Page 1

Årsberetning & Håndbog udgivet af Holbæk Baptistmenighed Kløvermarksvej 7 ­ 4300 Holbæk http://www.holbaek­baptistkirke.dk

Årsberetning & Håndbog 2013/2014


Kontakt til Kløvermarkskirken Holbæk Baptistmenighed, Stiftet 30. juli 1865 www.holbaek­baptistkirke.dk

Forhandlingsleder Hans Breining (2014) Tlf. 5943 2547 e­mail hib@vip.vestnet.dk

Kløvermarkskirken: Kløvermarksvej 7, 4300 Holbæk Mobil: 6177 1867

Menighedsrådet: Tallet i () er valgperiodens ophør

Menighedens præst: Finn Basnov Tlf. 5944 0494; Mobil: 5174 2275 e­mail: basnov@bornhardt.dk

Ann­Margrethe (Trold) Skaarup (2014) Tlf. 4498 7639; Mobil: 6054 7639 e­mail: fam.skaarup@privat.dk

Menighedsrådets formand: Finn Günther Mobil: 4183 4802 e­mail: finn@famgunther.dk

Jørn­Orla Bornhardt (2014) Tlf. 5918 1533; Mobil: 9137 7168 e­mail: jorn­orla@bornhardt.dk Jean­Pierre Makumbu (2014, suppleant) Tlf. 5944 2053; Mobil: 2587 2060 e­mail: jpmak@youmail.dk

Menighedens kasserer: (Konto 1726 8129 166 623) Birgitte Heby (2014) Mobil: 6063 6045 e­mail: heby@dbs.dk

Hans Christian Dahl (2015) Mobil: 2818 4398 e­mail: hc@hoffgroup.dk

Bidragssekretær: Jan Kjøller (2015) Mobil: 6083 4548 e­mail dbspejderjan@webspeed.dk

Peter C.M. Madsen (2015) Tlf. 5944 5976; Mobil: 2296 5105 e­mail: petercmm@hotmail.com

Medlemssekretær: Inge Günther (2015) Mobil: 6465 0540 e­mail inge@famgunther.dk

Finn Günther (2016) Mobil: 4183 4802 e­mail: finn@famgunther.dk Bente Christa Hansen (2016) Tlf. 5943 4060; mobil: 2021 7260 e­mail: bhansen@webspeed.dk

Sekretær: Elin Frydendal (2014); Mobil: 2044 9691 e­mail: tefrydendal@gmail.com

2


Værdigrundlag & Præstens beretning

Værdigrundlag

Præstens beretning

Vi mødes, fordi Jesus Kristus binder os sammen ved sin Ånd.

Det var den første sætning, jeg mødte på retræten i Sverige i uge 7. Det var fantastisk at komme til sit værelse og blive mødt af en lille notesbog med denne påskrift.

Alle er elsket og accepteret af Gud på trods af forskellighed og ufuldkommenhed.

”Det er hemmeligheden med nåden: Det er aldrig for sent!”

Vi mødes først og fremmest for at dele Guds ord, for at bede og tilbede ham.

Det er ikke for sent, fik vi at vide af Magnus Malm gennem undervisningen. Det er ikke for sent, hviskede Gud til mig gennem meditati­ onen og de mange tidebønner og messer. Det er ikke for sent at stoppe op og finde ud af, om man er på Guds vej, følger hans vilje i livet med Ham og med den menighed, man er i. Det er ikke for sent, selv i vores travle hver­ dag, at give os tid til at være der for hinanden.

Vi er et åbent fællesskab, og vi ønsker, at varme og næstekærlighed må folde sig ud, så mennesker tiltrækkes af vores menighed. Vi vil være sendebud for Kristus og gøre Guds ord kendt. Vi vil møde mennesker der, hvor de er, og sammen søge Gud. Vi vil gøre friheden til at vælge og ansvaret for dette valg synligt.

Bibelen er fyldt med gode ord – mere end 50 bibelvers indeholder ordet ”hinanden”. De vigtigste er de ord, der har deres udspring i Jesus, Ham som vi kan bede om, at lede hver enkelt af os ind til vort eget hjerte, der hvor Han bor.

Vi vil arbejde på, at glæden må vokse, så vi hjælper hinanden til at leve i efterfølgelse af Jesus. Vi vil hjælpe hinanden til at finde og bruge vore nådegaver/evner, så vi tjener Gud med alt det, vi har og kan.

3


Præstens beretning (fortsat)

Elsk hinanden: Læs Joh. 13,34­35, der er en opfordring til os om at vise, at vi er Jesu disciple, ved at vi ganske enkelt gør kærligheden synlig i vort fællesskab. Det ses, når vi møder mennesker i Åben Kirke, når vi smiler til barnet, der tumler rundt under gudstjenesten, og når vi mødes ved kisten for at sige et sidste farvel, som vi gjorde det til Ruth Rødvig, og der mindes de øjeblikke, hvor Guds kærlighed blev synlig gennem dem, vi siger farvel til.

der for hinanden. Når vi er sammen til lovsang og bøn, når vi mødes i gudstjenesten og i fællesskabsgrupperne, når vi rækker ud og rører ved den, der er i smerte, så er vi dem, der gør Guds store omsorg for os alle synlig. Vær gæstfrie mod hinanden: Det at åbne vore hjem er en vigtig ting, for mennesker ønsker mere af fællesskabet end at sidde en time hver søndag i kirken. Det var at åbne kirken i uge 42 for mange nye mennes­ ker, men også for nogen, som da genfandt glæden ved at være en del af menigheden. Det er at tage nye initiativer, som Åben Kirke for småbørnsfamilier, eller skabe en juleaftens­ fest i kirken – tak til jer der fik og bar idéerne igennem. Måske skal du invitere en med hjem – allerede på søndag, for åben kirke er også vore hjem.

Se hinanden: Det handler om at lægge mærke til andre end os selv og vore nærmeste. Det er at møde de nye mennesker i vores kirke med den opmærksomhed, der får dem til at føle, at de er accepteret ­ at her hører de hjemme. Vi skal lære at give hinanden den opmærksomhed, som Jesus gav ­ og hele tiden giver os ­ for det er så værdifuldt at møde opmærksom­ heden, når man som medarbejder giver af sig selv, når man kommer for at få forbøn og når man efter lang tids fravær igen sidder i kirken, så skal man ses ­ og det med kærlighed og gode ord.

Forman hinanden: Det græske ord for formaning er mere positivt end vi umiddelbart lægger i ordet, når vi tænker på den løftede pegefinger. Ordet betyder også opmuntring, tilskyndelse og trøst. Det betyder sådan set, at vi ønsker det bedste for hinanden. Vi har ikke brug for at bagtale – eller møde andre med hårde ord,

Hav omsorg for hinanden: Det betyder, at vi skal give os tid til at være

4


Præstens beretning (fortsat)

fordi vi tror, det er vores opgave at formane, altså sætte andre på plads.

For mig var en af de vigtige sætninger på den retræte, I gav mig i uge 7 (tusind tak for den):

Nej, vi har brug for kærlige ord, der hjælper den anden til at leve godt. ”Bær over med hinanden” hænger sammen med dette – så husk at tilgive, at lade Gud fylde dit hjerte med kærlighed – også til den, du føler, har såret dig.

”Lær os, at vi ikke skal bede: ”Gud hjælp mig i min tjeneste” – men lær os at bede: ”Gud, hjælp mig til at være så tæt på din søn, Jesus, så jeg bliver en del af hans tjeneste.” Må Gud hjælpe os til det i 2014.

Tjen hinanden:

Det skal vi gøre i kærlighed, siger Paulus (Gal. 5,13). Hvor er det skønt at se så mange, der har taget en tjeneste på sig i vores menighed. Det er unge og ældre, det er kvinder og mænd, det er tjenester som handler om alt, hvad vi har brug for i kirken.

Tak for, at vi har hinanden. Det er stort og godt at være en del af fællesskabet med jer alle, at mødes med glæde af børn i alle aldre, at opleve et kærligt klap på skulderen og et opmuntrende ord, at se muligheder og udfordringer og vide, det får vi lov til at være en del af.

