Page 1

โฮ๊ะ น�ำเที่ยว

16

เที่ยววัดโพธิ์ไป กับไกด์วอเรน

เล่ม 8

Don’t w

โฮ๊ะ แมกกาซีน • ปีที่ 1 กรกฎาคม 2556 • ครบรส โฮ๊ะสไตล์

Go Get

ait...

It!!

O-pavee

โฮ๊ะ ซิง่

28

ประมวลภาพ บรรยากาศงาน Bangkok International Auto Salon 2013

ฟรี


วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา วันอาสาฬหบูชา เป็นวันส�ำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 8 ใน สมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์ส�ำคัญเกิดขึ้น 4 ประการ ดังต่อไปนี้ 1. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 รูป ที่ป่าอิสิ ปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสี 2. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงได้พระสาวกองค์แรก คือ ท่านโกญฑัญญะ ได้บรรลุธรรมเป็นพระ โสดาบันองค์แรก 3. เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรก คือ พระอัญญาโกญฑัญญะ ภายหลังจากที่ได้บรรลุธรรม เป็นพระโสดาบันแล้ว ก็ได้ทลู ขออุปสมบท พระพุทธองค์ทรงประทานการอุปสมบท ยกขึน้ เป็นพระภิกษุรปู แรกในพระพุทธศาสนา 4. เป็นวันเกิดขึ้นของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นครั้งแรก โดยเฉพาะ อย่างยิ่งเมื่อมีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรม ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระพุทธ องค์ก็ครบถ้วนบริบูรณ์ คือ มิใช่เพียงแค่ตรัสรู้ธรรมเพียงพระองค์เดียวอย่างพระปัจเจกพุทธเจ้า

ความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชา หลังจากพระศาสดาตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน 6 แล้วทรงเสวยวิมุตติสุข คือ ความสุขจากการหลุดพ้นเป็นเวลา 7 สัปดาห์ หลังจากนั้นทรง พระปริวิตกว่า ธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นี้ลึกซึ้งมาก หมู่สัตว์ที่ยังมีกิเลสหนายากที่จะรู้เห็นตามได้ ท้าวสหัมบดีพรหมทรงทราบความปริวิตกของ พระองค์ จึงมาทูลอาราธนาให้พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรม เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยพระมหากรุณาในหมู่สัตว์ผู้ยังเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพสาม จึงทรงตรวจดูหมู่สัตว์ด้วยพุทธจักษุ ทรงเห็นหมู่สัตว์ที่มีกิเลสน้อยก็มี มีกิเลสมากก็มี มีอินทรีย์แก่กล้าก็มี มีอินทรีย์อ่อนก็มี ที่สอนง่ายก็มี สอนยากก็มี เหมือนดอกบัวที่เกิดและ เจริญเติบโตในน�้ำ บางพวกก็อยู่ในน�้ำลึก บางพวกก็อยู่เสมอน�้ำ บางพวกก็พ้นจากน�้ำแล้ว คือ บางจ�ำพวกยังไม่พร้อมที่จะบาน บางจ�ำพวกก็ พร้อมที่จะบาน เช่นเดียวกันกับหมู่สัตว์ที่พอสอนได้ก็มีอยู่ จึงทรงรับอาราธนาของท้าวสหัมบดีพรหม เมื่อท้าวสหัมบดีพรหมกลับไปสู่พรหมโลกแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงด�ำริว่า “เราจะแสดงธรรมแก่ใครก่อน ใครจะพึงรู้ทั่วถึงธรรม นี้ได้เร็ว” ทรงด�ำริต่อว่า “อาฬารดาบสและอุทกดาบส เป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลม มีกิเลสเบาบางมานาน หากได้ฟังธรรมก็จะพึงรู้ทั่วถึงธรรมได้ เร็ว เราควรแสดงธรรมแก่ท่านทั้งสองก่อน” เทวดาตนหนึ่งทราบพระด�ำริของพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงอันตรธานจากวิมานมากราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ดาบสทั้งสองนั้นได้สิ้น ชีวิตแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูก็ทรงทราบว่า ดาบสทั้งสองนั้นสิ้นชีพแล้ว จึงทรงด�ำริว่า “พระดาบสทั้งสองเป็นผู้ประสบความเสื่อม อย่างใหญ่แล้ว เพราะถ้าเขาได้ฟงั ธรรมก็จะพึงรูไ้ ด้ตลอดทัง้ หมดโดยฉับพลัน” ครัน้ แล้ว จึงทรงด�ำริถงึ ปัญจวัคคียท์ งั้ 5 ผูม้ อี ปุ การะแก่พระองค์ มาก ได้ตามมาอุปัฏฐากเมื่อครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้ จึงเสด็จไปโปรด ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ปัญจวัคคียท์ งั้ 5 ได้เห็นพระผูม้ พี ระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกล  จึงได้นดั หมายกันและกันว่า “ท่านทัง้ หลาย พระสมณโคดมนีเ้ ป็นผูม้ กั มาก คลายความเพียร เวียนมาเพื่อความเป็นคนมักมาก ก�ำลังเสด็จมา พวกเราไม่พึงอภิวาท ไม่พึงลุกขึ้นต้อนรับพระองค์ ไม่พึงรับบาตร จีวร ของพระองค์ เพียงแต่วางอาสนะไว้ก็พอ ถ้าพระองค์ปรารถนาก็จะประทับนั่ง” ครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปถึง ด้วยพุทธานุภาพจึงท�ำให้เหล่าปัญจวัคคีย์นั้นไม่ตั้งอยู่ในกติกาของตน ต่างลุกขึ้นต้อนรับพระผู้ มีพระภาคเจ้า รูปหนึ่งรับบาตร จีวร ของพระผู้มีพระภาคเจ้า รูปหนึ่งปูอาสนะ รูปหนึ่งจัดหาน�้ำล้างพระบาท รูปหนึ่งวางตั่งรองพระบาท รูป หนึ่งน�ำกระเบื้องเช็ดพระบาทเข้าไปถวาย พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งบนอาสนะที่ปัญจวัคคีย์จัดถวาย แล้วทรงล้างพระบาท หลังจากดูแล ต้อนรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว พวกปัญจวัคคีย์ได้เรียกพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยระบุพระนาม และใช้ค�ำว่า “อาวุโส”

