Page 1

Cursuscatalogus InstallatieWerk 2009-2010

ISBN 978-90-70471-06-4

Cursuscatalogus


Cursuscatalogus InstallatieWerk 2009 - 2010


Voorwoord

Jonge mensen opleiden in het vakgebied van de installatiebranche. Hen bewust maken van wat er bij klanten leeft en hoe met veiligheid en milieu moet worden omgegaan. Dat maakt onze branche sterker. Bedrijven kunnen via onze trainingen niet alleen hun eigen personeel opleiden. Ze kunnen ook hun relaties en toekomstig personeel tonen dat zij professioneel met opleiden omgaan.

zij daadwerkelijk hun ervaring in praktijk kunnen brengen. Dit versterkt het imago van een branche die over voldoende kennis beschikt en haar klanten kan adviseren. Dit is een investering in de toekomst. Daarnaast maakt het bedrijven sterk om ook in tijden waar het mogelijk economisch wat minder gaat toch klanten en werk te behouden omdat er voor een goed kwalitatief product altijd markt is.

InstallatieWerk Cursusorganisatie heeft tot doel installatiebedrijven te ondersteunen bij hun positionering in de markt. Daar waar de bedrijven veelal zijn gericht op de lokale markt en hun omvang daar naar inrichten, ondersteunt InstallatieWerk Cursusorganisatie hen op het gebied van opleiden. Ons cursusaanbod dekt het hele vakgebied af. U kunt van de bij ons aanwezige kennis gebruik maken en ook in facilitaire zin nemen wij u veel werk uit handen. Zo verzorgen wij de organisatie en planning en kunnen wij ondersteuning bieden bij het gesubsidieerde deel van de bekostiging. Wij organiseren trainingen waarvoor u uw medewerkers kunt inschrijven (open inschrijving) of exclusief voor uw bedrijf (in-company).

Verder leren en aanvullen Een extra training vraagt relatief weinig inspanning en levert veel op. De aansluiting bij de praktijk ligt veelal voor de hand en de extra kennis stelt medewerkers in staat beter in te zien waarom technische ontwikkelingen zich zo manifesteren. Begrip versterkt inzicht en maakt het ook mogelijk aan anderen uit te leggen waarom voor een bepaalde oplossing wordt gekozen. Hiermee wordt de communicatie over techniek helder en ervaren klanten de kwaliteit die wordt geleverd nog intenser.

Investeren in de toekomst Het voortdurend op peil brengen en houden van kennis maakt het mogelijk hoge kwaliteit te bieden en onderscheidend te zijn. Medewerkers zijn gemotiveerd en dragen hun kennis uit op het moment dat

5


Informatie over de trainingen

In deze cursuscatalogus treft u de trainingen aan voor de elektro­technische installatie­branche. Bij de training staan de omschrijving, duur van de training en de prijzen vermeld. Voor trainingen die u niet in ons cursusaanbod aantreft, kunt u contact opnemen met de Cursusorganisatie, telefoon 079 – 363 30 70. Prijzen Prijzen zijn exclusief BTW, op basis van 2009 en prijswijzigingen voorbehouden. Data en locaties Voor de data en locaties kunt u contact opnemen met Installatie­Werk Cursus­ organisatie, telefoon 079 – 363 30 70.

Afmelden deelnemer(s) Indien de aangemelde deelnemer niet in de gelegenheid is om deel te nemen aan de geplande training dan dient men zich tijdig, 15 werkdagen voor aanvang van de training, schriftelijk af te melden bij de Cursusorganisatie. De werkgever kan daarvoor een andere deelnemer in de plaats laten gaan. Heeft u zich niet (tijdig) afgemeld, dan ontvangt u een factuur voor de gemaakte kosten per deelnemer per training.

Duur en tijden De duur en tijden van de trainingen treft u aan bij de omschrijving van de training.

Annulering training InstallatieWerk behoudt zich het recht voor om een training waarvoor zich onvoldoende deelnemers hebben aangemeld, te annuleren.

Afsluiten training Alle trainingen worden afgesloten met een toets of een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat.

In-company training InstallatieWerk kan voor uw bedrijf een training op maat verzorgen, in-company (bij uw bedrijf) of op één van onze locaties.

Aanmelden training De inschrijfformulieren kunt u downloaden van onze website www.iwcursusorganisatie.nl

Facturering Facturering vindt doorgaans plaats via de werkgever. De factuur wordt 45 dagen voor aanvang van de cursus verzonden. De betalingstermijn is 30 dagen.

Het inschrijfformulier kunt u faxen naar 079 – 363 30 77 of sturen naar: InstallatieWerk Cursusorganisatie Postbus 387 2700 AJ Zoetermeer

6

U kunt de gevraagde gegevens ook mailen naar cursusinfo@iwcursusorganisatie.nl

Bij inschrijving van een individuele deel­ nemer vindt facturering onder dezelfde voorwaarden plaats. De factuur wordt dan naar het privéadres verzonden.


Tegemoetkoming kosten De OntwikkelingsStimuleringsRegeling (OSR) van OTIB geeft de werkgever die aangesloten is bij OTIB het recht om voor zijn werk­ nemers een financiÍle tegemoetkoming in de kosten van de training aan te vragen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.otib.nl. InstallatieWerk Cursusorganisatie kan desgewenst ondersteuning bieden bij het declaratietraject.

7


8


Inhoud

Arbo & veiligheid

01 02 03 10 12 13 14

Bedrijfshulpverlener Herhaaldag BHV Eerste Hulp Herhaaldag BHV brandbestrijding Basisveiligheid VCA Herhaling Basisveiligheid VCA Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VOL-VCA) Herhaling veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VOL-VCA)

Communicatie & klantgerichtheid

20 21 22

Gesprekstechnieken Vergadertechnieken De monteur als ambassadeur

Elektrotechniek

26

Basiskennis Elektrotechniek (voor zij-instromers)

ICT & infratechniek

30 31

Introductie ICT Introductie Infratechniek

Installatie & montage

40 Brandmeldinstallaties Basis 41 Installeren van brandmeldinstallaties 42 Inwendige bliksembeveiliging en overspanningbeveiliging 44 Veiligheidsinspectie woninginstallaties NTA 8025, elektra, gas en water

pagina 12 13 14 16 20 21 22

24 25 26

28

30 34

36 37 38 40

9


Leiderschap

50 51

Leidinggeven, motiveren en coachen Functioneringsgesprekken

Normen & wetten

60 EMC (Elektro Magnatical Compatibility) 62 NEN 1010; 2007 voor monteurs, opfristraining 63 NEN-EN 50110/NEN 3140 64 NEN 1010; 2007 voor monteurs

10

Taalvaardigheden

70 71

Basiscursus Technisch Engels Technisch Engels voor gevorderden

Verkeersveiligheid

80

Rijbewijs E bij B, aanhangwagentraining - 1 dag

pagina 42 44

46 47 48 52

54 56

58


Arbo & veiligheid

Cursuscatalogus InstallatieWerk | Arbo & veiligheid

11


01

Bedrijfshulpverlener

Om de gevolgen van brand en ongeval te beperken, moet ieder bedrijf, organisatie of instelling volgens de Arbowet één of meerdere werknemers aanwijzen als bedrijfs­hulpverlener (BHV-er). Het aantal BHV-ers moet naar voren komen uit de risico-inventarisatie en is daarom afhankelijk van de omvang van de risico’s die de bedrijfsactiviteiten met zich meebrengen.

In het algemeen geldt: Minimaal één aanwezige BHV-er per 50 werknemers; Ongeveer 2% BHV-ers bij een personeelsbestand van 250 of meer.

Afsluiting Het examen Bedrijfshulpverlener bestaat uit de onderdelen eerste hulp en brand en omvat zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte. Als beide examen­ onderdelen met een voldoende resultaat worden afgesloten, ontvangt de deelnemer het diploma Bedrijfshulpverlener dat twee jaar geldig is. Oefenen is een wettelijke verplichting: het diploma blijft geldig door eenmaal per jaar een onderdeel te herhalen.

Doel Het trainen en instrueren van de bedrijfs­ hulpverleners, zodat zij adequaat eerste hulp kunnen verlenen, een beginnende brand kunnen bestrijden en een ontruiming kunnen leiden. Inhoud Eerste hulp • Levensreddend handelen • Bergen en verplaatsen van slachtoffers • Het realiteitsgehalte wordt sterk verhoogd door het gebruik van Lotusslachtoffers

Brandbestrijding, ontruiming en communicatie • Het melden van incidenten • Beperken van een beginnende brand • Ontruiming • Omgaan met kleine blusmiddelen

12

Cursuscatalogus InstallatieWerk | Arbo & veiligheid

Vooropleiding

Aantal deelnemers

geen

maximaal 12

Prijs per deelnemer (excl. BTW, incl. examen) Deelnemend bedrijf

5 320,–

Niet deelnemend bedrijf

5 340,–

Duur

Tijd

2 dagen

09.30 – 16.30 uur


02

Herhaaldag BHV Eerste Hulp

Oefenen is een wettelijke verplichting. Iedereen die in het bezit is van een diploma Bedrijfshulpverlener en dit geldig wil houden, moet de kennis en aangeleerde vaardigheden regelmatig herhalen (binnen twee jaar na het behalen van het diploma).