Jesus kalder os til at tjene med alt det vi er, og alt det vi har. Vi skal give af vores hjerte, vores tid og vores penge, for der er mange udfor­ dringer i at være en åben kirke, men jeg tror på at vi kan gøre det, som er nødvendigt. ”Hinanden” handler om, at Jesus er der for os, som vi skal være der for hinanden. Det er vigtigt, at vi giver os tid til at stoppe op og hvile trygt i Guds nåde.

Vi glæder os til 2014 i Holbæk Baptistmenighed. Anne­Marie og Finn

5


Menighedsrådets beretning

Menighedsrådet

2013 var året hvor vi igen lod os overraske over den store søgning til kirken. Ikke mindst tirsdag eftermiddag, hvor der kommer flere og flere, både for at få hjælp, men også for at hjælpe. Det var rigtig dejligt, at vi fik en aner­ kendelse fra kommunen, for det store arbejde (vi kalder det tjeneste) der bliver gjort om tirsdagen. Det luner. Tak til alle, der slider i det med den tjeneste.

Det er i mødet med andre mennesker, vi møder den guddommelige verden! Året 2013 har budt på mange store og dejlige oplevelser. Ingen oplevelse kan måle sig med det møde, den enkelte har haft med Gud. Ofte er det gennem andre mennesker, man får en gud­ dommelig oplevelse. Ved intime samtaler, eller præstens prædiken, lovsang, ja når vi i fælles­ skabet priser Gud.

Vi var til sommerstævne på Lindenborg, for første gang sammen med Missionsforbundet og det var en dejlig oplevelse. Det virkede lidt mere intimt, jeg følte vi var tættere på hinanden. Vi har vedtaget at vi skal være på Lindenborg de næste 3 år. Vi havde fået “Pølsevognen”, med de muligheder det gav for at tjene penge. Penge der går til menig­ hedens Integrations konto. Tak til jer, der sled med hele arrangementet, der udover pølser, også indbefattede kaffe, te, slik, brød og underholdning om aften.

Det er i mødet med andre mennesker, vi møder den guddommelige verden! Den møder vi der, hvor mennesker stiller sig til rådighed for hinan­ den, og forkynder de glæder de selv har oplevet, som da jeg selv mødte Jesus på en spejderweekend, hvor min patruljefører, på sin lidt kejtede måde, fortalte om da han mødte Jesus. Han var årsagen til at jeg blev døbt. I 2013 har der været mange af de møder, hvor vi har haft chancen for at møde Gud, og jeg er sikker på at mange greb chancen, men der er også mange der stadig tumler med svar på livets store spørgsmål. Lad os i fællesskab i 2014 prøve at finde vejen til nogle løsninger.

Et af de arrangementer der blev sat i søen i 2013, var “Åben kirke i uge 42”. Det handlede om at møde mennesker der hvor de er, at fremelske lovsang og i alt at

6


Menighedsrådet (fortsat) & Gudstjeneste pege på evangeliet som en god vejviser. Vi havde god hjælp fra en gruppe mennesker fra Amerika, organiseret i International Com­ mission. Tak til IC, og specielt til Jerry Byrd, som var leder at teamet. Vi ser frem til at arbejde sammen med IC i 2014.

Til gudstjeneste!

I menighedsrådet har vi måtte sige farvel til Karen Tassing på grund af sygdom og Hans Christian Dahl, pga. store arbejdsbyrder i forbindelse med studier. Tak til jer begge, for det I har bidraget med. Jean Pierre Makumbo som var suppleant, er derfor trådt ind.

Gennem 2013 har vi været sammen til mere end 50 gudstjenester i vores menighed. I gennemsnit har vi været lidt mere end 65, hver gang vi har mødt Gud og hinanden i det fællesskab, hvor vi priser Gud, hører Hans ord og fornyer vores ja til at leve vores liv med ham.

Ved valget i oktober til menighedsrådet, blev Bente C. Hansen og Finn Günther valgt for en 3 årig periode og Jørn­Orla Bornhardt for 1 år.

Det kræver planlægning at få det hele til at spille sammen til Guds ære – en stor tak til gudstjeneste udvalget, Inge Hermod, Karen Tassing, Lis Middleton, Mille Nielsen og Pernille Jelstrup, som gennem mange år har været med til at finde prædikanter, musikere, idéer og meget andet.

Det nye år byder allerede på mange ting. Vi har igen budt ind på “Pølsevognen” på Som­ merstævnet på Lindenborg, men ved endnu ikke, om vi får den. I uge 42 holder vi Åben kirke ­ og igen i frugtbart samarbejde med et team fra IC. 2014 er også 175 års jubilæum for de første baptisters dåb i Danmark. I den forbindelse vil der ske mange ting i årets løb. Og husk så på, at det er i mødet med andre mennesker, at vi oplever den guddommelige verden.

Nu er opgaven taget over af et gudstje­ nesteteam, som skal have ansvar for, at når vi er til gudstjeneste, så skabes der det rum, som fører os tæt på Gud. Gudstjenesterne i 2013 har været et billede af den mangfoldighed, vi har i vores menighed: Det er musik og sang på mange sprog og i mange genrer.

7


Gudstjeneste (fortsat) &Børnekirken Det er drama, fortællinger og prædikener. Det er dåb, barnevelsignelser og medlemsoptag­ elser. Det er vidnesbyrd og forbøn. Det er stedet med plads til både latter og gråd, til stilhed og tænde et lys, og til fryderåb og sange der løfter taget i kirken. Tak til alle som har taget en tjeneste på sig gennem året. Til dig, der stod i døren og bød folk velkommen. Til dig der passede lyd og powerpoint og gjorde kirkesalen ren. Til dig der spillede og sang. Til dig der talte eller var nadvertjener. Til dig der kom for at være åben over for det, som Gud ville gøre i dag.

5 og 10 børn i alderen 2­11 år, men nogle søndage er der mange flere.

Børnekirken i 2013

I 2013 havde vi to legedage, som giver børn og voksne mulighed for at være sammen i længere tid, og dette er klart med til at børn­ ene nytter venskaber. Ved udgangen af 2013 har Kamma Reinholdt Petersen meddelt, at hun stopper i Børnekirken for at hellige sig musikken til gudstjenesterne. Vi siger Kamma stor tak .

Men søndag formiddag til gudstjenesten sid­ der jeg og kigger rundt efter børn – og ja, nu er det skønt at skulle i Børnekirken! Tænk at blive betroet alle disse skønne børn. Tænk at få lov at være tæt på dem. Tænk at få et stort knus også når vi mødes på gaden.

Så nu er vi 7 medarbejdere tilbage nemlig Bente Hansen, Charlotte Dahl, Dim Dum Daw, Inge­Lise Bornhardt, Janne Pedersen, Lise Jørgensen og undertegnede. 7 lyder af man­ ge, men det giver store udfordringer at få planen til at gå op, da vi alle er engageret i andre opgaver, både i og uden for menig­ heden. Derfor vil jeg endnu en gang appel­ lere til dig: overvej, om ikke du kan give 1 søndag om måneden til børnene i vores menighed?

At være Børnekirkemedarbejder er en blandet fornøjelse. Fra søndag eftermiddag til søndag morgen, kan det godt være lidt tungt. Hvad skal jeg fortælle? Hvordan skal jeg fortælle historien? Hvilke børn kommer? osv. osv.

Tak for medleven og forbøn, vi har brug for begge dele ­ men mest tak til alle jer for­ ældre, fordi vi får lov at låne jeres børn, mens I er til gudstjeneste.

Søndagene ligner i høj grad hinanden, men er jo afhængige af, hvilke børn der kommer. Vi har heldigvis en meget stabil ”stamme”, som er åben over for andre børn. En almindelig søndag har vi et fremmøde på mellem

8


Spejderne

Spejderne

I starten af 2013 sendte vi 11 deltagere på brandkursus. Det er ikke nok, at vi som spejdere kan tænde ild – vi skal også kunne slukke den.

