Page 1

Artikel 1: toepasselijkheid 1.

2.

3.

Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: de ‘Algemene Voorwaarden’) gelden voor Felix Logistics en voor haar dochterondernemingen, alle hierna in de Algemene Voorwaarden gezamenlijk aangeduid als ‘Felix Logistics’. Tenzij van tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing op alle door Felix Logistics afgegeven offertes en/of opdrachtbevestigingen alsmede op alle overeenkomsten met Felix Logistics alsmede op alle werkzaamheden die een andere dochteronderneming uitvoert. Door het geven van een opdracht aan Felix Logistics gaat de opdrachtgever akkoord met toepasselijkheid van deze voorwaarden. Wanneer Felix Logistics in een voorkomend geval geen beroep doet op hetgeen in de Algemene Voorwaarden is bepaald, betekent dit niet dat Felix Logistics daarmee afstand heeft gedaan van haar recht om zich in andere gevallen wel op het bepaalde in de Algemene Voorwaarden te beroepen.

ontvreemding/braak/brand, uitvallen van faciliteiten (zoals water en energie), natuurevenementen, tunnelblokkades en het niet varen van ferry’s, ongeacht de wijze van ontstaan en waar deze hebben plaats gehad.

Artikel 4: betalingscondities en overige condities 1.

De opdrachtgever van het transport blijft aansprakelijk voor alle overheidsheffingen die in het land van invoer moeten worden afgedragen.

2.

Wanneer zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen in de kostprijsfactoren voordoen, is Felix Logistics gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Felix Logistics zal de opdrachtgever van eventuele prijsverhogingen schriftelijk op de hoogte stellen.

3.

Van toepassing zijn de TLN algemene betalingsvoorwaarden. Betaling van onze facturen dient plaats te vinden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Felix Logistics gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen.

4.

Bij gebreke van een schriftelijke reclamatie uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum, geldt als vaststelling ex art. 7:900 BW dat u met de inhoud daarvan akkoord bent.

3.

Wanneer bij of ten gevolge van het lossen van de goederen op enigerlei wijze schade, anders dan schade aan of verlies van de goederen zelf, wordt toegebracht aan zaken van de opdrachtgever, contractpartij en/of derden dan wel vermogensschade ontstaat bij die opdrachtgever, contractpartij en/of derden, is Felix Logistics niet aansprakelijk voor dergelijke schade, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van het bestuur of de bedrijfsleiding van Felix Logistics. (Vermogens)schade omvat tevens schade veroorzaakt door dood of letsel.

4.

De aansprakelijkheid van Felix Logistics is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van het bestuur of de bedrijfsleiding van Felix Logistics, te allen tijde en in alle gevallen beperkt tot ten hoogste € 1.000.000,- per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.

Artikel 6: verpakking en markering 1.

Artikel 2: aansprakelijkheid voor kosten 1.

De opdrachtgever blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor voldoening van de facturen van Felix Logistics. Indien op verzoek van de opdrachtgever de kosten in rekening gebracht dienen te worden aan diegene, die volgens de leveringscondities gehouden is deze te voldoen, gebeurt dat voor rekening en risico van de opdrachtgever, met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde.

Artikel 3: door Felix Logistics gehanteerde branchevoorwaarden en/of condities

5.

Indien de opdrachtgever de prijs niet binnen de in lid 3 genoemde betalingstermijn heeft voldaan aan Felix Logistics, zal de opdrachtgever in verzuim zijn gekomen zonder dat daarvoor enige voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is.

6.

Zichtbare schade aan een zending, veroorzaakt door het transport, dient binnen 24 uur na ontvangst van de zending schriftelijk aan Felix Logistics te zijn gemeld, op straffe van verval van enige klachtrecht en/of schadevergoeding, onverminderd overige aansprakelijkheidsbeperkingen.

7.

Indien een zending bij de eerste aflevering niet afgeleverd kan worden, wordt de tweede aflevering ook in rekening gebracht, indien niet anderszins schriftelijk bepaald.

