Page 1

A C T U E L E O N D E R Z O E K S R E S U LTAT E N Driemaandelijks tijdschrift voor geïnteresseerden in een ingenieursbenadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen

w w w. r i o l e r i n g s w e t e n s c h a p . n e t

jaargang 3, nr 9, maart 2003

Rioleringswetenschap en -techniek

Veldmetingen van troebelheid in relatie tot transportmechanismen in rioolstelsels Unie van Waterschappen: ‘Gemeenten moeten wakker worden!’ Stand van zaken onderzoek Permeobuis Afkoppelen in bestaande gebieden De Visie van… Jan Wiggers


Rioleringswetenschap en -techniek Uitgeverij HoLaPress Wetenschap, 2003


O N D E R R E D A C T I E VA N

Rioleringswetenschap jaargang 3, nr 9, maart 2003

jaargang 3, nr 9, maart 2003

De aanwezigheid van lokale depressies in het stelsel is van grote invloed op het sedimenttransport. Immers, in dergelijke depressies kan een grote hoeveelheid sediment achterblijven, dat loskomt bij een beetje behoorlijke regenbui, met hoge troebelheden als gevolg.

Onder redactie van:

3

prof. dr. ir. Jean Berlamont

ir. Hans Geerse ir. Karel Michielsen ir. Michel Moens ir. Wicher Worst (voorzitter)

w w w. r i o l e r i n g s w e t e n s c h a p . n e t

prof. dr. ir. Franรงois Clemens


I N H O U D S O P G AV E

Rioleringswetenschap jaargang 3, nr 9, maart 2003

jaargang 3, nr 9, maart 2003

w w w. r i o l e r i n g s w e t e n s c h a p . n e t

4

Pagina7 Redactioneel: Belangstelling voor riolering blijft groot Voorzitter Wicher Worst bezocht in de afgelopen maanden diverse bijeenkomsten waarbij riolering aan bod kwam. Hij concludeert daaruit dat de grenzen van riolering vervagen. Het is zaak verstandig met deze grenzen om te gaan en ze permanent te bewaken. Wijzigen de grenzen, leg ze dan vast. Het onderscheid tussen binnenriolering en buitenriolering verdient extra aandacht en verantwoordelijkheden moeten goed geregeld worden.

Pagina 13 ‘Gemeenten moeten wakker worden!’ Eind 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water in werking getreden. In de vorige uitgave van Rioleringswetenschap en -techniek is een artikel geplaatst, waarin werd ingegaan op de doorwerking van de kaderrichtlijn in België. Hans Geerse toog naar Den Haag en stelde mr. Herman Havekes en ing. Erik Kraaij (respectievelijk hoofd afdeling Juridische en Bestuurlijke Zaken en hoofd afdeling Water van de Unie van Waterschappen) de vraag wat de kaderrichtlijn betekent voor rioolbeheerders in Nederland.

Pagina 19 Veldmetingen van troebelheid in relatie tot transportmechanismen in rioolstelsels De kennis op het gebied van slibtransport in riolen is nog onvoldoende om alle verschijnselen die daarmee samenhangen te kunnen verklaren. Rioolslib geeft aanleiding tot problemen als een verminderde transportcapaciteit, stankontwikkeling ten gevolge van anaërobe afbraakprocessen en een toenemende belasting van het oppervlaktewater via overstorten. Verontreinigingen in overstortend water vormen een serieuze bedreiging voor de waterkwaliteit. Robin Veldkamp, Guy Henckens, Jeroen Langeveld en François Clemens bespreken enkele veldmetingen.

Pagina 33 Stand van zaken onderzoek Permeobuis De Permeobuis, een betonnen infiltratiebuis, wordt al op grote schaal toegepast in Nederland. Toch is er in Nederland nog beperkt gepubliceerd over de (wetenschappelijke) achtergronden van het functioneren van een dergelijke infiltratievoorziening. Emil Hartman geeft inzicht in de recent uitgevoerde onderzoeken ten behoeve van de ontwikkeling van de Permeobuis.

Pagina 51 Anders omgaan met hemelwater in bestaand stedelijk gebied Het ministerie van VROM heeft een beleidsverkenning uitgevoerd naar de effecten en de grenzen van het sturen met hemelwater (afkoppelen) in bestaand stedelijk gebied. De uitgebreide scenariostudie is uitgevoerd om zowel de positieve effecten als de mogelijk nadelige gevolgen van afkoppelen voor het milieu, de ruimtelijke ordening en de woonomgeving in kaart te brengen. Dick Vonk, Aad Oomens en Gert Lemmen bespreken de resultaten.

Pagina 57 De Visie van… Jan Wiggers Jean Berlamont interviewde Jan Wiggers, emeritus-hoogleraar van de TU Delft. Een opvallend gesprek, met opvallende uitspraken. ‘Men spreekt nu over ‘afkoppelen’ van verhard oppervlak, maar dat is niets nieuws. In 1970 heb ik dat al gedaan: een volledig kerkplein en een parking afgekoppeld en het regenwater afgevoerd naar een beek. Niet omwille van milieuoverwegingen, maar om de overstortingsfrequentie te reduceren en ook om de kostprijs van de riolering te verminderen.’


/RIWWT_geen_2003_03  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/RIWWT_geen_2003_03.pdf

Advertisement