__MAIN_TEXT__

Page 1

БРОЙ

04

ЕЛЕКТРОННО СПИСАНИЕ ЗА ХОМЕОПАТИЯ

ХОМЕОХЕЛП ЗА ТЕБ В броя: Новата психоепидемия стр. 2 Слънчев/топлинен удар стр. 4 Защо се разболяваме – Р. Фийлд стр. 6 Книгата във фокус – “Plants” стр. 7

Какво да правим при слънчев или топлинен удар

Aconitum – д-р Ъ. Фарингтън стр. 8 „Опознай хомеопатията“ стр. 10

Тази статия ще ви даде ценни насоки как да се справите, включително и с помощта на хомеопатични лекарства, със слънчевия удар или опасността от такъв. стр. 4

ЗДРАВЕЙТЕ, ПРИЯТЕЛИ НА ХОМЕОПАТИЯТА И ХОМЕОХЕЛП! От излизането на последния брой на

количества информация и много ценни

електронното ни списание изминаха почти 3

контакти. Единственото още, което е

години.

необходимо, за да направим „ХомеоХелп за

ЗАЩО СЕ РАЗБОЛЯВАМЕ? За да помогнем на някого да се излекува от някаква болест, преди всичко е добре да разбираме защо се

Да си призная, в един момент почти реших, че времето на периодичните издания по Хомеопатия в България е отминало. За моя радост, многобройните ви писма с

разболяваме. Чети на стр. 6

молба да продължим издаването на

НОВАТА ПСИХОЕПИДЕМИЯ

„ХомеоХелп за Теб” ме убеждават в

Времената се менят, менят се и проблемите, които тревожат

децата ни. Чети на стр. 2 ОСНОВИ НА ХОМЕОПАТИЯТА

И ето го брой 4 на единственото в

внимателно обмисляни и най-ценните ще

Желая ви приятни часове с новия брой на „ХомеоХелп за Теб” и се надявам срещите

ползотворни.

Той излиза в период на динамични промени

ме радват и част от които безспорно са

ACONITE NAPELLUS - д-р

ХомеоХелп и HomeoHelp Holistic School. Амбицията ни е с „ХомеоХелп за Теб” да направим най-доброто по силите си.

“PLANTS” - Подробни данни

растителни лекарства,

списание. Всички предложения ще бъдат

н и ч р ез н е го д а бъ д а т ч ес т и и

МАТЕРИЯ МЕДИКА

за повече от 2000 отделни

бихте искали да четете в електронното ни

Хомеопатия.

в сферата на българската Хомеопатия, които

КНИГАТА ВЪВ ФОКУС

Пишете ни какви теми / статии / автори

Б ъ л г а р и я ел е к т р о н н о с п и с а н и е з а

д-р Дули. стр. 10

Ърнст Фарингтън стр. 8

участие.

бъдат реализирани веднага. обратното.

всички нас – включително болестите, от които страдат

Теб” възможно най-добър е вашето активно

ХомеоХелп държи много внимателно под око всичко, случващо се в българската и

класифицирани в 150

световната Хомеопатия. Натрупахме и

ботанически семейства. стр.7

п р одъ л ж а ва м е д а т ру п а м е о г р о м н и

Румен Стойчев, мениджър „ХомеоХелп” и HomeoHelp Holistic School


Ново издание на „Признанията на един лекареретик” от д-р Робърт Менделсон

НОВАТА ПСИХОЕПИДЕМИЯ ADHD, аутизъм и други поведенчески проблеми стават масово явление – какво става с децата ни и какво става с нас? Д-р Кристоф Шуберт

Радваме се да информираме читателите на „ХомеоХелп за Теб”, че през юни излиза дългоочакваният втори тираж на една книга, за която получихме стотици запитвания – „Признанията на един лекар-еретик” от д-р Робърт Менделсон. Това е първият бестселър на д-р Менделсон, в който той развенчава много митове за конвенционалната медицина, но най-важното е, че помага на пациентите да се ориентират правилно какво могат да очакват от конвенционалната медицина, какво не могат и не бива да очакват и какво не бива да допускат да бъде правено с тях и техните близки от конвенционалните лекари. „Признанията на един лекареретик” може да предизвика някои болезнени прозрения у вас, но неизбежният положителен резултат от прочитането й е, че читателят се научава на кого може да вярва и на кого трябва да разчита, за да съхрани или възвърне здравето си.

Времената се менят, менят се и проблемите,

усамотиш и да помълчиш. Всичко това поставя

които тревожат всички нас – включително

още по-големи изисквания пред способността

болестите, от които страдат децата ни. Докато в

ни да се справяме с дразнителите и да ги

миналото се борехме с детски болести като

филтрираме. Вследствие от това, много деца с

морбили, заушки и коклюш, днес сме изправени

умерено изразени възможности, проявяват

пред нови напасти като ADHD (Разстройство на

симптоми на неспособност да се справят по

хиперактивност и дефицит на внимание),

начин, който преди 15 години, се наблюдаваше

аутизъм и социални проблеми. Наистина ли

само у деца с ADHD.

нарастват тези психологически проблеми, както може да се съди по съобщенията в медиите и

МАСОВОТО ЯВЛЕНИЕ AD(H)D...

все по-честото предписване на Ritalin и сродните му медикаменти? Или всичко това е

През цялото това време психиатрите, работещи

просто хистерична свръхреакция от наша

с деца и младежи, все още бяха пионери в

страна, защото нямаме други проблеми, за

областта на „хиперкинетичните разстройства”,

които да се притесняваме – защото никога

познати днес като Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder или

досега не сме живели толкова добре?

AD(H)D – Разстройство на дефицит на внимание (с

Очевидно е, че светът, в който живеят децата

хиперактивност). Ние срещахме много зле

ни, се промени съществено през последните

адаптирани деца, които бяха абсолютно

години. Темпото на трансформацията

неспособни да се концентрират, дори в

непрекъснато расте и изисква още по-голяма

релаксираща среда без какъвто и да било видим

гъвкавост и приспособимост. Ритмичната

външен стрес. Тези „разстроени” деца явно се

природа на нещата се оттегля, докато

открояваха от мнозинството „нормални” деца. Те

количеството и интензивността на дразните-

бяха поразяващо изк лючение и имаха

лите, с които сме бомбардирани, неотклонно

съответстващи проблеми в своите семейства, в

нараства. Само помислете за разликата в начи-

училище и с връстниците си. Ясно виждахме,

на, по които гледахме телевизия през 80-те

също така, че тези особености бяха вкоренени в

години на ХХ век, в сравнение с този през 2010 –

натурата на детето и се запазваха и след

всичко е по-шумно, по-отривисто, по-бързо.

излизането му от детска възраст в почти

Мобилните забавления са неотлъчно с нас и е

непроменена форма. По тези причини на

почти невъзможно да се разделим с тях дори и

разстройството беше дадено съответно

за малко. Почти не остава и момент да се

название и на засегнатите деца – клинична


диагноза. Те трябваше да породят разбиране у

... както го виждат училищата

родителите и учителите и да предпазват децата от

Първо, повечето училища са склонни да

изискванията те да се представят като всички

отхвърлят тази диагноза. Само преди 10 години за

д р у г и д е ц а . В с ъ щ от о в р е м е , бя х а н а

много учители беше нещо обичайно да отказват

разположение и медикация под формата на

да попълват формуляри за ADHD, защото не искаха

метилфенидат (Риталин и неговите производни)

да се чувстват отговорни, че „нормални деца”

за съществено облекчаване на симптомите. Тази

приемат метилфенидат (печално известният

фармакологична терапия помагаше на децата да

медикамент „риталин” – б. пр.); после обаче

се концентрират по-добре, да станат по-спокойни

учителите откриха, че децата, третирани с

КОМПЛЕКТ ЗА СПЕШНА ПОМОЩ

и внимателни и като цяло да подобрят начина си

риталин създават по-малко проблеми и по-малко

Най-търсения

на представяне в училище и в социални ситуации.

се „заплесват” в час. В наши дни много деца и

хомеопатичен наръчник

Подобни терапевтични резултати могат да

подрастващи се възприемат като все по-

за спешна помощ и

повишат очакванията и надеждите. В края на

проблемни, което оказва забележимо негативно

алуминиева кутия за

краищата, деца с леки смущения в способността

влияние в класната стая. Особено момчетата

съхранение на

за концентрация, но без очевиден ADHD също се

често проявяват проблеми в обучението и

хомеопатични лекарства

повлияват от такава терапия.

социалните взаимоотношения. И тъй като и

Любителите на

От една страна, поставянето на подобна

слабата концентрация също се наблюдава често,

Хомеопатията, а и

диагноза означава, че детето има някаква болест,

повечето от децата се оказват при психиатър под

немалко хомеопати

някакво разстройство, което може да ни позволи

натиска именно на учителите.

познават удобството да

да погледнем на детето по различен начин, а

... както го виждат хомеопатите

имаш набор от

също и да ни помогнем да снемем натиска върху

Докато конвенционалната психиатрия разчита

хомеопатични лекарства

учителите и особено върху родителите.

във все по-голяма степен просто на един каталог

за спешни и неотложни

Последните вече не са единствените, орисани да

от симптоми и целта на различните терапии все

състояния, с който да си

се чувстват „виновни” за затрудненията, които

повече се концентрира към промяна на

неразделен, който да ти е

има тяхното дете, заради лошо възпитание или

поведението, който е само върхът на айсберга,

под ръка и когато си у

„твърде малко любов”, например.

Хомеопатията – от времето на Ханеман до днес –

дома, и когато си на път.

От друга страна, много модели на поведение и

винаги е развивала все по-дълбок о и

реакции вече се разглеждат единствено през

индивидуализирано разбиране за човешкото

Почти всички, които са си

призмата на ADHD, което може да доведе до

същество. Точно заради повърхностния начин на

съставили такъв удобен

дистанциране от детето, резултат от което е, че

подхождане към проблема, аз откривам, че в

набор, си задават

симптомите стават „като издялани в камък” и

наши дни диагнозата AD(H)D все повече се

въпроса как да опазят

промените и трансформацията стават по-трудни

изпразва от реално съдържание. Аз съм лекувал

лекарствата в него от

от когато и да било.

повече от 1000 деца със съмнения за ADHD и

електро-магнитните излъчвания, за които е известно, че ако облъчат

“Spectrum of Homeopathy”

едно хомеопатично

Статията е публикувана в брой 1 на “Spectrum of Homeopathy”,

лекарство, то се

което започна да излиза от 2010 година в 3 броя годишно.

превръща в обикновени

“Spectrum of Homeopathy” е луксозно, цветно издание на Narayana

захарни гранули. Как да

Verlag, в което свои оригинални материали публикуват най-

опазим лекарствата от

известните хомеопати в света.

работещия GSM, от

Цената на 1 брой е 35 лв.

скенерите по летищата?

Абонаментът за година е 88 лв.

ХомеоХелп ви предлага

Чрез ХомеоХелп може да закупите отделен брой или да направите

елегантно и сигурно

своя абонамент.

решение.


опитът ми е еднозначен – всяко дете с ADHD е

Има надежда за децата с аутизъм

уникално! Има безкрайно разнообразие от причини, които може да доведат до поява на симптоматик а на ADHD. См ущение в концентрацията наистина може да е крайният

д-р Тинус Смитс

резултат на какъвто ви хрумне брой блокажи и

През последните 3 години,

проблеми. Интересното е не простият факт на

работейки с около 300 деца с

смутена способност за концентрация, а как тя

аутизъм, аз открих кои

се е появила и какъв блокаж е налице.

