Page 1

december 2010 jaargang 17

Jaarwissel bij???????????????????????????? ????????

Sorry, verkeerd verbonden utieve a

an

s

an The m

n • The m

in u it

gen

u

mm

l

an

e r fo

utieve a

an

s

• Bevolkingskrimp vraagt om anticiperen in GRP

er fo

in g e

• Foutieve aansluitingen op regenwaterstelsels

mm

it lu

• Kosteneffectief foutieve aansluitingen opsporen

u

• Benchmark Rioleringszorg 2010


hoofdredactioneel hoofdredacteur@riolering.net

Beste lezer, ditmaal richten we onze aandacht op foutieve aansluitingen. Een niet zo prettig onderwerp, omdat het over fouten gaat. Niemand maakt graag fouten, maar het overkomt ons allemaal. Je kunt het maar beter erkennen en er lering uit trekken. Dat is precies wat we centraal stellen in dit nummer. We delen diverse ervaringen over dit onderwerp. Wat zijn de gevolgen, hoe spoor je ze op en hoe ga je ermee om? Dat soort vragen. Mijn indruk is dat dit onderwerp eindelijk de aandacht begint te krijgen die het verdient! Verder wil ik u alvast een fijne Kerst wensen, want dit is de laatste editie van het vakblad dat in 2010 uitkomt. In 2011 verschijnen we weer. We trappen het jaar dan af met een themanummer over energie in de waterketen. Een hip en modern onderwerp dat ook de nodige aandacht verdient. Afijn, u leest er alles over in de volgende editie.

in memoriam Rinus Onland 1957-2010 Op maandag 22 november 2010 bereikte de uitgever van vakblad Riolering het droeve nieuws van het plotse overlijden van Rinus Onland, directeur van Waterforum. Namens alle medewerkers van de ‘natte sector’ van HoLaPress Communicatie wensen wij zijn vrouw en kinderen alle sterkte toe met dit tragische verlies. Met hem ging een zeldzaam gewaardeerd concullega heen.

inhoud

colofon Uitgave

Vormgeving

HoLaPress Communicatie bv

Ceciel Biessen

Postbus 130, 5550 AC

Drukwerk

Valkenswaard

Drukkerij Paesen

T. + 31 (0)40 - 208 60 20 F. + 31 (0)40 - 208 60 09

Lezersgroepen

Verantwoordelijk uitgever

Wethouders en gemeente-

Peter J. Latjes

raads­leden; gewestelijke

Redactie

Gedeputeerde Staten en

besturen; leden van Rob van der Velde

Provinciale Staten; Tweede

(hoofdredacteur)

Kamerleden; ambtenaren milieu-

Frank van de Ven

beheer en openbare

(eindredacteur)

werken op gemeentelijk, provinciaal en departementaal

Redactieadres

niveau; hoofden van technische

Postbus 130, 5550 AC

diensten en besturen van

Valkenswaard

zuiveringschappen; leden van

T. + 31 (0)40 - 208 60 37

overlegorganen rioolbeheer;

F. + 31 (0)40 - 208 60 09

aannemers rioleringswerken;

frank.van.de.ven@holapress.com

leveranciers riolerings­ producten; bibliotheken; weten-

Acquisitie

schappelijke instellingen; media

Esther Geldens-Sengers

vertegenwoordigers

Postbus 130, 5550 AC Valkenswaard

Auteursrecht op inhoud en

T. + 31 (0)40 - 208 60 23

vormgeving zijn voorbehouden

F. + 31 (0)40 - 208 60 09

aan de uitgever. Gehele of

esther.geldens@holapress.com

gedeeltelijke overname van artikelen uit Riolering is slechts

Abonnementen administratie

toegestaan na

Natascha Vlemmings

schriftelijke toestemming van de

T. + 31 (0)40 - 208 60 21

hoofdredacteur van dit blad en

Prijs voor een

met bronvermelding.

hele jaargang 149 euro* Losse nummers 10 euro

ISSN 1380-8613

* Voor dit bedrag ontvangt u niet alleen Riolering Nederland maar ook: WT-Afvalwater, alle nummers

12 14 18 20 23 26 32 44 46 48

Hoe taaier hoe fraaier Sorry, verkeerd verbonden Tholen: ‘uitgerookt’ Automatiseringsslag bij Waterschap Aa en Maas Bevolkingskrimp vraagt om anticiperen in GRP Opsporen foutaansluitingen door camera-inspectie achterhaald? Benchmark Rioleringszorg 2010 Het berekenen van putten nader verkend Foutieve aansluitingen opsporen in Amsterdam Kosteneffectief foutieve aansluitingen opsporen

uit de serie Bestuurlijk handboek Riolering en Stedelijk watermanagement.

3


Verder lezen? Al abonnee?

Dan kunt u hier inloggen.

Nog geen abonnee? Ja, ik wil een abonnement afsluiten.

Meer informatie

/nlnl_geen_2010_12  
/nlnl_geen_2010_12  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/nlnl_geen_2010_12.pdf

Advertisement