De var både i Kina, Holland og Frankrig. Det er utroligt så langt man kan nå omkring på en weekend!

Vi har også haft 3 deltagere på træklatrings kursus, så nu kan vi tage spejderne med til den nye klatrebane, der er lavet på spejdersta­ dion i Holbæk.

Troppen og gruppen var på centerlejr på Bornholm sammen med en masse andre spejdere. Der blev klatret i klipperne og røget sild.

I april mødtes alle spejderne fra Odsherred og Holbæk til en gensynsweekend på Spejder­ stadion i Holbæk. Der fik vi mødt dem vi var på ”Spejdernes lejr 2012” i Holstebro med.

Roverklanen sendte 7 afsted til fejde på Houens Odde ved Kolding. Det blev lidt af en ”luksus” lejr med 3 retters menu hver dag og rigtige glas, porcelæn og dug på bordet hver dag.

Jan Kjøller havde opsagt sit job som kredsfører – derfor skulle der findes en anden. Til fører­ mødet i juni, blev det besluttet at fordele kredsførerposten på 3 personer. Malene Dam, Jimmy Singerholm Olsen og Hans Christian Dahl blev valgt. HC ville senere på året gerne trappe lidt ud af kredsførerarbejdet. På fører­ mødet i november blev Margit Mikkelsen spurgt om hun ville være det 3. blad i kløveren, og i januar 2014 blev hun valgt.

I august tog hytteudvalget arbejdstøjet på. Spejderhytten i Regstrup fik en længe tiltrængt renovering. Der blev lagt nyt gulv, isoleret på loftet, malet og sat en ny dobbelt terrassedør i. I Hvalsø er der ryddet op i hytten og fældet nogle træer. En nystartet DDS gruppe i Hvalsø manglede et sted at holde de ugentlige spejdermøder – så nu bliver hytten brugt som det den er, nemlig en spejderhytte.

I juni tog flokspejderne ”jorden rundt” på Orø.

9


Spejderne

I Holbæk var antallet af spejdere meget lavt inden sommerferien. Der var ingen flokspejdere – som jo er fremtidens byggesten – så der skulle tænkes anderledes. De nydanske familier i menigheden kendte ikke så meget til spejder­ arbejdet, men da de blev introduceret til det, steg antallet af flokbørn hurtigt fra 0 til 12.

Der er også startet et ”nyt” spejderarbejde – ”spejder 40+” – og der er afholdt et møde med god opbakning. Vi kan jo ikke have, at bare fordi man træder lidt ud på sidelinjen, så stopper man med spejderarbejdet. EN GANG SPEJDER – ALTID SPEJDER! I januar 2014 blev Jimmy Singerholm Olsen kåret som ”Årets leder 2013” af Sct. Georgs Gilderne og Holbæk Bygilde. En velfortjent pris som vi ønsker til lykke med!

Der er også startet et samarbejde mellem en SFO i Holbæk, en SFO i Regstrup og spejder­ ne. Vi skal prøve at give dem idéer til, hvordan de bedre kan bruge deres udendørsarealer. Dette samarbejde vil fortsætte i 2014, en gang om måneden indtil sommerferien.

Vi vil gerne sige tak til Jan Kjøller, HC Dahl og Grethe Mølengracht for det store arbejde, de har lagt i kredsen.

Årets spejder/menigheds­weekend var igen vellykket. Vi skulle på en tidsrejse. Vi startede i middelalderen – tog et stort spring til fremtiden – og sluttede i nutiden. Utroligt hvad man kan udrette i løbet af en weekend.

Med ønsket om et godt og fremgangsrigt år 2014 – siger vi tak for støtte og forbøn fra menigheden. Uden menighedens opbakning var der ingen spejdere i Holbæk og Regstrup. Også en stor tak til spejdernes forældre, fordi vi må låne jeres børn.

Årets juleafslutning er måske ved at blive en tradition. For andet år skøjtede vi derudaf på ”IsRosen” i Holbæk. I 2013 var det en våd affære, da vejret var meget mildt. Der var vand på isen, men det var en dejlig aften for alle.

Med venlig hilsen og fast venstre

10


Onsdage i Kløvermarkskirken

Onsdage i Kløvermarkskirken

Som noget nyt i 2013, er aftenbønnen i kirken erstattet med 1½ times lovsang og bøn, hver onsdag. Linda og Søren Gyr kom og tilbød at stå for det, og senere har lovsangsteamet knyttet sig til at øve og synge den 1. time, og derefter er der forbøn. Det er skønt at komme og høre musikken fra kirken, og mange har glæde af at være med til både at synge og bede. Det forsætter også i 2014 og alle er velkomne.

nogle af ”vore egne” fortæller, hvad de har oplevet f.eks. på rejser. Vore Fastearrange­ menter med undervisning og knækbrød har bidt sig fast. I 2014 bliver det 5 aftener om Baptisthistorie – og knækbrødet holder vi fast ved. En stor del af efteråret var det ”Julemarkedet”, der fyldte vores onsdagsprogram. Det var første gang, der blev holdt julemarked og rigtig mange blev involveret og hyggede sig under forberedelserne.

Nogen står på skift for fællesspisningen og du kan altid melde dig hos Inge Hermod på 6186 3455, hvis du kunne tænke dig at være med til at lave mad. Hvis du ønsker at være med til at spise, så skal du kontakte Malene Dam på 5122 5425. Når du skal betale, skal du afregne med Ingeborg Breining.

I 2014 vil der også komme rejseberetninger fra ”vore egne” og en særlig aften bliver den 30. april med ”Young Continentals”, der efter at have spist sammen med os, giver koncert i Kirkesalen. Glæd jer, det bliver en fantastisk aften.

Efter spisningen er der enten program eller mulighed for at hygge sig og få talt med men­ nesker. Når der er program efter spisningen, så er det onsdagsudvalget, der står for det. Vi har haft mange forskellige arrangementer.

Med udgangen af 2013 har Karen Tassing forladt udvalget – tak til Karen for samarbejdet. Velkommen til Lykke & Karen Abildgaard til at tage fat på opgaverne.

De arrangementer, der tiltrækker flest, er når

11


Forbønsgruppen & Åben kirke

Åben Kirke

Forbønsgruppen

­ er nu blevet en institution, som bliver benyttet af mange nationaliteter. Både mennesker, der ønsker at række en hånd til andre, mennesker, der har brug for et fællesskab og mennesker, der har brug for konkrete anvisninger til papirer og dagligdags opgaver.

Det er dejligt at opleve, at bønnen får større og større plads i vores menighed. Også i forbønsgruppen er der blevet bedt for mange forskellige mennesker, og det er dejligt, når vi får lov at opleve, at Gud griber ind.

Tak til enhver, der var med til at række ud til et medmenneske i Åben Kirke.

Én fortæller, at Gud har grebet ind, så ved­ kommendes angstanfald er blevet mindre, og forbønnen har også hjulpet i forbindelse med rygestop.

Vi håber 2014 bliver lige så rigt på kontakter på kryds og tværs, som 2013.

Andre har også oplevet Guds indgriben, så der er fortsat brug for forbøn, også i denne mindre gruppe, hvor de emner, der tages op er fortrolige.

I 2013 fik vi også gang i Åben Kirke for småbørnsfamilier – en fredag eftermiddag om måneden. Det er stadig i begynderfasen, men vi håber, det vil vokse. Nogle af de familier, der kommer her, har en meget lille eller slet ingen familie i DK. Hvis du har et ”familie­ overskud”, må du meget gerne bakke op om disse fredage – se nyhedsbrevet.

Hvis du ønsker forbøn, eller ønsker at være med i forbønsgruppen, er du velkommen til at henvende dig til undertegnede.

12


Projektudvalget & Ejendomsudvalget

Projektudvalget

Ejendomsudvalget

”Når MOR mangler” er temaet lige nu i Dan­ marksindsamlingen til støtte for moderløse og forældreløse børn og unge flere steder i ver­ den. Denne overskrift kan også passe på den støtte vi prøver at give nogen projekter i både Rwanda, Burundi, Congo samt det nye tiltag via BID projektet i Myanmar (Burma).