Bij nationaal vervoer over de weg: de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam;

8.

Als Felix Logistics, na overschrijding van de betalingstermijn, overgaat tot incasso van haar vordering, dan zijn de volledige daarmee gemoeide (buiten-)gerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever.

b.

Op internationaal vervoer: het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR), en aanvullend daarop voornoemde AVC;

9.

Het niet verstrekken van afgetekende vrachtbrieven, om welke reden dan ook, zal niet leiden tot vertraging, uitstel of niet voldoen van de vorderingen. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot opschorting of verrekening van betalingsverplichtingen jegens Felix Logistics.

c.

De TLN algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage, laatste versie.

2.

Voor zover enige bepaling van voornoemde algemene branchevoorwaarden en/of –condities strijdig zou zijn met een bepaling van de Algemene Voorwaarden, gaat deze bepaling van de Algemene Voorwaarden voor, uitgezonderd de bepalingen van de branchevoorwaarden en/of -condities betreffende de aansprakelijkheid van Felix Logistics die voorrang hebben op de bepalingen betreffende aansprakelijkheid van artikel 5 van de Algemene Voorwaarden met dien verstande dat wanneer Felix Logistics op grond van deze branchevoorwaarden en/of –condities aansprakelijk zou zijn voor een bedrag hoger dan € 1.000.000.-, de aansprakelijk van Felix Logistics in alle gevallen, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van het bestuur of bedrijfsleiding van Felix Logistics, toch beperkt is tot dat bedrag van € 1.000.000.- per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.

1.

Naast de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing de laatste versies van de navolgende algemene branchevoorwaarden en/of condities:

a.

Pagina 1 van 2

Algemene voorwaarden van Felix Logistics

Artikel 7: ADR goederen 1.

2.

Ten aanzien van de activiteiten waarop de in artikel 3 genoemde branchevoorwaarden en/of –condities van toepassing zijn, wordt de aansprakelijkheid van Felix Logistics met inachtneming van hetgeen in art. 3 lid 2 van de Algemene Voorwaarden is vermeld, door die branchevoorwaarden en/of –condities bepaald. Indien echter de (omvang van de) aansprakelijkheid in enig geval niet is bepaald, geldt dat Felix Logistics, onder voorbehoud van art. 5 lid 3, niet aansprakelijk is voor enige schade tenzij de opdrachtgever of contractpartij bewijst dat de schade is ontstaan door een krachtens de wet aan Felix Logistics toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever of contractpartij.

Indien de opdrachtgever gevaarlijke stoffen ter vervoer aanbiedt dienen deze aan de wettelijke gestelde eisen te voldoen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste etikettering, goedgekeurde verpakking, het vervoersdocument en de afzenderverklaring. De goederen dienen deugdelijk op pallets verpakt en vastgezet te worden. ADR goederen dienen altijd gepalletiseerd te worden aangeboden. Indien de zending een gevaarlijke stof betreft, dient van de betreffende stof het UN-nummer en de stofnaam aan Felix Logistics bekend gemaakt te worden.

Artikel 8: uitvoering van de opdracht door Felix Logistics 1.

Felix Logistics is gerechtigd alternatieven te benutten en/of een andere dochteronderneming en/of derden in te schakelen indien dit noodzakelijk is voor de juiste en tijdige vervulling van de aan haar gegeven opdrachten, zulks al dan niet met voorafgaande toestemming van de opdrachtgever. De opdrachtgever is gehouden alle medewerking te verlenen aan Felix Logistics opdat Felix Logistics op juiste wijze haar verplichtingen jegens de opdrachtgever kan nakomen.

2.

Indien de opdrachtgever, bij een beroep van Felix Logistics op het bepaalde in artikel 8 lid 1, geen medewerking verleent, dan wel het Felix Logistics anderszins bemoeilijkt dan wel onmogelijk maakt om haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen, is Felix Logistics niet aansprakelijk voor enigerlei schade, ongeacht de aard en/of het ontstaan daarvan.

