__MAIN_TEXT__

Page 1

en SuPerBolt KSNiNG l-IOLLEWIJN

2840.Opeenzomersenamiddagkwam Dreutelnaarde koning met eenprettigvoorstel."Majesteit,"sprakde eerste minister."U moestmaareensmet vakantiegaan.We hebben eensuitevooru besprokenin hotelMÍrandotaande Azuren Zee.""Kijk eensaan,"zei de koningverrast,"dat is eenroyaal gebaar! " "Nou! Mieters!" viel WiebelWip hem opgetogen bij. "Maardan magik wel wat extrajurken hebbentussenal die durelui ! In dezekan ik geenkaviaareten!" "Hm,ik zie de noodzaakniet van kaviaaren duretoiletjes,"sprakdoctorandusDreutelmet zuinigemond."Maarhier heeftu een Wiebudgetvan de extrauitgavendie u zichkunt toestaan." zaktewat toenzij overHollewijnsschoubelsuitgelatenheid

der naarde cijferskeek."Nouzeg,watiel!", klaagdezij' "moetenwe daarvanrondkomenin eenduresuite?'Ja,het lijkt me ook nogalkrap,"sprakde koning,"mijn vakantietoeslagis blijkbaarniet verhoogd.En het staatin geenverhoudingtot het vorstelijkgebaarom die suitete huren.Ik krijg gebaren dan ook de indruk dat het hier tweeverschillende betreft."'iZokunt u het stellen,"gaf de ministerwat verlegen wordendoorde heerDaaldergedragen. toe."Dehotelkosten Hm...En hij zouhet danook op prijs stellen,indienu aldaar de introductievan de Daalop de automobieltentoonstelling der SuperBolt op u zoudtwillen nemen."'Juist,"zei Holledus." wijn met eenzucht."lk begrijphet.Vakantiewerk LJ',-)Jir, i Y Ëïtï0'-r, lJ


en SuPerBolt l{0NlFi6 HCILtEWtJN

en Troubellebewoondendie zomer 2841.AlexanderSolouche waarhet hun aanelkevorm van eenschamelzolderkamertje luxeontbrak.Hetwasdanook met enigeafgunstdat Alexander het berichtlasdat de koningnaarde AzurenZeewasvertrokken.'DieouweHollewijnneemthet eÍ maarvan,zeg,' merktehij op,'eensuitein hotelMirandot,DolceVita en zo. Zouookwel ietsvooronszijn,wat?'Troubelletrok smadelijk neer.Je bentnogniet eensin staatom dit de mondhoeken te betalen,'zeize,'jebenttot nietsin staaten zolderkamertje ik snapzelfniet hoeik het metje uithoud! ' 'Dankomenwe voorrijdenin eensjiekeauto,'zeidejongeman,zijn eigenge'en onzekofferswordenvoorzichtigbindachtenvervolgend,

want er staankroontjesop en zo omdatjeop nen gedragen, de eenof anderemanierfamilievande koningbent.'Troubellehadeendriftig antwoordop de lippen,maarzij slikte uitdrukkingop haargelaat. dit in en er kwameenpeinzende 'Lexje,'sprakzij, 'je benteeneend.Maarsomshebje geniale 'Oja...Eh...watte??'vroegAlexander, uit zijn geplannetjes.' plannetje?'Ja,het lijkt me een mijmeropschrikkend.'Een et eens uiistekendplan,'zeide dameaanmoedigend,'vertel ietsmeervan.'Deuitdrukkingvanvolkomenonbegripwaardeedhaarstampvoeten. meehij haaraankeek, Je bent een zij. Je snaptzelfsje eigenideeënniet! Maar eend!'herhaalde ik zal het zelfwel uitwerken!' wtl l ï$ï ïrfr?*i ,6$


KSf-**NG HSË-LfrWJtJhl en SuperBolt

2842.'GauwAlexander!'riep Troubelle,'geefmeje gouden dasspeld!Enje diamantenpinkring! En dat zilverensigarettenpijpje!Toe,schietop!'Met tegenzinoverhandigde AlexanderSolouchede gevraagde voorwerpen.'Wat moetje met die dingen,lieve?'vroeghij bezorgd.'Wees er alsjeblieft voorzichtigmee,zeg.Ik ben er reuzeaangehecht. Jebrengt ze toch niet naaÍde lommerd,hè?' 'Natuurlijkbrengik ze naarde lommerd',antwoorddeTrout'Àlleen ze haasttezichheen,Alexanderbedruktachterlate': ". 'Waarzou ze nou opeensgeldvoor nodighebben?' peinsdehij,'vooreennieuw toiletjezeker.Of misschienhad ze zin in eenportiekaviaar. Jeweethet nooit met die vrou-

wen.'Nee,dejongelingkon het gedragvanTroubelleniet vofgen:en toen:dedarneenigetijd latermet haaraankopen thuiskwam,weirdhlj nog verbaasder. 'K...koffersmet kroontjes?' vroeghij,'en narnaakj uwelen? Waaris dat goedvooÍ,zeg?! Je bent eeneend',zeiTroubelle,"begrijpje dan nog steedsje eigenideeënniet? We gaantoch zekernaar de AzurenZee?' 'O...eh...weetje dat zeker?"vroegdejongeman,"maarhoe dan?Liften enzo?' 'Natuurlijkniet',zei de damekoud,'wegaanmet onzewagen.Enjij zorgtdat dievanmiddagglanzenden rijvaardig voor de deurstaat.' r $ *4tD ï vH fv0i -6$


en SuPerBolt l(0NlNG HOLLËWIJN

2S43.'Wit je met de autonaarhet zuiden,liefie?'vroeg 'maardatkan heusnieq,zeg.Dátding AlexanderSolouche, staatin de garagevan Kinker,je weetwel. I(krijg hem niet losvoordatik de reparatiesen de stallingen zo betaaldheb" !' Nu werd Troubellèergdriftig.'Moetik danallesoplossen? riep ze stampvoetend,'je zorgt dat die wagener vanmiddag is en daarmeeuit! We hebbenhem nodigvooronsplannetje.Vooruit,schietop!' en in ge'lk zal m'n bestdoenen zo',mompeldeAlexander, druktestemmingverliethij de zolderruimte.'lk zou best

eênswillen wetenwat "onsplannetjd'is',peinsdehij, 'maar eerstwil ik wetenhoeik hier en gunderdie wagenloskrijg, want die goeieouweTroubellekan reuzeongemakkelijk ervarendat niet alleen zijn.'Weldramoestde;iongeitran kon Troubelle,maarook de heerKinkerergbnaangenaam zijn.'l(omje geldbrengen?'vroegdezetoenhij Alexander Hoepeldan maarop! Er is beslag zagbinnentreden.'Niet? op je autogelegd.Hij wordt verkocht!Deadvertentiestaatal in de krant!' 'dat is vrij pijnlijk,zeg!' 'Nou...eh',preveldeAlexander, isj*n$ï ilt!Êv*i"sl:


xGNINS l.t*LLUWtJNen SuperBolt

2844. AlexanderSolouchewas erg onaangenaam getroffen toenhij hoordedat zijn autoverkochtzouworden. 'Troubellezalhet vastniet waarderenalsik zonderwagen thuiskom,'dachthij bedrukt,'wat nu?' Hij raapteeenEngelse sleutelop en woogdit gereedschap keurendin de hand.'Zouik die garageknaap eventjes... eh...?' peinsdehij, 'en dangauwer vandoormet de wagen?'t Is mogelijknatuurlijk,maarmet zoietskanje reuzelastkrijgenen zo.'Opdat momentkeerdede garagehouder zich verbolgenom. 'Wat staje daarnog;lange?'vroeghij, 'en

wat moet je met die sleutel? Eruit of ik trap je eruit!' '8h...jaja,' mompelde de jongeman en met een vluchtige groet verliet hij de garage.Doch even buiten de deur hield hij alweer halt. 'Zonder wagen ga ik niet naar huis,'besloot hij met onverwachte vastberadenheid.'lk moet er wat op verzinnen, een list ofzo.' En hij begon na te denken zodat hij weldra uitgeput was. 'Tochgeef ik het niet op,' mompelde hij. 'Het is anders wel vermoeiend hoor. Tenminste voor mij. Die goeie ouwe Troubelle Schudt de ene list na de andere gewoon uit haar mouwl' l誰t) 8 i l 誰

!- 'l * V* 16S


en SuperBolt l<CINlN€l-IOtLEWIJN

'Eh...ja, het waakzameoog,hè?'zeiAlexanderbleekjesglimzich evenverwijderde,zag 2845.Toende garagehouder zijn kansschoon.Hij haasttezichde gara- lachend.'Maarjk wilde alleenmaareventjeshet stuurweer Alexander Solouche zeg.Goeieouwetrouweautoen zo,begrijp geinjsprongin zijn autoen drukteop de starter.Dit hadech- eensvasthouden, nou,goeieouwewagenvanme,'mom- je? En...eh...tussenhaakjes,die lekkereouwewagenwil niet teÍ geengevolgen.'Toe starten.Er mankeertietsaan.'DeheerKinkerlachtehonend. peldeAlexander 'je sloegtochaltijdzo lekkeraan? nerveus, hij, 'zoudat somskomenomdat 'Wil hUniet starten?'vroeg of zo?Doe Wat mankeertje nou?Jebenttochniet'bevroren er geenmotor in zit? Zoudat er ietsmeete makenhebben, me alsjebliefteenlol en...'op dat ogenblikwerdhij op de denkje?' En zonderantwoordop dezevraagaf te wachten getikten omkijkendzaghij tot zijn groteschrikde schouder 'Jijweer?!' vroegdezemet knarsende sleurdehij Alexanderachterhet stuuÍvandaanen wierp grimmigegaragehouder. hem met grotekrachtde straatop. stem,'datis brutaallMaarik hebje in de gaten,slungel!' lr d*8sï vÊ Ê v0l cs


en SuPerBolt l(0NlNG HOLLËWIJN

2846.Troubellehadzichin eencreatiegestokendie vreemd afstakbij het karigezolderkamertjeen temiddenvan de koffers wachttezij nu op de terugkeervan Alexander.Toende jongemaneindelijkbinnentrad,zagzeaanzijn ingezakte meteendat er ietsmis was. houdingen schichtigeoogopslag 'Alex?'riep ze schel,Je gaatme toch niet vertellendatje zonderwagendurft thuiste komen,hè?' Alexanderbene'Nou...eh...eigenlijkwel, zeg,'antwoordde pen,'zieje goeieouweTroubelle...' 'Noemme niet goeieouweTroubelle!'riepde damedie zich

nu heelboosbegonte maken. 'Maarik bedoel... wat moestik doen?'hernamdejongeman, 'ik kon die kar onmogelijkmeenemenwant er warenwat En nou wordt hij verkocht, piefjesen dingetjesuitgehaald. zeg.Deenigemogelijkheidzouduszljn hem zelf te kopenen zo,begrijpje?' Bij dezewoordenliet Troubellehaarsnibbigehoudingplotselingvaren.Je bent eeneend! ' riep zeblij. 'Maarje zit vol jongelingnaderin te goeieideeën!' En zonderde verbaasde lichten verliet zij haastighet vertrek. iiv*ttoí ïrnv*Le [,


zA7.Voor de garagehieldeengrotewagenstil waaruiteen rijk uitgedoste damestapte,die met fieredochbevalligetred het bedrijfvande heerKinkerbinnenschreed. 'U hebteensportwagentje te koopaangeboden', sprakzij, 'daarkwam ik voor.Ah,wacht,daarzie ik het al staan.Jaja, dit is precieswat ik zoek.Eenéénigeseriedie tegenwoordig helaasniet meernieuwte krijgenis.' 'Hetis nog eenbestkarretje,dame',zei de heerKinker,'helemaalopgeknapten doorgesmeerd. Demotoris grondignagezienen zit er juist weerin. Als nieuq magik wel zeggen.'

