Page 1

april jaargang 14, 2007

Opmerkelijke besparing in Nieuwegein •

‘Integrale aanpak van OAS en KRW is doelmatig en efficiënt’

Onderzoek naar dichtslibben infiltratievoorzieningen

VNG: Verbreed GRP moet vergunningenpraktijk vervangen

Anticiperen op extreme buien in de bebouwde omgeving


hoofdredactioneel Belangrijke afwegingen voor KRW en WB21 In het kader van het project’ Nederland leeft met water’ is een wateragenda voor gemeenten opgesteld voor de periode 2007-2015. Voor 2007 staat de volgende actie gepland: ‘Start van de gebiedsgerichte aanpak (ook wel gebiedsproces genoemd), met een duidelijke rol voor gemeenten. De uitkomst is een pakket van haalbare doelen en kosten-effectieve KRW- en WB21 maatregelen’. Achter deze heldere doelstelling gaat een interessante discussie schuil, die globaal op drie golflengtes wordt gevoerd: · Brussel – Den Haag · Den Haag- Regio · Regio- Burger. Vanuit de optiek van de gemeentelijke rioleringstaak betekent bovenstaande doelstelling dat de gemeenten op korte termijn een synthese moeten maken van KRW- en WB21-maatregelen. Bij voorkeur ingebed in een optimalisatieproces van het regionale afvalwa-

d i c k . va t @ p l an e t . n l

tersysteem. Inmiddels is wel duidelijk dat het dit jaar niet gaat lukken om deze processen grondig uitwerken. Er zal dus veel gebruik moeten worden gemaakt van ‘expert judgement’ en ‘gezond boerenverstand’. Hierbij worden er ook hoge eisen gesteld aan de communicatieve vaardigheden van alle betrokkenen, om voldoende draagvlak te creëren. Een knelpunt hierbij is dat gemeenten en waterschappen veelal nog niet klaar zijn met de basisinspanning en het waterkwaliteitspoor en dat de KRW-ambities nog niet duidelijk vast liggen. Er tekent zich een pragmatische strategie af om dit jaar harde afspraken te maken over de afronding van de oude beleidslijnen met een afrondend pakket maatregelen, dat als eerste inspanningsverplichting kan dienen voor de periode na 2009. Ondertussen kunnen we de balans op maken voor alle drie de golflengtes en ons voorbereiden op de tweede ronde maatregelen. Alle theoretische KRW- en WB21- discussies en OASstudies kunnen dan rustig door gaan en dan kan er

c o l o f on Uitgave

Vormgeving

HoLaPress Communicatie bv

Ceciel Biessen

Postbus 130, 5550 AC

Drukwerk

Valkenswaard

Drukkerij Paesen

Tel. + 31 (0)40 - 208 60 20 Fax. + 31 (0)40 - 206 01 64

Lezersgroepen

Verantwoordelijk uitgever

Wethouders en gemeente-

Peter J. Latjes

raads­leden; gewestelijke besturen; leden van

Redactie

Gedeputeerde Staten en

Dick Vat

Provinciale Staten; Tweede

(hoofdredacteur)

Kamerleden; ambtenaren

Willem-Jan Schampers

milieubeheer en openbare

(eindredacteur),

werken op gemeentelijk,

Rob van der Velde

provinciaal en departementaal niveau; hoofden van technische

Redactieadres

diensten en besturen van

Postbus 130, 5550 AC

zuiveringschappen; leden van

Valkenswaard

overlegorganen rioolbeheer;

T: + 31 (0)40 - 208 60 30

aannemers rioleringswerken;

F: + 31 (0)40 - 206 01 65

leveranciers riolerings­

wj.schampers@holapress.com

producten; bibliotheken; wetenschappelijke instellingen;

Acquisitie

media vertegenwoordigers

Esther Geldens-Sengers Postbus 130, 5550 AC

Auteursrecht op inhoud en

Valkenswaard

vormgeving zijn voorbehouden

T: 31 (0)40 - 208 60 23

aan de uitgever. Gehele

F: 31 (0)40 - 206 01 64

of gedeeltelijke overname

esther.geldens@holapress.com

van artikelen uit Riolering is

Abonnementen administratie

schriftelijke toestemming van

slechts toegestaan na Natascha Vlemmings

de hoofdredacteur van dit

T: + 31 (0)40 - 208 60 21

blad en met bronvermelding.

Prijs voor een hele jaargang 91 euro

ISSN 1380-8613

08 11 15 17 19 24 27 31 39

‘Integrale aanpak van OAS en KRW is doelmatig en efficiënt’ Onderzoek naar dichtslibben infiltratievoorzieningen Ten Velde met Van der Velde VNG: Verbreed GRP moet vergunningenpraktijk vervangen Anticiperen op extreme buien in de bebouwde omgeving Opmerkelijke besparing in Nieuwegein ‘Rioolbeheer uitzonderen van milieuaansprakelijkheid’ De rol van informatie en de aanpak van ICT in de rioleringszorg KATERN: Rioleringstechniek

Losse nummers 10 euro

3


Verder lezen? Al abonnee?

Dan kunt u hier inloggen.

Nog geen abonnee? Ja, ik wil een abonnement afsluiten.

Meer informatie

/geen_2007_04  
/geen_2007_04  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/geen_2007_04.pdf

Advertisement