Afsluiting De training wordt afgesloten met een praktijkexamen. Als dit met een voldoende resultaat wordt afgelegd, ontvangt de deel­ nemer het certificaat eerste hulp. Men wordt tijdig opgeroepen voor de volgende herhaaltraining.

Doel Het opfrissen van alle taken en praktijkoefeningen van de bedrijfshulpverlener, zodat deze op het vereiste niveau blijven. Inhoud • Reanimatie • Redden, bergen en verplaatsen van slachtoffers

Vaardigheid in het verlenen van eerste hulp bij: • bewustzijnstoornissen • ademhalingsstoornissen • bloedsomloopstoornissen • uitwendige bloedingen Verlenen van eerste hulp bij: • shock • uitwendige wonden • brandwonden • botbreuken • oogletsel

Vooropleiding

Aantal deelnemers

BHV-diploma

maximaal 12

Prijs per deelnemer (excl. BTW, incl. examen) Deelnemend bedrijf

5 160,–

Niet deelnemend bedrijf

5 170,–

Duur

Tijd

1 dag

09.30 – 16.30 uur

Cursuscatalogus InstallatieWerk | Arbo & veiligheid

13


03

Herhaaldag BHV brandbestrijding

Oefenen is een wettelijke verplichting. Iedereen die in het bezit is van een diploma Bedrijfshulpverlener en dit geldig wil houden, moet de kennis en aangeleerde vaardigheden regelmatig herhalen (binnen twee jaar na het behalen van het diploma). Doel Het opfrissen van alle taken en praktijk­ oefeningen van de bedrijfshulpverlener, zodat deze op het vereiste niveau blijven.

Afsluiting De training wordt afgesloten met een praktijkexamen. Als dit met een voldoende resultaat wordt afgelegd, ontvangt de deelnemer het certificaat Brandbestrijding, ontruiming en communicatie. Men wordt tijdig opgeroepen voor de volgende herhaaltraining.

Inhoud • Melden van incidenten • Beperken van een beginnende brand • Gebruik van veiligheidsvoorzieningen • Begeleiding van ontruiming • Gebruik van veiligheidsmiddelen • Bedrijfsintern communiceren • Hantering van communicatiemiddelen • Omgaan met kleine blusmiddelen

Vooropleiding

Aantal deelnemers

BHV-diploma

maximaal 12

Prijs per deelnemer (excl. BTW, incl. examen)

14

Cursuscatalogus InstallatieWerk | Arbo & veiligheid

Deelnemend bedrijf

5 160,–

Niet deelnemend bedrijf

5 170,–

Duur

Tijd

1 dag

09.30 – 16.30 uur


15


10

Basisveiligheid VCA

Een van de verplichtingen die de Arbo­ wet oplegt, is dat iedere werkgever en werk­nemer aandacht besteedt aan veilig­ heid, gezondheid en milieu (VGM) op de werkvloer. Steeds vaker besteden opdracht­ gevers hun opdrachten alleen nog maar uit aan opdrachtnemers die VCA-gecertificeerd zijn. Deze VCA-certificatie toont aan dat deze opdrachtnemers hun Arbozorg goed hebben geregeld. Een essentieel onderdeel van de VCA is scholing van medewerkers. De Arbowet stelt gerichte training en gedegen instructie van personeel verplicht. De training Basisveiligheid VCA is bedoeld voor medewerkers op uitvoerend niveau die moeten of willen voldoen aan de eisen die voortkomen uit de VGM Checklist Aannemers (VCA). Doel Het vergroten van de kennis met betrekking tot de algemene veiligheidseisen die relevant zijn voor een veilige uitvoering van de werk­­zaam­heden. Welke taken, bevoegd­ heden en verantwoordelijkheden komen er om de hoek kijken? Tevens wordt er stil gestaan bij de te nemen maatregelen om een optimale veiligheid te kunnen

16

waarborgen. Na afloop weten de deelnemers met welke veiligheidseisen en voorschriften zij rekening moeten houden tijdens de uit­ voering van hun taken. Inhoud • Veiligheids- en Gezondheidswetgeving • Risico, preventie en beheersmaatregelen • Oorzaken van een ongeval en ongevalpreventie • Gebruik van werkvergunningen • Gevaarlijke stoffen • Branden en explosies • Besloten ruimten • Gereedschappen en machines • Hijsen, tillen en dragen • Struikelen, uitglijden en vallen • Werken op hoogte • Veilig werken met elektriciteit • Persoonlijke beschermingsmiddelen Geldigheid certificaat Het certificaat ‘Basisveiligheid VCA’ is tien jaar geldig. Na die periode moeten de deelnemers die in het bezit zijn van het certificaat opnieuw examen doen. Voor meer informatie zie training 12 Herhaling Basisveiligheid VCA.

Cursuscatalogus InstallatieWerk | Arbo & veiligheid


Legitimatie Voor aanvang van het examen moet de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs, voor het moderne rijbewijs (formaat bankpas) is een kopie nodig van zowel de voorkant als de achterkant, aan de examinator over­leggen. Tevens moet de deelnemer zich met hetzelfde legitimatiebewijs kunnen legitimeren. Een geldig legitimatiebewijs is een paspoort, rijbewijs of een identiteits­kaart. Deelnemers die zich niet kunnen legitimeren, worden van het examen uitgesloten. Afsluiting De training wordt afgesloten met een extern examen. De geslaagden ontvangen een erkend certificaat ‘Vakbekwaamheid Basisveiligheid VCA’. Dit voldoet aan de eisen van de Arbowet en de VCAcertificering.

Vooropleiding

Aantal deelnemers

geen

maximaal 16

Prijs per deelnemer (excl. BTW, incl. examen) Deelnemend bedrijf

5 275,–

Niet deelnemend bedrijf

5 295,–

Duur

Tijd

2 dagen

09.30 – 16.30 uur

Cursuscatalogus InstallatieWerk | Arbo & veiligheid

17


‘Lesgeven: dat lijkt mij wel wat!’

18


In Gregory schuilt meer dan alleen een elektromonteur…

Gregory den Hartog (22) is bijna klaar met de opleiding ‘Elektromonteur’ die hij via InstallatieWerk volgt. Nog één examen te gaan en dan wordt het tijd om een vaste baan te zoeken. Gregory heeft al precies voor ogen wat hij na zijn opleiding wil doen: hij wil zijn vakkennis overbrengen op anderen, het onderwijs in dus!

Ook nu al vraagt zijn docent regelmatig of hij even wil bijspringen op de werkvloer. En dat kan Gregory prima, want hij heeft al zijn praktijkopdrachten met succes af­ gerond. Momenteel werkt Gregory niet bij een bedrijf, dus assisteert hij zijn docent vijf dagen per week. ‘Ik moet zeggen dat lesgeven mij wel ligt. Hoewel ik eerst graag monteur wilde worden en mij dan vooral met huisinstallaties wilde bezighouden, zou ik nu niets liever willen dan lesgeven. De sfeer in de groep is echt goed, de meeste jongens zijn een stuk jonger dan ik ben en ze willen graag iets leren. Ik vind het erg leuk om ze iets bij te brengen.’

lesgeven ervaring op te doen. Sowieso ben ik erg tevreden over hoe het er hier aan toe gaat. Zo zoekt InstallatieWerk een geschikt leerbedrijf voor je uit, kun je er altijd met je vragen terecht en krijg je ook nog eens maandelijks uitbetaald. Het kan niet beter, toch?!’

Docent zijn in het aanleggen van huis­ installaties, dat lijkt Gregory wel een mooie baan voor in de toekomst. ‘Ik kan hier in de praktijkruimte prima oefenen. Ik leg de leerlingen uit hoe ze bepaalde installaties moeten aanleggen. Eerst moeten ze het zelf proberen en als het echt niet lukt, doe ik het nog een keer voor. Het zijn best leerzame dingen die wij hier oefenen, zoals het aanleggen van stopcontacten, schakelaars en televisie- en internetnetwerken. Ik ben erg blij dat InstallatieWerk mij de gelegenheid geeft om ook in het

19


12

Herhaling Basisveiligheid VCA

Een van de verplichtingen die de Arbo­ wet oplegt, is dat iedere werkgever en werknemer aandacht besteedt aan veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) op de werkvloer. Steeds vaker besteden opdrachtgevers hun opdrachten alleen nog maar uit aan opdrachtnemers die VCAgecertificeerd zijn. Deze VCA-certificatie toont aan dat deze opdrachtnemers hun Arbozorg goed hebben geregeld. Doel Een essentieel onderdeel van de VCA is scholing van medewerkers. De Arbowet stelt gerichte training en gedegen instructie van personeel verplicht. De training Basisveiligheid VCA is bedoeld voor medewerkers op uitvoerend niveau die moeten of willen voldoen aan de eisen die voortkomen uit de VGM Checklist Aannemers (VCA).