เมือ่ พวกปัญจวัคคียก์ ล่าวอย่างนัน้ แล้ว พระผูม้ พี ระภาคเจ้าได้ตรัสห้ามเหล่าปัญจวัคคียว์ า่ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธออย่าเรียกตถาคตโดยระบุชื่อ และอย่าใช้ค�ำว่า อาวุโส ดู ก่อนท่านทั้งหลาย ตถาคตเป็นอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบแล้ว พวกท่านจงเงี่ยโสตสดับ เรา ได้บรรลุอมตธรรมแล้ว เราจะสั่งสอน จะแสดงธรรม พวกท่านปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนแล้ว ไม่ช้าก็จะท�ำให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยม อันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์” เมือ่ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าตรัสอย่างนีแ้ ล้ว เหล่าปัญจวัคคียไ์ ด้ทลู ค้านพระผูม้ พี ระภาคเจ้า ว่า “อาวุโสโคดม ทีผ่ า่ นมานัน้ ท่านได้บำ� เพ็ญทุกรกิรยิ าอย่างยิง่ ยวด แต่กย็ งั ไม่อาจบรรลุธรรม อันประเสริฐ ก็บัดนี้ท่านเป็นผู้มักมาก คลายความเพียร เวียนมาเพื่อความเป็นคนมักมาก ไฉนจะบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เล่า” เมื่อพวกปัญจวัคคีย์กราบทูลอย่างนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย ตถาคตไม่ใช่เป็นคนมักมาก ไม่ได้เป็นคนคลายความเพียร ไม่ได้ เวียนมาเพื่อความเป็นคนมักมาก ดูก่อนท่านทั้งหลาย ตถาคตเป็นอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ พวกท่านจงเงี่ยโสตสดับ เราได้บรรลุอมตธรรมแล้ว เราจะสั่งสอน จะแสดงธรรม พวกท่าน ปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนแล้ว ไม่ช้าก็จะท�ำให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยม อันเป็นที่สุดแห่ง พรหมจรรย์” พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเช่นนี้ถึง 3 ครั้ง แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสต่อ ไปอีกว่า “ดูก่อนท่านทั้งหลาย ถ้อยค�ำเช่นนี้เราไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อน เราเพิ่งพูดในบัดนี้ เท่านั้น” พวกปัญจวัคคีย์ เมื่อได้ฟังถ้อยค�ำยืนยันอย่างหนักแน่น จึงยินยอมเชื่อฟังและตั้งใจฟัง พระธรรมเทศนาทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคเจ้าทรงแสดง พระผูม้ พี ระภาคเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ ปัญจวัคคีย์ ตรัสถึงข้อปฏิบัติ 2 อย่างที่บรรพชิตไม่พึงปฏิบัติ ได้แก่ 1. การประกอบตนให้พัวพันด้วยกามสุขในกามทั้งหลาย เป็นธรรมอันเลว เป็นของชาว บ้าน เป็นของปุถุชน ไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 2. การทรมานตนเองให้ล�ำบาก สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วย ประโยชน์ และทรงยกย่องทางสายกลาง คือ ข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่ง ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ 8 และ อริยสัจ 4 จบพระธรรมเทศนา ท่านอัญญาโกณฑัญญะ ได้ดวงตา เห็นธรรม บรรลุโสดาปัตติผล เข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน ด้วยเหตุนี้เอง พระรัตนตรัยจึงได้ บังเกิดขึ้นครบถ้วนเป็นครั้งแรก เมือ่ พระพุทธองค์ทรงประกาศธรรมจักรให้เป็นไปแล้ว บรรดาเทวดาทัว่ ทุกชัน้ ฟ้าก็บนั ลือ เสียง ตั้งแต่ภุมมเทวาไปจนถึงชั้นพรหมโลกต่างชื่นชมอนุโมทนา ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุได้ไหว สะเทือนสะท้าน ทั้งแสงสว่างอันยิ่งใหญ่หาประมาณมิได้ก็สว่างรุ่งเรืองไปทั่ว เพราะอานุภาพ ของเหล่าเทวดา เมื่อเราได้ทราบประวัติความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชาแล้ว พวกเราชาวพุทธทุกคนจึง ควรท�ำจิตให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัย และตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัย ภายในโดยเร็ว ประเพณีนิยมในวันอาสาฬหบูชา 

