Page 1

maart 2009 jaargang 16

Riolering als reddingsboei voor de Nederlandse economie? • ‘Een schoolvoorbeeld van samenwerking’ • Neerslagdatabase voor betere watersystemen • ‘Infiltratiegoot biedt nieuwe mogelijkheden’ • Grip op (afval)water in glastuinbouwgebieden


257 jaar ervaring, aan u gewijd Overtuigen en harten winnen Wat betekent de 257 jaar gebundelde ervaring voor u? Een enorme schat aan kennis over watertransport en waterbehandeling, die wij graag met u delen en waarmee u ďŹ nancieel uw voordeel kunt doen. Het staat voor ruim twee eeuwen wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling, wat ons innovatief op het scherpst van de snede houdt. En in die 257 jaar leerden we uit eigen ervaring de vaardigheden waarmee we vandaag en morgen iedere uitdaging aankunnen. Maar vooral - die 257 jaar maakt ons wie we zijn: ITT Water & Wastewater. We zijn de optelsom van vier uitmuntende ITT-merken: Flygt, Sanitaire, Wedeco en Leopold. Hun integrale oplossingen leveren tastbare zakelijke, operationele en milieuvriendelijke resultaten die de tand des tijds kunnen doorstaan. De 6000 deskundigen van ITT W&WW werken onafgebroken, om u te overtuigen en uw hart te winnen. ITT Water & Wastewater is eigendom van de ITT Corporation, White Plains

www.ittwww.nl en www.ittwww.be


hoofdredactioneel Eerste verbrede RIONED-dag biedt perspectief Eind januari werd weer de jaarlijkse RIONED-dag gehouden. De invloed van de nieuwe watertaken was duidelijk merkbaar en er was voor het eerst een speciale sessie voor bestuurders georganiseerd. Ook de rollen van de direct betrokken ministeries waren vernieuwd. Het ministerie van V&W mocht de aftrap doen met een impressie van het kersverse concept Nationale Waterplan. Tineke Huizinga was verhinderd door één spoeddebat in de Tweede Kamer en werd vervangen door een van haar topambtenaren die nog een beetje onwennig haar boodschap overbracht van het ‘klimaatproof’ maken van het stedelijk gebied. Namens het ministerie van VROM werd een aanzet gegeven om gezamenlijk een toekomstvisie op de waterketen te gaan ontwikkelen, met meer aandacht voor het verhogen van de duurzaamheid van alle water gerelateerde processen in het stedelijk gebied. Deze presentaties markeerden duidelijk de nieuwe trend: de ministeries geven de bestuurlijke randvoorwaarden

inhoud

colofon Uitgave

Vormgeving

HoLaPress Communicatie bv

Ceciel Biessen

Postbus 130, 5550 AC

Drukwerk

Valkenswaard

Drukkerij Paesen

di c k . v a t @ X S 4 a l l . n l

aan, maar de gemeenten en waterschappen moeten het samen waar maken. Tijdens de bestuurlijke parallelsessie bleek dat bestuurders deze uitdaging voortvarend willen aanpakken, maar dat de grondwatertaken nog de nodige discussies opleveren. Het samenwerken aan de (afval) waterketen bleek duidelijk minder belangstelling te hebben dan samen werken aan de stedelijke wateropgave. Het was ook bij de andere presentaties duidelijk te merken dat het stedelijk watermanagement in een nieuwe fase is beland, waarbij zowel gewerkt moet worden aan het verhogen van de doelmatigheid (efficiency) als de doeltreffendheid (effectiviteit). (zie verslag RIONEDdag) Het initiatief bij de ‘bottom-up’ aanpak ligt hier nu duidelijk bij de waterschappen en gemeenten. De nieuwe verplichte ‘benchmark’, die in 2010 gehouden zal worden, is zowel gericht op het controleren van bovenaf als op het leren vanaf de basis. Het zal echter nog wel lastig worden om de combinatie van efficiencywinst en effectiviteitverbetering goed te monitoren.

T. + 31 (0)40 - 208 60 20 F. + 31 (0)40 - 206 01 64

Lezersgroepen

Verantwoordelijk uitgever

Wethouders en gemeente-

Peter J. Latjes

raads­leden; gewestelijke

Redactie

Gedeputeerde Staten en

Dick Vat

Provinciale Staten; Tweede

besturen; leden van

(hoofdredacteur)

Kamerleden; ambtenaren

Willem-Jan Schampers

milieubeheer en openbare

(eindredacteur)

werken op gemeentelijk,

Rob van der Velde

provinciaal en departementaal niveau; hoofden van technische

Redactieadres

diensten en besturen van

Postbus 130, 5550 AC

zuiveringschappen; leden van

Valkenswaard

overlegorganen rioolbeheer;

T. + 31 (0)40 - 208 60 30

aannemers rioleringswerken;

F. + 31 (0)40 - 206 01 65

leveranciers riolerings­

wj.schampers@holapress.com

producten; bibliotheken; wetenschappelijke instellingen; media vertegenwoordigers

Acquisitie Esther Geldens-Sengers Postbus 130, 5550 AC

Auteursrecht op inhoud en

Valkenswaard

vormgeving zijn voorbehouden

T. 31 (0)40 - 208 60 23

aan de uitgever. Gehele of

F. 31 (0)40 - 206 01 64

gedeeltelijke overname van

esther.geldens@holapress.com

artikelen uit Riolering is slechts

Abonnementen administratie

schriftelijke toestemming van

Natascha Vlemmings

de hoofdredacteur van dit blad

T. + 31 (0)40 - 208 60 21

en met bronvermelding.

toegestaan na

Prijs voor een hele jaargang 149 euro*

ISSN 1380-8613

07 09 13 15 19 21 27 30 35

Riolering als reddingsboei van de economie? ‘Een schoolvoorbeeld van samenwerking’ ‘Geautomatiseerd’ terugdringen graafschade in Haarlem Neerslagdatabase voor betere watersystemen Ten Velde … met Van der Velde ‘Infiltratiegoot biedt nieuwe mogelijkheden’ Basisinspanning gescheiden rioolstelsel ter discussie Grip op (afval)water in glastuinbouwgebieden KATERN: Stedelijk watermanagement

Losse nummers 10 euro * Voor dit bedrag ontvangt u niet alleen Riolering Nederland maar ook: Rioleringswetenschap, Afvalwaterwetenschap, alle nummers uit de serie Bestuurlijk handboek en stedelijk watermanagement en onbeperkt toegang tot het Nationaal congres voor riolering & stedelijkwatermanagement op 11 juni 2009.

3


4


Helaas kunnen wij u geen verdere toegang geven. U dient daarvoor ingelogd te zijn. Als u abonnee bent, gebruik dan uw inlogcode. Bent u geen abonnee, klik dan hier.

5

/200903_geeninlog  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/200903_geeninlog.pdf

/200903_geeninlog  

http://nieuws.holapress.com/uploaded_files/maandbladen/pdf/200903_geeninlog.pdf

Advertisement