Artikel 5: aansprakelijkheid 1.

Aangeboden goederen dienen goed verpakt en voorzien te zijn van duidelijke gegevens per verpakkingseenheid omtrent product, volledige adressering van ontvanger en afzender, symbolen die de behandeling aangeven, etc. Eventuele oude informatie dient te worden verwijderd, dan wel onleesbaar te zijn gemaakt. Opdrachtgever vrijwaart Felix Logistics voor alle mogelijke (gevolg-)schade die ten gevolge van ondeugdelijke verpakking ontstaat.

Felix Logistics zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van niet of niet-tijdige nakoming van haar verplichtingen tengevolge van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan, maar dit is niet uitsluitend gelimiteerd tot: oorlog/oproer/sabotage, overheidsmaatregelen (nationaal of internationaal), arbeidsonrust (in de meest brede zin), Versie: 1.2010

Laatste versie van de algemene voorwaarden zijn altijd van toepassing


Artikel 9: europallets (ladingdrager) 1.

Het ruilen van europallets geschiedt in basis op het moment van afhaling van de goederen. De verantwoordelijkheid ten aanzien van de kwaliteit van de geleverde europallets ligt volledig bij de opdrachtgever. Indien de ontvanger op basis van de kwaliteit van de pallets deze niet wenst te ruilen, dan worden de kosten hiervan tegen de op dat moment geldende marktprijs aan de opdrachtgever belast. Met betrekking tot het leveren van ruilemballage bij de ontvanger van de goederen geldt dat uitsluitend op het moment van aanlevering ook de aangeboden ruilemballage wordt omgeruild. Expliciet wordt vermeld dat dit het enige moment is, waarop de aangeboden europallets worden geruild. Indien men, op voornoemd moment, om welke reden dan ook, niet in staat is om genoemde ladingdrager tegen de gewenste kwaliteit om te ruilen, vervalt de verplichting van Felix Logistics jegens haar opdrachtgever om europallets om te ruilen. In dat geval is Felix Logistics niet financieel aansprakelijk voor het eventuele verlies. Indien nodig en/of gewenst, zal Felix Logistics tegen betaling van de vrachtkosten, de op een eerder moment geleverde europallets afhalen.

Artikel 10: ontbinding 1.

Indien de opdrachtgever of contractpartij nalatig is en blijft enige op hem rustende verplichting jegens Felix Logistics na te komen of in geval van faillissement, surseance van betaling of liquidatie, heeft Felix Logistics het recht om naar haar keuze de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, onverminderd haar recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11: elektronische berichten 1.

Indien gegevens, waaronder die met betrekking tot de vrachtbrief, langs elektronische weg worden uitgewisseld, zullen partijen in geval van onderlinge geschillen de toelaatbaarheid van elektronische berichten als bewijsmiddel niet betwisten.

2.

Elektronische berichten hebben dezelfde bewijskracht als geschriften, tenzij deze berichten niet op het tussen partijen overeenkomen formaat en niveau van beveiliging alsmede niet op de overeengekomen wijze zijn verzonden, opgeslagen en geregistreerd.

Artikel 12: rechtsbetrekking 1.

Op alle rechtsbetrekkingen van Felix Logistics is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13: taal 1.

Deze Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse taal en Engelse taal gesteld; bij enig verschil van inhoud of strekking prevaleert de Nederlandse tekst.

Adres:

Pagina 2 van 2

Felix Logistics Passementmakersdreef 32 6216 SE MAASTRICHT The Netherlands

Algemene voorwaarden van Felix Logistics

Versie: 1.2010

Laatste versie van de algemene voorwaarden zijn altijd van toepassing

Algemene Voorwaarden  
Algemene Voorwaarden  

Algemene Voorwaarden Felix Logistics

Advertisement