ธรรมเนียมปฏิบัติในวันอาสาฬหบูชา จากความส�ำคัญของวันอาสาฬหบูชาข้างต้นนี้ ท�ำให้ปู่ย่าตายายท่านจับหลักได้ว่า การ เรียนสรรพวิชาใดๆ ก็ตาม ผู้ที่จะแตกฉานลึกซึ้งในความรู้นั้นได้ มีความจ�ำเป็นต้องศึกษา แม่บทให้แตกฉานก่อน เช่น ถ้าเป็นวิชาค�ำนวณในทางโลกต้องใช้สูตรคูณเป็นแม่บท ในทาง ธรรมก็เช่นเดียวกัน การทีจ่ ะศึกษาธรรมะให้แตกฉาน ต้องศึกษาธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเป็น แม่บททางธรรม ปู่ย่าตายายท่านจับหลักตรงนี้ได้ เมื่อถึงวันอาสาฬหบูชา ท่านจึงขวนขวายไปวัดเพื่อฟัง พระธรรมเทศนาเรื่องธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อเป็นการทบทวนแม่บทธรรมะทั้งหมดใน พระพุทธศาสนาให้เข้าใจและซาบซึ้งยิ่งขึ้น ข้อคิดที่ได้จากตรงนี้คือ ไม่ว่าเราจะท�ำอะไรก็ตาม ทั้งที่เป็นประโยชน์ส่วนตัว และ ประโยชน์ของหมู่คณะ ทั้งหมู่คณะเล็ก เช่น ครอบครัว และหมู่คณะใหญ่ คือประเทศชาติ จะต้องมีหลักการที่ชัดเจน มีแม่บทที่ชัดเจน ที่ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติตาม และหลักการนั้น จะต้องสอดคล้องกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาด้วย อีกทั้งต้องถูกน�ำมาประพฤติปฏิบัติ จนกระทัง่ หลักการทีด่ เี หล่านัน้ กลายเป็นนิสยั ประจ�ำตัว นิสยั ประจ�ำชาติ จึงจะส่งผลให้ตนเอง หมู่คณะ และประเทศชาติเจริญขึ้น และสงบสุขอย่างยั่งยืน ในวันอาสาฬหบูชานี้ ชาวพุทธควรถือเป็นหน้าทีอ่ นั ส�ำคัญยิง่ ทีจ่ ะพึงประกอบการบูชาทัง้ ส่วนอามิสบูชา และปฏิบัติบูชา โดยเฉพาะการปฏิบัติบูชานั้น ควรปฏิบัติตนตามหลักธรรม ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อันได้แก่ มัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติสายกลาง คือ อริยมรรค 8 กล่าว โดยสรุปก็คือ ควรปฏิบัติตนให้มีศีล สมาธิ ปัญญา เมื่อปฏิบัติได้ดังนี้ ชื่อว่าได้บูชา พระพุทธองค์ ด้วยการบูชาอย่างยิ่ง


วันเข้าพรรษา

โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฺ ฒ (M.D.; Ph.D) ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

เข้าพรรษาอย่างเข้าใจ ท�ำไมถึงต้องมีวันเข้าพรรษา?