Først tak til alle dem, der tænker på de fysiske rammer for vores kirke. Og alle dem, der gør en fysisk indsats for at spare på energien. Igen i år er der foretaget flere arbejder på kirken. Udover højtaleranlægget, som nu fun­ gerer, er der lavet haveanlæg. Det er vi ikke færdige med, vi mangler sten til at færdiggøre parkeringspladsen på østsiden af kirken. I kirke­ salen er der sat elektroniske termostater på radiatorerne, til bedre kontrol af varmen.

Med de midler vi har fået har vi støttet: LLCCM (Let the Little Children Come to Me) i Rwanda, projektet med huse til børn i Burundi, Bondeko i Congo, Myanmar samt vores eget integrationsprojekt. Vi har sendt kasser med vores ”kirkestrik” og stof til Burundi samt hjælp til Letland. Vi holder, så meget som muligt, kontakt til Susi Baggesen for at følge projekterne.

Vi har længe ønsket os nye vinduer i krypten. Det er en udskiftning der vil give os en stor be­ sparelse på varmen. En tredjedel af pengene er allerede kommet ind, idet overskuddet fra julemarkedet gik til energibesparende foran­ staltninger. Det er vores håb, at det bliver muligt at skifte vinduerne i 2014.

Vi har projektdag i kirken den 6. april, hvor vi har den store glæde at få besøg af Susi, som vil give os en god orientering om udviklingen af vores projekter. Min opfordring er: Kom og vær med! Giv en god gave til dem vi har taget ”under vores vinger”. Vi har så meget, de har så lidt. På udvalgets vegne

Så nøgleordet for 2014 er energibesparelse. Med kærlig hilsen

13


Rengøring, Kirkemarked & PR Rengøring

have så mange frivillige, der bakker op og står sammen hvert år!

Der skal her lyde en stor tak til de mennesker, som utrætteligt måned efter måned bruger tid og energi på at holde vores kirke ren. Det er dejligt! Tak!

Det er ikke en enkeltmands præstation, men summen af alles indsats der tæller! Endnu en gang tak og på gensyn den 10. maj 2014.

Officielt er der 8 brave mennesker, som holder vores allesammens kirkebygning ren. Udover disse er der også andre, som svinger kosten og støvsugeren lidt mere spontant, og det er også dejligt.

PR og kommunikation

Vi har i udvalget forsøgt at holde trit med de mange nye tiltag og aktiviteter i fællesskabet. Den vigtigste kanal er det ugentlige nyheds­ brev med nyeste informationer og omtale af de kommende ugers arrangementer. Nyheds­ brevet kommer på papir til de, der ikke har adgang til internet.

I køkkenet er der er oversigt over vores rengøring – kig på den og se, hvor der er behov for mere hjælp. Du må gerne være med!

Kalenderbladet udkommer hver måned. Her er det tydeligt, at fællesskabet udvikler sig, for allerede når det går i trykken ­ ja, så kommer de første tilføjelser og ændringer. Tak til Anne­ Marie for trykning og til Susanne, der altid kan skabe et smukt resultat ­ også i sidste øjeblik.

Kirkemarked 2013

Sikke en glød, varme og initiativ! Endnu engang kunne vi i vores menighed, traditionen tro, afholde Kirkemarked.

Vi er en kirke med mange bolde i luften! Dem har vi med succes præsenteret på Facebook, hvor vi også kan komme i dialog med læserne.

Der skal fra Kirkemarkedsudvalget lyde en STOR TAK til alle jer ildsjæle, små som store, der hjalp til fra start til slut.

I 2014 skal vi fejre Baptistkirken i Danmarks 175 års jubilæum. Vi håber, mange vil være med til at fortælle deres personlige historie, som vi gerne vil supplere med historien om, hvilke store ting Gud kan gøre, når mennesker

Selvom det er mange år siden, at Kirkemarkedet startede, er det stadig et ungt foretagende i en livlig menighed. Det er meget fælleskabs­bekræftende at

14


PR & Regnskabsbemærkninger Bemærkninger til regnskab 2013

vover at følge hans ord om efterfølgelse. "Ordet fra Gud blev levende, fik skikkelse i Jesus og tog bolig iblandt os," siger biblen. I alt det vi laver, handler det om mennesker, relationer mellem mennesker ­ og mellem mennesker og deres Gud.

(Alle beløb er afrundet til nærmeste 1.000 kr.) Regnskabsåret sluttede desværre i minus, med et underskud på 18.000 kr. I 2012 havde vi et overskud på 38.000 kr. Så det er aldrig helt til at vide, hvordan regnskabsåret ender.

Så vores arbejde skal understøtte disse ting. Derfor giver det så meget mening! Det er ikke blot kalendere og omtaler, men invitationer til at tage del i fællesskabets mange aktiviteter og muligheder.

Heldigvis har vi en god likviditet, med mere end 200.000 kr. i banken, men de fleste pen­ ge er hensat til bestemte formål. Økonomien fortæller sin egen historie om året der gik ­ stort og småt, så jeg vil herunder prøve at sætte lidt ord på årsregnskabet.

På udvalgets vegne

Indtægter: Vi endte med underskud i 2013, fordi vi havde budgetlagt med 50.000 kr. mere, end der endte med at komme ind i kuvertbidrag. Heldigvis kom der 20.000 kr. i løs kollekt, og momskompensationen var også højere end budgetlagt. Under diverse indtægter skjuler sig bl.a. kopipenge, og når alle indtægterne er gjort op, har vi fået 684.000 kr. ind. Det er 20.000 mindre end budgetlagt. Så under­ skuddet i år skyldes færre indtægter. Udgifter: Årets store ejendomsprojekt var ny lyd i kirken. Det blev besluttet, at sidste års overskud skulle gå til netop dette formål – derfor indeholder indtægten på 52.000 vedr. ny lyd i kirken, hele overskuddet fra 2012 på 38.000 kr.

15


Regnskabsbemærkninger (fortsat) ”Continental Singers”, der gæstede os i foråret.

Der er blevet brugt i alt 45.000 kr. til lyd, og det uforbrugte budget på 7.000 kr. er ikke hensat, men er med til at nedbringe årets underskud. Projektet er næsten afsluttet, der kan komme enkelte mindre udgifter, som afholdes på inventarkontoen i 2014.

Energiforbedringer og energiforbrug. Uha, det er dyrt at varme kirken op – vi bruger 60.000 kr. på varme om året – det er mere end 10.000 kr. pr. måned i fyringssæsonen. Varmen slipper ud mange steder – og ejendomsudvalget har lavet en plan for at holde varmen inde. Der er allerede nu hensat 22.000 kr. til projektet. Pengene kommer fra øremærkede bidrag og fra vores første julemarked, der endte med at give mere end 15.000 kr. i overskud til dette formål. Det er drømmen at nedsætte vores energiforbrug, for energipriserne stiger hele tiden.

Det store aktivitetsprojekt i år var uge 42, med gæster fra USA. Vi havde på kontoen til und­ ervisning og anden mission afsat 20.000 kr. til at afholde aktiviteter i den forbindelse – uden helt at vide, hvad vi ville bruge budgettet til – og vi har kun brugt en del af beløbet. De resterende 14.000 kr. er hensat til betaling af aktiviteter uge 42 i 2014. Øremærkede bidrag – er der kroner i det? I regnskabet indgår både øremærkede indtægter og udgifter – hvad er nu det for noget?

I 2013 har DONG fejlagtigt nedjusteret vores årsforbrug – så vi har betalt for lidt i à conto hele året. DONG fortæller, at årsafregningen i foråret 2014 vil indeholde en efterbetaling på 14.000 kr. Derfor er restbudgettet på 12.000 kr. vedr. naturgas hensat til betaling af denne årsopgørelse i 2014.

Det sker, der gives andre gaver til menigheden end pengegaver. I år er der givet en kaffe­ maskine – så beløbet indgår både under indtægter og udgifter. Jeg har fået kvitteringen og beløbet er på den måde fradrags­ berettiget.