'lk vind het tochaltijd weerrazendknap,zoalsjullie al die ditjesen datjesvan eenmotor er uit halenen weerin elkaar zetten,zonderietsoverte houden',kirdede dame.'l(anik eveneenproefritmaken?James,mijn chauffeur, blijft hier wel evenop me wachten.Dit is namelijkhet enigemodeldat ik met plezierzelf bestuur.' 'Uitstekend, dame',zeide garagehouder, 'r|dt u maargerust eeneindjeom.' 'Datzal ik,' antwoorddezij met eenlief lachje.En met een loeiverdweenhet pittigewagentjeom de hoekvande straat. í.,C ti tï

ï/f fVf i r r D


en S uperB olt t ( 0 N l N ËHOL L ËWIJN

2848.Toener een half uur verstreekzonderdat de klant van begonde heerKinkerzich haarproefritwasteruggekeerd, ongerustte maken.Hij liep op de wachtendechauffeurtoe en sprak:'Zegeensvader,die damekan toch wel rijden' hè? Ze zal diewagentochniet in de soepgeredenhebben?' Dechauffeurschonkhem eenkoeleblik.'Hoeweet ik dat nou?',vroeghij, 'ik weétalleendat ik hier op dat vrachtje moetwachten,andersniks.Endaarkan ik me helemaalniet druk om maken,want de meterloopt rustigdoor.' stameldede autohersteller''m... 'Vr...vrachtje... Meter?...' zei de ander maarw...wie benjij dan?''Eentaj<ichauffeur',

geeuwend, Je weetwel.Zo'nvent die...'Dochde garagehouvroeghij met der luisterdeniet langer.'Eentaxichauffeur?', blekelippen.'M-maardan is allesduidelijk!Diedamewas geendamemaai eenoplichtster!' En vervolgensstoof hij met eeil schrillekreet weg in de richVoorde heerKinkermochtnu alting van het politiebureau. blevener lesduidelijkzijn,maarvoorAlexanderSolouche dat die ' leuk reuze is natuurlijk over.'Het vele vragen nog mompelgoói. ou*. Troubellede wagenheeftlosgekregen', de hij, 'maarwaaromwil ze nou opeensdat ik kroontjesop de portierenverf?Waaris dat goedvooren zo?' !v0a0ï vrR vOl fl B


l{SFllNfrl-iOtLnWlJNen SuperBolt

2849.'Nou,die kroontjeshebik er op geverfd,hoor,'zei AlexanderSolouche,'het staatheelaardig,al zegik het zelf. Maarwaaris het eigenlijkgoedvoor,zeg?''Jebent eeneend', antwoorddeTroubelle,'help lievereensmet kofferspakken!' Alexanderkeekbedruktrondin het kalevertrek.'Dekoffers pakken?',vroeghij, 'waarmee?' 'Wat doetdat er nu toe?!' riepde damesnibbig,'die boekendaaren diesteen!Enstop die legeflessener ook maarbij.'Gedweebegondejongeling de valiezenvol te stouwen.'Dieboekenwil je zekerlezen onderweg',preveldehij, 'en die legeflessengaje natuurlijk naarde winkel terugbrengen. Dankunnenwe van het statie-

geldgezelligeenavondjeuit. Maarwaaromdie steenmee moet- iree,dat snapik echtniet.''Omdatdie kofferszwaar moetenzijn,eend!', legdeTroubelleuit. 'Vooruit,brengze naarde auto!' 'Nou,zwaarzijn ze zeker,zeg',hijgdedejongemannadathij de valiezenvan de trap hadgesleept, 'het valt niet meeen ik begrijpwaaratjeniet..."Alsik je dat ging uitleggenkwamenwe nooitweg,'merkteTroubelleop, 'vooruit,schietop.''6oedgoed,liefje,'mompeldeAlexander, 'maarmagik danwel wetenwaarwe heengaan?' 'Naarde AzurenZeenatuurlijkl',riepde dameuit,'naarhotel Mirandot!' uictn誰 vr*v* i-*I


l(ONINGHOttEWIJNen SuperBolt

'Haddenwe dat niet beterin de loungekunnennemen?' 2850.KoningHollewijnen WiebelWip zatenop het terras en hier van hotelMirandoten genotenvan de zuidelijkezon.Depal- vroegWiebel,'daaris het gratisvoor hotelgasten moetje betalen.Enwe zijn al overdat noodbudgetheen.' menwiegdenin de zoelewind en de AzurenZeelager glad 'Tja,'sprak in de loungeschijntde zonniet. Hollewijn,'maar en helblauwbij zodathet hen blij te moedewerd. We zullendit wel weerergensandersop uitsparen.' 'Eenfraaieomgeving,'zei de vorst,'eenprettigklimaat...Er hernam 'Gompie,die Dreutelheeftonswel iel behandeld,' blijft eigenlijknietsmeerte wensenover.' zoudat niet zo 'Nou,ik vind het hier ook het einde,hoor,'antwoorddehet het meisje,'ineenklein pensionnetje meisje,'maarje krijgt wel eenenormedorstvan die loeihit- opvallen,maarhier tussenal die knoertrijkelui...I(ijk, daarkomt weereenstelletie! Wat eenknoertvan een te.' Dekoningwenkteeenoberen besteldetweeglazenkwast. wagen!' ïrJ*aËïvr*vsl-*tr]


l{ONli,iËl-IOLLËWIJN en SuperBolt

WiebelWip, 2851.'Onee,.het zijnSolouche en Troubelle,'zei Je weetwel - die noodjufdie zichvooreennichtvanje uitgeeft.''Och,'antwoordde de vorst,'eigenlijkis het zo gesteld dat we allemaalfamilievan elkaarzijn alswe maarver ge'lk vind het wel toevalligdat ze uitgerekend noegteruggaan.' in hetzelfdehotelkomen,'merktehet meisjeop.'Daalderzal tochzekerniet voor iedereendie beweertfamilievanje te scheenzichinzijn de hotelrekeningen betalen?'Troubelle tussengeenzorgente makenoverde financiëlekantvan wijzetot de dihaarbezoek.Zewenddezichop hooghartige recteuren vroeg:'Mijn oom is zekeral gearriveerd?' 'Uw oom,madame?'herhaalde de andervragend.

'Dieheefthier imJa,de koning,'zeiTroubelleongeduldig. mersde Koninklijkesuiteafgehuurd?' Dedirecteurkeeknaarde gekroondevaliezendie het hotel werdenbinnengesleept en met groteeerbiedhernamhij: 'Madameis duseennichtvan ZijneMajesteit? Aha! Alsu zouwillen nemen...?' dan met de OostelijkeSuitegenoegen Troubelleaarzeldeevenen toenknikteze mat.'Hetis niet helemaalwat ik gewendben,'zei ze kwijnend,'maarvoor mijn oomwil ik me wel opofferen. Laatmijn koffersbovenbrengen.Maarvoorzichtig.Deinhoudis hoogstdelicaat.'

?v{ltftï ïilíïv*tcr}


l(ONINGH0LLEWIJNen SuperBolt

2852.'Wateenslangis die nicht van de koning',zei eender Suite.'Zoalsze chasseurs na het verlatenvan de Oostelijke onsin de gatenhield,alsofze bangwasdat we er met die. koffersvandoorzoudengaan.Bah! ' 'Hetis eenwantroudat zichnu bij het verwend serpent',zeieenkamermeisje bolgengroepjevoegde.'Ze wilde niet eensdat ik haarhielp tegen met uitpakken!'Je deedwel wat ergachterdochtig op dat moment. die lieden,zeg',sprakAlexanderSolouche 'Wasdat nou wel nodig?Voordie rommel?' 'Zemogenjuist niet wetendat het rommelis,eend',zei

Troubellesnibbig.'O,wildeje dat glaswerkalsechtebijoux 'Denicht deskoningsdie wat verkopen?', vroegAlexander. familiejuwelenvan de handdoeten zo?Nou,dat lukt je nooit,hoor.Vandichtbijzieje meteendat het namaakis.' 'Daaromwil ik juist voorkomendat zevan dichtbijbekeken worden',legdede dameuit. 'O...eh...maarhoewil je ze danverkopen?', vroegdejongeling verward.'lkwil ze helemaalniet verkopen!',riep Trou'lk hebeenveelbeterplannetje.En hou nu belleongeduldig. op met die dommevragen.Ik krijg migrainevanje.' i' fr J APĂŻ 'l Li l U Ă&#x160;ti n


l{0NlNfi H0l-LEWIJNen SuperBolt

2853.DiemiddagdronkenHollewijnen WiebelWip voor het diner eenaperitiefin de loungevan het hotel. 'Gelukkigdat Daalderallesbetaaltwat we hier bestellen', zei Wiebel.'Zullenwe vanavondwarmeworstjeseten?' 'Datlijkt me bijzondersmakelijk,lievekind',sprakHollewijn en met eenmildeglimlachkeekhij toe hoehet meisjeeen portieworstjesin haartasjemoffelde. 'Opdezewijze zalhet budgetvan Dreutelwaarschijnlijktoch wel toereikendzijn',merktede koningop.

'Denkje ook niet,Wiebeltje?' Maarhet meisjeantwoorddeniet.Met Eroteogenkeekzij naarTroubelledie op dat momentaande zijdevanAlexander Solouchede loungebetrad. 'Gompie,wat ziet ze er chicuit', mompeldeWiebel. 'Diamantenoorringen...eengoudenarmband... eensnoeidurecocktailjurk...' En eenbeetjĂŞbedruktkeekhet meisjenaarhaareigenkatoenenzomerkleedje. \"1.)l i Fl vrl 1.r0t{:c


en SuperBolt KON ING HOLLEWIJN

een 2854.TroubelleoverhandigdeAlexanderSolouche ijzerdraad' stukje een en schroevendraaier Lex',sprakze.'stiaks,alsallegastennaarbed Lqirlàuri.ru, jlj het slotforceren" ga hiermee ziin, zeg?' ci:á2"',uioug dejongemanverrast''Welk slot' beetjekribeen dame de antwoordde nituuitijf, 'HËionr. gooien'op gaan juwelen zee in je Uin.'rtA..teerstmoet mijn boordehet naar verbluft itaároe ;ï ;Ëi.kj;.iÁt.*tna.t ;;ii;-ki"j; á"t hem in handenwerd gedrukt''waardm?' en zo?Maar uià.ghij. 'HeUje genoègvan die schertsdingen

van die iedereenwasvanavondtochreuzeonderde indruk echt spullen die dat allemaal zedachter! nrinr,.iio"r,n nden? eend" zei dat'. ze dachten ij k utl Nttu H;;,'Àoo..'' ï';;;;;: De nichtvan de kbninggaattochniet met onechi;;;ll;. ik zeg" i":r*Lf." rondlopen?Kom,doenu maarwat kistjeonder het met en gedwee jongel,ing cáËa,fi.""', zei dè paktede dame nu maar vÀrwiiàeren, ziih hij Oï"t*UfO. hem haastigbij de arm. dingonder wat Uenje toih eeneend',sisteze''Verbergdat je ziet" .jejas.En zorgdat niemand


KGN'NGl-iOLL€W|J Í'{ en S uper B olt

2855.Opeenverlatenplekjewierp AlexanderSolouche het sieradenkistje in zee. 'Tochzonde',preveldehij. 'lk hebze bestvooreenkratskunnenverkopen.Maarja - die goeieouweTroubellewilde het zo,en ze kanverdraaidhumeurigzijn alsze haarzin niet krijgt.' In gedachten wandeldedejongemanterugnaarhet hotel. 'Noumoetik dusonseigenslotgaanforceren',peinsdehij. 'Eigenaardig, hoor.Ik hebde sleutelnotabenein m'n zak.

