Page 1

A C T U E L E O N D E R Z O E K S R E S U LTAT E N Driemaandelijks tijdschrift voor geïnteresseerden in een wetenschappelijk benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen

w w w. a f v a l w a t e r w e t e n s c h a p . n e t

j a a r g a n g 1 , n r. 4 , s e p t e m b e r 2 0 0 2

Afvalwaterwetenschap

Benchmarken respirometrie-gebaseerde regelstrategieën door middel van simulatie • Verslag van het 10de Gothenburg Symposium • Kringloopsluiting in de papierfabriek door middel van thermofiele proceswaterzuivering • Optimalisatie van de anaërobe vergisting van complex afval(water) • Financiering innovaties: ‘investering of desinvestering?’


Afvalwaterwetenschap Uitgeverij HoLaPress Wetenschap, 2002


O N D E R R E D A C T I E VA N

Afvalwaterwetenschap jaargang 1, nr 4, september 2002

jaargang 1, nr 4, september 2002

Onder redactie van:

5

ir. E. Eggers

dr. ir. A. Klapwijk ir. K.F. de Korte prof. dr. ir. M.C.M. van Loosdrecht prof. dr. ir. P. Vanrolleghem

w w w. a f v a l w a t e r w e t e n s c h a p . n e t

prof. ir. J.H.J.M. van der Graaf (voorzitter)


I N H O U D S O P G AV E

Door Erik Eggers De laatste tijd komt de vernieuwing van de waterketen steeds duidelijker op de agenda te staan. Als jey om afvalwaterzuivering gaat, blijkt dat er zorg is dat er in de waterwereld onvoldoende wordt geïnvesteerd in onderzoek naar nieuwe methoden en werkwijzen om aan de toekomstige vraag naar efficiënte en economische waterzuiveringstechnieken te voldoen.

Pagina 13 Verslag van het 10de Gothenburg Symposium Door Arjen van Nieuwenhuijzen Het 10de Gothenburg Symposium had als titel ‘Chemical Water and Wastewater Treatment’ en is dé conferentie over chemische en fysischchemische water en afvalwaterbehandeling in de wereld. Nergens elders worden op dit hoge niveau en met dit specialisme internationaal onderzoek en toepassing van chemische en fysische afvalwater- en waterbehandelingstechnieken gepresenteerd.

Pagina 25 Kringloopsluiting in de papierfabriek door middel van thermofiele proceswaterzuivering. Door Jaap Vogelaar, Bram Klapwijk en Jules van Lier Dit artikel beschrijft het onderzoek naar de thermofiele aerobe nazuivering van anaeroob voorgezuiverd papier proceswater. In batch experimenten vond een proceswater karakterisering plaats met mesofiel en thermofiel actief slib. In tweede instantie werd de toepasbaarheid van een conventioneel actiefslibsysteem onder thermofiele condities bestudeerd.

Pagina 39 Benchmarken respirometrie-gebaseerde regelstrategieën d.m.v. simulatie Door Henri Spanjers Respirometrie is het meten en interpreteren van de biologische zuurstof-consumptie-snelheid van biomassa onder nauwkeurig gedefinieerde experimentele omstandigheden. Omdat de zuurstofconsumptie in direct verband staat met biomassagroei en substraat-verwijdering, is respirometrie een bruikbare techniek voor het modelleren en de procesvoering van actiefslib-installaties.

Pagina 55 Optimalisatie van de anaërobe vergisting van complex afval(water) Door Wendy Sanders en Grietje Zeeman Complex afval(water), zoals rioolwater, slachthuisafvalwater, mest of afvalwater van de aardappelverwerkende industrie bevat organische polymeren, zoals eiwitten, koolhydraten en vetten. Deze polymeren komen in de vorm van deeltjes, opgeloste polymeren en geëmulgeerd in het afval(water) voor. Een samenvatting van het onderzoek op het gebied van de hydrolyse van complex afval(water).

Pagina 69 Financieren van innovaties: investering of desinvestering? Door Jaap van der Graaf In Nederland groeit het bewustzijn dat de huidige generatie rwzi’s nog onvoldoende zijn uitgerust om aan de toekomstige uitdagingen te voldoen. Bij de financiering van innovatieprojecten dient echter rekening te worden gehouden met het langetermijnkarakter van de investeringen. Vanuit de restwaarde van de huidige voorzieningen kunnen de nieuwe projecten worden gefinancierd.

7

w w w. a f v a l w a t e r w e t e n s c h a p . n e t

Pagina 9 Redactioneel Heeft de innovatie van de waterketen een nieuwe jas nodig?

Afvalwaterwetenschap jaargang 1, nr 4, september 2002

jaargang 1, nr 4, september 2002


Verder lezen? Al abonnee?

Dan kunt u hier inloggen.

Nog geen abonnee? Ja, ik wil een abonnement afsluiten.

Meer informatie

/AFVNL_geen_2002_09  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/AFVNL_geen_2002_09.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you