Page 1

A C T U E L E O N D E R Z O E K S R E S U LTAT E N Driemaandelijks tijdschrift voor geïnteresseerden in een ingenieursbenadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen

w w w. r i o l e r i n g s w e t e n s c h a p . n e t

j a a r g a n g 6 , n r. 2 2 , j u n i 2 0 0 6

Rioleringswetenschap

Afkoppelen; weten we wel waar we aan beginnen? • 'Zorg voor (afval)water moet een publieke taak blijven' • Vergelijking van verschillende methodes voor het inschatten van hoeveelheden parasitair water • Waterdoorlatende verharding in Almere • Modellering waarbij gebruik wordt gemaakt van random coefficient


Neem nu een abonnement en ontvang een welkomstgeschenk!

Ga vandaag nog naar www.rioleringswetenschap.net... ...en bepaal zelf welk welkomstgeschenk u ontvangt!

Rioleringswetenschap: voor de laatste ontwikkelingen vanuit een wetenschappelijke benadering!


O N D E R R E D A C T I E VA N

Als we alleen al het risico van foutaansluitingen en de gevolgen daarvan op de waterkwaliteit in beschouwing nemen, kunnen we niet anders dan constateren dat we technisch tot veel in staat zijn, maar de praktische uitwerking weerbarstiger blijkt te zijn dan ons lief is. Cartoon: Loet van Moll/Arcadis

Rioleringswetenschap jaargang 6, nr 22, juni 2006

jaargang 6, nr 22, juni 2006

Onder redactie van: 3

prof. dr. ir. Jean Berlamont prof. dr. ir. Franรงois Clemens ing. Michiel Geise ir. Karel Michielsen ir. Michel Moens ir. Wicher Worst (voorzitter)

w w w. r i o l e r i n g s w e t e n s c h a p . n e t

Egbert Jan Baars


INHOUD

Rioleringswetenschap jaargang 6, nr 22, juni 2006

Pagina 3 Redactioneel

w w w. r i o l e r i n g s w e t e n s c h a p . n e t

4

Mijmerend over de invulling voor zijn redactioneel, kwam bij Wicher Worst de vraag op of er nog wel iets nieuws is te melden. De kennis over de werking van systemen en over beheervraagstukken neemt toe. Lees je dan artikelen en onderzoeksrapporten, dan blijkt er veel nieuws te zijn. Of al die kennis wel goed wordt ingezet, is onder meer een van de vragen die in dit nummer van wordt behandeld.

Pagina 5 De visie van Roelof Kruize Egbert Baars en Aad Oomens spraken Roelof Kruize, directeur van watercyclusbedrijf Waternet in Amsterdam. “De grootste tekortkoming van de huidige structuur in Nederland is mijns inziens dat de taken niet in één hand zijn: het oppervlaktewater en de afvalwaterzuivering zijn in handen van de waterschappen, de riolering bij de gemeenten en het drinkwater is de zorg van private bedrijven. De structuur is onduidelijk en de werkwijze is ondoelmatig.”

Pagina 7 Afkoppelen; weten we wel waar we aan beginnen? Nederlandse gemeenten staan voor een kolossale wateropgave, die bestaat uit zowel een kwanttiatieve als kwalitatieve component. Het kabinet heeft in haar beleidsvoornemens een belangrijke rol weggelegd voor het hemelwater om de gestelde doelen te halen. Afkoppelen is het devies. Jan Zuidervliet stelt zich echter de vraag of dit beleid wel goed is onderbouwd, als we nog geen vijftien jaar geleden werden verplicht gescheiden stelsels om te bouwen tot verbeterd gescheiden stelsels.

Pagina 24 Vergelijking van verschillende methodes voor het inschatten van hoeveelheden parasitair water De laatste tijd zijn er verschillende studies uitgevoerd en gepubliceerd rond het bepalen van de hoeveelheden parasitair water op basis van een tijdreeks van opgemeten debieten. Guido Vaes maakt een vergelijking van een aantal verschillende methodes, zoals: methode Weiss-Brombach, methode met het voortschrijdend minimum, methode met het voorafgaand minimum, vereenvoudigde filtermethode gebaseerd op de recessie.

Pagina 29 Waterdoorlatende verharding in Almere Er zijn verschillende technieken mogelijk om afstromend regenwater lokaal te behandelen, voordat het geloosd wordt. Eén techniek is afvoer via waterdoorlatende straatstenen en een waterdoorlatende fundering. Hiermee is in het buitenland al ervaring opgedaan. Echter in Nederland was er nog weinig ervaring met deze toepassing en binnen de gemeente Almere leefden nog veel vragen omtrent de toepassing en het nut hiervan bij een kleibodem als ondergrond. Om ervaring op te doen met deze techniek is een proef uitgevoerd. Maria Rus en Marco Hof beschrijven de resultaten.

Pagina 39 Random Coefficient Modellering Het doel van de in dit artikel beschreven studie is na te gaan wat de mogelijkheden zijn van toepassing van random coëfficiënt modelleren bij het nauwkeuriger beschrijven van 'vuilconcentraties' in gemengde rioolstelsels onder neerslagcondities. In random coëfficiënt modellen worden bepaalde parameters beschouwd als realisaties van een random variabele voor elke afzonderlijke bui. François Clemens vertaalde het artikel van Morten Grum.


/RIWNL_geen_2006_06  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/RIWNL_geen_2006_06.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you