__MAIN_TEXT__

Page 1

en hét Warrewoud l{ONINGl-'l0Ll-ËWIJN

2575. Het goede dorp Mudde komt op de wereldkaart niet voor en evenmin zal men die naam in de wereldgeschiedenis tegenkomen.Ver van de wereld heeft het dorp zijn eigen bestaan geleid. Maar in deze eeuw van techniek wordt elke afstand overbrugd, zelfs de weg naar Mudde. En zo kon men op die weg de hofauto zien, die zich hotsend en stotend naar dat dorp bewoog. 'Gompie,wat een noodweg!', zei Wiebel Wip, die achter het stuur zat, 'm'n botten liggen door elkaar! Wat een afgelegen gat is dat Mudde !' 'Men moet het doel niet afmeten naar de

weg erheen,kindlief , zei Hollewijn, 'een moeilijk bereikbaar doel is vaak dubbel de moeite waard.' 'Poeh!Wat is er dan de moeite waard in die dooie boel?', vroegWiebel,'wat gaanwe er eigenlijl<doen?' 'Een watertoren in gebruik stellen', antwoordde de koning, 'dat moet plechtig gebeuren.''Een watertoren...' smaalde het meisje, 'is dat zo iets bijzonders?Als het nou de eerste watertorenwas..."Het is de laatste',zei Hollewijn,'en dat is even belangrijk als de eerste,want het betekent een mijlpaal. Een lange weg is afgelegd.' !1íl'f ii Ëí.ilJ{Jr* *


f{Et{lN# F -l*LLËWtJtS en het Warrewoud

2576.Wie haast heeft, moet niet de weg naar Mudde nemen, want voor snelverkeeris die ongeschild.De enige weggebruiker, die Hollewijn en Wiebel ontmoetten, had dan ook totaal geen haast.Het was een varken, dat vadsig in een modderplaslag te dutten. Het getoeter van de naderendehofauto maakte geen indruk op het dier, want de bevelendestem van het snelverkeerhad hier nog geen dreigende klank. 'Compie, nou dat weer', zei Wiebel uitstappend, .op die ma-

nierschieten we helemaal niet op.I(ssst!Vort!In je hok!'En voorzichtigpordezij het beestmet eenstokje. 'Verstoorde rust niet van dat varken! ', galmdeplotseen strengestem,'gaweg metje hoogmoedige knalkoets!' Verschriktkeekhet meisjeop en nu zagzij eensomberefiguur met brandendeogen,die opgewonden naderbijkwam.

1,4J*á pï rj,g P1jËf-*')


KSNIf{fi hlSLtĂ&#x2039;W!..1N en de Watertoren

2577.'Isdat noodvarkensomsvanjou?',vroegWiebel,zich nijdig omkerend.'Danmagje het wel eensvan de weg aftralen!' 'Hoogmoedige taalvan eengespletentong',sprakde sombere,'keer terug!LaatMuddemet rust!' 'Gespleten tong?',herhaaldehet meisjeverontwaardigd, 'zeg's, wie...'Maarnu kwamHollewijnhaastigtussenbeide. 'Wij moetennaarMudde',zei hij,'en wij hebbengeentijd, om te wachten,tot dat varkenis uitgeslapen. Als dat dier van U is,verzoekik U het elderste latenrusten.' 'Haastis oppervlakkigheid', zei de sombere,'wie haastheeft,

moetniet naarMuddegaan.''Dathebik gemerkt',gaf de koning toe,'maaraande anderekant is het nogoppervlakkiger,indienmen omkeertzonderzijn doelbereiktte hebben. En het is zo gesteld,dat ik eendoel in Muddeheb.Ik moet daarde watertorenin gebruikstellen.' Dezeverzoenende taal hadgeenkalmerendeuitwerking.Integendeel. Deanderhief de handenin eenafwerendgebaar en met eenstem,die het varkenverschriktdeedwegstuiven, donderdehij: 'WeeU! Gekomt dusvoor de torenvan Bab e l ?l ' w*r *t

vfi nĂŻ*tri u


}-filLLfWlJN en de Watertoren l{*FSi},àG

keekHollewijnde somberefiguur na,die na 2578.Verbaasd zijn uitbarstingin loodzwaarzwijgenheenging. 'Het is vreemdgesteld',mompeldehij,'waaromzou hij zich zo opwindenovereenwatertoren?' WiebelWip' 'Hij houdt zekerniet vanwater',veronderstelde 'en dat is hemaante zienook!' 'lk zie dat anders',zei de koning,'het leekme toê,dat zijn toom tegende torenwasgericht.Waaromnoemdehij die de geklets',zeiWiebelonverschillig. torenvan Babel?''l(nots 'hij sprakmet instappend, 'lk weet het niet',zei Hollerrvrjn

overtuigingen dan kan men het niet alsgekletsafdoenook al is het knots.Ik moetweten,wat hier achteÍzit, want een niet bekoningkomt niet verder,alshij zijn onderdanen Crijpt.' Opdat ogenblikmoestde hofautoopnieuwstoppen.'Gomboerenwapie,kijk eens!'zeiWiebelgeprikkeld,'allemaal gensdwarsop de weg!'

fd* tl r ]ï

tJ * tïÍt" * *


l(ONINGl-IOLLfWIJNen de Watertoren

Hier klonkenook stembeeldvan de verlatendorpsstraat. men in de stilteop. snertontvangstvoordie goeielieverd"dacft zij ge- 'Enigezwier is voorde komendeplechtigheidwel verantfr", ".n ergerd,'alsze de karrenniet weghalenkunnenwe niet eens wooÍd, veldwachter',sprakeen zoetigestem,'en ik gárêndeerde krul voor minstenseenweek.' verder!Waaris hier de politieeigehlijk?Ik ziegeenkip?' Het dorp zager inderdaadverlatenuit; nietsweeser op,dat 'zo',dachtWiebel,'daarzit de politiedus,in plaatsvande de gemeentezich hadvoorbereidom de koningeenwaardi- weg vrij te houden!' ge ontvangstte geven.Slechtseenvlag,die uitgestokenwas het grauwe verlevendigde bii de neringvan de dorpsbarbier,

2579.WiebelWip stapteuit de autoen liep driftig het dorp

ï' s8Ê pï 1rË *v*Lfi n


í{*h{ff"iS h"i*tLf;WlJNen de Watertoren

258O.'Zeg's,je mag wel eens op het verkeer letten, in plaats van hier je snor te zitten opdraaien!' riep Wiebeline, 'er staan een paar karren dwars op de weg, zodat niemand erdoor kan!''Wat moet dat?',bromde de veldwachter,'aanmerkingen maken?' Hij verhief zich in zijn volle waardigheid, bekeek Wiebel misprijzend en hernam: 'Wat moet dàt? !' 'De weg moet vrij', hield het meisje vol, 'anders kan de koning er niet door.' 'Aha !', riep de barbier, 'de juffrouw is zeker een toeriste hè? Zeker gekomen om wat van de komende plechtigheid te

zien, hè? Ik heb een aardig stel postkaartenvan het schilderachtige Mudde. Een kwartje per stuk!' 'lk kom voor de koning',zei Wiebel.'Hij...' J ui s tj a , d e k o n i n g k o m t n a a r M u d d e ! 'v i e l d e b a r b i e ri n , 'Levede koning,hè? Ik heb hier een stel aardigevlaggetjes...' 'Maar ik...'begon Wiebel.'En nu u hier toch bent, moet u beslist mijn shampoo eens proberen, hè?',vervolgde de barbier.'Eigenrecept!''Hier heb je je eigenrecept!'riep Wiebel driftig, terwijl zij hem de schuimende inhoud van de fles over het hoofd schonk,'enhou nou ie snater!' rt'J*tr,ï v Ëítïi] i.l; l-:


l{*í\*}f,i#f'{*LtfiWlJnien de Watertoren

2581.Hetgebabbelvan de barbiergingoverin eenzachtgekon borrel,zodatWiebelzicheindelijkweerverstaanbaar 'de maken.'Deweg moetvrij', zei ze tegende veldwachter, koningkaner nietdoor!' 'Wat moetdat?'vroegde gezagsdrager stroef,'waarbemoei je je mee?' 'Nouzeg,alsjullie zo berigdoen,kan de koningbeterrechtsomkeertmaken!'riep Wiebelverontwaardigd. 'Nee,kindlief, klonk plotsHollewijnsstem,'eenkoningmoet voortgaan,ook al is het gaansomsmoeilijk.''Wat moetdat?' vroegde veldwachterzichomkerend,'wie is dat nou weer?'

'lk ben de koning',antwoorddeHollewijn. terwUlhij automa'Dekoning?'herhaalde de veldwachter, 'maar tischde hakkentegenelkaarbrachten salueerde, niet zo uilig!'riepWiebel,'ik waaris danuw koets?''Doe probeerje nou al de heletijd uit te leggen,dat die er niet doorkon!' 'Dehofautohebik achtergelaten', hernamHollewijn,'want het is zo gesteld,dat de koetsde koningmoetbrengenen niet de koningde koets.Ik hoopechterdat men hier ook zonderde koetsde koningherkent.'

!xr**Ë ï ïE *ï*i -S n,


en de Watertoren KSNIËtfrt-*$LLËWl"lid

Millemawaseenoud-militairen alszo2582.Veldwachter danigwiSt hij wat hij doen moest,wanneerhij tegenovereen meerderestond.Hij ging dusvoorde koningin de houding uit en wachtteop orzijn denkvermogen staan,schakelde ders. Er ontstondeendrukkendzwijgen,dat doorde barbierwerd verbroken.Hij wistezichde restantenshampoouit de ogen, wierp eenblik op eenbeduimeldpapiertjeen sprak:'Majesteit, de bevolkingvan MuddeheetU van hartewelkom. Reedslangbestondhier behoefteaaneenwatertorenen...'

'Dankje, m'n vriend',viel Hollewijnhem in de rede,'maar het komt me voor,dat het hier niet dejuiste plaatsis voor Hetgaatom de opening het afstekenvan eenwelkomstrede. van eenwatertoren;duslatenwe onseerstdaarheenbegewasnoggeendorpelingte beven.'Buiten,in de dorpsstraat eendooietroep',merkteWiebelop,'noemen kennen.'Wat ze dat eenhartelijkwelkom?Ik vind het maareenknoertige antontvangsthoor!''Datligt niet aande dorpelingen', woorddede barbiermet eenschichtigeblik naarde ramen, 'maarze zijn bang.' lri*Ë[3ï ?lï1ïVfi1.fií]


en de watertoren f{Gf'{lf{G '-i*LlrwljN

niet bij te wonenuit 2583.'Debevolkingdurft de plechtigheid vervolgdede barbier.'Brakkeen angstvoorde groepBrakke', de watertozijn aanhangzijn tegende watertoren.''Tegen Hollewijn,'kijk eensaan.Omwelkereden? ren?',herhaalde Wat is dat vooreengroep?''Hetis eentroep,waarniemand wat aanheeft',antwoorddede barbierbitter.'Zij latenhun Nietskan ik aanze baardstaan,want zij zijn tegenscheren. geen want zezijn tegentandenpoetsen, kwijt. Geentandpasta, geen...''lk begrijphet',zeiHollewijn,'zij houdener shampoo, principesop na,die vooreenbarbierniet prettigzijn.Hetis

echterhun goedrechtom ergenstegente zijn,ookal is het slechtvoorde handel.Maaraande anderekantmoetmen ookvrij zijn,om ergensvóórte zdn.En alsde groepBrakke Bij zijn meningaananderenopdringt,moetik dat afl<euren.' Millemastaan het horenvandezewoordenbleefveldwachter en gingnaar Strammaaktehij rechtsomkeert en salueerde. op de deurenbegonte het dorpterug,waarhij gebiedend toe,die bonzen.'Buitenkomen!', riep hij de dorpelingen 'ln naamder aandeurenen vensteÍsverschenen. vreesachtig bij de watertoren!' wet: buitenkomenen aantreden liríJ itpï ? t r!.riJ l* t:


en de Watertoren l{*i\XlN&}-iSLLfiWIJN

2584.'l(ijk eens aan, er is helemaal geen publiek', zei Hollewijn, toen zij bij de watertoren aankwamen.'Dan moeten we de plechtigheid maar afgelasten.' 'Nou, dat moet je zekerdoen!', stemdeWiebel in. 'lk vind het knoert onbeleefd hoor! Alsje helemaal hierheen komt, om die toren van hun in gebruik te stellen, mogen ze best wel eens voor een betere ontvangst zorgen!'

zei de barbier, 'Het komt allemaaldoorde groep-Brakke', 'die is tegende watertoren.' 'Endurvende anderendaaromniet te komen?'vroegWiekomenze!'riepde barbier bel,'wateenflutfiguren!''Daar naareengrauwegroep plotselingen hij weesopgewonden die doorde veldwachternaarde watertoren Muddenaren, werdengeleid,alsschapennaarde slachtbank.