Legitimatie Voor aanvang van het examen moet de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs, voor het moderne rijbewijs (formaat bankpas) is een kopie nodig van zowel de voorkant als de achterkant, aan de examinator over­leggen. Tevens moet de deelnemer zich met hetzelfde legitimatiebewijs kunnen legitimeren. Een geldig legitimatiebewijs is een paspoort, rijbewijs of een identiteits­kaart. Deelnemers die zich niet kunnen legitimeren, worden van het examen uitgesloten. Afsluiting De training wordt afgesloten met een extern examen. De geslaagden ontvangen een erkend certificaat ‘Vakbekwaamheid Basisveiligheid VCA’. Dit voldoet aan de eisen van de Arbowet en de VCAcertificering.

Inhoud • Laatste ontwikkelingen VCA/Arbo • Herhaling van de lesstof • Examentraining De deelnemers dienen vooraf het lesboek te bestuderen. Geldigheid certificaat Het certificaat ‘Basisveiligheid VCA’ is tien jaar geldig. Na die periode dienen de deelnemers die in het bezit zijn van het certificaat opnieuw examen te doen.

20

Cursuscatalogus InstallatieWerk | Arbo & veiligheid

Vooropleiding

Aantal deelnemers

(bijna) verlopen diploma Basisveiligheid

maximaal 16

Prijs per deelnemer (excl. BTW, incl. examen) Deelnemend bedrijf

5 150,–

Niet deelnemend bedrijf

5 165,–

Duur

Tijd

1 dag

09.30 – 16.30 uur


13

Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VOL-VCA)

Eén van de verplichtingen die de Arbowet oplegt, is dat iedereen optimale zorg moet besteden aan veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) op het werk. In toe­nemende mate gunnen opdrachtgevers hun opdrachten alleen nog aan VCA-gecertificeerde opdracht­ nemers, omdat zij hun Arbozorg aantoonbaar goed hebben geregeld. Een essentieel onder­­deel van de VCA is scholing van mede­ werkers. Maar ook de Arbowet stelt als eis gerichte training en gedegen instructie van personeel. De training ‘Veiligheid voor Operationeel Leiding­gevenden’ (VOL-VCA) is geschikt voor leidinggevenden die aan de eisen voortkomend uit de VGM Check­ list Aannemers (VCA) moeten voldoen. De checklist verplicht VCA gecertificeerde bedrijven dat de operationeel leiding­ gevenden het certificaat bezitten. Doel De operationeel leidinggevenden in staat te stellen de medewerkers te motiveren om veilig en verantwoord te werken. Inhoud • Veiligheids- en Gezondheidswetgeving • Risico, preventie en beheersmaatregelen • Oorzaken van een ongeval en ongevalpreventie • Gebruik van werkvergunningen • Gevaarlijke stoffen • Branden en explosies • Besloten ruimten • Gereedschappen en machines • Hijsen, tillen en dragen • Struikelen, uitglijden en vallen

• Werken op hoogte • Veilig werken met elektriciteit • Analyse arbeidsomstandigheden • Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Legitimatie Voor aanvang van het examen moet de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs, voor het moderne rijbewijs (formaat bankpas) is een kopie nodig van zowel de voorkant als de achterkant, aan de examinator overleggen. Tevens moet de deelnemer zich met hetzelfde legitimatiebewijs kunnen legitimeren. Een geldig legitimatiebewijs is een paspoort, rijbewijs of een identiteits­kaart. Deelnemers die zich niet kunnen legitimeren, worden van het examen uitgesloten. Afsluiting Deze training wordt afgesloten met een ex­tern examen. De geslaagden ontvangen een erkend certificaat ‘Vak­bekwaamheid Veiligheid voor Operatio­neel Leidinggevenden VCA’. Dit voldoet aan de eisen van de Arbowet en de VCA-certificering.

Vooropleiding

Aantal deelnemers

LBO/MBO niveau

maximaal 16

Prijs per deelnemer (excl. BTW, incl. examen) Deelnemend bedrijf

5 275,–

Niet deelnemend bedrijf

5 295,–

Duur

Tijd

2 dagen

09.30 – 16.30 uur

Cursuscatalogus InstallatieWerk | Arbo & veiligheid

21


14

Herhaling veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VOL-VCA)

Eén van de verplichtingen die de Arbowet oplegt, is dat iedereen optimale zorg moet besteden aan veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) op het werk. In toe­ nemende mate gunnen opdracht­gevers hun opdrachten alleen nog aan VCAgecertificeerde opdracht­nemers, omdat zij hun Arbozorg aantoonbaar goed hebben geregeld. Een essentieel onderdeel van de VCA is scholing van medewerkers. Maar ook de Arbowet stelt als eis gerichte training en gedegen instructie van personeel. De training ‘Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden’ (VOL-VCA) is geschikt voor leidinggevenden die aan de eisen voortkomend uit de VGM Checklist Aannemers (VCA) moeten voldoen. De checklist verplicht VCA gecertificeerde bedrijven, dat de operationeel leiding­ gevenden het certificaat bezitten.

Legitimatie Voor aanvang van het examen moet de deel­nemer een kopie van een geldig legitimatie­bewijs, voor het moderne rijbewijs (formaat bankpas) is een kopie nodig van zowel de voorkant als de achterkant, aan de examinator overleggen. Tevens moet de deelnemer zich met hetzelfde legitimatiebewijs kunnen legitimeren. Een geldig legitimatiebewijs is een paspoort, rijbewijs of een identiteits­kaart. Deelnemers die zich niet kunnen legitimeren, worden van het examen uitgesloten. Afsluiting Deze training wordt afgesloten met een extern examen. De geslaagden ontvangen een erkend certificaat ‘Vakbekwaamheid Veiligheid voor Operationeel Leiding­ gevenden VCA’. Dit voldoet aan de eisen van de Arbo-wet en de VCA-certificering.

Doel Het certificaat ‘VCA VOL’ is tien jaar geldig. Na die periode dienen de deelnemers die in het bezit zijn van het certificaat opnieuw examen te doen.

22

Inhoud • Laatste ontwikkelingen Arbo • Herhaling van de lesstof • Examentraining

Vooropleiding

Aantal deelnemers

(bijna) verlopen diploma VOL-VCA

maximaal 16

De deelnemers dienen vooraf het lesboek te bestuderen.

Deelnemend bedrijf

5 150,–

Niet deelnemend bedrijf

5 165,–

Duur

Tijd

1 dag

09.30 – 16.30 uur

Cursuscatalogus InstallatieWerk | Arbo & veiligheid

Prijs per deelnemer (excl. BTW, incl. examen)


Communicatie & klantgerichtheid

Cursuscatalogus InstallatieWerk | Communicatie & klantgerichtheid

23


20

Gesprekstechnieken

In de communicatie tussen medewerkers, collega’s en klanten gaat er regelmatig iets mis. Vaak ligt dit aan het feit dat men niet of nauwelijks naar elkaar luistert en er geen duidelijke afspraken worden gemaakt. Doel De basistechnieken die tijdens deze training aan bod komen, zijn handig voor iedereen die regelmatig gesprekken voert of besprekingen houdt. Hoe breng je een boodschap op een goede manier over en hoe krijg je de juiste informatie boven tafel? Een goede communicatie is essentieel voor een goede samenwerking en het behalen van gewenste resultaten. Na het volgen van deze training kan uw bedrijfscommunicatie niet meer stuk. Inhoud • Het belang van gesprekstechnieken • Inhoud en betrekking • Vraagstelling- en interviewtechnieken • Luisteren, samenvatten, doorvragen • Interpretatie • Doel bepalen • Het belang van houding, intonatie en woordkeuze • Omgaan met verschillende gesprekspartners en ‘lastig’ gedrag • Feedback Gedurende de training wordt veelvuldig gebruik gemaakt van rollenspellen en praktijksimulaties.

24

Competenties Gespreksvaardigheid, luisteren, omgevings­ bewustzijn, samenwerken, tact/sensitief gedrag. Afsluiting De training wordt afgesloten met een toets. Bij een voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat.

Vooropleiding

Aantal deelnemers

geen

maximaal 10

Prijs per deelnemer (excl. BTW, incl. toets) Deelnemend bedrijf

5 375,–

Niet-deelnemend bedrijf

5 400,–

Duur

Tijd

2 dagen

09.30 – 16.30 uur

Cursuscatalogus InstallatieWerk | Communicatie & klantgerichtheid


21

Vergadertechnieken

Een vergadering of werkoverleg op een effectieve wijze laten verlopen vraagt om specifieke technieken. Het komt in organisaties regelmatig voor dat deze bijeenkomsten niet het beoogde resultaat behalen of zelfs uit de hand lopen. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat een vergadering of werkoverleg goed wordt voorbereid. Breng structuur aan en regisseer een bijeenkomst; dit levert tijdwinst op en voorkomt eventuele ergernissen.

