Page 1

Pentru ca România sã construiascã mai bine.

CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N-LH Ciment Portland compozit cu rezistenøã iniøialã uzualã æi cãldurã de hidratare redusã

Fiæã de produs


CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N-LH

CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N-LH Ciment Portland compozit cu rezistenøã iniøialã uzualã æi cãldurã de hidratare redusã Conform SR EN 197-1:2011

Domenii de utilizare conform CP 012-1:2007 • elemente æi structuri monolite cu grosimi mai mari de 0,8 m, executate inclusiv în perioada de timp friguros (cu luarea mãsurilor specifice precizate în reglementãrile tehnice), situate inclusiv in medii agresive: › construcøii civile, industriale, agricole (fundaøii masive, pereøi de dimensiuni mari æ.a.) › lucrãri inginereæti: - c onstrucøii speciale industriale: rezervoare, castele de apã, silozuri, staøii de tratare, construcøii energetice etc. - construcøii speciale pentru transporturi pe apã: canale navigabile, ecluze, porturi etc. - lucrãri de artã: poduri, tuneluri, viaducte, ziduri de sprijin etc. - construcøii hidrotehnice: baraje æi lucrãri aferente acestora

Tipuri æi clase de betoane recomandate • betoane simple æi armate de clasele: C8/10...C40/50 • betoane hidrotehnice de clasele: BcH10…BcH40

ALEÆD PRODUS LA:

LIVRAT DE LA:

TERMINAL TURDA √

Ambalare • vrac

Termen de valabilitate •6 0 de zile de la data livrãrii, cu respectarea condiøiilor de transport æi depozitare prevãzute în Fiæa cu Date de Securitate a produsului, disponibilã public pe www.holcim.ro

2

CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N-LH


CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N-LH

CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N-LH Ciment Portland compozit cu rezistenøã iniøialã uzualã æi cãldurã de hidratare redusã Conform SR EN 197-1:2011

Constituenøi CARACTERISTICILE ESENØIALE

PERFORMANØA MINIMÃ DECLARATÃ

Componente æi compoziøie [% de masã]: • Clincher (K) • Zgurã de furnal (S) æi calcar (LL) • Componente auxiliare minore

65-79 21-35 0-5

Timp iniøial de prizã [min]

min. 60

Stabilitate (expansiune) [min]

max. 3

Rezistenøa la compresiune: iniøialã [MPa]

min. 12

Rezistenøa la compresiune: standard [MPa]

min. 42,5

Conøinut de sulfaøi (sub formã de SO3) [%]

max. 3,5

Conøinut de cloruri [%]

max. 0,1

Cãldura de hidratare (J/g)

max. 270

Durabilitate

Durabilitatea se referã la betonul, mortarul, pasta æi alte amestecuri fabricate din ciment în conformitate cu regulile de aplicare valabile la locul de utilizare

Eliberare de substanøe periculoase [%]: Conøinut de crom hexavalent

Vezi Notele 1 æi 2 din Anexa ZA NPD

Clase de expunere în care se poate utiliza CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N-LH conform CP 012-1:2007 •X 0 fãrã risc de coroziune sau atac •X C1, XC2 coroziune datoratã carbonatãrii conform Agrementului Tehnic nr. 004 - 07/1343:2012 •X C3, XC4 coroziune datoratã carbonatãrii •X D1 coroziune datoratã clorurilor având alta origine decât cea marinã • XS1 coroziune datoratã clorurilor din apa de mare •X F1 atac din îngheø-dezgheø, saturaøie moderatã cu apa, fãrã agenøi de dezgheøare •X A1 atac chimic •X M1 solicitare mecanicã a betonului prin uzurã

Notã • Se vor respecta clasele de beton, dozajele minime de ciment, raporturile maxime apã/ciment, precum æi celelalte prevederi (de ex. protecøia betonului) din reglementãrile tehnice în vigoare (de ex. CP012-1:2007; NE 012-2:2010).

CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N-LH

3


Holcim (Romania) S.A. Calea Floreasca nr. 169 A Clãdirea B, Etajul 7 Sector 1, RO 014459 Bucureæti, România www.holcim.ro

© 2018 Holcim (Romania) S.A. CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N-LH

CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N-LH  

Ciment Portland compozit cu rezistenta initiala uzuala si caldura de hidratare redusa

CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N-LH  

Ciment Portland compozit cu rezistenta initiala uzuala si caldura de hidratare redusa

Advertisement