.Ă­.lqĂ­.;

J,,i,i.

1t{..l


en de Watertoren í{ONlt{fi ht0l-{"ËV\ílJtcl

2585. De veldwachter ging voor Hollewijn in de houding staan,salueerdeen meldde: 'Belangstellendenopgecommandeerd voor plechtigheid.' 'Opgecommandeerd?'herhaalde de koning onthutst,'waarom?' 'Omdat u zei, dat er te weinig belangstellendenvoor de plechtigheid waren', antwoordde de veldwachter. 'Kijk eens aan, dan zal ik de plechtigheid maar vlug afdoen', zei Hollewijn,'want al zijn er nu voldoende toeschouwers,of het ook belangstellendenzijn, is een tweede.'

Met dezewoordengreephij het rad,waarmeede verbinding tussende watettorenen de huizenvan het dorptot stand werd gebrachten begonte draaien. stem:'Halt! Laatons Maarnu klonk plotseenopgewonden losblijvenvan de torenvan Babel! ' 'l(ijk eensaan',zei Hollewijn,'eindelijkiemand,die belangstellingheeftvoorwat hier gebeurt.'

!ir*ailï

vfilt!.t-rll*il


en de Watertoren {{*l\{hÈ#fi*LLfiWÊJF,l

Brakke!'riepde barbierverbolgen, 2586.'Simon Je moestje voorde koningte verschijnen! schamen, om zo ongeschoren voor.... zijneenschànde Jij enje harigevolgelingen 'Zwijgl'viel Brakkehem in de rede.'Menzal niet scherenof knippen,wat groeienwil! Wat men heeft,moetmen deeeensaan',zeiHollewijn''dit moedigaanvaarden!''l(ijk maaktwel duidelijk,waaromu en de barbiertegenstanders zijn.Maarwat heeftde watertorenhiermeete maken?''Het hoogmoed is de torenvanBabel!'riepBrakkebewogen,'in gebouwdlWij mogenniet zelf regelen!Wij moetenaanvaar-

den,wat de regenbrengten hoede groeivan onzetanden zal zijn.''Wachteven',zei Hollewijn,'ik ziewel verbandtussende watertorenen regen,maarwat de tandenbetreft'..' Hij kreegechtergeenuitleg,want de barbieren SimonBrakke gingenelkaarte lijf. Dit washet seintot eenvechtpartij Delaatsten Muddenaren. en ongeschoren tussengeschoren warenin de minderheid,maarzij weerdenzichzo geducht weldrain volleterugtochtwaren.'l(ijk dat de geschorenen eensaan',zei Hollewijnonthutst.'Totuw orders',zeide Hij bekeekde vechtpartijzonderin te grijpen' veldwachter. 1"if; ilvíj l{; ll ',iii.)fi ílï


N en de Watertoren l(ONING HOLLEWIJ

slel in het voordeelvan de on2587.Nadathet handgemeen geschorenen keerdeSimonBrakkezegevie: wasgeëindigd, rend naarde watertorenterug.'Deware overtuigingzal alsprakhij met fonkelendeogen,'wijzullen tijd zegevieren', Muddereinhouden.' 'Het komt me voor,dat u de zakenomkeert',zei Hollewijn, 'eenovertuigirigzegeviertniet,omdatzij waaris;dochzij Voortsis het mij niet wordt de enigeware,alszij zegeviert. duidelijkhoeu Muddewilt rein houden,wanneeru de watervoorziéningafwijst.'

'Dewarereinheidlómt van binnen!' riep SimonBrakke:'U !' en uw watertorendienenslechtsde oppervlakkigheid 'Zegis, nou is het welletjes',zeiWiebelWip. 'Alsje hem beledigt,krijgje met mij te doen,hoor! Hier hebje eenoppertegelijkertijdliet zUeenfiksestraal vlakkigeafwassing!'En leidingwaterop Brakkelos.De/edeinsdeachteruitalsofhij met zoutzuurwerd bespoten. 'Nietdoen,Wiebeltje!'zeiHollewijnontsteld, Je magje mening niet met gewelda'aniemandopdringen!'

wr l Ë D ï vFftïL N-_[,


N{$NlĂ­$Gl-{fiLLĂ&#x2039;WtJhJ en de Watertoren

2588.HevigontdaanrendeSimonBrakkeheenom zichte reinigenvan het water,dat Wiebeloverhem hadgespoten. 'Moord! ', gildehij, 'ik ben met gif bespoten !' 'ts die evenbangvoorwater?!' lachteWiebelWip, 'en die wilde Muddenogwel rein houden!' 'lk krijg de indruk,dat het speciaalhet wateruit dezetoren is,waarhij afkeervan heeft',zei Hollewijn.'Waaromnoemde hij het vergif?Bedoeldehij het figuurlijkof letterlijk?Dat

zou ik wel eenswillen weten.' 'Totuw orders',zeiveldwachterMillema.Hij staptenaarhet van de watertorenen bonsdeop de deur. filtreergebouwtje 'Driekus!lriep hij,rkomeven.Dekoningwil weten,ofje vergif in het waterdoet!' Dedeurgingopenen eenjongemanin overallverscheen. 'Vergifin het water?'herhaaldehij, Ja,dat doeik er in ! Hoezo?'

U.J i l ;1" J 1J l i r l ,C 0


f{*F{lN# ï-Ë*i-C-[kY].3|t en de Watertoren

2589.'Verstondik dat goed,jongeman?', vroegHollewijn ontsteld,'zeije, datje vergifinhet leidingwater deed?' 'Zeker',antwoordde Driekusonverschillig,'om allerleirommel er uit te halenen ziektekiemen te doden.Daarnagaater actiefwit bij voorde tanden,maardoeje er te veelin, dan vallenje harenuit.' ' 'Het is vreemdgesteld',zei Hollewijnhuiverend. 'Hetis eenkwestievan mengen',vervolgdede monteur,

weten.'Juist',zei Hollewijn,'daar Je moetde verhoudingen komt het op aan.En omdatik wil weten,of ik Muddeniet hebvergiftigddoor dezetorenin gebruikte stellen,wil ik hier voorlopigblijvenen de verhoudingen 'Ah, bestuderen.' de koningblijft dusin Mudde,hè?'riepde barbier,die behoedzaamwasteruggekomen, 'het zal me eeneerzijn,alsu bij mij wilt logeren.Ik heb uitstekendekamersen de huur is schappelijk.'

f,J*finï

fËilv*i.fifi


en de Watertoren It*FlïN& Ë-{0LLSWt.iN

leiddede barbierHollewijnen Wie2590.Handenwrijvend bel Wip zijn rriiinkeldoor' waarachterzich eenaanzienlijk aantalverirekkenbleekte bevinden.'Welkom,majesteit" terwijl hij eendeuropende''Dit is uw sprakhij vergenoegd, gemakkenvoorzien'Levede kouing' alle van en Éris klmer. hè?''l(jk eensaan',preveldeHollewijn,naarhet venster drenteËnd.'U heeftwerkelijkaanallesgedacht'Zo zieik dat het vensteruitkijkt op de watertoren.Het doelvan onzeaanwezigheidhier 4aldan ook stelliggeenmomentuit mijn gedachienzijn.Ik...'Hij hieldop en tuurdenaarhet bouwsel' in waarvooràe schralegestaltevan SimonBrakkeverscheen

Degroephief gevan zijn baardigevolgelingen' gezelschap geluid vanjoelende het en op óaldevuiiten naarde toren stemmendrongdoortot in Hollewijnskamer''Hetis moeilijk gesteld',mompeldede vorst''lk weetopeensnlet meer zo íeker,wathet doelvan ohzekomsthier is' Eenkoning Maarwie moetwakenoverhet welzijnvan zijn onderdanen' is geen er En zelf' De onderdanen is? welzijn bepaaltwat dat t*^iif.l ."n dat genegroepde toren niet tot hun welzijnrekeít. Is het nieizo, Wiebeltje?'Erkwamgeenantwoord' Want op dat momentpakteWiebelreedshaarkoffersuit in de kamerernaast.... !ï*tsï

vï:tv{:í*l l


en de Watertoren l{fi14lhl*F"ISLLCWIJN

2591.WiebelineWip wasnogbezighaarkoffersuit te pakken,toenHollewijnbinnenkwamen zichzuchtendneerliet in eenstoelvoorhet raam.'Zieeensaan...'zeihij,verrastuit Mijn het vensterblikkend.'Het logiesis treffendgeregeld. vensterziet uit op de watertorenen hetjouwe,kindliel op met de de sloot.Alduswordt de ouderdomgeconfronteerd 'Zegdat wel', vooruitgangen dejeugd met de achterstand.' zeiWiebel.'lk vind het maareennooduitzicht,met die berige sloot...'Hollewijnglimlachte.'Dewatertorenis ook niet alles',meendehij. 'Maarhet is zo gesteld,dat wij in onze

beidekamersin staatzijn de toestandvan tweekantente Zoalsdat ook gebeurtin de volksvertegenwoorbestuderen. hoor!'riepWiebel.'Datis me te geleerd!Geef diging.''Nou mij maarzuurtjes!' Intussenwasde barbierbuitendoende juist in het mideenuithangbordaande gevelte plaatsen, denvan de tweevenstets.'l(oninklijklogement'lnde GePieterZurkl,stonder op. kroondeWatertoren'.Eigenaar 'Levede koning,hè?'zeide barbiertot veldwachterMillema, niet koningsdie het trapjevasthield.'Alsde ongeschorenen hèt dubbelzdn.' gezindzijn,moetende geschorenen vï*tn]

ïrilïíllLlLl


en de Watertoren i{Sf,lifSfiblSl-!"fi\l\íï.}[S

2592.HeïnieuweuithangbordvanZurkbleefniet onopgemerkt.Deeerstendie het ontdektenwarenSimonBrakkeen van eenbetoging enkelevolgelingendiejuist terugkeerden bij de watertoren.'Wee!Wee!Wederomeentekenvan vroegenzijn volhoogmoed!'riep Simonbewogen.'Waar?' gelingenrondkijkend.'Daar dat bord! Eennieuwtekenaan de wand!' bulderdehun leider.'Ziehoede Torenvan Babel iemand ookde koningtot dwalingbrengt!''Hoezo?'wilde weten.'D'r staatalleenop: KoninklijkLogement...' betekentimmersdat de koning 'Dwaas!'gilde Simon.'Dat voorZurkserwzijn helderheidvangeestheeftverkwanseld

bereidmet wateruit de Toren! Dat is tensoepI Erwtensoep gif!' 'Hetkwaad Er ging eenluid gemorop onderde aanwezigen. moetgekeerd!'werder geroepenen: 'Wij moetenMudde gesproken', meendeSimon.'Wijmoeten reinhouden!''Goed Watertorens wat onswordt geboden. nederigaanvaarden zijn uit de boze...' en knalkoetsen zijn Babeltorens Dit laatstesloegdirectop de hofautodie voor het logement geparkeerd stond.En omdatde woedevan de Brakke-groep vielende tegende torenhadgekeerd, zichzo vaakvergeefs thansaanop Hollewijnsvoertuig... ongêschorenen vï0l nl

