a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Water Monitoring Systeem De meetkracht van het Water Monitoring Systeem helpt u bij de gevolgen van de wijzigingen in Bhvbz per 2018

White paper


Water Monitoring & wijzigingen Bhvbz Vanaf 2016 zou het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz) wijzigen, maar dit is opgeschort. De verwachting is dat de wijzigingen worden meegenomen in de nieuwe omgevingswet die staat gepland voor 2018. De grote lijnen van de wijzigingen in Bhvbz zijn al bekend. Hoe moet u omgaan met dit nieuwe besluit? Wat zijn de gevolgen van het besluit? Welke kansen levert het op? Hoe kunt u een Water Monitoring Systeem inzetten, zodat uw gasten kunnen genieten van het beste zwemwater en hoe kunt u met uw zwemgelegenheid op een efficiënte manier voldoen aan het nieuwe besluit? Dit white paper geeft u praktische achtergrondinformatie. Het beste zwemwater voor uw gasten Bezoekers van uw zwembad willen zorgeloos genieten. Door hygiëne, lucht- en waterkwaliteit tot topprioriteit te maken, zorgt u daarvoor. Na

de wetswijziging krijgt u nog meer mogelijkheden om zelf te bepalen wat u kwaliteit vindt en hoe u die kan bereiken door nu te beginnen met data verzamelen en analyseren. Zo kunt u sturen op cijfers. Hoe Water Monitoring u kan helpen Hoe om te gaan met de nieuwe Bhvbz-besluit: Dit white paper biedt een verdiepingsslag, neem kennis maken met de gevolgen en kansen en geeft u inzicht in watermanagement en de inzet van een Water Monitoring Systeem. Dit whitepaper legt ook uit dat u een Water Monitoring Systeem kan inzetten om kosten voor personeel, energie- en waterverbruik te verlagen. Om nog een extra stap te maken leggen wij u uit hoe hollander techniek u kan helpen dispensatie te krijgen voor de automatische monstername.

1. Een nieuw Besluit. Wat verandert er?

Het Bhvbz verandert. Wat moet je weten?

2. Hoe is dispensatie en toezicht geregeld?

Dispensatie voor automatische monstername via he Water Monitoring Systeem. Hoe doet u dat?

3. Wat is een Water Monitoring Systeem

Wat doet een WMS precies?

4. Wat levert een WMS op

O.a. constante waterkwaliteit, management informatie en kostenbesparing op.

5. Praktijkcases / referenties

Meerdere zwembaden hebben reeds voor een Water Monitoring Systeem gekozen. Leest de praktijkcases.


1. Een nieuw Besluit. Wat verandert er? De invoering van de nieuwe Bhvbz is enkele keren uitgesteld, maar wordt niet afgesteld. Iedereen is het erover eens dat er een nieuw besluit moet komen, omdat de regels verouderd zijn. Hieronder staan de belangrijkste veranderingen. Verantwoordelijk voor bewijsvoering De belangrijkste verandering is, dat exploitanten een wettelijke zorgplicht krijgen. Zorgplicht betekent dat u als exploitant verantwoordelijk bent voor de kwaliteit van het water. Het nieuwe Besluit legt dus de verantwoording en bewijsvoering bij de exploitant. U moet een risicoanalyse opstellen op het gebied van hygiëne en veiligheid. Voorbeelden van risico’s zijn een slechte kwaliteit van het water of de lucht, een gladde vloer of verdrinkingsgevaar. Ook moet u aangeven welke maatregelen u treft om deze risico’s te minimaliseren. Dat alles geeft u aan in een zogenaamd beheersplan voor hygiëne en veiligheid. Nieuwe voorschriften De nieuwe wetgeving zal de verouderde voorschriften vervangen. Nu schrijft de wet nog gedetailleerd voor wat u moet doen om een bepaald doel te behalen. Door die gedetailleerde voorschriften, was u niet vrij om te experimenteren met middelen of methoden. Dat wordt in de nieuwe wet anders. De Bhvbz schrijft geen middelen

