__MAIN_TEXT__

Page 1

På vei

mod flerc dødehavsruller?

Al

)le Andercen

A r',æoloqer har funoel yderlrgere A ' re hulår r Qumran-området ved I lo"t Dorle Hav. Hulerne er kun slge og arhæologerne håber. at de in deholder bogruller af samme type og alder som dødehavsrullerne. Denne opsigtsvækkende nyhed blev

afsløret af to israelske arkæologer aI august i år.

inr dten

Nyheden er opsigtsvaekkende, lordi deler næsten

30 år siden, de sidste

dodehavsruller blev fundet. I årene

blev der i 11 huler omkring fundet rester aj omkring 800 bogruller. På Det Nye Testamentes tid udgjorde de mange bogruller et stort b bliolek, der tilhørte en religiøs jødisk 'elring. oer havde indrettet et center i det ode ørkenområde ved Qumran. Boqrullerne fra Qumran var uden sammenligning det største og vigtigste fund af skriftligt materiale fra lsrael på Det Nye Testamentes tid. De vakte derfor enorm opsigt og blev kendt som 1947-1956

Qumran

dodehavsrullerne

.

Gennem alle årene har der været gisnet om mulighederne for at finde llere bogruller i det uvejsomme område omkring Qumran. I 1967 lykkedes

de sraelske myndigheder at Iå fat i endnu en dødehavsrulle. Der var imidlerlid ikke tale orn et nyt fund, men om en bogrulle, der var blevet Jundet af oedLiner allerede r 1956, men som s'den havde været holdt skjult. Den tidli gere leder a{ det internationale lorskerh0 o. der har Lrdgrvel dØdehavsrullerne, John Strugnell, hævder, at han har set mindst to andre dødehavsruller. der bliver holdt skjult. l\,4en selv om Strugnells påstand skulle vise sig at del

Fire nyopdagede huter ide stejle skråninger omkring WadiQumran ved Det Dode Hav har givet Arkæologerne håb om at finde flere dodehavsruller. (Foto: Hentik'Dick Hansen)

være rigtig, er der også i det tilfælde sandsynliqvis tale om ruller, der blev fundet fØr 1956.

Aftalen mellem PLO og lsrael i september 1993 om palæstinensisk selv styre iJeriko og Gaza satte skub ide israelske planer om en ny undersogelse af hele området omkring Qumran. Allerede i november-december 1993 gennemførte israelske arkæologer en særdeles omfattende undersøgelse af et 40 km langt område ved Jeriko og Qumran. På trods af en meget stor indsats lykkedes det ikke arkæologerne at {inde et eneste bogrullestykke af

samme type som dødehavsru llerne. Derfor er meddelelsen netop nu om et nyt Iund ekstra overraskende.

På vei mod flere dødehavsruller?

side

1

af "Davids hus"

side

3

Stelens tekst

side

7

To nye fragmenter


Rejser flere spørgsmål Det er de israelske arkæologer Magen Broshi og Hanan Eshel, der er fremkommel med oplysningerne om det nye fund. lfølge deres oplysninger til

pressen er der tale om fire kunstige huler, der aldrig er blevet plyndrel for deres indhold. Beskrivelsen af deres beliggenhed er meget upræcis, men tyder på, at der er tale om huler i det mergel-plateau, som de 2000-år gamle ruiner ligger på, og ikke om huler i de stejle klippeskrænter oven over plateauet. llølge oplysningerne skulle hulerne været fundet for et år siden, men lørst i november i år planlægger de to arkæologer en egentlig udgravning af dem. Hanan Eshel siger, at det er vigtigt at udgravningen bliver gennemlørt nu, dels fordi der er fare for, at andre skal opdage hulerne og plyndre dem, og dels lordi den politiske situation kan resultere i, at området bliver overgivet til de pal€estinensiske myndigheder. Meddelelsen om det nye fund rej" ser imidlertid en række vanskelige spørgsmå1. Hvis hulerne virkelig er blevet lundet for et år siden, er det vanskeligt at forstå, at de ikke lorlængst er blevet udgravet. Den meget store indsats, de israelske arkæologi-myndigheder ydede i 1993, viser. at de er i stand til på meget kort tid at arrangere en omlattende udgravning, hvis de har indtryk af, at der er mulighed {or at finde yderligere dødehavsruller. Hvis fundet er blevet holdt hemmeligt iet år, for at uvedkommende ikke skal plyndre hulerne, er det underligt, at arkæologerne offentliggØr det blot tolre måneder før den planlagte udgravning. I det hele taget er det underligl, at det har været muligt at linde fire kunstige huler mindre end et år efter, at hele området er blevet meget nØje gennemgået. Disse - og andre - spørgsmål gør del vanskeligt at vurdere betydningen al det nye fund. Hvis fundet virkelig fører til opdagelsen af nye dødehavsruller, er der tale om en stor sensation. Men indtil arkæologerne kommer med flere oplysninger, er der grund til at være forsigtig med at bruge lor store ord. Når der kommer nye oplysninger om fundet, vil TEL selvfølgelig orientere om det.