1,r Pr I J i ;i ]


en de Watertoren í{*F$Íh}*f'lOLtfLryliru

2593. De galmende slagendie de hofauto van de ongeschorenen te verwerken kreeg,wekten Hollewijn uit zijn middagdutje. Hij stapte in zijn muilen en liep nieuwsgierig de gang op. Want ook daar klonk gebonk. Het was echter veel droger van klank en ook regelmatiger dan het andere geweld. De koning had echter in zijn leven te weinig te maken gehad met handenarbeid om dit verschil op te merken en daarom richtte hij zijn schredennaar een ruim vertrek, dat gevuld was met vele stoelen.Op een er van zat Wiebel Wip, die naar de verrichtingen van Pieter Zurk keek. De ijverige ondernemer was bezig uit kratten een soort podium te tim-

meren.'lk dachteerstdat het eentroonzaalvoorjou werd!' rigp het meisjeHollewijntoe.'Maarniks hoor! Het is voor die knoertigeengerdl''VoorSimonBrakke,hè...'verduidetoespreken lijkte de barbier.'Hij komt hier eenvergadering en daarvoorheefthij eenpodiumnodig,hè!' mij 'Eenpodium...'herhaaldeHollewijnverbaasd.'Verklaar eens,heerZurk,waaromu SimonBrakkede gelegenheid geefteenbetoogte houden,waartegenu zoveelhebtin te brengen.''Ach',zei de barbiermet eenscheeflachje.'Bekrompenheidis nietsvoormij. Men moetde dingenbreed zienin zaken,hè?' ,.4JtËN)l .lÍ*!r*

i-i; Í)


N{fi1$lĂ?{G l-iSLtfWlJf.,& en de Watertoren

2594.Al spoedigvuldeeenkleinemenigtehet zaaltje.En terwijl SimonBrakkede bijeenkomstmet hollestemopende, drenteldeHollewijnbesluiteloos voor de deurvan de vergaderzaa,l heenen weer.Evenoverwooghij of hij niet naarbinnen zougaanom te horenwat Simonte zeggenhad,want dit kwamhemwel belangrijkvoor.Maarterstondverwierp hij het denkbeeldweer. 'Menzou kunnenmenen,dat ik het al bij voorbaatmet de sprekereenswas',bedachthij. 'Want het is zo gesteld,dat

men zijn aanhang afmeet aan het aantal koppen dat men telt. Niet aan datgene wat er in de hoofden omgaat.' Tenslottebesloot hij tot de eenvoudigsteoplossing en legde zijn oor tegen het sleutelgat te luisteren. 'Het is een zwarte tijd!'hoorde hij Simon roepen.'Verwatenheid en holle snoeverij zegevieren.De mens denkt zelfs de natuur te kunnen verbeteren!' 'Daar zit iets in...'prevelde Hollewijn. 'Aan de andere kant behoort ook dat verbeteren tot de natuur van de mens. En hoe wil Simon die tegengaanof verbeteren?' t._,- ;1,rĂŻ , il.1r. 1 i^'::ij


en de Watertoren l{ONlhlGl-{*LLEWIJ['d

2595.'Demensbouwteentorenvoorzijn vernuft!'zover'Hij weigertnederigte aanvolgdeSimonzijn redevoering. Enonzeleiders...'- hier vaarden, wat hemwordt toebedeeld. lachtehÍ smalend- 'hij, die zich onzekoningnoemt,heult met de torenbouwers.Hij zit bij de kaalkakenaantafel en eet de deurveerdeHollewijngeschokt vanhun borden...'Achter wordik hij bezorgd.'Nu maar...'mompelde overeind.'Nee Menschuiftmij opeensin het kampvande barbiergeplaatst. Opdat ogenblikwerdzijn heenen weeralseenschaakstuk.' gedachtengang doorde naderingvanWiebeline. onderbroken 'Zeg,wat doejij daar?'riep het meisje.'lk hebaltijdgeleerd

te luisteren.' dat het niet netjesis aansleutelgaten 'Hetis moeilijkgesteldmet de positievaneenkoning',4ntmoetzichbuitenelke woorddeHollewijnverdedigend.'Hij twist houden,maarer tochvànop de hoogteblijven.Dit leek me de bestemanier,mrjnkind.Enstil nu,want er worden woordenaanmij gewijd.Menschijnteengrieftegenmij te hebben.' 'Nouen óf!'zei Wiebel.'Moetje maareensnaarje autogaan hebbenhemhelemaalgedeukt. kijken!Dieberigeknoerten Maarik hebMillemagehaalden die staatlekkereenknots vaneenbonte schrijven.' fd{}tïpï 1r,ï,tv{Jtfip


en de Watertoren l{*'{lNS hË*i-Lfiilvl.ií\l

2596.'Dieberigeknoertenhebbenonzeautoflink in elkaar geramd',zeiWiebel.'Maarwe latenonsniet zomaarwegtreimeendeHolWiebeltje', teren,watjij?' Je bentwat voorbarig, lewijn,terwijl hij met haarnaarbuitenliepom de schadeop te dat menom iemandwegte nemen.'Wanthet is zo gesteld, spreekt Misschien krijgenjuist niet zijn voertuigzalvernielen. uit, dat wensvanSimonsvolgelingen hierveeleerdespontane de koningzalblijvenom het padte effenenvooreenvreedzabenteenouwelieverd',zeihet meisje.Je me oplossing.'Je het beste,maaralshet aanmij lageffendenktvaniedereen

denwe alleende butsenin de autoen lietendie SimonBrakke voergaarkoken.'Ze weesnaarhet gehavende in zijn sloopsop zijn ook,om diekarweer tuig.'Hetzalechteenreuzekarwei mopperdeze.'Dààrmoeteentechnisch op te kalefateren', knikteinstemmend... iemandaante paskomen...'Hollewijn iemandmoetzijn om de builen 'Precies zoalser eentechnisch wegte werken',sprak en blutsenin dezewoongemeenschap dan hij. 'Endat,kindliel schijntmij mijn taaktoe.Belangrijker het in werkingstellenvandewatertorenis het in goedebanen die erdoorzijn ontstaan...' leiderivande stromingen }fiL, Aíi 1 ii Í-Êll$ l-* [.)


il*l"Lfrlïi-JSen de Watertoren 1{*ruiË\lS

2597. Hollewijn zette zich op de treeplank van de hofauto, terwijl Wiebel de schadeaan het voertuig opnam.'Veertien blutsen !' riep zij verontwaardigd uit. 'Jeauto ziet etuit als een oude hoed!''Vijftien', verbeterde Millema, zijn bonboekje raadplegend.'lk heb ze nauwkeurig geteld, met het oog op de schadevergoeding.Aangezienhet hier vernieling van een rijkseigendom betreft, kan men niet preciesgenoeg zijn.' De koning rechtte zijn rug en keek de veldwachter hoofdschuddend aan. 'lk weet het niet', sprak hij peinzend. 'Weliswaar is de hofauto rijkseigendom, maar het rijk behoort

Zo gezienhebbenSimon weertoe aanzijn onderdanen. elk het rechtop eenpartje Brakkeen zijn geestverwanten van het voertuig.'Hij stondop en vervolgde:'letsandersis aan het natuurlijkwanneerzij schadezoudenberokkenen kan niet scherpgenoeg iemandspersoonlijkbezit.Daartegen wordengewaakt.'Het duurdeevenvoorde veldwachterdit hadverwerkt.Toensloeghij de hakkentegenelkaaren verscheurdezonderspijt zijn bon.'Totuw orders',bastehij en bij Zurknaarbinnen.Vlakdaaropbraker in de marcheerde eenwaartumult los. vergadèrzaal v'l* f?flï ï r f 1.ril1.fiti


en de Watertoren i{*l$l誰\*6 l"'CSl-l-*Wl.}h誰

2598. Verontrust luisterde Hollewijn naar de geluiden die uit Zurks vergaderzaalnaar buiten doordrongen.Het scheen hem toe als werd er met meubilair gegooid.Ook klonk het gerinkel van brekend glas. 'Wat zou dat te betekenen hebben?'zo vroeg hij zich af. 'Snapje dat niet?' vroeg Wiebeline Wip. 'Millema beschermt het boeltje van Zurk tegen die baardknoerten van Brakke.' 'Het is droef gesteld',meende Hollewijn. 'De bedoeling van de politie om zonodig in te grijpen, maakt ingrijpen meteen noodzakelijk.Zo geredeneerdzou het bestaanvan politie

wordendoordater politiebeuitsluitendgerechtvaardigd staat.Neen,dat kan nietjuist zijn.Ergensmoeteendenkfout schuilen.' 'Geefmij maarzuurtjes',zeiWiebel.'Datis me te moeilijk, hoor! MaarmisschienkanZurk hetje uitleggen,terwijl ik de monteurga halenvoordd auto.' En zij weesop het raam,waarachterde barbierdringendom Hollewijnstondte wenken...

\,\i- )l i i l i J El i u0!- d*


en de Watertoren f{*F,i{Nfii-{CILLHWf.,fl!

2599. Hollewijn trof de barbier klagend voor de deur van de vergaderzaalaan.'De boel loopt mij uit de han{!'riep hij de koning toe. 'Millema laat de zaal ontruimen ! Hoe moet dat nu, hè?' Hollewijn luisterde hoofdschuddendnaar het gekraak en geroep achter de deuren. 'Het is droevig gesteld', meende hij.'Waarom moet een verschil van mening zo vaak gepaardgaan met ruwheid en vernieling? Maar als Millema de zaal ontruimt, heer Zurk, zal de schademisschien nog meevallen.Het is gelukkig, dat ik hem naar binnen heb gestuurd. Zodoende zal...'

'Haddat maarniet gedaan,hè!' viel Zurkhem boosin de zit het'm niet! Daarhadik op gerekend. rede.'lndieschade Daarvoorhad ik de rekeningal klaarliggen.Maarik hadook de notaklaarvoorde zaalhuur,hè! En nu Millemade zaak ontruimt,kan ik naarmijn centenfluiten! Het is eenlelijke strop,heerkoning!' 'Datis moeilijkgesteld!' gafde koningtoe.'Danzoudenwe dusBrakkezijn gangmoetenlatengaan,tot de schadegelijk is aande hoogtevanbeiderekeningentezamen!'

!' .t1.l l

I ! I i :.'0" . I i :


K*f{lf$* H*},tfiWlJF:en de Watertoren

2600.Toenhet rumoermaarniet wilde afnemen,staken Zurken Hollewijnhun hoofdendoorde deurvan de vergaderzaal.DaarwasveldwachterMillemadoendeBrakke'svolhet gelingennaareenzij-uitgangte drijven.'Gehoorzaam gezag!' 'Luisterniet naarhem! Het is hoogmoedom zicheen Zijn gezagaante metenl'gildeSimonsstemdaardoorheen. geroephad echterweiniguitwerking,want daarkwam Millemaal weerterugom Brakkezelf te verwijderen.Opdat momenttrad Hollewijnnaatvoren. 'Waarommaak u hier eigenlijkde boelstuk,mijnheer?