meer voor, maar stelt doelen. U bepaalt zelf welke kwaliteitseisen en metingen u wilt gebruiken om uw bezoekers de beste hygiëne en veiligheid te bieden. U stelt bijvoorbeeld zelf vast hoeveel vers water u per bezoeker aan het bad toevoegt, mits de gestelde parameters dit toelaten. Hiervoor zijn momenteel ook al enkele uitzonderingen mogelijk, daar helpen we u graag mee. Kwaliteitseisen De kwaliteitseisen voor het zwembadwater waren al oud. In het nieuwe besluit worden deze afgestemd op moderne inzichten. U moet bijvoorbeeld het badwater onderzoeken op een aantal nieuwe parameters. Wat die parameters precies zullen zijn, is tot op dit moment nog onderwerp van discussie. Nieuw is dat u ook rekening moet houden met kwaliteitseisen voor de lucht in overdekte zwembaden. Ook nieuw is dat u gemiddeld drie keer per dag uw zwemwaterkwaliteit moet meten. Innoveren De nieuwe voorschriften scheppen ruimte om te innoveren op het gebied van water, chemicaliën en energie. Denk bijvoorbeeld aan een lagere dosering chemicaliën of een andere menging. Of door water slimmer te verversen. Hier liggen dus kansen om kosten te besparen.

In het kort! • Verantwoording & bewijsvoering ligt bij exploitant • Gemiddeld drie metingen per dag • Bhvbz schrijft geen middelen meer voor, maar stelt doelen • Ook de lucht moet aan kwaliteitseis voldoen

Tip!

Vindt u het moeilijk een risicoanalyse uit te voeren? Het Ministerie van I&M ontwikkelde een model, het Risicomodel Bhvbz. Dit kunt u opvragen bij infoparticipatie@minienm.nl


2. Hoe is de dispesatie en toezicht geregeld? In de nieuwe situatie is toezicht op het besluit anders georganiseerd. De provincie blijft wel toezicht houden op de Bhvbz. Maar zij controleert niet langer of u aan het middelenvoorschriften voldoet. Wel controleren zij of u uw zelf gestelde doelen haalt. Zij legt hiermee niet alleen de verantwoording, maar ook de bewijsvoering bij u neer. U moet dus zorgen voor bewijsmateriaal. Het beheersplan, maar ook het Water Monitoring Systeem (lees verderop in deze whitepaper) kunnen u hier bij helpen. Hoe is de toezicht geregeld? Uw beheersplan vormt de basis voor het toezicht. Hierin legt u vast welke middelen en methoden u heeft gebruikt. Omdat u dit plan steeds aanpast en bijstelt, wordt het een actueel document. Het beheersplan is heel erg belangrijk. U kunt hiermee aantonen wat u heeft gedaan, en waarom. De toezichthouder (provincie) voert de controle uit op basis van uw beheersplan. Een geaccrediteerd bedrijf voert de maandelijkse controle uit. De maandelijkse controles van de meetgegevens blijven gewoon bestaan. Hierin verandert dus niets. Hoe krijg ik dispensatie van de provincie? Tot op heden is een houder van een zwembad verplicht tweemaal daags de kwaliteit van het zwemwater handmatig te meten. Na de wetswijziging moet u één meting voor- en één

meting na openingstijden verrichten. Daarbovenop wordt van u verlangd dat u minstens één meting tijdens openingstijden verricht.voor opening en daarna maximaal om de 6 uur tijdens openingstijden en bij sluiting meten, maar dat hoeft niet per se met de hand, dat mag ook met een Water Monitoring Systeem (zie hoofdstuk 3). Wanneer er met een Water Monitoring Systeem gewerkt wordt is het mogelijk een zogenaamde dispensatie (ontzegging) te krijgen voor handmatige controle. Wij ondersteunen u bij het verkrijgen van deze dispensatie van de provincie. Wij weten hoe deze processen verlopen. Hierdoor is de doorlooptijd van de procedure vaak korter. Verantwoording en bewijsvoering Het nieuwe besluit legt de verantwoording en bewijsvoering bij de exploitant. Deze bewijslast maakt het nog belangrijker dat u uw gegevens altijd snel terug kunt vinden. Het Water Monitoring Systeem ondersteund u hierbij, want de meetgegevens worden opgeslagen in dit systeem. Heeft zich in het verleden een incident voorgedaan? Dan kunt u achteraf altijd zwart op wit aantonen wanneer dit is geweest en welke acties u heeft ondernomen.  

