Page 1

mei jaargang 15, 2008

Nog veel fouten bij gebruik frequentieregelaars in gemalen • De Driepuntsbenadering: adapteren richting synergie • ‘Er zijn zoveel ideeën en plannen, maar we doen nog zo weinig’ • HighChrome N- en F-pompen: hoge rendementen, lage kosten • Riooloverstorten op strand gaan verdwijnen


hoofdredactioneel Vernieuwde rioleringsector vraagt om meer assertiviteit De achterliggende weken haalde de sector weer eens breeduit de landelijke media. Dit keer was er geen sprake van wateroverlast, maar waren het de soms ‘forse stijgingen van de rioolbelasting’. De Vereniging Eigen Huis uitte ongenuanceerde beschuldigingen en de sector verdedigde zich op de klassieke wijze door te verwijzen naar ‘strenge milieueisen’ en ‘achterstallig onderhoud’. Bij het beluisteren van de discussies kreeg ik sterk het gevoel dat we met dit thema in een patstelling terecht zijn gekomen. De zwakke verdediging vanuit de sector wordt niet langer geaccepteerd door de kritische burgers en dus ook niet meer door belangengroepen en tweede kamerleden die inspelen op deze sentimenten. In dezelfde periode werd de waterwet aangenomen door de Tweede Kamer en kan de versterking van de gemeentelijke rioleringstaak hopelijk dit jaar worden bekrachtigd. Vanuit deze nieuwe wettelijke realiteit is het dringende

D I C K . VAT @ X S 4 A L L . N L

gewenst een assertiever PR-beleid te ontwikkelen ten aanzien van de stijgende rioleringslasten. Daarbij zal meer concrete informatie beschikbaar moeten komen om de veelal noodzakelijke stijgingen te onderbouwen. Verder is het mijns inziens ook nodig duidelijker onderscheid te maken tussen stijgingen van de werkelijke kosten voor de riolering en (overigens legitieme) politiek/bestuurlijke beslissingen om de kostenverdeling over gebruikers en eigenaren van woningen en bedrijfspanden te veranderen. Het initiatief van de Stichting RIONED om een meldpunt voor misbruik van rioolheffingen te starten, past goed in de voorgestelde vergroting van de assertiviteit, maar zal waarschijnlijk niet voldoende blijken te zijn. Aanvullend zou aansluiting kunnen worden gezocht bij de vorige maand gesignaleerde behoefte aan een meer gedetailleerd instrumentarium om de doelmatigheid en transparantie van de sector te monitoren. Dit vraagt wel om een versterkt zelfvertrouwen en een nieuw elan!

inhoud

COLOFON Uitgave

Vormgeving

HoLaPress Communicatie bv

Ceciel Biessen

Postbus 130, 5550 AC

Drukwerk

Valkenswaard

Drukkerij Paesen

T. + 31 (0)40 - 208 60 20 F. + 31 (0)40 - 206 01 64

Lezersgroepen

Verantwoordelijk uitgever

Wethouders en gemeente-

Peter J. Latjes

raadsleden; gewestelijke bestu-

Redactie

Staten en Provinciale Staten;

Dick Vat

Tweede Kamerleden; ambtena-

(hoofdredacteur)

ren milieubeheer en openbare

ren; leden van Gedeputeerde

Willem-Jan Schampers

werken op gemeentelijk,

(eindredacteur)

provinciaal en departementaal

Rob van der Velde

niveau; hoofden van technische

Redactieadres

zuiveringschappen; leden van

diensten en besturen van Postbus 130, 5550 AC

overlegorganen rioolbeheer;

Valkenswaard

aannemers rioleringswerken;

T. + 31 (0)40 - 208 60 30

leveranciers riolerings-

F. + 31 (0)40 - 206 01 65

producten; bibliotheken; weten-

wj.schampers@holapress.com

schappelijke instellingen; media vertegenwoordigers

Acquisitie Esther Geldens-Sengers

Auteursrecht op inhoud en

Postbus 130, 5550 AC

vormgeving zijn voorbehouden

Valkenswaard

aan de uitgever. Gehele of

T. 31 (0)40 - 208 60 23

gedeeltelijke overname van

F. 31 (0)40 - 206 01 64

artikelen uit Riolering is slechts

esther.geldens@holapress.com

toegestaan na schriftelijke toestemming van

Abonnementen administratie

de hoofdredacteur van dit blad

Natascha Vlemmings

en met bronvermelding.

T. + 31 (0)40 - 208 60 21 Prijs voor een hele jaargang 97 euro exclusief btw.

ISSN 1380-8613

07 11 17 19 22 25 27 31 35

‘Er zijn zoveel ideeën en plannen, maar we doen nog zo weinig’ Serie over meter in de riolering: van data naar informatie Tweede Kamer stemt in met nieuwe waterwet HighChrome N- en F-pompen: hoge rendementen, lage kosten Nog veel fouten bij gebruik frequentieregelaars in gemalen Verslag internationaal symposium: ‘Cities of the future’ De Driepuntsbenadering: adapteren richting synergie Riooloverstorten op strand gaan verdwijnen KATERN: Stedelijk Watermanagement

Losse nummers 10 euro

3


Verder lezen? Al abonnee?

Dan kunt u hier inloggen.

Nog geen abonnee? Ja, ik wil een abonnement afsluiten.

Meer informatie

/nlnl_geen_2008_05  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/nlnl_geen_2008_05.pdf

Advertisement