmen came upon the trees. When one came to the first tree he said, "This looks like a strong tree, I think I should be able to sell the wood to a carpenter." and he began cutting it down. The tree was happy, because he knew that the carpenter would make him

9

into a treasure chest. At the second tree a woodsman said, "This looks like a strong tree, I should be able to sell it to the shipyard." The second tree was happy because he knew he was on his way to becoming a mighty ship. When the woodsmen came upon the third tree, the tree was frightened because he knew that if they cut him down his dreams would not come true. One of the woodsman said, "I don't need anything special from my tree so I'll take this one" and he cut it down. When the first tree arrived at the carpenters, he was made into a feed box for animals. He was then placed in a barn and filled with hay. This was not at all what he had prayed for. The second tree was cut and made into a small fishing boat. His dreams of being a mighty ship and carrying kings had come to an end. The third tree was cut into large pieces and left alone in the dark. The years went by, and the trees forgot about their dreams. Then one day, a man and women came to the barn. She gave birth and they

Years later, a group of men got in the fishing boat made from the second tree. One of them was tired and went to sleep. While they were out on the water, a great storm arose and the tree didn't think it was strong enough to keep the men safe. The men woke the sleeping man, and he stood and said "peace" and the storm stopped. At this time, the tree knew that it had carried the king of kings in it's boat. Finally, someone came and got the third tree. It was carried through the streets as the people mocked the man who was carrying it. When they came to a stop, the man was nailed to the tree and raised in the air to die at the top of a hill. When Sunday came, the tree came to realize that it was strong enough to stand at the top of the hill and be as close to God as was possible, because Jesus had been crucified on it. The moral of this story is that when things don't seem to be going your way, always know that God has a plan for you. If you place your trust in Him, He will give you great gifts. Each of the trees got what they wanted, just not in the way they had imagined. Author Unknown—Submitted by V.Andriotis

“Some people look for a beau!ful place, others make a place beau!ful.” – Hazrat Inayat Khan


FEBRUARY 2013

THE ORTHODOX VISION

10

GOYA in NYC—December 2012 photo courtesy of C. Hasiotis

JOY / HOPE—Santa’s Workshop, December 2012 photo courtesy of V. Andriotis

v. andrio!s

2012 Christmas Program

photo courtesy of V. Andriotis

Zumba Fundraiser—Athletic Department January 2013 photo courtesy of V. Andriotis

c. hasio!s

“Love recognizes no barriers. It jumps hurdles, leaps fences, penetrates walls to arrive at its destination full of hope.” – Maya Angelou


FEBRUARY 2013

THE ORTHODOX VISION

2012 Christmas Program photo courtesy C. Hasiotis

courtesy of C. Hasiotis

DOP Christmas Wreaths

Philoptochos—January 2013 Relief For Greece

DOP Christmas Food Baskets

DOP “Keep them Warm” Campaign “It is a risk to love. What if it doesn’t work out? Ah, but what if it does.” – Peter McWilliams

11


FEBRUARY 2013

THE ORTHODOX VISION

12


Please Help. The Children Need YOU.

Celebrate GO RED Sunday Sunday, February 3, 2013 We are asking our Philoptochos sisters across America to join the movement and wear red when they a*end Church services on this day. Heart disease is s!ll the No. 1 killer of women, causing more deaths among women than all forms of cancer. This Na!onal Wear Red DayÂŽ, wear red, tell women you want them to live and help stop heart disease in our life!me. Together we can make a diďŹ&#x20AC;erence.

Learn how you can save lives at GoRedForWomen.org/WearRedDay. Then share the message with the women in your life.


Saturday, February 9, 2013 7:00pm to 1:00am

Maria Gountas at 203.650.3246 / mgountas@yahoo.com or Faye Demestihas 917.217.8530


PTO Valentine’s Dance

Ad Form Name: ______________________________________ Phone #: ____________________________________ Email address (optional): ______________________

Form of Payment:

_____Cash - Please do not mail cash payments. Cash payments should be made in person.

_____Check— Make checks payable to Holy Trinity PTO The ad book size is 8 ½ x 11. Please select your ad size: _____Full page ad $50 _____Half page ad $30 _____Quarter page ad $20 Please indicate what you would like to include in your ad in the box below. You may also attach samples or business cards to this form, or email them to : Vicky@holytrinitybridgeport.org

If you have any questions please call Maria Gountas at 203-650-3246, Faye at 917-217-8530 or Vicky@holytrinitybridgeport.org.

Deadline for all ads is by February 4th


Get Yours Today!

VISIT US IN THE GYM, OR ASK A MEMBER OF THE ATHLETIC DEPARTMENT


Join the

L a d ie s Ph ilo pt oc h os S o cie t y & G OYA as we cook, deliver, and serve a luncheon to feed the Needy and Homeless at:

The

Merton House 43 Madison Ave., Bridgeport When: Wednesday, February 20, 2013 when from 8:00am to 11:00am, we will prepare the meal and from 11:00am to 2:00pm deliver and serve.