In het kort!

• De wetgever rekent op de eigen verantwoordelijkheid van exploitant. • De inspecteur controleert de naleving van nieuwe regelgeving door middel van: • Dienstverlening, toezicht en handhaving • Ontwikkelen toezichtprogramma bij nieuwe doelenregelgeving.


3. Wat is een Water Monitoring Systeem? Een Water Monitoring Systeem (WMS) zorgt voor automatisch bemonstering van uw zwemwater. Hollander Techniek stelt bij oplevering van het WMS voor u de wettelijke grenswaarden en parameters in, of zal dit bijstellen bij gewijzigde wet en regelgeving. Met een WMS hoeft u watermonsters niet langer handmatig te nemen. Dat betekent dat u altijd meet via een vaste procedure op tijden die u zelf instelt. U krijgt een beter inzicht in uw waterkwaliteit. Ook levert het gebruik van een WMS u een besparing in personeelsuren op. Zeker nu het aantal metingen wordt verhoogd tot wel drie metingen per dag.

Constante kwaliteit van gegevens Doordat een WMS automatisch watermonster neemt, bent u zeker van een constante kwaliteit van de gegevens. Want hoe goed uw mensen ook meten, bij handmatige bemonstering is niet één meting hetzelfde.

Het Water Monitoring Systeem neemt op vooraf ingestelde tijden watermonsters. In de nieuwe situatie moeten dat er minimaal vier per dag zijn. De meetmomenten zijn zelf in te stellen. Tijdens de metingen bepaalt het WMS de PH waarde, gebonden chloor, vrij chloor en totaal chloor. Ook de doorzichtwaarde kan worden gemeten.

Op drukke dagen is het eenvoudig het aantal metingen uit te breiden. Zodat u ook op deze dagen zeker weet dat de kwaliteit van het zwemwater goed is.

Zodra de grens van vooraf ingestelde waarden wordt overgeschreven, krijgt u een alarmmelding via e-mail, sms of ander communicatiemiddel. Het systeem slaat deze melding automatisch op. Opvolging en vervolgacties handelt u vervolgens in uw vertrouwde onderhouds- of managementsysteem af.

In de bassins bepaalt u wat de beste plek is om te meten. Meestal is dit op de meest ongunstige plek in het zwembad, zoals de plek met de minste waterstroom. Wanneer deze plek niet bekend is, stellen wij deze door middel van een kleurproef vast. Hiervan maken wij een filmopname die vervolgens gebruikt wordt voor de bewijsvoering richting de Provincie.

Voordelen • • • •

U heeft meer grip en controle op de waterkwaliteit; U bespaart op personeelsuren (3 metingen per dag); Door een vroegtijdig alarm, kunt u snel ingrijpen; U heeft altijd een duidelijk overzicht van de meetgegevens bij de hand; • Uw gegevens zijn uw bewijsmateriaal voor controles.


3. Wat is een Water Monitoring systeem? Het WMS staat niet op zich, maar maakt onderdeel uit van uw technische installaties en uw gebouw. Desgewenst kan er een koppeling tussen het WMS en uw Gebouwbeheersysteem. Onze ervaren medewerkers zijn in staat het WMS aan elk bovenliggend systeem te koppelen. Desgewenst schrijven we zelf een communicatiedriver.

het weet. Wij handelen storingen snel af, zodat u verzekerd blijft van een goed werkend systeem. Voorbeeld rapportage

Rapportage en analyse Een WMS meet niet alleen, maar zorgt ook voor opslag en analyse van de data. Via het WMS ontvangt u een overzichtelijke rapportage. Bijvoorbeeld in de vorm van een Excel bestand, of als u dat liever heeft, in een kleurrijke grafiek. U kunt het WMS naar uw eigen wens inrichten. Per bad krijgt u een overzicht. Hierin staat wat de meetwaarden zijn op bepaalde dagen en tijden. Ook kunt u meerdere gegevens in de rapportage laten verwerken. Denk aan: • Het aantal bezoekers; • Suppletiewater gebruik; • Chemicaliën verbruik; • Eigen parameters rondom waterkwaliteit. Het WMS logt de meetwaarden van het water op een eigen WMS server, zoals wettelijk is voorgeschreven (Art. 9). Uiteraard heeft u de gegevens van het WMS overal en altijd bij de hand: op uw pc, smartphone of tablet. Op afstand monitoren Wij kunnen uw WMS op afstand monitoren (remote beheer). Dat betekent dat wij snel weten dat zich een storing voordoet. Wellicht nog eerder dan u