จะจาริกไปยังทีต่ า่ ง ๆ บ้าง พอท่านอยูป่ ระจ�ำที่ ลูกศิษย์ลกู หาทีต่ อ้ งการ ประเพณีเข้าพรรษาเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาล แรก ๆ ยังไม่มี ศึกษาหาความรู้จากท่าน ก็มั่นใจได้ว่า ถ้าบวชช่วง 3 เดือนนี้ ได้อยู่ ประเพณีนี้ ตอนหน้าฝน ชาวนาเขาท�ำนากัน เวลาพระเดินก็ไปเหยียบ กับพระอาจารย์แน่ ๆ ถ้านอกพรรษาบางทีพระอาจารย์ไม่อยู่ เพราะ โดนข้าวกล้าบ้าง เหยียบแมลงตายโดยไม่รู้ตัวบ้าง จนชาวบ้านเขาติ ฉะนั้นต้องรีบมาบวชและรีบมาศึกษาพระธรรมวินัยกับท่าน จึงเกิด เตียน ต่อมามีคนไปกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์จึงทรง ประเพณีการบวชเข้าพรรษา 3 เดือนขึ้นมา บัญญัติให้มีการจ�ำพรรษา ในช่วงหน้าฝน 3 เดือน คือ ตั้งแต่วันแรม 1 ค�่ำ เดือน 8 (ประมาณกลาง ๆ เดือนกรกฎาคม เร็วบ้างช้าบ้างต่าง บวชในพรรษากับบวชนอกพรรษาต่างกันไหม? กันไปตามจันทรคติ) จนถึงวันขึ้น 15ค�่ำ เดือน 11 เวลา ช่วง 3 เดือน การบวชไม่ต่างกัน ความแตกต่างอยู่ที่นอกพรรษาเราอาจจะบวช นี้ พระภิกษุสงฆ์จะอยู่อาวาสเดียวตลอด 3 เดือน ไม่จาริกไปในที่ต่าง คนเดียว ไม่ได้บวชเป็นหมู่คณะ ถ้าเป็นอย่างนั้นจะศึกษาพระธรรม ๆ ประเพณีเข้าพรรษาจึงเกิดขึน้ มาตัง้ แต่บดั นัน้ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบนั วินยั ก็ไม่คอ่ ยเต็มที่ เหมือนนักเรียนทีช่ นั้ เรียนไม่สมบูรณ์ ขณะเดียวกัน อาจารย์กอ็ ยูบ่ า้ งไม่อยูบ่ า้ ง เพราะอาจจะต้องจาริกไปโปรดญาติโยมใน ที่ต่าง ๆ แต่ถ้าบวชในพรรษามีข้อดีถึง 2 อย่าง คือ ประเพณีหล่อเทียนพรรษาเกิดขึ้นอย่างไร? 1. ในแง่ของนักเรียน ส่วนใหญ่นยิ มบวชเข้าพรรษา บวชทีหนึง่ ที่พระท่านอยู่ประจ�ำที่ ถามว่าอยู่เพื่ออะไร ก็อยู่เพื่อบ�ำเพ็ญสมณ ธรรม ทั้งการปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธิ และการศึกษาความรู้ในพระ เป็นกลุม่ เป็นก้อน เช่น 5 รูป 10 รูป 20 รูป ทีว่ ดั ใหญ่ ๆ บางวัดบวช ไตรปิฎก ในสมัยก่อนกลางคืนต้องอาศัยแสงสว่างจากแสงเทียนเพราะ กันนับ 100 รูป ก็มี เพราะฉะนัน้ ชัน้ เรียนหรือนักเรียนก็จะเป็นปึกแผ่น 2. ในแง่ของอาจารย์ ช่วงเข้าพรรษาอาจารย์ไม่ไปไหนแน่ ต้องอยู่ ยังไม่มไี ฟฟ้า แต่เทียนเล่มเล็กนอกจากมีความสว่างน้อยแล้ว จุดได้ไม่ นานก็หมดเล่ม เพราะฉะนั้น เขาก็เลยหล่อเทียนเข้าพรรษาแท่งใหญ่ๆ ตลอด 3 เดือน เพราะฉะนั้นก็พร้อมที่จะให้ความรู้นักเรียนได้เต็มที่ ผู้ ขึน้ มา เพือ่ ให้พระภิกษุสงฆ์ได้อาศัยความสว่างจากเทียนพรรษาในการ ทีบ่ วชในช่วงเข้าพรรษาจึงได้ศกึ ษาพระธรรมวินยั ทัง้ ปริยตั ิ ปฏิบตั ิ ได้ เต็มที่เป็นพิเศษมากกว่าคนที่บวชช่วงอื่น ๆ ศึกษาพระธรรมวินัยตลอด 3 เดือน