The Children Need You! The Pajama Program provides new pajamas and new books to children in need, many who are waiting and hoping to be adopted.

Many of them have been abused or abandoned, and have never enjoyed the simple comfort of having a mother or father tuck them in at bedtime and read to them.

The need is great. Through the Pajama Program, we are contributing to a warmer, more loving bedtime in a supportive reading environment for these special children.

More about the Merton House â&#x20AC;&#x153;Being in the world means recognizing we are all children of God, entitled to dignity, respect, and a sense of selfworth. With that in mind, The Thomas Merton Center is much more than a soup kitchen to so many. It is a house of hospitality, day shelter, sanctuary, and welcoming place of hope and care to the hundreds of people it provides with fo o d , love, and a helping hand each day. Our guests are the elderly, the chronically ill and mentally ill, the homeless, the unemployed, and the working poor. They are children and infants, men and women from every race and ethnic heritage. Each work day, we serve meals to more than 250 people. For the first ten years, our main focus was feeding. However, the changing face of those in need has caused us to dramatically expand our mission to include programs to help people move out of the grinding cycle of poverty. Today, we are committed to helping our guests become more self-sufficient, and we currently have several programs that enable and encourage them to take their lives in a positive direction.â&#x20AC;?

Please help us make a difference to these children by: -Donating New Pajamas (any size) -Donating New Books For more informa-on, please call Kalliope at 203.926.0137

Please Help. Philoptochos Needs You.


Save the Dat e!

Sunda y, March 10, 2013

A pokriatiko Luncheon After Church Services in the Community Hall at Holy Trinity Greek Orthodox Church 4070 Park Avenue , Bridgeport, Connecticut

More details to follow soon!

ΠΛΟΥΣΙΟ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΓΕΥΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Μετά την Θεία Λειτουργία


Dimitrios Damalas, the former National Professional Latin Dance Champion of Greece, will bring his sizzling show to the Holy Trinity Greek Orthodox Church during the monthly dance event hosted by the Premier Ballroom Co. of CT on

March 30.

Saturday evening, Damalasâ&#x20AC;&#x2122;s partner is world renowned dancer Mirela Prohaska, from Bulgaria. Prohaska won countless competitions in Europe and the Far East before settling in America in 2010 where she won the U.S. National Mambo title. Together, Damalas and Prohaska have become finalists on the American rhythm circuit. Recent victories for the couple include the Philadelphia Dance Festival, Kings Ball and TriState Challenge. In their first year together in 2011 they were crowned Professional Rising Star American Rhythm Champions.

Stars of American rhythm, Dimitrios Damalas and Merila Prohaska will bring their show to the Holy Trinity Greek Orthodox Church Saturday evening, March 30. Damalas is the former National Professional Latin Dance Champion of Greece.

Ă {x LADIES PHILOPTOCHOS

Annual

Lenten Luncheon

Showtime is 9:30 p.m. There is general dancing from 7 p.m. to midnight with a dance lesson at 8 p.m. There are complimentary snacks offered and a cash soda/juice bar. Singles and couples are welcome. The cost of the entire evening is $17. Children under 12 are free and students pay $10. These reservations should be made by calling (203) 374-7308. Seating is for 10 persons to a table.

Sunda y Marc h 31, 20 Direc t ly a 13 SAVE T

fter

servi

H E DA TE

ces

A LL PROCEEDS FROM THIS EVENT ARE TO BENEFIT H OLY C ROSS S CHOOL OF T HEOLOGY & H ELLENIC C OLLEGE


Holy Trinity Centennial Anniversary Celebration Saturday, November 30th, 2013 – Holiday Inn, Bridgeport, Connecticut

Gold Page

$ 1,000.00 (with photo)

Blue Page

$ 750.00 (with photo)

Black & White(Full Page)

$ 500.00 (with photo)

Half –Page

$ 250.00 (with photo)

Quarter Page

$ 125.00 (No photo)

One Line for Name

$ 50.00 (No photo)

(Please Print) NAME: ______________________________________________________________________ ADDRESS: ___________________________________________________________________ CITY, STATE, ZIP CODE: ______________________________________________________ TELEPHONE: ________________________________________________________________ EMAIL (In case we need to communicate with you):______________________________________ _____________________________________________________________________________________

In the space below (or attached message), print your greeting as it is to appear in the Commemorative Book. Please include any photos with this form if you wish to be included:

Kindly please make submissions prior to June 1st, 2013. Deadline will be strictly enforced and late ads will not be accepted. The “full payment” must be included with the ad. All proofs will be final as submitted with this ad form. Please make check payable to: Holy Trinity Greek Orthodox Church


“Go into all the world and preach the Gospel to every Creature.” Mark 16:15 The Official Monthly Publica-on of

Father Andreas Vithoulkas, Presbyter fatherandreas@holytrinitybridgeport.org phone: 917-334-4192

Holy Trinity Greek Orthodox Church 4070 Park Avenue Bridgeport, CT 06604

Parish Council

Newsletter Editor Vicky Andriotis

Newsletter Staff Eleni Limberis George Mourizakis Father Andreas Vithoulkas Vicky Andriotis

AHEPA

Robert Arvanitis Michael Bouloubasis Stella Capiris Phil Georgas Petros Karayiannis 631-258-3933 A.J. Metsopoulos

J. Bochanis

AROUND THE PARISH

S. Capiris

203-259-7344

203-259-7344

203-926-1751 203-736-6501

MAINTENANCE

G. Hatzis

203-261-3247

L. Tsouris

203-334-2781

OLYMPIANS (GOYA)

F. Papachristos

203-380-0566

P.T.O.