Want wie brokkenmaakt,looptde kansmet de brokstukken 'Ervallenbrokkenomdatde ook zelf te wordenopgeborgen.' zaalontruimdmoestworden!'riepSimonverhit.'Wantmen zal niet belemmerenwat gezegdwil worden!''Datis een klinkendargument',meendeHollewijn,met eenblik op de die eennieuweklap te verwerkenkreeg.'Enu, lessenaar, Millema?Waaromontruimdeu de zaaldanwel?' 'Omdater brokkenwerdengemaakt',sprakde veldwachter. Hollewijnzuchtte.'Danlijkt het me maarhet beste,dat wij allemaalde zaalontruimen',sprakhij. trJ*fiil誰 !rgftv$t"fi*


l(Ol{lNG HOLLEWl.,N en de Watertoren

2607.'Zietu nu waarhet slootwatertoe'leidt?'vroegrZurk, toenHollewijnzichweerbij hemvoegde.'Die troepvan Brakkegedraagtzichalswilden.''Kijk eensaan',zei Hollewijn. 'U wijt de onrustdusaanhet slootwater.''Nogal wiedes,hè?'meendede barbier.'Aanhet leidingwaterligt het niet.Datbevatalleenmaarheilzamestoffenen is volkomen gezuiverdvanalldongerechtigheden.'De koningschudde het hoofd.'Uwredeneringklopt niet',antwoorddehij.'Want de slootheeftnog nooit aanleidinggegeven tot spanningen, terwijl de watertorenoveralwaar hij water brengtopwindingveroorzaakt. Hij lijkt mij eerdereenonrgstverspreider dan eenwaterverspreider. Konmen hem maarzuiverenvan

onrust...'Debarbierkeekverrastop.'Dekoningheeftweer gelijk!' riep hij uit.'Levede koning,hè?Maarde watertoren kan ook rust verspreiden, majesteit.' 'Neemaar',preveldeHollewijn.'ls dat werkelijkmogelijk? Daarmeezou het heleprobleemopgelostworden.' 'lnderdaad', beaamdede handelaarvergenoegd. 'Laatu het maaraanPieterZurkover!En alsu nu eenseenfijn wandeIingetjegingmaken,hè,om al die muizenissen uit het hoofd te zetten?' IetwatbevreemdverlietHollewijnhet pand,terwijl achter hem de barbiergejaagdtussenzijn chemicaliën begonte zoeken... ir'r**0T ïf!ïV$f"Sl)


2602.PieterZurk bleefgeruimetijd aan het werk. Hij mengvoegdezurentoe aankristallen, de poedersdoorstroopjes, wreef en brachtaande kooken onderwijlpreveldehij woordenvan waarderingaanHolÍewijnsadres. 'Eenwijs man,de koning,hè...'sprakhij bij zichzelf.'Hij heefteenverziendeblik. om op het ideete komendat de watertoreneenbronvan rust kan zijn.Levede koning!' hij klaar te zijn. Hij leundevergenoegdteEindelijksch,een genzijn toonbanken staardedromendvoor zichuit. De koning zal tevredenwezen',preveldehij. 'Wat zal het rustigwordenin Mudde...!'lntussenwandeldeHollewijn

doorhet dorpen stuitteop WiebelineWip en Driekusde diejuist de laatstedeukuit de hofautohadden mecaniciën, gehaalden eenproefritwilden maken. Hoevind je 'm?' vroeghet meisje,op de autowijzend' hè?Jeziet bijna'nietsmeervan die blutsen!' 'Knotsgoed, 'l(ijk eensaan',sprakHollewijnprijzend.'Datis knapherdagis om stelwerk.Het schijntdat vandaageenaangewezen te verwijderen.Want de barbierheeftmij zooneffenheden juist be[oofddat de watertorenvooftaaneenbronvanrust zal zijn.Hoewelik mij wel afvraag,hoe hij dat wil bereik en...' ift0R!)ï vË'1v$t"fi11


i{*f\iÍf\ïGFi*ttËWt.t$den de Watertoren

2603.Driekuswerdjuist doorWiebelinebij de watertorenafgezet,toenhet meisjede barbierzagnaderen,die eenzwaar beladenkruiwagenvoortduwde. 'Daarhebje die noodfiguur weer!'riepzeuit.'Watzoudiehierzoeken? Enwat eenknots vaneenzakligt er op die wagen.Wat zouerinzitteh?'Het wasZurkzelf,die dezevragenbeantwoordde ,Kunje eveniets 'Luistereens,Driekus',sprakhij zoetsappig. voorme doorhet watermengen?'Dejongemankrabdezich eensachterhet oor.'Technisch gesproken kànhet natuurldk', antwoorddehij. 'Nietdoenhoor!'riepWiebeluit. ,Wieweet wat voorflutrommeler in die zakzit; Zurkglimlachtetoe-

geeflijk. 'Het is een opbouwend bestanddeelvan bijzonder hoge kwaliteit', legde hij uit. 'En',zo wendde hij zich tot de monteur, 'maak je maar verder geen zo,rgen,hè, kerel. De koning zelf wil het zo. Levede koning, hè...' 'ïa, dat verandert de zaak', zei Driekus.'Als de koning het wil, houdt alles op...' Hij tilde de zak van de kruiwagen en verdween ermee de watertoren in. Maar Wiebel was niet zo licht gerust te stellen.'Het is maar de vraag,of alles ophoudt...' dacht het meisje. 'Misschienbegint het nu pas.Ik vertrouw die barbier niet. Hij doet zo kleverig...

fc*q0ï v*ftvíJí*s


en de Watertoren KONlslGl-lCILl"EWlJN

2604.DewandelingvoerdeHollewijnlangsde slooten het water eens' spreektvanzelf,dat de koning het veelbesproken goedbekeek. iHeelschilderachtig', steldehij vast.'Eenbeetjegroenigen troebel,maartochheelliefelijkmet die eendjesdaaren die libellehier.Of het geschiktis om te drinkenbetwijfelik echmeestal ter.Want het is zo gesteld,dat ietsschilderachtigs te wordeu.En dat alleenmaargeschiktis om geschilderd omdathijzelfeenschilBrakkeeru"nd.inLt komt misschien, derachtigpersoonis.'

PieterZurk,die eenlege Terwijlhij zo mijmerde,passeerde kruiwagenvoortduwde. 'Levede koning!',riep dezein het voorb|gaan''Het is voor u dat er rust komt in Mudmekaar,majesieit.Ik garandeer del'Zieeeniaan,zieeerisaan',mompeldeHollewijn,de barMaarin klinkt bijzondergeruststellend' bier naogend.'Dat hoeverrekantnen er ooit zeker'vanzijn dat eenanderrust kiijgt? Rustis eeninnerlijketoestand,die zichuitwendig Enfi.n'we moetenhet maareens moeilijklaatvaststellen. aanzien...'. !ru**nĂŻ VĂ&#x2039;[V0i"*i]


en de Watertoren i{SruiN* }-'ÍnLf-fiWl.if,i

kuierdeHollewijnvoort,zonder 2605.Verdieptin gedachten Pas te bemerkendat donkérewolkenzichsamenpakten. hem deedopkijken,zagde toeneenratelendedonderslag koningdat hij zichvoorde watertorenbevond.En hij was niet alleen.Opeenheuveltekendezichhet schralesilhouet af van SimonBrakke,die eenfelletoespraakhieldtot zijn zalovetMuddekomenl'snerpteSimons volgelingen.'Onheil onshet denkende geschorenen stem.'lnhun verwatenheid op til die niet, rampen dan de Zienzij te leggen. zwijgenop zijn?Wee,wee...! ZolangdeTorenvan Babelstaat,zalMudde geenrust kennen...'Eenfellelichtflitszettezijnwild ge-

barendegedaanteplotselingin eenakeli$egloed'OpSimons volgelingenmaaktedit diepeindruk.MaarHollewijnvoelde zichverward.'Het is moeilijkgesteld',preveldehij. 'Debarbier garandeertdat het rustigzalwordenin Mudde.EnSimon voorspeltrampenen onrust.Wie van hen zalgelijkkrijdie in zijn kraagviel' maande gen?'Eendikkeregendroppel En terwijl Simonin te onderbreken. hem zijn bespiegelingen regennieuwestoftot pratenvond,haastde neerstriemende te Hollewijnzichhuiverendterugnaarhet dorp,dat rust of rampente wachtenstond.

fr *f?*ï ?rff?íj :.#*


K*n$lNGl'l*tLËWIIN en de Watertoren

2606.Toende zon die ochtendbovenMuddeopkwam,waren er slechtsenkelehanen,die zwakjeskraaidenen ook overigenswas het dorp zeldzaamrustig.Eenvan de eersten staardehij door die dit opviel,wasHollewijn.Nieuwsgierig het vensiernaarde omliggendeerven,waaropmen anders bij zijn ontwakenreedsdruk doendewas.Nu duurdehet geruime tijd voorer hier en daariemandtraagnaarbuiten slofte en lodderigaan de arbeidtoog. 'Het is vreemdgesteld',mompeldede koning.'Heeftde

barbierdan toch gelijk gekregenen is de rust werkelijk neergedaald?' Opdat momentwerd zijn aandachtgetrokkendoorenkele Zij deden Muddensevlouwen,die de wasgingenophangen. dit somberen met grotetegenzinen er wasgeenkwinkslag of vrolijke kout, die de doffe stilte verstoorde. om overte praten,zou men denken', 'Entochis er.genoeg eens,allewasis volkosprakHollewijnonthutst.'Want'kUk menpaars...'

ï1Í OR D ï VEl l l r 0l * E


i{*FlïSG t-{SttFWÍJí{en de Watertoren

@, mompeldeHollewijn,zichdoorhet wasgoed...' 2607.'Paars En niemand raamnaarbuitenbuigend.'Hoeeigenaardig! die zichdaardruk overmaakt,.. Er is eenvreemderust over Muddegekomen.Maarik weetnu tochweerniet of dat wel zo prettigis.' Opdat momentwerd de stilteechterruw verstoorddooreen galmendestem,die somberewoordenriep.En,ja hoor.Daar naderdede valegestaltevahSimonBrakke,die met enkele getrouwendoorde doodsestratenliep. de sombereuit. 'Blik op dat 'Zie,wat ik hebvoorspeld?'riep

wasgoed!Het is paarsalsde distelsdoorhet hoogmoedige Dit is het tekendat ik hebvoorwatervan de geschorenen! zullenMuddetreffen, zien! Wee,wee... nogmeer.rampen nogeensteenop de anderestaat!' zolang'lan de Babeltoren 'Kijk eensaan',preveldeHollewijn.'Opde groepBrakke dat Hm,ik moetzeggen, heeftde rust noggeenvat gekregen. ik hun onrustop dit ogenblikgezondervind,dan de rust van de anderen.Paarswasgoedmoeteengoedehuisvrouwtoch wel eenontroeringgeven! '

WCR nf VÍ:íi \l 0l Ëf)


en de Watertoren l{*Ní},** !-{*tt$l.ryt"i}J

2608.WiebelWip wasbezighet ontbijt klaarte zetten,toen de GeHollewijnde eetkamervan het etablissement'ln kroondeWatertoren'betrad.'Hebjij ook zo'nberehonger?' vÍoegze.'We kunneneten,hoor.O,ja. Er is eenbriefvoorje gekomenvan het Rijk.HUligt op je ontbijtbordje.' 'Kijk eensaan',mompeldeHollewijn,de envelopopenscheuZoude gasrekening van Kouderend.'Vande Rekenkamer. Nieuwsgierig zette watersomsweerte hoogzijn geweest?' hij zichaan.hetlezen,terwijl Wiebelde theebegonin te schenken. Dochnu liet ze eenuitroephorenen de pot viel

wat eng!'riep zij.'Wat is haar bijna uit de handen.'Jakkes, dat voor een vieze drab?' De koning boog zich over het kopje. De inhoud ervan had inderdaad weinig van thee weg. Het was een stroperige massa,die een benauwend luchtje verspreidde.'Bah. . . hoe komt dat berige bocht in die pot?' vroeg Wiebel, met een lepeltje in het kopje porrend. 'Aan de thee kan het toch niet liggen. Die leek heel gewoon.' 'Dat klopt, Wiebeltje. Het ligt ook niet aan de thee', antwoordde Hollewijn. 'Het ligt aan... Enfin, luister maar eens wat er in die brief van de RekenkameÍstaat...' 1lÍ{ !tïnï i i ËÊïoN " $D