เรื่องนี้ถ้าเราเข้าใจวัตถุประสงค์และที่มาที่ไปของประเพณี เราจะ ท�ำได้ถูกต้อง สมัยโบราณไม่มีไฟฟ้า ต้องอาศัยแสงเทียนในการศึกษา พระธรรมวินัย จึงมีการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา และ อะไรก็ตามที่ถวายแด่พระรัตนตรัย ท่านจะท�ำกันสุดฝีมือ เทียนที่หล่อ จึงไม่ใช่เทียนธรรมดา แต่แกะสลักลวดลายอย่างสุดฝีมือ ถือเป็นการ แสดงความเคารพพระรัตนตรัย โบราณถือว่ายิ่งท�ำด้วยความตั้งใจ เจตนาบริสทุ ธิ์ มีศรัทธาอย่างแรงกล้าเต็มเปีย่ ม บุญยิง่ มหาศาล สังเกต ดูจะเห็นว่า ศูนย์รวมของศิลปวัฒนธรรมทั้งหลายจะอยู่ที่วัด เพราะ เวลาสร้างบ้านตัวเองเอาแค่พออยู่ได้ แต่สร้างโบสถ์ สร้างศาลา สร้าง วิหาร ท�ำจนสุดฝีมือ มีฝีมือเท่าไรทุ่มไปจนสุด ทุ่มทั้งชีวิต กลายเป็น ตัวดึงให้ศิลปวัฒนธรรมของประเทศสูงไปด้วย เพราะคนโบราณจะมี ความศรัทธาเลื่อมใสมาก ท�ำเต็มที่ ในยุคปัจจุบนั ในเมือ่ มีไฟฟ้าแล้วจะศึกษาพระธรรมวินยั ก็เปิดไฟ ได้ ไม่ต้องจุดเทียน ประเพณีการถวายเทียนจึงเป็นแค่ประเพณีเฉย ๆ ส่วนใหญ่ไม่คอ่ ยได้จดุ ด้วยซ�ำ้ ไป พอรูอ้ ย่างนีเ้ ราถวายหลอดไฟได้ไหม ค�ำตอบคือได้เหมือนกัน เพราะถวายในสิ่งที่พระท่านได้ใช้ประโยชน์ บางทีถ้ามีคนถวายหลอดไฟมากแล้ว เราจะถวายเป็นปัจจัยให้ท่านไป ซื้อต�ำรับต�ำรา เพื่อความสะดวกในการศึกษาพระธรรมวินัยก็ได้ หรือ บางทีท่านจะต้องเดินทางไปส�ำนักเรียน อาจจะต้องมีค่ารถบ้าง เราก็ ถวายการอุปถัมภ์เป็นค่ารถ ค่าอะไรต่าง ๆ อันนี้ก็เป็นประโยชน์ พูด วันเข้าพรรษาในสมัยพุทธกาลต่างจากปัจจุบนั อย่างไรบ้าง? ปกติ ใ นเวลาที่ เ ข้ า พรรษาจะมี ก ารถวายเที ย น แต่ ใ น ง่าย ๆ ให้ดทู เี่ ป้าหมายหลักว่า ท�ำเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการศึกษา โดยสาระหลัก ๆ ก็คล้าย ๆ กัน คือเป็นช่วงเวลาที่พระภิกษุสงฆ์ ปัจจุบน ั มีการถวายหลอดไฟฟ้าแทน ไม่ทราบว่าต่างกันหรือ พระธรรมวินัยของท่าน อยูป่ ระจ�ำที่ ท�ำให้ทา่ นได้ศกึ ษาพระธรรมวินยั เพราะปกติพระเถระท่าน เปล่า ได้บุญต่างกันแค่ไหน?