Competenties Besluitvaardigheid, doelgerichtheid, gespreks­ vaardigheid, luisteren, tact/sensitief gedrag, zelfsturing. Afsluiting De training wordt afgesloten met een toets. Bij een voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat.

Doel De training ‘Succesvol vergaderen en werk­ overleg’ is hiertoe een handig hulpmiddel. De training is geschikt voor iedereen die regelmatig deelneemt aan vergaderingen of werkoverleggen. Maar ook voor degenen die de bijeenkomsten leiden, biedt deze training bruikbare tips. Inhoud • Het voorbereiden van bijeenkomsten • Plannen en informeren • Omgaan met storingen • De rol van de voorzitter, notulist en deelnemer • Taakgericht of procesgericht? • Op efficiënte manier begeleiden van de vergadering of het werkoverleg • Omgaan met discussies en weerstand • Vergaderen versus onderhandelen • Argumenteren • Praktijksimulatieoefeningen

Vooropleiding

Aantal deelnemers

Gesprekstechnieken (training 20)

maximaal 10

Prijs per deelnemer (excl. BTW, incl. toets) Deelnemend bedrijf

5 375,–

Niet-deelnemend bedrijf

5 400,–

Duur

Tijd

2 dagen

09.30 – 16.30 uur

Cursuscatalogus InstallatieWerk | Communicatie & klantgerichtheid

25


22

De monteur als ambassadeur

De monteur: het visitekaartje van een bedrijf Het succes van een (elektrotechnische) onderneming is mede afhankelijk van het persoonlijk optreden van de monteur en technicus. Hij kan in belangrijke mate bijdragen aan de verdere uitdieping van de commerciële relatie met cliënten. De perfecte monteur of technicus heeft een klantgerichte houding (behulp­ zaam en voorkomt irritaties) en is onder­ nemingsgericht (het alert zijn op en door­ geven van commerciële mogelijkheden).

Competenties Gespreksvaardigheid, klantgerichtheid, luisteren, samenwerken, tact/sensitief gedrag. Afsluiting De training wordt afgesloten met een toets. Bij een voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat.

Doel Het trainen van monteurs en technici die contact hebben met klanten, met als doel te werken aan een klantgerichte en ondernemingsgerichte houding. Inhoud • De ambassadeursrol van de monteur en technicus • De eerste indruk, lichaamstaal • Sociale en communicatieve vaardigheden • Klantgerichtheid en klantvriendelijkheid • Herkennen en benutten van verkoopkansen • Omgaan met klachten • Marktgericht denken en handelen • De externe en interne klant • Werken in teams • Afspraken maken met collega’s • Loyaliteit

26

Vooropleiding

Aantal deelnemers

geen

maximaal 10

Prijs per deelnemer (excl. BTW, incl. toets) Deelnemend bedrijf

5 375,–

Niet-deelnemend bedrijf

5 400,–

Duur

Tijd

2 dagen

09.30 – 16.30 uur

Cursuscatalogus InstallatieWerk | Communicatie & klantgerichtheid


Elektrotechniek

Cursuscatalogus InstallatieWerk | Elektrotechniek

27


26

Basiskennis Elektrotechniek (voor zij-instromers)

Om met elektrotechnische installaties te mogen werken, is het noodzakelijk om over voldoende elektrotechnische kennis te beschikken. Volgens het Arbobesluit moeten deze werkzaamheden worden uitgevoerd door minimaal voldoende onderrichte en daartoe bevoegde personen. De eerste stap naar kennis van de elektrotechniek is de basiskennis. Het herkennen en aansluiten van installatieonderdelen en de mogelijke gevaren die hieruit voort kunnen komen, zijn een goede stap in de richting. Naast het noodzakelijke theoretische gedeelte zal deze training voornamelijk praktisch georiënteerd zijn en kunnen na afloop eenvoudige storingen in installaties worden opgelost. Voor zij die werkzaam zijn als bijvoorbeeld monteur koeltechniek, rolluiken, tapwacht of werktuigkundig monteur bij een technische dienst is deze training een aanrader. Maar zeker ook voor mensen die zich willen oriënteren op het vakgebied van de elektrotechniek kan deze cursus bijzonder verhelderend zijn. Doel Het bijbrengen van vaardigheden en kennis waardoor mensen zonder een specifieke elektrotechnische opleiding zich staande kunnen houden bij het werken aan elektrotechnische installaties.

28

Cursuscatalogus InstallatieWerk | Elektrotechniek

Inhoud • Spanning stroom en weerstand • Wet van Ohm • Vermogen • Gelijkspanning en wisselspanning • Frequentie • Opwekking en transport van elektriciteit • 1-fase en 3-fase installaties • Schakelschema’s • Kleurcodering van draad en kabel • Beveiligingscomponenten • Gevaren van elektriciteit Afsluiting De deelnemer ontvangt na afloop van de training een bewijs van deelname. De training kan ook worden afgesloten met een toets via internet. Bij een voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat.

Vooropleiding

Aantal deelnemers

VMBO

maximaal 10

Prijs per deelnemer (excl. BTW, incl. toets) Deelnemend bedrijf

5 395,–

Niet-deelnemend bedrijf

5 420,–

Duur

Tijd

2 dagen

09.30 – 16.30 uur


ICT & infratechniek

Cursuscatalogus InstallatieWerk | ICT & infratechniek

29


30

Introductie ICT

ICT-netwerken worden steeds belangrijker. Zorgtoepassingen, huisautomatisering, beveiliging, telefonie en multimedia worden steeds vaker aangesloten op ICT-netwerken, die zich zowel binnenshuis als buitenshuis bevinden. Technici zoals verwarmings­ monteurs en elektrotechnici moeten over een zekere basiskennis van de netwerken en de daarbij behorende toepassingen beschikken. Tegenwoordig heeft vrijwel ieder intelligent apparaat een bekabelde of draadloze netwerkaansluiting of wordt via een PC-systeem geprogrammeerd. Doel Het theoretisch en praktisch kennis­maken met de basisprincipes van bekabelings­ infrastructuur, netwerkapparatuur en rand­ apparatuur in ICT-netwerken. De training is een voorbereiding op de certificerende vervolgtrainingen ICT-netwerken (ICT-Keur).

Inhoud De training bestaat uit diverse praktische cases waarin de volgende onderwerpen worden behandeld: • Overview ICT-netwerken voor data, spraak en multimedia • Het aanleggen en testen van bekabelingsinfrastructuren • Het aanleggen en configureren van netwerkapparatuur • Het installeren en configureren van PC-systemen • Internet en intranet • Beveiliging van netwerken en netwerkapparatuur • Het aanleggen van een eenvoudig netwerk en verbinden met internet Afsluiting De training wordt afgesloten met een toets. Bij een voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat.

Vooropleiding

Aantal deelnemers

VMBO met ervaring in de elektrotechniek

maximaal 10

Prijs per deelnemer (excl. BTW, incl. toets)

30

Deelnemend bedrijf

5 325,–

Niet-deelnemend bedrijf

5 345,–

Duur

Tijd

2 dagen

09.30 – 16.30 uur

Cursuscatalogus InstallatieWerk | ICT & infratechniek


31


Husnu is nog lang niet uitgeleerd!

Husnu Ankarali (18) is ambitieus. Hij behaalde zijn middel­ bare schooldiploma aan het Grafisch Lyceum en koos daarna voor de MBO-opleiding ‘Printmedia’. Na twee jaar van het grafische te hebben geproefd, kwam Husnu tot de ontdekking dat zijn hart toch ergens anders ligt. Drie keer raden waar: in de techniek natuurlijk. Dat is de passie van Husnu.

‘Mijn vader is DTP’er en samen hadden wij één toekomstdroom: een eigen zaak in printmedia beginnen. Alleen hoe langer ik met mijn opleiding bezig was, hoe minder mijn motivatie werd om de opleiding af te maken. “Dit is het toch niet helemaal”, dacht ik steeds. Op een dag nam ik thuis de stapel huis-aan-huisreclame door en tussen al die reclamefolders vond ik een advertentie van InstallatieWerk. De advertentie maakte mij meteen nieuwsgierig. Ik ben aardig technisch aangelegd en de combinatie van werken en leren (BBL) sprak mij erg aan. Omdat ik zo enthousiast was, ben ik gestopt met de opleiding ‘Printmedia’ en heb ik mij opgegeven voor de opleiding ‘Elektromonteur’. En hier sta ik dan, in de praktijkruimte van InstallatieWerk ZuidHolland.’