HSLLËWliNen de WatertoÍen l{.01*lFtfi

2609.'Hoekan de rekenkamernou wetenwaaromwij hier \ met die engetheezitten?'zeiWiebelverbaasd' koning' de antwoordde 'Datwetenle ook niet,Wiebeltje', 'Maar ze schrijvenhier iets,wat ermeete makenheeft' Luister maar:'EnePieterZurk heefthet Rijkenkelebuitensporig Wilt hogenota'sgestuurdvoorde leveringvan chemicaliën' waarvootdezehebbengediend?En teu eensonderzoeken vens,waaromde prijs ervoorhet drievoudigeis van de normale...?' zeiHollewijn,de brief dichtvouwend''Snapje 'Enzovoorts',

het nu, kindlief?ZurkheeftMuddegeenechterust geschonin de watertorengestorten daarken.Hij heeftchemicaliën doorhàefthij állewaterdrinkerstegenwil en dankeen rust bezorgd.Maarde warerust is verderzoek chemische dan ooit.Het is droefgesteld.' 'Zo'ngeniepigeknoert!'riep het meisjeverontwaardigd' 'Maaimet àlàie rommelin de torendrink ik geenleidingwater meer,hoor! Dat is mij te eng.Danhaal ik nog liever theewateruit de slootvan SimonBrakke! ' En zij voegdede daadbij het woord' TJíl í?r.)ï \í [ fi v* !^$ i]


dat momentwerd zijn aandachtgetrokkendooreenlicht ge2610.SimonBrakkezat in sombergepeinsaande randvan plonsin zijn nabijheid.DaarwasWiebelbezighaarfluitketel zijn geliefdesloot. 'Mudde,Mudde... hoeveris het met u gekomen...'mompeldete vullenmet watervoorde theeen op het zienvan het meisjekeekde morsigemanverrastop. Nu is het washij hol. 'Hadmen maarnaarmij geluisterd. kind schept hij bewogen.'Dat 'Eenrouwmoedige!'prevelde rond. lege ogen met goedpaarsen dwalende verdoolden water uit de sloot!Enwat meerzegt...het is vermoedelijk Wee,wee...Menzal het waterniet regelen,dochdit in deeSomberrichttehij zijn blik op bestemdvoor de koning!Magik hopendat dezedan zijn moedaande regenoverlaten.' Dat moetheelMuddeweten..'!' is de schuld hoogmoedheeftafgelegd? de torenin de verteen hernam:'DeBabeltoren van alles! Zelfsde koningslikt zijn gif ! Er moetennog meer tekenskomenom de verdooldetot inkeerte brengen.'Op ï"Jíl * D ï Vl tr * Vl l i " +l


i{#íXlS}G}''f SLLËWl.}|t} en de Watertoren

2611.TerwijlWiebelmet haargevuldewaterketelnaarde weg ontbijttafelterugkeerde, sneldeSimonBrakkeeveneens van de sloot.Hij voeldezichvreemdbewogenen had moeite het hoofdkoelte houden.'Dekoningdrinkt slootwater!' preveldehij. 'Devorstverwerpthet gif van de Babeltoren ! Nu is het momentgekomen,waaropde ongeschorenen hadhij de woning mompelend Muddezullenzuiveren!'Zo van Millemade veldwachterbereikten daarbegonhij ongeduldigop de deurte bonken.Hetgeluiddreundedoorde stillewijk, maarbaardegeenopzien.Deenkeleburendie

zichbuitenbevondenblevenvaagvoorzichuitkijken,of geeuwden Simonongeduldig. eens.'Doe open!'schreeuwde 'Houdtu niet hoogmoedig verborgen, veldwachter!Detijd is rijp om te oogsten!Mijn woordenhebbenvruchtgedragen! Openuw deur.Wij gaanMuddezuiverenvan het gif der Babeltoren!'Hetduurdeechternoggeruimetijd voor de deur traagopenkierde. Entoenbleek,dat de zuiveringwat Millema betrofnet te laatkwam.Want de rust die hij tentoondat ook Millemavan het leispreiddebeweesoverduidelijk, dingwaterhadgedronken... ,,ï,1.nÍ '1ínl i l l {i }


en de Watertoren l{ONINGHOLLËWIJN

2672.Develdwachtertrad met slependetred naar buiten en keeklodderignaarde roependeSimon' 'Ongelukkige ! ', riep dezeverbolgen.'Uw versuffingis de straf omdat ge het gif uit de toren hebt verkozenbovenhet de sloot!Weeu! Juistnu de koningzich eerlijkerrriatervan en iku nodigheb om Mudde aanonzezijdeheeftgeschaard te zuiveren,valt gij zelf aantroebeleonreinheidten prooi!' Develdwachtergeeuwdevermoeid,en nu kon Simonzich Hij gafde andereendriftigeduw,.zoniet langerbeheersen. dat dezemet eenplonsin deregentonkwamte zitten.Het

zuiverewater had een heilzamewerking op zijn toestand' klaarde Want nadathij enkeleslokkenhad binnengekregen, zijn blik op en trokkenzijn wenkbrauwenzichdreigendsamen. 'SimonBrakke! ', riep hij streng.'lk gaje op de bbn slingeren in functie...!' wegensbeledigingvaneénambtenaar

vï0a0ï vrftlrËLGn


f{Sg{'F*#i"{0{-l-Ëstíl.}N en de Watertoren

2613.Het duurdeevenvoordatSimonBrakkede veldwachter aanhet verstandhadgebrachtwat er aande handwas.' DochzodraMillemahoordedat het overzijn koningging, kalmeerdehij en ging haastigmet Simonmee.Zij kwamen juist op tijdomWiebelineopnieuwtheete zienschenken. 'lk hoopdat dit beterte drinkenis,dan dat engebochtvan daarstraks !', zei het meisje.'Hetslootwaterwasiètstninder drabbigdandieflutrommeluit de kraan.' Hollewijnknikte.'Datzou ik denken',meendehij. 'Want het is zo gesteld,dat drabin de slooteenduidelijke functieheeft,waarvanniemandde zin zalbetwijfelen. Dochdrabuit leidingwateris volstrektzinloos.En het

zinlozewoekertnu eenmaalweligerdanhet zinvolle.' 'Geefmij maarzuurtjes',zeiWiebel. 'lk bedoelmaar',hernamde koning,'dat drabuit de kraan duidelijkhet zinlozeaantoontvanZurksmaniervan rust geven.Hetgaatniet aande mensente dwingenchemicaliën te drinken.Datvertroebelt.'Simon Brakke,die dezewoorden opving,keekde veldwachterveelbetekenend aan.MaarMillemahadook zelf al de strekkingervanbegrepen. 'Totuw orders...', mompeldehij gewoontegetrouw en salueerde. 'Ceenchemicaliën in de waterleiding.'Hijkeerdezichom en marcheerde af in de richtingvan de watertoren.Het is duidelijk,dat Simonhem snelvolgde... !!v*Ës? trIf!ií]*ï*


i{SN;f\iffiIIOLLHWIJN en de WateÍtoren

2614.Op de watertorenvànMuddelyasde mecanicienin druk gesprekgewikkeldmet PieterZurk.'Dusu wou irogwat aanhet leidingwatertoegevoegd hebben?', vroegDriekus. 'Wasdat anderespulniet goedgenoeg?' de barbiermet eenscheeflachje, Jawel,jawel...',verzekerde 'de resultatenwarenuitstekend.Maarer is eensoortrareÍeactiegeweest, hè.En nu is al het wasgoedpaars.O,het heeft nietste betekenen, hoor.Maaralswe er nu eenseenbleekmiddelbijgooiden? Datkan toch,hè?'Driekushaaldezijn gesproken schouders op.'Technisch is daarniks tegen',ver-

klaarde hij. Op dat ogenblik schoot Simon Brakke met vlammende ogente voorschijn.'Stop!',bevalhij.'Mudde zal niet verder verontreinigd worden. De tijd voor de grote zuivering is aangebroken!''Laatje niet overdonderen,Driekus', sprak Zurk. 'Dat is die vent, die de vooruitgang wil tegenhouden, hè!''Zwijg, hoogmoedige!',riep Brakketoornig.'Uw hoge sprongen zijn gedaan! Het is de wens van de koning dat het water gereinigd wordt... !' Pieter Zurk zette grote ogen op en zakte wat ineen. 'L-leve de koning!', mompelde hij, maar het kwam er zonder overtuiging uit. 1#íl fïFï ï il qv{} }_{;il


Í{tr1{1rufi ï-l$LLfwgif'len de Watertoren

ver2615.'Dekoningis op het rechtepadteruggekeerd', heefthij nederigslootklaarde'Simon Brakke.tVanochtend magde medemensniet dwingengif watergedronken.'Men uit de torente drinken',dat warenzijn woorden.Washet ja ! ' zeiMillema. 'Zoongeveer, niet zo,veldwachter?' 'Welaan,reinighet water',gelastteSimonde mecanicien. gezegd, 'Datis gemakkelijker dan technischgedaan',sprak deze,zichachterhet oor krabbend.'Datspulvan Zurkis Alle leidingenzullendoorgespoeld ovetaldoorgedrongen. moetenworden.''Orderszijn orders',basteMillema.'Door,

de technicus.'Dan antwoordde danmaar!"Goed', spoelen zal ik dusverswatermoetenoppompenen..."Verswater?!' Het is hoogmoedniet riep Simonvol afgrijzen.'Armzalige! tevredente zUnmet wat de bekenen slotenvult. Verspilling! DeBabeltorenmoetmet slootwatergereinigdworden! ' sloot'Met s-slootwater?' hakkeldeDriekus.'Ongefiltreerd water?Dat kan tochnooit zuiveren?''Dewarereinheidkomt vanbinnen!'galmdeSimon,dochnu sprongZurk naarvohij.'lk laatniettoedat Muddeweer ren.'Datnooit!'snerpte vervalt!'Endaaropviel hij op Simonaan. tot achterlijkheid liv*8*ï vfr,ïvÊ$.**


en de Watertoren K*f,ilhlfi i-{Si-!-fiVVテッ.}h{

grepenSimon 2616.VoordatMillemahet kon verhoeden, Brakkeen de barbierelkaarkijvendvast. kunt de zuivering 'scheeru weg,onreine!'riepSimon.'Ge !' van Muddeqiet tegenhouden je zelfeerst!En scheer 'Zuivering!'riep Zurkhonend.'Zuiver je, hティ?Moetje mij lerenwat properheidis?Wacht,ik zalje ! ' En driftig zwaaidehij de flesmet bleekselzonzuiveren... der te merkendat de worstelinghemtot bij de randvanテ各n Simon. schreeuwde waterbekkenhadgebracht.'Gifmenger!' de ander 'Viespeuk....!'hijgde de barbieren hij probeerde

dooreenflinkeruk aanzijn mantelhet evenwichtte laten verliezen.Maarhet sleetsekledingstukliet onmiddellijkeen handvolrafelslos.Zurkwankeldeen sloegtoenachterover in het bassin. Nu bleekhoesnelde medicijnwerkte,die hij aanhet water kwarnhij uit het vochtnaarboLangzaam hadtoegevoegd. ronddreefverven - en terwijl hij nu traagwatertrappend spreiddeeenlodderigeglimlachzichoverzijn gelaat.

'iilテッill

l';"R!C:i.*


í{#F'litt#i-iSl-!-fiil\fi.iM en de Watertoren

2617.'Kiik',sprakHollewijn,toenhij die ochtendmet Wiebeline Wip doorhet dorpwandelde.'Er heersteenvreemde kalmtein dit anderszo tierigedorp.Het gaattochwèrkelijk niet aanom oppassende burgerskalmerendleidingwater - en voorte zetten.Zekunnenniet eensmeerprotesteren Ik zie dit niet dat is toch het goederechtvan elkeonderdaan. gfaag.'

Op dat momentwerd zijn aandachtgetrokkendoorMillema en SimonBrakke,die opgewektuit de richtingvande watertorenkwamen.

