Page 1

februari 2009 jaargang 16

Milieurisico’s bij ondergrondse infiltratie van regenwater onderzocht • ‘Er is geld genoeg, maar te weinig kennis en personeel!’ • Onderhoud, beheer en handhaving iba’s krijgen aandacht • Stankoverlast en putaantasting door instromend grondwater • Onverwachte uitkomsten uit inwendige UT-inspectie

VRN_feb09_DEF.indd 1

28-01-2009 15:18:18


6000 deskundigen in 140 landen, aan het werk op 5 continenten Overtuigen en harten winnen Leer ons kennen en u voelt het verschil. Misschien ontdekt u dat we nooit, maar dan ook n贸贸it opgeven - voor welke uitdaging we ook staan. Of u ziet hoe wij onophoudelijk streven naar het hoogst haalbare; dat we werken voor een groter, universeel doel. Welk verschil u ook opvalt: wij zijn 6000 mensen in 140 landen op 5 continenten die zich met hart en ziel inzetten om u de beste, meest effectieve, ge茂ntegreerde oplossingen te bieden. De toewijding maakt ons die we zijn: ITT Water & Wastewater. We zijn de optelsom van onze uitmuntende ITT-merken: Flygt, Sanitaire, Wedeco en Leopold. En overal ter wereld staan onze ondersteunende organisaties paraat om nauw met u samen te werken, waar u ook bent. Wij werken op 140 innovatieve manieren om u te overtuigen van onze kwaliteit en uw hart voor ons te winnen. ITT Water & Wastewater is eigendom van de ITT Corporation, White Plains

www.ittwww.nl en www.ittwww.be

ITT_6000 exp_210x297_NL_BE.indd 1 VRN_feb09_DEF.indd 2

08-08-2008 10:41:33 28-01-2009 15:18:30


hoofdredactioneel Nationaal Waterplan en stedelijk gebied In het ontwerp Nationaal Waterplan wordt ook aandacht besteed aan het stedelijk gebied. ‘De verstedelijkingsopgave bestaat uit herstructurering van bestaande woonwijken, functieverandering en ontwikkeling van nieuwe uitleglocaties. Te herstructureren stedelijk gebied biedt een kans om het bestaande kwetsbare riolerings- en watersysteem om te bouwen tot een meer klimaatrobuust systeem. Hierbij kunnen tevens de aantrekkelijkheid en gebruikswaarde van het water voor burger en bedrijven worden vergroot. Bij de aanpak van de stedelijke wateropgave wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de dynamiek van de stad en wordt de uitvoering van maatregelen gecombineerd met herstructurering van bestaand bebouwd gebied en de realisatie van groen in en om de stad’. Aan het eind van de paragraaf wordt een planning voor de realisatie geformuleerd: ‘Gemeenten pakken uiterlijk in 2015, in samenwerking met waterschappen, in een gebiedsproces urgente knelpunten van

inhoud

colofon

n,

Uitgave

Vormgeving

HolaPress communicatie bv

ceciel Biessen

Postbus 130, 5550 Ac

Drukwerk

Valkenswaard

Drukkerij Paesen

dick.vat@XS4all.nl

stedelijke wateroverlast aan, inclusief de riolerings- en waterkwaliteitsopgave (Kaderrichtlijn Water). De overige knelpunten worden uiterlijk in 2027 opgelost’. Onder de rioleringsopgave vallen ook nog de bijdrage aan het optimaliseren en verduurzamen van de afvalwaterketen, in combinatie met het vervangen van verouderde riolen. Dit betekent dat er gelijktijdig een aantal transformaties moeten worden uitgevoerd. Het doelmatig uitvoeren van deze transformaties kan alleen plaats vinden als er sprake is van een integrale aanpak. Tot slot wordt daarom in het Waterplan aandacht besteed aan de samenwerking op lokaal niveau. ‘Gemeenten en waterschappen maken, conform de nieuwe bepaling in de Waterwet, afspraken over de afstemming van wederzijdse taken. Gemeenten en waterschappen kunnen er ook voor kiezen deze afspraken te maken in de vorm van een stedelijk waterplan’. Het is stimulerend te zien dat het aandachtsgebied riolering en stedelijk watermanagement ook op nationaal niveau bestuurlijke aandacht krijgt.

T. + 31 (0)40 - 208 60 20 f. + 31 (0)40 - 206 01 64

lezersgroepen

Verantwoordelijk uitgever

Wethouders en gemeente-

Peter J. latjes

raadsleden; gewestelijke

Redactie

Gedeputeerde Staten en

Dick Vat

Provinciale Staten; Tweede

besturen; leden van

(hoofdredacteur)

Kamerleden; ambtenaren

Willem-Jan Schampers

milieubeheer en openbare

(eindredacteur)

werken op gemeentelijk,

Rob van der Velde

provinciaal en departementaal niveau; hoofden van technische

Redactieadres

diensten en besturen van

Postbus 130, 5550 Ac

zuiveringschappen; leden van

Valkenswaard

overlegorganen rioolbeheer;

T. + 31 (0)40 - 208 60 30

aannemers rioleringswerken;

f. + 31 (0)40 - 206 01 65

leveranciers riolerings-

wj.schampers@holapress.com

producten; bibliotheken; wetenschappelijke instellingen; media vertegenwoordigers

Acquisitie Esther Geldens-Sengers Postbus 130, 5550 Ac

Auteursrecht op inhoud en

Valkenswaard

vormgeving zijn voorbehouden

T. 31 (0)40 - 208 60 23

aan de uitgever. Gehele of

f. 31 (0)40 - 206 01 64

gedeeltelijke overname van

esther.geldens@holapress.com

artikelen uit Riolering is slechts toegestaan na

Abonnementen administratie

schriftelijke toestemming van

natascha Vlemmings

de hoofdredacteur van dit blad

T. + 31 (0)40 - 208 60 21

en met bronvermelding.

Prijs voor een hele jaargang 149 euro*

ISSn 1380-8613

07 09 13 17 19 22 24 27 35

Nieuwe uitdagingen voor de afvalwaterketen ‘Er is geld genoeg, maar te weinig kennis en personeel!’ Onderhoud, beheer en handhaving iba’s krijgen aandacht Ten Velde... met Van der Velde Aantasting houten palen niet altijd acuut probleem Milieurisico’s bij ondergrondse infiltratie van regenwater onderzocht Onverwachte uitkomsten uit inwendige UT-inspectie EMOS, EmissieMOdel voor Systeemkeuze KATERN: Rioleringstechniek

losse nummers 10 euro * Voor dit bedrag ontvangt u niet alleen Riolering nederland maar ook: Rioleringswetenschap, Afvalwaterwetenschap, alle nummers uit de serie Bestuurlijk handboek en stedelijk watermanagement en onbeperkt toegang tot het nationaal congres voor riolering & stedelijkwatermanagement op 11 juni 2009.

3

10:41:33 VRN_feb09_DEF.indd 3

28-01-2009 15:18:47


Verder lezen? Al abonnee?

Dan kunt u hier inloggen.

Nog geen abonnee? Ja, ik wil een abonnement afsluiten.

Meer informatie

/nlnl_geen_2009_02  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/nlnl_geen_2009_02.pdf

Advertisement