T

OIe Andersen:

Når Guds

rige kommer Tusindårsriget og den nye jord 1995, 133 sider,98 kr.

Kildevangen 8, 8382 Hinnerup

a6 9A 79 12

Næste nr. Af TEL

ISRAELSMISSION

udkommer midt i december

lsraelsmissionens avis informerer om mission blandt iøder og formidler kendskab til messianske jøders vilkår. Redaktør: Kaj Kjær-Hansen. Avisen kan rekvireres gratis fra: Den Danske lsraelsmission Box 35 6070 Christiansleld rfi.74 56 22 33 Giro 3 05 45 00

A._X.FT

S

RADIO OG TV Nørresundby.

Tlf. 98 17 31 67.


En se[safrbn,

to serrs.rtrbaee..

To rye

fragmenter af >Davids hus< indskriften

Al lan

Mortensen. Århus

I

toos glorde man et enestående lfund oet nordlrqe lsrael. Et frag

I

menl

en

såka

al en aram.€isk inshr oLron di ,stele". blev fundei på Tel Dan Det var den iorste konge ge in)''iplo^ .1^d hrsroirs( teLst. der 1o.

Jundet lsrae . De i a t 13 devsl bevarede lin er af den gamle iekslvakle stort postyr og - næsten fra lens nde -^r

færd - vild diskuss on mellem ikke m ndst fordi teksten rrrnmer en sensatione henvisning til

allerede i eiteråret 1993 en adikel om fundet af det forste fragment af Tel Dan stelen. På trods af ste ens brudte sæt' nnqer. gav teksrer galske god 'nenrrg. lnskript onen er tydel gvis fodattet aI en konge, som efter at have fortalt om srn [ar" bedrilter bereller orr s ne egne sejre. Fjenden var "kongen af lsrael" og efter a t at domme også

i0rste

f0rskerne 'Davlds TEL

nr.

Dan

hus".

Slelen og

Aiek

ders lek,l er be\krAver

i

2 juni 1994. Få dage efter udgi

,ltzt-oe

.

dette nummer af TEL fandt ertid to nye stumper af stelen. De nye dele af nskriptionen, som blev l/e

sen af

man mid

0"o-l gg

01

-narLs

1

995 br lges l^er i

for lorste gang på dansk. De to nye iragmenter synes ikke blot at afgo[e TEL

isklssonerne om "Davids hus. - men !0r det også mul gt at placere teksten rneget præc st - om end overraskende def h stor ske sammenhæng

Det

første fund i 1993

Avraham Biran

o

TSRAEL €2

og Joseph Naveh udgav

Jerusalem

a

Ramot Gilead

.lkonlgen af Dav ds hus". Desværre var der kke bevaret noget navn, som kunne datere fragmentet og sætte tek sten ind ien kendt historisk sammen hæng. Biran og Naveh daterede stelen til midten af det 9. århundrede f.Kr. ud fra fundstedet og skriften på stelen. En sammenligning med de bibelske beretn nger om krigene mellem aramæerne og israel tierne syntes at pege på den aramæ ske konge Ben-Hadad ll som stelens forfatter. Det var dog ikke den storste sensat on ved lundet. Den odelagte teksl indeholdt nemlig seks bogstaver. som med 6t slag syntes at afgore et efter hånden gammelt stridspunkt blandt forskere i Det Gamle Testamenter bog staverne: "bjtdwd" dvs. "Bet David" eller på dansk: "Davids hus".' En række forskere har de senere år argumenteret for, at Bibelens kong David b ot var en sagnkonge. Et af de vigtigste argumenter har været, at Da vid slet ikke er nævnt samtidige ikke b belske kilder. Nu fandt man så pludselig en inskr ption, som blot ca. 150 år efter Dav ds regeringst d omtaler Juda rige som "Dav ds hus", dvs. "Davids dynast ".


