Page 1

A C T U E L E O N D E R Z O E K S R E S U LTAT E N Driemaandelijks tijdschrift voor geïnteresseerden in een ingenieursbenadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen

w w w. r i o l e r i n g s w e t e n s c h a p . n e t

j a a r g a n g 5 , n r. 1 7 , m a a r t 2 0 0 5

Rioleringswetenschap

Modelleren van water-op-straat • Bepaling kostenaandeel hemelwaterafvoer in afvalwaterketen • Sedimenttransport in riolen: vanuit de praktijk terug naar het lab • Rekening houden met Rioolvreemd water? • Vierde Internationale Conferentie over Rioolprocessen en -Netwerken


O N D E R R E D A C T I E VA N

Wat gebeurt er als het rioolstelsel er niet in slaagt het toestromende water te verwerken en overstroomt?

Foto: Bert Jansen

R i o l e r i n g s w e t e n s c h a p j a a r g a n g 5 , n r. 1 7 , m a a r t 2 0 0 5

j a a r g a n g 5 , n r. 1 7 , m a a r t 2 0 0 5

Onder redactie van: 3

prof. dr. ir. Jean Berlamont prof. dr. ir. Franรงois Clemens ing. Michiel Geise ir. Karel Michielsen ir. Michel Moens ir. Wicher Worst (voorzitter)

w w w. r i o l e r i n g s w e t e n s c h a p . n e t

Egbert Jan Baars


INHOUD

R i o l e r i n g s w e t e n s c h a p j a a r g a n g 5 , n r. 1 7 , m a a r t 2 0 0 5

Pagina 2 Redactioneel

w w w. r i o l e r i n g s w e t e n s c h a p . n e t

4

Waar moeten we ons nu op gaan richten met de vakwereld? Dat vraagt Wicher Worst zich hardop af. Zijns inziens in ieder geval op het tot stand brengen en in stand houden van een leefbare situatie in stedelijk en landelijke omgeving. Doordachte concepten voor waar we met ons vuil naar toe gaan en voor ‘droge voeten’, dat is wat we nodig hebben. Op zoek naar een visie…

Pagina 6 Bepaling kostenaandeel van hemelwaterafvoer in de afvalwaterketen In opdracht van RIZA en de CIW voerden Arjen van Nieuwenhuijzen, Marlies Kampschreur en Ab Dirkzwager het onderzoek Kostenaandeel Hemelwater in de Afvalwaterketen uit. Het onderzoek had tot doel inzicht te geven in de kosten van de afvoer en verwerking van de neerslag- en grondwatercomponent in de afvalwaterketen.

Pagina 19 Sedimenttransport in riolen: vanuit de praktijk terug naar het lab Op verzoek van de redactie blikt Rob Kleijwegt terug op vier jaar fundamenteel onderzoek naar sedimenttransport in riolen. Om de betekenis van het onderzoek voor de rioleringspraktijk te beschrijven, grijpt de auteur terug naar het perspectief van 1992, het jaar dat hij promoveerde.

Pagina 28 Modelleren van water-op-straat Dit artikel geeft een weergave van de resultaten van het onderzoek dat, in het kader van een eindwerk (Herbos, 2004), werd uitgevoerd aan het Laboratorium voor Hydraulica van de Leuven (België). Bij dit onderzoek werd er door Raf Bouteligier, Guido Vaes, Jean Berlamont dieper ingegaan op wat er gebeurt als het rioolstelsel er niet in slaagt het toestromende water te verwerken en overstroomt.

Pagina 39 Rekening houden met Rioolvreemd water? Bert Palsma, Arend-Jan van de Kerk en Henk van Wieringen beschrijven de zogeheten DWAASmethodiek (DWA-Analyse-Systematiek) en de resultaten van een STOWA-vervolgonderzoek, waarbij DWAAS is toegepast op de verzorgingsgebieden van 23 awzi’s, waar twaalf procent van het totale geloosde afvalwater in Nederland wordt behandeld..

Pagina 46 Vierde Internationale Conferentie over Rioolprocessen en -Netwerken Van 22 tot en met 24 november 2004 werd op het eiland Madeira (Portugal) de ‘4e Internationale Conferentie over Rioolprocessen en -Netwerken’ gehouden. Doel van de conferentie was het samenbrengen van wetenschappers en praktijkingenieurs om resultaten van recent onderzoek te presenteren en om gezamenlijk fysische, chemische en biologische processen in het riool, evenals aan de riolering gerelateerde structurele aspecten te beschouwen. Rémy Schilperoort en Cathelijne Flamink behandelen enkele interessante bijdragen.

Pagina 53 Zesde internationale conferentie over Urban Drainage Modelling Van 15 tot 17 september 2004 vond in Dresden (Duitsland) de 6de internationale conferentie plaats over ‘Urban Drainage Modelling’. Het domein breidt zich uit over alle aspecten van het integrale waterbeheer in de stedelijke omgeving. Guido Vaes, Hans Korving en Cathelijne Flamink bespreken de verschillende thema’s van deze conferentie.


/RIWNL_geen_2005_03  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/RIWNL_geen_2005_03.pdf