Page 1

juni/juli jaargang 14, 2007

Rechter veroordeelt rioolrecht Nijmegen • ‘Samenwerking is eigenlijk gewoon vanzelfsprekend’ • Levensduurprognose heeft vele voordelen • Gelderse rioleringsbenchmark: opmerkelijk leerproces • VNG over gemeentelijke rol bij aanpak waterproblemen


hoofdredactioneel Rioleringsector nu zelf aan zet De achterliggende maanden is een aantal rapporten en berichten verschenen, waaruit contouren naar voren komen van een toekomstperspectief voor de rioleringsector. Ten eerste de evaluatienota van het NBW. Hierin staat met zoveel woorden dat de kwantificering van de stedelijke wateropgave problemen geeft. Dit sluit aan bij de mening van diverse experts dat de bestaande methodieken tekort schieten om een goede analyse te maken van de risico’s en effectieve maatregelen te onderbouwen. Ten tweede de strategische MKBA, die ten grondslag heeft gelegen aan de Decembernota 2006. Hieruit blijkt dat emissiereductie vanuit de riolering in het algemeen geen hoge prioriteit heeft bij het halen van de KRWdoelstellingen. Dit beeld werd bevestigd tijdens de KRWexpertmeeting waar uitkomsten van de KRW-Verkenner werden gepresenteerd. Door de VNG is kort geleden een brief verstuurd aan alle gemeenten, met daarin aanbevelingen voor het anticiperen op de actuele vragen met betrekking tot het rio-

inhoud

colofon Uitgave

Vormgeving

HoLaPress Communicatie bv

Anouk van Gent,

Postbus 130, 5550 AC

Berbel van Duppen,

Valkenswaard

Ceciel Biessen

di c k . vat @ X S 4 all . nl

leringsbeleid. De meest dringende vraag voor dit jaar betreft de urgente maatregelen die vastgelegd moeten worden in het Stroomgebiedbeheersplan (SGBP) van 2009. Een interessante aanbeveling is om deze maatregelen vast te leggen in een separaat raadsbesluit en niet in een nieuw GRP. Dit maakt de weg vrij om pas in 2008 te gaan werken aan het nieuwe verbrede GRP, op basis van de regionale gebiedsvisies en de landelijke visie uit de decembernota 2007. De rioleringsector heeft hiermee ook nog een aantal maanden de tijd om intern een aantal zaken helder te krijgen, zoals het actualiseren van de Leidraad Riolering en de modelrioolrechtverordening op basis van de definitieve Wet Gemeentelijke Watertaken. Deze wordt binnenkort hopelijk aangenomen door de Eerste Kamer. Ook is het dringend nodig duidelijkheid te verschaffen over de gevolgen van de rechterlijke uitspraak over het Nijmeegse rioolrecht. Ik wens allen een ontspannen vakantie toe!

T. + 31 (0)40 - 208 60 20 F. + 31 (0)40 - 206 01 64

Drukwerk

Verantwoordelijk uitgever

Drukkerij Paesen

Peter J. Latjes Lezersgroepen Redactie

Wethouders en gemeente-

Dick Vat

raads­leden; gewestelijke bestu-

(hoofdredacteur)

ren; leden van Gedeputeerde

Willem-Jan Schampers

Staten en Provinciale Staten;

(eindredacteur)

Tweede Kamerleden; ambtena-

Rob van der Velde

ren milieubeheer en openbare

Redactieadres

provinciaal en departementaal

Postbus 130, 5550 AC

niveau; hoofden van technische

werken op gemeentelijk,

Valkenswaard

diensten en besturen van

T. + 31 (0)40 - 208 60 30

zuiveringschappen; leden van

F. + 31 (0)40 - 206 01 65

overlegorganen rioolbeheer;

wj.schampers@holapress.com

aannemers rioleringswerken; leveranciers riolerings­

Acquisitie

producten; bibliotheken; weten-

Esther Geldens-Sengers

schappelijke instellingen; media

Postbus 130, 5550 AC

vertegenwoordigers

Valkenswaard T. 31 (0)40 - 208 60 23

Auteursrecht op inhoud en

F. 31 (0)40 - 206 01 64

vormgeving zijn voorbehouden

esther.geldens@holapress.com

aan de uitgever. Gehele of gedeeltelijke overname van

Abonnementen administratie

artikelen uit Riolering is slechts

Natascha Vlemmings

toegestaan na

T. + 31 (0)40 - 208 60 21

schriftelijke toestemming van

Prijs voor een

de hoofdredacteur van dit blad

hele jaargang 91 euro

en met bronvermelding.

07 11 17 20 22 25 29 33 35

‘Samenwerking is eigenlijk gewoon vanzelfsprekend’ Rechter veroordeelt rioolrecht Nijmegen Levensduurprognose heeft vele voordelen Gelderse rioleringsbenchmark: opmerkelijk leerproces Waterbond: Deltaplannen Waterbeheer nu! VNG over gemeentelijke rol bij aanpak waterproblemen Rioolbeheer Muiden wordt uitbesteed ‘Vertrouwen’ bij samenwerking essentieel!’ KATERN: Rioleringstechniek

Losse nummers 10 euro ISSN 1380-8613

3


Verder lezen? Al abonnee?

Dan kunt u hier inloggen.

Nog geen abonnee? Ja, ik wil een abonnement afsluiten.

Meer informatie

/geen_2007_06  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/geen_2007_06.pdf

/geen_2007_06  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/geen_2007_06.pdf

Advertisement