Waarommoetenvrouweneenvoudige dingen,noualtijd zo moeilijkmaken?'Alexanderbleefvoorde prinselijkesuite staanen boogzichzuchtendoverhet slot. 'Wat is er,meneerSolouche?'klonk op dat momenteen stemachterhem.'Kuntu de deurniet openkrijgen?' Dejongelingdraaidezichmet eenruk om en stondoogin oogmet eenkamermeisje. 'Eh...ja, dat is te zeggen...'antwoordde hij. 1#*itilï 1"ri:etr*t6I}


en SuperBolt KCNINGHOLLEWIJN

2856.'U stondzo raarte morrelen',merktehet kamermetsle oo.'is het slotsomsstuk?' 'er man'Ëh...n.., hoor',antwoorddeAlexanderSolouche' gesmeerd en Soepel prima slotje' keertniks aan.Het is een en zo,Ganu maargauwaanje werk' lk red me wel.' zijn Uij rtopt. het meisjeeenmuntstukin de handen tot te slaan blik een zonder zich zij e vórwijderd grïi.ápfucttting slot' op het scheefhangende 'ó"i *"t op het nippertje',zuchtteAlexander'zijn schroe- . ik alu"nAr""i.i t.uoo.iittijn tttt"nd. 'AlsTroubellewist wat

ze me lemaaldoormaakom haareenplezierte doen'zou dikwijls er ja, staan vrouwen Maar zijn. dankbaar u.rli.ut. niet bij stil dat een man veel te lijden heeft-" slotuit de deuren wierp ó..iong"fingtrok het losgewerkte dezeopen. U.t irïoot elkaar,lieve',sprakhij, de suitebinnen-stappend' al zegik het zelf'' 'H"t tlot is meesterlijkgeforceerd, jongeman en 'l(napgedaan,Lex',zeiTroubelle ze kniktede toe. hartelijk begonzij luid te gillen' Vervolgens ïï*Ês1 lrgllvOi-eÍ:


KSNlilfG i"l*LLËWIJNen SuPerBolt

schrokhevigtoenTroubelleplot2857.AlexanderSolouche selingeenkeelopzette.'Wat is er lieve?'riep hij verblekend. 'Hebje ergenspijn of zo?'Dedameonderbrakhaargekrijs en siste:'Ganaarje kamer,Lex!Kruip in bed en doealsofje slaapt.Bemoeije nergensmee!' 'Zoalsje wilt, hoor',zeidejongelingen hij verwijderdezich schichtig.Nauwelijkswashij verdwenen,of de voordeurvan en de directeurstormdeopgede suitewerd opengeworpen hij. wondenbinnen.'Watis er aande hand,madame?'vroeg 'lk hoordeu gillen! Bentu onwelgeworden?'

'tk ben bestolen!'jammerdeTroubelle.'Almijn juwelenzijn weg! Het is verschrikkelijk!' 'Weetu dat zeker?' 'B-bestolen?' stameldede hoteleigenaar. is verdwe'Helaas wel'sniktede dame.'Mijnjuwelenkistje nen! En het slot is geforceerd!I(ijk maar!' Hij legdekal'U heeftgelijk',preveldede anderverblekend. arm en voerfluisterend merendzijn handop Troubelle's voort: 'Dit moettot elkeprijsgeheimblijven,madame.Het zouheelschadelijkzijn voorde naamvan mijn hotelalsdeze diefstalbekendwordt.Alsu mij belooftte zwijgen,zal ik allesvergoeden.' fJót1l :ï VInVi l i nF


l{Cl{lNG HCLtCWIJNen SuperBolt

2858.'Mijnjuwelenzijn nauwelijkste vervangen ! ', riep zijn zijdelingsaande kroonTroubellehandenwringend.'Ze juwelenverwant,zietu.'En met eensnikdruktezij eenkanten zakdoekjetegende ogen.'Toenu, mevrouwtje',zeide directeur,'blijf nu kalm.Als u aanniemandverteltdat u Toe,denknu aande bestolenbent,zal ik allesvergoeden. naamvan mijn hotel.' deuren hij Opdat momentviel zijn blik op de gehavende slof, preveldehij, 'hoeverbetrok.'Hmja, dat geforceerde klarenwe dat?'Hij dachtenigetijd na en riep toenoplevend:

'Natuurlijk!We zeggengewoondat meneerSolouchehet slotgeforceerd heeftl' 'W-wĂĄt?!'vroegTroubelleterugdeinzend.'Pardon,madame',hernamde ander,'ik wilde u niet beledigen. Maar...eh...we kunnentochzeggendat meneer zijn sleutelvergetenhad?En dat hij toengeenzin hadom eenanderete gaanhalen?Voornamemensenzijn tochwel eensmeer...eh,..excentriek?' Troubellezuchttetreurig.'lk vind het ergnaarom zo'nleugenverhaal rond te strooien',sprakze,'maarer zit nietsandersop.Het gaattenslotteom de naamvan uw hotel.' r ffoE *TvĂ&#x2039; l tvstcts


l{ONINCHOLLEWíJht en SuperBolt

2859.'Het ruikt hier heerlijk,kindlief, sprakHollewijn,de I(oninklijkesuitebetredend.'Gebakken eierenmet spek,als ik mij niet vergis.Nu,dat is eeneenvoudigdochvoedzaam maal.''Datwel',gaf het meisjetoe,'maarik benwel blij dat we vanavondop die autoshowvan Daaldeieensfiin lekkere duredingenkunnenetenzonderop onsbudgettó letten.Alleenweet ik niet wat ik aanmoettrekken.Ik heballeendit pakjeen dan die eeuwigejurk natuurlijk.',Eh...dat blauwtje, bedoelje?',vroegde vorst.'Nu,dat staatjetoch alleraardigst?Waaromtrekje dat niet aan?''lk zalwel moeten'.

zuchtteWiebel,'maarik zal reuzeafstekenbij al die ruisende creaties,hoor.Het is knotsmoeilijkalsje geenkeushebt.' 'Dekeuzeis moeilijk',murmeldeTroubelledie zichdromerig voor de spiegeldraaide,'maarik geloofdat ik tochmaar vanavonddit modelletjevan huizeDorézal nemen.',8h... vanavond?', vroegAlexander. 'Gaanwe ergensheen,lieve?' 'Natuurlijk!',riep de dame.'Naarde openingvan de autoshowtochzeker?Dat mogenwe niet missen,hoor.Dehele UpperTenvan het zuidenverschijntdaar.Het is het evenement van het seizoen. Vooruit,Lex.Trekje smokingaan!' trl$i![lï

lJs(?0t-fiil


KSNIF"IG l'l*LLfWlJf.{en SuperBolt

2860.ToenkoningHollewijnen WiebelWip het glazenpawerd geleisbinnenkwamenwaarde autotentoonstelling houden,werdenzij hartelijkbegroetdoorde heerDaalder. 'Welkom!',schaldede machtigezakenman.'Nukan de onthullingvan de DaalderSuperBolt beginnen!' Hij brachtde laken koningnaareenauto,die dooreenfraaigedrapeerd aan het oogwerd onttrokkenen vervolgde:'Gaje gangmaar, ouwereus.Aanhet touwtjetrekkenen het is gepiept.Een kind kan de wasdoen!''Kijkeensaan',zeiHollewijn.'Dan vermogenste bozal dit werkjedus niet mijn verstandelijke ven gaan;temeerdaarik ervaringheb in onthullingen.lk

nogeeninben zelfsin staatom bij dergelijkegelegenheden te richten.''Nee,laatdat leidendwoordtot de toeschouwers maarzitten',zei de heerDaalder,op zijn horlogekijkend.'lk moeter directweervandoor.M'n vliegtuigwacht.'Aldustot trok Hollewijnzonderverdereomslagaan spoedaangezet, het touw waarmeehet omhullendelakenwerd verwijderd. kwam er nogmeer Maarbehalveeenglanzendesportwagen uit de doeken:eenfiguur met verwardeharendie zichverschriktoprichtteen eenverwensinguitstootte. Evenwashet stil.ToenbulderdeDaaldersstem:'Eenspion! Gri j phem!!' 1,1J$!inテッVfi1テッVON"6テ考


l{ONINGHOLLËWIJN en SuperBolt

2861.'Grijpdie vent!' herhaaldede heerDaaldertoestormend,'vooruitFrank!Staniet zo stomte staren!Wat benjil vooreenknulligebewaker? !' Bij dezewoordenkwameenjongemantot actie,die verstard van schriknaarde onbekende had staanstaren, Maardezebleefniet wachtentot hij in de kraaggegrepen zouworden.Met eenhandigebewegingwierp hij het laken overzijn belagersen maaktezichuit de voeten.Voorde omstandersvan hun verbazingwarenbekomen,washij de tentoonstellingsruimte al uit. Maarhoeweldit allesbliksemsnel

ging,waser tochiemandonderhet publiekdie hem had herkend. 'DatwasneefDaniël!' fluisterdeTroubelleverschrikt,'ie weetwel.' 'LinkeDanny,bedoelje?' antwoorddeAlexanderSolouche, 'wat grappigzeg.Alle zwarteschapenbij elkaaren zo.' 'Stil.niet zo luid'.sistede dame.'Enhet is helemaalniet grappig,eend! Hij kanonseenhooplastbezorgen. Vergeet niet dat ik hier voor eennicht van dè koningdoorga.Ik hoop maardat hij onsniet heeftopgemerkt!' !vcfi nï vF*1i {)tsl l


l{ONlN6 l-.lOtLEWlJN en SuperBolt

2862.DeheerDaalderwasheelontevredenoverzijn bewaker. 'lk moestje op staande voetontslaan !' bulderdehij. ,Hebik palonder daarvoordeSuperBoltdagen nachtlatenbewaken? je neuslaatjeiemandonderhet lakenglippenom te koekeloeren!' 'Gompie, waarommaakje daarzo'ndrukteover?'zeiWiebel Wip diemedelijden jongemankreeg,,de met de ongelukkige SuperBoltis noutochonthuld?Wat kanhetje schelen datiemandhemwat eerderheeftbekeken?'Daalder maakteeenongeduldiggebaar. 'Hetgaatnietom hetuiterlijkvandewagen, maarom de motor',verklaarde hij.'Dieis noggeheim.Erzitten eenpaarnieuwigheidjes in diede concurrentie graagzoukennenvoorde nieuweseriesop de marktkomen.Voorlopig mogenzenaarde SuperBoltkijken,maaraankomen niet! ,0, nou

ja. Veelzaldiesnuitertochniet onderdatlakenhebbenkunnenzien',vergoelijkte Wiebel,'dusmaaknoumaarverdergeen herrie.Endenkaanje vliegtuig. Jehadtochzo'nhaast?' 'Drommels, datis waarook',mompelde de zakenman, op zijn horlogekijkend.'Goed, voordezekeerlaatik het er danmaar bij.'Enmet eenhaastige groetnaardeaanwezigen spoedde hij zichheen.'Bedankt datje hetvoormehebtopgenomen', fluisterdede bewaker. 'Alsik ietsvoorje kanterugdoen, moetje het maarzeggen.' 'Nou,ik zougraageens'n ritje in de SuperBoltmaken',antwoorddeWiebel,'hetlijkt me dol in zo'nknoertvaneeneindelozewagen! ' 'Neenee, vraagme dat niet!' riepdejongemanverblekend, 'de SuperBoltis voorlopignogstrenggeheim!' wr iR Ă­]ĂŻ vi l ttr0L*$


en SuperBolt l(ONINGl-tOLtEWIJN

maarrustigverder,hoor.Maarmorsniet opje jurkje.Datzou 2863.Hetincidentbij de onthullingvande SuperBoltwas en zondezijnvandat aardigekatoentje.Elkekeeralsik hetje zie genodigden zich koutend gauwvergetenen de bewogen automobielenen versna- dragen,vind ik het weerevencharmantblauw!' kauwendlangsde tentoongestelde 'Dankje', antwoordde Wiebelop dezelfdetoon.Jij hebtanperingen.VooralWiebelWip liet zich de worstjesde andere dersookietsbeeldigsaan.Alleeneenbeetjejeugdig,hè?Je lekkernijengoedsmaken,want het wasallemaalgratis. moesthemwat meeropvullen.Neemookeenworstje.' 'Hebje somsmijn oom gezienT'klonkplotsTroubellesstem MaarTroubellehad haaral de rug toegekeerden ging nijdig zij, achterhaar.Wiebelkeerdezichom.Je oom?'herhaalde kind doeik nogeenswat',momde tuin in.'Datonmogelijke 'hoezietdie er danuit? Ik kengeenoomvanje.' 'zojaloersalszij de koningbeje weetheuswel peldede damewraakzuchti$, 'OomHollewijn',zeide dameongeduldig, gewoon!Zij kanhet niet zettendat ik als waakt!Belacheldk dat ik die bedoel.' Nicht!'klonkopeenseenstem.Geschrokken 'Hoekanik nouwetendatje de koningbedoeltalsje het over nicht..."Ha! je oomhebt?'vroegWiebelonschuldig.,'Ach nee,je weetnog keerdeTroubellezich om en zageenhoofdmet verwardeharen dat uit de struikenopdook. Troubelleliefjes,'eetjij antwoordde niet veel,arm schaap', vd*tt!lï vË1ïlr$l-{in


