Page 1

augustus / september 2009 jaargang 16

Gemeentelijk rioleringsbeheer met vakmanschap! • Infiltreren 2.0 • Ongekende mogelijkheden terugwinnen warmte uit water • Riolering en ervaringskennis • Hiep hiep hoezee voor de NWRW!


257 jaar ervaring, aan u gewijd Overtuigen en harten winnen Wat betekent de 257 jaar gebundelde ervaring voor u? Een enorme schat aan kennis over watertransport en waterbehandeling, die wij graag met u delen en waarmee u ďŹ nancieel uw voordeel kunt doen. Het staat voor ruim twee eeuwen wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling, wat ons innovatief op het scherpst van de snede houdt. En in die 257 jaar leerden we uit eigen ervaring de vaardigheden waarmee we vandaag en morgen iedere uitdaging aankunnen. Maar vooral - die 257 jaar maakt ons wie we zijn: ITT Water & Wastewater. We zijn de optelsom van vier uitmuntende ITT-merken: Flygt, Sanitaire, Wedeco en Leopold. Hun integrale oplossingen leveren tastbare zakelijke, operationele en milieuvriendelijke resultaten die de tand des tijds kunnen doorstaan. De 6000 deskundigen van ITT W&WW werken onafgebroken, om u te overtuigen en uw hart te winnen. ITT Water & Wastewater is eigendom van de ITT Corporation, White Plains

www.ittwww.nl en www.ittwww.be


hoofdredactioneel Rob@Watermaat.nl

Dank aan Dick en een blik vooruit Mijn eerste voorwoord als nieuwe hoofdredacteur van het Vakblad Riolering wil ik starten met een woord van dank richting mijn voorganger Dick Vat. Ruim vijf jaar heeft Dick zijn energie gestoken in ons lijfblad. Hartelijk dank voor deze inzet! Onder Dick’s leiding is naast riolering meer aandacht gekomen voor het brede beleidskader en voor het begrip stedelijk watermanagement. Op mijn beurt hoop ik in de komende jaren ook een paar accenten toe te voegen zodat het blad zich blijft ontwikkelen. Ik wil veel ruimte geven aan praktijkkennis en vakmanschap. Lees het artikel van Govert Geldof in dit nummer en u zult begrijpen wat ik bedoel. En kijk even achterin het blad naar de oproep om uw bijdrage te leveren voor het aankomende themanummer over het buitengebied. Het werken met thema’s wordt mijn lijn voor de komende jaren. Steeds een onderwerp bij de kop pakken en zowel de theorie uitdiepen als de praktijk aan het woord laten.

Zo blijft het een hoogwaardig en breed vakblad van en voor ons allemaal! In dit nummer blikken we terug op de NWRW. Het is namelijk precies twintig jaar geleden dat het eindrapport van dit omvangrijke en vernieuwende onderzoek verscheen. Lees het interview met de voorzitter en de secretaris van destijds en leer van hun kijk op de zaak. Daarna wenden we de blik vooruit in een interview met de directeur van Stichting RIONED, de meest toonzettende instantie op ons vakgebied. Hugo Gastkemper schetst de grote opgaven die voor ons liggen. Uitdagingen genoeg! Verder in dit nummer een verdiepend artikel over goed functionerende rioolstelsels, mij uit het hart gegrepen. Tot slot een bijdrage waarin Jeroen Langeveld het belang van monitoring in brede zin benoemt als grote opgave voor de toekomst. Ik wens u veel leesplezier en zie uw reacties en bijdragen met belangstelling tegemoet!

inhoud

colofon Uitgave

Vormgeving

HoLaPress Communicatie bv

Ceciel Biessen

Postbus 130, 5550 AC

Drukwerk

Valkenswaard

Drukkerij Paesen

T. + 31 (0)40 - 208 60 20 F. + 31 (0)40 - 206 01 64

Lezersgroepen

Verantwoordelijk uitgever

Wethouders en gemeente-

Peter J. Latjes

raads­leden; gewestelijke

Redactie

Gedeputeerde Staten en

besturen; leden van Rob van der Velde

Provinciale Staten; Tweede

(hoofdredacteur)

Kamerleden; ambtenaren milieu-

Frank van de Ven

beheer en openbare

(eindredacteur)

werken op gemeentelijk, provinciaal en departementaal

Redactieadres

niveau; hoofden van technische

Postbus 130, 5550 AC

diensten en besturen van

Valkenswaard

zuiveringschappen; leden van

T. + 31 (0)40 - 208 60 37

overlegorganen rioolbeheer;

F. + 31 (0)40 - 206 01 64

aannemers rioleringswerken;

frank.van.de.ven@holapress.com

leveranciers riolerings­producten; bibliotheken; wetenschappelijke

Acquisitie

instellingen; media vertegen-

Esther Geldens-Sengers

woordigers

Postbus 130, 5550 AC Valkenswaard

Auteursrecht op inhoud en

T. 31 (0)40 - 208 60 23

vormgeving zijn voorbehouden

F. 31 (0)40 - 206 01 64

aan de uitgever. Gehele of

esther.geldens@holapress.com

gedeeltelijke overname van artikelen uit Riolering is slechts

Abonnementen administratie

toegestaan na

Natascha Vlemmings

schriftelijke toestemming van de

T. + 31 (0)40 - 208 60 21

hoofdredacteur van dit blad en

Prijs voor een

met bronvermelding.

hele jaargang 149 euro* Losse nummers 10 euro

ISSN 1380-8613

09 13 15 19 23 31 37 41 48

Gemeentelijk rioleringsbeheer met vakmanschap! Maarten Gast en Gerard Martijnse blikken terug op twintig jaar NWRW Infiltreren 2.0 Ongekende mogelijkheden terugwinnen warmte uit water Rioleringszorg in eigen hand: maatwerk in samenwerking ‘Goede gemeenteregie kan maatschappelijke kosten voorkomen’ Trots op een goed functionerend rioolstelsel! Riolering en ervaringskennis Hiep hiep hoezee voor de NWRW!

* Voor dit bedrag ontvangt u niet alleen Riolering Nederland maar ook: Rioleringswetenschap, Afvalwaterwetenschap, alle nummers uit de serie Bestuurlijk handboek Riolering en Stedelijk watermanagement.

3


Verder lezen? Al abonnee?

Dan kunt u hier inloggen.

Nog geen abonnee? Ja, ik wil een abonnement afsluiten.

Meer informatie

/geen_2009_08_09  
/geen_2009_08_09  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/geen_2009_08_09.pdf

Advertisement