Page 1

Oskarshamn 2011-08-11

Skrivelse angående policy för avgifter i skolan. Klyftorna i samhället ökar, Sverige klyvs. Klyftan mellan rika och fattiga familjer ökar. Barnfattigdomen enligt Rädda barnens definition*, har under de senaste åren ökat och idag lever 5.7 % av barnen i Oskarshamn i fattigdom. Det handlar om barn i antingen familjer med låg inkomst eller med försörjningsstöd. Barn med invandrarbakgrund tenderar i större utsträckning att leva i fattigdom. Skollagen är tydlig, utbildningen ska vara avgiftsfri. Men detta innebär inte ett förbud mot att resa eller anordna aktiviteter som kostar pengar, det handlar i stället om att aktiviteten ska betalas av skolan eller genom att klassen arbetar och sparar ihop pengarna. Det är inte elevernas föräldrar som ska bekosta skolans aktiviteter genom avgifter eller insamlingar som uppfattas som obligatoriska. Skolan ska vara inkluderande för alla oavsett bakgrund. Verksamhet som bedrivs inom skolans ramar måste vara inkluderande. Att ta ut en avgift för barn som deltar i verksamheten är inte inkluderande och inte förenligt med vår syn på samhällsansvar. Även om vi fått information om att skolorna i Oskarshamn följer skollagen, så finns det olika syn på hur mycket man kan ta ut vid t ex utflykter. För många barnfamiljer går smärtgränsen redan vid 20 kronor. Därför är det viktigt att vi har en gemensam hållning och inte har några dolda avgifter. Vi vill att det tas fram tydliga riktlinjer vad som gäller för avgifter i förskola, skola och fritidshem. Inget barn ska av ekonomiska skäl behöva stanna hemma eller behöva hitta en ursäkt för att man inte har råd att delta.

Vi Socialdemokrater föreslår därför att barn- och utbildningsnämnden beslutar: att

förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram en policy för avgifter i skolan, så att alla barn oavsett familjeekonomi kan delta i verksamheten.

Socialdemokraterna i barn- och utbildningsnämnden

* Enligt Rädda Barnens fattigdomsindex räknas barn i familjer som antingen har låg inkomststandard eller har försörjningsstöd (socialbidrag) som fattiga. Låg inkomststandard definieras som inkomster som inte täcker skäliga levnadsomkostnader. En mer detaljerad genomgång av begreppen finns i Rädda Barnens fattigdomsindex.

Skrivelse om avgifter i förskola, skola och fritidshem  

Skrivelse om avgifter i förskola, skola och fritidshem från barn- och utbildningsnämndens socialdemokratiska grupp

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you