фактори участват в генезиса

Дали светът, от който искаме да се оттеглим, в

на аутизма и много други

защитната си черупка, се възприема като

си щит срещу всякакви дразнители, които може

разстройства в детска

застрашителен? Дали се нуждаем от защитата

да резонират с тази дълбока болка и да ме

възраст. Много от въпросите

и подкрепата на другите? Има ли чувство, че си

накарат да я осъзная – като Opium?

намериха своите отговори:

сам и си неспособен да се изправиш

Всеки хомеопат може да продължи този списък

ДА, всички деца с аутизъм

самостоятелно срещу големия лош свят –

от примери до безкрай. Когато сме разбрали

могат да бъдат излекувани.

подобно на Calcium – и следователно си

детето в цялата му дълбочина и сложност,

НЕ, аутизмът не е само

неспособен да се концентрираш върху това,

диагнозата ADHD става напълно излишна – тя

проблем, свързан с

което трябва да направиш с цялата си налична

вече не ни е нито необходима, нито има някакъв

ваксинациите или само с

енергия?

смисъл за нас, следователно, няма защо и да ни

хеви метъла или със

Или непрекъснато се оглеждаш навън за

притеснява. И ако успеем да разясним на

синдрома на ‘течащото

нещастието, което дебне в заплашителния свят,

родителите нашето виждане за детето им, те

черво’.

като че ли някакво бедствие е в непрекъсната

също вече няма защо да се притесняват от

НЕ, причината за аутизма не

готовност да се стовари върху теб?

диагнозата като такава. Макар че диагнозата

е само една; аутизмът се

Дали съм неуверен или недоверчив, страхувай-

ADHD понякога може да донесе някакво

дължи на натрупване на

ки се, че опората ми изведнъж ще се срине,

облекчение на родителите, за тях може да се

различни причинни фактори.

поради което забелязвам всяка дребна

окаже освобождаващо да надзърнат отвъд нея.

ДА, аутизмът може да бъде

подробност (защото тя винаги води до нещо

Според моя опит, обаче, хомеопатичното

излекуван не само в детската

друго, нещо лошо) и вследствие от това съм

лечение на ADHD е истинско предизвика-

възраст, но и през пубертета

разсеян и не мога да се фокусирам върху това,

телство, тъй като физическите симптоми са

и дори в зряла възраст.

което трябва да се направи – като Calcium

толкова неспецифични. Подход, фокусиран

НЕ, аутизмът не е

Bromatum?

върху диагнозата и използването на комплекс-

провокиран само от фактори,

Или непрекъснато се опитвам да подуша

но лекарство – като Zappelin, например – не

действащи през първата и

смъртоносния заговор в най-безобидния

дава много надежди за бъде наистина успешен.

втората година от живота на

конфликт, защото чувствам, че на всяка цена

(Zappelin е комплексен хомотоксикологичен

детето.

трябва да оцелея и то без помощта на

препарат, представян неправилно като

ДА, бременността и дори

обществото – както е при Bromium Buthus?

хомеопатичен – б. ред.) Да обхванеш емо-

периодът преди

Дали съм зависим от грижата на възрастните и

ционалните симптоми и субективно изкривения

забременяването може да

поради това им се подчинявам, за да не бъда

поглед към света, както Манджалавори

играят решаваща роля.

отхвърлен, което би означавало да бъда

демонстрира по своя удивителен начин, не е

неспособен да оцелея, ако посмея да покажа

много лесно, но обещава по-чести и по-трайни

моите нужди и агресията си – като Buthus Lac

успехи. Когато успеем да достигнем нивото на

caninum?

усещането на пациента – метод, разработен от

Или искам да се вцепеня, изправен пред

Мумбайската група хомеопати – ние наистина

дълбоките и болезнени усещания, поставяйки

постигаме най-дълбоките подобрения. Това

Вижте цялата статия


отваря проблема, а резултатът е, че концентра-

Реалността обикновено е доста отрезвяваща и

цията на детето неизменно се подобрява

рядко е ободряваща. Тези т. нар. „изключителни

чувствително. Да, понякога при децата не е лесно

дарби” при поглед отблизо се оказват ужасни.

да се достигне до това ниво, нито да се създаде

Какъв е смисълът да имаш способността да

открито общуване с тях, тъй като децата често

запомняш номерата на автомобилите или

свързват отиването на лекар с чувството „Нещо

разписанията на автобусите наизуст или

лошо ли съм направил? Лош ли бях?”

техническите детайли за машини или превозни средства? Хората, които живеят в капана на

АУТИЗМЪТ: НОВАТА ЕПИДЕМИЯ?

самите себе си – до степен социалното общуване

Хиперактивните деца Хомеопатичния подход към Алергичните пациенти и състояния

с другите да е напълно невъзможно – имат Наред с максималистичното отношение към

склонност да ангажират своя (иначе трудно

2 DVD диска с лекциите на

изявата, втората най-важна тема в съвременното

приложим) интелект с технически неща, без шанс

д-р Румен Стойчев и д-р

общество е социалната компетентност. Работата

да преследват някаква по-висока цел или да се

Таня Хараламбиева,

в екип, емпатията и сътрудничеството се

интегрират в какъвто и да било социален

изнесени на Втория

разглеждат като много важни. Като следствие от

контекст. Ако „социалната врата” бъде отворена

Семинар по Хомеопатия за

това, децата с ограничени способности в тези

за тези деца по време на лечението, те изоставят

Майки - София, 14 май 2011

области се открояват силно или не са в състояние

специалните си интереси и загубват необикнове-

Едното DVD съдържа две

да отговорят на очакванията към тях. И тук вече

ните си умения.

лекции на д-р Румен Стойчев

имаме съответна психиатрична диагноза –

Понякога ние виждаме в практиката си, че ADHD

– за Хомеопатичния подход

аутизъм. В САЩ тази диагноза изживява явен

се припокрива с аутизма. Ако е налице аути-

към Алергичните пациенти и

бум, а и тук, в Германия, вече констатирахме в

стично разстройство, то неизменно е по-дълбоко

състояния и към

практиката си нарастване на обществения

и преобладава над ADHD. Проблеми в социал-

Хиперактивните деца.

интерес и появата на съответните въпроси.

ното възприятие и общуването без истински

Тук също трябва да направим някои внимателни

аутизъм често върви ръка за ръка със смущения в

С второто DVD – „100 съвета в

разграничения. „Истинският” аутизъм, слава

концентрацията, но без явни данни за ADHD.

помощ на майката” – имате

Богу, се среща рядко. Децата с рано проявил се

Същите съображения, отнасяни към ADHD, може

възможност да получите много

аутизъм демонстрират толкова разстроено

да бъдат отнесени и към целия спектър на

ценни съвети от д-р Таня

поведение, че обикновено са в състояние да се

аутизма – от една страна, диагнозата може да

Хараламбиева какво трябва,

справят само в дом за деца с недъзи. Синдромът

бъде известно облекчение, а от друга, тя да

какво може и какво – не, когато

на Asperger също е рядкост – засегнати от него

доведе до идентифициране с диагнозата и

детето е болно.

деца може да се смятат за упорити самотници,

фиксиране върху нея. Аз смятам, че трябва да

така че този синдром остава неразпознат. В

говорим по-скоро за аутистични симптоми или

Тя е педиатър с повече от 20

повечето от нашите случаи децата не проявяват

слабости в социалното възприятие, а не просто

години практика, 12 от които –

пълната картина на аутизъм, а по-скоро са в по-

да разширяваме термина аутизъм. Ако постъп-

като класически хомеопат.

голяма или по-малка степен заети със себе си, с

ваме така, ние бихме останали по-близо до

Смея да кажа, че не са много

„бели петна” в социалните си възприятия. В

децата и ще може да се концентрираме върху

хомеопатите и лекарите в

следните изражения може да видим „разши-

индивидуалната симптоматика. Което е един-

България, които не само могат

рение” на диагнозата аутизъм с термини като

ственото смислено нещо за нас, хомеопатите.

да ви помогнат с такива ценни

Разстройство от аутистичния спектър или

съвети, но са и склонни да го

Разстройство на цялостното развитие –

направят.

неуточнено по друг начин. Обрисуването на хората със синдром на Asperger като гении рядко намира отражение в реалния живот и спада по-скоро към света на митовете.


В много сух въздух потта се изпарява лесно, което

СИМПТОМИ НА СЛЪНЧЕВ/ ТОПЛИНЕН УДАР – Замайване – Силно главоболие – Гадене – Гореща, суха кожа, която не се поти – Учестен пулс

КАКВО ДА ПРАВИМ ПРИ СЛЪНЧЕВ ИЛИ ТОПЛИНЕН УДАР Тази статия ще ви даде ценни насоки как да се справите, включително и с помощта на хомеопатични лекарства, със слънчевия удар или опасността от такъв

– Нарушаване на съзнанието до безсъзнание – Подчертана умора – Завален говор и/или халюцинации – Хипервентилация

– Мускулни крампи

ХОМЕОПАТИЯТА СИГУРНО СРЕДСТВО ПРИ УЖИЛВАНИЯ ОТ НАСЕКОМИ

Пролетно-летният сезон носи много наслада за очите, но той си върви и с нашествията на всякакви комари, кърлежи,оси и други насекоми, които хапят или жилят всичко живо.

Затова винаги си заслужава да имате под ръка няколко добри лекарства, към които да прибегнете в случай на ухапване или ужилване от насекоми. Вижте цялата

изпарява. Тя се събира върху кожата и може да тече „на реки”, но не успява да спре повишаването на телесната температура. В този смисъл всеки, който ползва антиперспиранти (потискащи потенето субстанции, съдържащи се в много от активно рекламирани козметични продукти), директно повишава опасността да получи слънчев/топлинен удар. Особено податливи на слънчев/топлинен удар са малките деца,

Лятото по принцип си е свързано с повишен риск

-

старите хора,

от слънчев и/или топлинен удар, а като се вземе

-

хора, непривикнали към физическ а

предвид, че през последните няколко години

активност и излагащи се прекомерно на

летата в България като че ли стават по-горещи,

слънчевото греене,

рискът от слънчев удар нараства още повече. Не

-

е без значение и фактът, че пролетта през тази година е по-скоро хладна и дъждовна, което неминуемо ще затрудни аклиматизацията ни.

хора, страдащи от определени хронични болести,

-

хора, занимаващи се с определени спортове.

Някои кожни заболявания (като склеродермия) затрудняват способността на кожата да се поти.

(учестено и повърхностно дишане)

влажността на въздуха е висока, потта не се

-

– Повишена телесна температура

води до бързо охлаждане на тялото, но когато

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СЛЪНЧЕВИЯТ УДАР?

Обезводняващи медикаменти (диуретици)

Слънчевият удар е остро настъпващо животоза-

оставят в организма по-малко количество вода,

страшаващо състояние, при което терморегула-

която той да може да отделя под формата на пот и

ционната система на организма се срива, поради

по този начин затрудняват работата на

продължителното излагане на високи темпера-

охлаждащата система.

тури, прекомерна продукция на топлина, а найчесто и двете. Организмът се оказва неспособен

ПРАВИЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ СЛЪНЧЕВ/

да отделя адекватно топлината, за да възстанови

ТОПЛИНЕН УДАР

нормалната си телесна температура. Телесната

Ако ваш близък показва признаци на слънчев/

температура се повишава екстремно и това може

топлинен удар, потърсете незабавно медицинска

да увреди някои важни органи.

помощ.

Тази ситуация нерядко се предшества и може да

До нейното пристигане, обаче, може да помогнете

се провокира от продължителна прекомерна

много на пострадалия.

физическа активност.

