Page 1

oktober jaargang 11, 2004

Eindhoven wil waterwegen herstellen • ‘Stedelijk waterbeheer vraagt om herijking van doelmatigheid’ • Te rooskleurig beeld van functioneren riolering • Gelderland op weg naar gezamenlijke rekening waterketen • ‘Afvalwaterakkoord Emmen 2004’ is voor alle partijen gunstig


dick.v at@planet.nl

DOELEN EN MIDDELEN - In de media worden de laatste maanden boeiende discussies gevoerd

over de gewenste of noodzakelijke verbeteringen in het watermanagement. Het is interessant om te zien welke verschillende invalshoeken hierbij aan de orde komen. Een complicerende factor bij deze discussies is dat er sprake is van verschillende referentiekaders en daarmee ook van verschillende interpretaties van begrippen.

voorwoord Om hierin enige helderheid te verschaffen is door het Rijk het onderscheid geïntroduceerd tussen ‘het watersysteem’ en ‘de waterketen. Mijns inziens een goede zaak. De verwarring is hiermee echter nog niet opgelost. Eén van de kernproblemen is dat er zowel sprake is van fysieke als van juridische en organisatorische aspecten van het watersysteem en de waterketen. Een duidelijke en consistente scheiding blijkt in de praktijk lastig. Waarschijnlijk worden mede hierdoor in de discussies regelmatig doelen en middelen verward.

Een voorbeeld kan dit illustreren:

beslissers in de rioleringssector

‘Samenwerken in de waterketen’ is een actuele slogan. Dit roept echter de volgende vraag op: vormen de beherende instanties wel of geen onderdeel van de waterketen? Dit lijkt een academische discussie, maar kan in de praktijk verregaande consequenties hebben. Als we er van uit gaan dat de beherende instanties onderdeel uitmaken van de waterketen en we willen een duidelijke scheiding tussen waterke-

COLOFON

KORTE

Onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en

Uitgave

Vormgeving

HoLaPress Communicatie bv

Ceciel Biessen

Postbus 130, 5550 AC

Drukwerk

Valkenswaard

Drukkerij Paesen

DOOR DIK VAT ten en systeem dan zou je de conclusie kunnen trekken dat: • Honderd procent afkoppelen noodzakelijk is; • Een waterketenbedrijf de meest logische organisatievorm is; • Een waterketentarief een adequaat signaal naar de burger geeft. Hiermee worden naar mijn mening echter doelen en middelen verward. Afkoppelen van verhard oppervlak, het oprichten van waterketenbedrijven en het instellen van een waterketentarief zijn geen doelen op zich, maar middelen om de werkelijke doelen te bereiken. De eerder genoemde middelen klinken in het debat overtuigend, maar zijn ze wel effectief? • 100% afkoppelen is onbetaalbaar en onbeheersbaar. • Een waterketenbedrijf is een bedrijf met een moeilijk controleerbaar overheidsmonopolie. • Een waterketentarief op basis van drinkwaterverbruik is niet adequaat om de regenwaterproblematiek aan te pakken.

inhoud

Tel. + 31 (0)40 - 208 60 20 Fax. + 31 (0)40 - 206 01 64

Lezersgroepen

Verantwoordelijk uitgever:

Wethouders en gemeente-

Peter J. Latjes

raadsleden; gewestelijke

Redactie

Gedeputeerde Staten en

Dick Vat

Provinciale Staten; Tweede

besturen; leden van

(hoofdredacteur)

Kamerleden; ambtenaren

Willem-Jan Schampers

milieubeheer en openbare

(eindredacteur),

werken op gemeentelijk,

Rob van der Velde

provinciaal en departementaal niveau; hoofden van technische

Redactieadres

diensten en besturen van

Postbus 130, 5550 AC

zuiveringschappen; leden van

Valkenswaard

overlegorganen rioolbeheer;

T: + 31 (0)40 - 208 60 30

aannemers rioleringswerken;

F: + 31 (0)40 - 206 01 65

leveranciers riolerings-

wj.schampers@holapress.com

producten; bibliotheken; wetenschappelijke instellingen;

Acquisitie

media vertegenwoordigers

Esther Geldens-Sengers Postbus 130, 5550 AC

Auteursrecht op inhoud en

Valkenswaard

vormgeving zijn voorbehouden

T: 31 (0)40 - 208 60 23

aan de uitgever. Gehele of

F: 31 (0)40 - 206 01 64

gedeeltelijke overname van

esther.geldens@holapress.com

artikelen uit Riolering is

Abonnementen administratie:

schriftelijke toestemming van

slechts toegestaan na Natascha Vlemmings

de hoofdredacteur van dit

T: + 31 (0)40 - 208 60 21

blad en met bronvermelding.

Prijs voor een hele jaargang 87 euro. Losse nummers 9,50 euro

ISSN 1380-8613

09 11 18 24 27 32 39 43 49 50

Stedelijk waterbeheer vraagt om herijking van doelmatigheid Te rooskleurig beeld van functioneren riolering Peter Ganzevles: 'Er ligt voor ruim 47 miljard euro in de grond' Gelderland op weg naar gezamenlijke rekening waterketen Eindhoven wil waterwegen herstellen Het enige complete vakevenement voor de sector ‘Afvalwaterakkoord Emmen 2004’ is voor alle partijen gunstig Boostergemaal Rhienderen voor rioolwater Nieuwe module van de Leidraad Riolering Recreatiedruk kan riolering overbelasten

3


Verder lezen? Al abonnee?

Dan kunt u hier inloggen.

Nog geen abonnee? Ja, ik wil een abonnement afsluiten.

Meer informatie

/nlnl_geen_2004_10  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/nlnl_geen_2004_10.pdf

Advertisement