Page 1

A C T U E L E O N D E R Z O E K S R E S U LTAT E N Driemaandelijks tijdschrift voor geïnteresseerden in een ingenieursbenadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen

w w w. r i o l e r i n g s w e t e n s c h a p . n e t

j a a r g a n g 3 , n r. 1 1 , o k t . 2 0 0 3

Rioleringswetenschap en -techniek

Metingen aan rioolslib in het veld en onder laboratoriumomstandigheden • Van neerslag tot rioolinloop in vlak gebied • Kalibratie van het hydrodynamsiche rioleringsmodel van Loenen • Iba+ of septic tank; de praktijk leert, de keuze is niet moeilijk • Derde middagsymposium ‘Interacties binnen het afvalwatersysteem’


Rioleringswetenschap en -techniek Uitgeverij HoLaPress Wetenschap, 2003


O N D E R R E D A C T I E VA N

Door de Britse Pennine Water Group is in het laboratorium van WL|Delft hydraulics een serie erosieproeven uitgevoerd in een carrousel.

Onder redactie van:

R i o l e r i n g s w e t e n s c h a p j a a r g a n g 3 , n r. 1 1 , o k t . 2 0 0 3

j a a r g a n g 3 , n r. 1 1 , o k t . 2 0 0 3

3

prof. dr. ir. Franรงois Clemens ir. Hans Geerse ing. Michiel Geise ir. Karel Michielsen ir. Michel Moens ir. Wicher Worst (voorzitter)

w w w. r i o l e r i n g s w e t e n s c h a p . n e t

prof. dr. ir. Jean Berlamont


I N H O U D S O P G AV E

R i o l e r i n g s w e t e n s c h a p j a a r g a n g 3 , n r. 1 1 , o k t . 2 0 0 3

j a a r g a n g 3 , n r. 1 1 , o k t . 2 0 0 3

w w w. r i o l e r i n g s w e t e n s c h a p . n e t

4

Pagina 7 Redactioneel François Clemens bespreekt niet alleen kort de artikelen, maar gaat ook in op het (bijna) foutief aanleggen van een gescheiden stelsel. Bij het controleren van een tekening van een nieuwbouwwoning viel hem onlangs op dat op deze tekening was aangegeven dat ‘schoonwater’ en ‘vuilwater’ op de bouw waren omgedraaid. Het volledig aanpassen van de tekening op de werkelijkheid van de bouw lijkt Clemens de beste oplossing, maar hij vraagt zich af of de aannemer die moeite neemt…

Pagina 13 Metingen aan rioolslib in het veld en onder laboratoriumomstandigheden Om meer inzicht te krijgen omtrent processen in riolen in het algemeen, is door de TU Delft een uitgebreid veldonderzoek in Loenen opgestart. Een aanzienlijk onderdeel van dit veldonderzoek bestond uit het monitoren van troebelheid in een aantal inspectieputten. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland wordt getracht om kennis te vergaren omtrent de eigenschappen van rioolsediment en stoftransport in riolen. Dit gebeurt zowel in het veld als onder laboratoriumomstandigheden. Alma Schellart behandelt enkele onderzoeken.

Pagina 35 Van neerslag tot rioolinloop in vlak gebied Metingen, heel veel metingen, vooral in drie proefgebieden in Lelystad. Die vormen de kern van het onderzoek dat in 1989 resulteerde in het proefschrift ‘Van Neerslag tot Rioolinloop in Vlak Gebied’. Achteraf is Frans van de Ven zich steeds meer gaan realiseren dat vooral de forse investering in al die metingen hebben geleid tot een voor de wereld uniek onderzoek. In geen stad of dorp ter wereld is zo intensief, zo langdurig en zo precies gemeten aan neerslag, afvoer, grondwater en waterkwaliteit. En al zeker niet in samenhang met elkaar.

Pagina 45 Kalibratie van het hydrodynamsiche rioleringsmodel van Loenen In dit artikel wordt de kalibratie van het rioolstelsel van Loenen nauwgezet beschreven, waarbij de methode voor kalibratie, zoals opgesteld door Clemens (2001), is gevolgd. Volgens Guy Henckens, Jeroen Langeveld en P. van Berkum laten de resultaten zien dat kalibratie van hydrodynamische modellen goed mogelijk is en leidt tot een zeer goede ‘fit’ tussen model en werkelijkheid. Aan het eind van het artikel wordt er vooruit gekeken naar de toekomst van het kalibreren.

Pagina 61 Iba of septic tank; de praktijk leert, de keuze is niet moeilijk Vanaf 1 januari 2005 is het ongezuiverd lozen van afvalwater op het oppervlaktewater niet meer toegestaan. Daar waar huishoudens niet zijn aangesloten op een riolering is het toepassen van Individuele Behandeling Afvalwater systemen (iba’s) een optie. Jan Broos bespreekt de diverse iba’s+ en vergelijkt die met de verbeterde septic tank. Zijn conclusie is overduidelijk.

Pagina 79 Derde middagsymposium ‘Interacties binnen het afvalwatersysteem’ Aan de TU Delft vond op 12 juni j.l. alweer het derde jaarlijkse middagsymposium plaats in het kader van het promotieonderzoek van Jeroen Langeveld naar de interacties tussen riolering en afvalwaterzuivering. De deelnemers kregen de resultaten van dit onderzoek ‘vers van het pers’ voorgeschoteld, hetgeen aanleiding gaf tot enerverende en leerzame discussies. Daarnaast kwamen ook de mogelijkheden om de onderzoeksresultaten te implementeren in de praktijk en de ideeën voor het vervolgonderzoek aan de orde.


/RIWNL_geen_2003_10  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/RIWNL_geen_2003_10.pdf