ในช่วงเข้าพรรษาควรจะปฏิบตั ติ นอย่างไร? มีบางคนตัง้ ใจ ท�ำความดี อย่างเช่น งดเหล้า งดบุหรี่ ถือว่าเป็นแนวทาง ที่ดีหรือเปล่า?

ดีมาก สมัยโบราณคนนิยมบวชช่วงเข้าพรรษา เพราะพระอาจารย์ ก็อยู่ประจ�ำที่ บวชแล้วมีครูบาอาจารย์สั่งสอนอบรมแน่ ๆ ท�ำให้วัดมี พระอยู่จ�ำวัดมากที่สุดในช่วงเข้าพรรษา นอกพรรษามีพระ 3-5 รูป ในพรรษามีตั้ง 10 -20 รูป ชาวบ้านก็นิยมไปท�ำบุญกัน ในวัดก็จะเกิด กิจกรรมที่คึกคัก ชาวบ้านบางคนมีลูกหลานไปบวช พ่อ แม่ ญาติพี่ น้องก็ต้องไปวัด บางคนก็มีสามีไปบวช บางคนมีพ่อไปบวช ก็เลยไป ท�ำบุญกันทัง้ ครอบครัว เมือ่ มีญาติไปบวช ไปศึกษาพระธรรมวินยั และ คนในครอบครัวก็ไปท�ำบุญกันอย่างนีแ้ ล้ว เราอยูข่ า้ งนอกจะไปกินเหล้า ได้อย่างไร อย่างคนที่มีลูกชายไปบวช พ่อจะเมาไปหาลูกได้อย่างไร อายลูก เพราะฉะนั้น จึงเกิดเทศกาลแห่งการท�ำความดี ว่าช่วงเข้า พรรษางดเหล้า งดสูบบุหรี่ งดเล่นไพ่ ในพรรษาต้องตั้งใจสวดมนต์ ไปวัดทุกวันพระ ไปฟังเทศน์ฟังธรรม ถือศีล 8 เป็นต้น เข้าพรรษาก็ เลยเป็นเทศกาลแห่งการท�ำความดี ซึ่งมีผลไม่เฉพาะพระภิกษุที่อยู่จ�ำ พรรษาเท่านัน้ แต่มผี ลถึงชุมชนทัง้ หมด คือ ทุกคนต่างตัง้ ใจศึกษาพระ ธรรมวินัยและประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นพิเศษกว่าช่วงอื่น


ลัน่ กลอง

โปรดเอือ้ เฟือ้ แก่ เด็ก สตรี และคนชรา

ท�ำให้ดียิ่งขึ้น

เดือนกรกฎาคมนี้ มีเหตุการณ์เกิดขึน้ หลายสิง่ หลายอย่าง ทัง้ ดีและไม่ดคี ละเคล้ากันไป แต่หนึง่ ในนัน้ ทีไ่ ม่สามารถก้าวข้าม

ไปได้คือ การมาเยือนเมืองไทย ขององสองทีมยักษ์ใหญ่ จากเกาะอังกฤษ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และเชลซี ที่มา สร้างความสดชื่นให้กับชาวไทย แม้จะมาในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ไม่กี่วันก็ตาม ส่วนข่าวอื่นๆ ที่ไม่ดีของพระบางรูป ผมคงไม่ขอกล่าวถึง แต่ผมจะขอกล่าวถึง คือ วันส�ำคัญทางพุทธศาสนา ผมขอข้ามวันอาสาฬบูชาไปเลยไปถึงวัน เข้าพรรษา โดยปรกติ ช่วงเข้าพรรษานั้น เป็นเรื่องทางปฏิบัติของพระสงฆ์ ที่จะต้องอยู่แต่ภายในวัด และจะไม่ ออกไปจากเขตของวัด ถ้าไม่มีความจ�ำเป็นจริงๆ แต่ในยุคปัจจุบัน เราเหล่าพุทธศาสนิกชน ก็ได้น�ำเอาช่วงเวลานี้ เป็นโอกาสในการปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น เช่น จะขอถือศีล5 จะของดเว้นสุรายาเมาต่างๆ ขอห่างจากอบายมุข รวม ไปถึงจะขอท�ำดีต่างๆ เพื่อปรับปรุงนิสัยของเราให้ดีขึ้น ผมขอเป็นก�ำลังใจให้กับทุกคนที่อยากจะปรับปรุงตัวเอง ในช่วงเข้าพรรษานี้ด้วยนะครับ ขอให้ท่านท�ำได้ตามที่ตั้งใจไว้ได้ และในขณะเดียวกัน ผมก็อยากจะขอเชิญชวน ทุกท่านให้รว่ มกันท�ำความดีให้กบั ตัวเองแล้ว อย่าลืมท�ำความดีให้กบั คนรอบข้างและสังคมของเรากันด้วยนะครับ