Hensættelser – hvad er det? ”Hensættelser” er når vi sparer op til forskellige formål. Vi har besluttet, at enkelte udvalg kan gemme deres uforbrugte budget til efterfølg­ ende år. Det gælder ungdommen, børnekirken og projektudvalget – onsdagsudvalget har ikke noget budget, men bruger hensættelsen til at ”parkere” deres overskud. I år er der ekstra mange hensættelser, faktisk er der 143.000 kr. hensat til forskellige formål.

Lidt om kontoen ”Diverse udgifter” Kontoen indeholder en masse forskellige udgifter eksempelvis mad til forskellige arrangementer, julefest, arbejdsdage, medarbejdermøde, menighedsrådsdag og nadvervin samt omkostninger til revision ifm. momskompensation og til forskellige tryksager. Derudover har der i år været udgifter vedr.

16


Regnskab & Vedtægter Vedtægter for Holbæk Baptistmenighed

Omsorg og fællesskab. Vi har hensat 59.600 kr. til ”Omsorg og Fællesskab”. En del af pengene kommer fra Holbæk Kommune, der har givet et stort tilskud på 41.200 kr. Beløbet har sikret, at vi ikke har haft udgifter til ”åben kirke”, og at det har været muligt at invitere til onsdagsspisning, spejdermenighedsweekend og sommerstævne ­ selvom deltagerne ikke selv kunne betale hele beløbet. Vi har ikke brugt hele kommunens tilskud, så det resterende beløb skal tilbagebetales.

§ 1. Holbæk Baptistmenighed er en selvstændig baptistmenighed tilsluttet Baptistkirken i Danmark. § 2. Menighedens opgave er at virke for evangeliets udbredelse og fremme nytestamentligt menighedsliv.

Det er ikke endeligt opgjort, men udgør omkring 6.000 kr.

§ 3. Menigheden består af de til enhver tid værende medlemmer. Om nogen er medlem beror på den i medlemsprotokollen indeholdende fortegnelse.

På sommerstævnet blev der knoklet i pølseboden og et overskud på 35.000 kr. er også hensat på kontoen. Desuden er der givet 4.400 kr. som øremærkede bidrag og der er overført næsten 10.000 kr. fra sidste år.

§ 4. Optages i menigheden kan enhver, som er døbt med troendes dåb. Anmodning om dåb og optagelse rettes til præsten.

Det var stort og småt om økonomien i 2013.

I særlige tilfælde kan medlemmer af barnedøbende kirkesamfund optages i menigheden på bekendelse, dersom de erkender troendes dåb som den rette bibelske dåb.Præstens indstilling herom forelægges på forhandlingsmødet. § 5. Menighedens øverste myndighed er forhandlingsmødet. Ordinære

17


Vedtægter Forhandlingsmøderne indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse. Ekstra­ ordinære forhandlingsmøder kan dog indkaldes ved bekendtgørelse mindst én uge forud ved en af menighedens Gudstjenester.

forhandlingsmøder afholdes 4 gange om året, normalt i marts, juni, september og november. Ekstraordinære forhandlingsmøder afholdes, når menighedsrådet finder det nødvendigt, eller når 1/5 af menighedens medlemmer, ved skriftlig henvendelse til menighedsrådets formand med angivelse af dagsorden, fremsætter ønske herom.

Dagsorden er tilgængelig senest én uge forud for forhandlingsmødet. Over menighed­ ens forhandlingsmøder føres en af menigheds­ rådet autoriseret forhandlingsprotokol, der skal udvise de trufne beslutninger. Det tilførte oplæses enten straks eller ved en senere forhandling og skal attesteres af forhandlings­ lederen samt menighedsrådets formand. Når det er godkendt, danner protokollen – eller en af sekretæren og menighedsrådets formand bekræftet udskrift af denne – gyldigt og fuldt juridisk bevis for det passerede, såvel over for medlemmerne indbyrdes som over for tredjemand.

1. Ved disse møder forhandles menighedens anliggender. Kommer en sag til afstemning, afgøres den ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. Hvert medlem har én stemme. Skriftlig afstemning skal foretages, når forhandlingslederen eller mindst 3 af de fremmødte medlemmer begærer det. De ordinære forhandlingsmøder er åbne og ledes af menighedens forhandlingsleder, eller i dennes fravær af en af forhandlingsmødet valgt ordstyrer. Sager, som ønskes, behandlet på de ordinære forhandlingsmøder, skal indleveres til menighedsrådets formand mindst 14 dage før mødets afholdelse.

§ 6. Menighedens daglige ledelse forestås af et menighedsråd, der består af 6 medlemmer og menighedens præst. Kassereren og evt. praktikant deltager i de ordinære menig­ hedsrådsmøder. De valgte medlemmer og præsten kan ved personsager afholde ekstraordinære møder.

Sagerne forelægges forhandlingsmødet efter forudgående behandling i menighedsrådet. Sager af særlig betydning som f.eks. ved­ tægtsændringer, præsteansættelse, køb/salg af fast ejendom, optagelse af lån og ind­ gåelse af andre økonomiske forpligtelser, skal vedtages på to på hinanden følgende forhandlingsmøder med mindst 4 ugers mellemrum.

Menighedsrådet vælger af sin midte formand for en 1­årig periode. Valget meddeles menigheden på førstkommende forhandlings­ møde. I præstens fravær varetages dennes administrative opgaver af menighedsrådets formand.

18


Vedtægter § 7. Underskriftsberettiget for menigheden er kassereren og menighedsrådets formand i forening, som ved deres underskrift forpligter menigheden over for tredjemand i henhold til forhandlingsmødernes beslutninger.

§ 9. Menighedsrådets medlemmer vælges blandt menighedens medlemmer. Valgperioden er tre år og følger kalenderåret. Ingen kan vælges fortløbende mere end 3 perioder, hvorefter der skal gå mindst et år, før man på ny er valgbar. Endvidere vælges en suppleant for eet år ad gangen.

§ 8. Menighedens ejendele tilhører menigheden som juridisk person. Det enkelte medlem har ikke som sådan nogen ejendomsret over noget menigheden tilhørende. Som følge heraf kan det enkelte medlem ikke på nogen måde råde over menighedens ejendele ud over, hvad der følger af vedkommendes stemmeret i menighedens anliggender.

Valg til menighedsrådet foregår på følgende måde: Senest 1. september bekendtgøres det, hvem der er på valg med opfordring til medlemmerne om at stille forslag til valg af menighedsrådets medlemmer. Forslag indgives skriftligt til menighedsrådets formand eller ved nedlægning i en i kirken opsat boks senest 15. september. Herefter spørger menighedsrådets formand de kandidater, som har fået mindst 2 stemmer, om de er villige til at lade sig opstille. Er der ikke opstillet mindst 3 kandidater, bemyndiges menighedsrådet til at finde det nødvendige antal. Selve valget af de opstillede kandidater foregår på forhandlingsmødet i november ved skriftlig afstemning. Der er desuden mulighed for afgivelse af brevstemme efter personlig henvendelse til menighedsrådets formand. En sådan brevstemme skal være menighedsrådsformanden i hænde senest 2 dage før valgdato. Valgt er de kandidater, som opnår flest stemmer. Som suppleant er valgt den, som herefter opnår flest stemmer. En nyvalgt

Menigheden hæfter med sine ejendele for opfyldelsen af de af menigheden som sådan indgåede forpligtelser. Derimod kan der ikke i menighedens ejendele søges sikkerhed eller fyldestgørelse for medlemmernes private gæld. Medlemmerne hæfter ikke personligt for menighedens forpligtelser. Menighedens regnskabsår er kalenderåret. Ingen udgift må afholdes, uden den er godkendt på budget eller ved tillægsbevilling. Budgetforslaget forelægges på årets sidste ordinære forhandlingsmøde. Det reviderede regnskab fremlægges på årets første ordinære forhandlingsmøde.

19


Vedtægter suppleant supplerer for det samlede menighedsråd det følgende år.

menighed eller opløses som sådan for at indgå som en del af anden baptistmenighed.