'Een grote dag!' riep Simon de koning toe. 'Mudde wordt gezuiverd, koning! Het giftig spel van de barbier is uitgespeeld. Voortaan zal Mudde deemoedig aanvaardenwat de natuur aan water biedt.' 'Ja,ja', voegde de veldwachteÍ eraan toe, terwijl hij de hakken tegenelkaar sloeg.'orderuitgevoerd,Sire!' 'l(ijk eens aan', prevelde Hollewijn. 'Maar heb ik dan een order gegeven?Ach, ik vrees dat men mijn woorden verkeerd heeft uitgelegd,Wiebeltje ! Laten we met spoed naar de watertoren gaan!' ï1"d*f*ï VliËV'J,"#,1


í(ONÍN6 H0ttEWtJf{en de Watertoren

2618.ToenHollewijn en Wiebelinede watertoren betraden, zagenzij Driekusmet eenlangestokin eenbassinporren. 'Wat voerjij daaruit?',riep Wiebel,nieuwsglerig naderend. 'Ik zuiverhet water!',antwoorddede technÉus.ïtvtaar hij wil er niet uit!'En moedeloos gebaarde hil overde randvanhet pieter bassin,waarin Zurk áromerigronOOreei.'-'-; 'Het is vreemd-gesteld', preveldede koning.,lk wilde hèm ve.rwijten,dat hij anderenalsproefkonijn lebruikt, maarik wist niet,dat hij zulkediepgaande p.o"*À op zich)elfnamt Men moettochnooit te sneloordelen!, 'O,hij is er gewooningevallen,hoor',zei Driekus terwijl hij

moeizaamzdn dregjeonderde barbierbracht.,Toen Zurk . hoordedat de torendoorgespoeld moestwordenmet sloot_ water,begonhij te vechteri,ziet u.' Hollewijnkeekpeinzendtoe,hoede haarsnijderop de kant werdgehesenen schuddehet hoofd. 'Slootwater', sprakhij, .zo,2o...En daartoeschijnik dushet bevelgegevente hebben.Eigenlijknog niet zoln twaaa iOee. Want het is zo gesteld,dat er van slooiwatertenminste be_ h,oglliikethee te zertenvalt, terwijl leiCingwater.áiaU en vlekkenin h-etwasgoedgeeften bàvendie"n .un g"àtnlong.n rust verspieidt.We moestenhet maarzo laten.,.ï tid ? *sï vfrfi vOtdn


l{*hi}ft* á**LlfiWlif* en de Watertoren

2619.'Debarbierheeftflink wat waterbinnengekregen', meendeDriekus.'Hijis helemaalverdoofd.Wacht,we zullen hem evenbijbrengen.' Hij hadeenputswatergeschepten wilde dezeoverZurkshoofdomkeren.MaarHollewijnhield hem tegen.'Wachteven',sprakhij. 'Datmiddelzouweinig helpen,jongeman.Het is kalmerendleidingwateren dat zou hemvan de regenin de drup helpen.Overigens moetdit wel leerzaamzijn voorde heerZurk.Want nu is hij aangewezen op het slootwatervan Brakkeom weertot zijn vollebesefte komen!Zouhem dat ietsleren?Maarkomaan,latenwe

hem meenemen. Zijn kruiwagenstaatbuitenvoórde toren. 'Wat latertrokkenzij huiswaarts, de barbierin de kruiwagen met zichvoerend.Toenzij echterde slootpasseerden, stuurde het meisjede kruiwagende berm in en kieptehem,voordat Hollewijnhet kon verhinderen, bij de waterkantom. 'Wat doeje, kindlief?',riep de koningontsteld. 'Datis nogalwiedes',antwoorddeWiebel.'Alsdie knoert niet van de regenin de drup magraken,moethij maarvan de wal in de sloot!Jehebt zelf gezegd, dat hij daarvanmisschienietsleert!' ff .Jt*-r' ? ËËtrfJr í! rl


t{*f\ïlNst-.{*LtËwtJr,,, en de watertoren

2620.'Hetis eigenlijkongepastom iemanddiejuist uit het water is gered,er opnieuwin te werpen,Wiebeltje',zei Hollewijn ernstig.'Vande anderekant neniengedanezaken geenkeer.Enmisschiendoethet slootwaterde barbierwel zoveelgoed,dat hij ietsvan Brakke'sstandpuntgaatbegrijpen!' 'Hij komt in elk gevalal bij', zeiWiebel,op de lodderig ronddrijvende Zurkwijzend. 'Waarben ik...?',mompeldede kappertussenhet kroos.Op dat momentbrakSimontoornenddoorde struiken.'Uit mijn sloot,onreine!'krijste hij.'Hoewaagtgehet eenbadte nemen,gekleedin hoogmoedalsge zijt !' 'Hetwaseenonge-

lukje', suste Hollewijn, doch Brakke liet zich niet kalmeren. 'De geschorenezal het slootwater besmetten met zijn giftige gedachten!', zo riep hij uit - en met deze woorden waadde hij driftig naar de barbier toe en trachtte hem op de kant te sjorren. Zurk was echter in zoverre hersteld, dat hij geen kamp gaf. 'lk jouw vieze sloot besmetten, hè?', snerpte hij. 'Wacht, ik zal je er van laten proeven! Misschien snapje dan waarom ik het niet in de watertoren wil hebben!' Als enig antwoord klonk er een geborrel. Pieter had Simon met een ruk aan diens been laten uitglijden op de modderige bodem.

!ïíJ tïirï,.J il ftïit I i; tr


t{*rufff$ l{*l"LfiWÊ"tru en de Watertoren

262l.ZuchtendkeerdeHollewijn zich af van het stuitende taíereelin de sloot,waarZurken Brakkeelkaartussenhet kroosnazetten.'Hetis droefgesteld,Wiebeltje',meendehij. 'Nu is tochduidelijkbewezen,dat het wateruit de slootheilzamerwerkt danZurksmedicinaleleidingwater. Endoor jouw toedoenwasde barbierdaarvermoedelijkal helemaal van doordrongen, toenBrakkeweerallesbedierf.' 'Hetzijn berigeknoerten',zeiWiebel.'Allebei,hoor!' Maar Hollewijnschuddehet hoofd. 'Nee',sprakhij, 'ze hebbenbeidenhun zwakheden, maardie

willen ze niet inzienen dat is hun grootstezwakheid.Jamrner,jammer.. . Er wordt hier teveelonverdraagzaamheid 'Ceefmij maar.zuurtjes', aanhet watertoegevoegd.' mompeldeWiebel.'Vanal dat vochthebik eenreuzedorstgekregen.Daaris eenherberg.Zullenwe er ietsgaandrinken?' 'Eenuitstekendidee',meendeHollewijn.'Danzal ik eenglas waternemenom te onderzoeken wat de watertorenons thansbrengt.' mij maar Jij durft hoor',zei het meisjebewonderend.'Geef priklimonade!' ï{r{if111 :J*Rv*!_*t}


$*NIf'Ifi l-l*l-l-trïfdiJld en de Watertoren

2622.HetbleekHollewijnal spoedigdat het slootwaterop groteschaalzijn uitwerkinghadgehad.DeMuddenaars die zichin de herbergophieldenwarenal hun sloorrheidkwijt en onderhieldenzichop levendigewijze met elkaar.'Knoeierij !' riep er eenen eenanderschreeuwde: 'Zowordt ons je dat,Wiebeltje?'vroeg goeiegeldverbrast!''Hoor de koning.'Zehebbenhet overhet bedorvenwasgoed, wil ik wedden! Dat is eengezondteken;men kan zijn meningweer zeggen! Het slootwaterheeftwerkelijkeenzuiverende werking,daarinmoet ik Brakkegelijkgeven.' Maartoende waardzijn glasbracht,washij daarvanniet

meerzo zeker.'Wat eenviezigheid!' riep Wiebel.'Zeg,je gaatdat engebochttochniet drinken,hè?Neemmaarwat prevanmijn priklimonade.''Eendenkroos... kikkervisjes...' veldede koning,terwijl hij zijn glasaaneennauwkeurigonderzoekonderwierp.'Hm,ik geloofdat men hier de natuur in al te purevorm serveert.'De waardhaaldezijn schouders op. 'Het magalleenin dezevorm geschonken worden',verklaarde hij.'Anderskrijgik eenbonvanMillema!' 'Eenschande!'zo riepende overigebezoekers.'Dril uit de kraan!Datkrijgje alsBrakkehet voorhet zeggenheeft!' 1rJ* * l-iï 1,rË Ël/ij l.t) ïl


en dewatertoren I( ONIN6 HOTLEWIJN

.r//,%, -4

\)

overhet leidingwaternamplotselingeen 2623.Hetgemopper .ina, to.nlrrlliitemabinnentrad.speurendcl99.tl qt blikken ontv.n áe uetO*.chteroverde tafeltjes'totdathij de koning dekte' 'U kunt tevt:edenziin' 'Totuw orders,Sire!'sprakhij saluerend' uit deleidinggedronslootwater nog allóen Mudde in Erwordt ken.' zeiHollewijnbeheerst''Maar ï.ï tt.n ik reeds.opgemerK', menhet iï-vludde werkelijkdrinkt' is mengewilliger ;;;;t te danik. Want ik ben niet van plan mij kroosen kikkervisjes alsik slechtswaterhebbeste.ld.' latenopdringen, , ,,,i íit.nt*oo.à Urachtde beambtegeheelvanzijn stuk' . .

bedoeltu?''lk' !'preveldehij verslagen''Wat 'Totuw orders... genietbaar iedereen voor water U.àouf,fr.tn.m dó koning,'dàt daarbij verplichten niet m-.dtbutgtts zijn kan fvf.n ri:n. *o.t moewillen' toch het die ookdriÍ tot zichte nemen.Degenen er bestaan genoeg Vreemd toevoegen' aan maar zelf er ten het zulkelieden.' 'Brakkebedoelje, dieflutfiguur!'riepWiebel' .. opsprakHollewijn'waardig 'it;oem g..n n"t.n, Wiebeltje', wil' hij wat water met doen te vrij ieder ,ir.na.'H-et staat Dit is *i"r... ni.t uOórhet de kráanuitkomt' I(ijk' veldwachter' order' nu eenseenrechtstreekse ordersl'bastedeveldwachterhakkenklappend' i;t; ïï*$?Êï 1r[]l\tOt-s!l


i{ShàlNGl-iSLLËWI"JN en de Watertoren

264.Die avondzatHollewijnin gepeinsverzonken voorhet haardvuur. Wiebelspogingenom eengesprekte beginnen, haddenweinigeffecten daaromhadze haaralbummet be'Eigenlijkzijn het roemdefilmsterrenter handgenomen. noodfiguren met tandpastaglimlachjes', mompeldeze,na wat verveeldgeblader. 'Wie...?', vroegHollewijn,opschrikken d.'Zurken Brakke?' 'Nee!',zei het meisje.'Diefilmsterrenbedoelik."Ach die...', preveldeHollewijn.'ls eenkoningzoveelbeter?Filmsterren wordengeregeerd dooreenregisseur, die eendroomwereld weette scheppen. Eneenkoningwordt geregeerd doorpartijen,die dromenuit de wereldwillen helpen.Maarvoor

hemblijft er weinigte glimlachenover.'Je bentmoe',zei Wiebel.Je moestmaarvÍoegnaarbedgaan.''Nee,nee', weerdeHollewijnaf.'lk ziede dingenheelhelder,kindlief. Kijk,het is zó gesteld,dat wie niet in dromengelooft,altUd gelijkmeentte hebben.Endankomt menweldrain eentoestand,dat dande een,dande anderietsaanhet watertoe gaatvoegen,waardoorhet voorniemandmeerte drinkenis.' 'Maarjehebttochopdrachtgegeven, dat dat engokrooser weeruit moet?',riepWiebeluit. 'Waarpiekerje dan nog over?''Overhet feit dat ik die opdrachthebgegeven...', sprak Hollewijnvoorzichheen.'Alsik daarmaargoedaanhebgedaan,alskoningzijnde...!' \t'| * t4*ï \j ív,\l * t"{3*


r{*Nlhifrr'i*t"tfrwlil{en dewatertoren

2625.Die ochtend werd Hollewijn gewekt door een ongewoon gedruis op straat.Vele wielen bolderden over de hobbelige bestrating en stemmen schreeuwdenin vaktaal onbegrijpelijke aanwijzingen.Een tijdlang liet de koning deze geluiden tot zich doordringen, terwijl hij probeerde de betekenis ervan te vatten. Toen dit niet lukte, schoof hij de dekens van zich af en stapte naar het venster' Voor zijn oog vertoonde zich een stoet van tractoren, waarvan elk een platte wagen voorttrok, beladen met grillig gevormde mechanischedelen.

'Ze gaanin de richting van de watertoren'..', mompelde Hollewijn, bevreemd naar het schouwspel starend' 'Wat kan dat te betekenen hebben? Ik dacht toch dat de toestand zich vereenvoudigdhad sinds de toren met slootwater werd gevuld. Waartoe dan al deze ingewikkelde appara-

tuur...?'

