__MAIN_TEXT__

Page 2

Rejser flere spørgsmål Det er de israelske arkæologer Magen Broshi og Hanan Eshel, der er fremkommel med oplysningerne om det nye fund. lfølge deres oplysninger til

pressen er der tale om fire kunstige huler, der aldrig er blevet plyndrel for deres indhold. Beskrivelsen af deres beliggenhed er meget upræcis, men tyder på, at der er tale om huler i det mergel-plateau, som de 2000-år gamle ruiner ligger på, og ikke om huler i de stejle klippeskrænter oven over plateauet. llølge oplysningerne skulle hulerne været fundet for et år siden, men lørst i november i år planlægger de to arkæologer en egentlig udgravning af dem. Hanan Eshel siger, at det er vigtigt at udgravningen bliver gennemlørt nu, dels fordi der er fare for, at andre skal opdage hulerne og plyndre dem, og dels lordi den politiske situation kan resultere i, at området bliver overgivet til de pal€estinensiske myndigheder. Meddelelsen om det nye fund rej" ser imidlertid en række vanskelige spørgsmå1. Hvis hulerne virkelig er blevet lundet for et år siden, er det vanskeligt at forstå, at de ikke lorlængst er blevet udgravet. Den meget store indsats, de israelske arkæologi-myndigheder ydede i 1993, viser. at de er i stand til på meget kort tid at arrangere en omlattende udgravning, hvis de har indtryk af, at der er mulighed {or at finde yderligere dødehavsruller. Hvis fundet er blevet holdt hemmeligt iet år, for at uvedkommende ikke skal plyndre hulerne, er det underligt, at arkæologerne offentliggØr det blot tolre måneder før den planlagte udgravning. I det hele taget er det underligl, at det har været muligt at linde fire kunstige huler mindre end et år efter, at hele området er blevet meget nØje gennemgået. Disse - og andre - spørgsmål gør del vanskeligt at vurdere betydningen al det nye fund. Hvis fundet virkelig fører til opdagelsen af nye dødehavsruller, er der tale om en stor sensation. Men indtil arkæologerne kommer med flere oplysninger, er der grund til at være forsigtig med at bruge lor store ord. Når der kommer nye oplysninger om fundet, vil TEL selvfølgelig orientere om det.

T

OIe Andersen:

Når Guds

rige kommer Tusindårsriget og den nye jord 1995, 133 sider,98 kr.

Kildevangen 8, 8382 Hinnerup

a6 9A 79 12

Næste nr. Af TEL

ISRAELSMISSION

udkommer midt i december

lsraelsmissionens avis informerer om mission blandt iøder og formidler kendskab til messianske jøders vilkår. Redaktør: Kaj Kjær-Hansen. Avisen kan rekvireres gratis fra: Den Danske lsraelsmission Box 35 6070 Christiansleld rfi.74 56 22 33 Giro 3 05 45 00

A._X.FT

S

RADIO OG TV Nørresundby.

Tlf. 98 17 31 67.

Profile for bibelskarkaeologi

Tel1995-3  

Tel1995-3  

Profile for hojer88
Advertisement