โฮ๊ะ เดือนนี้ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ

วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา Monthly บอกต่อ รอบโลก รอบตัว AEC สุขภาพ ทางธรรม ของเขา น�ำเที่ยวเมืองกรุง บิวตี้ แฟชั่นเมืองกรุง Accessories กลางกรุง ศิลปะเมืองกรุง อร่อยรอบกรุง นอกกรุง กลางแปลง มิวสิค แก็ตเก็ด ซิ่ง ไทยลีก

ภาคิน เพียมา

บรรณาธิการบริหาร @diahohmagazine

รอบตัว

2 3 5 6 7 8 9 10 10 13 16 18 20 20 21 22 23 24 26 26 27 28 30

สิ่งที่สมบูรณ์แล้วโดยแท้ มันก็มีควำมบกพร่องอยู่ สิ่งที่บกพร่องอยู่ แท้จริงมันก็สมบูรณ์ดีอยู่แล้ว

ท่านพุทธทาสภิกขุ

จ�ำนวนผู้ติดตำม Twitter ของ

Everybody is ignorant, only on different subjects.

เรำทุกคนต่ำงก็มี...สิ่งที่ไม่รู้ ด้วยกันทั้งนั้น เพียงแค่ แตกต่ำงกันไป ก็เท่านั้นเอง... Will Smith

“จัสติน บีเบอร์” มีมากกว่าประชากรทั้งหมดของ ประเทศแคนาดาซะอีก!!!!

ผู้ติดตำม Twitter = 40 ล้ำนคน ประชำกรชำวแคนำดำ = 34.5 ล้ำนคน cr : http://www.forbes.com/

Our greatest weakness

lies in giving up. ความอ่อนแอ

ที่แย่ที่สุดของมนุษย์ คือ

กำรล้มเลิกเสียกลำงคัน : Thomas Alva Edison

เส้นผมคน รับน�้ำหนักได้

3 กิโลกรัม!

75% ของสิ่งมีชีวิตบนโลก...อาศัยอยู่ในทะเล

8

ของเขา

ศิลปะเมืองกรุง

น�ำเที่ยวเมืองกรุง

โดย ไก๊ด์วอเรน ณ แอล เอช แอนด์ เอช

O-pavee

สะพานพระราม 8 สะพานพระราม 8 (อังกฤษ: Rama VIII Bridge) เป็นสะพานข้าม แม่น�้าเจ้าพระยาแห่งที่ 13 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี แนวสายทางเชื่อมต่อกับทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี ข้ามแม่น�้า เจ้าพระยาบริเวณโรงงานสุราบางยี่ขัน (ส�านักงาน กปร. และมูลนิธิชัย พัฒนาในปัจจุบัน) เขตบางพลัด บรรจบกับปลายถนนวิสุทธิกษัตริย์ สะพานนี้เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 พระองค์มีพระ ราชด�าริให้กรุงเทพมหานครก่อสร้างสะพานข้ามแม่นา�้ เจ้าพระยาเพิม่ อีก 1 แห่ง เพือ่ บรรเทาการจราจรบนสะพานสมเด็จพระปิน่ เกล้ารองรับการ เดินทางเชื่อมต่อระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรี และเป็นจุดเชื่อมต่อ โครงการพระราชด�าริตามแนวจตุรทิศ โดยเริ่มเปิดให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 เวลา 7:00 น. สะพานพระราม 8 มีความยาวรวม 475 เมตร สูงเท่าสะพาน สมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นสะพานหลักช่วงข้ามแม่น�้า 300 เมตร สะพาน ยึดช่วงบนบก 100 เมตร และสะพานช่วงโครงสร้างยึดเสา 75 เมตร