Преди всичко изведете пострадалия на хладно и

Слънчевият удар се появява, когато телесният

сенчесто място.

„термостат” не може да поддържа тялото хладно.

Основната цел на всички лечебни мерки е

За тази цел организмът разчита на отделянето на

повишената телесна температура да бъде

течност по повърхността си – пот. С повишаването

понижена колкото е възможно по-бързо.

на температурата тялото започва да реагира чрез

Отстранете дрехите на пострадалия и ако има

потене. При изпаряването на потта от кожата

възможност, потопете тялото му в хладна вода.

тялото се охлажда. Влажността на въздуха опре-

Ако не – покрийте тялото с мокър чаршаф или

деля колко лесно ще става изпаряването на потта.

мокри кърпи, които периодично навлажнявате


допълнително. Ако имате под ръка лед на кубчета, поставете

ЗЛАТНИ ПРАВИЛА ПРИ ДАВАНЕТО НА ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕКАРСТВО

около шията, под мишниците, в лакътните ямки и слабинните гънки. Може да насочите към тялото вентилатор или в краен случай да веете с вестник, за да улесните изпаряването на течност от телесната повърхност. Важно е да поставите тялото в правилна поза. Ако

1. Давайте само по едно

главата е много зачервена (т. е. силно

Носете леки, светли дрехи и се стремете те да не

лекарство, никога повече

кръвонапълнена), я поставете по-нависоко, а

обгръщат тялото прекалено плътно. Най-

от едно. Ако се разколе-

краката – на ниско, за да улесните оттока на кръв

подходящи са памучните дрехи, защото позволя-

баете в избора си или

от мозък а. Когато постигнете известно

ват на тялото „да диша” по-свободно.

решите, че трябва да

охлаждане, обаче, трябва да направите

Носете шапка, за предпочитане с широка

дадете друго лекарство,

обратното – да вдигнете краката високо, а главата

периферия.

спрете приемите на

да поставите на ниско. Така ще избегнете

Яжте леки храни, в малки количества и

първото лекарство, което

обезкръвяването на мозъка.

ограничете или изключете употребата на алкохол

сте дали.

Добре е да следите промяната на телесната

през деня, особено ако се и натоварвате

температура и е най-правилно това да се прави

физически. Алкохолът предизвиква отделяне на

2. Забележите ли

ректално. Проверявайте през 10 минути и не

течности в по-големи количества от тези, които

подобрение в състоя-

позволявайте температурата да спадне под

сте приели.

нието, разредете приемите

38.5°C. Ако сте потопили пострадалия във вода,

Опитайте се да ограничите физическото си

или ги преустановете.

дръжте го там само до спадането на температу-

натоварване, особено по пладне.

рата му до 39.5-39.4°C, след което го извадете от

3. Стремете се винаги да

водата. Може да го потопите отново, ако устано-

ХОМЕОПАТИЯТА е прекрасно средство за

давате лекарството в

вите, че температурата му започва да се

справяне със слънчев/топлинен удар и

течна форма, ако постра-

повишава отново.

последиците от него.

далият е с нарушено

Ако пострадалият има гадене или повръща,

Най-добрите лекарства за това състояние са

съзнание или в безсъз-

главата задължително трябва да бъде обърната

Glonoine, Belladonna, Gelsemium и Natrum

нание, защото поставя-

настрани, за да не се допусне вдишване на

muriaticum.

нето на гранули в устата

повърнати материи (задавяне).

Glonoinum е показан при повечето случаи на

при такива случаи носи

слънчев/топлинен удар.

риск да попаднат в

КАК ДА ИЗБЕГНЕТЕ СЛЪНЧЕВ/ТОПЛИНЕН УДАР?

Даваме това лекарство, когато пострадалият има

дихателните пътища.

Пийте много течности, за да не допускате

пръскащо главоболие, „като че ли главата му ще

обезводняване. Най-прекрасната течност за тази

се взриви”. Болк ата започва от врата,

цел е водата; газирани напитки и бира не вършат

разпространява се нагоре и обхваща цялата

работа. Избягвайте да пиете кафе и други

глава. Човекът усеща горещи вълни, които се

възбуждащи субстанции, например, „енергийни”

движат в посока нагоре. Може да ви каже, че

напитки.

чувства как мозъкът му се уголемява и черепът е

Не допускайте да почувствате жажда.

малък да го събере. Главоболието се усилва, ако

Особено важно е пиенето на течности преди, по

главата се изпъне назад. Пострадалият често е

време и след физическо натоварване.

объркан, може да не е в състояние да ви каже

Избягвайте да се излагате на жегата по обяд и в

къде се намира или кой ден е днес. Всички

ранния следобед.


симптоми се появяват внезапно, но и изчезват

КАКВО ОЗНАЧАВА „ХОЛИСТИЧНО“?

бързо, когато вземете описаните по-горе мерки. Много подобна е и картината, изискваща назначаване на Belladonna, защото много от оплакванията се дължат на внезапен силен прилив на

Холизъм е термин, произлизащ

кръв към главата. Пострадалият чувства силно

от гръцката дума ὂλος (holos),

главоболие, което обаче е по-скоро пулсиращо.

която означава цял, цялостен,

Може да се появи кървене от носа, което веднага

влошават от слънце и на море.

всеобхватен. Холизмът

облекчава главоболието. Лицето е силно зачерве-

По-„драматичните” лекарства – Glonoine,

отразява идеята, че

но. Очите са кръвонапълнени, с разширени

Belladonna, Aconite – може да се дадат и в

естествените системи

зеници (само в началото може да са свити за

потенция 200СН – до 2-3 приема в рамките на

(физични, биологични,

кратко) и втренчен поглед. Кожата е много

първия час.

химични, социални,

червена и гореща, буквално грее. Сънните

Което и лекарство да изберете, обаче, особено

икономически и пр.) и техните

артерии „подскачат”. Пострадалият може и да е

ако нямате много опит с Хомеопатията, най-

свойства трябва да бъдат

объркан, но е по-типично да има халюцинации

удобно ще ви бъде да изберете потенция 30СН,

разглеждани в тяхната цялост,

или признаци на делириум. Може да има мускул-

защото тя позволява повече приеми. Колко точно

а не като прост сбор от техните

ни потрепвания или спазми. Много е чувствителен

ще бъдат приемите, зависи от състоянието на

съставни части. Според

към всякакви раздрусвания, защото те много

пострадалия и най-вече от неговата реакция на

холистичния възглед за

влошават симптомите му.

даденото му лекарство и другите мерки за облек-

системите и явленията, те

Aconite е лекарство, при което оплакванията от

чаване на състоянието му.

може да бъдат разбрани и

страна на главата също са много сходни, но има

Има три златни правила при даването на

изучени, само ако бъдат

две отчетливи разлики от предходните две

хомеопатични лекарства и ако ги спазите стрикт-

разглеждани в тяхната цялост

лекарства. Първо, оплакванията започват

но, не рискувате нищо. А те са много ясни и лесни:

и обратното – не може да

светкавично, „като гръм от ясно небе” и второ,

бъдат напълно и правилно

пострадалият е обзет от нечовешки страх, че ще

разбрани и обяснени, ако

умре.

никога повече от едно. Ако се

бъдат „раздробени” на

Gelsemium избираме, когато картината не е чак

разколебаете в избора си или решите, че

съставните им части.

толкова драматична. Пострадалият чувства

трябва да дадете друго лекарство,

Един простичък пример за

подчертана мускулна слабост, чак трепери от

спрете приемите на първото лекарство,

излюстрация. За да разберем

слабост. Клепачите са паднали и за него е много

което сте дали.

правилно едно семейство, не е

трудно да ги вдигне, да си държи очите отворени.

достатъчно да познаваме

Главоболието започва от врата, но е най-силно в

нието, разредете приемите или ги

майката, бащата и детето като

челото и в областта на очните ябълки. Може да

преустановете.

отделни личности, а да ги

има усещане за лента, стегната около главата над

разглеждаме в тяхното

очите. Пострадалият изглежда – и се чувства –

лекарството в течна форма, ако

„взаимодействие” като членове

като пиян и е много сънлив.

пострадалият е с нарушено съзнание

на семейството.

Natrum muriaticum също е прекрасно лекарство

или в безсъзнание, защото поставянето

Именно холистичният възглед

за слънчев/топлинен удар. Налице са горещина в

на гранули в устата при такива случаи

за човека, например, дава

главата със зачервяване на лицето, гадене и

носи риск да попаднат в дихателните

дълбоката разлика между

повръщане. Болката в главата е като от удари с

пътища

лечебни методи като

чукчета. Характерно е, че зрението е силно

Надявам се, че съветите, които ви дадох ще ви

Хомеопатия, традиционна

нарушено, до степен пострадалият да помисли,

бъдат полезни през лятото и все пак ви

китайска медицина, аюрведа,

че ослепява или пък вижда зигзагообразни огнени

пожелавам те да се окажат напълно излишни и да

психотерапия и пр.,от една

линии. Типично за тези хора е, че почти винаги се

имате едно прекрасно лято!

страна, и конвенционалната

1.

2.

3.

Давайте само по едно лекарство,

Забележите ли подобрение в състоя-

С т р е м ет е с е в и н а г и д а д а в ат е


ПРЕЗ НОЕМВРИ 2011 ГОДИНА БЕ УЧРЕДЕНО медицина, от друга.

ПЪРВОТО И ЕДИНСТВЕНО В БЪЛГАРИЯ

Холистичното разбиране дава

ХОЛИСТИЧНО УЧИЛИЩЕ – HOMEOHELP

обяснението защо конвенцио-

HOLISTIC SCHOOL.

налната медицина се натъква на все повече необясними за нея

До учредяването му се стигна съвсем спонтанно,

феномени. Причината е, че в

т. е. то не е плод на случайно хрумване, а логично

конвенционалната медицина

следствие от стремежа на студентите ни към

човешкият организъм се

разширяване на техните познания. Като учредители ние просто откликнахме на този прекрасен

Огромни предимства на нашите обучения изобщо

стремеж, за да му помогне да разцъфти.

и в частност на това по Хомеопатия са, че:

През първата учебна година (2011/2012) в

- На нашите студенти не им се налага да

HomeoHelp Holistic School се проведе обучение по

пътуват за участие в лекции и семинари –

четири направления:

те участват в тях от най-удобното за тях

- Хомеопатия

място, стига да разполагат с компютър и

- Графология

добра интернет връзка.

- Психология - SEST

- На нашите студенти не им се налага да се съобразяват с времето, удобно на

През учебната 2012/2013 година тези направле-

преподавателите - нашите студенти могат

ния ще бъдат допълнително разгърнати и към тях

да участват във всяка лекция тогава,

ще бъдат добавени нови (за тях четете в

когато им удобно.

следващия брой на „ХомеоХелп за теб” и в уебсайта на HomeoHelp Holistic School).

- Нашите студенти могат да гледат лекциите колкото пъти им е необходимо. - Ние поддържаме непрекъсната връзка със

Главното направление в HomeoHelp Holistic

студентите си чрез възможностите,

School (засега) е Направление „Хомеопатия”.

предлагани от интернет – форум, група

Обучението по Хомеопатия се реализира в 3

във фейсбук и пр.

нива:

Чрез всичко това ние правим обученията в

Първо ниво (добило широка известност като

HomeoHelp Holistic School достъпни, евтини,

„Онлайн Курс по Класическа Хомеопатия за

интензивни, максимално полезни.