7331321.Kr. Da en drusisk arbejdervar

ved at køre jord og sten væk ?a uogravningen. opdagede en af ldgrav. ningslederne den lille inskription på en af stenene i trillebØren. Fragmentet havde ligget i en hØjde al ca. 80 cm over den brostensbelagte plads med tilstØdende mur, hvori fragment A blev fundet i 1993. Fragment 82 blev fundet ca. 8 m. nord for fragment B1. Gila Cook, som også landt det første fraqment i 1993 ville placere en målestok ved foden af bymuren og opdagede den lille sturnp som var blevet anvendt som en delal

Fragment 81, der blev fundet den 20. juni 1994. Den glatte overflade med indsktift nåler t5 11 cm. (Foto: Z. Radovan. Copyright: Tel Dan Excavations)

x

Reaktionerne Biran og Navehs artikel afstedkom me get lorskellige, men ikke uventede re-

aktioner. Enkelte konservative forskere var meget hurtige til at få stelen til at bekræfte Bibelen. En enkelt forsøgte sig med en total-rekonstruktion (!) al teksten ud fra 1 Kongebog 20-22.' l\ilen hoveddiskussionen har drejet sig om udtrykket "Davids Hus". De meget bibelkritiske forskere havde to muligheder: enten at acceptere stelens historiske implikatjoner: at David faktisk meget vel kan have været en historisk skikkelse, og at Juda rige virkelig hed "Davids hus" længe lØr eksilet i Babylon - eller forsØge at bortlorklare

bogstaverne.bjtdwd". En slor skare af forskere, bl.a. flere danske, valgte det sidste.3 l\4an har fra denne fløj hævdet, at "bjtdwd. næppe kan være en betegnelse for en stat.a En lang række alternative oversaettelsesforslag har været på bordet: f.eks.

daterer således stelen langt senere end Biran og Naveh: ned mod slutningen af det 8. århundrede eller begyndelsen af det 7. århundredel Disse spekulationer har ikke fået lov at stå uimodsagt - og diskussionen har til tider været både voldsom, ufin og lidet videnskabelig. Så meget desto mere blev nyheden om fundet af yderligere to stumper al stelen modtaget med stor spænding.

To nye stumper De to nye lragmenter, som udgraverne kalder 81 og 82, blev fundet henholdsvis den 20. og 30. juni 1994. Fragment 81 blev fundet ca. 13 meter lra stedet, hvor det fØrste fragment (fragment A) blev lundet i 1993. Arkæologerne var i gang med at udgrave et ødelæggelseslag, som dateres til Tiglat Pilesers erobrrng aI Dan i

brostensbelægningen. Udgraverne l0g llere prøver af laget under brostensbe. lægningen Jor at få et fingerpeg om dens datering. Potteskårene her kan dateres til slutningen af det 9. århund. rede/begyndelsen al det 8. århundre. de. Det betyder. at brostensbelæg|r. gen må være lagt i begyndelsen af det 8. århundrede. Stelen må altså være rejst en rum tid før og er så siden ble. vet smadret og genanvendt iforbinde. se med bygningen af den nye brostensbelægning.

Teksten De to nye fragmenter er ganske små. Til geng€eld kunne de utroligt nok sæl tes sammen til 6t. Desværre kan 81 0g 82 ikke sættes sammen med fragmenl A med lige så stor sikkerhed. Tre forskere har dog uafhængigt af hinandef placeret stumperne nøjagtig samme sted iforhold til fragment A. De nye stykker kan her kobles på fragment A samtidig med, at de giver en menings. fuld lortsættelse aI dennes tekst. Rekonstruktionen al den samlede tekst kan ses på side 7 idette nummer al TEL. Her skal vi hæfte os ved de vg. tige to nederste linier af fragment 82.

"onklens hus". "kedelhuset. (dvs.

"køkkenet"), "[gå] til Jatdawd" (et ellers ikke kendt stednavn), "Dods hus" ("dwd" opfattes her som et gudenavn), "den elskedes hus" o.a. Den sidste løsning har man på det sidste brygget en del videre på. l\,4an har argumenteret for, at ordet "hus" her skal betyde .tempel" dvs. "den elskedes tempel.. "Den elskede" skulle så være el af Jahves tilnavne (ligesom .Herren"). Man forestiller sig. at teksten omhandler et Jahve{empel i Dans umiddelbare nærhed. Nogle forskere har også rejst spørgsmål ved Biran og Navehs konklusioner angående stelens findested, sprog, datering o.a. Frederick H. Cryer

En brclagt plads, som blev fundet i 1993 uden for den ydrc port (der ses baqerct til venste bi edet). Fragment A blev fundet i muren lorrest tit hojre i bi edet, mens fragment Bl og 82 blev lundel iudgevningen hl ho\rc lor billedet. (Foto: Jan Mortensen) i


Linie 3 har bogstaverne

"rm.br".

