Page 1

A C T U E L E O N D E R Z O E K S R E S U LTAT E N Driemaandelijks tijdschrift voor geïnteresseerden in een wetenschappelijk benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen

w w w. a f v a l w a t e r w e t e n s c h a p . n e t

j a a r g a n g 3 , n r. 1 , f e b r u a r i 2 0 0 4

Afvalwaterwetenschap

Nanofiltratie van brouwerijafvalwater • Evaluatie karakteriseringsprocedures biodegradeerbare stoffen in afvalwater • Rietvelden voor afvalwaterzuiveringen in Vlaanderen • IWA-Conferentie over Nano- en microdeeltjes • Studie actief slib flocculatie met behulp van populatiebalansmodel


Bijblijven in de afvalwaterbranche? Dat kan! Door u te abonneren op tijdschrift Afvalwaterwetenschap.

1

Ja, ik wil jaarlijks vier nummers ontvangen van Afvalwaterwetenschap. Als welkomscadeau kies ik nummer:

2

3

1. 2. 3. 4. 5.

Databank A5-portfolio Wand/bureauklok Laptop-tas Schoudertas

De rekening van â‚Ź 108,- kunt u sturen naar:

naam: organisatie: adres:

4

5

postcode: woonplaats: telefoon:

handtekening:

Dit formulier kunt u faxen naar: 040 206 01 64 of sturen naar: tijdschrift Afvalwaterwetenschap, postbus 130, 5550 AC Valkenswaard


Afvalwaterwetenschap Uitgeverij HoLaPress Wetenschap, 2004


O N D E R R E D A C T I E VA N

Afvalwaterwetenschap jaargang 3, nr 1, februari 2004

jaargang 3, nr 1, februari 2004

Prof. dr. ir. B. Van der Bruggen ir. E. Eggers prof. ir. J.H.J.M. van der Graaf (voorzitter) dr. ir. A. Klapwijk ir. K.F. de Korte prof. dr. ir. M.C.M. van Loosdrecht prof. dr. ir. P. Vanrolleghem

w w w. a f v a l w a t e r w e t e n s c h a p . n e t

Onder redactie van:


I N H O U D S O P G AV E

w w w. a f v a l w a t e r w e t e n s c h a p . n e t

Afvalwaterwetenschap jaargang 3, nr 1, februari 2004

jaargang 3, nr 1, februari 2004

Pagina 1 Redactioneel ‘Publiceren is goed voor de ontwikkeling’

Pagina 35 IWA-Conferentie over Nano- en microdeeltjes

Door Jaap van der Graaf De redactievoorzitter staat stil bij een aantal opmerkelijke zaken op afvalwatergebied. ‘Als we in de toekomst willen spreken van een kennisintensieve samenleving, moeten we het niet alleen bij goede voornemens laten, maar daar actief aan gaan werken. En dat kan op ons vakgebied, in heel bescheiden mate, via Afvalwaterwetenschap!’

Door Jaap van der Graaf Van 22 tot 24 september 2003 vond in Zürich de IWA-Conferentie 'Nano and micro particles in water and wastewater treatment' plaats. Er werden veertig papers gepresenteerd en tevens vijftien posters. Vanuit Nederland waren er vier bijdragen.

Pagina 3 Evaluatie van karakteriseringprocedures voor de bepaling van biodegradeerbare stoffen in afvalwater Door Bram Klapwijk, Eun-hee Choi, Adriaan Mels en Harry Brouwer In dit artikel worden twee methoden ter karakterisering van afvalwater vergeleken. Hieruit blijkt onder meer dat de bepaling van de concentratie biodegradeerbare organische stoffen uit een afvalwaterrespirogram een onderschatting oplevert. En de STOWA-procedure blijkt een overschatting te geven van de concentratie snelbiodegradeerbare organische stoffen.

Pagina 13 Rietvelden voor afvalwaterzuivering in Vlaanderen: ontwerp, bedrijfsvoering en prestaties Door Diederik Rousseau, Peter Vanrolleghem en Niels De Pauw Zeventien jaar geleden werd in Vlaanderen het eerste rietveld voor afvalwaterzuivering in dienst gesteld. Een literatuurzoektocht heeft een databank over 101 rietvelden opgeleverd. Een evaluatie.

Pagina 41 Studie van actief slib flocculatie met behulp van een populatiebalansmodel: theoretische en praktische aspecten Door Daan Beheydt en Ingmar Nopens In deze bijdrage wordt ingegaan op de algemene opbouw van een populatiebalansmodel voor een gecombineerd aggregatie/brekingsprobleem, waarin de evolutie van de grootteverdeling van actief slib vlokken quantitatief wordt beschreven.

Pagina 63 Nanofiltratie van brouwerijafvalwater Door L. Braeken, B. Van der Bruggen en C. Vandecasteele De bierindustrie verbruikt grote hoeveelheden grondwater als brouwwater, voor reiniging en voor koeling. In dit onderzoek werden de mogelijkheden van nanofiltratie nagegaan voor de behandeling van afvalwaters in de brouwerij met het oog op hergebruik.


/AFVNL_geen_2004_02  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/AFVNL_geen_2004_02.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you