Page 1

mei jaargang 14, 2007

‘Verstedelijking is niet je vijand; het is je vriend!’ • Openbare aanbesteding telemetrie zorgt voor beroering • Castricum krijgt inzicht in het functioneren van het rioolstelsel • ‘Watersector wacht naast verbreding ook verdieping’ • Kennisverbreding en taakspecialisatie vragen extra aandacht


Maak met Flygt een slimme keuze Gemaalbeheerders in Nederland kunnen hun tijd wel aan betere dingen besteden dan aan het nadenken over het reilen en zeilen van hun gemalen. Dat kunnen ze gewoon overlaten aan Flygt, dat met een uitgekiende serie MacTec gemaalcomputers en de hoofdpostsoftware AquaView al vele jaren voor een probleemloze werking van duizenden gemalen zorgt. De gemaalcomputers zijn voorzien van de nieuwste technologie om het rendement van het pompstation te optimaliseren. Concreet betekent dat minder bezoeken aan het gemaal, minder reparaties en minder onderhoudsbezoeken. Minder kosten dus. Voor elk type gemaal heeft Flygt de juiste gemaalcomputer, of het nu gaat om een tweepompsgemaal of om een bergbezinkbassin. De gemaalcomputers zijn gemakkelijk te bedienen: alle instellingen zijn eenvoudig aan te passen aan de wensen van de gebruiker. Het enige denkwerk dat van u wordt verlangd, is de afweging om MacTec aan te schaffen. Daarna nemen onze gemaalcomputers het van u over.

www.flygt.nl - www.flygt.be


hoofdredactioneel Duidelijke regie bij integrale aanpak is hard nodig De uitdagingen voor het regionale en lokale waterbeheer worden steeds urgenter, maar ook complexer. Vier hoofdthema’s staan volop in de politieke schijnwerpers: • Nederland ‘klimaatproof’ maken(WB21); • Waterkwaliteit op orde (KRW); • Optimalisatie (afval)waterketen(OAS); • Verhogen efficiency en transparantie (benchmark). Op ieder van deze thema’s wordt hard gestudeerd en er worden vorderingen gemaakt op deelterreinen, maar het wordt ook steeds duidelijker dat er nog veel onduidelijk is. In Noordwijk werd een congres gehouden over het bouwen aan een klimaatbestendige toekomst. In Leusden was er een studiedag over de KRW-methodieken en in Apeldoorn vond een studiemiddag plaats over de toekomst van de Gelderse waterketen, met aandacht voor OAS en benchmarken. In dit vakblad wordt hieraan uitgebreid aandacht besteed, onder meer in het interview met Frans van der Ven, die een van de sprekers in Noordwijk was.

D I C K . VAT @ X S 4 A L L . N L

Op de KRW-studiedag werd het KRW-Kompas gepresenteerd, met specifieke informatie voor gemeenten. Tijdens het symposium in Apeldoorn werd nog weer eens duidelijk dat de maatschappelijke winst voornamelijk te vinden is in de afvalwaterketen, door betere samenwerking tussen gemeenten en waterschappen. De vraag blijft wel over wie nu het voortouw neemt bij het richting geven aan een integrale regionale aanpak van bovengenoemde thema’s. Op regionaal niveau zouden dit de waterschappen moeten zijn, met een goede sturing op hoofdlijnen vanuit Den Haag. Tot op dit moment is het in Den Haag echter opvallend stil op het vlak van het waterbeheer. De honderd dagen van het kabinet om een dialoog te voeren met het werkveld zijn al voor meer dan de helft voorbij en ik heb nog geen dialoog gehoord. Wellicht wordt er achter de schermen hard gewerkt. Ik ben benieuwd wat er uit de hoge hoed komt.

inhoud

COLOFON Uitgave

Vormgeving

HoLaPress Communicatie bv

Ceciel Biessen

Postbus 130, 5550 AC

Drukwerk

Valkenswaard

Drukkerij Paesen

T. + 31 (0)40 - 208 60 20 F. + 31 (0)40 - 206 01 64

Lezersgroepen

Verantwoordelijk uitgever

Wethouders en gemeente-

Peter J. Latjes

raadsleden; gewestelijke bestu-

Redactie

Staten en Provinciale Staten;

Dick Vat

Tweede Kamerleden; ambtena-

(hoofdredacteur)

ren milieubeheer en openbare

ren; leden van Gedeputeerde

Willem-Jan Schampers

werken op gemeentelijk,

(eindredacteur)

provinciaal en departementaal

Rob van der Velde

niveau; hoofden van technische

Redactieadres

zuiveringschappen; leden van

diensten en besturen van Postbus 130, 5550 AC

overlegorganen rioolbeheer;

Valkenswaard

aannemers rioleringswerken;

T. + 31 (0)40 - 208 60 30

leveranciers riolerings-

F. + 31 (0)40 - 206 01 65

producten; bibliotheken; weten-

wj.schampers@holapress.com

schappelijke instellingen; media vertegenwoordigers

Acquisitie Esther Geldens-Sengers

Auteursrecht op inhoud en

Postbus 130, 5550 AC

vormgeving zijn voorbehouden

Valkenswaard

aan de uitgever. Gehele of

T. 31 (0)40 - 208 60 23

gedeeltelijke overname van

F. 31 (0)40 - 206 01 64

artikelen uit Riolering is slechts

esther.geldens@holapress.com

toegestaan na schriftelijke toestemming van

Abonnementen administratie

de hoofdredacteur van dit blad

Natascha Vlemmings

en met bronvermelding.

T. + 31 (0)40 - 208 60 21 Prijs voor een hele jaargang 91 euro

ISSN 1380-8613

08 11 19 23 26 29 35 39 43

‘Verstedelijking is niet je vijand; het is je vriend!’ Openbare aanbesteding telemetrie zorgt voor beroering Castricum krijgt inzicht in het functioneren van het rioolstelsel Epe wil afkoppeling grootscheeps aanpakken ‘Watersector wacht naast verbreding ook verdieping’ Kennisverbreding en taakspecialisatie vragen extra aandacht Goede en simpele oplossing erfafspoeling Gemeente Pijnacker-Nootdorp moderniseert haar rioolstelsel KATERN: Stedelijk Watermanagement

Losse nummers 10 euro

3


Verder lezen? Al abonnee?

Dan kunt u hier inloggen.

Nog geen abonnee? Ja, ik wil een abonnement afsluiten.

Meer informatie

/nlnl_geen_2007_05  
/nlnl_geen_2007_05  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/nlnl_geen_2007_05.pdf

Advertisement