Page 1

maart 2010 jaargang 17

Opties voor toekomstig rioleringsbeheer: de geschiedenis herhaalt zich • Innovaties in berging en zuivering regenwater: het lavafilter • De bezinkbaarheid van slib uit regenwaterstelsels • Ontwerpen van een IT-riool bij ijzerrijk grondwater vraagt aandacht • Viewers op riolering: welkom of wildgroei?


Michiel Geise, directeur van ITT Flygt Benelux, gaat genieten van zijn welverdiende pensioen. Op donderdag 6 maart a.s. zal hij u officieel voorstellen aan zijn opvolger. U kunt dan direct van de gelegenheid gebruikmaken om Michiel ‘vaar - wel’ te wensen. De receptie vindt plaats op donderdag 6 maart 2008, van 16.00 tot 18.00 uur in Restaurant Theater café Sybold, Willem Kesplantsoen 5 in Dordrecht. Telefoon +31 (0)78 6145999. Om ons goed op uw komst voor te bereiden, vragen wij u bijgaande antwoordkaart voor 28 februari 2008 in te vullen en op te sturen. U kunt ook mailen naar Marijke Boeter (marijke.boeter@flygt.com). Zij is voor eventuele vragen bereikbaar via +31 (0)78 6548522.

Wij hebben hart voor pompen Passie en deskundigheid gaan hand in hand Wat drijft ons tot vernieuwing? Wat maakt dat wij de normen rond afvalwater en slib verpompen steeds hoger stellen? Het antwoord is: passie. Daarom rusten we niet voor we een nog betere oplossing gevonden hebben. Daardoor hebben we diepgaande kennis en ervaring opgedaan op alle terreinen van afvalwater- en slibtransport. Onze passie vertalen we in toonaangevende producten voor de (afval)waterbranche. We ontwerpen zelf ieder onderdeel van iedere pomp, om zeker te zijn van perfecte werking. We hanteren strikt wetenschappelijke methodieken om de geheimen van vloeistoffen, verontreinigingen en viscositeit te doorgronden. De resultaten voor u? Optimale pompprestaties met de laagst mogelijke levensduurkosten. En een gerust hart... www.ITTtreatment.com


hoofdredactioneel rob@WATERMAAT.nl In het voorwoord van het vorige nummer van het Vakblad Riolering vroeg ik u om even de agenda te pakken. Nu vraag ik u dat nogmaals te doen. Noteert u s.v.p. dat de Nationale Congressen voor Riolering & Stedelijk Watermanagement plaatsvinden op 7, 8 en 9 juni in Apeldoorn. “Maar,” zegt u, “het was toch in maart?” Ja, dat was zo, maar het is verplaatst. Dat heeft te maken met de koppeling aan de beurs en congres facilitair. We bieden u gratis toegang tot het nationaal rioleringscongres en dat kan alleen als we de kosten voor de organisatie echt heel laag houden. Dat doen we door ons congres en onze beurs direct te laten aansluiten op een andere. De andere is echter verplaatst en dus moesten wij kiezen tussen mee verplaatsen of alsnog flinke toegangstarieven gaan hanteren. We hebben gekozen om de toegang gratis te laten en zijn daarom in de tijd mee verhuisd naar 7, 8 en 9 juni. Ik hoop en verwacht dat u dit ook in uw agenda kunt en wilt verplaatsen. Want we hebben een mooi programma samen-

gesteld en kunnen rekenen op een groot aantal bedrijven. Tot zover over het congres. Nu over het maartnummer van het Vakblad Riolering dat u in handen heeft. Dit nummer had eerst het congres als thema, maar vanwege de verplaatsing moesten we als redactie iets nieuws verzinnen. Gezien de tijd lukte het niet meer om een nieuw thema te kiezen. Dat wil zeggen, wij konden nog wel een thema kiezen, maar niet meer voldoende auteurs benaderen om in korte tijd over dat thema te publiceren. Maar wat heeft ons gered? Een spontane stroom artikelen! Auteurs van ingenieursbureaus en gemeenten weten steeds beter de weg te vinden naar Vakblad Riolering. Ik merk in contacten met lezers dat u overwegend waardering heeft voor onze thema’s en de breedte en diepgang die we daarbij nastreven. Dat doet ons bij de redactie echt goed, want tenslotte maken we het blad niet voor de kat z’n viool, maar voor u als lezer. Het wordt steeds meer een blad voor en door de hele rioleringssector!

inhoud

colofon Uitgave

Vormgeving

HoLaPress Communicatie bv

Ceciel Biessen

Postbus 130, 5550 AC

Drukwerk

Valkenswaard

Drukkerij Paesen

T. + 31 (0)40 - 208 60 20 F. + 31 (0)40 - 206 01 64

Lezersgroepen

Verantwoordelijk uitgever

Wethouders en gemeente-

Peter J. Latjes

raads­leden; gewestelijke

Redactie

Gedeputeerde Staten en

besturen; leden van Rob van der Velde

Provinciale Staten; Tweede

(hoofdredacteur)

Kamerleden; ambtenaren milieu-

Frank van de Ven

beheer en openbare

(eindredacteur)

werken op gemeentelijk, provinciaal en departementaal

Redactieadres

niveau; hoofden van technische

Postbus 130, 5550 AC

diensten en besturen van

Valkenswaard

zuiveringschappen; leden van

T. + 31 (0)40 - 208 60 37

overlegorganen rioolbeheer;

F. + 31 (0)40 - 206 01 64

aannemers rioleringswerken;

frank.van.de.ven@holapress.com

leveranciers riolerings­ producten; bibliotheken; weten-

Acquisitie

schappelijke instellingen; media

Esther Geldens-Sengers

vertegenwoordigers

Postbus 130, 5550 AC Valkenswaard

Auteursrecht op inhoud en

T. 31 (0)40 - 208 60 23

vormgeving zijn voorbehouden

F. 31 (0)40 - 206 01 64

aan de uitgever. Gehele of

esther.geldens@holapress.com

gedeeltelijke overname van artikelen uit Riolering is slechts

Abonnementen administratie

toegestaan na

Natascha Vlemmings

schriftelijke toestemming van de

T. + 31 (0)40 - 208 60 21

hoofdredacteur van dit blad en

Prijs voor een

met bronvermelding.

hele jaargang 149 euro* Losse nummers 10 euro

ISSN 1380-8613

10 14 17 19 22 24 29 34 44

Bevlogen lector watertechniek wil het laten spetteren Opties voor toekomstig rioleringsbeheer: de geschiedenis herhaalt zich Innovaties in berging en zuivering regenwater: het lavafilter Beuker Kunststoffen vindt het EI (van Columbus) De bezinkbaarheid van slib uit regenwaterstelsels Ontwerpen van een IT-riool bij ijzerrijk grondwater vraagt aandacht Viewers op riolering: welkom of wildgroei? De kunst van het informeren voor een sluitende beleidscyclus Eerst sonderen, dan het riool vervangen

* Voor dit bedrag ontvangt u niet alleen Riolering Nederland maar ook: WT-Afvalwater, alle nummers uit de serie Bestuurlijk handboek Riolering en Stedelijk watermanagement.

3


Ber ichten

korte berichten uit de sector

4 4


Helaas kunnen wij u geen verdere toegang geven. U dient daarvoor ingelogd te zijn. Als u abonnee bent, gebruik dan uw inlogcode. Bent u geen abonnee, klik dan hier.

5 5

/201003_geeninlog  
/201003_geeninlog  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/201003_geeninlog.pdf

Advertisement