Tip! Alarmering koppelen aan gebouwbeheersysteem. Wanneer een grenswaarde wordt overschreden, krijgt u een alarmmelding. Wanneer u dit alarm doorzet in uw gebouwbeheersysteem, borgt u meteen de vervolgactie. U heeft dan achteraf een bewijs in handen.

Gebouw Beheer Systeem


4. Voordelen Water Monitoring Systeem Minstens zo belangrijk als de constante meting van de waterkwaliteit die een WMS oplevert, is dat het WMS gegevens oplevert waardoor u kunt sturen. Het is managementinformatie waarmee u uw waterverversing, dosering of aantal metingen kunt bijstellen. Bovendien levert de automatisering u een aantal voordelen op, doordat u minder personeel hoeft in te zetten. Lees de De voordelen voor u als manager hieronder:

krijgt u een melding. U kunt dan snel schakelen. En uw gasten kunnen blijven genieten.

1. Constante kwaliteit Door gebruik te maken van een WMS bent u altijd verzekerd van een constante kwaliteit van de

3. Innovatie Exploitanten mogen in het nieuwe besluit innoveren om hun zelfgekozen doelstellingen te behalen.

meetgegevens van bijvoorbeeld waterkwaliteit en doseermiddelen. Ook in de vakantieperioden of in andere periodes van drukte. Het WMS biedt u bedrijfszekerheid, want het functioneert altijd.

Dit schept allerlei mogelijkheden voor nieuwe technieken en inzichten. Zo biedt het besluit ruimte voor experimenten met het rondpompen en verversen van zwemwater en spoelen van filters. Ook mogen exploitanten andere vormen van desinfectie toepassen. De basis voor dit soort besluiten ligt in betrouwbare data waarop u uw beslissingen kunt baseren.

Als exploitant van een zwembad of wellness centre staat u voor kwaliteit. Om die kwaliteit te bepalen en vast te houden, is een betrouwbare meetmethodiek, en analyse en monitoring van de gegevens noodzakelijk. Meten is weten. De gegevens vanuit het WMS vormen de basis van waaruit u vervolgens de zwembadinstallatie kan aanpassen. Weg met prikogen en chloorlucht. U wilt toch ook niet dat uw bezoekers met rode ogen naar huis gaan? Door gebruik te maken van een WMS weet u zeker dat uw zwemwater van constante kwaliteit is. U geeft namelijk zelf aan wat de grenswaarden zijn. Op het moment dat die grens bereikt wordt, dan

2. Bewijsvoering Verantwoording staat centraal in het nieuwe besluit. In de nieuwe situatie moet u nog beter weten wat de kwaliteit van uw zwemwater is. De gegevens die u via het WMS opslaat, zijn een belangrijk bewijsstuk.

4. Besparing arbeidskosten Door de handmatige watercontrole te automatiseren bespaart u op arbeidskosten. Doordat het aantal metingen verdubbelt (naar vier metingen per dag), bent u of uw werknemer twee keer zoveel tijd kwijt. Een WMS levert u dus nog sneller dan voorheen een kostenbesparing op. Wat de terugverdientijd precies is, hangt af van uw uitgangssituatie. Wij rekenen dat uiteraard graag voor u uit.


4. Voordelen Water Monitoring Systeem In het besluit is opgenomen dat u vier keer moet meten. Dat is waarschijnlijk meer dan dat u nu meet. U heeft de installatie van uw Water Monitoring Systeem (WMS) dus eerder terugverdiend. Ook staat in het besluit dat de eerste meting één uur voor openingstijd moet plaatsvinden. Dat is vaak lastig te organiseren. Het kost u of uw personeelslid tijd. En de tijd na de meting tot de opening van het bad is vaak loze tijd. Met een WMS hoeft u op deze momenten geen personeel in te zetten. Dat scheelt.