Op dat moment schoot hem echter te binnen welk bevel hij Millema de vorige dag had gegevenen het werd hem angstig te moede. Zozeer,dat hij Wiebeline ging wekken om hem onverwijld naar de toren te rijden... 'o1r!,iĂ­"ll rti.',

r'ii:j


K*NifdS **Ltf;WlJÈJen de Watertoren

2626-Hetduurdevrij lang,voorde hofautovoldoendeop temperatuurwasom te kunnenrijden.'Wateenflutkar!', mopperdeWiebel,driftig zwengelend.'En dan zeggenzenog wel dat de techniekvoornietsstaat,tegenwoordig!'Hollewijn wierp eenblik in de verte,waarde rij vreemdsoo-rtige apparatenbijnawasverdwenen.'Terecht, vreesik, Wiebeltje', antwoorddehij. 'Daaromzouik er juist zo graagbijzijn wanneergindsestoetde watertorenbereikt!Ik vreesdat ik ietshebontketend,dat mij uit de handdreigtte lopen!' 'Denkje dat ze opnieuwmet het watergaanknoeien?',riep Wiebeluit. 'Maarje hebttochduidelijkgezegd,dat alleen

het kroosen die kikkervisjeseruit moesten?'Jawel', beaamde de koning.'Maarhet is helaaszo gesteld,dat mijn technischekenniste kort schootom precieste zeggenhóedat moestgebeuren ! En daarindient men in Muddezeerduidelijk te zijn!''De mijne schietzelfste kort om die knoertige .autoop gangte brengen!',riep Wiebelspijtiguit. lnderdaad brachtde anderszo krachtigklinkendeknalpijpslechtseen dof gekuchvoort. eensaan, Hollewijnwierp eenblik door het achterraam.'l(ijk er schieteenpropjekroosuit... ! ', merktehij op,'zoudat somsde oorzaakvan het euvelzijn?' llttltt!lï

13*frï{}tc*


en de Watertoren !{*g{fN* hl*t!-SW*.iï"d

2627.WiebelWiptrachttevergeefshet kroosuit de uitlaat te peuteren.'Welkenoodfiguuris er zo beriggeweêstom die ze zichaf. pijp vol te proppen?'vroeg verklaardeBrakke,die met grimmige 'Het is rampspoed', ! Hoe treft de opstandige voldoeningtoekeek:'Rampspoed heeftde koningkunnenbevelenhet kroosuit het waterte Weeu!' zevenmet onzaligernachines? Wiebelvondhet nu welletjes.'Geefeenswat gas',verzocht zij Hollewijn.'Alsdie rommellosschietkunnénwe die noodfiguur verderlaten Praten.'

het gaspein autozaken, Dochtoende koning,onbedreven Want de prop daalte diepindrukte,bleekhet tegendeel. kroosschootkràchtigin SimonBrakkesgelaat,waardoor was.Bij de watertoren dezeplotselinggeheelsprakeloos naarde nieuweinstalkeekde barbierintussenvergenoegd voor niets,hè?'mompelde tocímaar staat latie.'Detechniek dat er nu geenkroosmeeruit de hij. 'Eenhelevooruitgang, kraankomt.Al moetgezegdworden,dat kroosnu en dan om eenkoninklijdienstenbewijst.Bijvoorbeeld uitstekende ke autote vertragen,hè,hè...' ïv3fi 8ï V Iqvsl sí]


l{*l{ll\.ÊSh**LLtrWi.i$S en de Watertoren

2628.ToenWiebelWip en Hollewijneindelijkde watertoren bereikten,werdenze begroetdoorMillema.'Orderuitge'Hetwater voerd,sire!' melddede veldwachtersaluerend. kan gezuiverdworden!' 'Daartwijfel ik niet aan',antwoordde Hollewijn,'metzo'ngeweldigeapparatuur.' juweel?'vroegDriekus,naderbijko'ls het geentechnisch mend.'Kom,ik zal u allesuitleggen.We zijn net op tijd om de boelin werkihgte stellen!' Hollewijnliep gedweeachterhem aanin de richtiíg van een zeide technicus,'nu ik heÍboomen Wiebelvolgde.'Kijk', dezehefboomomhaal,tredener op de bodemvan de bek-

kens woelspaden in werking, die het' kroos in beweging brengen. Het water passeertdan allereerstde krooskamer, waar het kroos eruit wordt gezeefden vervolgenswordt het door schoepennaar de kikkervisjeszeefgestuwd...' 'l(notsgoedzeg!' preesWiebel.'Wat knap!' 'lnderdaad..,inderdaad...' stemde Hollewijn hoofdknikkend in. Driekus glimlachte vereerd. '1ja, het is een aardig vak, hè', besloot hij bescheiden.'Als je er kijk op hebt, valt er heel wat in te beleven.Al had het in dit geval natuurlijk technisch allemaal veel eenvoudigergek un d . . . ' vv*R $ï vf;í{víJt**


en deWatertoren H*ruti{* l**}-i-*W}Ji{

2629.IetwatbedruktkeerdeHollewijnde watertorende rug toe.'Hetis vreemdgesteld',preveldehij. 'Alleswat met deze verbandhoudtschijnttot het uiterstete watervoorziening moetengaan- en dat gaatsteedsveelte ver.Neemnu deze immensezeefapparatuur,..' 'EentelegramvoorZijneMajesteit',riep eenpostbode,hijgendnaderbijfietsend.'Hetkomt helemaaluit de hoofdstad!'Afwezigstakde koninghet berichtbij zich.Hij herinMudde nerdehet zichpasweer,toende autoal halverwege was.Wiebelhoordehem mompelendde inhoudlezen.Daarna bleefhet evenstil. 'ls er iets?'vroegzij bezorgd.'Datzou vraagt ik menen',antwoorddede koning.'DeRekenkamer

om opheldering over de aankoop van technischeapparatuur door de heer Zurk. Niet alleen schijnt de benodigde hoeveelheid materialen onwaarschijnlijk groot te zijn geweest,doch bovendien maken zij zich zorgen over de 50%opcenten welke de barbier vraagt,voor'deskundigadvies'.' 'Zo'n knoert!'riep Wiebel uit.'Nou zie je wat zijn hulp waard is. Die gluiperd wil alleen maar in troebel water vissen! Ik zou'm maar'ns knotshardaanpakken!' 'lk vrees dat anderen daar al mee bezig zijn', zei Hollewijn bekommerd. En hij wees naar het pand van de barbier, waar leden van de groep Brakke zich tierend naar binnen drongen.

-i,;ir i" i r.,f-.+r.Ă­, - L


i{*Nf f** il*tl"fiy\riJNen de Watertoren

2630.Bekommerdom het lot van de barbierhaasttenHollewijn en Wiebelinezichnaarbinnen.Maarhet bleekal gauw, dat zij zichvoornieísbezorgdhaddengemaakt.Simonhad bijeengeroepenin het eenvoudigweereenvergadering zaaltjevan Zurken daarstondde sombereweermet wiekendearmente roepenop het podium. 'Degeschorenen hebbeneennieuw onheiloverMuddegebracht',galmdehij.'Duisterecontraptieszijn bij de Babeltoren opgericht.Het eerlijkeslootwaterwordt met geweldbe! Er blijft een roofdvan zijn natuurlijkeeigenschappen

vochtover.Moetenwe dat nemen?', kleurloos,oppervlakkig 'Nee!',meendede menigtein de zaal. 'Menzal niet zevenwat drabbigwil wezen!',donderdeSiwat de slootons mon.'Wij moetennederigaanvaarden b i edr!' die echterverstomden, Er volgdenluidebijvalsbetuigingen, toenZurksnelhet podiumbeklom. 'Goedgesproken, heerBrakke',zei de barbiermet eenscheef water lachje.'lk ben het volkomenmet u eens.Datgezeefde lijkt nergensmeerop,hè?' ï1illi L.i l VhAJ 0r L*


i{#f*ff*S fd*Ll-ffiWlJru en de Watertoren

263l.Zurks onverwachtbegriphad Simonmet stomheidgeslagenen met openmondgaaptehij de anderaan. 'U hebtgrootgelijk,hè?',hernamde barbiermet eensluw lachje.'Hetgezeefde slootwaterlijkt nergensop.Denatuurlijke krachtis er zogezegd uit, hè?Wat dat betreftstaik aan uw kant!' greephij de handvan de onthutsteBrakkeen Zo sprekende drukte dezestevig. Het is te begrijpen,dat iedereendoordit optredenverrast was;ook Hollewijnen Wiebel.

'Opeensis alleskoeken ei tussendie tweenoodfiguren ! Dat jij wel?',fluisterdehet meisje. had ik nooitgedacht, 'Ija, het is vreemdgesteld',preveldeHollewijn.'lkbenblij, dat de partijenhet eindelijkeenszijn geworden,maarmijn ervaringenop politiekgebiedhebbenmij geleerdzulkeplotselingebekeringente wantrouwen.Zij hebbenmeestaleen grotermeningsverschil tot gevolg.''Maardit is tochgeenpolitiek?',wierp Wiebeltegen. 'Wie zal het zeggen?', antwoorddede koning.'Duisterblijft het...' llliltnï

v [íi l i f;i " G !]


}'l en de Watertoren i{#l! i l{ {3.!"{q L!"ËW*.i

wasafgelopenkeerdede rust in 2632.ïoende vergadering wildejuist eenmiddagdutje Muddenog niet weer.Hollewijn gaandoen,toeneenrumoerop straathem daarvandeedafzien.Opzijn sloffenliep hij de straatop,waarWiebeline hem al tegemoetkwam. 'Er is weer ietstngs met het water!',riep het meisjeen zij die allerlei huisvrouwen, weesop eengroeplangstrekkende met zichmeegroengespikkeldlinnengoedalsspandoeken droegen. 'Hetwater in Muddeblijft knudde!',haddenenkelenop hun

linnen gekwast en een luid gemor aan het adresvan Brakke en Zurk was hoorbaar. 'Het is moeilijk gesteld',zei Hollewijn droevig.'We zijn weer aangelandwaaÍ we waren. Aan de andere kant moet worden gezegd,dat de reactie heel wat feller is dan de eerstekeer.' 'Dat komt door de calorieën',sprak een dunne stem. 'Het water bevat veel meer van die gezondecalorieën dan eerst, hé ! Daar zit het 'm in.' Het was de barbier, die met enkele lege zakken over de arm naast hen was komen staan. ,"{ *ft*ï ïrÍï*!-$*


en deWatertoren l{0hlll{ffil'{ShttrW!.iN

2633.'Hoeweeljij dat zo goedvan die calorièën?'vroeg WiebelWip argwanendaande barbier.'Enwat heefter in Zegeens,hebje somsweereenflutdie zakkengezeten? streekmet áe waterleidinguitgehaald?' 'Maarjongedame!' riep Zurken hief bezwerendde handen op.'Waaríoorziet u mij aan?Ik hebtoch alteermaar-het goedevoor mei de mensen,hè?U hebt zelfgehoorddat ievond.Ik heber duswat vitamidereenhet waterkrachteloos slapheid' Tegenverkoudheid, nen Qen R aantoegevoegd. Wat is daaropaante merken,hè?' weersiandsloosheid.

slechts.En de barbiereen het r'neisje ! ' antvvoordde 'Knoeierd der zakkenontrukkend,stulptezij hem dezeoverhet hoofd' Hetwasduidelijkdat de barbierzelf niet van het waterhad Maar gedronken, want hij boodslechtsweinigtegenstand. Millema,die toevalligvoorbijkwamhad er juist van genuttigd.