De sidste to bogstaver "br" (udtales ,bar,) betyder "søn (af)., så bogstaverne ,rm" må være de sidste to konsonanter a[ et navn. Efter konteksten i lragment A linie 8 må det være et israelitisk kongenavn, vi skal lede efter. Her er vi så heldige, at der kun er 6n sraelitisk konge, hvis navn ender på "rm., nemlig Joram (eller Jehoram), son a{ Akab. l\,4en sensationen stopper ikke her. Linie 4 har bogstavelns "jhw.br.,. lgen

udtrykket

I

har

"bar", dvs. "søn (af)..

1 1;n1"

vi det sidste bogstav i ordet

"konge" ([ml]k) og derefter "Davids

"jhw" må derfor være de sidste i en judæisk konges konsonanter tre navn. For denne tidsperiode kan der kun være tale om 6n: Ahazjah(u), søn afJoram (ikke identisk med ovennævnte Joram). Og Akazja (som vi kalder ham på dansk) af Juda var netop samtidig med Joram al lsrael. De nye lragmenter har dermed ikke bare alsløret den aramæiske konges ljender, men de synes også at have al giort diskussionen om "Davids hus". Det må være godtgjort, at udtrykket Davids Hus" ikke bare Aan, men i konteksten ganske enkelt må betyde hus".

,Davids Hus", dvs. "Davids

rækken, Hazael, kom på tronen ved at myrde kong Ben-Hadad (2 Kong 8,7'15). De assyriske annaler omtaler ham derfor som en "son of nobody" - dvs. en søn af en ukendt. Det rimede ikke for godt med stelens gentagne .min far" og "min fars land.. De to nye lragmenter har imidlertid efter al sandsynlighed identiliceret "kongen af lsrael" og "kongen af Davids hus" som Akabs søn og Joshafats sønnesØn: Joram af lsrael og Akazja af Juda. Joram af lsrael regerede 852-841 og Akazja kun i 6t år: 841 . Det betyder, at vi kan datere stelens begivenheder meget nøjagtigt - og ikke nok med det: vi kender også en beretning om samme slag set fra den israelitiske side! Der kan nemlig kun være tale om

som dynastiet i Damaskus havde underlagt sig (f. 1 Kong 20,1.24). Vi ved det ganske enkelt ikke.

Hvem dræbte kongerne? Det er altid uhyre spændende, når der dukker en ikke-bibelsk udgave af en kendt bibelsk beretning op. I dette tillælde stemmer de to beretninger dog ikke just overens. Hazael hævder nemlig på stelen, at han dræbte Joram og Akazja. lfØlge de meget detaljerede berelninger i Kongebøgerne forholdt det sig imidlertid noget anderledes: Kong Joram blev ganske vist såret i kampene ved Ramot i Gilead, men trak sig så tilbage til Jizteel. Aka4a kom kort efter ned lor at se til ham. I mellemtiden blev generalen Jehu salvet til konge at en pro{et

dynasti" -

sådan som flere Iorskere hele tiden har fastholdt. Hvordan den kritiske skole vil rea-

denne kendsgerning, står staiskrivende stund hen i det uvisse. T0 små stykker basaltsten har lagt deres vidnesbyrd på vægtskålen til fordel lor sensationen: den lØrste ikke-bibelske tekst, som bevidner kong Davids lere på dig

eksistens.5

forfatter og historiske indplacering

Stelens lø

ge Kongebøgerne havde lsrael

sammenstØd med aramæerne ihele det 9. århundrede f.Kr. - faklsk helt frem til Jeroboam ll (782-753 f.Kr.), der indtog aramæernes hovedgentagne

Ftaoment 82 blev fundet 30. runi 1994. Den anden nedercte linie indeholder bogstaverne rlæZl fra hotre mod venstre): RM-pflA'BR BoQstaverne RM et endelsen al el navn hv's iorsle del ciesvætre et huggel våA fsom del megel lydehgt ftemgår af folognfiet) og boostaverne BR et det arah-æiske ord .son (af) " Den eneste israelitiske konge, hvis navn enåer på RM, et Joram (=Jehoram) son af Akab, der rcgede lsrael 852 841 f Kt (Foto: z Radovan. Copyriaht: Tel Dan Lxcavalions.J

slad, Damaskus.