N en SuPerBolt l{0NlNG,FlCILLeWlJ

2864.NeefDaniëlmaaktezichuit de struikenlosen bekeek Troubellemet waerderendgefluit. Je ziet er duur uit', sprakhij, 'en diejuwelenzijn nogecht ook! Hoekomje daaraan?' 'Datgaatje nietsaan',antwoorddede dameafwerend. Zij keekmet eenschichtigeblik rond en vervolgde:'lk wil hier niet metjou gezienworden.Jebent gecompromitteerd e n ik . ..'. 'Enjij speeltde schatrijkeadellijkedame',vuldehaarneef begrijpendaan.'Zekerweerde nicht desKonings,hè?Maar maakje niet ongerust.Ik zal hetje niet lastigmaken...alsje

vroegTroubellemet koudezakelijkme helpt.''Hoeveel?', heid.NeefDaniëlschuddehet hoofd. 'lk hoefgeengeld,vanje te hebben',sustehij, 'integendeel. Je kunt eenheelaardigsommetjemeeverdienenalsje me de motorvan de SuperBoltin handenspeelt.Mij is dat karweitje misluktdoordatzeveelvluggermet de onthullingwaren dan ik verwachtte.Nu is de kansvoorme verkekenom nog in de buurt te komenmaarjij metje...eh...statusalsnicht van de koning hebt overaltoegang,nietwaar?Dusdat is dan ik kan rekenenop mijn lievenicht,al ben ik afgesprol(en. dangeenkoning,hè?' !1íS*$ï VliftVËN"6t:


l{*í{th{G HOLLfWT"IN en SuperBolt

2865..fevraagtnogalwat',zei Troubelle,'demotor uit de schienzou ik dejongemandie de autobewaaktertoekunSuperBolt stelen!Toemaar!"Hetzal waarschijnlijkmakke- nen krijgeneenritje met me te maken.Als ik eensmet hem lijker zijn alsje de helewagenneemt',raaddeneefDaniël aanpap.Maartoenzij de standvan de SuperBolt naderde, aan,'dankunje er in rijden,vatje?''Wateenidee!'riep zagzij datWiebelWip haaral voorwas.'Toenou,Frank', 'daaris dan zekerallesmeeopgelost, hoordezij het meisjeaandringen, Troubelleschamper, 'ik zou het zo mietersvinhè?Alleenblijft nog de kleinigheiddat de wagendagen den om in zo'n loei vaneenwagente zitten.En ik zal heus nachtbewaaktwordt! ' Je bent pientergenoegom daarwat niet onderde motorkapkijken!' op te vinden',zei neefDaniëlvol vertrouwen.'Vooralalser 'Neeheus,dat kan niet',weerdedejongemanai 'het zou flink wat meete verdienenvalt. Maardenkêraandat we me mijn baankosten.Ik wil graagallesvoorje doen,màar nog dezeweekde zaakvoor elkaarmoetenhebben.Anders vraagme dat nou niet!' Er kwam eentriomfantelijklichtje heefthet geenzin meervoor mijn opdrachtgevers.'Zorgelijkin Troubellesogen.'Wachteens',preveldezij, 'nu weet ik keerdeTroubellenaarde tentoonstellingszaal terug.'Hij hoeik het moet aanpakken. NeefDaniëlheeftgelijk:ik ben heeftmakkelijkpraten',dachtzij, 'vind er maarwat op. Mis- pientergenoegom overalwat op te vinden!' tïiltïp'f vtïftvÉtí:*


Bolt Xtltl*e HSttfWïJN{en SuPer

2866.Dedagna de openingvan de autoshowwasWiebel toen van het avondeten, Wip druk bezigmet de toebereiding er plotselingop de deur getikt werd-IJlingsplaatstehet achtereenkamerscherm.'Binnen!" meisjehaarkooktoestel Troubellein de deuropenu verscheen riep zevervolgens.en verbeeldik het me of ning.'Hé',sprakde damebevreemd, 'lk ruik niets,hoor', spruitjes?' naar werkelijk ruikt het hier zeiWiebelkoel,'wat komje doen?''lk kom vragenof je somszin hebtvanavondnaareensoireetjevangraafCarolus 'ik ben ervoorgeÏnviteerd te gaan',antwoordde.Troubelle,

ontdooide maarhelaasheb ik eenaffreuzemigraine.'Wiebel datje aanmij gedachthebt', wat bij dezewoorden.'Aardig eh...ik bedoel,ik kanvanavond sprakze,'maarik hebgeen... niet.' 'lk begrijphet al', zeiTroubelleliefjes,Je hebtzekergeen passende robe,hè?Nu,maakjedaarovermaargeenzorgen, hoor.je kunt gerustietsvanmij lenen.Kommaarevenmee naarmijn suite,dan kunje je daarverkleden.' trok Enzonderhet meisjedekanste gevenzichte bedenken, de damehaarmee. !v*R aï v[ftv$L*n


l(0NlNG HOLLfWIJNen SuPerBolt

2867.'Kijk eensaan',zei,Hollewijnverbaasdtoen Wiebel Wip in eenmodieustoiletjede Koninklijkesuitebinnentrad' 'Datis beterdan dat blauwekatoentje,hè?'zeihet meisje. 'VanTroubellegeleend.Zeis toch aardigerdan ik dacht' hoor.Ze zou vanavondnaareen feestjegaan,maar ze heeft hoofdpijnen nu ga ik in haarplaats.' 'Datis leuk voorje, kindliefl,sprakde koning,'maarwat heb je nietje kapselgedaan?' 'O,Troubellevond dat m'n haarbij dezejurk aangepast moestworden',antwoorddeWiebel,'jevindt het tochniet

'voor zei de vorstgeruststellend, gekzitten,hè?''Neenee', eenkeertjekan het best.Dejurk en het kapselpasseninderdaaduitstekendbij elkaar,maarof ze bij jou passen".hm." dat weet ik nogniet zo net.' op dat 'Wat hebje nu aan,lieve?'vroegAlexanderSolouche bij je. En moment.'Datkatoenengevalpasthelemaal,niet wat zit je haareigenaardig,zeg.' aan. Troubellekeekdejongemandoordringend 'Lexje',sprakze,'ik gaje ietsheelingewikkeldsuitleggen. Duslet goedop!' W I]R D ï VËIïV$t6i l


en SuperBolt l{ShllNGHOLLEWI.iN

2868.Troubellekeektoe hoeWiebelWip in de autovan Alexanderstapteen kniktetevreden. 'Ziezo,diegansis onderweg',preveldezij, 'alsLexnu maargeenfoutenmaakt...Het moeilijkstewerk knapik zelfop.' Dedametrad naarde spiegelen wierp er eenhuiverende blik in. 'Hetergsteis wel dat ik me afschuwelijkmoettoetakelen', hernamzij. 'Hetis hardom zo'nordinairkatoentjete moe-

ten aantrekkenwanneermen zijdeen brokaatin de kast heefthangen.' Zewenddezichzuchtendvan de spiegelaf en liep naarhaar toilettafel,waarzij eenheupflesjecognacopnam'Zij ontkurktehet,rook eraanen nu klaardehaargelaatwat op. tot zichzell'ikzoubestzin hebTroubelle 'Heerlijkl'sprak ben in eenslokje...maarnee- ik moethet hoofdkoelhouden.'En zonderverdernogte aarzelenbegonzij met de inhoudvan het flesjehaartandente poetsen. ' .t' J fi i l ; r Ă­l l ,J i i c l )


l{frNlÍ$fiH0LLnWIJNen SuperBolt

2869.'eompie', zeiWiebelWip,'wateindeloos dat ik nou ook eensnaarzo'nfuif kan gaan.Ik stelme er feuzeveelvan voor!' 'Nou...eh...ik ook,hoor',antwoorddeAlexanderSolouche, zichnerveusop de lippenbijtend,'ik ben ergbenieuwdhoe die goeieouweTroubellehet hem lapt,ik bedoel... eh...met die hoofdpijnen zo,begrijpje?' Dochhet meisjewaste opgewondenom achtte slaanop dit verwardegepraat.'Hetis natuurlijkwel leuk om in zo'nduur hotelte zitten',vervolgde ze,'maarje wilt er tochook wel eensuit. Andersvoelje je

zo opgesloten.'Frank, de bewaker van de Daalder Super Bolt, zat weliswaar niet in een duur hotel maar toch voelde hij wat een eenzameboel is dat hier', zich erg opgesloten.'Bah, mompelde hij, somber naar de lichtjes van de boulevard starend, 'het lijkt wel of de hele wereld feest viert, behalve ik. En er is niemand die... Hij onderbrak zijn mismoedig gepeinswant nu werd er plotseling op de deur geklopt. Tegenhet licht tekende zich een bekend silhouet af en met een blijde kreet ijlde Frank naar de deur. lrf * t?sï !f f; !ï11íJi_#i.:


en SuperBolt l{Gi{lNfi f"lOtLËWIJN

voorbijen 2870.Franktrok de deuropenen wilde eenhartelijkeverwel- geenzorgente maken,hoor.Straksis mijn dienst even rustigzitje daar maar Ga thuisbrengen. danzalik netjes komingroepen,dochdewoordenblevenhemin de keelstenu doch begeleiden, stoel een naar meisje het je wilde ten.'Hij naar ruikt hij toen, ken.'M...maarW...Wiebel',stamelde tred plotselingvarenenvoorhaaronvaste niet liet de bezoekster cognac!Jebent...je..Dochhet meisjescheendit gestamel dookzij met eenkatte horenen met haarhandoverhet gezichtstrijkendwankelde datde bewakerhaarkontegenhouden jongebinnen.Frank,die al overde eer- achtigesprongin de DaalderSuperBolt.'Hé! !' riepde zij de tentoonstellingsruimte de Maar ik."' je auto of die Kom uit helemaal? 'ben nou man, steschrikbegonheente raken,bekeekhaarhoofdschuddend. geraas de machtivan ging in het onder woorden van zijn rest van eerst het voor 'het is natuurlijk hij, al', sprak 'lk begrijphet geSuperBolt-motoren hetvolgendemomentkwamdewagen je levendatje ietsgedronken hebt,hè?Jaja.Alsje er niet aan je je met donderendlawaaihet platformpjeaf stuiven. je hoeft Maar glas tollen. al te gewendbent,loop na één ïií$ f?$l'ïr fivË16*


KONINGHOLIEWIJNen SuPerBolt

geraasbaandede SuperBolt zich 2STT.Metoorverdovend auto's.'Ho! Stop!' eenweg door de tentoongestelde schreeuwdede bewakerontzet,'Wiebeline!Wat mankeert je? I' Dochzijn kreten werden overstemddoor het geronk van de motor en het geluidvan glaswant de SuperBolt reedsdwarsdoor eender wandennaarbuiten en was in een oogwenkuit het gezichtverdwenen.'Dat is preciesvolgensplan verlopen',mompeldede bestuurstervoldaán,'nu de rest nog...Als Lexnu maarop zijn tijd let...:'Waaromzit je toch steedsop je horlogete kijken?' vroegWiebel Wip op dat momenten haartoon klonk wat geprikkeld''Nou,... eh...ik moet op de tijd lettenen zo',antwoorddeAlexander

wil je danweg?'riephet meisjeverontSolouche.'Poeh, waardigd.Je bent wel gezellig,zeg!We zitten hier maarin dit uithoekjete kniezen.Bah!Waarpmgaanwe niet dansen?' 'Dat...dat kan niet',stameldeAlexander,'ikheb pijn in m'n been,zieje.' 'Nou,maaralsje denkt dat ik hier de heletijd blijf zitten,hebje'het mis',hernamWiebelsnibbig''er zijn er genoegdie mët me dansenwillen, hoor!' zul'Neinee,blijf zitten!'riep dejongemannerveus,'straks len we dansen.Maarwachtnog even!' Hij r;vierpeen tersluikseblik op zijn horloge,morste met zijn glaasjeen schuifeldemet de voeten' !&t0tftï \tË'ïvsN"8!]