Майки)

Форматът на обучението в HomeoHelp Holistic

Второ ниво (наричано доскоро „Онлайн Курс по

School е много гъвкав и дава възможност за

Класическа Хомеопатия за Напредващи”)

включване на най-различни инструменти,

Трето ниво – нивото, което започва на 2 октомври

съобразно желанието и възможностите на

2012 и осигурява знанията и уменията, необходи-

студентите и преподавателите. Нашият инстру-

ми за стартиране на професионална практика по

ментариум непрекъснато се обогатява и разно-

Хомеопатия

образява.

Уникалното в обучението по Хомеопатия в

Основни преподаватели по Направление

HomeoHelp Holistic School е акцентът върху

„Хомеопатия” за магистрите по Хомеопатия д-р

онлайн формите на преподаване, които правят

Станка Хараламбиева и д-р Румен Стойчев, а в

обучение ни максимално широко достъпно за

Трето ниво ще бъдат включени и опитни

всички българи – както пребиваващите в

чуждестранни преподаватели.

България, така и живеещите в чужбина.

разглежда като съвкупност от органи и системи без да се държи сметка за сложната взаимовръзка между тях.

Хомеопатията е прекрасен пример за холистична наука, защото при нея разделението между Духовно, Психоемоционално и Физическо е съвсем условно, само в интерес на по-лесното разбиране на отделните аспекти на Човека, но при хомеопатичното лечение към него се подхожда като към една цялост на Дух, Психика и Тяло. Още основателят на Хомеопатията д-р Кристиян Самуел Ханеман подчертава, че Цялото е много повече от простия сбор на неговите съставни части – следователно и Човекът е много повече от простия сбор на неговите органи и системи, поради което той може да бъде лекуван, само ако бъде разглеждан в неговата Цялост и не може да бъде постигнато трайно излекуване, ако бъде „излекуван” само отделен негов орган.


Направления „Графология” и „Психология”

КОГА МОГА ДА СЕ ВКЛЮЧА В КУРСОВЕТЕ?

стартираха през есента на 2011 като тяхното първоначално предназначение беше да обогатят подходите на студентите по Хомеопатия към

ЗАЩО СЕ РАЗБОЛЯВАМЕ Д-р Робърт Фийлд

пациента. Всеки желаещ да учи по

И по двете направления бяха проведени обучения

направления Хомеопатия,

„първо ниво”.

Психология и Графология

През есента на 2012 се предвиждат вторите нива

в HomeoHelp Holistic

на обучение по тези направления, които ще бъдат

School има възможност

организирани по начин, който да даде възмож-

да започне обучението

ност тези дисциплини да бъдат практикувани и

си във всеки момент.

самостоятелно.

Това обучение се състои

Първо ниво по графология беше водено от

в даване на достъп до

световният експерт-графолог Инеса Голдберг.

записите от вече

Първо ниво по психология беше водено от

проведените лекции, т. е.

магистъра по психология Александър Стойчев.

имате идеална възможност да преминете

SEST (Sequential Energy System Tuning или

съответните нива в

Последователна настройка на енергийната

съкратени срокове, с

система) е оригинален диагностично-лечебен

За да помогнем на някого да се излекува от

темпото, което е най-

метод, съчетаващ кранио-сакрална терапия,

някаква болест, преди всичко е добре да

близко до вашите

традиционна китайска медицина, приложна

разбираме защо се разболяваме.

възможности в момента.

кинезиология и психология. Разработен е от

Съществуват много теории за появата на

За допълнителна

терапевтите Борис Шойтов и д-р Ян Бергер.

болестите, включително тази на Луи Пастьор за

информация и

SEST дава изключително големи възможности за

болестотворните микроорганизми, която е доста

записвания търсете

диагностициране на разстройствата у пациента в

популярна и днес. Достатъчно е да погледнем

мениджъра на HomeoHelp

голяма дълбочина и за тяхното цялостно лечебно

масовата истерия около свинския грип и идеята,

Holistic School д-р Румен

повлияване.

че някакъв микроб – бактерия или вирус – ще

Стойчев на ел. поща

През април се проведе Първо ниво на обучението

дойде и ще ни сграбчи, за да се убедим, че тази

rumen@homeohelp.eu, на

по Направление „SEST” под ръководството на

теория е доста жизнена.

тел. 0886 325 905 или по

Борис Шойтов.

Ако тя беше правилна, то всеки човек, влязъл в

скайп на rstoichevbg

През втората половина на септември се пред-

контакт с вируса, би трябвало да се разболее.

вижда повторение на Първо ниво за нови студен-

Както всички ние знаем, обаче, нещата не стоят

ти и провеждане на Второ ниво за студентите,

така и нечие разболяване има много повече общо

които са преминали първото. Това интензивно

с възприемчивостта/податливостта, отколкото с

обучение ще бъде водено от Борис Шойтов и д-р

инфекцията.

Ян Бергер.

Аз не се притеснявам да кажа, че всеки от четящите тази статия е влизал в контакт с изобилие от микроорганизми, които може да ни разболеят, но в крайна сметка това се случва на малцина. Ако теорията за болестотворните микроорганизми беше вярна, тогава всички ние трябваше да сме непрекъснато болни. Е, ако ако не е бактерията или вирусът, тогава


какво ни прави болни?

мозък, в психиката ни. Ако се намираме в някакъв

Разболяваме се самите ние. Нека обясня. В

конфликт, който или е много силен и ни идва като

самото ни същество съществува съвършен ред,

шок, или пък се е задържал дълго време, ние ще

чрез който то непрекъснато се бори да оцелее.

продължим да го „преживяме” без да открием

Ханеман го описва като „жизнената сила, която

успешно разрешение. Животът си продължава,

управлява неограничено”.

но ние може и да осъзнаваме тези корена на

Тази духоподобна жизнена сила е отговорна за

нашата болест.

всички аспекти на нашето житие-битие – как

По времето, когато конфликтът се записва в

мислим, как чувстваме, как изживяваме живота

мозъка ни, той изпраща сигнали към съответния

си. Ние нямаме реален контрол върху живота си –

орган или биологична система, с които е свързан

единствено егото ни наистина би желало да

конфликтът. Тогава протичат промени в клетъчна-

вярваме, че имаме подобен контрол. Така че

та структура, но без някаква видима промяна в

когато срещнем някакво предизвикателство, ние

цялостното здравословно състояние или някакво

сме принудени да реагираме. Егото казва „Аз

осезаемо усещане. Когато проблемът намери

трябва да направя всичко по силите си, за да се

своето решение, тогава мозъкът изпраща сигнал

защитя”. В този смисъл всички ние правим всичко,

до засегнатия орган или система да коригира

което можем, за да оцеляваме, дори и когато

промените и да възстанови първоначалната,

ситуацията не е толкова опасна и решението ни е

нормалната структура. Това е моментът, в който

много сложно. Този механизъм за оцеляване е

казваме „Мисля, че съм болен. Това или онова ме

програмиран в съществото ни.

боли или е засегнато.” Организмът използва

В ранните стадии от живота си ние сме напълно

всяка бактерия или вирус, или друг патоген, които

зависими от грижите на другите, за да оцелеем.

са му на разположение, за да извърши „ремонта”

До момента, в който проблемите, с които е

на клетката. И ние изживяваме това като възпале-

свързано детството, понамалеят, егото ни вече е

ние или като рак, или като друг болестен процес.

преодоляло много заплахи за съществуването му.

Жизнената сила, която управлява неограничено,

Осъзнавайки факта, че сме оцелели, ние

никога не прави грешки. Тя е програмирана да

започваме да развиваме своите техники за по-

оцелява. Тя би използвала който и да било

нататъшно оцеляване. Ако е проработило някога

възможен начин, за да коригира клетъчните

преди, значи ще работи и занапред. Болест, която

промени, предизвикани от неразрешения

се появява преди егото да е напълно развито,

конфликт и да възстанови клетките, а и собстве-

обикновено е такава, унаследена от родителите.

ното си състояние на здраве. Жизнената сила

Това е известната теория за миазмите в

трябва да извърши промени на физическо ниво,

Хомеопатията. Като бебета ние енергийно сме

ако конфликтът, записан в съзнанието е доста-

много силно свързани с нашите родители и може

тъчно сериозен. Всичко се прави в името на

всъщност да изявим техните конфликти.

оцеляването.

С течение на времето психическите и емоционал-

Тогава следващият логичен въпрос е ако

ните предизвиквателства, които срещаме, се

проявата на болест е нашият начин да оцелеем и

„записват” в съзнанието ни. Някои от тези

да се излекуваме, защо става така, че някои

конфликти се разрешават много бързо и „записът”

умират от болестта си или пък страдат

не се прехвърля върху билогичните процеси. В

продължително време?

повечето случаи човек забравя за тези предизви-

Когато сме в някакъв емоционален или

кателства, стига те да не се появяват многократ-

психически конфликт, то е като че ли отплуваме

но. Предизвикателствата, които остават нереше-

далеч от брега на океана. Докато конфликтът е

ни, биват подсилени и се регистрират в нашия

налице, ние продължаваме да плуваме и

КАК ДА ОТГЛЕДАМЕ ЗДРАВО ДЕТЕ... ВЪПРЕКИ ЛЕКАРИТЕ д-р Р. Менделсон

Д-р Менделсон, за разлика от мнозина лекари, е загрижен повече за благополучието на пациентите си и споделя щедро богатия си опит с тях, защото се радва, когато те са здрави и щастливи, а не когато на техен гръб е изкарал достатъчно, за да си позволи разкошна почивка на екзотично място.

Д-р Менделсон издига в култ две неща – Семейството и Всемъдрата Природа. Когато го четеш, имаш чувството, че говориш с мъдрия си, добродушен дядо, за когото няма нищо посвещено от твоето щастие. Книгите на д-р Менделсон са преизпълнени с житейска мъдрост.


плуваме.Стигнем ли до някакво решение, ние

SYNOPTIC REFERENCE

вече може да се върнем на брега. Ако конфликтът се е задържал дълго време, бил е много тежък или се е появил като шок, може да се окаже, че сме се

Франс Вермюлен

отдалечили много от брега. Тогава пътешествието обратно към него е физикализацията

Формат А5 (14.8 х 21 см)

(физическото изражение/последица от ментално-

1786 стр.

емоционалния конфликт) и излекуването на

Цена 179 лв

конфликта. Понякога се оказваме толкова далеч от брега, че просто не успяваме да се върнем и

500 лекарствени картини,

това е умирането – което е окончателното и

описани по начин, подобен

съвършено разрешаване на проблема.

на този, използван от Франс

За съжаление алопатичният модел (моделът на

Вермюлен в една от най-

конвенционалната медицина – бел. прев.) на

успешните му книги „Призма”

третиране на болестта няма нищо общо с

274 растителни, 132

реалния проблем. Обикновено той добавя нови

минерални, 64 животински

предизвикателства чез химически медикаменти,

лекарства, 18 нозода, 10

хирургични операции или облъчване. Тези

лекарства от гъби и 2

допълнителни проблеми само отслабват

Imponderabilia

стремежа ни към излекуване и ни правят още по-

Подробна секция „Източник и

болни.