5. Energie- en waterbesparing Doordat u zelf bepaalt wat u wilt meten, heeft u meer mogelijkheden om te experimenteren met parameters en methoden om extra energie en water te besparen. U weet bijvoorbeeld beter wat de kwaliteit van uw water is, waardoor u minder vaak water hoeft te verversen. Door de diverse parameters van het systeem steeds bij te stellen, komt u tot het meest optimale en meest besparende WMS voor uw situatie.  

In het kort! • • • • •

Constante waterkwaliteit Bewijsvoering voor provincie Ruimte om te innoveren Besparen op arbeidskosten Energie- en waterbesparing


5. Aan de slag | het proces Hollander techniek werkt op basis van jarenlange praktijkervaringen. Onze medewerkers zijn op de hoogte van de nieuwste regelgeving en technieken en kennen uw markt. Profiteer van onze kennis. De synergie tussen water- en luchtbehandeling, elektrotechnische installaties en besturing levert u bijvoorbeeld lagere energie- en exploitatiekosten op.

Hollander techniek is totaal installateur en treedt graag op als uw partner in dit proces. Wij hebben niet alleen kennis van water management, maar ook van andere installaties in en om uw zwembad. Wij weten wat de laatste wet- en regelgeving is. En wij kennen de weg naar de toezichthouders en overheden.

Contact Wilt u meer weten over een Water Monitoring Systeem? Neem contact met ons op via 0553681111 of info@hollandertechniek.nl.

Bij de installatie van een WMS begeleiden wij het hele proces en zorgen we dat de uitvoering tot in de puntjes geregeld is. Met onze eigen medewerkers of met ervaren partners.


5. WMS praktijkcase

Zwembad AquaAltena, Andel ‘Gelijkmatige en kwalitatief goede meetresultaten’ Revalidatie- en therapiezwemmen, schoolzwemmen, vrij zwemmen en waterpolo. Dit zijn een aantal van de activiteiten die plaatsvinden AquaAltena. Het zwembad opende in juli 2014 en is voorzien van twee binnen- en twee buitenbaden. hollander techniek installeerde hier een water monitoring systeem aan als onderaannemer van De Wind Groep. Kostenbesparend Marco Booy van AquaAltena, exploitant van sporten vrijetijdsvoorzieningen, is verantwoordelijk voor de exploitatie van het zwembad. ‘Ik werk sinds een half jaar met dit WMS. Het grote voordeel vind ik dat het WMS kostenbesparend werkt. Het scheelt gewoonweg op de arbeidsuren.’

ik de vloeistoffen vervang. Die vloeistoffen vervangen namelijk de tabletten die bij handmatig meten gebruikt worden. Ook kijk ik regelmatig de elektrode die de PH-waarde meet. Dat ijken is nodig om steeds de juiste en vergelijkbare resultaten te krijgen. Het zijn geen technisch lastige zaken, je moet gewoon even weten hoe het moet. Het is overigens wel heel belangrijk de vloeistoffen regelmatig te verversen, anders lopen de meetwaarden terug.’ Automatisch meten Volgens Booy zouden veel meer zwembaden een WMS moeten overwegen. ‘Ik zou dit zeker doen, ook al heb je weinig baden. Dat geldt helemaal als het

vlnr: Kees Edelman Ron Pronk, Marco Booy, Roy Overkamp

Voor Booy was het de eerste keer dat hij met een WMS werkt. ‘Ik heb wel even moeten wennen aan het systeem. Want je moet leren vertrouwen op de cijfers. En je moet even het onderhoud onder de knie krijgen. Maar uiteindelijk zijn de kwaliteit en de continuïteit van de meetwaarden veel beter. Die gelijkmatigheid krijg je met handmatig meten niet voor elkaar.’ Een WMS heeft onderhoud nodig. Klein onderhoud voert Booy zelf uit. ‘Dit houdt bijvoorbeeld in dat

nieuwe Besluit ingaat en je vier keer moet meten. Het scheelt veel tijd en personeelskosten. Doordat je automatisch meet, hoeft personeel hoeft niet speciaal vroeger te komen om een bemonstering te nemen. En een WMS zorgt er bovendien voor dat je de kwaliteit van het water kunt verbeteren.’ Booy is zeer tevreden over het contact met hollander techniek. ‘De kennis van de medewerkers is erg goed. Ze reageren snel en zijn goed in staat om ook technisch lastige zaken duidelijk uit te leggen.