Biran og Naveh havde oprindeligt daterei

stelen til midten af det 9. år-

hundrede og forsigtigt foreslået den aramæiske konge Ben-Hadad ll som stelens

forfalter - og dermed identilice-

Akab og Joshafat. som stelens ,kongen af lsrael" og "kongen al Da'et

vids

hus.. Ben-Hadad ll lå ilølge

1

og 22 i krig med Akab, som tidspunkl allierede sig med Joshafat af Juda. Et af de vigtigste argumenter lor al vælge netop Ben-Hadad var, at den næste aramæiske konge i Kong 20

på et

6n begivenhed: slaget ved Ramot i Gilead, som er omtalt i 2 Kong 8 og 9, hvor Joram og Akazja netop allierede sig mod aramæerne. Det betyder, at den aramæiske forfatter til stelen over raskende nok må være Hazael, som netop havde tilranet sig tronen i Damaskus samme år. Del står hen i det uvisse, hvordan vi så skal forstå udtrykket "min far.. l\ilåske tilhørte Hazael en sekundær gren al det kongelige dynasti. Måske havde hans lar værel konge over en af de mindre regioner,

i Ramot i Gilead med ordre om. at han skulle qØre op med den onde kong Akabs hus. Jehus folk sluttede op om ham, og Jehu steg lil vogns og køde til Jizreel, hvor både Joram og Akazja og i Øvrigt også kongemoderen Jeza' bel - blev dræbt.

Tilsyneladende er de to versioner ganske uforenelige. Hvordan uoverensstemmelsen skal løses, kan man kun gisne om. lVåske foregik der ting i Ramot i Gilead, som vi ikke kender til og som kan have givet Hazael årsag til

il

)>


ralrol Journal (rEJ) a3l4 {1993)

,

,U ru

I

A. Biran og J. Naveh: An Ardmarc Ste/e Frag. ment ham TetDdn. ltJ 43 2 3 ( 993). s.8'.98 A. Biran og J. Naveh: The TelDan lnscriplln:A New Fragment,lEJ 45/1 (1995), s. 1.18. Frederick H. Ctyer On the Recently-Disc7vercd ,,House of David" lnsuiptrrn, Scand navian Journal of Old Teslameni Theology (SJoT)B (1994), s. 1-19.

Frede'ick H. Ctyer A .Berdawd Mscetany (1995) s.52. Dwd. dwd ot dwdh?. SJOT 58.

II

Philip B. Davies: ,,House af David" Built an Sand, Biblical Archaeology Review (BAB) (1994), s. 54-55 Pl"ilip B Davres: Byrdwd and 5,,'Ål D,'vyd Comparison, (JSOT) 64 (1994), s. 23.24.

20i4

A

D. N. Freedman and J. C. Geogheqan,,,Ho!se lherel, BAR 2112 (1995), s 78.79.

of David" is

Z- Kalla The Kng af Israel and the David, tEJ 4314 (1993), s. 248.

House 0f

And16 Lemaire:,,House of David" Reslared in Moabite lnsc ption, BAR 20/3, 1994, s. 30 37

Niels Peter Lemche oa Thomas L. Thompson Did Biran Ki David? The Bible in the Lighl\f Archaeology, Jouma) lor the Sludy of the old Testament (JSOT) 64 (1994), s. 3 22.

Fragment 81 (Øverst til venstre) og 82 (nederst til venstre) passer uden viderc sammen, men de kan desværre ikke med samme sikkerhed sættes sammen med ftagment A (til hojrc). Trc forckete har dog uafhængigt af hinanden samlet stykkene på ptæcis samme måde - nemlig som visl på detle foto. Samlet på denne måde passer brudfladerne al stenene sammen, og teksten er sammenhængende og giver god mening. (Foto: Z. Badovan. Copyright: Tel Dan Excavations. Alle tre fotos af stelen er venligt sti et til rådighed af Hebrew Union College, Jerusalem)

at oplatte Jehu som sin "agent". lvlen det er dog også set fØr, at en konge i datiden tager munden noget fuld, når han skal berømme sig selv på et sejrsmonument. Akazja og Joram dØde trods alt i forbindelse med hans over deres styrker - så hvorfor ikke tase æren for d'eres død

jo sejr

osså?