Субстанция”

Идеята, която развивам е развита и доказана от д-

Материя медика, разделена

р Райк Хамер. Прилагането на тези принципи е

в 4 секции: Психика, Общи

помогнало ба много хора да се излекуват дори и

симптоми, Усещания и

само чрез беседи, стига болният човек да е открил

Локални симптоми с

защо се е разболял. Успеем ли да осъзнаем

Индивидуализиращи

конфликта си, нашата жизнена сила променя

характеристики и Ключови

посоката си и „изчиства записа” в мозъка. Този

симптоми на лекарствата

процес протича съвсем естествено по време на

Реперториални рубрики към

хомеопатичната консултация, докато пациентът

всяко лекарство

разказва историята си. Самият разказ помага на

PLUS GROUP за всяко

пациента да свърже различните точки от своя

живот и да започне процеса на лекуването си, дори и без да го осъзнава. Често пъти пациентът се чувства по-добре от всякога, освобождавайки енергията на своята история по време на снемането на случая му. Всички болестни прояви имат своите корени в някакъв нерешен психически или емоционален конфликт или в унаследен миазъм. Жизнената сила винаги се стреми да осъществи решаване на конфликта, извеждайки го на физическо ниво. Това става чрез следване на духовния закон, защото енергията на духа „кондензира” във физическото тяло. Решаването на по-висшите, по-дълбоките проблеми също нерядко трябва да стане на физическо ниво. Нашият цялостен организъм е програмиран за оцеляване и проявите на болестта представляват телесният стремеж към намиране на решение на конфликта и постигане на излекуване. Хомеопатията е най-добрият начин за подкрепяне на този оздравителен процес. Тялото има на разположение много патогенни фактори, които може да използва в интерес на излекването ни. Но патогенните фактори не са причината за болестта. Най-доброто, което организмът ни може да направи е да ги „подреди под строй” и да ги използва за възстановяване на физическото неблагополучие. Ние се разболяваме, за да оздравеем. Оригиналната статия може да прочетете ТУК. http://robertfield3.wordpress.com/homeopathytips/homeopathy-tips-for-120809-why-we-get-sick/

лекарство, състояща се от най-отличителните му характеристики и симптоми –

Synoptic Reference Франс Вермюлен

най-отличителното качество

Synoptic Reference

е вписано първо; с всеки

Франс Вермюлен

добавен симптом

Формат А5 (14.8 х 21 см)

вероятността това да е

1786 стр.

търсеното лекарство

Цена 179 лв

нараства.

Предстои книгата да излезе през юли 2012, но вече може да я поръчате в ХомеоХелп.


КНИГАТА ВЪВ ФОКУС

РАСТЕНИЯТА

FAMILY BETULACEAE

4 тома от Франс Вермюлен и Линда Джонсън

(В това семейство са елшата, брезата и ... Carbo

ORDER FAGALES

vegetabilis, който се получава от брезата.)

ТЕМИ & АФИНИТЕТИ Betulaceae Растенията са най-обширната секция както в

Специалната дарба на Betulaceae е да схващат

хомеопатичната Материя медика, така и в

потенциалан да просперират и да преживеят

традиционната медицина.

добре там, където на всички останали им се

Различните материи медики и реперториуми

струва вечна пустош, безплодно, изоставено.

включват повече от 2000 растителни лекарства,

Средата може да е естествено пуста, заради

но наличната информация, върху която може да

климатичните условия или да е запустяла,

се базира предписание, за много от тях е в най-

вследствие от човешка дейност, природни

добрия случай оскъдна.

бедствия или войни.

Този огромен труд дава подробни данни за повече

Betulaceae не се обезсърчават от суровите, бедни

от 2000 отделни растителни лекарства,

и неблагоприятни условия. На практика, те дори

класифицирани в 150 ботанически семейства.

преуспяват, когато трябва да работят здраво с

Извличайки изобилие от информация от

оскъдни ресурси. Тези търсещи нови стремления

доказвания, клинични наблюдения, билколече-

индивиди изследват нови пространства и

ние, фолклор, митология, ботаника, токсикология

прегръщат новите начинания – като първопроход-

и други източници, авторите изграждат логично

ците и пионерите в световната история. Самите

свързани и разбираеми картини на всяко

дървета са пионери, забивайки корени в

ботаническо семейство и неговите предста-

безплодни, бедни почви и виреейки в среда,

вители.

прекалено сурова, пуста и негостоприемна за

Описани са темите при всяко семейство и

повечето други растения.

органният афинитет на лекарствата и това е

Да проявят първи стремеж да просперират в

допълнено с химичния състава на растенията и

аскетични условия далеч не е всичко, в което са

техните физиологични и фармакологични

добри. Чертата, която отличава най-силно това

ефекти.

семейство е, че те завземат пустошта и я

В допълнение, към всяко растително лекарство

облагородяват с нови запаси. Те поемат риска да

книгата включва и голям брой рубрики от

населят необещаващи места и да възстановят

съвременни реперториуми, както и фитохимичен

богатството и просперитета им, успешно

състава, официални и народни названия,

съживявайки това, което изглежда толкова

ботанически описания и разпространение.

сурово, повяхнало и бедно, че другите дори и не

Съчетавайки яснотата на изказа и детайлността, с

помислят да доближат. Трудните условия

които е прочут Франс Вермюлен, с многогодиш-

закаляват техните решения и тяхната решител-

ния клиничен опит на Линда Джонстън, „Plants” на

ност. Интересно, брезовият растителен въглен,

практика дава всичко за растителните лекарства,

известен в хомеопатията като Carbo vegetabilis,

от което се нуждае днешният хомеопат.

трябва да гори в бедна на кислород среда, за да се получи непълно изгаряне, което прави растителните въглища подходящи за доставяне на топлина по-късно.

Plants – Homeopathic and Medicinal Uses from a Botanical Family Perspective Франс Вермюлен, Линда Джонстън 4 тома в луксозен картонен калъф, 4968 страници, 745 лв. Може да закупите тази велика книга от ХомеоХелп. Пишете ни на info@homeohelp.eu


Не винаги е лесно да се бориш за препитание с

И зс л ед ва н е н а н о в и п р о с т р а н с т ва .

обеднелия. Иска се сила, издръжливост,

ОНЛАЙН КУРС ПО КЛАСИЧЕСКА ХОМЕОПАТИЯ ТРЕТО НИВО

заловиш с такава тежка задача, с всичките

безплодното, обеднялото, негосто-

отговорности и неизбежни саможертви, които тя

приемното. Снабдяване с нов запас на

Хорариум 161 часа

изисква. Може дори да се наложи да проявиш

изтощеното.

вдъхновение, мощ и трудолюбие, за да се

Първопроходец. 2.

Оплождане, вдъхване на живот на

авторитарен подход, за да набереш необходи-

3.

Закален от суровите условия. Находчив.

Обучението се провежда

мата мощ, обединявайки силите,необходими за

4.

Издръжливост, вдъхновение, мощ,

онлайн „на живо” и на запис,

предстоящата битка. Битката води след себе си

което означава, че студентът

нуждата да се справяш с ежедневните проблеми,

получава достъп до:

да пропъждаш нежеланите или заразените, да

Виртуалната класна стая по

защитаваш границите на територията си, да

време на провеждане на

изметеш старото и износеното или да отгледаш

токсичното, защитаване на границите,

лекцията онлайн „на живо”

слабото и изтощеното.

измитане на старото.

Записите на вече

Тяхната пинерска дейност изглежда щедра и

проведените лекции

благородна, грижовна и доброжелателна, защото

Служене на другите. Щедър, благороден,

Записите на видеолекциите

помага на не толкова крепките и предприема-

състрадателен, доброжелателен.

Виртуалната класна стая по

чески настроените да последват техния успех

време на провеждане на

относително лесно.

Дефиниране и очертаване на собстве-

онлайн семинарите

След като, обаче, са възродили района да може

ното пространство. Изтласкване.

Записите на вече проведени-

да произвежда и са оплодили дотогава

9.

те онлайн семинари

безплодното, очакваният спокоен живот и

10. Преобразуване, прераждане, пречист-

Офлайн семинарите – на

изобилно препитание не се появяват.

ване, освежаване, изцеление. Нова

място и онлайн транслацията

Новото изобилие е привлекателно за други, които

пролет, нов разцвет.

Записите на вече

са достатъчно силни, за да ги изтласкат.

проведените офлайн

Границите и територията им са погазени. Тяхната

семинари

благост и липса на стабилност ги правят негодни да посрещнат предизвикателството да запазят

Трето ниво осигурява знания

това, което са разработили.

и умения, необходими на

Те имат силата и издръжливостта да проправят

студента, за да практикува

пътя, но не и да задържат спечеленото. Веднъж

като професионален

надвити, те трябва да се оттеглят, за да се насочат

хомеопат.

към неизследваната територия на следващите запустели земи и аскетични зони.

За допълнителна

И цикълът започва отначало.

информация и записвания

Но трудът им не е отишъл напразно. Забавля-

търсете мениджъра на

вайки се с белезите от преодоляването на

HomeoHelp Holistic School д-р

суровия живот, човек претърпява вътрешна

Румен Стойчев на ел. поща

трансформация. Прераждането, пречистването и

rumen@homeohelp.eu, на

изцелението раждат лекота, ведрина и

тел. 0886 325 905 или по

изящество, които са също толкова възраждащи,

скайп на rstoichevbg

колкото пролетния бриз.

1.

Пионер, нови стремления, нови начала.

трудолюбие. 5.

Авторитарен, мощ да обединява. Монокултура.

6.

7.

8.

Ежедневни проблеми, прогонване на

Отглеждане на слабите и изтощените.

Установяване и защита на граници.

Мекота, благост и липса на стабилност.

11. Свръхчувствителност, алергии, атопични състояния. 12. Отделителен и храносмилателен тракт – възпаление.


МАТЕРИЯ МЕДИКА

действие на отровата, въпреки че за това може да

„НОВАТА СИНОПТИЧНА ЕДНО“ В ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМАТ

допринесе и анемията на медулата, дължаща се

Франс Вермюлен

лицето, кожата е студена, бледа и изпотена.

ACONITE NAPELLUS Д-Р ЪРНСТ ФАРИНГТЪН

Смъртта при отравянето с Aconite се дължи на парализа на дихателния център от директното

Общоприето название: Аконит; Монашеска

на намалената циркулация на кръв в контра-

качулка; Вълче проклятие.

хираните артериоли.

КУПЕТЕ КНИГАТА В ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМАТ.

Род: Ranunculaceae – семейство, което се характеризира с мощните си и наркотични свойства.

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Район на обитаване: Влажни пасбища и

Краткотрайно, но бурно действие.

запустели места в планинските райони на

Пълнокръвна, крепка конституция.

централна и южна Европа, Русия, Скандинавия и

Болести, предизвикани от бурни причинители:

централна Азия.

СУХИ, СТУДЕНИ ВЕТРОВЕ; ГНЯВ; ШОК;

Използвана част: Тинктура от цялото растение, с

Преохлаждане след изпотяване; СТРАХ;

изключение на корена, откъснато в началото на

ТРЕВОГА; МЪЧИТЕЛНО БЕЗПОКОЙСТВО;

растежа.

ЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ БОЛКА; РАЗДРАЗНИ-

Алкалоид: Аконитин.

ТЕЛНОСТ; делириум; КОНГЕСТИЯ; ВЪЗПАЛЕНИЕ без супурация. ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА с неутолима жажда. Ус е щ а н и я : И з тр ъ п ва н е , М РА ВУ Ч К А Н Е ,

Така ще бъде навсякъде с вас без да тежи в багажа. Хартиеното издание няма да бъде преиздавано.

Вермюлен дава психоемоционалната картина, общите симптоми и физическите симптоми, сглобявайки стегнат, но кристално ясен образ на лекарството.

ГЪДЕЛИЧКАНЕ, боцкане; уголемяване на засегнатите части, горещина в тях, обща студенина. Болки: Щракащи, режещи, пробождащи, парещи. Кръвоизлив с ярко червена, артериална кръв. Парализа. Влошаване: Вечер и НОЩЕМ. БУРНИ ЕМОЦИИ; топла стая, топли обвивки; ПРЕОХЛАЖДАНЕ; от ФИЗИОЛОГИЧНО ДЕЙСТВИЕ

пиене на студена вода; ИЗПРАВЯНЕ В ЛЕГЛОТО;

Антипиретично, диафоретично и диуретично.