Øvrige valg: Menighedens forhandlingsleder vælges for en toårig periode blandt menighedens medlemmer. Sekretær, kasserer, bidragssekretær, revisorer, personer med andre tillidsposter og medlemmer til udvalgene vælges ligeledes for en toårig periode. Genvalg kan finde sted.

Menighedens aktiver skal ved opløsning – uanset årsag – overføres til anden baptistmenighed eller til Baptistkirken i Danmark. § 12. Dersom en del af menigheden udskiller sig fra denne og fra Baptistkirken i Danmark, har den ingen lod eller del i menighedens ejendele og kan følgelig ikke gøre krav gældende af nogen som helst art.

Revisorerne og forhandlingslederen kan ikke være medlemmer af menighedsrådet. Revisorerne skal foretage såvel en kritisk som en regnskabsmæssig revision af menighedens regnskab.

§ 13. Ethvert medlem og enhver, der senere optages i menigheden, modtager et eksemplar af disse vedtægter og tager dem til efterretning. Vedtaget 8 .juni og 9. november 2011

Organisationslederne udpeges af organisationerne selv, men skal godkendes af forhandlingsmødet. § 10 I tilfælde af menighedens deling skal dens ejendele fordeles efter bedste skøn ved forhandling mellem parterne. Kan overensstemmelse ikke opnås, henvises sagen til afgørelse i Baptistkirken i Danmarks ledelse. § 11. Når menighedens medlemstal er gået ned til 7 – om ikke før – skal der ske henvendelse til Baptistkirken i Danmarks ledelse. Derefter træffes der, på to efter hinanden følgende forhandlingsmøder, beslutning om, hvorvidt menigheden skal fortsætte som selvstændig

20


Håndbog Vejledning vedrørende

Kristendomsklasse Alle menighedens børn og andre interesserede tilbydes kristendomsundervisning, når de går i 7. klasse (samtidig med folkeskolens konfirmationsforberedelse). Har barnet ikke modtaget en indbydelse, kontakt da menighedens præst ved starten af skoleåret i 7. klasse.

Vielser Vielse med borgerlig gyldighed kan forrettes i alle landets baptistkirker, når vielsen forrettes af en ordineret baptistpræst, og mindst den ene af parterne tilhører Baptistkirken i Danmark. De nødvendige papirer skal ordnes hos de borgerlige myndigheder. Man kan også vælge at blive viet på rådhuset med borgerlig gyldighed og så få den kirkelige velsignelse i kirken. Aftale om vielse bør træffes i god tid med menighedens præst.

Hjemmenadver Er et menighedsmedlem forhindret i at deltage i menighedens nadvergudstjeneste, kan man give meddelelse til menighedens præst. En menighedstjener og menighedens præst vil efter alle ordinære nadvergudstjenester besøge dem, der ønsker det, med hjemmenadver og derved række brødet, kalken og fællesskabet uden for kirkens mure.

Fødsler Attest til fødselsanmeldelse udleveres af jordemoderen, udfyldes og sendes til kordegn eller sognepræst i det sogn, hvori moderen bor.

Hjemmenadver er ikke kun for dem, der er forhindret i at komme i kirken hver gang, men for alle, der bliver forhindret på grund af indlæggelse på sygehus, sygdom eller andet.

I den særlige rubrik, man skal udfylde, hvis man tilhører et anerkendt trossamfund uden for folkekirken, skriver man Baptistkirken og præstens navn og adresse. Meddelelse om fødslen sendes så af kordegnen til præsten. Men husk alligevel at give menighedens præst besked efter fødslen.

Begravelser Ved dødsfald meddeler man bedemanden, som varetager begravelsen, at den afdøde var baptist. Bedemanden foretager så den nødvendige tilmelding af dødsfaldet til bopælssognets kirkebog. Tilrettelæggelsen af begravelseshøjtideligheden aftales med menighedens præst.

Navngivning Navngivning skal finde sted inden seks måneder efter fødslen.

21


Håndbog Betaling af menighedsbidrag Du kan aflevere dit bidrag i kuverten med dit nummer under kollekten ved alle menighedens gudstjenester. Skriv dit navn eller bidrags­ nummer, så fællesskabet ser, at mange er med at betale. Du kan altid få flere kuverter hos bidragssekretæren.

* Bidrag efter ”14.800 kr.’s reglen” kan fratrækkes fuldt ud. * Bidrag ifølge forpligtigelseserklæring kan som hovedregel fratrækkes fuldt ud. Begge ægtefæller kan, uanset medlemsskab af menigheden, benytte disse fradrags­ muligheder. Du skal dog oplyse dit cpr­nummer for at få fradrag, idet gaver skal indberettes til SKAT af modtageren. Du kan få mere information hos bidragssekretæren eller kassereren.

Du kan også indbetale direkte til menighedens bankkonto i Nordea: reg. nr. 1726 konto 8129 166 623. Du kan indbetale på menighedens konto på flere måder: 1. Brug netbank og skriv dit navn eller bidragsnummer. 2. Lav fast overførsel via netbank med dit navn eller bidragsnummer. 3. Lav aftale med din bank om over­ førsel hver måned. 4. Brug giro­ eller indbetalingskort (35 kr. i gebyr) 5. Betal via MobilePay til kirkens nr. 2055 5909

Vejledning vedr. oprettelse af testamente Man kan testamentere midler direkte til menigheden uden at skulle betale de store arveafgifter, som tidligere var tilfældet. Ved oprettelse af testamentet anbefales følgende standardformulering: ”.. Det er endvidere mit ønske, at der til fri rådighed for Holbæk Baptistmenighed skal tilfalde denne et beløb på i alt kr. …” eller

Du kan altid få vejledning hos: Bidragssekretær Jan Kjøller, mobil 6083 4548 Kasserer Birgitte Heby, mobil 6063 6045 Skattefradrag og forpligtelseserklæringer

”.. Det er endvidere mit ønske, at Holbæk Baptistmenighed skal arve .. % af alt, hvad jeg efterlader mig af penge eller penges værdi.” Det anbefales, at testamentet oprettes under sagkyndig bistand (evt. advokat) og underskrives for notarius på dommerkontoret.

Der kan opnås skattefradrag for bidrag til menigheden efter følgende regler:

Kontakt kassereren for flere oplysninger og vejledning.

22


Regnskab 2013 Kløvermarkskirken, Holbæk Baptistmenighed DRIFTSREGNSKAB FOR ÅRET 2013 Indtægter Kuvertbidrag m.m. 417.902,80 Øremærkede bidrag 4.498,00 Lyd 52.152,74 Løs, intern kollekt 19.826,85 494.380,39 Momskompensation 24.077,00 Lejeindtægt + ved­ ligeholdelse spejderne 41.000,00 Lejeindtægt, lejligheden45.600,00 Lejeindtægt, andre 8.400,00 HSMC ­ lejeindtægt 48.000,00 167.077,00 Kirkemarked 19.409,25 Diverse indtægter 2.841,00 22.250,25 Indtægter i alt 683.707,64

PR, Kløverblad og årsbudskab

Udgifter Løn, kapitalpension m.m. 301.649,92 Kørselsgodtgørelse 29.482,92 Præst tlf. og fagbøger 2.849,82 Rejser/repræsentation/ kurser F. Basnov 15.390,97 349.373,63 Årsmøderepræsentation + kurser 1.782,78 Honorarer fremmede prædikanter 1.584,65 Kørsel excl. Præst 2.720,10 Baptistprædikanternes Hjælpefond 8.800,00 14.887,53 Samlede lønudgifter 364.261,16 Telefon/internet i kirken 3.873,54 Porto 935,00 Kontorartikler, annoncer 8.401,42

2.822

16.032,27

14.857,97 12.945,25 45.372,49 4.498,00 1.438,95 60.000,00 9.000,00 12.000,00 17.731,78 6.418,34 22.335,68

206.598,46

Bibler og gaver 1.521,20 Spejderne 36.000,00 Børnekirken 2.000,00 Ungdomsarbejde 1.000,00 International Mission 12.000,00 Undervisning + anden mission (uge 42) 22.000,00

