Page 1

nr. 1 • jaargang 10

WT• Afvalwater Tweemaandelijks wetenschappelijk tijdschrift voor de inzameling, het transport en de behandeling van afvalwater en afstromend hemelwater

De afvalwaterput: einde & begin

• De controle van een gerealiseerde lining van een riool in detail • Verkenning van de relatieve bijdrage van de riolering aan oppervlaktewaterkwaliteit • De Delft Filtratie Karakterisering Methode

w w w. w t a f v a l w at e r. n e t


NAtioNAle coNgResseN vooR RioleRiNg & steDelijk wAteRMANAgeMeNt

7, 8 en 9 juni 2010 Americahal, Apeldoorn Met gevarieerde beursvloer en inspirerend lezingenprogramma! De redactie van vakblad Riolering verzorgt in samenwerking met de gezamenlijke ingenieursbureaus en Nederlandse gemeenten iedere dag een congres over gemeentelijke ervaringen. Hemelwaterzorgplicht, grondwaterzorgplicht en verbrede rioolheffing zijn de drie centraal staande thema’s. Daarnaast kunnen professionals zich op de complete beursvloer oriÍnteren op toekomstige investeringen. Aan bod komen onder meer: relining, inspectie, telemetrie, leidingsystemen, pompen, overstorten, reiniging, ondersteuning / hulpstukken, hemelwatersystemen, buitengebied, vernieuwingen en waterzuivering.

informatie@nationaalcongresriolering.net

www.nationaalcongresriolering.net


jaargang 10, nr 1, 2010

WT• Afvalwater Tweemaandelijks wetenschappelijk tijdschrift voor de inzameling, het transport en de behandeling van afvalwater en afstromend hemelwater

WT • Afvalwater jaargang 10, nr 1, februari 2010

ONDER REDACTIE VAN

Prof. ir. J.H.J.M. van der Graaf (voorzitter redactie Afvalwaterwetenschap) Ir. Wicher Worst (voorzitter redactie Rioleringswetenschap) Prof. dr. ir. B. Van der Bruggen Ing. J.J. Jonk Ir. K. de Korte Dr. ir. I. Nopens Dr. ir. H. Temmink Dr. C. Thoeye Egbert Jan Baars Prof. dr. ir. Jean Berlamont Prof. dr. ir. François Clemens Ing. Michiel Geise Ir. Michel Moens Dr. ir. Guido Vaes

www.wtafvalwater.net

Onder redactie van:


www.wtafvalwater.net

WT • Afvalwater jaargang 10, nr 1, februari 2010

INHOUD Pagina 4 Redactioneel WT-Afvalwater, dat is de nieuwe naam van het voorliggende tijdschrift nummer 1 jaargang 10. WT staat voor wetenschappelijk tijdschrift. Het is een tweemaandelijkse wetenschappelijke uitgave voor de inzameling, het transport en de behandeling van afvalwater en afstromend hemelwater. Pagina 5 Verslag Seminar Toekomst Afvalwaterketen (vervolg Redactioneel) De redacties van vakperiodieken Riolerings- en Afvalwaterwetenschap fuseren. In plaats van twee afzonderlijk te verschijnen bladen, komt er één nieuw tijdschrift uit. Dat bewuste periodiek verschijnt zes maal per jaar. De titel van dit blad is ‘WT-Afvalwater’. Om de redacties aan elkaar te laten wennen en om de nieuwe te varen koers te bepalen, werd op 12 oktober jongstleden te Valkenswaard een seminar bij HoLaPress, uitgever van beide vakbladen, gehouden. Pagina 10 De afvalwaterput: einde & begin Het feit dat de meeste mensen in Nederland zich niet eens bewust zijn van deze keten betekent dat wij het in Nederland goed voor elkaar hebben. Als één van de zeer weinige landen op aarde is drinkwater uit de kraan 100 procent betrouwbaar zonder dat er een chloorluchtje aan hangt. Ook is afvalwater geen persoonlijk probleem meer. Met de individuele bijdragen die een ieder afdraagt, hebben we een uitgebreid rioolstelsel in de grond gelegd waarmee afvalwater wordt weggevoerd en centraal wordt gezuiverd tot normen die we met zijn allen hebben afgesloten. ‘Case closed’, het werk is gedaan. Echter, hoe normaal is dit eigenlijk? Pagina 24 Verkenning van de relatieve bijdrage van de riolering aan oppervlaktewaterkwaliteit De laatste 20 jaar is veel gedaan om de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren door terugdringen van de emissie uit rioolstelsels en zuiveringsinstallaties. Toch is de kwaliteit van het oppervlaktewater nog lang niet overal goed. Dit leidt tot de volgende vragen: • In hoeverre is de afvalwaterketen nog verantwoordelijk voor de resterende waterkwaliteitsproblemen? • Is voldoende kennis over emissies en effecten aanwezig om de eerste vraag te beantwoorden? Om hier deze vragen te beantwoorden, hebben STOWA en RIONED het project ‘stofstromen’ uit laten voeren (RIONED reeks 13).


