Page 1

A C T U E L E O N D E R Z O E K S R E S U LTAT E N Driemaandelijks tijdschriftvoor geïnteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen

w w w. a f v a l w a t e r w e t e n s c h a p . n e t

j a a r g a n g 5 , n r. 3 , a u g u s t u s 2 0 0 6

Afvalwaterwetenschap

Het risico van innovatie bij de zuivering van afvalwater • Titrimetrische monitoring van een laboschaal SHARON-Anammox proces • Elektro-osmose, een grensverleggende technologie voor slibontwatering • Risicomanagement bij bestuurlijke besluitvorming • Hilversum de volgende stap in waterkwaliteit; proefinstallatieonderzoek


O N D E R R E D A C T I E VA N

Innovaties bij de zuivering van afvalwater zijn weliswaar belangrijk, maar volgens Kees de Korte is systeemdenken de innovatie waar we op zitten te wachten.

Afvalwaterwetenschap jaargang 5, nr 2, mei 2006

Foto: HoLaPress Communicatie

j a a r g a n g 5 , n r. 3 , a u g u s t u s 2 0 0 6

Onder redactie van:

prof. dr. ir. B. Van der Bruggen ir. E. Eggers ir. K. de Korte prof. dr. ir. M. van Loosdrecht dr. ir. I. Nopens dr. ir. H. Temmink

w w w. a f v a l w a t e r w e t e n s c h a p . n e t

prof. ir. J. van der Graaf (voorzitter)


w w w. a f v a l w a t e r w e t e n s c h a p . n e t

A f v a l w a t e r w e t e n s c h a p j a a r g a n g 5 , n r. 3 , a u g u s t u s 2 0 0 6

INHOUD Pagina 141 Redactioneel En anders komt er geen donder van terecht!

Pagina 165 Elektro-osmose, een grensverleggende technologie voor slibontwatering

Door Erik Eggers De laatste tijd buitelen in allerlei media de verhalen over innovatie, duurzaamheid en export van waterkennis over elkaar heen. Steeds worden daarbij terecht andere invalshoeken gekozen. Het gaat om complexe onderwerpen, waarin vaak controversiële stellingen worden betrokken. Dat leidt tot boeiende discussies, waarin veel energie wordt gestoken om het eigen gelijk aan te tonen.

Door Daan Curvers, Hans Saveyn, Leo Pel en Paul Van der Meeren Bij de biologische zuivering van afvalwater worden grote hoeveelheden slib geproduceerd. Dit slib moet verder verwerkt worden, wat hoge kosten met zich meebrengt. Met behulp van elektroosmose kan een belangrijke verbetering van de ontwatering bewerkstelligd worden. Economisch gezien kan deze techniek, door de uitgesproken verbetering van de ontwatering, een erg interessante aanvulling blijken bij bestaande apparatuur.

Pagina 143 Het risico van innovatie bij de zuivering van afvalwater

Pagina 173 Risicomanagement bij bestuurlijke besluitvorming

Door Kees de Korte Innovatie door mensen of organisaties wordt over het algemeen positief beoordeeld, het geeft een goed imago. Maar veel innovaties zijn niet zonder risico. Dit artikel gaat vooral over het stimuleren van innovatie waarbij het risico gereduceerd wordt. Na een inleiding over de begrippen innovatie en risico wordt de innovatie van het actiefslib-proces belicht, om te zien of er iets kan worden geleerd van de historie van de afvalwaterbehandeling.

Door Peter Hermans Het risicoprofiel van waterschappen neemt toe met het complexer worden van de taken. Bestuurlijke besluitvorming kent uiteindelijk een of meer subjectieve elementen. Dit artikel schetst de legitimering van de bestuurder. Daarbij is gekozen voor het Sociaal Contract als centraal element. Vervolgens wordt ingegaan op drie typen risico’s waarmee bestuurders te maken krijgen. Voor elk type risico wordt kort aangegeven welke gereedschappen bruikbaar zijn om de risico’s te verminderen of te objectiveren.

Pagina 154 Titrimetrische monitoring van een laboschaal SHARON-Anammox proces Door Stijn Van Hulle en Peter Vanrolleghem Autotrofe stikstofverwijderingsprocessen, zoals het SHARON-Anammox-proces, bevorderen de duurzaamheid van de afvalwaterzuivering. Succesvolle operatie van dergelijke systemen is onder andere gebaseerd op de nauwkeurige regeling van de SHARON reactor. Kwalitatief hoogstaande en hoogfrequente metingen van de ammonium- en nitrietconcentraties door een titrimetrische opstelling vergemakkelijken de regeling aanzienlijk.

Pagina 188 Hilversum neemt de volgende stap in waterkwaliteit; proefinstallatieonderzoek Door Chris Ruiken Er zal in 2007 een nieuwe rwzi in Hilversum worden gebouwd. Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht heeft gekozen voor een Membraan BioReactor, waarbij een MTR waterkwaliteit voor nutriënten, stikstof 2,2 mg/l en fosfaat 0,15 mg/l, wordt nagestreefd. Een deel van het gezuiverde water wordt mogelijk gebruikt voor infiltratie in de bodem. Voorafgaand aan de beslissing om een MBR met MTR waterkwaliteit voor nutriënten te realiseren, werd het noodzakelijk gevonden om onderzoek met een proefinstallatie te doen.


Verder lezen? Al abonnee?

Dan kunt u hier inloggen.

Nog geen abonnee? Ja, ik wil een abonnement afsluiten.

Meer informatie

/AFVNL_geen_2006_08  
/AFVNL_geen_2006_08  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/AFVNL_geen_2006_08.pdf

Advertisement