ШУМ; докосване; светлина; раздрусване;

Прието вътрешно, то предизвиква гъделичкане и

стъпване; когато лежи на засегнатата страна;

изтръпване на устните и устата и повишена секре-

при прорязване на зъбките.

ция от слюнчните жлези.

Подобряване: На открито; топлина; покой;

По-големите дози предизвикват чувство за

топло изпотяване.

стягане около телесните отвърстия с болка в епи-

Страхът е доминиращата характеристика на

гастриума, гадене и повръщане.

Aconite. Страх, който съпровожда както тривиал-

Сърдечната дейност отначало се забавя, но по-

ни, така и тежки страдания. Страх изобщо без

късно се ускорява и отслабва. Артериолите се

никакви оплаквания – безпричинен страх, съпро-

контрахират.

воден от мъчително безпокойство и мятане

Дихателният център се потиска от високите дози,

насам-натам. Преобладава страхът от смъртта,

в резултата от което дишането се забавя и става

но може да има и страх от тъмно; страх, че ще

повърхностно.

бъде прегазен от автомобил на улицата; от тълпа

Aconite предизвиква тревожно изражение на

или неясни опасения от надвиснало зло; страх,

Той добавя към класическия текст на първата си велика книга най-горещите постижения на световната хомеопатична мисъл – Усещанията и Миазмите на лекарствата по Шанкаран и Темите по Шолтън.

Книгата има своето запазено място на работната маса на всеки практикуващ хомеопат и съвестен студент.


който стига почти до обсебеност.

на силен сух студ, на пронизващ вятър при нулеви

КАК РАСШИФРОВАТЬ

Пациентът може дори да предрече, че ще умре.

температури, простудяване след изпотяване в

ПОЧЕРК ИЛИ

Този страх е свързан с тревога, в повечето случаи

горещо време, някакви бурни емоции като уплаха

ГРАФОЛОГИЯ ШАГ ЗА

крайно интензивна, която личи във всяка черта и

или гняв, някаква остра инфекция, зашеметяващ

ШАГОМ

във всяко действие на пациента.

удар върху главата или шок след хирургична

Върху зачервеното лице личи мъка, цялото тяло е

операция.

Инесса Гольдберг

в непрекъснато, припряно движение.

Излагането на сух, студен вятър предизвиква

Первая книга серии

Добавете към това напълнения, подскачащ пулс,

хрема, круп, главоболие, плеврит, пневмония,

представляет собой

забързаната сърдечна дейност, бесния делириум

ставен ревматизъм и др. Уплахата предизвиква

первое профессио-

и високата температура и ще получите основ-

световъртеж, сковаване, позиви за дефекация

нальное и систематизи-

ните индикации за това лекарство – тези, които

или действителна диария, маточни кръвоизливи и

рованное учебное

специално трябва да се имат предвид, когато се

дори спонтанен аборт.

пособие по графологи-

прави това предписание.

Трябва да се помни, че при това лекарство има

ческому анализу на

Когато тази картина бъде разбрана и здраво

само обикновено възпаление и конгестия, макар

русском языке.

фиксирана в ума, тя дава ключа към прилагането

че те винаги са остри и болезнени. Веднага щом

на Aconite, независимо от диагнозата. Това са

започне гноене, Aconite престава да бъде

характеристиките на типичния, пълноценно

показан. Никое лекарство не може да се сравни с

развит случай.

него при инфекциозни болести като морбили,

Всяко лекарство има своето темпо или време,

артрит, пневмония или cholera infantum, когато

което му е необходимо, за да прояви ефектите си

началото е рязко и много интензивно и са налице

у изпитателя, както и характерна продължител-

горепосочените основни симптоми. При септице-

ност на тези ефекти.

мия, тиф и определено астенични състояния

В този смисъл ние имаме два класа лекарства –

Aconite няма място и трябва да се прибегне към

краткотрайно и продължително действащи.

лекарства, които ще бъдат разгледани по-нататък

Aconite спада към първия клас. Темпът на него-

в курса.

вото действие е бърз, продължителността на

Усещанията за изтръпване, лазене, гъделичкане

действието му е твърде кратка, за да се предиз-

като общи характеристики могат да бъдат открити

викат тъканни промени, но като правило имаме

във всяка част на тялото, но най-вече в устните,

картина на бурност и интензивност.

езика, върховете на пръстите, ръцете, горните

По тази причина от него се нуждаем при

крайници; в левия горен крайник при сърдечна

заболявания у плеторични, пълнокръвни здраве-

хипертрофия; в лумбалната област на гърба или

няци, които реагират рязко и енергично на

долната част на гръбнака; в крайника, засегнат от

болестотворните фактори, които изброих по-горе.

остър ревматизъм; в парализирана част.

С други думи, такива, които се разболяват

Наред с чувството за горещина и огромната

внезапно, които са обект на внезапни и остри

чувствителност, често пъти е налице усещане за

конгестии, с внезапно покачване на температу-

уголемяване на страдащата част, очевидно

рата, изгаряща жажда и винаги с менталната

дължащо се на интензивната конгестия. При

картина на страх, която описахме.

главоболие главата се усеща пълна и голяма;

Когато са болни, тези пациенти развиват

горещото, зачервено лице се чувства подуто,

стеничен тип треска, която представлява реак-

макар че всъщност не е; ускорено биещото сърце

ция на силно сърце и чувствителна, но енергична

e твърде голямо за гръдната клетка.

нервна система към някакво дълбоко влияние. По

Общото усещане за горещина е естествено при

тази причина, заболяванията, при които е полезен

хиперпирексията, която характеризира случая

Aconite почти неизменно са резултат от излагане

Aconite. Но то е особено подчертано в засегнатата


област, в частта, която е главен обект на атаката –

КУРС НА БОРИС ШОЙТОВ - SEST

в напрегнатата, зачервена, подута става, чувствителна и субективно гореща; възпаленото гърло, сърцето, гръдният кош при пневмония или обща

За повече информация

горещина на кожата със сухота. Може да се

http://sest.homeohelp.eu/

наблюдава и обратното. Студенина в различни части; на ръцете и краката; на езика, като че ли

Завършвайки Първо ниво на

към него духа студен въздух. Усещане, като че ли

Курса по SEST, терапевтът е в

в кръвоносните съдове тече ледена вода, докато

състояние да повлиява широк

измерената температура е от 103 до 106 или като че ли върху кожата има поставен лед.

всичките му сетивни възприятия са преувеличе-

Типичните болки са остри, жестоки, режещи,

ни. Лек допир до възпалената област, до подуата

разкъсващи или парещи като огън и са толкова

става или до корема при перитонит предизвиква

жестоки, че довеждат страдащия до умопомра-

огромна болка; светлината, бляскаща към

чение.

конгестираното око, принуждава пациента да се

При тази интензивна артериална възбуда и

свива и усилва болките в очите и свързаните с тях

конгестия, лесно можем да си обясним

главоболие или невралгия. Шумът е непоносим.

подчертаната тенденция към кръвоизливи.

Възрастните ще ви кажат, че звукът на пианото

Кръвта при тях е ярко червена, гореща, чисто

всяка пронизва всяка негова клетка и предизвиква

артериална. Епистаксис, появяващ се внезапно,

невероятно жестоко чувство за пръскане на

със страх; хрема с кървав секрет от носа; бронхит

главата; детето ще изпищи при звука на

или пневмония с експекторация на чиста

музикален инструмент или хлопването на врата.

артериална кръв; цистит и кръв в урината;

Все пак, това не е толкова подчертано, както при

дефекация с изхождане на чиста кръв; маточен

някои свръхчувствителните лекарства, за които

кръвоизлив.

ще говорим по-късно.

Aconite понякога е лекарство за парализи, но

Раздрусването има сходен ефект като докосва-

това са функционални парализи, предизвикани от

нето, както и лежането на засегнатата страна.

сух, студен вятър, уплаха или някоя друга от

затова пациентът, страдащ от плеврит вдясно,

гореспоменатите причини. Те се съпровождат от

остава да лежи на противоположната страна

студенина, изтръпване и гъделичкане в

толкова дълго, колкото му позволи безпокой-

засегнатите крайници. Ако такива съпътстващи

ството му. Ще разберете ценността на това

симптоми липсват, Aconite рядко е полезен при

наблюдение, когато стигнем до изучаването на

парализа.

други лекарства, например, Bryonia alba.

Всяко добре доказано лекарство има своето

Движението също е важен фактор за влошаване,

време на влошаване и облекчаване, при някои

тъй като всички засегнати локални области са

с точност до час. От хомеопатична гледна точка

крайно чувствителни. Но то има и обща

това е много важна част от тяхната картина.

значимост. Актът на изправяне от легнало

Общото влошаване при Aconite настъпва след

положение предизвиква световъртеж и премаля-

смрачаване. Тревожността, безпокойството,

ване, дори и синкоп. Причината за това, очевидно,

болките започват да се усилват с напредването на

са циркулаторни смущения, тъй като в същото

здрача и достигат своя връх около полунощ.

време и зачервеното лице побледнява.

Температурата обикновено е най-висока по това

Пациентът се влошава и от топлина, и от студ.

време. Болките, дори и преди да са станали много

Привидното противоречие тук се нуждае от

силни, могат да докарат пациента до отчаяние;

известно разяснение. Топлата стая или обвивки

кръг остри състояния, хронични състояния с неголяма давност, широк кръг функционални проблеми.

Съкращението SEST Sequential Energy System Tuning – означава Последователно Настройване на Енергийната Система.

Всички протичащи в организма билогични процеси, емоционални реакции и психични нагласи представляват отражение на действието на тази енергия. По такъв начин в светлината на метода SEST организмът на човека се разглежда като енергийна система. Диагностичният подход на метода SEST позволява да се разграничат 5 оснонви енергийни нива: ментално, емоционално, биохимично, меридианно и физическо. Първичното патологично изменение на което и да било от тези нива може да послужи като източник на бъдещо заболяване.


се понасят трудно, усилват главоболието от

или при белодробна туберкулоза.

потисната хрема, очните проблеми – които,

Aconite е едно от първите лекарства, а които се

впрочем, могат да се дължат на прегряване – а

мисли в първите стадии на круп (ларингит – бел.

също и втрисането.

прев.). Детето се събужда от сън с остра, лаеща

Чистият въздух носи известно облекчение на

кашлица, зачервено лице, тревожност, страх и

катаралното главоболие и потенето, особено това

безпокойство. Круп, дължащ се на излагане на

на главата. Но зъбоболът, артритът, мускулните и

студен, сух вятър или през сезоните, когато дните

невралгични болки се влошават. Следователно,

са топли, а нощите – студени.

В цикъла си от лекции

като цяло катаралните и конгестивни симптоми се

При диария или cholera infantum Aconite е

„Снемане на случая"

влошават от топлина и в топла стая и се подобря-

полезно лекарство, когато са налице типичните

Уил Тейлър разяснява по

ват на открито, докато при невралгичните и рев-

ментални симптоми. Изпражненията са зелени и

присъщия си

матоидни страдания е обратното.

воднисти, с колики, които не се облекчават в

възхитителен начин

Основните индикации за употребата на Aconite

никаква поза или изпражненията съдържат

тънкостите на тази

бяха посочени на няколко места в общото

зелени маси като надробен спанак. Жестоки

изключително важна за

описание на лекарството. Тези, които изреждам

тенезми. Като правило всички симптоми се облек-

всеки хомеопат дейност.

по-долу, са добавени, за да улеснят студента при

чават след изхождане, с изключение на тревож-

предписването му.

