Dagsorden - Generalforsamling 2013

Page 1

GENERALFORSAMLING

Dato

20. marts 2013

Tid

Kl. 18.00

Sted

Kulturkasernen (mødelokalet), Kasernevej 43, 4300 Holbæk

Deltagere Referent

Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Bestyrelsens beretning fremlægges på generalforsamlingen.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse Regnskabet for 2012 findes i Årsrapport 2012, der kan læses her: http://issuu.com/holbaekbombers/docs/_rsrapport_2012__floorballklubben_holb_k_bombers

4. Fastsættelse af deltagerbetaling Bestyrelsen foreslår følgende satser for deltagerbetaling: - Kontingent, voksne: 350,00 kr. årligt (uændret). - Kontingent, børn (u18): 175,00 kr. årligt (uændret). - Kontingent, husstand: 600,00 kr. årligt (ny type medlemskab) - Indmeldelsesgebyr, voksne: 300,00 kr. (uændret) - Indmeldelsesgebyr, børn (u18): 150,00 kr. (uændret)

Holbæk Bombers Generalforsamling 20-03-2013 Dagsorden Side 1 af 3


5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år Bestyrelsens budgetforslag kan læses her: http://issuu.com/holbaekbombers/docs/budgetforslag_2013__floorballklubben_holb_k_bombe

6. Behandling af indkomne forslag Bestyrelsen ønsker en drøftelse af potentiel turneringsdeltagelse for herre senior i sæsonen 2013/2014. Oplæg til drøftelse kan læses her: http://issuu.com/holbaekbombers/docs/opl_g_om_turneringsdeltagelse_2013-2014 Derudover er der ikke indkommet yderligere forslag til behandling.

7. Valg af formand Der skal vælges formand lige år.

8. Valg af kasserer Der skal vælges en kasserer for en periode på 2 år. Thomas Kielberg genopstiller til posten.

9. Valg af sekretær Der skal vælges en sekretær for en periode på 2 år. Jan Svane genopstiller ikke. Bestyrelsen indstiller Karina Karl til valg.

10. Valg af 2 menige bestyrelsesmedlemmer Der skal vælges 1 menigt bestyrelsesmedlem for en periode på 2 år. Jens Albagaard genopstiller til posten. Den anden post som menigt bestyrelsesmedlem er besat af Anette Studsgaard Petersen, der blev valgt i 2012 og derfor først er på valg i 2014.

11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Jesper Christensen og Ole Hallenberg har været suppleanter siden sidste generalforsamling.

12. Valg af revisor og revisorsuppleant Mark Skot har været revisor siden sidste generalforsamling.

Holbæk Bombers Generalforsamling 20-03-2013 Dagsorden Side 2 af 3


13. Valg af appeludvalg

14. Eventuelt

HolbĂŚk Bombers Generalforsamling 20-03-2013 Dagsorden Side 3 af 3


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.