Stelen på Tel Dan Hvornår Hazael har sat sin stele op i Dan er uvist. Det kan have været ganske kort tid efter slaget ved Ramot i Gilead. Men hvis de.halvfjerds konger" i linie 6 skal lorstås bogstaveligt, har stelen måske handlet om yderligere slag mod andre konger. lteorien kan stelen derfor være rejst i slutningen al Hazaels regeringstid omkring år 800 f.Kr. lfØlge 2 Kong 10,32-33 erobrede Hazael dele af lsrael øst lor Jordan i Jehus tid. Det er muligt, at Tel Dan i det nordlige lsrael også blev taget i denne forbindelse. Under Jehus søn kong Joakaz (814-798 f.Kr.) vat Hazael og hans sØn Ben-Hadads dominans næsten total (2 Kong 13,3 og 22). Først under kong Joash (798-782181 f.Kr.) lykkedes det israelitterne at genvinde de tabte byer (2 Kong 13,23-25) - efter al assyrerne havde lagt Damaskus i ruiner. Det er dedor nok Joash, der atter

E

har indtaget Dan og smadrel stelen. Om det også var Joash, der lagde brostensbelægningen uden for bymuren er uvist. Det kan også have været hans sØn, Jeroboam ll, der regerede helt til 753 f.Kr.

Et fascingfgndg fund Tel Dan stelen er et ganske enestående fund. l\4ed den har en af lsraels navnkundige fjender fået mæle og givet sin version af en bestemt bibelsk begivenhed. Fascinerende! Men ikke bare det. Ganske uforvarende har kong Hazael her 2800 år efter sin dØd lagt sit vidnesbyrd ind til lordel for "Davids hus.. Pludselig kommer kong David ind på den historiske scene - ud af det myternes skab, som nogle forskere havde tiltænkt ham.

Vi tør næsten ikke håbe på, at der dukker yderligere fragmenter op på Tel Dan C eller tænke på, hvor mange fragmenter, der er kørt væk i en trillebør af en drusisk arbejde4. [/en hvis udgraverne skulle finde flere stumper, vil de måske gemme på endnu flere overraskelser - og endnu engang gØre vore teorier til skamme. Litteratur: . Ahiluv . Suzetain ot Vassal? Notes on lhe Aranaic lnsuiption ftom lelDan, lsrael Explo 3

Jan lvortensen: ,,Davlds Hus" Fundet ilndsktill

på Tet Dan,TEl2 (1994), s. 1-s. Takamitsu l\/luraoka: L inguistic Notes an lhe Aramaic lnscription fron Tel Dan,lEJ 4511 (1995), s. 19 21. Em le Puech, La Sfd/e Aramdene de Dan:Bat Hadad ll et Ia Coalition des Omrides etdela Mdison de David. Bevue BiblrqJe (19941. s. 215-241

.

"Que es and Connents", BAR 20/6 68-72.

(1994) s

"Queries and Conments", BAR 2112

(1995) s

14 22.

Anson Rainey: The ,,House al David" and lhe House of the Deconslructonlsls, BAB 20 6 (1994), s. 47. Gary A. Rendsburg: On the Writing bytdwd in the Aramaic lnscription fron Tel Dan,lEl4511 (1995), s.22-25. Hershel Shanks: ,,Dayld" Found at Dan,BAP,, 2012 (1994), s.26-39. Hershel Shanks/Avraham

Biat

More Frag-

nents from'David' Stela Found at Dan,BAA 20/5 (1994) s.22. Thomas L. Thompson: ,fiouse of David , SIAI 9/1 (1995), s.59-74.

Anmaic Stele fron TelDan, (JSOT) 64

(199a).

s.25-32. Noier:

'

Den aramæiske inskription har kun konsonanl.

1egn, ganske som de øvrige semitiske sprog. '?

Emile Puech. Se litteraturlislen.

3

Frederick H. Cryer, Philip R. Davies, Nies Pe, ter Lemche, Thomas L. Thompson, Ehud Ben Zvi, og en lang række andre. Se litteraturlislen.

i Der lægges

her vægt på, at de to ord ,bjt,,0g

,dwd" er skrevel ud i€t uden ordelingstegn.