ността и безпокойството.

Всеки студент по

Висока температура, треперене, страх от смъртта

Aconite често пъти е първото лекарство при

хомеопатия и

и от тъмното, уплаха, заплашващ спонтанен

морбили. Катаралните симптоми, кашлицата и

практикуващ хомеопат

аборт, потискане на менструацията; послед-

общите характеристики определят избора му.

може да открие в

ствия от уплаха, когато “страхът остава”.

Жълтеница у новородени, както и задръжка на

лекциите на Уил бисери,

Едната буза е червена и гореща, другата –

урина, рядко изискват каквото и да било друго

които ще му помогнат да

бледа и студена.

лекарство. Тъй като причината може да бъде

повиши съществено

Силно втрисане, последвано от висока

охлаждането от попадането при температура с

качеството на своите

температура със суха, гореща кожа и огромна

няколко градуса по-ниска от тази в матката,

знания и умения.

жажда. По-късно топло, обилно, кризисно

състоянието попада в общата сфера на това

изпотяване, което облекчава всички симптоми.

лекарство. Други лекарства, полезни при това и

„ХомеоХелп" публикува

Тези показания са често срещани в първия стадий

при други състояния, ще бъдат дадени и сравнени

лекциите от този цикъл с

на пневмония или плеврит, когато лекарството

по-късно в Курса.

любезното разрешение на

е Aconite. Дрезгава, суха кашлица; учестено,

Aconite е едно от най-мощните ни профилак-

автора им. Ние сме

затруднено дишане; горещина и болезненост в

тични средства. То може да бъде дадено преди

уверени, че един

гръдния кош; притискащи, парещи болки или

точното естество на заболяването да стане

изключително опитен

усещане, като че ли в гръдния кош се излива

очевидно. Например, при хрема, ако се даде през

учител и увлекателен

вряла вода. Храчките са серозни, кървави или с

автор като Уил Тейлър ще

кървави жилки – никога гъсти или гнойни.

помогне много за

Плеврит, характеризиращ се с пробождащи,

израстването на

промушващи болки, обикновено в един ограничен

студентите в HomeoHelp

участък на торакса; влошават се от най-леко

Holistic School и тези от

движение, дори и прозявка. Страх от смъртта,

други хомеопатични

който винаги се появява при рязко повишаване на

училища в България.

температурата. Забързано, учестено, повърх-

ЦИКЪЛ ЛЕКЦИИ „СНЕМАНЕ НА СЛУЧАЯ” ОТ УИЛ ТЕЙЛЪР ЗА СТУДЕНТИ ПО ХОМЕОПАТИЯ

ностно дишане – винаги влошаващо се при лежане на засегнатата страна. Кръвохрак от излагане на атмосферни влияния


първите няколко часа, когато няма почти нищо друго, освен зиморничавост и оскъден, воднист секрет от носа, той често пъти спира разболяването.

ОСНОВИТЕ НА ХОМЕОПАТИЯТА

Различни остри заболявания на очите се поддават по същия начин, стига причините за тях да са: 1. студен въздух; 2. активна инфекция,

ИЗ „ОПОЗНАЙ ХОМЕОПАТИЯТА“ Д-Р ПИТЪР ДУЛИ

която се развива рязко; 3. травма. Ефектите на травмата върху очите заслужават

След няколко години аз реших да се завърна към

специално внимание. При натъртвания или

конвенционалната медицинска школа. Нямаше

травми на меките тъкани Arnica е най-доброто

някаква конкретна причина за това, аз харесвах

лекарство; на очите – Aconite. След хирургична

натуропатичната медицина и хомеопатията, но

операция, удар, предизвикал остро възпаление и

исках да науча повече за такива неща като

раздразнение от чуждо тяло в окото като частици

спешната медицина и хирургията и усещах, че ако

стомана или шлака. Типичните симптоми са

знам и мога повече, това би ме направило по-

инекция на склерата, която може да стане

добър лекар. По-силно, обаче, беше желанието

кърваво червена; изострена чувствителност,

ми да видя как изглеждат нещата, погледнати от

парещи, притискащи и стрелкащи болки, особено

другата страна, да проверя дали не съм

при движения на очите; подчертана светобоязън,

пропуснал нещо, което конвенционалната

но без ексудация или гной.

медицина може да ми даде. Исках да видя дали

Aconite е чудесно лекарство за сърце, когато

лекарите наистина имат някакви по-специални

симптомите насочват към него при ендокардит,

знания и умения, които да подхранват чувството

перикардит и псевдоангина. Освен характерните

им на превъзходство, някакво познание, което аз

болки и общи симптоми, водещите индикации са

не подозирах.

изтръпване на левия горен крайник, стигащо до

Следването ми в Орегонския Медицински

пръстите, опресия на сърцето и палпитации, дори

университет за здравни науки отмина бързо. През

синкоп. Той е полезен при неусложнена сърдечна

първите две години изучавахме основополагащи-

хипертрофия. При хипертрофия със засягане на

те науки. Аз бях донякъде запознат с тях от

клапите, той може да причини големи вреди.

натуропатичното медицинско училище и сега по-

Първостепенните индикации за Aconite са:

скоро ги преговарях. Следващите две години бяха

1.

Страх от смъртта.

посветени главно на работата в различни

2.

Тревога.

отделения на болницата – хирургия, педиатрия,

3.

Безпокойство.

психиатрия и пр.

4.

Болезнено възпаление.

Колкото повече време минаваше, толкова по-

5.

Изтръпване.

силно се убеждавах, че наистина има нещо

6.

Висока температура със суха кожа и учестен,

пропуснато, но не от мен, а от конвенционалната

подскачащ пулс.

медицина! Впечатли ме липсата на задълбочена

Антидотира се от: Acetic acid, Alcohol, Paris

перспектива в подхода към пациента. По никакъв

quad., Actea racemosa.

начин не се отчиташе способността на организма

Той антидотира: Belladonna, Chamomilla, Coffea,

за самоизлекуване. Лекуваха се болестите на

Sulphur, Veratrum album.

пациентите, често пъти с голяма любов и

Комплементарен на : Arnica (увреждания на

загриженост, но липсваше каквато и да било

очите); Coffea (аналог; безсъние, непоносимост

концепция за въздействие върху естествените

към болка); Sulphur, който е неговото “хронично”

възстановителни сили на пациента. Пациентите

лекарство.

се третираха като повредени биохимични машини.

ОПОЗНАЙ ХОМЕОПАТИЯТА Д-р Тимъти Дули

Основно ръководство за пациента на хомеопатично лечение

Най-продаваното Въведение в Хомеопатията през последните 10 години.

„Хомеопатията – Медицината, преодоляла средновековното мислене” е първото издание на български език на книгата на д-р Тимъти Дули.

Американският хомеопат, натуропат и лекар д-р Тимъти Дули ражда една от найточните и богати метафори, обясняващи статута на хомеопатичното знание в съвременната наука – метафората за Плоската земя.


ОНЛАЙН КУРС ПО КЛАСИЧЕСКА ХОМЕОПАТИЯ ПЪРВО НИВО Хорариум 42 часа

Това е нивото добило широка известност като Онлайн Курс по Класическа Хомеопатия за Майки. Първо ниво включва 25 лекции по около 1.5 часа всяка.

Обучението се провежда изцяло на запис, което означава, че студентът получава достъп до записите на лекциите, изнесени в периода декември 2010 – май 2011. Първо ниво осигурява базисни познания за: Принципите и законите на

Аз обогатих значително медицинските си познания и срещнах много прекрасни хора, но

Развивайки идеята за подобието в цялостна

никъде не открих нищо за чудото и магията на

наука, Ханеман й дава названието “хомеопатия”.

естественото излекуване. Така стигнах до заклю-

Този термин има гръцки корени – “homoios”, което

чението, че никоя тясна медицинска специалност

означава “подобно” и “pathos”, което означава

не би ми донесла удовлетворение и че аз трябва

“страдание”. По такъв начин терминът хомеопа-

да се върна към хомеопатията.

тия отразява както базисната теория на науката,

Хомеопатията Снемането, Анализа и Воденето на случая Основните лекарства, назначавани при най-често срещаните в ежедневието остри и неотложни състояния Завършвайки Първо ниво, студентът получава знания и умения, които са му необходими, за да води остър и неотложен случай. За допълнителна информация и записвания търсете мениджъра на HomeoHelp Holistic School д-р Румен Стойчев на ел. поща rumen@homeohelp.eu, на тел. 0886 325 905 или по скайп на rstoichevbg

Терминът “Хомеопатия”

така и начина на лечение. Той се състои в това – Законът за подобието

една субстанция може да се използва като

Хомеопатията се базира на откритието,

лекарство, когато симптомите, които има

наричано Закон за подобието. С прости думи,

пациентът са подобни на симптомите, които

това означава, че веществото, което причинява

здрав индивид получава, когато приеме същата

болестта, може и да я излекува.

тази субстанция.

Например, първите си експерименти Ханеман

Ханеман дава название и на конвенционал-

е правил с кора от дървото хина, от което се

ната медицинска система. Тъй като тези лекари

добива хининът. Той открил, че ако това се приема

дават на пациентите субстанции, които предиз-

ежедневно от здрав човек, той ще развие симпто-

викват симптоми, различни от тези, от които те

ми, подобни на тези на маларията. И наистина,

страдат, подходящото название на системата е

същият този хинин е излекувал много хора, болни

“алопатия” (“allo” означава “друг”). Така

от малария.

конвенционалната медицина започва да се

Съществуват още много примери за принципа

нарича алопатична медицина и този термин,

“подобно се лекува с подобно”. Всеки знае как

алопатия, е използван на няколко места в книгата.

кафето държи хората будни и нащрек. В хомеопатията кафето се използва в много малки

Минималната доза

дози за лечение на пациенти с този тип безсъние,

“Първо: Не вреди! ” е древна максима в

дължащо се на превъзбуда.

медицината, която хомеопатията стриктно


съблюдава. Ханеман е бил изправен пред проблема да прилага лекарствата по такъв начин,

отнася към тези много малки дози на хомеопатичните лекарства.

че те да не предизвикват по-големи проблеми от тези, за които са предписани. Той открил, че ако

Доказване на лекарствата

лекарството е добре показано поради подобието

За да проучи свойствата на субстанциите като

на симптомите, то може да се даде в много малки

потенциални лекарства, Ханеман провежда

дози и това да има прекрасни резултати.

серия от експерименти, наречени “доказвания”.

По пътя на експеримента той разработил

Групи от здрави хора – доброволци е трябвало

система, която нарекъл “потенциране”. При тази

приемат ежедневно малки дози от субстанцията и

система лекарствата се подлагат на серия от

да регистрират всички симптоми, които изпитват

разреждания. В резултат от това се получават

по време на проучването. По този начин може да

нетоксични лекарства, които при това не губят

бъде получена точна и последователна картина

способността си да лекуват, ако са хомеопатично

на ефектите на тази субстанция върху човешкото

индицирани.

здраве.

Процесът на потенциране е описан подробно

Ханеман бил заинтригуван от ефектите на

в Приложение 1 в края на книгата. Ако държите да

лекарствата върху целия организъм. Ето защо

разберете хомеопатията, препоръчително е да го

изпитателите записват много детайлно не само

прочетете.

физическите си симптоми, но и промените в съня,

Засега ще кажа само, че хомеопатичните

апетита, жаждата, различните усещания, вкл.

лекарства се приготвят в различни степени на

горещина, студ, емоции, желания, мисли и други

разреждане, които се наричат потенции.

подобни.

