Page 1

juni / juli 2009 jaargang 16

Pleidooi voor combinatie van vakmanschap en beleid • Diemen optimaliseert haar rioleringszorg • SMART-doelstellingen vragen om SLIMME rioolstelsels • IBA-klankbordgroep maakt prestaties inzichtelijk • ‘Verwerking van regenwater op het eigen perceel’

VRN juni 09.indd 1

05-06-2009 10:17:35


6000 deskundigen in 140 landen, aan het werk op 5 continenten Overtuigen en harten winnen Leer ons kennen en u voelt het verschil. Misschien ontdekt u dat we nooit, maar dan ook n贸贸it opgeven - voor welke uitdaging we ook staan. Of u ziet hoe wij onophoudelijk streven naar het hoogst haalbare; dat we werken voor een groter, universeel doel. Welk verschil u ook opvalt: wij zijn 6000 mensen in 140 landen op 5 continenten die zich met hart en ziel inzetten om u de beste, meest effectieve, ge茂ntegreerde oplossingen te bieden. De toewijding maakt ons die we zijn: ITT Water & Wastewater. We zijn de optelsom van onze uitmuntende ITT-merken: Flygt, Sanitaire, Wedeco en Leopold. En overal ter wereld staan onze ondersteunende organisaties paraat om nauw met u samen te werken, waar u ook bent. Wij werken op 140 innovatieve manieren om u te overtuigen van onze kwaliteit en uw hart voor ons te winnen. ITT Water & Wastewater is eigendom van de ITT Corporation, White Plains

www.ittwww.nl en www.ittwww.be

ITT_6000 exp_210x297_NL_BE.indd 1 VRN juni 09.indd 2

08-08-2008 10:41:33 05-06-2009 10:17:39


hoofdredactioneel Ieder einde is een nieuw begin! Deze maand wordt het 15-jarig bestaan van het vakblad ‘Riolering‘ gevierd met het Nationaal Congres Riolering & Stedelijk Watermanagement. Dit jubileum markeert de afsluiting van een periode waarin het emissiebeleid werd opgestart en afgerond. Deze inspanning is door de rioleringsector met succes en veel elan uitgevoerd. Er zijn echter een flink aantal nieuwe uitdagingen voor in de plaats gekomen, zoals het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte, het realiseren van de doelstellingen van de KRW, het oplossen van grondwaterproblemen en het duurzamer maken van de afvalwaterketen. Dit vraagt de komende decennia een ingrijpende en effectieve transformatie van de bestaande systemen die, bij voorkeur, efficiënt wordt gecombineerd met de komende piek van vervangingsinvesteringen. Een essentieel verschil met de emissiereductie opgave is dat de nieuwe technische uitdagingen een integrale aanpak vragen met veel participanten waarbij gemeen-

ten en waterschappen samen de kar moeten trekken. De rioleringsector staat hierbij voor een enorme uitdaging om, samen met alle betrokkenen een cultuuromslag te realiseren met aandacht voor: De versterking van de participatie van de burger, de verbetering van de doelmatigheid van de bedrijfsvoering, de vernieuwing van aanbestedingsprocedures en de vergroting van de bestuurlijke transparantie. Deze combinatie van uitdagingen hebben we in het vakblad samengevat met de term ‘Stedelijk watermanagement’. Ook voor mij persoonlijk is dit een afsluiting van een periode van vijf jaar als hoofdredacteur. Dit jaar hoop ik 65 te worden en dat leek me een goed moment om het stokje over te dragen. Gelukkig was Rob van der Velde bereid om deze uitdaging aan te gaan. Ik dank alle lezers en auteurs voor hun betrokkenheid en enthousiasme, de adverteerders voor hun praktische ondersteuning, uitgever Peter J. Latjes voor het vertrouwen en Willem Jan Schampers voor zijn werk als eindredacteur.

inhoud

colofon

n,

dick.vat@XS4all.nl

Uitgave

Vormgeving

HolaPress communicatie bv

ceciel Biessen

Postbus 130, 5550 Ac

Drukwerk

Valkenswaard

Drukkerij Paesen

T. + 31 (0)40 - 208 60 20 f. + 31 (0)40 - 206 01 64

lezersgroepen

Verantwoordelijk uitgever

Wethouders en gemeente-

Peter J. latjes

raadsleden; gewestelijke

Redactie

Gedeputeerde Staten en

Dick Vat

Provinciale Staten; Tweede

besturen; leden van

(hoofdredacteur)

Kamerleden; ambtenaren

frank van de Ven

milieubeheer en openbare

(eindredacteur)

werken op gemeentelijk,

Rob van der Velde

provinciaal en departementaal niveau; hoofden van technische

Redactieadres

diensten en besturen van

Postbus 130, 5550 Ac

zuiveringschappen; leden van

Valkenswaard

overlegorganen rioolbeheer;

T. + 31 (0)40 - 208 60 30

aannemers rioleringswerken;

f. + 31 (0)40 - 206 01 65

leveranciers riolerings-

frankvandeven@holapress.com

producten; bibliotheken; wetenschappelijke instellingen; media

Acquisitie

vertegenwoordigers

Esther Geldens-Sengers Postbus 130, 5550 Ac

Auteursrecht op inhoud en

Valkenswaard

vormgeving zijn voorbehouden

T. 31 (0)40 - 208 60 23

aan de uitgever. Gehele of

f. 31 (0)40 - 206 01 64

gedeeltelijke overname van

esther.geldens@holapress.com

artikelen uit Riolering is slechts toegestaan na

Abonnementen administratie

schriftelijke toestemming van

natascha Vlemmings

de hoofdredacteur van dit blad

T. + 31 (0)40 - 208 60 21

en met bronvermelding.

Prijs voor een hele jaargang 149 euro*

ISSn 1380-8613

09 15 19 21 25 29 31 35 39

Pleidooi voor combinatie van vakmanschap en beleid Elke foutieve rioolaansluiting op te sporen met riosonic® Ten Velde … met Van der Velde Diemen optimaliseert haar rioleringszorg SMART-doelstellingen vragen om SlIMME rioolstelsels leven in een klimaatbestendige delta anno 2040 IBA-klankbordgroep maakt prestaties inzichtelijk ‘Verwerking van regenwater op het eigen perceel’ Inhoudsopgave Afvalwaterwetenschap

losse nummers 10 euro * Voor dit bedrag ontvangt u niet alleen Riolering nederland maar ook: Rioleringswetenschap, Afvalwaterwetenschap, alle nummers uit de serie Bestuurlijk handboek Riolering en Stedelijk watermanagement.

3

10:41:33 VRN juni 09.indd 3

05-06-2009 10:17:43


Verder lezen? Al abonnee?

Dan kunt u hier inloggen.

Nog geen abonnee? Ja, ik wil een abonnement afsluiten.

Meer informatie

/nlnl_geen_2009_06  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/nlnl_geen_2009_06.pdf