__MAIN_TEXT__

Page 12

Fire tolkninger af Esajas 40,3 Qumranskriftet, Sekthåndbogen VIII, 10-16 Når disse mænd [kandidaterne, der kan optages i broderfællesskabet] står fast på broderskabets grundvold i to hele år med en levevis i fuldkommenhed og uden uret, 11 skal de udskille sig i hellighed inden for rådsforsamlingen af broderskabets medlemmer … Når disse mænd udgør et broderskab i Israel 13 efter disse anvisninger, skal de udskille sig fra stedet, hvor urettens mænd bor, og begive sig til ørkenen. Dér skal de bane den vej, der er hans, 14 sådan som der står skrevet: ”Ban **** vej i ørkenen, jævn en vej for vor Gud i det øde land”. 15 Den er granskningen af loven, <som> han har befalet ved Moses, så man handler i overensstemmelse med alt det, der er åbenbaret i enhver tid, 16 og sådan som profeterne har åbenbaret ved hans hellige ånd. (Oversættelse fra Dødehavsskrifterne, red. Bodil Ejrnæs; København 1998). Note: **** i v 14 står for Herrens hellige navn, som Qumranfolket af ærefrygt undgik at skrive.

Salomos Salmer 11,1-9 og 17,21-25 11,1: Stød i basunen på Sion med helliges jubelbasun, forkynd i Jerusalem glædesbudbringerens budskab; thi Gud har forbarmet sig over Israel ved (sin) besøgelse af dem. 2 Stig op på det høje, Jerusalem, og se dine børn samlede tilhobe af Herren fra øst og vest. 3 Fra norden kommer de i deres Guds glæde, fra øerne langt borte samlede Gud dem. 4 Høje bjerge jævnede han for dem til slette … 6 for at Israel kunne drage frem i deres Guds herligheds besøgelse. 7 Ifør dig, Jerusalem, dine pragtklæder, bered din helligheds klædning; thi Gud har udsagt Israels lykke for evig og altid. 8 Herren udføre, hvad han har talt, over Israel og Jerusalem, Herren oprejse Israel i sin herligheds navn; 9 Herrens barmhjertighed (være) over Israel evig og altid. 17,21: Se til, Herre, og oprejs for dem deres konge, Davids søn, på det tidspunkt, som du har (forud)set, Gud, til at herske over Israel, din tjener, 22 og omgjord ham med styrke til at knuse uretfærdige fyrster, til at rense Jerusalem fra hedninger, der nedtramper under ødelæggelse; 23 i visdom (og) i retfærdighed at bortstøde syndere fra arven, at knuse synderens hovmod som pottemagerens kar; 24 med jernstav at knuse al deres væsen, at ødelægge lovløse folkeslag med sin munds ord; 25 med sin trussel at slå hedninger på flugt bort fra sit åsyn og revse syndere i deres hjertes ord. (Oversættelse fra De gammeltestamentlige Pseudepigrafer, red. Hammershaimb og andre; København 2001).

Josefus om den egyptiske profet i ørkenen (Krigen 2,261-265) En endnu større skade blev tilføjet jøderne af den falske profet fra Ægypten. Der kom nemlig til landet en bedrager, der gav sig ud for at være profet, og han samlede 30.000 mennesker om sig, der var ofre for hans bedrag. Han førte dem ad forskellige veje fra ørkenen til det såkaldte Oliebjerg, og herfra var det hans agt at tiltvinge sig adgang til Jerusalem, nedkæmpe den romerske garnison og ved sine bevæbnede ledsageres hjælp opkaste sig til enehersker over folket. Men Felix kom ham i forkøbet, idet han rykkede imod ham med de romerske sværtbevæbnede, og hele befolkningen deltog i forsvaret af byen, således at ægypteren, da det kom til kamp, ganske vist kunne flygte med nogle få af sine mænd, men de fleste af hans tilhængere blev dræbt eller taget til fange. Resten af dem blev spredt til alle sider, og de søgte hver især at skjule sig derhjemme. (Oversættelse fra Den jødiske krig, overs. Erling Harsberg, København 1997).

Markusevangeliet 1,1-5 Begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn. 2 Som der står skrevet hos profeten Esajas: Se, jeg sender min engel foran dig, han skal bane din vej. 3 Der er en, der råber i ørkenen: Ban Herrens vej, gør hans stier jævne! 4 – således trådte Johannes Døber frem i ørkenen og prædikede omvendelsesdåb til syndernes forladelse. 5 Og hele Judæa og alle Jerusalems indbyggere drog ud til ham, og de blev døbt af ham i Jordanfloden, idet de bekendte deres synder.

12 TEL 2013/4

Selskab for Bibelsk Arkæologi

Profile for bibelskarkaeologi

Tel2013-4_issuu  

Tel2013-4_issuu  

Profile for hojer88
Advertisement