Frederick H. Cryer skriver i sin artike A,,Beldawd" Miscellany, al "the expression ...k by,ldwd ... cannol refer to a king of a,,house oi Da-

vid".. 5I

parantes bemærkel har And16 Lemaire

sden

ren alikel iBAB påvisl. at Jdt'y{ket "Davros hus , oqså (ar rekonslrueres \,4eshd-slelel

i

som blev

fundet 1868. Dette har

overset.

hidUlværet

I

I I


telens teks Af Jan

Moftensen, Arhus e to nye fragmenter har gjort

det muligl at fortsætte nogle af sætningerne tra det fØrste lragment. Desværre giver fragmenterne ingen steder den direkte lortsættelse af linierne i fragment A. I linie 5 mangler der dog kun et enkelt bogslav. De to nye fragmenter når heller ikke helt ud lilstelens kant. I linie 3 mangler der dog efter al sandsynlighed kun 6t bog-

stav. De indklammede ord er gætværk ud fra sammenhængen - eller ud lra parallelle udtryk lra andre inskriptioner og Det Gamle Testamente. Sproget er tydelig gammelaram€eisk. På nogle aJ datidens monumenter brugle skriverne en prik til at skille ordene ad - således også på Tel Dan stelen. Teksten er skrevet med "fønikiske" bogstaver, som i øvrigt er forløberne for både det hebræiske, græske og latinske (vores) alfabet. Man skrev

'1.

+1.^1^t29.,

!'7s'qqn'tz

\qltrqv+ a'do,,

t...1

ssgal

Kommentar er umuligt at afgøre, hvor mange linier der er gået forud lor den første bevarede linie, som kun består af tre bogstaver. lvlen da de første linier af fragmentet omhandler lorfatterens far, og da en sådan omtale af faderen narurligst befinder sig i indledningen før forfatterens udpensling af sine egne heltegerninger, antager Biran og Naveh, al vores linie 1 oprindeligt var linie 2

eller 3 af stelen.

Linie 1. De tre første bogstaver på

Fragment

Fragment Fragment

A:

uden understregning

81: understreget 82: fed skrift

2.

[...] min far gik op [mod ham da] han kæmpede ved [...]

3.

og.nin lader lagde sig. han gik lrlsrne fædrel. O-g-i0!gc!_af lls-l

4.

rael drog tidligere ind i min faders land. [Og] Hadad giorde mig til konge.

5. 6.

Og Hadad grk foran mrg [ogl Jqq-gthlll-fG [de] syv [...]

7.

vogne og tusinder af ryttere (eller heste)for. leg dræbte Jeholram søn af lAkab]

8. 9.

kongen af lsraelog [eg] dræbte [Ahaz]iahu søn al lehoram kon-l

'er af mit kongedømme, og jeg slog lhalv]lierds konlge4, som spænder tu[sinder af heste-]

ge af Davids Hus. 0g jeg gjorde lderes byer til ruiner og lagde]

10. deres land [øde...] 11. anden [...09 Jehu blev] '12. konge over lslrael...og jeg lagde en] I...1

fragment A er for lidt til at etablere nogen 6ntydig rekonstruktion. De to første bogstaver rnl kan rekonslrueres

'p;

Navehs tekst.

I...1

13. belejring mod

Det

fra hØjre mod venstre og bemærk, at man på dette tidspunkt kun brugte konsonanttegn på de semitiske sprog, heriblandt aramæisk. Læsningen at teksten og den foreslåede rekonstruktion følger Biran og

"(hanl sagde". Shmuel Ahituv, Ben Gurion Universitet og Emile Puech, Centre National de la Recherche Scientifique, går et skridt videre. De foreslår ud fra de tre bevarede bogstaver mr.' at rekonstruere således: lwjfmr. lnrjl: "eg Qrnri 539fls" (jf. l\4esha stelen, linie 6 (om Omris søn): "Hans søn efterfulgte ham, og også han sagde: 'jeg vil undertrykke l\4oab'"). Det er en mulig rekonstruk-

tion, men selvfølgelig gætterier. Fragment B1 har kun et enkelt ord (på dansk to:) "og (han) skar.,. Der kan muligvis være tale om udtrykket "at skære en pagt., (dvs. oprette en pagt) - eller også en voldelig handling af en eller anden art.

Linie 2. Efter udtrykket "kæmpede" på fragment B1 står bogstaverne b'og slumpen af et bogstav, som kan veere b ellet p/f . Det giver flere muligheder for rekonstruktion ifølge Biran/Naveh. F.eks. lbhltlhmh.b'btl - "[da] han

t-


kæmpede mod [min] far";

[bhltlhmh.b'blfi - "[da] han kæmpede ved Abel(-Bet-Ma'aka)"; eller [bhltlhmh.b'tlql - "[da] han kæmpede ved Aflekl". Byen Abel(-Bet-Ma'aka) lå meget tæt ved Dan. Afek lå øst for Genezaret sø. og det var bl.a. her kong Akab slog aramæerkongen BenHadad, ifølge 1 Kong 20,1 -21 .