Pagina 44 Modelleringsstudie van een full scale MBR-systeem Een dynamisch biologisch en kostenmodel werd gekalibreerd voor Aquafin’s volle schaal hybride rioolwaterzuiveringsinstallatie te Schilde (België). Op volle schaal werd een gedetailleerd onderzoek verricht naar de voorbehandelingefficiëntie, de impact ervan op de prestaties van de installatie, en het reële energieverbruik. Met betrekking tot de biologische parameters kan de nitrificatiekinetiek worden gesimuleerd door het verlagen van de half-saturatie coëfficiënten (KNH_AUT en KOA_AUT), in overeenstemming met de literatuur. Pagina 54 De controle van een gerealiseerde lining in detail besproken Rioolrenovatie: enkele nieuwe zienswijzen In dit artikel wordt de toetsing en de controle van een gerealiseerde lining besproken. Daarbij worden aan de hand van een beslisboom, van zowel de eerste beproeving als een eventuele herbeproeving, de achtereenvolgende testen besproken en toegelicht. Navolging van deze systematiek draagt er toe bij dat van grof naar fijn wordt gewerkt en dat overbodig testen wordt voorkomen. Pagina 69 De Delft Filtratie Karakterisering methode Membraanvervuiling (fouling) wordt algemeen beschouwd als de belangrijkste beperkende factor in het membraanbioreactor (MBR) proces. Fouling is een complex fenomeen dat bestaat uit verschillende componenten en wordt beïnvloed door diverse factoren. Goede filtratie-eigenschappen (filtreerbaarheid) van het actiefslib vormen een randvoorwaarde voor een efficiënt MBR-filtratieproces. De Technische Universiteit Delft heeft een methode ontwikkeld om de filtreerbaarheid van actiefslib te karakteriseren: The Delft Filtration Characterisation method.

5

www.wtafvalwater.net

Pagina 40 Verslag van de final MBR-Network workshop in Berlijn Namens het MBR-Network heeft het Kompetenz Zentrum Berlin op 31 maart en 1 april 2009, tijdens de handelsbeurs Wasser Berlin, een workshop georganiseerd getiteld ‘Salient outcomes of the European R&D projects on MBR technology’. Deze workshop werd mede georganiseerd door de International Water Association, gesponsord door Veolia Water en ondersteund door de European Membrane Society, de European Membrane House en de European Desalination Society.

WT • Afvalwater jaargang 10, nr 1, februari 2010

INHOUD


Helaas kunnen wij u geen verdere toegang geven. U dient daarvoor ingelogd te zijn. Als u abonnee bent, gebruik dan uw inlogcode. Bent u geen abonnee, klik dan hier.

/wt201001_geeninlog  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/wt201001_geeninlog.pdf