Page 1

A C T U E L E O N D E R Z O E K S R E S U LTAT E N Driemaandelijks tijdschrift voor geïnteresseerden in een wetenschappelijk benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen

j a a r g a n g 4 , n r. 2 , m e i 2 0 0 5

Afvalwaterwetenschap

Vergelijkend onderzoek MBR en zandfiltratie rwzi Maasbommel • Nanofiltratie voor zuivering afvalwaters zonder niet-ionische surfactanten • Membraanvervuiling in membraanbioreactoren • Doorgedreven waterzuivering in de papierindustrie • Geïntegreerde concepten voor hergebruik van afvalwater


O N D E R R E D A C T I E VA N

Afvalwaterwetenschap jaargang 4, nr 2, mei 2005

jaargang 4, nr 2, mei 2005

In 2002 is een onderzoek gestart op de rwzi Maasbommel naar de toepasbaarheid van een MembraanBioReactor (MBR) en continue zandfiltratie voor de behandeling van stedelijk afvalwater.

prof. ir. J.H.J.M. van der Graaf (voorzitter) Prof. dr. ir. B. Van der Bruggen ir. E. Eggers dr. ir. A. Klapwijk ir. K.F. de Korte prof. dr. ir. M.C.M. van Loosdrecht prof. dr. ir. P. Vanrolleghem

w w w. a f v a l w a t e r w e t e n s c h a p . n e t

Onder redactie van:


w w w. a f v a l w a t e r w e t e n s c h a p . n e t

Afvalwaterwetenschap jaargang 4, nr 2, mei 2005

INHOUD Pagina 65 Redactioneel Is er nog wat te innoveren?

Pagina 86 Membraanvervuiling in membraanbioreactoren

Door Kees de Korte Het redactionele artikel gaat nogal eens over innovatie. Dat mag ook verwacht worden van een blad als Afvalwaterwetenschap. Zo heeft Erik Eggers zich al eens afgevraagd ‘Heeft de innovatie in de afvalwaterketen een nieuwe jas nodig?’ Het antwoord is helder: Ja. Er is nog heel wat te innoveren en het begint met netwerken.

Door Stefan P. Geilvoet, Herman Evenblij en Jaap H.J.M. van der Graaf De Technische Universiteit Delft heeft in het kader van een onderzoek naar membraanvervuiling in MBR-systemen een kleinschalige filtratie-installatie ontwikkeld en een bijbehorend meetprotocol opgesteld, zodat de filtreerbaarheid van een gegeven slibmonster eenduidig gekwantificeerd kan worden. Een beschouwing.

Pagina 68 Vergelijkend onderzoek MBR en zandfiltratie rwzi Maasbommel Door Ferdinand Kiestra, Dennis Piron, Jacques Segers, Cora Uijterlinde en Jans Kruit. In 2002 is de STOWA met het Waterschap Rivierenland, in samenwerking met Royal Haskoning, een onderzoek gestart op de rwzi Maasbommel naar de toepasbaarheid van een MembraanBioReactor (MBR) en continue zandfiltratie voor de behandeling van stedelijk afvalwater. Onderzocht is welke zuiveringstechniek het beste ingezet kan worden om de MTR-kwaliteit te bereiken.

Pagina 77 Nanofiltratie voor zuivering afvalwaters zonder niet-ionische surfactanten Door Geert Cornelis, Katleen Boussu, Ilse De Vreese, Bart Van der Bruggen en Carlo Vandecasteele Niet-ionische surfactanten worden veel gebruikt in de industrie, waardoor jaarlijks grote hoeveelheden afvalwater geproduceerd worden die dergelijke surfactanten bevatten. Nanofiltratie (NF) is een mogelijke technologie om deze waters te zuiveren. Het gedrag van de flux tijdens filtratie van afvalwaters die niet-ionische surfactanten bevatten, is echter onvoldoende gekend.

Pagina 96 Doorgedreven waterzuivering in de papierindustrie Door Koen Gommers Dit artikel beschrijft de resultaten van het onderzoek naar gecombineerde biologische en chemisch oxidatieve zuivering van afvalwaters. Van de uitgeteste processen (ozonisatie, ozon-waterstofperoxide, ozon-UV en waterstofperoxide-UV) bleek ozonisatie het meest efficiënt.

Pagina 103 Geïntegreerde concepten voor hergebruik van afvalwater Door Jaap de Koning, Viviane Miska en Aldo M. Ravazzini In 2003 is het door de Europese Commissie onder het 5e Kaderprogramma gesubsidieerde onderzoeksproject Aquarec van start gegaan. Het algemene doel van het project is het verbeteren van de kennis en de technologie, nodig voor een praktisch hergebruik van water als belangrijk onderdeel van duurzame watermanagement concepten.

Pagina 115 4th IWA World Water Congress in Marrakech Door Jaap van der Graaf Van 19 tot en met 24 september 2004 vond in Marrakech het 4e IWA World Water Congress plaats. Meer dan zeshonderd presentaties werden gegeven over zeer uiteenlopende onderwerpen, alle gerelateerd aan de drink- en afvalwaterproblematiek.


/AFVWT_geen_2005_05  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/AFVWT_geen_2005_05.pdf

/AFVWT_geen_2005_05  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/AFVWT_geen_2005_05.pdf

Advertisement