Page 1

Onafhankelijk vakblad voor de rioleringssector

dec 2003 jaargang 10

Geen onmogelijke eisen stellen aan afkoppelen • • • •

Onderzoek RIONED: Hoeveel VIS-sen passen in een bassin? Tik op de vingers voor waterbeheerders Waterkwaliteit in een breder maatschappelijk perspectief Wadi’s: meer dan een infiltratievoorziening

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


Onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en beslissers in de rioleringssector Uitgave HoLaPress Communicatie bv Postbus 130, 5550 AC Valkenswaard Tel. + 31 (0)40 - 208 60 20 Fax + 31 (0)40 - 206 01 64 Verantwoordelijk uitgever: Peter J. Latjes Afkoppelen kan een

België Heerveldstraat 4, 3510 Hasselt-Kermt Tel. + 32 (0)11 - 25 69 89 Fax + 32 (0)11 - 87 34 38 Verantwoordelijk uitgever: Kris Pattyn Redactieadviescommissie ir. Bert van Wijnbergen (voorzitter), voorzitter Zuiveringschap Limburg; Ed Figee, adviseur public affairs Overijssel/Gelderland in Den Haag; Frans Jozef van der Heijden, oud-Tweede Kamerlid; mr. Erica Schruer, advocaat; ir. Dick Vat, coördinator rioleringen Ingenieursbureau Oranjewoud.

gelijkwaardig, duurzamer en kosteneffectief alternatief zijn voor afvoer naar de rwzi.

6

Acquisitie Esther Sengers Postbus 130, 5550 AC Valkenswaard Tel. + 31 40 - 208 60 23 Fax + 31 40 - 206 01 64 E-mail: esther.sengers@holapress.com Redactie Jan Zuidervliet,(hoofdredacteur), Willem-Jan Schampers, Peter J. Latjes, Rob van der Velde

11

Eindredactie Willem-Jan Schampers Fotografie HoLaPress Communicatie e.a. Vormgeving Olav van Woerkum

18

Drukwerk Drukkerij Paesen Redactieadres Postbus 130, 5550 AC Valkenswaard Tel. + 31 (0)40 - 208 60 30 Fax + 31 (0)40 - 206 01 65 E-mail: wj.schampers@holapress.com Abonnementen Administratie: Natascha Vlemmings Tel. + 31 (0)40 - 208 60 21 Prijs voor een hele jaargang E 77,Losse nummers E 9,50 Lezersgroepen Wethouders en gemeenteraadsleden; gewestelijke besturen; leden van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten; Tweede Kamerleden; ambtenaren milieubeheer en openbare werken op gemeentelijk, provinciaal en departementaal niveau; hoofden van technische diensten en besturen van zuiveringschappen; leden van overlegorganen rioolbeheer; aannemers rioleringswerken; leveranciers rioleringsprodukten; bibliotheken; wetenschappelijke instellingen; media vertegenwoordigers Auteursrecht op inhoud en vormgeving zijn voorbehouden aan de uitgever. Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit Riolering is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur van dit blad en met bronvermelding. ISSN 1380-8613

20

Geen onmogelijke eisen stellen aan afkoppelen Jeroen Kluck reageert op de nieuwe beslisboom van de werkgroep Riolering West-Nederland. Volgens hem zijn de ontwerpregels niet meer dan een aanzet en moet er voor worden gewaakt dat ze bij gebrek aan beter op den duur de ‘norm’ worden. Zo leiden strenge eisen tot minder afkoppelen en meer afvoer naar de zuivering, met negatieve gevolgen voor emissie, energiegebruik en kosten. Hoeveel VIS-sen passen in een bassin? In de gemeente Delft is, in het kader van de basisinspanning, een gemengd rioolstelsel van vuilinsluitende berging voorzien. Het rendement van vuilinsluiting op de vuiluitworp van de overstorten is met praktijkmetingen onderzocht. Tevens is geprobeerd om de invloed van stelselkenmerken op het effect van vuilinsluiting te kwantificeren. In dit artikel wordt verslag gedaan van het onderzoek. Tik op de vingers voor waterbeheerders Brussel klaagt over het vuile afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland. De Europese Commissie zegt dat ons land er onvoldoende om nitraten en fosfaten te reduceren. Merkwaardig bericht, zou je zeggen. Overal in Nederland worden nieuwe rwzi’s gebouwd, of bestaande uitgebreid, gerenoveerd of gesloten. En uit cijfers van de Unie van Waterschappen blijkt dat de fosfaatverwijdering zelfs boven de 75 procent-norm zit.

26

Waterkwaliteit in een breder maatschappelijk perspectief Zoals de meeste van de lezers van vakblad Riolering wel weten, is de gemeente de rioolbeheerder. Diezelfde gemeente is echter ook verantwoordelijk voor de stedelijke leefomgevingskwaliteit. In feite is zij dus de milieubeheerder in stedelijk gebied. Twee aparte disciplines, die in elk geval bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten al bij elkaar gekomen zijn.

31

Wadi’s: meer dan een infiltratievoorziening Onlangs vond een onderzoek naar de mogelijkheden om wadi’s te zien als méér dan alleen een middel voor infiltratie van regenwater. Wadi’s zijn immers ook een middel ter verfraaiing van woonwijken of ter verhoging van de natuurwaarde. Met deze benadering kan de levensduur van het infiltratiesysteem worden verlengd en de beheerskosten worden verlaagd ten opzichte van traditionele systemen.

3

Telemetriesystemen, keus genoeg! Telemetrie is altijd een eindeloze bron van discussie. Dit komt omdat er veel telemetriesystemen op de markt zijn. Soms hebben die systemen raakvlakken, maar even zo vaak liggen ze ook ver uit elkaar. Ook als het

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


/nlnl_geen_2003_12  
/nlnl_geen_2003_12  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/nlnl_geen_2003_12.pdf

Advertisement