en SuPerBolt l(ONINGHOLLEWIJN

s

2g72.,Alsjenu nogniet wilt dansen,latenwe danwat rond,wezijn hier toch niet gekomen lopen,,steidewieÈelvoor, àÀ tui in eenhoekjete zitten?l[ wil...' Het meisjezweeg hun tafeestgenoot want nu naderdeeenietwatbenevelde zo groetteáeze,'wai zitten feltje..HalloLex,halloTroubelle', jullie hier achteraf! Komtochgezelligbij ons!' ït u.n...' begonWiebel,docnÁtexariaeiviel haarhaastigin de rede.,Troubelleheefthoofdpiln',verklaardehij,'laat ons Jri".", ou*.:ongln.' ;;;;;;r';;

welgemeende maai het meisjeluisterdeniet naar.deze woorden.Met eenmengselvan verbazingen woedein haar blik staardezij naarAlexanderen riep: 'Zegeens!Wat heeftdit te betekenen?' uit' Dejongemanstootteeennerveusgegiechel 'ncÍr,ili vergisteme" antwoordaeÀij' 'it<dachtdat ik met Troubelleuit was,zieje, en die heeftaltijd hoofdpijn'Zodoende.'Opdat momentklonk uit de vertehet geluidvan en met eenschokdraaideAlexandersolouen auroclaxon

;'-""d-r:fllr'::::::::lï:::::::l:::::::::::: :ï:::::ïïï:::lllllllllï:'ll-:::ï:::ï:lll l,1t| f{0'í lrt ílVS l-6 S


$ {*N}f$fi!{*I"LEWUliien SuperBolt

i 6ca-e

een haasthaaldeAlexanderSolouche 2873.|nzenuwachtige flesjeuit zijn zakwaarmeehij ietsop zijn zakdoeksprenkelde.'Troubelleheeftreuzeveellastvan hoofdpijn',herhaalde hij, 'en dan laatik haaraltijd dit spulsnuiven.Dat helptaltijd!'En tegelijkertijdduwdehij het onthutstemeisjede niet!',riepWieik benTroubelle doekonderde neus.'Maar ik hebgeenhoofdpijn!Gawegmet die belwoedend,'en rommeMk...ik...' Haarstemstierfweg,haarogenvielen dicht en met eenzuchtzaktezij ineen. het ge'Tjonge,dat wasop 't nippertje',preveldeAlexander, 'alsze nogevenzo te keer heelverslaptemeisjeopbeurend, wasgegaan,haddenwe vastaandaèhtgetrokken.Brr,ik

moet er niet aan denken... Zo mompelend werkte de jongeman zich door een duister struikgewas en het duurde niet lang of hij kreeg een auto in zicht die eenzaamaan de kaht van de weg stond, bewaakt door een bekende vrouwengestalte.'Goeieouwe Troubelle!',riep de jongeman opgelucht, 'altijd op tijd en zo. Het was lang geen pÍetje om dat meisje een beetje achteraf te houden, hoor. Ze wou de hele tijd maar dansen en het kostte reuze rnoeite om haar aan die zakdoekte laten snuiven,want...'. 'Zwijg, Lex!', siste de dame,'we hebben nu geen tijd om te kletsen. Til haar in de auto...Vlug! En noem me niet goeie ouwe Troubelle!' lt.t":Í*ï

ïí:fv*l*i)


en 5uPerBolt l(ONINGHOLLEWIJN

2874.KoÍtetijd nadatAlexandermet Wiebelineverdwenen Zij droeg was,mengdeTroubellezich onderde feestgangers. in de weer was kapsel haar en toilet avondweer haai eigen oudestijl. 'Totnu ioe is allesvolgensplanverlopen',peinsdezij terwijl zij op eentafeltjemet bekendentoeliep,'alsLexnu maar geenbrokkenmaakt.' iHallo,Troubelle!'riepeender feestenden,'kom je er toch maarbd?Dat is gezellig!Hoeis het metje hoofdpijn?' 'Hetgaatwel weer',antwoorddede dame,mat langshet

voorhoofdstrijkend,'ikhebnogeenbeetjemigraine'Lexis wat voorme gaanhalen.Ik hoopdat hij voortmaakt" Nu,dejongemanzetteer inderdaadvaartachter.Hij hield het stuurvàn de SuperBolt krampachtigomklèmden trapte zo diepmogelijkin' Dewagenstoofdanook het gaspedaal voort in de richtingvan de kust,die steil gtót. snelheid rn.t boodeen landschap uit zèeoprees;Het maanbeschenen zenuwachtig te was Solouche Alexander maar fraaieaanblik te hebben.EnWiebelWip die om oogvoordit natuurschoon slapin de autolag,zaghet al evenmin... '!v$i1i]ï vËfi!íËt"6*


en SuPerBolt l(0NlNG HOLLEWIJN

liet de DaalderSuperBolt uit de 2875.AlexanderSolouche snellewagenrechtop de afde en stuurde bochtvliegen grond af. Toenremdehij krachtig. ;Ha,di. Danny!'riephij vervolgens, uit de autospringend' 'wat eenkanjervan eenhelikopter,zeg!Waarhebje die vandaan?' 'Houje mond,Lex',antwoorddeneefDaniëlkort, 'we hebben g.uniiia voorgeklets.Allesmoettot op de minuut kloppen!' meisje Éij fi.i op WiebelWip toe en goothet bewusteloze eenflinke scheutcognacin de keel.

die begerigtoe'Geefmij ook eenslok',verzochtAlexander, zenuwengena dat zeg, aan, behoefte keek,'ikheb er reuze doeop dattuinfeesten...' ;Geerrtijd', snauwdede ander''vooruit,til haaruit de autoen !' Opschieten leghaarnaasthet remspoor. Nidat Alexanderdezeopdrachtzuchtendhad uitgevoerd, reedneefDaniêlde SuperBoltin het hefschroefvliegtuig' laterbegonnende wiekente wentelen;het Enkeleseconden verdweenin de nacht. en op toestelsteeg

ïKítvËl-6Ê {'1ttltrN}ï


en SuPerBolt l(ONINGHOLLEWIJN

Jaja,zo washet' hè?'Troubelle enormeloeivoorbijkwam. 2876.'Eindelijk,daaris hij !', riepTroubelletoenAlexander was het voor eenwade tanden"Wat met zachtjes knarste blik in de ogenop het feestterdejongeiofou.t. *.i..n verdwaasde antwoordde Bolt', 'De Super neni;.uoutzevoort. Is.ersoms 'Watbenje langweggebleven! verder?o iein terugkeerde. weer het ook stamel(le ii*. 'i" *.., wel. En...eh...hoewas te i"ir g.fáïtioz''Ja...eh'..*"ft""t het ookweer'zeg?" scheen gedronken wat nogal dat i".Ët t.t eenmeisjein Ttoubellehadeenscherpeuitroepop de lippen dit is ;;6;;"". op''M.aar dame de sprong woorden Éí4.t" ilËiill lieve ,n"", á wist dezenog net in te slikkenen hernamop de polltlewaariets vreselijk!',riep ze uit,'we moetendadelijk vast is Er stakker; de war, de in helemaal is hij siste ft, 1"""t n binnengekomen en jongeman mee de rittu*Ë"r;Zeïrok klaardehet al dit g"i"".0. já nebt toctrgeenongelukgehad?'-Nu we hebben vaak Hoe Lex' ja, het weer!" riep zii hemtoe: Je benteeneend,je ' ! van Ë.i"r, u.n dejongelingop.'o nou weetik wartaal er maak nog en níutg.t.p.t."rd dooreenwagendie met een íij, 'it U.n bijnaaangereden w*Ë $T V FnV $L60


l{ONINGl-l0LLËWIJN en SuperBolt

2877.Op het politiebureauzat eendienstdoende inspecteur die avondzorgelijkhet hoofdte schudden.'De bewakervan die kar vertrouwik niet',mompeldehij, 'dat-jede SuperBolt voorz'n ogenlaatwegkapen, dat is nogtot daaraantoe maardat-iepasna eenpaaruur de politiewaarschuwt,dat is vreemd...Daarmoetwat achterzitten.'Detelefoonbegon te rinkelenen toende inspecteurhem opnamhoordehij een opgewonden vrouwenstemdie sprak:'lk wilde u evenwaarschuwendat eenmeisjealseenwilde met de SuperBolt over dewegraast.'Mijnvriendhieris bijnaoverreden!''Ah! Een meisjedus...',mompelde 'dathadik kunnen de beambte, begrijpen.Zekerhet liefjevande bewakerdat op sensatieuit is...'Hij maakteeenaantekening en vroeg:'Magik uw

vriendevenaande lijn?'Aande anderekant klonk enigverward gefluister. Toensprakeennerveuzestem:Ja,ziet.u... eb...het zitzcj.lk reed...eb...ik liep overde kustwegen toen kwamik die SuperBolttegen.Hij stondaande kant van de weg...Ik bedoel,hij reedme bijnavan de sokkenen...Au! Scheiuit, Troubelle!' Hetverwarderelaasstokteen weldra hernamde vrouwestem:'U hoort wel dat hij nog helemaal in de war is, inspecteur. Maaru weet nogniet dat de Super Bolt regelrecht op die gevaarlijke afgrondafreeddie vlak langsde afgrdndloopt! Daarzouwel eénseenongelukvan kunnenkomen!"lnderdaad, dame',sprakde inspecteur,'er is geentijd te verliezen.'Een kortetijd laterreedeenpolitieautomet loeiendesirenenaarde genoemdeplek... lV*Ë Ë ï U f;l ?V S t*F


KS$lfqS F {StLIWïil! en SuperBolt

met 2878.I(oningHollewijnhadzichdie avondgeïnstalleerd Dit lichteontspanningslectuur: eendetectiveromannetje. nam hem zo in beslagdat hij de tijd vergaten doorlastot het verhaaluit was.'Zo',preveldede vorsttenslotte.'Demisdaad is ontrafelden de schuldigen zijn gestraftzoalsdat in een verhaalbehoort.Indienhet ook in werkeldkheidzo gesteld was,zou...'Hij brakaf toende klok vijf slagenliet horen.'Vijf uur!',mompelde hij onthutst,'en Wiebeltjeis nognietterug! Ik ben misschienwat ouderwets, maardit lijkt me tochwel erglaatvooreenjong meisje!Als er maarnietsgebeurdis... van !' Er werd op de deurgeklopten de bangevoorgevoelens

de koningverdieptenzich.'Omdezetijd klopt menniet zonder dringenderedenbij de gastenaan',preveldehij, terwijl hij zichnaarde deurhaastteom dezete openen.Hetbleek sprak hotelbediende te zijn.'Majesteit', eenzenuwachtige tijdingvoor u. Depolitie deze.'lk hebeenonaangename 'ls er ietsmetjuffrouw Wip?',vroegHollewachtbeneden.' wijn verblekend.Ja,daargaathet over',antwoorddede employê.'Zezit op het politiebureau en nu vraagtde inspecteur zodra of u daarook heenkomt.We moestenu waarschuwen u wakkerwasen omdater noglicht brandde...' Jaja,ik ben Ik ga meteen!' wakker',verklaardeHollewijn,'klaarwakker! ïr r**nï vË È ï*i .{.;i l


2879. Op het politiebureau trof koning Hollewijn een versufte, half slapendeWiebel Wip aan. 'Wat is er gebeurd, lieve kind?'vroeg de vorst. 'lk w-weet het niet', stamelde het meisje. 'lk weet zelfs niet hoe ik hier verzeild ben geraakt! ' 'lk weet het wel', sprak nu de inspecteur op grimmige toon. 'Dezejongedame heeft de Daalder Super Bolt gestolen en uit getuigenverklaringenmoet ik opmaken dat ze daarbij min of meer onder invloed verkeerde.Zijheeít de wagen in een afgrond gereden,majesteit, en het mag een wonder heten dat zij er daarbij nog goed is afgekomen.' Hollewijn keek de politiebeambte verbluft aan. 'Daar begrijp

ik nietsvan',verklaardehij.'Dit moeteenmisverstand zijn, zij wasmet de heerSolouche naareenfeestje.' 'letsdergelijksmaakteik ook uit haargestamelop',hernam de inspecteurmet zuinigemond,'en ik heb nagegaan wat waarwasvan dat verhaal.Welnu,ik hebkunnenvaststellen dat de heerSolouchedit feestjein gezelschap van freule getuigenhebben Troubelleheeftbijgewoond. Verscheidene dit met grotestelligheidverklaard.Bovendien wasfreule Troubelledegenedie onswaarschuwde dat de SuperBoltop gevaarlijke wijze langsde kustwegreed.I(ortom:het ziet er lelijk uit voof uw secretaresse, majesteit!' VtJ*ËËï

1J**VÍ]Lóll


KSÍ{l${* Ë{*LLCWtiNen SuperBolt

datjuffrouw Wip 2880.'lk achthet hoogstonwaarschijnlijk de SuperBoltgestolenheeft',merktekoningHollewijnop. 'Kanhier geensprakezijn van eenmisverstand?' 'We hebbenuw seantwoorddede inspecteur. 'Onmogelijk', toestandbij de afgrondgevonin...eh...benevelde cretaresse den,naasthet rem- spoorvan de ontvreemdewagen.Bovenalsdegenedie er dien heeftde bewakerhaargeïdentificeerd met de SuperBoltvandoorging.'En hij maakteeengebaar naarFrankdie er somberbijzat.Frankkniktedof' 'Zij was het',sprakhij nauw hoorbaar.'lk kan het me nauwelijks voorstellenvarizo'naardigmeisje,maarzewashet!'