74.521,20

Bidrag BaptistKirken Den Kristne Radio Diverse udgifter ( revisor, mm)

40.183,60

Ejendom daglig drift Inventar daglig drift Ny lyd i kirken Øremærkede udgifter Rengøring Naturgas Afdrag på lån elevator Afdrag på lån til fyr El Vand og renovation Forsikring

Udgifter i alt DRIFTSUNDERSKUD/ overført til status Balance

23

30.603,20 600,00 8.980,40

701.596,69 17.889,05 683.707,64


Status ­ 2013 Kløvermarkskirken, Holbæk Baptistmenighed STATUS PR. 31. DECEMBER Aktiver Kontantbeholdning Bankbeholdning Værdi af ejendom Værdi af inventar Aktiver i alt

Eksterne kollekter

4.386,50 207.375,93 1.084.625,00 93.687,50 1.390.074,93

Bibelselskabet Kachin Bondeko Honduras ( Makværk) også gaver fra andre menigheder

Passiver

I alt

Kapitalkonto: Saldo iflg. forrige status 1.216.116,11 ­ afdrag på fyr 12.000,00 ­ afdrag vedr. elevatorlån 9.000,00 ­overskud vedr 2012 overført til lyd 38.227,74 1.198.888,37 ­ driftsunderskud 2013 17.889,05 Kapitalkonto pr. 31/12 2013 1.180.999,32 Lånedokument elevator 54.000,00 Lånedokument fyr 12.625,00 Henlagt til: Ungdomsarbejdet 8.559,98 Bygningforbedring energi 22.085,00 Waren besøg 719,25 Beholdn. 'onsdagskasse' 7.923,75 Omsorg og fællesskab 59.516,92 Projektudvalget 7.495,94 Børnekirken 5.115,17 Skat 5.239,00 Gas 2014 årsafregning 12.107,34 Uge 42 13.688,26 142.450,61 Passiver i alt

1.390.074,93

24

Indsamlet 1.385,00 1.627,00 3.641,00 27.219,76 33.872,76


Budget 2014 Regnskab 2012 Kuvertbidrag Øremærkede gaver og bidrag Lydanlæg Menighedsbidrag ialt

Budget 2013

409.494 14.218

Regnskab 2013

Budget 2014

423.711

471.476 0 50.000 521.476

417.903 4.498 52.153 474.554

462.301 0 0 462.301

Løs, intern kollekt Indkomne bidrag ialt

24.082 447.793

0 521.476

19.827 494.380

0 462.301

Indtægter fra fonde Momskompensation Momskompensation elevator Lejeindtægt, spejderne Lejeindtægt, lejligheden Lejeindtægt, andre HSMC ­ bidrag fællesudgifter Lejeindtægter ialt

0 23.765 0 44.000 40.200 14.100 48.000 170.065

0 20.000 0 41.000 45.600 9.000 48.000 163.600

0 24.077 0 41.000 45.600 8.400 48.000 167.077

0 20.000 0 41.000 45.600 9.000 48.000 163.600

Kirkemarked Diverse indtægte Indtægter ialt

22.024 1.491 641.373

18.000 0 703.076

19.409 2.841 683.708

18.000 0 643.901

Løn F. Basnov i alt 316.305 Årsmøderepræsentation + kurser 1.985 Honorarer/fremmede præd. 0 Kørsel excl. præst 304 Baptistpræd. Hjælpefond 8.800 Telefon og internet 2.680 Porto, tryksager, kopier 868 Kontorartikler, annoncer 6.791 Kløverblad, årsbudskab 4.269 Ejendom, daglig drift 12.357 Inventar, daglig drift 12.934 Lydanlæg 0 Rengøring 100 Naturgas 63.822

345.700 3.000 1.500 4.000 8.800 3.700 1.500 5.500 8.000 12.000 11.500 50.000 1.000 60.000

349.374 1.783 1.585 2.720 8.800 3.874 935 8.401 2.822 14.858 12.945 45.372 1.439 60.000

361.040 3.000 1.500 4.000 8.800 3.700 1.500 5.500 4.500 12.000 11.500 0 1.000 60.000

25


Budget 2014 Regnskab 2012 Afdrag på gæld fyr Afdrag på gæld elevator Elforbrug Vand og renovation Forsikring Bibler og gaver Spejderne Børnekirken Ungdomsarbejde Internat. mission + projekter Undervisning + anden mission Bidrag BaptistKirken Kirkemedlemsskab, DKR Andre øremærkede udgifter Diverse udgifter

Budget 2013

12.000 9.000 12.253 9.353 20.314 2.812 39.000 2.000 2.000 12.000 1.671 29.306 600 15.195 4.425

12.000 9.000 18.700 10.200 20.500 2.000 36.000 2.000 1.000 12.000 22.000 33.876 600

Udgifter ialt

603.145

Årets resultat

38.228

Billeder fra Uge 42

26

Regnskab 2013

Budget 2014

7.000

12.000 9.000 17.732 6.418 22.336 1.521 36.000 2.000 1.000 12.000 22.000 30.603 600 4.498 8.980

12.000 9.000 18.700 10.200 21.000 2.000 36.000 2.000 1.000 12.000 2.000 32.361 600 0 7.000

703.076

701.597

643.901

­17.889

0


Bidrag 2013 Bidrag 2013 (*betyder ægtepar) Beløbene dækker kuvertbidrag og diverse øremærkede bidrag 1 *2 4 5 6 7 8 10 11 12 13 *14 15 *16 17 18 20 *22 *23 *25 26 27 *28 29 30

7400 700 16600 3000 2400 5000 2450 7040 1200 3000 6400 3000 5500 38500 4000 100 2200 27.498 9096 21750 500 5040 3400 2700 4000

*33 *34 36 37 40 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59 60 62 63 64

6000 27135 1000 1200 100 3600 600 300 4800 1200 4800 100 3750 100 16800 3000 100 1000 100 9890 2900 92 400 2000 55

65 *66 67 *68 70 72 *73 75 76 77 78 80 81 84 90 *91 93 *94 *95 *96 *99 100 *103 104 *105

16000 9150 4900 14400 8200 350 6000 10000 6000 6000 4800 4200 12700 6000 715 5000 3000 500 6300 800 1900 1100 800 3000 9800

106 108 *109 111 112 114 115 116 118

140 3000 6000 2200 1300 2300 500 1500 4500

Gaver i alt 417.903 Gaver i øvrigt 18.648 Løs kollekt 19.827 Total 456.378

Der er ikke indgået bidrag på følgende nr.: 3,9,19,21,*24,31,32,35,38,41,57,61,69,71,74,*79,82,83,*85,86,88,89,*92,*98, *101,102,*107,110,113,117,119.

27


Ny struktur

28


Struktur & Udvalg Struktur og udvalg Gudstjenesteudvalget bliver til ”gudstjeneste­team”, hvor alle interesserede er velkomne Præsten er ”født” medlem Bente Hansen er tovholder

Menighedsrådet Præsten Kasserer Birgitte Heby (2014) Ann­Margrethe Skaarup (2014) Jørn­Orla Bornhardt (2014) Jean­Pierre Makumbu (2014) Hans Christian Dahl (2015) orlov Peter C. M. Madsen (2015) Bente Christa Hansen (2016) Finn Günther (2016)

PR og kommunikationsudvalg Susanne Krogh­Hansen (2014) Janne Pedersen (2014) Udpeget af menighedsrådet: Bente Hansen (formand)

Menighedsrådets konstituering Formand: Finn Günther Næstformand: Bente Hansen

Projektudvalg Mads Nymand Dam (2014) Anne­Marie Basnov (2015) Hans Breining (2015) Udpeget af menighedsrådet: Jean Pierre Makumbu (formand) Ann Skaarup

Menighedsrådet arbejder med en ”ny struktur” for udvalg og arbejdsområder. Målet er en fleksibel struktur, hvor alle kan bidrage med evner og indsats. Menighedsrådets medlemmer er ”tovholdere” for områderne, som kan ses på tegningen.