32

Leren volgens de Beroepsbegeleidende Leerweg klonk Husnu dus als muziek in de oren. Niet meer elke dag naar school, maar toch heel veel leren en praktijkervaring opdoen. Maar waar gaat hij dan de fijne kneepjes van het vak leren? ‘InstallatieWerk heeft al een bedrijf voor mij gevonden. Dat is best snel geregeld, want ik ben nog maar net met mijn opleiding begonnen. Ik ga vier dagen per week bij een branddetectie- en beveiligingsinstallateur in Rotterdam werken. Ik heb er erg veel zin in. Ze installeren vooral inbraakalarmen en beveiligingscamera’s. En zoals ik hier elke dag iets nieuws leer, zoals bijvoorbeeld buisbuigen en lampjes aansluiten, zal ik daar vast ook heel veel opsteken. Als ik eenmaal deze opleiding achter de rug heb, ga ik verder met studeren. Dezelfde opleiding als nu, alleen dan op HBO-niveau.’


‘Ik heb erg veel zin om praktijkervaring op te doen!’

33


31

Introductie Infratechniek

ICT-netwerken worden steeds belangrijker. Zorgtoepassingen, huisautomatisering, beveiliging, telefonie en multimedia worden steeds vaker aangesloten op ICT-netwerken, die zich zowel binnenshuis als buitenshuis bevinden. Technici die data-, CATV- en telecommunicatienetwerken aanleggen en aansluiten, moeten over een zekere basiskennis beschikken van de netwerken en de daarbij behorende toepassingen buitenshuis. Door de opkomst van glasvezelnetwerken is er in dit vakgebied een grote vraag naar goed geschoolde technici.

Afsluiting Na afloop van de training ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname en bij voldoende resultaat het TKF certificaat (Hoogbouw huisaansluiting).

Doel Op theoretische en praktische wijze kennismaken met de basis­principes van glasvezel- en koperbekabelings­infra­ structuren van CATV-, data- en tele­ communicatienetwerken. Het accent ligt hierbij op de glasvezel­netwerken. Tevens is deze training een voorbereiding op certificerende vervolg­trainingen Infranetwerken. Inhoud Tijdens diverse praktische cases worden de volgende onderwerpen behandeld: • Overview Infra-netwerken voor data, spraak en multimedia • Het aanleggen en afmonteren van een huisaansluiting (FTTH) • Het blazen van glasvezelkabels • Het lassen en testen van diverse FTTH concepten

34

Vooropleiding

Aantal deelnemers

VMBO

maximaal 10

Prijs per deelnemer (excl. BTW, incl. toets) Deelnemend bedrijf

5 435,–

Niet-deelnemend bedrijf

5 455,–

Duur

Tijd

2 dagen

09.30 – 16.30 uur

Cursuscatalogus InstallatieWerk | ICT & infratechniek


Installatie & montage

Cursuscatalogus InstallatieWerk | Installatie & montage

35


40

Brandmeldinstallaties Basis

Brandbeveiliging is gebonden aan een groot aantal regels en voorschriften. Deze basis­ training is bedoeld voor monteurs die onder regie van een gecertificeerde brandmeld­ installateur aan een brandmeldinstallatie werken. Doel Door de verkregen kennis en vaardigheden kunnen de monteurs hun werkzaamheden verantwoord uitvoeren. Inhoud • Doel van een brandmeldinstallatie • Voorwaarden om te komen tot een gecertificeerde installatie • Het verschil tussen ongewenste en onechte meldingen en beschikbaarheid • Het verloop van brand kunnen benoemen • Herkennen van componenten van een brandmeldinstallatie volgens de NEN 2535 • Verschil tussen een conventionele en analoge centrale • Detectiezone, alarmeringszone en sturingszone • Installeren van leidingen • Functiebehoud • Melders in relatie tot het brandverschijnsel • Eigenschappen van diverse vormen van bewaking • Huismelders en rookschakelaars

36

De training wordt in de vorm van een presentatie gegeven. Hierbij worden de deel­nemers met behulp van een onderwijsleergesprek actief betrokken. Zij ontvangen een hand-out aan­gevuld met tekst en tekeningen. Ter ondersteuning worden tijdens de training video­fragmenten getoond. Afsluiting De training wordt afgesloten met een toets. Bij een voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat. De training maakt geen deel uit van de certificeringregeling BMI, zoals deze wordt uitgevoerd door de NCP.

Vooropleiding

Aantal deelnemers

VMBO elektrotechniek

maximaal 12

Prijs per deelnemer (excl. BTW, incl. toets) Deelnemend bedrijf

5 175,–

Niet-deelnemend bedrijf

5 185,–

Duur

Tijd

1 dag

09.30 – 16.30 uur

Cursuscatalogus InstallatieWerk | Installatie & montage


41

Installeren van brandmeldinstallaties

De brandveiligheid is een complexe materie. In deze training worden de brandveiligheids­ filosofie in zijn algemeenheid en die van de brand­detectie in het bijzonder uiteen­ gezet. Tijdens de training komen naast theoretische aspecten ook praktische aspecten van brandmeldinstallaties aan de orde.

Afsluiting De training wordt afgesloten met een toets. Bij een voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat en kan men deelnemen aan het examen. Examinering maakt geen onderdeel uit van de training. Indien u examen wilt afleggen, kunt u zich hiervoor aanmelden op de website www.ncp.nl.

Doel Kennis en vaardigheden aanbieden die kunnen leiden tot kwalificatie in de brandbeveiligingsbranche. Inhoud • Brandbeveiliging • Risicobeoordeling • Brandmelding • Algemene apparatuureisen • De opbouw van een brandmeldsysteem • Componenten • Principewerking brandmeldsystemen • Netwerkconfiguraties • Planning en projectering • Sturingen uit brandmeldinstallaties • Elektrische installatie • Beheer • Controle en onderhoud • Alarmorganisatie • Het openbare meldsysteem • Brandbeveiligingsinstallaties

Vooropleiding

Aantal deelnemers

MTS of TSI

maximaal 14

Prijs per deelnemer (excl. BTW, incl. toets) Deelnemend bedrijf

5 380,–

Niet-deelnemend bedrijf

5 410,–

Duur

Tijd

3 dagen

09.30 – 16.30 uur

Cursuscatalogus InstallatieWerk | Installatie & montage

37


42

Inwendige bliksembeveiliging overspanningsbeveiliging

Een ononderbroken energievoorziening is vaak noodzakelijk. Processen mogen immers niet worden verstoord. Door het toepassen van steeds gevoeligere elektronische schakelingen in apparaten en het koppelen hiervan in netwerken, wordt de gevoeligheid voor overspanning steeds groter. Dit versterkt de noodzaak tot het installeren van een inwendige bliksembeveiliging/ overspanningbeveiliging.

Afsluiting De training wordt afgesloten met een toets. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat.

Doel Deze training geeft inzicht in het ontwerpen, bouwen en inspecteren van bliksem- en overspanningbeveiligingsinstallaties. De training richt zich voornamelijk op degenen die deze installaties ontwerpen en inspecteren. Maar ook voor de leiding­ gevende monteur die betrokken is bij de bouw van deze installaties is de training een aanrader. Daarnaast richt de training zich op projectontwikkelaars, opdrachtgevers en adviseurs die dergelijke installaties realiseren. Inhoud • Risicomanagement • Stoorbronnen • Koppelmechanismen • Stoorspanningstype • Stoorvastheid • Zoneconcept • Overspanningsbeveiliging • Toepassingen • Normen en documentatie • Functionele aarde (optioneel)

38

Vooropleiding

Aantal deelnemers

MBO werk- en denkniveau

maximaal 12

Prijs per deelnemer (excl. BTW, incl. toets) Deelnemend bedrijf

5 310,–

Niet-deelnemend bedrijf

5 330,–

Duur

Tijd

2 dagen

09.30 – 16.30 uur

Cursuscatalogus InstallatieWerk | Installatie & montage


39


44

Veiligheidsinspectie woninginstallaties NTA 8025, elektra, gas en water

In opdracht van VNG en VROM heeft een landelijke werkgroep ‘NTA 8025’ opgesteld voor het beoordelen van de veiligheid van installaties en voorzieningen in bestaande woningen. Bestaande woningen worden nu volgens deze methodiek beoordeeld. Voor installateurs, medewerkers van inspectie­ bureaus, woningcorporaties, etc. is het belangrijk deze beoordelingsmethodiek te leren hanteren. Voor de indeling in de trainingsgroepen wordt onderscheid gemaakt tussen werknemers met en zonder elektro­ technische vooropleiding. Beide groepen doorlopen een aangepast eigen programma. Doel Het doel van deze training is inspecteurs en installateurs met een elektra, gas en/of waterachtergrond inzicht te geven in de beoordelingsmethodiek ‘NTA 8025’. In deze training wordt hen vaardigheden bijgebracht om de veiligheid van elektra-, gas- en waterinstallaties en –voorzieningen te beoordelen volgens de nieuwe ‘NTA 8025’ norm. Op dag twee en drie van deze training wordt theorie afgewisseld met praktisch meten aan gesimuleerde woninginstallaties. Inhoud • NTA 8025 organisatie • Beoordelingsfrequentie bepalen • Visuele boordeling van elektrische gas- en waterinstallaties • Elektrische metingen: isolatieweerstand, circuitweerstand, aardverspreidingsweerstand, aardlekschakelaars en beschermingsleidingen