'Hetis vreemdgesteld',hernamde vorst.'Misschienhoren is' Zij kan nu we dejuistetoedrachtalszij wat opgeklaard betermet mij meegaan.' de feitennu liggen' 'Nee,Majesteit',zei de politiechef.'Zoals kunnenwe haaronmogelijklatengaan.Het spijt me' maar zij blijft onderarrest.Enzo keerdeHollewijnonderzorgelijk gepeinsnaarzijn hotelterug.'Defeitenliggenzo."',prevelde hij, 'of zrjnde feitenzo gelegd?Het is vreemdgesteld.Ik zal hebbenmet de heerSoloueerstmaareenseengesprekje che.'

.ilii!f

:;iH!;;.":;;


2881. Hollewijn klopte aan bij de suite van Troubelle en Alexander Solouche,doch hij kreeg geen gehoor.Daar het slot echter nog niet gerepareerdwas, week de deur reeds bij lichte druk en na een korte aarzeling stapte de vorst het verlaten vet'trek binnen. 'Het is niet helemaal in de haak om in andermans kamers rond te sluipen', peinsde hij,'doch het is zó gesteld dat bepaaldevermoedens mijn handelswijze wettigen.' Hij sloop naar de klerenkast van Troubelle, opende deze en staardein gedachtennaar de dure toiletjes. 'lk heb zo'n idee dat hier de sleutel van het mysterie verborgen is', mompelde hij, 'want alles is begonnen met Troubelle's onverwacht aanbod om een van haar avondtoiletjes aan Wiebeltje uit te lenen.Juist, deze was het. Hoe kan het dat

het avondjurkjethanshier hangten Wiebeltjeop het bureau weerhaareigenkatoentjedroeg?'Opdat momenthoordede koningstemmenop de gangen haastigstaptehij in de kast. Hierging hij schuilonderzijdeen fluweelen dat wasmaar goedook,want het volgendeogenblikwerd de kamerdeur geopenden kwam het verdachtepaarbinnen. 'Waarzalik die flesmet chloroformlaten,lieve?'vroegde jongeman.'Zalik hem doorde gootsteenspoelen?' 'Nee.eend!'antwoordde Troubelle.'Dan ruikt de helekamer ernaar.Ik zal hem zelfwel ergenslozen,maarzet hemvoorlopiguit het gezicht.Doehem maar...eh...doehem maarin m'n klerenkast!'

t1 í*g$ï vr*v*t*s


KONINGH0LLEWIJNen SuperBolt

2882.Alexanderopendede klerenkastom het flesjemet Dit waseenbechloroformop .en d.t plankente plaatsen. nauwdmomentvóorkoningHollewijn.Zichzoveelmogelijk ontweekhij de handdie de tussende toiletjesverschuilend, flesop eenplankjeplaatste. Maar toen de hand werd teruggetrokken,kwam dezein aanvorsten bleefonderrakingmet de baardvan de verscholen zoekendtalmen. jij je ook nogeenbontmantel 'Hé',sprakAlexander.'Heb lieve?' aangeschaft,

'Welnee.eend!', antwoorddeTroubellekort' 'Hoekomje daarnu bij?''Nou,ik voelietsbontachtigsen zo',legdede jongemanuit en hij wilde de kastdeurverderopenen.Doch nu trok Troubellehemongeduldigmee. 'Zeurniet,Lex',zei ze.'lk hébgeenbontmantel.En bovenbij dienhebik nu wel ietsandersaanm'n hoofd.Vanavond de viersprongontmoetik DaniëI,vooronsaandeel.Ik ga er zelf op af want dit kan ik niet aanjou overlaten.' verdweenhet tweetaldooreenzijdeur'opgeZo sprekende doorkoningHollewijn. lucht nagekeken !v{}n8T VFíiV*l"Gl}


l(0NlNG FNOTLEWIJN en SuperBolt

2883.WiebelWip staardenaarde grauwemuur van haarcel en zuchttemismoedig.'Datrarewazigegevoelis verdwenen',peinsdeze.'Maartochsnapik nogniks van dezetoestand.Ze denkendat ik er met die SuperBoltvandoorben gegaan.Hoekomenze nou op zo'nberigidee?' Er klonk eengeruchtbij de deuren opkijkendzaghet meisje Hollewijnbinnentreden. 'Zokindlief, sprakde vorst.'Hetis moeilijkgesteld.''Gompie nou!',riephet meisjeuit.'lk kniesme-hierdood! Kunjij die aanhun verstandbrengen dat ik die kar helemáálniet gestolenheb?''Daarvoormoeten we bewijzenhebben,Wiebeltje',antwoorddede koning.

'Wantde schijnis tegenje. Vertelnu eensprecieswat je je herinnert.' 'Nou...eh...ik gingdusmet Alexandernaardat feestje',begonWiebel,'er wasniks aan,hoor.We zatenmaarsteedsin eenuithoekjeen Lexwasvreselijkvervelend.Hij wilde niet dansenen hij noemdeme Troubelle.En toen...toenben ik, geloofik, opeensin slaapgevallen.'Opeens?', herhaaldede vorst.'Gingdaarnietsaanvooraf?'Ja,Lexmompeldenog ietsraarsoverTroubelle,.dat die altijd hoofdpijnheeft',hernamWiebel,'en toenliet hij me ergensaansnuiven.''Hieraansoms?',vroegHollewijnen hij toondeeenflesje. irrrutïilï lJsftv*!_ci:


KONIf{Gl'iOLLfWIJSen SuPerBolt

vroegWiebel.'WegaanTroubelleeenproefjegevenvanhaar de koningnavervolgde 2884.'Ditis de flesmet chloroform', de koning.Envlugonwouwdehij eigenmedicijn',verklaarde van de klerenkast dat hij WiebelWip hadverteldwat hij in naar verbazing medi- eenplannetjewaarhet meisjemet stijgende wasnu het zogenaamde Troubellehadafgeluisterd,'dat je, luisterde. van bewijs cijn tegenhoofdpijn.Denk datwe hiermeeeen 'Knotsgoed, zegr.lij zoueengoeie 'Gompie!',riepzetenslotte. je onschuldin handenhebben,kindlief?''lkdenkhet niet" je gezocht.' achter ik nooit Dat had zijn ! bendeleider bewijstdat zehet flesje' het meisjesomber.'Wie antwoordde er is één Hotlewijnbescheiden.'Maar dat 'lk ookniet',antwoordde gebruikthebben?Datvalseserpentheefthet zo gespeeld, hebbenvan zelfsFrankervanovertuigdis dat ik er met de SuperBoltvan- zwakpunt in rnijnplan:we moetenmedewerking Hetzager op datogenblikniet naaruit diejongemanFrank...' doorging.Desufferd!'Juist',hernamHollewijn.'Datis mijn dat dit warebewijsniet opweegt dat dezejongemanin stemmingwasom meete werken.De indrukook.Hetis zo gesteld, tegende veleonwarebewijzendie tegenje zijn geconstrueerd. diefstalvande SuperBolthadhemzijn baantjegekosten nu vervuldvanhaattegen aanvullenen daarbij sloftehij ingezaktoverde boulevard, Dusmoetenwe zelfonsbewijsmateriaal in hetbijzonder. Wip je?" en Wiebel het algemeen in meisjes 'Hoe bedoel voorenkelemisleidingen.' niet terugdeinzen 1r V* S* ï ïf * VSl {;*


en SuPerBolt KONIFIGHOLLEWIJN

2885.KoningHollewijntrof Frankop de boulevardaan'waar dejongemanbroedendvoorzichuit zatte staren.Vooraljonge hij met eenafkeerdie meisjesdievoorbijkwamen,monsterde voorzijn leeftijdwas.'Zeziener allemaalzo lief en ongewoon uit', mompeldehij, 'maargeefzede ruimte'Alsze onschuldig maarpretkunnenhebben,kanhet zewat schelenof het een anderzijn baantjekost.''lk begrijpwat er in je omgaat'jongeje moet man',zeiHollewijn,zichnaasthemneerzettend,'maar zit daardoor zijn. Want gevolgtrekkingen niet te haastigmet in de cel.''Nou,reuzeonschuldig!' Wiebeltjenu onschuldig benik nu ontslabewakerhol.'Daardoor riepde voormalige hernamde koning' is te haastig', gen!''Ookdiegevolgtrekking omdatonderje neusde SuperBoltwerdgeJe bentontslagen

stolen!Maarjekuntje fout herstellendooralsnogde schuldiFrankverbaasd. herhaalde geop te sporen.''Deschuldige?' ;Mair diezit immersal in de cel?l' 'Rustig, jongeman', zeide voorje 'Laatmij nu eerstevenuitspreken, koningverinanend. goed, er mogen want maakt.Enluister weergevolgtrekkingen goed,Lex',zei nu geenfoutenmeergemaaktworden.'Luister ontmoêtik Danny'om 'Vanavond op datogenblikTroubelle. kanzijn,datwe daarHet nemen. te in ontvangst onsaandeel Dushoudje klaaren ganiet uit. Begrijp na meteenvertrekken. je? Hierop me wachten,tot ik terugben| ' 'Eh,ja, liefje"antwaaromzouik niet metje meewoorddeAlexander,'maar 'Neenee', weerdede dameaf.'lk wil jou er nietbij gaan,zeg?' hebben.Er mogengeenfoutengemaaktworden" tr d*n*ï ïrR l /*l *s


KONINGl'lOttEWlJtl en SuperBolt

2886.Bij de celvanWiebelWip werd die avondeenbedwelmdebewakeraangetroffen.De celdeurstondwijd open en van het meisjezelfwasgeenspoorte bekennen.Hierdoor ontstondgroteberoeringop het bureau,maaromdatde politie in zakenalsdezealtijd heeldiscreetoptreedt,merkte het grotepublieknietsvan de kwalijkeuitbraak. OokTroubellebleefgeheelonkundigvan het gebeurenen ze wasdan ook ergonbezorgdgestemd.Het feit dat zij onderweg wasom haaraandeelin ontvangstte nemen,gafhaar een prettig gevoelvan binnen zodaï.ze eenvrolijk wijsje

onderbrakzij dit deuntje,want in neuriede.Docheensklaps de struikenklonk eenverdachtgeritselen eenstemzei: 'Snuifeens!Lexzegtdatje dit gebruiktalsje hoofdpijn h e bt!' de dame. 'W-wie...hoe...?'begon Maarverderkwam zij niet want haarogenvielendichten met een ztrchtzeegze op de grond.

ï\r*i?sï ïrffvËt68


en SuPerBolt l{ONINGHOLLEWIJtTI

2887.NeefDaniëlhadbij eenkruisingvantweebospaden postgevatondereenoudeeik en keekdaarnu gemelijkop zijn horloge. 'Wat duurt dat làng',mompeldehij.'Waaromkan geenenkelevrouw op tijd zijn?' Opdat momenttrof het geluidvan sluipendevoetstappen zijn oor en weldrazaghij eenvertrouwdegestalteuit de 'Eindelijk!'zo riep hij uit' 'Wat benje duisternisopdoemen. je toilet nog makenvoorje hierje eerst laat! Moest soms heenkwam?'