5. WMS praktijkcase

Zwembad Dijnselburg, Zeist ‘Binnen een jaar terugverdiend’ ‘Een hartstikke mooie installatie’, lacht Ben Delsing, directeur van zwembad Dijnselburg in Zeist. Samen met het hoofd Technische Dienst Erwin Verburg is hij verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van de zeven zwembaden. Tijdens een grote renovatie in 2012 verzorgde hollander techniek de installatie van een WMS. ‘Omdat wij drie keer per dag meten, hebben wij de installatie binnen een jaar terugverdiend. Het levert namelijk een tijdwinst van drie uur per dag op. Dat scheelt enorm op de arbeidskosten.’

of de grens van waarden wordt bereikt. Het WMS stuurt mij nu automatisch een alarm, waarop ik snel kan sturen. De kwaliteit van mijn water is dus veel beter en constanter. En wanneer het druk is, laat ik het WMS eenvoudig een aantal keren extra meten, zodat ik weet hoe ik het beste kan doseren.’

Technisch man Verburg is lovend over de kwaliteit van de meetgegevens. ‘Wanneer je de installatie goed onderhoudt, krijg je waarden die constant van kwaliteit zijn. Denk bij onderhoud aan het schoonmaken van de kleppen. Er komen altijd zandkorreltjes tussen, dus dat doe ik een keer per week. In de vier jaar dat wij het WMS in gebruik hebben, werkt het perfect.’

Energiebesparing Het WMS biedt Delsing waardevolle managementinformatie. ‘De gegevens kan ik met behulp van de grafieken gemakkelijk uitlezen. Inmiddels heeft het WMS ons ook een energie- en waterbesparing opgeleverd. Omdat we snel kunnen schakelen is er minder controle apparatuur nodig. En voor de waterbemonstering zelf gebruiken we veel minder water. Maar niet alleen wij, ook de provincie Utrecht is blij met de rapportages die wij kunnen leveren. En bij de verplichte maandelijkse controle zitten onze gegevens heel dicht op de hydrocard. Afwijkingen hierbij zijn eigenlijk te verwaarlozen.’

Een ander voordeel vindt Verburg de kwaliteit van de automatische metingen. ‘Voorheen voerden zwemonderwijzers de bemonstering uit, maar dat zijn geen technici. Zij hebben niet zo snel in de gaten

Het WMS is volgens Delsing niet alleen financieel aantrekkelijk. Ook is de waterkwaliteit beter te regelen. ‘De klanttevredenheid is eenvoudigweg hoger. Prikogen behoren gelukkig tot het verleden.’


www.hollandertechniek.nl

Apeldoorn Postbus 1172 7301 BK Apeldoorn T (055) 368 11 11 F (055) 368 11 11 E info@hollandertechniek.nl

Almere Postbus 1485 1300 BL Almere T (036) 548 74 87 F (036) 548 74 88 E almere@hollandertechniek.nl

Amersfoort Postbus 28040 3828 ZG Amersfoort T (055) 454 30 80 F (033) 454 30 88 E amersfoort@hollandertechniek.nl

Almelo Twentepoort West 55 7609 RD Almelo T (0546) 53 31 11 F (0546) 53 31 00 E almelo@hollandertechniek.nl

Profile for Hollander Techniek

Whitepaper Water Monitoring Systeem  

Hollander Techniek biedt een in eigen huis ontwikkelde Water Monitoring Systeem (WMS), dat het handmatig nemen van watermonsters overbodig m...

Whitepaper Water Monitoring Systeem  

Hollander Techniek biedt een in eigen huis ontwikkelde Water Monitoring Systeem (WMS), dat het handmatig nemen van watermonsters overbodig m...

Advertisement