40

• Gasmetingen: dichtheidmeting, CO, corrosie, uitleg van de opbouw en de werking in elektrische-, gas- en waterinstallaties in woningen. • Het beoordelen van het veiligheidsrisico en het geven van een advies ten aanzien van noodzakelijke aanpassingen • Veiligheidsaspecten bij het beoordelen • Het praktisch meten aan bestaande elektra-, gas- en waterinstallaties, waarbij de nadruk ligt op het meten aan de elektrische installatie. Afsluiting Na afloop van de training wordt getest of de deelnemer zelfstandig en veilig diverse metingen kan verrichten en de juiste conclu­ sies kan trekken. Bij een voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat. Extra informatie Er wordt onderscheid gemaakt tussen werk­nemers met en zonder elektro­technische voor­opleiding. Graag vermelden of u wel of niet een elektrotechnische vooropleiding heeft. Dag twee en drie vinden plaats in Helmond. Vooropleiding

Aantal deelnemers

Installatietechniek E of Gas/Water

maximaal 12

Prijs per deelnemer (excl. BTW, incl. toets) Deelnemend bedrijf

5 385,–

Niet-deelnemend bedrijf

5 405,–

Duur

Tijd

3 dagen

09.30 – 16.30 uur

Cursuscatalogus InstallatieWerk | Installatie & montage


Leiderschap

Cursuscatalogus InstallatieWerk | Leiderschap

41


50

Leidinggeven, motiveren en coachen

Wanneer je als medewerker doorgroeit naar een leidinggevende functie verandert er veel. Bij een leidinggevende functie hoort immers een heel ander takenpakket. Zo vormt de leidinggevende een belangrijke schakel tussen de directie, de opdrachtgever en het uitvoerend personeel. Enerzijds functioneert hij als beleidsvertaler naar de medewerkers en anderzijds als hun spreekbuis tegenover de directie. Doel Sommigen zijn geboren leiders en sommigen moeten hun draai nog weten te vinden. Ook als leidinggevende leer je elke dag weer en om de kwaliteit van leidinggeven te verbeteren, is het volgen van deze training een aanrader. De training is op de praktijk gericht en is bestemd voor de leidinggevende monteur, dat wil zeggen leidinggevenden in het lage- en middenkader. Inhoud • De rol van de leidinggevende monteur • Motiveren van de medewerkers? • Teambuilding: ‘alle neuzen één kant op’ • Omgaan met werkdruk • Inzicht ontwikkelen in de stijlen van leidinggeven • Het voeren van een werkoverleg • Medewerkers leren betrekken bij een project • De invloed die de leidinggevende heeft op de mentaliteit van de groep • Opbouwende feedback geven • De taakbewustheid van de leidinggevende

42

Cursuscatalogus InstallatieWerk | Leiderschap

• Houding, gedrag en mentaliteit van de leidinggevende • Het leren kijken door de bril van de medewerkers • Het inleven in de problemen van de medewerkers Competenties Confronteren, delegeren, mensgericht leiderschap, organisatiesensitiviteit, overwicht, taakgericht leiderschap en zelfsturing. Afsluiting De training wordt afgesloten met een toets. Bij een voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat.

Vooropleiding

Aantal deelnemers

Gesprekstechnieken (training 20)

maximaal 10

Prijs per deelnemer (excl. BTW, incl. toets) Deelnemend bedrijf

5 475,–

Niet-deelnemend bedrijf

5 495,–

Duur

Tijd

3 dagen

09.30 – 16.30 uur


43


51

Functioneringsgesprekken

Bij succesvol leidinggeven en motiveren hoort ook het voeren van gestructureerde gesprekken tussen leidinggevende en mede­werker. Regelmatig feedback geven en ontvangen draagt bij aan een gezonde en open werksfeer en brengt een verhoogde motivatie met zich mee. Na deze training bent u in staat een goed functionerings­ gesprek te voeren.

Competenties Coachen, confronteren, gespreks­vaardig­ heid, oordeelsvorming, samen­werken. Afsluiting De training wordt afgesloten met een toets. Bij een voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat.

Doel De training is bedoeld om (aankomende) leidinggevenden handige tips te bieden die van pas komen bij de door hen te voeren functioneringsgesprekken met medewerkers. Inhoud • Het doel van functioneringsgesprekken • Structuur, voorbereiden en frequentie van functioneringsgesprekken • Het verschil tussen functionerings- en beoordelingsgesprekken • Formulieren en systemen • Open communiceren en feedback geven • De valkuilen van functioneringsgesprekken • Het kernkwadrant in functioneringsgesprekken • Slecht nieuwsgesprekken • Oefenen aan de hand van voorbeelden uit de praktijk

Vooropleiding

Aantal deelnemers

Gesprekstechnieken (training 20)

maximaal 10

Prijs per deelnemer (excl. BTW, incl. toets)

44

Cursuscatalogus InstallatieWerk | Leiderschap

Deelnemend bedrijf

5 375,–

Niet-deelnemend bedrijf

5 400,–

Duur

Tijd

2 dagen

09.30 – 16.30 uur


Normen & wetten

Cursuscatalogus InstallatieWerk | Normen & wetten

45


60

EMC (Elektro Magnatical Compatibility)

De vakkennis van veel elektrotechnici op het gebied van EMC (Elektro Magnatical Compatibility) is vaak minimaal. Regelmatig komt het voor dat elektrische systemen en apparaten storingen vertonen die voor elektrotechnici onverklaarbaar zijn. Omdat er geen rekening wordt gehouden met de elementaire eisen op het gebied van EMC, beïnvloeden installaties en apparaten elkaar op een zodanige wijze dat ze niet storingsvrij kunnen werken. Vaak wordt pas na vallen en opstaan een oplossing voor het probleem gevonden. Toch is het mogelijk bij het ontwerp van elektrotechnische installaties en bij het installeren van installaties een groot aantal valkuilen te voorkomen. Doel Kennis en inzicht bijbrengen zodat elektrotechnici de EMC-principes kunnen toepassen bij het ontwerpen en installeren van elektrische installaties en systemen. Voor elektrotechnici die elektro­technische installaties, panelen en machines ontwerpen, monteren en inspecteren, is deze training een aan­rader. Vooral voor project­leiders is het belangrijk dat zij de elementaire EMC-eisen kunnen inter­preteren bij het samen­bouwen van meerdere technische installaties. Te denken valt aan bijvoorbeeld brandmeld­ installaties, besturings­installaties, meet- en regelinstallaties en sterkstroominstallaties waarbij verschillende installatie­bedrijven betrokken kunnen zijn.

46

Inhoud • Stoorbronnen • Overdrachtprincipes (galvanisch, inductief, capacitief, elektromagnetisch) • Elektrische principes • Theorie van de maatregelen (zoneconcept, stoorvastheid, aarding, afscherming, filtering, afstand) • Maatregelen in de praktijk • Montage van kasten, aarding, kabelgoten, filters en bekabelingssystemen • Indicatieve metingen • Probleembenadering, bron- of symptoom­ bestrijding, het aan/uit principe • Praktijkvoorbeelden, opzet, aarding, opzet kabelschachten, opzet gebouw, opzet kabeltracé, opzetkasten Afsluiting De training wordt afgesloten met een toets. Bij een voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat.

Vooropleiding

Aantal deelnemers

Basiskennis elektrotechniek

maximaal 12

Prijs per deelnemer (excl. BTW, incl. toets) Deelnemend bedrijf

5 410,–

Niet-deelnemend bedrijf

5 430,–

Duur

Tijd

3 dagen

09.30 – 16.30 uur

Cursuscatalogus InstallatieWerk | Normen & wetten


62

NEN 1010; 2007 voor monteurs, opfristraining

Hantering van de norm NEN 1010 is van groot belang bij het installeren van laagspanningsinstallaties. Niet alleen de ontwerper moet kennis van deze norm hebben, maar ook de monteur. Oplevering en controle moeten worden uitgevoerd op basis van de meest actuele richtlijnen die de norm voorschrijft. Een training NEN 1010 is in de huidige tijd een verantwoorde investering. Vaak kan een opfristraining al het gewenste resultaat opleveren.

Afsluiting De training wordt afgesloten met een toets. Bij een voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat.

