Page 1

Tab dig, mens du st책r op og arbejder!


Derfor er det vigtigt, at du bruger dit hæve-sænkebord Stillesiddendearbejdeerhverdagfordeflesteafos,menhverkenvoreskrop ellerfysikerindrettettilstillesiddendeadfærd.Undersøgelserviser,atstillesiddendeadfærdlangsomtførertillivsstilsrelateredesygdomme.Rutinemæssig brugafethæve-sænkebordkanreducerestillesiddendeadfærdmærkbart, mindskerisikoenforlivsstilssrelateredesygdommeogøgedetdagligevelvære. Forskning har vist: • At hvis du står op i 2 timer fordelt over din arbejdsdag, øges din forbrænding med ca. 20.000 ekstra kalorier om året, hvilket svarer til 6 maratonløb! • At du kan forbedre din kropsholdning og mindske eventuelle ryg- og nakkegener, når arbejdsstillingen varieres • At du kan øge din energi og produktivitet samt forbedre dit fokus, når du varierer din arbejdsstilling og kommer op at stå, imens du arbejder • At ansatte med adgang til hæve-sænkeborde er 71% mere fokuserede, 66% mere produktive og 33% mindre stressede

Kilder:NationalCenterforBiotechnologyInformation,VidensrådforForebyggelse,AmericanHeartAssociation,CenterforDisease Control and Prevention


Kom op at stå, se resultaterne og bevar motivationen LINAKWellnessSwitchogLINAKDeskControlSoftwaremotivererdigtilat komme op at stå i løbet af dagen. De to værktøjer er udviklet til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af dit hæve-sænkebord. LINAK WELLNESS SWITCH

LINAKDESKCONTROLSOFTWARE

• • • •

Justerer bordet op og ned via bordkontakten Viser dine data i kontaktens display Minder dig om at stå op i løbet af dagen Tællerdeminutterdustårogde kalorier, du forbrænder Tæller hvor ofte du hæver og sænker bordet

• • • • • •

Justererbordetopognedvia computerens mus Giver dig mulighed for at sætte mål for din kalorieforbrænding Eksporterer dine data til Excelloggenerererenrapport Husker op til tre foretrukne positioner for bordet Minder dig om at stå op i løbet af dagen Tællerdeminutterdustårog de kalorier, du forbrænder Tællerhvorofteduhæverog sænker bordet


LINAK Wellness Switch og LINAK Desk Control Software Sådankommerduigangmedatudnyttehæve-sænkebordetspotentiale LINAK WELLNESS SWITCH

LINAKDESKCONTROLSOFTWARE

• Monteres som en almindelig • Software downloades og bordkontakt installeres på PC/Mac • Tilsluttes bordets kontrolboks • PC/Mac tilsluttes bordets • Bordets bevægelser styres nu fra kontrolboks via. bordkontakten USB2LIN06-kabel • Bordets bevægelser styres nu med computerens mus


Vigtige forbehold når du varierer mellemståendeogsiddendestilling • Er du af helbredsmæssige årsager i tvivl om, hvorvidt du kan klare at stå op i 5-15 minutter ad gangen, skal du kontakte din læge for at afklare, om du har gavn af at stå • At stå imens du arbejder er en vane, som din krop skal tilvænnes.Start derfor med at stå i 5 minutter ad gangen • Det er vigtigt at veksle mellem at sidde og stå. At stå op hele dagen er heller ikke sundt - det er variationen, som betyder noget


Dennefoldererudviklet isamarbejdemedHanna Tómasdóttir Personlige data og uddannelser: • Født i Vestmannaeyjar i Island 29.05.1970 • UddannetfysioterapeutfraFysioterapeutskolen i København (1997) • Osteopat DO M.R.O.DK fra IAO - The International Academy of Osteopathy i Belgien (2006) • Medejer af klinikwestend, København • Sundhedsskribent ved ugebladet SØNDAG

Læs mere på www.linak.dk eller kontakt:

Anvendelsesbetingelser

DeterbrugerensansvaratfastslåLINAK®produktetsegnethedtilenbestemtanvendelse.LINAKbrugermangeressourcer påatgivepræciseogopdateredeinformationeromsineprodukter.GrundetdenvedvarendeproduktudviklingvilLINAK produkternehyppigtværegenstandformodifikationerogændringerudenforudgåendevarsel.DerforkanLINAKikke garantere,atengivenproduktinformationerfaktueltkorrekt.SelvomLINAKudførerordrerefterbedsteevne,kanLINAK afovennævntegrundeikkegarantere,atprodukterneerdisponible.DerforforbeholderLINAKsigrettilatophøremed salgafethvertproduktpræsenteretpåhjemmesidenelleribrochurer/katalogersamtandetmaterialeudarbejdetafLINAK.

AltsalgskerihenholdtilLINAKDanmarkA/S’standardsalgs-ogleveringsbetingelser.Enkopiherafkanrekvireresved at kontakte LINAK Danmark A/S

Linak deskcontrol  
Linak deskcontrol