Page 1

A C T U E L E O N D E R Z O E K S R E S U LTAT E N Driemaandelijks tijdschrift voor geïnteresseerden in een wetenschappelijk benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen

w w w. a f v a l w a t e r w e t e n s c h a p . n e t

j a a r g a n g 2 , n r. 4 , n o v e m b e r 2 0 0 3

Afvalwaterwetenschap

De relatie van de dynamiek van een AWZI met interacties binnen het afvalwatersysteem • Membraantechnologie, basis voor sluiting industriële waterkringloop • Bepaling van Filtratiekarakteristieken van Actiefslib uit MBR’s • Ontwikkeling geavanceerde technieken voor reductie van slibhoeveelheden en verbetering van ontwaterbaarheid • Verslag IWA-Conferentie ‘Afvalwater Slib als Grondstof’


Afvalwaterwetenschap Uitgeverij HoLaPress Wetenschap, 2003


O N D E R R E D A C T I E VA N

Afvalwaterwetenschap jaargang 2, nr 4, november 2003

jaargang 2, nr 4, november 2003

De afvalwaterzuivering heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het is anno 2003 een hightech industrie.

Onder redactie van:

ir. E. Eggers prof. ir. J.H.J.M. van der Graaf (voorzitter) dr. ir. A. Klapwijk ir. K.F. de Korte prof. dr. ir. M.C.M. van Loosdrecht prof. dr. ir. P. Vanrolleghem

w w w. a f v a l w a t e r w e t e n s c h a p . n e t

Prof. dr. ir. B. Van der Bruggen


I N H O U D S O P G AV E

Door Mark van Loosdrecht De afvalwaterzuivering is een ongeveer één eeuw oude ‘bedrijfstak’, die zich langzaam ontwikkeld heeft van een haast landbouwachtig bedrijf (vloeivelden, zuiveringsvijvers), tot een hightech industrie waar technologie (membraan-bioreactoren, omgekeerde osmose, model-gebaseerde procesregeling, en DNA-gebaseerde analysemethodes) de hoofdrol speelt. Een blik in het verleden en naar de toekomst.

Pagina 13 De relatie van de dynamiek van een AWZI met interacties binnen het afvalwatersysteem Door Jeroen Langeveld, Hielke van der Spoel, Jaap van der Graaf en Jeroen Stok De belasting van een awzi fluctueert in de tijd, met min of meer regelmatige variaties tijdens DWA en grote variaties tijdens RWA omstandigheden. Naast de fluctuaties in het influentdebiet, kunnen ook aanzienlijke fluctuaties in de influentconcentraties optreden. Binnen het onderzoek ’Interacties binnen het afvalwatersysteem’ staat de vraag centraal in hoeverre het noodzakelijk is om ook kennis te hebben van de variaties in influentsamenstelling.

Pagina 29 Ontwikkeling geavanceerde technieken voor reductie van slibhoeveelheden en de verbetering van ontwaterbaarheid Door E. Neyens, J. Baeyens en B. De Heyder In Vlaanderen wordt het actief-slib proces gebruikt voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater. Dit proces is in staat een effluent te produceren dat aan de huidige strenge lozingsnormen voldoet. Een groot nadeel echter is de immense hoeveelheid geproduceerd slib waarvoor een afzetweg gezocht moet worden. Het is daarom van primordiaal belang om deze af te zetten (te verbranden) hoeveelheid slib tot een minimum te beperken.

Pagina 47 Membraantechnologie, basis voor sluiting industriële waterkringloop Door M.J. Kooi, A.H. de Boer en J.F. Kramer Voor Emmtec Services is een studie uitgevoerd naar de inzet van effluent van de awzi als potentiële bron voor de levering van demi- of ketelvoedingswater. Om de technische en financiële haalbaarheid van deze toepassing te kunnen vaststellen is op locatie een haalbaarheidsonderzoek op semi-praktijkschaal uitgevoerd.

Pagina 61 Bepaling van Filtratiekarakteristieken van Actiefslib uit MBR’s Door Herman Evenblij en Jaap van der Graaf Dit artikel gaat in op de vraag hoe het filtratiegedrag van actiefslib uit een MBR op een zeker moment gekarakteriseerd en gekwantificeerd kan worden. Hiertoe is een installatie en een methode ontwikkeld, waarmee onder gespecificeerde condities de filtratiekarakteristieken van actiefslib gemeten worden. Met name bij constante flux experimenten blijkt het nauwkeurige en reproduceerbare resultaten op te leveren.

Pagina 73 Verslag IWA-Conferentie ‘Afvalwater Slib als Grondstof’ Door Bram Klapwijk In juni 2003 vond in Trondheim de zevende conferentie op het gebied van afvalwaterslib plaats, onder auspicien van de International Water Association (IWA) en de Norwegian University of Science and Technology (NTNU). Aan deze conferentie namen ongeveer 160 wetenschappers deel, waarvan ongeveer éénderde afkomstig was uit Noorwegen/Zweden. In totaal werden 48 presentaties gegeven, waarvan twee uit Nederland en er waren 24 posters.

w w w. a f v a l w a t e r w e t e n s c h a p . n e t

Pagina 7 Redactioneel

Afvalwaterwetenschap jaargang 2, nr 4, november 2003

jaargang 2, nr 4, november 2003


/AFVWT_geen_2003_11  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/AFVWT_geen_2003_11.pdf