Linie 3. "han lagde sig, han gik til sine [tædre]" - dvs. "han blev syg og døde". lfragment 81 ser udtrykkel "kongen af lsrael", m/kl[s]r /, ud til at være skrevet ud i 6t. Der er dog et mellemrum mellem rnlk ogl som er stort nok til en prik. Så måske har skriveren blot glemt at sætte sin prik her.

Linie 4. "Hadad" er den aramæiske torden- og regngud - som svarer til den kana'anæiske gud Ba'al. "Hadad" indgik i en del af de aramæiske kongenavne: f.eks. Ben-Hadad ("Søn af Hadad") og Hadad-ezer ("Hadad hjælper.,).1 Biran og Naveh antyder, at udtryksmåden "Hadad gjorde mig til konge" kunne indikere, at stelens lorfatter ikke var den legitime lronlØlger. Linie 5-6. "Hadad gik foran mig" dvs. ,skaffede sejr" (lf. f.eks.5 Mos 1 ,30: .Herren jeres Gud, som går for an

jer, vtl selv fØre krig for jer"). Ud-

trykket "jeg gik ud" anvendes ofle i betydningen "gik ud til krig". q"lonstruktionen af fragment Bl er usikker her: "ud lra" hvilke "syv"? Biran og Naveh foreslår, at der kan have stået et eller andet ord med betydningen

"distrikter". Linie 6. "spænder for., - dvs "råder over". De slagne kongers styrke understreger sejrenes størrelse. Tallet 70 skal næppe tages bogstaveligt. Det anvendes ofte som "luldstændighedens tal" og udtrykker snarere, at han slog "alle" de ljendtlige konger.

Linie 7. "Tusinder" - Biran og Naveh oversatte ideres første artikel 7t med totusind, idet de opfattede formen som en duars ("tolal"). Der er dog snarere tale om en "flertal konstruktus" af'lf, som bruges lil at angive et uspecifice-

ret stort antal. rkb kan betyde både

"heste" og "ryttere". Fragment 82 bidrager kun med 4 bogstaver til denne linie. Men de er til gengæld yderst vigtige. Linie 8 fortsætter med "kongen af lsrael...., så man kunne forvente denne konges navn ilinie 7. Med det in mente kan de manglende bogstaver i sætningen føjes ind med stor sikkerhed. 82 har bogstaverne rm.br. De sidste to, br t udtalt "bar.,), betyder "søn (afl", så rm må være de sidste to konsonanter i kongenavnet. Her er vi så heldige, at der kun er en kandidat: Joram (eller Jehoram), søn af Akab og hermed er også ordet efter "bar" indlysende: "Akab". Med parallel til linie I er det naturligt at læse: Ueg dræbte Jeholram..." Linie 8-9. Fragment 82 bidrager med fem bogstaver til denne linie (heraf de fire kun delvist - men tydelige nok). Bogstaverne erlhw.br gen udtrykket "bar", "søn (af)". 1 1;n;" n har vi det sidste bogstav iordet "konge" ([m4k) og derefter.Davids hus" (den dynastiske betegnelse lor Juda rige).lhw må altså være de sidste tre konsonanter i en judæisk konges navn. For denne tidsperiode kan der kun være tale om 6n: Ahazjah(u), søn af Joram (ikke identjsk med ovennævnte). Netop Akazja (som vi kalder ham på dansk) af Juda var allieret med Joram af lsrael mod aramæerne, jf . 2 Kong 8,25-29 I

.

Linie 9-10. "Og jeg glorde [deres byer til ruiner og lagdel deres land [øde ...1". Rekonstruktionen fØlger typiske udtryk lra lignende inskriptioner.

Linie 11-12. Linie 12: "[blev] konge over lslrael]. fordrer et kongenavn i slutningen af linie 1 1. Med Jorams dØd i Iinie 7 bliver hans banemand og efterfølger, Jehu, en sandsynlig kandidat (2 Kong 9-10).

Noter: Sam 8,3; 1 Kong 15,18; 20,1; 2 Kong 13,3, samt "Adad'idri af Damaskus. fra de assyriske analer, "Barhadad.- stelen og Zakirstelen: "Barhadad bar Hazael".

'Jf.2

I

Profile for bibelskarkaeologi

Tel1995-3  

Tel1995-3  

Profile for hojer88
Advertisement