'Precies', antwoorddede toegesprokene. 'Daarhadje danwel eenswat eerderaanmogenbeginnen', merkteneefDaniëlgeeuwendop' 'lk stahier al eenhalf uur en ik val zowatom van de staaP.' 'Oja?' vroegde ander.'Slaapdan maarrustigverder.'En voordatneefDaniëlerópverdachtwas,kreeghij eendoordrenktlapjeonderde neusgeduwd.

fd* t+* ï 1i [1tv Ël ^* *


en SuPerBolt KOlllNG l-iOLLeWIJN

ken gewikkeldegestaltewerd op dat momentaande achterstakeensigaretop en keekner2888.AlexanderSolouche en zijdevan het hoteluit eenhofautogetild.'Bedwelming zo en later'; later waarafje wordt horloge.'Het zijn veusop de Super van bewaker voormalige prevelde de ontvoering', steldehij vast.'DiegoeieouweTroubellehad allangterug lin[en alsjullie me wat voorgelomoetenzijn.Er zal haartochnietszijn overkomen?'Hijover- Bolt.'Hetis allemaalerg in. Het is dat ik die oudekoning lelijk ik er zit gen hebben, woog een kort ogenblikom op onderzoekuit te gaan'Doch je bentwel hartelijk',zeiWiebelWip . .''O, maar. íertrouw zo mat varen.'Het denkbeeld hij dit met eendiepezuchtliet koel.'Maarmaakje niet ongerust,hoor.Als dit allemaalgoed dat ik hier af, preveldehij,'en bovendienheeftze gezegd afloopt,krijgjij je baantjeweerterug.''Vooruitdan maar', honin het iets dat ik was moêtbliiu.n. Zekeromdatze bang haarkamer?'Jemoethaarnaar derdzou latenlopen.Enfin,ik zalme er maarbij neerleggen' mompeldeFrank.'Waaris het meisje.'Enpasop antwoordde uil', brengen, kamer mijn de was Intussen Ze kan verdraaidongemakkelijkziin en zo" damedichterbijdanAlexandervermoedde- haarin eende- dat niemandonsziet!' ! 1J0íïnïvË nvcL6B


l(ONINGHCILLEWIJN en SuperBolt

2889.HetwasreedsdagtoenneefDaniëleindelijkuit zijn verdovingbijkwamen zichduizelendoprichtte.Geruimetijd keekhij verdwaasd naarhet dichtestruikgewas dat hemomringde,zichde hersenspijnigendoverhet hoeen waarom vanzijn toestand.'Hm...ja, nu beginthet mij te dagen',preveldehij tenslotte.'lk had hier afgesproken met nichtTroubelle.Zewaste laaten toenze eindelijkkwam,duwdeze eenbedwelmenddoekjeonderm'n neus.Maarwaarom? Wat heeftze tegenme?'NeefDaniëldachtnogenigetijd moeizaamna en toenschrokhij eensklaps hevig.'Nuweetik

het weer',mompeldehij. 'Zekwamhaaraandeelhalen! Maardat... dat betekent...'Hij begonzichopgewonden in de zakkente voelenen het duurdeniet langof eenkoudewoe'Leeg!', de maaktezichvanhemmeester. sistehij binnensmonds.'Zeheeftme vande helepoetberoofd!Zelfsmijn goudenhorlogeheeftze meegenomen! lk wist dat Troubelle nergensvoor terugdeinst, maardit. .. dit had ik tochniet verwacht.'Hetvolgendmomentgebeurdeer ietsdat de beroofde neefevenminverwachthad.Er klonkgeritselin de struiken en eenstemsprak:'Zo,autodief!' w** $ï

lif '1v * L* :1


en SuPerBolt KONINGHOLLEWIJN

da2891.KoningHollewijnhaddie dageengroepjekeurige leden waren Het uitgenodigd' .n herá voorde lunch "t* O" sonOter Verbeteringvan Tafelmanierenen zij waren uin zeeringenomenmet de koninklijkeinvitatie'presi'Ik spreeknamensonzegehelebond',zo verklaardede over ben ik verheugd deniu,'*annuer ik zeghoebijzonder beaàr.lpont"n. invitatiedie wij - magik wel zeggenr.tt.iu*.n alsvorstelijkesteunaan ons mooiestreven" ;Kiik;;"t aan',sprakHollewijn''Datis aardiggesteld'Maar die uw ae uitnoaigin! ii eigenlijkafkomstigvan mijn nicht u deze ik kan haar Namens bondeenwarm hart toedraagt'

Met dezewoordengafhij de presischenkingoverhahdigen.' waaropeenstapelbankbiljetten schaaltje áunt" ..n'tifueren atËn-..n gouaunhorlogewarenuitgestald''Hoebijzonder gevoeuw zou voorzitster'verÍast''lk de riep tent vai haar!' 'Zii is in lige nicht gaarnepersoonlijkbedanken'WTl.it zij?' gevoelige vorst''Mijn de antwóordde dËkamerÉiernaast', Maar zij nicht ruStevenuit want zij heeft last van migraine' vertrek belende.nde het In v..t.hiintn" nu elk ogenblik t Verrichten' te op "n moeizaam juist ziih bezig i-ul.fi. rnl"t er is zij''Wat prevelde hoofd', baasdkeekzij iond.'O, mijn hier? ik kom Hoe gebeurd? met me ï'J*R*T VfrR?SI"$$


en SuPerBolt KCNINGFi0LLEUí|JN

2890.NeefDaniëlschrokheftigtoenhij zo plotselingoogin oogstondmet de voormaligebewakervan de SuperBolt'Hij trachtte echterzijn schrikzo goedmogelijkte verbergen' toon' vroeghd op verbaasde 'Noemtu mij eenautodief?', 'Hoekomt u daarbij?''Houdje maarniet van de domme"zei Frank.'Denichtvan de koningheeftmij allesverteld" 'W...wát?I', stotterdede ander.'AllesI' herhaaldeFrank. 'Ook,datjij samenmetjuffrouw Wip de SuperBolt hebtgelietengelovendat de autoverstolen.En datjullie iede,reen ongeluktwas.En datjullie hem in werkelijkheidhebbenaf-

hadvoor het geleverdaaniemanddie grotebelangstelling betaleheim van de motor.En diejullie daardik voorwilde gestomheid met ogenblikken enkele was ' Daniël ÍenI Neef slagen.1H... heeftTr.. . Troubelledát verteld?',stameldehij toen.'M.;.maarwaarom?WaaroÍn?''Waaromniet?',vroeg wastochzekerhaarplicht om de Frankverwonderd.'Het hadDaaldereenmooiebelopolitiein te lichten?Bovendien ning uitgeloofdduszezouwel gekzijn alsze haarmond had riepneefDaniêlschril''Dus beloning?!', gehouden.''Een ! Waaris ze?! Ik wil haarzien! ' àáárom! Eenverraadster ïrï*'tllï

Vfiít\l*l**


l{OFiÍNS}JGLLfWiJÍttr en SuperBolt

2892.Duizelenden verwardopendeTroubellede deur van mooie streven.''Hm...ja, juist', mompelde Troubelle,zich het slaapvertrek en haarverwarringwerd noggrotertoenzij vergeefsafvragendwaar de ander het over had. het gezelschap ontwaardedat haarstralendverwelkomde. 'Een vorstelijke schenking!' herhaalde de presidente aange'Oh...eh...sorry',mompeldezij, achteruitdeinzend.Maar daan. 'Het stelt ons in staat een grootscheepsecampagnete voor zij zichkon terugtrekken, trad de presidentevande beginnen tegen Smakken en Smikkelen.Als dat tenminste Bondter Verbetering vanTafelmanieren naarvorenen druk- uw instemming heeft.' 'Zeker,zeker',zei Troubelle vaag, 'smakken en smikkelen heeft mijn instemming, hoor. Ik bete haareerbiedigde hand.'Medenamensalle ledenwil ik u hartelijkbedankenvooruw vorstelijkeschenkin g', zo veÍdoel...eh...het lijkt mij een heel mooi streven.'Al stamelend klaardede voorzitster. 'Wij beschouwen het alseengroteeer begon zich een gevoelvan paniek van de dame meester te dat eennichtvan de koningzoveelhart heeftvoorons maken.'Wat is dit voor toestand?'dachtzij,'droom ik...' ïï*t*ï ïf;í{ïí}r*u


en SuPerBolt l(ONINGl'IOLLEWIJN

4v

2893.De Bondter Verbeteringvan Tafelmanierenschaarde zichplechtigrond de tafelom op gepastewijzeaal hun vreugdeuiting te geven.Troubellekreegeenereplaatswaar zij verwezenneerzat.'Watheeftdit allestochte betekenen?' vioegzij zich af.'Wie zijn dezeidioten?Hoekom ik hier? En Er is iets.fÏnaalmis, wat kletsenze tochovereengeschenk?? dat voel ik. Wasik maarniet zo doezelig...'Dat haarvage waren,bleekhet volgendemomenttoen voorgevoelensjuist en neefDaniëlbinnende deurwoestwerd opengeworpen stormde.'Mijngeldl Mijn horloge!'riephij buitenzichzelf van drift. Hij wierp enkelewilde blikkenom zichheenen warenin het oog' tlij weldrade genoemde daarbijt<reeg Dochioen hij ze naarzich toe wilde grissen,kwam de presi-

tusvanTafelmanieren dentevan de Bondtot Verbetering 'Héhé,dat gaatzomaarniet!' riep deze,'afblijven! senbeide. vande nicht deskonings! ' Dat is het geschenk NeefDaniëllachteakelig.'Eenmooienicht deskonings! ' smaaldehij,'eendoortrapteoplichtsteris het!' woorden'Zij niet op dezebeledigende Troubellereageerde zat stokstijfaande lunchtafelen staardemet glazigeblik voor zichuit. KoningHollewijnkeekhaarvan terzijdeaanen zuchtte. 'ZozalWiebeltjezichgevoeldhebbentoenzij op het politiebureaubijkwam',dachthij''Dezedamekrijgt nu eenproefje zijn' van haareigenmedicijnen dat zalwel rechtvaardig Maartoch...ik vind het droefgesteld" !v*i18í

ïfiíqv*lêíl


K*NNNGl'i*LLfWIJN en SuperBolt

2894.DeBondter Verbetering vanTafelmanieren wasdiep geschokt. Eenruzie-scène... aantafel! Barbaarser kon het niet! MaarneefDaniëlgingdoor met de grondbeginselen der tafelcultuurmet voetente treden.Hij boogtussentwee aanzittenden naarTroubelleover,sloegop het tafelbladdat de bordendanstenen gildemet hesestemzUnbeschuldigingen.Geschokt wenddede presidentezichtot Troubelle.'Wwie is dezehorribelefiguur?l,vroegzij hortend,'eenkennis van u?'Troubellesliktemoeilijken wrongzichde handen. 'lk ken hem niet',brachtzij er eindelijkuit. 'lk vreesdat er sprakeis van eenonverkwikkelijkmisverstand.'Zo sprekend

trachttezij haarneefop onopvallende wijzete beduidendat hij zichmoestverwijderen,dochDaniëlwastezeervervuld van razernijom dit op te merken.'Eenmisverstand? !', riep hij honend,'ishet somsook eenmisverstand datje de Super hebt de schuldop Bolt hebtgestolen?Endatje geprobeerd dat meisjeWip te schuiven? En datje...' Maarde dameliet hem niet uitspreken,want nu verloorzij plotselingal haar kalmte.'Sufferd!', gildeze,eenschaalmet slaatjesop het hoofdvan de anderomkerend,'snapje nu nog niet dat dit allemaaldoorgestoken kaartis?'

ws*tr3Ti J[*v$N -**


en SuperBolt l(ONINGHOLLEWIJN

waarbij zij in krassetermen de karakterfoutenen tekortkoen haarge2895.Troubelleverloornu allezelfbeheersing Daniëlsrepliekenwaren Zij greep mingenvan haarneefbeschreef. dragwerd eenaanfluitingvangoedetafelmanieren. onduidelijk,hetgeenvooralte wijten wasaanhet feit dat haarneefbij het haar,druktehem met het gelaatin een Ookhier warenalle met eenschaaltje zijn gelaatin voedselwasgedompeld. zalmslaatjeen bewerktezijn achterhoofd pudding.Opdezewijzewerktezij in vlot tempoenkelege- ' manierenzoekwant iedereenweet dat men niet met een rechtenaf, onderwijl eenconversatievoerenddie wel krach- vollemond magspreken. vanTafelmanieDepresidentevan de Bondtot Verbetering tig, dochbepaaldniet beleefdwas. 'Eend! ', riep zij met overslaande ren kon het dan ook niet langerverdrageh. stem.'Alsje zelf zo stom broede ogenslaand.'Kom 'Huu!'kreetzij,de handen'voor bent om in eenval te trappen,hoefje mij nogniet meete dersen zusters! Weguit dit verderfelijkoord!' slepen!'Enzij voegdeer nogenkeleopmerkingenaantoe, ifd$E$ï v[ftvËt"6[:


á{SilitH&i.ii*LN.gbVl.;lN en SuperBolt

2896. Diep geschokt maakten de leden van de Bond tot Verbetering van Tafel- manieren dat zij wegkwamen. Maar alvorens heen te gaan, nam hun presidente een dapper besluit. 'Hier', sprak zij, Troubelle het schaaltjemet geld in de handen duwend.'Neem uw geschenkterug. Van iemand die de grondbeginselenvan onze Bond zo heeft geschonden,willen wij niets aannemen!' Neef DaniëI,die tot dusver noodgedwongen zijn mening had moeten inslikken, kwam nu eindelijk los. 'Zo. . . l' , hijgde hij, 'heb jij de grote dame uitgehangen van mijn geld? En me bovendien nog eensverraden

aan Daalder ook, hè? Om de beloning in de wacht te slepen, hè? Maar dat zal je niet glad zitten ! Als ik er achter draai, ga jij mee want jij bent degenedie er met de Super Bolt vandoor ging!' 'Aha', zei Frank,'dat is een beschuldiging onder getuigen.Nu hebben we dus de ware schuldigen en kan het recht zijn loop krijgen!''Dat kan het', beaamdekoning Hollewijn vermoeid. 'Maar daaronder versta ik dan in de eerste plaats dat Wiebeltje niet langer wordt vervolgd. Het is nu eenmaal zo gesteld dat herstel van onrecht belangrijker is dan rechtsplegingover schuldigen.' 1i"J*i{ i:lï r,r{ fi! iJ l.ti il


i{*g{*rusi-4*ttËwtjrden superBolt /-.

..-'7 La:-

I I ////t

a-4

I

2897.AlexanderSolouchehadde helenachtop de terugkeer 'Jaja,maarhoestaathet met mijn SuperBolt?'vroegde zajullie dieook?...Wat?Waaris vanTroubellegewachten nu washij danook ergslaperig. kenmanongeduldig,'hebben Uit het feit dat hij naarhet politiebureauwasovergebracht, die kar dan,voorde drommel?Wie zat hier achter?...Wat?! begreephij dat er ietsmis was,maarhet fijne van de zaak MerbachsMotorenfabriek?!'De nu volgendewoordenvan wist hij niet te doorgronden. Hij waszelfste wazigom op te de inspecteurdedende heerDaalderzó hevigschrikkendat merkendat de dienstdoende inspecteurbezigwaseenbehij enigeogenblikkennaarademhapte.Entoenhij weer langrijktelefoongesprek te voeren. sprak,waszijn toon aanmerkelijkveranderd. 'Met meneerDaalder?'vroeg de politiechef.'lk hebgoed 'Dat...eh...dat verandertde zaak',zei hij onzeker.'1k...hm... nieuwsvooru. Dedievenvan de SuperBoltzijn gearresteerd ik trek de aanklachtin...Ja,u verstaatmij goed.Ik wil geen en ze hebbeneenvolledigebekentenisafgelegd.' vervolgingtegende schuldigeninstellen.Puntuit!' w * * * ï vrnu* rcn


il*frllÍ,éfii4*LtfWlJN en SuperBolt

2898.Deinspecteurtrok verbaasden wat geërgerdzijn wenkbrauwenop.'MaarmeneerDaalder',sprakhij, 'er is hier tochsprakevan eendiefstalen u...Ja,alsu verklaartdat u de wagengewoonaande betrokkeneheeftuitgeleend, kunnenwe natuurlijkgeenvervolginginstellen.Maarik wil wel evenopmerkendat ik uw houdingvolstrektonbegrijpelijk vind.' Misschienhadde politiechefer ietsmeervanbegrepenals hij eenkijkje hadkunnennemenin de werkplaatsvan Mer-

waarde heerMerbachin groteopbachsMotorenfabriek, windingde motorvan de gestolenSuperBolt onderzocht. Daalder 'Dathadik mij al gedacht!'riep hij verwoed.'Den gebruikt!Derdief! Der heft mijn carburator-suusteem zwijnhond!Hoekomt hij daaraan?Mijn suusteemwasja noggeheim! Hij heeftzekerspionnenin mijnenfabrieknaar b i n nengesmokkel d!'

iÁr *t{sïïi :fvcl **


en SuPerBolt l{ONINGl-IOLLEWIJN

2899.DriftigbeldeMerbachde grotezakenmanop. hij,Jij lomp!Wat moetik mij thansmer'Daalder?!'riep ontken ontstolen!Jaja' ken?!Jijhebtmij de proefcarburator mij niet! JouwSuperBolt-motoris ontwikkeldegeworden Dezeaanvalbrachtde ander uit mijn geheimersuusteem.' tochwel evenvan zdn stuk.'Komnou,Frits',sustehij"dat moetje wat brederzien,hoor.We zijn tochzekeroudejongensonderelkaar?'Uitde hoornklonk nu zo'nkrachtiggetier dat Daalderhet apparaateeneindjevanzichaf hielden er met groeiendmisnoegennaarkeek.

'Nee,maarnou moetje tochophouwen,ouwereus!'riephij tenslotte,'hoeweetje dat allemaal,hè?Zal ik het zeggen? Omdatmijn gestolenSuperBoltbij jou staat!Daarom!Je hebtaldooral op het geheimvan mUntransmissiesysteem geloerdl'Hetwasevenstil aande anderekant van de lijn. stameldede heerMer'Achzo... eh... ja, die transmission', op aangename toen en vervolgde diep Hij zuchtte bach. toon:'Nouja, die SuperBolt..'Goed,goed,pratenwij daar niet meerovef.Swamd'r over,wat?! ..'Schoon!Wij komen nogmaalslangs.Friedalaatje groeten.Zij is dik geworden!' \1r*!t|]TïËlïv0l"fif:


l(ONINGHOtLEWIJNen SuPerBolt

2900.Deinspecteurslaakteeendiepezucht.'Nu haddenwe eengoedevangsten nu moetenwe zeweet latengaan', merktehij op,'alleenomdatdie Daalderzegtdat het allewas.Het levenvan eenpolitiemanis maaleenmisverstand andersook het levenvan eenbevol teleurstellingen.''Vlak Frankbitter,'deaanklachtis inzei uit', niet drijfsdetective getrokken,maarmijn ontslagniet.Bah!Alleswaszoge- . behalvemijn ontslag.''Daaris wel naamdeenmisverstand, eenoplossingvoor',hernamde ander,Je kunt bij onsin dienstkomen.Alsje leertom voortaanwat snellerte schieten,zit er besteenpolitiemanin je.'"lJonge!'riepdejongeDatneemik aan!'Opeen is reusachtig! manoplevend,'dat

bankje,niet ver van daar,wasechternietsvan eenoplossing 'Noufnoetjij eensgoednaarme luisteren' te bespeuren. sprakneefDaniëlkoud,'de grotebazenkunnen Troubelle', elkaarbegappenen het daarnabijleggen.Maardat gaattussenonsniet op.Wij kennennogzoietsalseenerecode"De damenam haarfamilielidmet koeleminachtingvan terzijde op.'Danny',sprakzij, Je bent eeneend.Hebje nu nogsteeds niet doordat...'Maarde anderliet haarniet uitspreken' 'Spaarmeje praatjes! ' riep hij verwoed.'lk ben nogniet zo'n groteeenddat ik daarnognaarluister!Maardenkniet,dat je zo makkelijkvan me af komt!' En na dezedreigendewoordenstamptehij heen. 1 { r0*Ë ïvH fi vË l c8


en SuPerBolt l(ONINGHOLLEWIJN

2901.DedreigendewoordenwaarmeeneefDaniëlwasheenZii greepde slagegaan,haddenTroubelleongerustgemaakt. pendeAlexander en schuddehemheftig. bij de schouders 'Kom,Lex!',riepze dringend.'Wegaannaarhet hotel!Vlug! Onzekofferspakken!' 'Hè?',mompeldeAlexanderwazig,'kofferspakken?Waarom, lieve?Gaanwe weg of zo?'Ja',antwoorddede dameongeduldig;'Enalswe niet vlugzijn,valt er nietsmeerte pakken!' Dejongemanbegreeper niet veelvan.Maarhij waste slaperig om uitleg te Íragen en hij liet zich gewilligmeetrekken naarhet hotel.Hier begonTroubellemeteenkooitsachtig haaruitgebreidegarderobein kofferste stuwen.Zij wasech-

ter nog Íliet ver gevorderdtoen de deurwerd opengeworpen en de directeurbinnentrad. vroeghij kil.'Uitstekend!Maar 'Zo,bentu aan't pakken?', dantochniet met mijn eigendommen.' vroegTroubellemet blekelippen,'wat 'Uw eigendommen?', bedoeltu?''U weetdrommelsgoedwat ik bedoel',antwoordgoederenheeftu gekochtvan mijn de de hoteleigenaar,'die gesteldvooreendiefstal... eendiefgeld!Ik hebu schadeloos staldie nooit is gepleegd,zoalsuw neefmij heeft duidelijk gemaakt.Dat is oplichting,dame!Maarik zal er geenwerk van maken.Ikwens geenschandaalin mijn hotel.U moet nu echteronmiddellijkvertrekken.Onmiddelliik!' 1A.0RoT VERVo16Ë


l{ONINCl-lOttEWlJl{en SuperBolt

29O2.lngrotehaastverlietenAlexanderSoloucheen Troubellehet hotel.'lk begrijper nietsvan,zeg',zei dejongeling, 'hoekomt Dannynu opeenszo onsportiefom onste verraden?We warentochaltijd goeievriendenen zo?' 'Datlegik je laterwel eensuit, Lex',antwoorddede dame, 'nu moetenwe zorgendat we gauwwegkomen.Ik wil niet dat iemandonszo ziet'. Dochde aftochtvan het berooidepaarbleefniet onopgemerkt.'Tsjonge', zeiWiebelWilr,'Lexen Troubelleworden het hoteluitgezet!'

'Kijk eensaan',sprakHollewijn,'danzittenze dusniet meer dat alles in de gevangenis - en daaromdurf ik te zeggen, noggoedvoor hen is afgelopen'. 'Nou,goed...?',herhaaldehet meisjeweifelend,'ik zou niet graagin haarafgetrapte schoenenstaan.Vooralniet na de poehawaarmeeze in durejurken heeftgeparadeerd. Moetje kijken,wat ze nou aanheeft! Datzou ik nog niet willen ruilen voorm'n katoentje!'

tr tj* tl c t ![Ă&#x160;1]* t* *


B olt en S uP er l{ 0 N t N SH 0 L L HWIJN

2903.Alexanderzatte dommelen,vaagluisterendnaarhet eentoniggesnorvan de motor en het geweeklaagvan Troubelle.'Datkomt ervanalsik met dergelijkehelpersmoet l werken',klaagdede dame,'Dannyis een laffe verraderenjij bent eenslaperigeeend!' is vrouwe'Eenwoerd,liefje',verbeterdeAlexander,'eend lijk!"Hou je mond!'riep Troubelledriftig,'je bezorgtme migraine.Ach,alsik eraandenkhoemooi alleseerstliepl Ik had prachtigejaponnen,durejuwelen...en wat hebben-we

mooievakantieen zo', er tenslottevan overgehouden?''Een 'daarwashet tochom begonnen?' mompeldeAlexander, de dame,'watheb ik:." zli brakaf en 'Vakantie?'herhaalde er kwameenpeinzendeblĂ­li in haarogen.Toenverhelderde eenglimlachhaargekweldgelaat. 'Lexje',sprakzij teder,'je bent eeneend.Maarsomszegje wel eensietszinnigs.'

Ă&#x160;ils 3:ff

Profile for Koning Hollewijn

Hv041  

Hv041  

Profile for hollewijn
Advertisement