Kirkemarkedsudvalg Henrik Pedersen (2014) Tage Frydendal (2014) Jan Kjøller (2015) Jan Gerner Nielsen (2015)

Menighedens udvalg Årstallet i () er valgperiodens ophør. Ejendomsudvalg Werner Skaarup (2014) Willum Andersen (2014) Claus Stevnss (2015) Henrik Pedersen (2015) Udpeget af menighedsrådet: Finn Günther (formand)

Onsdagsudvalg Inge­Lise Bornhardt (2014) Mille Nielsen (2014) Karen Abildgaard (2015) Maja Andersen (2015) Præsten

29


Andre arbejdsområder Praktisk udvalg Betina Larsen (2014) Inge Günther (2014) Finn Günther (2014) Bente Bornhardt (2015)

Sekretær, forhandlingsmødet Elin Frydendal (2014)

Undervisningsudvalg Udpeget af menighedsrådet: Karen Tassing Finn Günther

Revisorer Mads Nymand Dam (2014) Willum Andersen (2015) Revisorsuppleant Hans Breining (2014)

Sekretær, suppleant Inge Hermod (2015)

Omsorgsudvalg Præsten Udpeget af menighedsrådet: Peter Madsen Inge­Lise Bornhardt

Arkivet Jan Gerner Nielsen (2014) Kredsrådet, repræsentanter Hans Peter Christensen (2014) Jørn Rune Nielsen (2015)

Samarbejdsudvalg HSMC Præsten Udpeget af menighedsrådet: Inge­Lise Bornhardt Finn Günther

Andre arbejdsområder i menigheden Børnekirken Anne­Marie Basnov

Andre valg: Medlemssekretær Inge Günther (2015)

Ungdomsgruppen Simone Bjerg Dahl Helene Gammelmark Pedersen

Kasserer Birgitte Heby (2014)

Åben kirke Maja Andersen Inge­Lise Bornhardt

Bidragssekretær Jan Kjøller (2015)

Evangelisk Alliance Finn Basnov

Forhandlingsleder Hans Breining (2014)

30


Andre arbejdsområder (fortsat) Kvindenetværket, kontakt Karen Abildgaard

Kasserer: Birthe Dam

Den kristne Radios repræsentantskab Udpeget af menighedsrådet: Karen Tassing Rengøring Jan Kjøller koordinerer

Kredsråd: Forældrerepræsentanter: Margit Mikkelsen Kenneth Schmidt Laila Henriksen Betina Haukohl Farver Jimmy Singerholm Olsen

Musik Asbjørn Grarup; tlf. 5943 7230 e­mail: h­agrarup@dlgtele.dk

Valgt af menigheden: Hans Peter Christensen (2014) Jørn Rune Nielsen (2015)

Kamma Reinhold Petersen tlf. 5944 0503/4247 0488 e­mail: kammareinhold@gmail.com

Førerne: Flokken i Holbæk: Sarah Basnov Maiken Pedersen Stine Thykier Nanna Dam

Hans­Christian Dahl (harmonika) tlf. 2818 4398 e­mail: hc@hoffgroup.dk Joakim Jeromdesella Tlf.: 5931 5765/2711 5786 e­mail: joakimjeromdesella@hotmail.com

Troppen i Holbæk: Ingen

Spejderne

Flokken i Regstrup: Carina Mikkelsen Maria Schmidt Margit Mikkelsen

Gruppen i Holbæk: Ingen

Kredsførere: Malene Dam Margit Mikkelsen Jimmy Singerholm Olsen

31


Andre arbejdsområder (fortsat) Troppen i Regstrup: Jimmy Singerholm Olsen Simone Dahl Malene Agerskov Betina Haukohl Farver Isabella Agerskov

Fond­ og sponsor udvalg: Jimmy Singerholm Olsen Simone B. Dahl Betina Haukohl Farver Gyldenløvesgildet: Karen Abildgaard

Gruppen i Regstrup: Jacob Mejer 40 + Malene Dam

Billeder fra Uge 42

PR udvalg: Jimmy Singerholm Olsen Carina Mikkelsen Maria Schmidt Samrådet i Holbæk: Henrik Dam Hytteudvalg: Lodderne 1, 4330 Hvalsø Jimmy Singerholm Olsen Henrik Frederiksen Helene Gammelmark Pedersen Kenneth Schmidt Regstruphytten, udlejning Hovedgaden 38, 4420 Regstrup Tina Larsen Hvalsøhytten, udlejning: Jimmy Singerholm Olsen

32


Statistik & Runde dage Statistik 2013

Runde dage 2014

Medlemstal pr. 31/12 2012: 139

Dåbsdage:

Døde: 9. maj 2013: Ruth Elisabeth Rødvig

Januar 05 Maja Andersen 15 Inge Malm Günther 22 Malene Nymand Dam

Døbte: 24. november: Sarah Marianne Bølund Gyr

50 år 25 år 25 år

April 06 19 20 22

Margit Mikkelsen 45 år Ann­Margrethe Skaarup 55 år Merethe Daugaard­Hansen 45 år Mads Nymand Dam 30 år

Fraflyttet:

Maj 05

Anne­Marie Basnov

40 år

29. maj 2013: Anne­Mette Bornhardt

Juli 02

Mary Nielsen

75 år

3. juni 2013: Ara og Saw Maran

September 30 Finn S. Basnov

35 år

11. september 2013: Kaare Hegelund Petersen

Oktober 06 Lisbeth Orbe 21 Janne Pedersen

40 år 30 år

November 25 Jan Kjøller

30 år

December 26 Else Møller Madsen

100 år

Tilflyttet: 22. april 2013: Hanne Karen Foersom Optaget på bekendelse: 3. marts 2013: Bente Vesterlund Bornhardt

Udtrådt: 1. august 2013. Vagn Jeppesen Medlemstal pr. 31/12 2013: 136

33


Runde dage (fortsat) Fødselsdage: Januar 04 06 09 22

Bent Nørgaard Jensen Ingeborg Breining Sonja Lomholt Knud Andreasen

2015 januar og februar 75 år 75 år 80 år 60 år

Marts 14 Inger Clausen 3 Hanna Birgit Nielsen

85 år 70 år

April 01

Janne Pedersen

50 år

Maj 04 04

Birgitte Lund Bente Christa Hansen

50 år 60 år

Juni 11 20

Werner Skaarup Jan Gerner Nielsen

75 år 60 år

Juli 21

Jørn­Orla Bornhardt

60 år

August 25 Børge Olsen

75 år

September 06 Grete Ledet

70 år

December 16 Else Møller Madsen 17 Margit Mikkelsen

100 år 60 år

Dåbsdag: 24. feb. Mads Breining

30 år

Fødselsdage: 15. feb Peter Yen Pe 18. feb Saw Jimmy Zin

50 år 50 år

Billeder fra sommerstævnet

34


Vigtige dage Vigtige datoer i 2014 28. september Gudstjeneste. Forhandlingsmøde, valg til menighedsrådet

9. marts Nadvergudstjeneste. Menighedens Årsmøde 6. april Nadvergudstjeneste, Finn Basnov. Projektdag med Susi Baggesen.

11.­19. oktober UGE 42 projekt 24.­26. oktober Spejder/Menighedsweekend, Birkedal

17. april Agape måltid 20. april Påskedagsgudstjeneste, Finn Basnov

25. oktober BiD fejrer 175 års jubilæum

30. april Koncert med Young Continentals

26. oktober Gudstjeneste. Birkedal

10. maj Kirkemarked

27. oktober BiD 175 års jubilæumsdag

1. juni Nadvergudstjeneste, Finn Basnov. Forhandlingsmøde.

23. november Gudstjeneste. Forhandlingsmøde med valg.

20. ­26. juli Sommerstævne på Lindenborg

Billede fra sommerstævnet

7. september Nadvergudstjeneste. Forhandlingsmøde.

35


Kontakt Pastor, Finn Basnov tlf/mobil 5944 0494/5174 2275 mail: basnov@bornhardt.dk Finn træffes bedst på kirkens kontor: onsdag kl. 10­12

Årsberetning og Håndbog 2013/2014  

Årsberetning for Holbæk Baptistkirke.