Doel Opfrissen van kennis en vaardigheden op het gebied van NEN 1010, zodat de deelnemers op een verantwoorde manier hun werkzaamheden kunnen verrichten. Inhoud Afhankelijk van de deelnemers, zal tijdens de training meer of minder aandacht worden besteed aan de volgende onderdelen: • Definities • Beschermingsgraden • Bescherming tegen aanraking • Toepassen van aardlekschakelaars • Tijdelijke installaties • Bevoegdheden van personen • Veiligheidsmaatregelen • Visuele controle • Tekeningcontrole • Metingen en beproevingen

Vooropleiding

Aantal deelnemers

Afhankelijk van de doelgroep

maximaal 12

Prijs per deelnemer (excl. BTW, incl. toets) Deelnemend bedrijf

5 175,–

Niet-deelnemend bedrijf

5 195,–

Duur

Tijd

1 dag

09.30 – 16.30 uur

Cursuscatalogus InstallatieWerk | Normen & wetten

47


63

NEN-EN 50110/NEN 3140

Bedrijfsvoering van elektrische laagspanningsinstallaties (basis) Deze training is bestemd voor iedereen die vanuit zijn/haar functie op de hoogte moet zijn van de NEN-EN 50110/NEN 3140 werkvoorschriften. Medewerkers die door hun organisatie worden aangewezen als vakbekwaam persoon, moeten op de hoogte zijn van deze voorschriften. Een aanwijzing tot vakbekwaam persoon dient plaats te vinden wanneer de medewerker in kwestie elektrotechnische werkzaamheden verricht of wanneer hij/zij aan dergelijke werkzaamheden leiding geeft. Doel Deelnemers worden tijdens deze cursus gewezen op de algemeen van toepassing zijnde aspecten die noodzakelijk zijn voor het veilig beheren van laagspanningsinstallaties en elektrische arbeidsmiddelen. Ook wordt aandacht besteed aan de voorschriften die gelden voor het veilig verrichten van elektrotechnische werkzaamheden. Inhoud • Regelgeving veiligheid: Arbowet, Arbobesluit, EN 50110/NEN 3140 • Risico’s elektrotechniek: Elektrocutie, brandwonden (vlambogen) en brandgevaar • Organisatorische verplichtingen conform EN 50110/NEN 3140: Aanwijzingen, opdrachten en procedures, hulpverlening, toegang tot technische ruimten, werken bij derden/verantwoordelijkheden • Eisen aan hulpmiddelen: Geïsoleerd gereedschap, beschermingsmiddelen,

48

A-tang, Universeelmeter/cat. indeling (gem. RMS, true RMS), dubbelpolige spanningsaanwijzer • Procedures EN 50110/NEN 3140: Spanningsloos maken van een installatie/apparaat • Werken nabij actieve delen onder spanning • Inspectie elektrische arbeidsmiddelen/ installaties • Werken in nauw geleidende ruimten met elektrische apparaten en gereedschappen Afsluiting De training wordt afgesloten met een toets. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat. Extra informatie Tevens kunnen wij voor u een tweedaagse training verzorgen.

Vooropleiding

Aantal deelnemers

Elektrotechnische vooropleiding niveau 2

maximaal 14

Prijs per deelnemer (excl. BTW, incl. toets) Deelnemend bedrijf

5 155,–

Niet-deelnemend bedrijf

5 170,–

Duur

Tijd

1 dag

09.30 – 16.30 uur

Cursuscatalogus InstallatieWerk | Normen & wetten


49


‘Niet alleen nieuwe kennis, maar ook een vast maandsalaris: het kan niet beter!’

50


Een baan in de beveiligingstechniek: echt iets voor Awais!

Al van kleins af aan weet Awais Butt (21) het zeker: werken in de techniek is helemaal zijn ding. Nadat hij zijn VMBO-opleiding had afgerond, lag het dus voor de hand dat hij voor een technische opleiding zou kiezen. De opleiding tot elektromonteur trok zijn aandacht.

Inmiddels zit Awais in het laatste jaar van de twee jaar durende opleiding. Omdat hij niet het type is dat graag de hele week in de schoolbanken zit, doet hij de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). Normaal gesproken houdt dat in dat een leerling één dag per week naar school gaat en vier dagen in de week praktijkervaring bij een bedrijf opdoet. Bij Awais ligt het allemaal iets anders. ‘Ik heb eerst de opleiding via de Beroepsopleidende Leerweg (BOL) bij het Albeda College gevolgd. Tijdens deze opleiding moet je vier praktijkopdrachten maken, maar tijdens mijn stage kreeg ik daar nauwelijks de ruimte voor. Ik was alleen nog maar aan het werk en mijn school schoot er nogal bij in. Omdat ik toch graag dat papiertje wilde hebben, besloot ik te switchen van BOL naar BBL. Ik moet nog twee praktijkopdrachten maken en daar heb ik nu in de praktijkruimte van InstallatieWerk Zuid-Holland alle tijd en ruimte voor.’ Awais is dus nu vijf dagen per week te vinden in de praktijkruimte. Als hij zijn twee opdrachten heeft afgerond, moet hij nog een examenopdracht maken en dan is hij klaar om de arbeidsmarkt te bestormen. ‘Ik leer hier erg veel. We oefenen hier met

huisinstallaties, kabelinstallaties en andere elektrotechnische basishandelingen. We kunnen hier ook extra cursussen volgen. Hoe meer je kunt leren, hoe beter. Zo heb ik ook de cursus VCA gevolgd en dat is voor onze branche erg belangrijk. Wat ik zo fijn vind aan de BBL, is dat je niet alleen heel veel nieuws leert, maar dat je er ook voor betaald krijgt. Dan doe je toch beter je best. Toen ik een paar jaar geleden stage liep, werkte ik zoveel, maar een stagevergoeding kreeg ik niet. Nu is dat wel anders. Dankzij InstallatieWerk. Het is allemaal erg goed geregeld.’ Bijna klaar dus, Awais, om als elektro­ monteur aan de slag te gaan. Maar welke richting heeft hij zelf voor ogen? ‘Ik zou het super vinden om de beveiligingstechniek in te gaan. Volgens mij is daar aardig wat geld in te verdienen. Ik zou mij dan bezig willen houden met het aanleggen van brandinstallaties, rookmelders en dergelijke. Bijvoorbeeld in een ziekenhuis of in woningen. Maar eerst moet ik mijn examen halen. Dat gaat wel lukken hoor!’

51


64

NEN 1010; 2007 voor monteurs

De normering NEN 1010 is van groot belang bij het installeren van laag­ spannings­installaties. Niet alleen de ontwerper moet kennis van deze norm hebben, maar ook de monteur. Op basis van de meest actuele richtlijnen van NEN 1010 moeten opleveringen en controles worden uitgevoerd. Omdat de richtlijnen aan veranderingen onderhevig zijn, is het volgen van deze training een verantwoorde investering.

Afsluiting De training wordt afgesloten met een toets. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat.

Doel Het bijbrengen van kennis en vaardigheden omtrent de normering NEN 1010, zodat werkzaamheden op een verantwoorde manier worden verricht. Inhoud Afhankelijk van de doelgroep kan de training uit de volgende onderdelen bestaan: • Definities • Beschermingsgraden • Bescherming tegen aanraking • Toepassen van aardlekschakelaars • Tijdelijke installaties • Bevoegdheden van personen • Veiligheidsmaatregelen • Visuele controle • Tekeningcontrole • Metingen en beproevingen

52

Vooropleiding

Aantal deelnemers

Variabel, afhankelijk van de doelgroep

maximaal 12

Prijs per deelnemer (excl. BTW, incl. toets) Deelnemend bedrijf

5 295,–

Niet-deelnemend bedrijf

5 315,–

Duur

Tijd

2 dagen

09.30 – 16.30 uur

Cursuscatalogus InstallatieWerk | Normen & wetten


Taalvaardigheden

Cursuscatalogus InstallatieWerk | Taalvaardigheden

53


70

Basiscursus Technisch Engels

Op school Engels gehad, maar toch lastig om Engelstalige handleidingen en werkinstructies te lezen? Kost het teveel tijd en maakt het u onzeker? Dan is het wellicht een goed idee om deze Basiscursus Technisch Engels te volgen. Aan de hand van bestaande handleidingen en (veiligheids)instructies behandelen we de meest voorkomende technische termen op uw vakgebied. Zo leert u sneller, nauwkeuriger en vooral veiliger te werken. Belangrijk voor uzelf en voor uw werkgever! Doel Deze training van zes halve dagen is bedoeld voor technici die Engelstalige handleidingen en instructies moeten lezen. Tijdens de training wordt er geoefend op het lezen van deze Engelstalige technische teksten, met als doel handigheid en snelheid te creëren. Deelnemers leren veelvoorkomende woorden en constructies te herkennen en veel gemaakte fouten te voorkomen. Door een goede technische woordenschat op te bouwen, kunnen handleidingen en voorschriften nauwkeuriger worden opgevolgd. Inhoud In deze training komen de structuur en basisprincipes van de Engelse taal aan de orde. We behandelen lees- en vertaal­ strategieën en baseren ons daarbij op: • Handleidingen • (Veiligheids)voorschriften • Technische instructies • Eigen materiaal van de deelnemers

54

Theorie en oefeningen wisselen elkaar voort­ durend af. U krijgt praktische tips en over­ zichtelijke modellen aangereikt die houvast geven bij het sneller en nauwkeuriger lezen van Engelstalige technische teksten. Om de training zo praktijkgericht mogelijk te maken, kunt u uw eigen bedrijfsmateriaal meenemen. Graag zelfs! Afsluiting De training wordt afgesloten met een toets. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat. De smaak te pakken? Wilt u na deze training nog verder leren, dan kunt u de training ‘Technisch Engels voor Gevorderden’ (training 71) volgen. Ook deze training wordt door InstallatieWerk Cursusorganisatie aangeboden.

