Page 1

februari jaargang 15, 2008

‘Water and sanitation for all’ • Gemeente Den Haag op veel waterfronten actief • Afkoppelen is communicatie • Overheden vinden elkaar in een gemeenschappelijk doel • Rheden kiest voor diepinfiltratie in De Steeg


hoofdredactioneel Afkoppelen vraagt vooral om visie In dit nummer komt in verschillende artikelen en columns de afkoppelproblematiek aan bod. In iedere bijdrage worden andere accenten gelegd. In deze bijdrage wil ik vooral ingaan op de achterliggende visie. De beleidsmatige keuze om wel of niet af te koppelen vraagt inzicht in de maatschappelijke consequenties. De werkwijzer ‘afkoppelen’, waarover ook deze maand weer wordt geschreven geeft handvatten om dit aspect systematisch aan te pakken door middel van de methodiek van de MKBA (Maatschappelijke Kosten-BatenAnalyse). Het gaat er hierbij om de maatschappelijke kosten en baten van het afkoppelen zo goed mogelijk in beeld te brengen voor de totale levenscyclus. Het gaat daarbij niet alleen om de directe kosten en baten maar ook om de indirecte kosten en baten. Indirecte baten zijn bijvoorbeeld de stijging van huizenprijzen door het verbeteren van het woonmilieu. In het vorige artikel over de werkwijzer ‘afkoppelen’ werd de filosofie

D I C K . VAT @ X S 4 A L L . N L

achter deze methodiek beschreven. Deze maand worden enkele voorbeelden gegeven. Om een evenwichtige besluitvorming te krijgen is het inderdaad ook nodig de maatschappelijke kosten op een zelfde brede wijze te beschouwen. Twee aspecten die we hierbij niet mogen verwaarlozen zijn de maatschappelijke risico’s van een toename van diffuse lozingen en de toename van de directe en indirecte kosten van beheer van een complex geheel van hybride rioleringsystemen. Met de werkwijzer wordt het mogelijk beter onderbouwde OAS-en nieuwe stijl op te stellen waarmee een goede basis kan worden verkregen voor een gezamenlijke lange termijn strategie voor gemeenten en waterschappen. Bij de verdere uitwerking en realisatie van de plannen gaat het dan om een goede communicatie met de burger maar vooral ook om vakmanschap bij alle betrokken partijen. Als we echter het voorafgaande visieonderdeel verwaarlozen, zal al het goedbedoelde afkoppelen leiden tot teleurstellende resultaten.

inhoud

COLOFON Uitgave

Vormgeving

HoLaPress Communicatie bv

Ceciel Biessen

Postbus 130, 5550 AC

Drukwerk

Valkenswaard

Drukkerij Paesen

T. + 31 (0)40 - 208 60 20 F. + 31 (0)40 - 206 01 64

Lezersgroepen

Verantwoordelijk uitgever

Wethouders en gemeente-

Peter J. Latjes

raadsleden; gewestelijke bestu-

Redactie

Staten en Provinciale Staten;

Dick Vat

Tweede Kamerleden; ambtena-

(hoofdredacteur)

ren milieubeheer en openbare

ren; leden van Gedeputeerde

Willem-Jan Schampers

werken op gemeentelijk,

(eindredacteur)

provinciaal en departementaal

Rob van der Velde

niveau; hoofden van technische

Redactieadres

zuiveringschappen; leden van

diensten en besturen van Postbus 130, 5550 AC

overlegorganen rioolbeheer;

Valkenswaard

aannemers rioleringswerken;

T. + 31 (0)40 - 208 60 30

leveranciers riolerings-

F. + 31 (0)40 - 206 01 65

producten; bibliotheken; weten-

wj.schampers@holapress.com

schappelijke instellingen; media vertegenwoordigers

Acquisitie Esther Geldens-Sengers

Auteursrecht op inhoud en

Postbus 130, 5550 AC

vormgeving zijn voorbehouden

Valkenswaard

aan de uitgever. Gehele of

T. 31 (0)40 - 208 60 23

gedeeltelijke overname van

F. 31 (0)40 - 206 01 64

artikelen uit Riolering is slechts

esther.geldens@holapress.com

toegestaan na schriftelijke toestemming van

Abonnementen administratie

de hoofdredacteur van dit blad

Natascha Vlemmings

en met bronvermelding.

T. + 31 (0)40 - 208 60 21 Prijs voor een hele jaargang 97 euro exclusief btw.

ISSN 1380-8613

07 11 16 18 20 23 27 31 35

Gemeente Den Haag op veel waterfronten actief Vakantiecursus TU Delft gaat internationaal Afkoppelen is communicatie Serie: Meten in de riolering, deel 2 Overheden vinden elkaar in een gemeenschappelijk doel OAS Nieuwe Stijl in de maak! Rheden kiest voor diepinfiltratie in De Steeg Maak ruimte voor klimaat! KATERN: Rioleringstechniek

Losse nummers 10 euro

3


Verder lezen? Al abonnee?

Dan kunt u hier inloggen.

Nog geen abonnee? Ja, ik wil een abonnement afsluiten.

Meer informatie

/geen_2008_02  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/geen_2008_02.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you