v1 t*l i l ]ïvfÊ vsL6s


!{{}ruiN#}"'ê*ltfW$JF{ en de Watertoren

2634.'Watis hieraande hand,huh?'vroegMillemabars. 'Zagik tiet goed,dat u zojuisteenpersoonvanzijn vrijheid beroofdemiddelsdezezak,jongedame?' 'Nouen of!'riepWiebelinebrutaal.'En wat dannog!Die noodfiguurmoetmaareenseindelijkophoudenengedingen in het waterte gooien!''Mmmmwwup! Gnnnopie... ewelsapp!'mompeldeZurkgedempt.Millematrok zijn boekje.'Eenbeetjeduidelijkeralstublieft',verzochthij. 'Wat is er preciesgebeurd?'Nu hief Hollewijrizijn handop.'Een betreurenswaardig maarbegrijpelijkvoorval,veldwachter',

sprakhij mat.'Hetwasnatuurlijkfout vanje, Wiebeltje.Aan de anderekant is het menselijkwanneermen zijn geduld eensverliest.Hetgeduld,waarmeemen hier in Mudde voortgaatelkaarte tartenbaartmij meerzorgen.Want het is zo gesteld,dat dezenatteoorlogsneleeneindezou nemen, wanneermenwat waterin de wijn wist te doen.' die oplettendhadtoegeluisterd, sloegde Develdwachter, 'Waterin de wijn', herhakkentegenelkaaren salueerde. haaldehij. 'Totuw.orders! ' Hij trok de zakvan Zurkshoofd en maakteenergiekrechtsomkeert... r"tj*lnDï Vfifiï*ífi

ll


I rq*$!+tttx i.,i*t{-f;wiitden de Watertoren

de veld2635.Nadathij Hollewijnhadverlatenmarcheerde naarde dorpsherberg. wachterrechtstreeks 'Er moetwaterbij de wijn, heeftde koningbevolen',sprak hij tot zichzelf.'Maarer is in Muddeminderwijn danwater. Dekoningzalwel hebbenbedoeld:wijn bij het water! Dan is de ordermeteenveelduidelijker!' En de herbergbetredend,legdehij beslagop eenkleine voorraadvaten,waarvanhij de inhoudWatlaterpersoonlijk Bruisendvermengdezichde aanhet leidingwatertoevoegde. wijn met het nat,dat reedsverzadigdwasvanZurksvitami-

nen.Er ontstondenwoelingenen lichtrodebellenschoten naarde oppervlakte. 'Alsdat technischverantwoordis ben ik,eenwormwiel,Millema',zeiDriekus,in het waterbekkenstarend. 'Met de 'Orderszijn orders',antwoorddede veldwachter. techniekhebik niks te maken.' Maarzijn stemklonk niet zo zekeralsandersen hij trok zenuwachtigaanzijn snor.

' r ;f[Ă­

ĂŻ L'l l i i V:', :.'


i{* S i rui,: ;'!ii i-Lf \r誰 1"i誰lj en d e Watertoren

2636.Hetwaterdat uit Mudde'skranenstroomdewasthans lichtrood.Detheeen koffiedie men ervanzettewassterk mousserend en spatjeslietenmoeilijkte verwijderen,roze vlekkenachter.Maarmerkwaardiggenoegriep dit nieuwe geenprotestenop in Mudde. verschijnsel Sterker:de oproerigestemmingdie er de heledaghadgeheerstverwaterde, naarmatemeermensenhet nieuwe vochttapten.En toenHollewijnen Wiebelinedie avonddoor het dorp liepen,bemerktenzij zelfseenvrolijkheid,die zij in Muddenooitvoor mogelijkhaddengehouden.

'Het is wonderlijkgesteld',mompeldede koning.'Zieje dat, Wiebeltje?Daarwordt gedanst!Enwel doorpro- en antiDeverbroedering die wij vanmiddaghebbenwaarBrakkers. genomen,schijntwerkelijkte hebbendoorgezet.' 'Nou,ik vind het maareenengegeschiedenis, hoor!' zei Wiebel.'Alsje het mij vraagtis er weermet het watergeknoeid.Kom,daarstaanZurk en Brakkejuist ! Latenwe het hun gaanvragen.' Daaropdronghet meisjezichdoorde hotsendemenigteen Hollewijnvolgde... ' .誰.tii i r i ![r

1..,1-){


H**{$H#,fiSLi-fWiJ** en de Watertoren

2637.Met enigemoeitedrongenWiebelineen Hollewijnzich naarde plek waarBrakkeen Zurk doorde feestvierenden stonden.Maardie warenhelemaalniet in feeststemming' riep Sirnon,met eentrillendevinger 'Het is eenschande!', is het dusmet Muddegewijzend.'Zover dansenden de naar in bochtenen wiegt t<omentMenwringt zichschaamteloos als' hoogmoedigen wanneer ervan komt Dat heupen. met de Zurkl' 'Houtoch op' man" giiirr.i*"t.. barbiersomber;'lk hebhet water niet aangede"erontreinigen, m*ompel{e raatt, nè! Er is een nieuwestof aanhet water toegevoegd'

Maarik verzekerje, dat ik het daarmeehelemaalniet eens ben.' u.i i, ur..-O gesteld',zelde koningpeinzend''Wie heeft Hoekohet danwèl geàaan?Enwat is er aantoegevoegd? vol energieen zo plopseling À"n à. uofgltme Muddenaars levenslust?iopdezevragenhad hij antwoo;d kunnenkrijsenwanneerÁij eenblik in'de.watertorenhad kunnenwergisteen bruistehet' Driekus [en. Want in dé waterbekkens afstand,teruggetrokken' veilige op zich hadden ËnMillema Áaar het leekerop,dat zij ook daarniet veiligzoudenzijn' rv*it!-!ï v&ftv*l"Gu


en de Watertoren KSNlFdfihl*LLgWlJË{

dat het niet technischverant2638.'lk hebje tochgezegd, woordwasom er wijn bij te gooien!',riep Drièkusverwijtend.'Aldie calorieënuit datvitaminespulen de koolzuuruit de wijn geveneenrarereactie!' Hetgebruiswaszo$terk,dat te makenen er om zichverstaanbaar hij moestschreeuwen gingenakeligetrillingendoorde toren.'Latenwe makendat stem. met overslaande we wegkomen!',riep de veldwachter lD-ditlooptverkeerdaf. . . ! Hetis onzeplicht om de anderen hij voegdede daadbij het woord.In te w-waarschuwen!'En dorpwasde twist tussenBrakkeen Zurk het feestvierende

'Slootwater in de toren!', snerpte intussennog niet beslecht. | ', !' 'Kronkeltaal de barbier.'Devooruitgangis tegengehouden schreeuwde Zurk,'Met het leidingwaterwerd het verderfin Dietorenmoet isttoogmoed. Muddeverspreid!Vrcoruitgang wierp hij eenblik in dè verte,waarhet verdwijnen!'Hatend bouwselafstaktegende hemel.op dat ogenblikechterzakte zijn mondopen.'ls-isdat eenw-watertorenof eenv.uurtorondomverstilde.Iederren?',stameldehij. Defeestvreugde eenkeekontdaannaarhet bouwwerk,dat alseenreusachtig achterlichtop de horizonstond,eenrossegloeduitstralend... rry* qS | | i: lïïL: !"i: I


í{*N'lff"dSi"'í*f-í-fiWlif'ien de Watertoren

2639.Het waseenvreemdgezicht,zoalsde watertoÍendaar rood in het zwartvan de nachtstondte gloeien. 'Eent-teken...'hakkelde Brakke. 'Brand!'riepen de Muddenaars ontsteld.'Er is ietsraarsmet de watertoren!' Opdat ogenblikbaandenzichtweehijgendeliedeneenweg doorde menigte.Hetwarende veldwachteren de technicus, die zichbleekenjachtigtot Hollewijnwendden. 'Ergebeurtietsmet de watertoren! ' riep de eerste. 'Eentechnischonverantwoord iets!' voegdeDriekusdaar

aantoe.'l(ijk eensaan',zei Hollewijn.'Datdachtenwij hier ook al. Devraagis echter:wat vindt er preciesplaats?' Het wasde torenzell die antwoordgaf. Met eenknal die de ruiten deedrinkelenen al het pluimvee in Muddekakelend. deedopvliegenontploftehet bouwsel. Deinhoudkolktenaarbuitenen baandezichbruisendeen wegnaarbeneden,in de richtingvan het dorp.

,df*xt)ï l,if;Êv*t1:*


l{O Nlt{6 HOLLËWIJN en de Watertoren

2640.Terwijl de watertorenrommelendineenstortte,werd het gedruisvan het vrijgekomenwater steedssterker.Het wasduidelijkdat het met grotesnelheidnaarhet dorptoestroomde. 'Zie,onheilheb ik voorspelden onheilis er gekomen',preveldeBrakkemet blekelippen. 'Krek!'mopperdeeenboer.'Alsdat waterin mijn akker trekt, kan ik m'n oogstwel afschrijven! ' antwoorddeSimon 'Datis de strafvoor Muddeshoogmoed',

streng.'Nu is het te laat.Wij moetengelatenaanvaardenwat het verknoeidewatêronsbrengt.' waaronderZurk,warenhet Maareenheleboeldorpeliqgen, en elderseen daarmeeniet eens.Zij wilden lieverevacueren nieuwe nering vinden.Maarvóór zij hiertoe overgingen merkteWiebelWip ietsvreemdsop,dat dezegeschiedenis wendingzougeven... eenonverwachte

!v0nFïvËRrrst6Ê


KONTNGHmt!"fWlJNen de Watertoren

>> DooIeêfiftiuí bij de uitgever is ín devorigeserievan 0p v€Ízoek weggevallen. eenaflevering KoningHollewijn s e ri e* v e ne n p l a a ts e n v anle e e los n der br ek we en de ni g u w E en de vanl{oningHcllewijn tw*e afleveringen we de laatste vandaag en moÍgenalsnog, Wêtertoren Wiebeline 2641.'ïjonge!Dat is ook knotstoevallig!'riep Wip. 'Dai bochtigewaterkomt niet verder!' 'Kijk eensaan',sprakHollewijn.'lk geloofdatje gelijkhebt' Wiebeltje.Als mijn oudeogenmij niet bedriegenis de vloed bij de slootgestuit!'

hè| ', verduidelijkteZurk. 'Nietgestuit,het is erin gestroomd, Nu dromdenallenin de richtingvan de greppelom de zaak Endaarontwaardemeneen van nabijte onderzoeken. Zodrahet bruisendevochtuit de toren vreemdr4erschijnsel. zichvermengdemet de troebeleinhouduit de sloot,ontkroosvrijwater.Weldraontdekte stonder eenglashelder, men ook hoegoedhet te drinkenwas.Enjuichenddedende zich te goedaanhet nat,dat zij zo langetijd Muddenaars haddenmoetenontberen.PieterZurken SimonBrakke vormdenhieropgeenuitzondering. !X'tj 11!.r1rJI ltv0 tt í]


KONIf*6 HSLLËWIJf*en de Watertoren

bezagHollewijn het tafereelbij de sloot. 2642.Vergeiroegd 'Kijk eensaan',sprakhij.'DeuiterstenhebbenelkaaropgeHaalde heven,het wateris helderen de sfeeris opgeklaard' autoen iaatonsgaan,kindlief.Dannemenwij eenschone herinneringaanMudf,emee.'ÍerwijlWiebelde autoophaalde,verzochtde koning Zurk en Brakkeelkaarde hand te drukken.Dankon heelMuddezien,dat de twist wasbijgehè! ' legd.Debeideleidersstemdentoe.'Opde vooruitgang, zeiZurk.Simontrok ogenblikkelijkzijn hand terug.'Hebtge viel hij uit.''Nietsgeleerd?' dan nietsgeleerd,hoogmoedige?'

herhaaldeZurk,booswordend.'Alsje maarweet dat het slootzuiverde!' mijn waterwas,datjouw stin'kende 'Hollepraatvan eengespletentong!' kreetSimonen greep de barbierbij de kraag.Achterhen stapteHollewijnmismoedig in de hofauto,waarinWiebeldringendzatte wenken. dorpblijven' 'Ach,ach...Het zalaltijd wel eenachtergebleven Wiebeltje',zuchttehij, met eenblik achterom.'Wantblijkbaarwasniet de watertorenhet probleem,maarhun behoefteom anderenhun meningenen normenop te dringen. Enom zichzelfsteedsschoonte wassen.'.' gífi $e

Profile for Koning Hollewijn

Hv037  

Hv037  

Profile for hollewijn
Advertisement