Vooropleiding

Aantal deelnemers

VMBO met (enige) ervaring in het lezen van Engelstalige teksten.

maximaal 8

Prijs per deelnemer (excl. BTW, incl. toets) Deelnemend bedrijf

5 700,–

Niet-deelnemend bedrijf

5 725,–

Duur

Tijd

6 dagdelen

09.30 – 12.30 uur of 13.30 – 16.30 uur

Cursuscatalogus InstallatieWerk | Taalvaardigheden


55


71

Technisch Engels voor gevorderden

Voor de technicus van nu is het (leren) lezen van Engelstalige handleidingen en documenten van groot belang. Een beter begrip van veelvoorkomende technische termen en uitdrukkingen maakt het uitbrengen van aanbiedingen en het juist uitvoeren van werkzaamheden immers veel eenvoudiger. De kwaliteit en precisie van het geleverde werk worden vergroot, de werkomstandigheden veiliger en bovendien levert het ook nog eens tijdwinst op! Doel Deze training van zes halve dagen is bedoeld voor technici die regelmatig Engelstalige stuk­ ken onder ogen krijgen en die op MBO/HBOniveau actief zijn. Tijdens de training wordt er geoefend op het lezen van deze Engelstalige technische teksten, met als doel handigheid en snelheid te creëren. Deelnemers leren veelvoorkomende woorden en constructies te herkennen en veel gemaakte fouten te herkennen. Door een goede technische woordenschat op te bouwen, kunnen hand­ leidingen en voorschriften nauwkeuriger worden opgevolgd. Inhoud In deze training komen de structuur en basis­principes van de Engelse taal aan de orde. We behandelen lees- en vertaal­ strategieën en baseren ons daarbij op: • Handleidingen • (Veiligheids)voorschriften • Technische instructies • Bestekken • Projectbeschrijvingen • Eigen materiaal van de deelnemers

56

Theorie en oefeningen wisselen elkaar voort­durend af. U krijgt praktische tips en overzichtelijke modellen aangereikt die houvast geven bij het sneller en nauwkeuriger lezen van Engelstalige technische teksten. Om de training zo praktijkgericht mogelijk te maken, kunt u uw eigen bedrijfsmateriaal meenemen. Graag zelfs! Afsluiting De training wordt afgesloten met een toets. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat. Basiscursus Wilt u liever op een iets lager niveau instappen (omdat u bijvoorbeeld onzeker bent over uw kennis), dan kan dat natuurlijk. In dat geval raden we de ‘Basiscursus Technisch Engels’ aan (training 70). Vervolgens kunt u alsnog training 71 volgen.

Vooropleiding

Aantal deelnemers

MBO/HBO met (enige) ervaring in het lezen van Engelstalige technische teksten.

maximaal 8

Prijs per deelnemer (excl. BTW, incl. toets) Deelnemend bedrijf

5 700,–

Niet-deelnemend bedrijf

5 725,–

Duur

Tijd

6 dagdelen

09.30 – 12.30 uur of 13.30 – 16.30 uur

Cursuscatalogus InstallatieWerk | Taalvaardigheden


Verkeersveiligheid

Cursuscatalogus InstallatieWerk | Verkeersveiligheid

57


80

Rijbewijs E bij B, aanhangwagentraining – 1 dag

Vóór 1 januari 1984 kregen personen die hun klein of groot rijbewijs haalden auto­ matisch het rijbewijs voor aanhang­wagen erbij. Na 1 januari 1984 is deze regeling vervallen en is hiervoor een speciaal rijexamen nodig. Rijden met een aanhangwagen zonder het E-rijbewijs kan vervelende gevolgen hebben. Ten eerste bestaat het risico dat de bestuurder wordt bekeurd. Veel ernstiger zijn de gevolgen voor de verzekering. Iedere auto­polis bevat namelijk uitsluitingclausules en één daarvan betreft het niet rijden met het vereiste rijbewijs. Doel Deze training is een aanrader voor mede­ werkers die na 1 januari 1984 het rijbewijs B hebben behaald en die voor het uitvoeren van hun werk een rijbewijs E nodig hebben. Maar ook medewerkers die vanwege de uitoefening van hun werkzaamheden een personen-, dan wel bestelauto met aangekoppelde aanhanger besturen, kunnen zich opgeven voor deze training. Opleidingseisen De bestuurder van een personen- of bestelauto moet beschikken over een B-rijbewijs. Het is toegestaan met dit rijbewijs een aanhangwagen te trekken tot een totaalgewicht (eigen gewicht plus laadvermogen) van 750 kg. Voor een aanhangwagen met een totaalgewicht van meer dan 750 kg is een E-rijbewijs nodig. Dit geldt alleen als het gewicht groter is dan dat van het trekkende

58

voertuig. Deze eis geldt ook als het totale gewicht van het trekkende voertuig met aanhanger meer dan 3.500 kg bedraagt. De training en het examen vinden plaats in een door een geschikt bevonden rijschool beschikbaar gestelde voertuigcombinatie. Inhoud Een professionele rijinstructeur behandelt, zowel in de theorie als in de praktijk, hoe men met een voertuig met een daaraan vastgekoppelde aanhangwagen moet omgaan. Afsluiting Aan het einde van de trainingsdag vindt er een rijexamen voor het rijbewijs categorie E plaats, afgenomen door het CBR. Locaties Uitvoering op diverse locaties in het gehele land. Afmelden Na toewijzing van een examendatum door het CBR, kan de training niet meer kosteloos worden geannuleerd. Vooropleiding

Aantal deelnemers

Geldig Nederlands rijbewijs B

1

Prijs per deelnemer (excl. BTW, incl. examen) Deelnemend bedrijf

5 525,–

Niet-deelnemend bedrijf

5 545,–

Duur

Tijd

1 dag (incl. examen)

Cursuscatalogus InstallatieWerk | Verkeersveiligheid


59


Adressen

InstallatieWerk Zuid-Holland

Stichting ElektroWerk Noord-Nederland

Gegevens ROI’s

Hoofdkantoor Industrieweg 137 3044 AS Rotterdam T 010 – 262 22 23

Regiokantoor Borgstee 25 9403 TS Assen T 0592 - 40 99 60

ROI Achterhoek-Rivierenland Bieslook 24 6942 SG Didam T 0316 – 22 74 10

Regiokantoor sector Noord Verrijn Stuartlaan 19 2288 EK Rijswijk T 070 – 415 08 29

Opleidingslocaties Leeuwarden, Zwolle, Groningen

ROI Brabant Apennijnenweg 5 5022 DT Tilburg T 013 – 543 20 55

Regiokantoor sector Zuid Burg. Hazenberglaan 405 3078 HG Rotterdam T 010 – 483 69 24

InstallatieWerk Noord-Holland Regiokantoor Postbus 7 1800 AA Alkmaar J.J.P Oudweg 8 1703 DE Heerhugowaard T 072 – 571 56 99

InstallatieWerk Zuid-Oost Regiokantoor Kasteel Hillenraedstraat 1 6043 HA Roermond T 0475 – 34 67 67

60

Stichting ElektroWerk Midden-Oost Nederland Regiokantoor Celsiusbaan 4a 3439 NC Nieuwegein T 030 – 600 00 00 Opleidingslocaties Deventer, Ede, Hengelo, Nieuwegein, Apeldoorn

Stichting ElektroWerk Brabant T 076 – 543 66 96 Opleidingslocaties Breda, Eindhoven, Zevenaar

ROI Noord Nederland Oeverkruid 10 9738 AK Groningen T 050 – 544 55 77 ROI Oost Postbus 895 7301 BC Apeldoorn Arnhemseweg 107 7331 BD Apeldoorn T 055 – 529 52 00 ROI Utrecht Tennesseedreef 18 3565 CJ Utrecht T 030 – 264 20 30 ROI Zuid-West Nederland Postbus 470 4600 AL Bergen op Zoom Nobellaan 21 4622 AH Bergen op Zoom T 0164 – 23 40 30


Voor meer informatie over de opleidings足 locaties verwijzen wij u naar onze website www.installatiewerknederland.nl


Colofon

InstallatieWerk Cursusorganisatie C. Hessels Office Manager Cursusorganisatie Postbus 387 2700 AJ Zoetermeer T 079 – 363 30 70 F 079 – 363 30 77 E cursusinfo@iwcursusorganisatie.nl I www.iwcursusorganisatie.nl Redactie Rijken & Jaarsma, Nieuwerkerk aan den IJssel Ontwerp Hollands Lof, Haarlem Fotografie Mark Weemen, Amsterdam Druk Van der Weij b.v., Hilversum

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Sociaal Fonds

62


Cursuscatalogus InstallatieWerk 2009-2010

ISBN 978-90-70471-06-4

Cursuscatalogus

Cursuscatalogus InstallatieWerk  

Cursuscatalogus 2009-2010