Потенцията на лекарството е означена с номер и

Специално трябва да се отбележи фактът, че

буква след името на лекарството. Например,

лекарствата се доказват върху хора, а не върху

лекарството Pulsatilla 30C е направено от билката

животни. Отговорът на човешкия организъм на

Pulsatilla Nigricans. То е било разредено 30 пъти в

приетата субстанция може веднага да бъде

съотношение 1/100 (буквата С означава

разпознат, дори и ефектите, засягащи емоциите и

центезимално (стотично). След всяко разреждане

мисленето.

препаратът е бил сукусиран (активиран чрез енергично разклащане на съда).

Всяко нещо, което може да предизвика симптоми, може да бъде изследвано по този

Колкото по-голям е номерът след името на

начин. Субстанциите, които са били изпитани

лекарството, толкова повече пъти то е било

чрез доказване, впоследствие могат да се

разреждано и раздрусвано. Тъй като по-силно

използват като лекарства в хомеопатията. През

разредените препарати действат по-дълго и по-

различните периоди на развитие на хомеопатията

дълбоко от по-слабо разредените (естествено,

изпитваните вещества са варирали и така към

при условие, че са предписани според своите

днешна дата са проучени и се прилагат във вид на

хомеопатични индикации), те се наричат високи

нетоксични лекарства препарати, приготвени от

потенции.

растения, минерали, отровни вещества, храни и

Тук се вижда една съществена разлика между

дори бактерии.

хомеопатичните и обичайните лекарства, които

Един ден по телефона ми позвъни пациентка и

всички познаваме и при които “по-силно” означава

ми съобщи, че дъщеря й от една седмица е с

по-голяма доза, а не по-разредено лекарство. За

висока температура и кашлица. Тя й беше давала

да се подчертае тази разлика, хомеопатичните

различни лекарства без успех.

лекарства по-често се наричат “лекарства”. В тази книга терминът “лекарство” следва да се

Майката ми разказа, че кашлицата силно се влошава през нощта, когато детето си легне да

ЛЯТО БЕЗ ДИАРИЯ И ПОВРЪЩАНЕ Най-сетне!

Отпуската дойде, багажът е стегнат и вие вече сте на път или се готвите да тръгнете утре – към мечтаното място за дълго чаканата заслужена почивка на море или планина.

Където ви очакват слънце, чист въздух, вкусна вода, ласкаво море, прохладни вечери, ... но и риск от преохлаждане или претопляне, среща с не съвсем прясна или добре сготвена храна и още някои неща (на които в момента просто не му е времето да се набляга много – все пак се готвите за почивка).

Изпращайки горещите си пожелания за най-хубавата почивка в живота ви, ХомеоХелп ви дава някои идеи, които може да я спасят, ако нещо не тръгне точно според плановете. На почивка българинът обича да разпусне, понякога може и да наруши някои диетични правила и това е нормално.

Прочетете цялата статия в сайта http://homeohelp.eu


ФОРУМ ХОМЕОХЕЛП

спи. Апетитът и жаждата били слаби. Най-

да ги прилага при болните си пациенти. Когато

ос обеното беше, че температ урата се

откриел, че пациентът проявява симптоми,

повишаваше всеки ден точно в 2 часа след обяд

характерни за определена субстанция, той я

като по часовник.

назначавал в малки дози като лекарство.

Аз направих справка в моя хомеопатичен

Когато една субстанция е демонстрирала при

реперториум (книга, в която са записани симпто-

доказването някакъв симптом у изпитателите и

Форум 'ХомеоХелп' има 3

мите със съответстващите им лекарства) за

когато тази субстанция е излекувала този

основни принципа:

симптома висока температура в 2 часа след обяд.

симптом у болен човек, въпросният симптом се

ПОЛЕЗНОСТ,

Там с дебел шрифт беше изписано лекарството

приема за специфична характеристика на това

ТОЛЕРАНТНОСТ,

Pulsatilla. То има и кашлица при лягане и снижен

хомеопатично лекарство. Тогава той се добавя

ПОЗИТИВЕН ДУХ. Във

апетит и жажда.

към компилацията от медицински показания на

http://homeohelp.eu/forum

Форум 'ХомеоХелп’ поставяме и отговаряме на въпроси, които ни

Детето отговори на лекарството с драматично и бързо подобрение на състоянието.

съответното лекарство, която се нарича хомеопатична Материя медика.

Хомеопатичният реперториум, с който се консултирах, беше написан преди 100 години! За

Материя медика

разлика от много неща в т. нар. модерна

В хомеопатията показанията за лекарствата

Това, разбира се, са

медицина, знанията в хомеопатията не “излизат

не са болестните диагнози, нито болестните

въпроси, имащи

от мода” след известно време. Напротив,

състояния, които трябва да се лекуват, както е в

отношение към

познанията за лекарствата и за начина на тяхното

конвенционалната медицина. Вместо това,

Хомеопатията, но имаме

прилагане непрекъснато се задълбочават и

хомеопатичните показания са просто различните

достатъчно простор и за

обогатяват. Резултатите от доказванията,

ефекти и симптоми, които са били както

обсъждане на въпроси от

проведени преди много години, си остават

предизвикани, така и излекувани от лекарството.

всякакво друго естество –

валидни и до днес.

вълнуват живо.

В Материя медика тези показания за записани за всяко отделно лекарство, систематизирани по

въпроси, свързани със Здравето и Болестите,

От доказването към лечението

точно определен начин като се започне с психика

със Здравето и

Така, както хората имат специфични

и се продължи с различните части на организма.

Лекуването на Деца и

характеристики, които ги отличават като

Показанията са описани много прецизно и

Възрастни, със

индивиди един от друг, доказванията извличат

детайлно, така че хомеопатът да може да свърже

състоянието на

информация за индивидуалната натура на

уникалните и специфични индикации за всяко

Здравеопазването и

различните лекарства. Някои от тях предразпола-

лекарство с индикациите, които са налице у

Медицината в по-широк

гат хората към зиморничавост, други ги правят

болния пациент.

смисъл и всичко, което ни

топлокръвни. Някои субстанции предизвикват

вълнува.

жажда за големи количества студени напитки, при други желанието е само да се отпиват глътки топли течности, а трети понижават жаждата. Някои вещества причиняват различни видове обриви. Някои предизвикват усещане на страх – от тъмно, от кучета, от водата, от смъртта. Някои предизвикват желание за необичайни храни. Доказванията изявяват различните свойства на всяка субстанция, това, което я прави уникална по своите ефекти върху човешкото здраве. Събирайки информацията за лекарствата, получена при доказванията, Ханеман започнал

Приложение 2 в края на книгата показва примерна част от описанието на едно лекарство,


така както е записано в Материя медика. -

Аз опитах с хомеопатия, ... тя не

действа. – се обади от задните редици мъж с

ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ И ХОМЕОПАТИЯ

вдигната ръка. Заинтригуван, аз го помолих да разкаже поподробно. -

Е, добре. Хомеопатия означава “подобно

се лекува с подобно”, нали? Веднъж дъщеря ми се

Зъболечението като процедура и изживяване е много стресово събитие за плашливия пациент

разболя от стомашен грип с много обилни

То започва от самата мисъл за миризмата на

повръщания. Аз и занесох някаква Ipecacuanha.

антисептик, посрещаща пациента в зъболекар-

Нали знаете, това е, което се дава за

ския кабинет. Свистенето на стоматологичното

предизвикване на повръщане. Аз прецених, че

борче наистина може да разграничи възрастния

щом предизвиква повръщане, следва и да го

смелчага от страхливото дете. В кабинета

лекува. То, обаче, не й помогна ни най-малко.

пациентът е обграден от хора в униформи, които

Този човек продължаваше да проявява

се доближават до него, държейки в ръце някакви

някакъв интерес към хомеопатията, в противен

предмети, с които се канят да нахлуят в много

случай не би посетил тази моя лекция.

важна от психологическа гледна точка зона – устата...

-

Много хора правят тази грешка, когато се

Вярна или не, това е картината в главата на много

запознават с хомеопатията. Вие сте прав,

от хората, на които предстои зъболечение.

“подобното се лекува с подобно” означава, че ако

Хомеопатията може да помогне много, както на

една субстанция предизвиква повръщане, тя

тръпнещия пациент да понесе зъболечението по-

може да лекува повръщане. Но забележете, това

спокойно, така и на зъболекаря да си свърши

трябва да бъде същият тип повръщане.

работата в по-нормална обстановка.

Единственият тип повръщане, който ми е

Gelsemium (жълт жасмин) е хомеопатичното

известен, е този, при който съдъжанието на

лекарство N1 за страх от зъболекар. Един прием

стомаха се изхвърля навън. – подметна

(30СН или 200СН), взет сутринта преди процеду-

господинът.

рата е достатъчен, за да превърне зъболекаря от

-

-

Това е така. Ако се вгледаме само в стома-

ха, съществува само един тип. Но Вие погледнете

нашественик, въоръжен с причиняващи болка инструменти в приятел, какъвто в действителност е.

човека като цяло. Много субстанции предизвикват повръщане, но всяка от тях се различава от

Много пациенти изпитват особено силен страх от

другите по нещо. Хомеопатичното лекарство

процедурите по почистване на зъбния канал. Това

Ipeca ще помогне на пациента, ако и само ако той

може да се случи на всеки от нас, но съществуват

има същите симптоми, които Ipeca предизвиква, а

начини картите да се наредят в полза на

именно непрестанно, безмилостно гадене. Това е

пациента. Най-очевидният е да се ходи при

особеното. Повечето пациенти се чувстват по-

зъболекаря редовно, за да може той да се справя

добре след повръщане, но при този, който се

навреме с по-дребните проблеми, преди те да

нуждае от Ipeca, гаденето не се облекчава от

кулминират в спешна ситуация. Така отваряне на

повръщането.

зъбния канал може да не се наложи никога.

Има огромен брой лекарства, които биха помогнали на пациенти със стомашен грип. За да

ПРОЧЕТЕТЕ ЦЯЛАТА СТАТИЯ В

постигнем максимално добър резултат, трябва да

http://homeohelp.eu

изберем най-подходящото за конкретния индивид.

ФЕЙСБУК СТРАНИЦА НА ХОМЕОХЕЛП http://www.facebook.com/ homeohelpholisticschool

Бъдете в час с новостите в:

Хомеопатичната литература

Здравната литература

Онлайн курсовете ни

Включете се в дискусиите за хомеопатия, ваксини, здравословен начин на живот


Обучение в Холистично Училище ХомеоХелп HomeoHelp Holistic School е школа за: Холистичния начин на мислене и Холистични методи на лечение. Обученията в HomeoHelp Holistic School са насочени към:

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

Личностното израстване и самоусъвършенстване и Професионалното приложение на получените знания и умения.

Вратите на HomeoHelp Holistic School са отворени - за Холистичното мислене и

Акцентът в HomeoHelp Holistic School е върху: Онлайн и дистанционните форми на обучение и

Холистичните начини на лечение и израстване.

Вратите на HomeoHelp Holistic School са отворени, за да

Живия, пълноценен контакт между преподаватели и студенти HomeoHelp Holistic School не е вашата мечта. HomeoHelp Holistic School е вашият път към нея.

израстваме и помъдряваме заедно, за да се учим и работим заедно за собственото си и на любимите ни хора Здраве и Щастие.

ХОМЕОХЕЛП ЗА ТЕБ Брой 4 Юни 2012 http://homeohelp.eu

Profile for HomeoHelp  Holistic School

Списание "ХомеоХелп за теб"  

Електронно списание за хомеопатия

Списание "ХомеоХелп за теб"  

Електронно списание за хомеопатия

Advertisement