M. Gountas

203-650-3246

G. Mourizakis

203-373-0580

CANTOR

G. Bakes

203-374-8561

CHOIR

P. Leask

203-258-9160

choir@holytrinitybridgeport.org CULTURAL ASSOCIATION

V. Hatzis

203-268-7231

S. Kapetaneas

203-926-1751

DAUGHTERS OF PENELOPE

H. Yeotsas

203-374-1729

D. Trigonis

203-374-0725

parishcouncil@holytrinitybridgeport.org K. Tsitsipas

203-926-0137

philoptochos@holytrinitybridgeport.org PUBLICITY COMMITTEE E. Vaniotis

203-374-0013

PHILOPTOCHOS

daughters@holytrinitybridgeport.org

publicity@holytrinitybridgeport.org SCHOLARSHIP COMMITTEE

E. Demestihas E. Limberis

203-380-2923

SENIOR CITIZENS

STEWARDSHIP

203-371-6305

S. Karagiannis

203-820-1975

G. Agortsas

203-372-1015

A.J. Metsopoulos

203-292-6418

R. Arvanitis

203-226-4140

Stewardship@holytrinitybridgeport.org

greekschool@holytrinitybridgeport.org GREEK SCHOOL DANCE GROUP

pto@holytrinitybridgeport.org PARISH COUNCIL

culturalassociation@holytrinitybridgeport.org COUNCIL OF CHURCHES

GREEK SCHOOL

292-6418

historian@holytrinitybridgeport.org HOSPITAL MINISTRY S. Kapetaneas JR. CHOIR J.Bogardus

vicky@holytrinitybridgeport.org

GOYA

373-0580 380-0566 268-7173 334-2578 520-2781 268-5464

HISTORIAN & ARCHIVES ROOM S. Capiris

V. Andriotis

ECCLESIARCH

George Mourizakis Chris Papachristos Pericles C. Rountos Peter Tsimbidaros Scott Vereb Constantine Vlamis

203-254-7595

aroundtheparish@holytrinitybridgeport.org BOOKSTORE

226-4140 336-2116 259-7344 257-7452

SUNDAY SCHOOL E.Limberis A. Papanikolaou

greekschooldance@holytrinitybridgeport.org

E. Vaniotis

203-374-0013

203-371-6305 sundayschool@holytrinitybridgeport.org INTERNET MINISTRIES/ V.Andriotis WEBSITE/ FACEBOOK/ TWITTER/E-BULLETIN vicky@holytrinitybridgeport.org

Church Office

Services

Eleni Limberis Email: Email@holytrinitybridgeport.org Office: 203.374.5561 Fax: 203.374.5770 Hours: Monday – Friday: 9:00am – 4:00pm Sundays after Services: 12:00pm-1:00pm

Sunday: Orthros 8:30am Sunday School Special Services: 10:00am-10:15am Divine Liturgy,Sermons, Announcements: 9:45am – 11:30am Weekday Services,Orthros,Divine Liturgy: 8:30am

On the Web -www.holytrinitybridgeport.org Bookstore Online -bookstore.holytrinitybridgeport.org Shopping– shop.holytrinitybridgeport.org On Facebook—www.facebook.com/holytrinitybridgeport On Twitter – www.twitter.com/holytrinitybpt ©2013 Holy Trinity Greek Orthodox Church, Bpt. Ct

Publishing &Design-Vicky Andrio!s-01/16/2013


PETER G. KARAYIANNIS ATTORNEY AT LAW

651 Villa Ave. Fairfield, CT 203-384-8176 www.androsdinerfairfield.com

857 Post Road, #110 Fairfiled, CT 06824 (631)258-3933 PGK@KARAYIANNISLAW.COM

In Memorium 12/14/2012

GOYA by Eleni Demestihas—President GOYA has been working on the Archdiocese Build a Bear project. We made bears for the children of the

Ronald McDonald house for Valentines Day. Thank you to everyone who supported this project. Please remember we are always looking for new members and new ideas.


FEBRUARY 2013

The Official Monthly Publicaon of Holy Trinity February 2013— Issue #276

Holy Trinity Greek Orthodox Church 4070 Park Avenue Bridgeport, CT 06604 Address Service Requested

THE ORTHODOX VISION

24

The Orthodox Vision - February 2013 Issue #276  

The Official Monthly publication of Holy Trinity Greek Orthodox Church of Bridgeport, Connecticut

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you