Page 1

A C T U E L E O N D E R Z O E K S R E S U LTAT E N Driemaandelijks tijdschrift voor geïnteresseerden in een wetenschappelijk benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen

w w w. a f v a l w a t e r w e t e n s c h a p . n e t

j a a r g a n g 2 , n r. 3 , j u l i 2 0 0 3

Afvalwaterwetenschap

Onderzoek op kleinschalige waterzuivering: een overzicht • Verwijdering van xeno-oestrogenen uit afvalwater • Regeling actief slib gebaseerd op in situ meting specifieke repiratiesnelheid • Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden! • Decentralisatie en hergebruik in de publieke sanitatie


7, 8, 9 en 10 oktober 2003 Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch

voor meer informatie: claire.de.natris@holapress.com of bel 040 - 208 60 43


Afvalwaterwetenschap Uitgeverij HoLaPress Wetenschap, 2003


O N D E R R E D A C T I E VA N

Afvalwaterwetenschap jaargang 2, nr 3, juli 2003

Foto: MTI 2000

jaargang 2, nr 3, juli 2003

Onder redactie van:

ir. E. Eggers prof. ir. J.H.J.M. van der Graaf (voorzitter) dr. ir. A. Klapwijk ir. K.F. de Korte prof. dr. ir. M.C.M. van Loosdrecht prof. dr. ir. P. Vanrolleghem

w w w. a f v a l w a t e r w e t e n s c h a p . n e t

Prof. dr. ir. B. Van der Bruggen


I N H O U D S O P G AV E

w w w. a f v a l w a t e r w e t e n s c h a p . n e t

Afvalwaterwetenschap jaargang 2, nr 3, juli 2003

jaargang 2, nr 3, juli 2003

Pagina 177 Redactioneel Afvalwater: een afvalstof of meer dan dat? Door Bart Van der Bruggen In de twintigste eeuw is wereldwijd het besef gegroeid dat afvalwater moet gezuiverd worden, alvorens het opnieuw in de natuur te lozen, zodat het aan minimale kwaliteitsvereisten voldoet die ervoor zorgen dat het leefmilieu zo weinig mogelijk wordt belast. Dat principe wordt heden ten dage algemeen aanvaard. Maar toch kan de vraag gesteld worden of die aanpak wel volstaat?

Pagina 181 Verwijdering van xeno-oestrogenen uit afvalwater Door C. Flamink, S. te Poele en J. van der Graaf In dit onderzoek is gekeken naar de relatie tussen organische microverontreinigingen die via het effluent van rioolwaterzuiveringsinrichtingen (rwzi's) in oppervlaktewater terechtkomen en de hormoonverstoring die optreedt bij in het oppervlaktewater levende organismen. Uit een literatuurstudie is gebleken dat in het effluent van rwzi's vooral hormonen en nonylfenol(ethoxylat)en verantwoordelijk zijn voor de oestrogene effecten in oppervlaktewater.

Pagina 195 Regeling actief slib gebaseerd op in situ meting specifieke repiratiesnelheid Door Luc Geuens Een regelsysteem gebaseerd op in situ meting van de specifieke respiratiesnelheid is ontwikkeld. De in situ meting van de respiratiesnelheid wordt afgeleid van de zuurstofoverdrachtssnelheid van het beluchtingssysteem. Een relatie kan gelegd worden tussen de specifieke respiratiesnelheid en de effluent (opgeloste) TOC.

Pagina 209 Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden! Door Siemen Veenstra Eind 2002 ontstond er een discussie of innovatie in de waterketen een nieuw jasje nodig heeft. Duidelijk is dat er meer en fundamenteler onderzoek nodig is om de gehele waterketen naar beste kunnen te laten functioneren, nu en in de toekomst. Daarbij zal sectorale optimalisatie en afstemming alleen onvoldoende blijken. De opgeworpen vraag is volgens de auteur een terechte en voor de watersector op een goed moment gesteld.

Pagina 219 Onderzoek op kleinschalige waterzuivering: een overzicht Door N. Philips en J. Van Impe Kleinschalige waterzuivering verdient de laatste jaren steeds meer aandacht. In geĂŻndustrialiseerde landen is kleinschalige waterzuivering een interessant alternatief om de tot nu toe ongezuiverde kleinere woonkernen te saneren; in vele ontwikkelingslanden is er een grote nood aan kleine, eenvoudige en robuuste afvalwaterzuiveringssystemen. Er is immers een verschuiving van de centrale aanpak, naar de gedecentraliseerde aanpak.

Pagina 231 Decentralisatie en hergebruik in de publieke sanitatie Door Gatze Lettinga, Katarzyna Kujawa-Roeleveld en Grietje Zeeman In navolging van ontwikkelingen in de industriĂŤle sector is het zeer wenselijk dat ook in de publieke sector van de sanitatie wordt gekozen voor een (optimaal) decentrale aanpak. Decentrale Sanitatie en Hergebruik (DESAH) is een brongerichte benadering en sterk innovatief in de zin dat het staat voor een volstrekt ander sanitatieconcept, gericht op besparing en hergebruik van water-, energie en grondstoffen.


/AFVWT_geen_2003_07  
/AFVWT_geen_2003_07  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/AFVWT_geen_2003_07.pdf

Advertisement