วันนี้ โฮ๊ะ แมกกาซีน ขอพาท่านผู้ อ่าน ไปท�าความรูจ้ กั กับหนุม่ หน้ามน ที่มากความสามารถทางด้านดนตรี ไม่ว่าจะเล่นเอง หรือแต่งเพลง และ สามารถก้ า วมาจากจุ ด ที่ เ รี ย กว่ า เริ่มต้นด้วยศูนย์ จนวันนี้สามารถ ก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินที่มีหลายๆคน รู้จักและได้รับฟังเพลงของเขากัน บ้างแล้ว ถ้าอย่างนัน้ โฮ๊ะ แมกกาซีน ขอชวนทุกท่านไปท�าความรู้จักกับ เขากันได้ ณ บัดนาว

มี รู ป แบบโดดเด่ น สวยงามเพราะได้ อ อกแบบเป็ น สะพานขึ ง แบบ อสมมาตรซึง่ หมายความว่ามีเสาสะพานหลักเสาเดียวบนฝัง่ ธนบุรี และ มีเสารับน�้าหนัก 1 ต้นบนฝั่งพระนคร จึงไม่มีเสารับน�้าหนักตั้งอยู่ใน แม่น�้าเจ้าพระยา ท�าให้ไม่มีปัญหาต่อการสัญจรทางน�้า ช่วยป้องกันน�้า ท่วมและระบบนิเวศวิทยาในน�า้ รวมทัง้ ไม่กระทบต่อการจัดตัง้ กระบวน พยุหยาตราชลมารค การรับน�า้ หนักของสะพาน ได้ตดิ ตัง้ สายเคเบิลระนาบคู่ 28 คู่ขึงยึดพื้นช่วงข้ามแม่น�้า และใช้สายเคเบิลระนาบเดี่ยว 28 เส้น ขึง ยึดรัง้ กับโครงสร้างยึดเสาสะพานบนฝัง่ ธนบุรี เคเบิลแต่ละเส้นประกอบ ด้วยสลิงตั้งแต่ 11-65 เส้น อีกทั้งสายเคเบิลของสะพานพระราม 8 ยัง มีสเี หลืองทอง สีประจ�าพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เมือ่ สะท้อนแสงจะส่องประกายสวยงาม โดยเฉพาะยามค�่าคืน สะพาน พระราม 8 เป็นสะพานขึงแบบอสมมาตรที่ติดอันดับ 5 ของโลก รอง จากประเทศเยอรมนีซึ่งติดอันดับถึง 3 สะพาน และประเทศเนปาล ในส่วนสะพานเสาสูงรูปตัว Y คว�่า เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ท�า

หน้าทีห่ วิ้ ส่วนโครงสร้างส�าคัญอืน่ ๆ ของสะพาน ซึง่ มองเห็นได้ในระยะ ไกล ๆ ได้ออกแบบโดยใช้เค้าโครงมโนภาพของเรือนแก้ว ราวกันตก ซึ่งท�าจากโลหะออกแบบเป็นลวดลายที่วิจิตรและอ่อนช้อย จ�าลองมา จากดอกบัวและกลีบบัวเสาโครงสร้างใต้แผ่นพื้นตกแต่งด้วยลวดลาย ทีจ่ า� ลองจากดอกบัวใช้วสั ดุทมี่ นี า�้ หนักเบา มีคณ ุ สมบัตชิ ว่ ยสะท้อนแสง ลงสู่ผิวจราจรใต้ทางยกระดับ ช่วยเพิ่มความสว่างบริเวณใต้ทางยก ระดับและประหยัดไฟฟ้าในเวลากลางคืน สิ่งพิเศษสุดของสะพานพระราม 8 ที่สะพานอื่นในกรุงเทพมหานครยัง ไม่มีก็คือ ที่ปลายยอดเสาสูงของตัวสะพานจะมีจุดชมทิวทัศน์ ซึ่งมี โครงสร้างโลหะกรุกระจกลักษณะคล้ายดอกบัว สูงจากพื้นดินถึง 165 เมตร หรือสูงเท่าตึก 60 ชั้น พื้นที่ 35 ตารางเมตร จุคนได้ครั้งละเกือบ 50 คนซึ่งจะเปิดให้บริการกับประชาชนทั่วไปด้วยแต่การก่อสร้างส่วน นี้จะแล้วเสร็จภายหลังพร้อม ๆ กับลิฟต์ของคนพิการซึ่งอยู่หัวมุม 2 ฝั่งแม่น�้า

ป้อมพระสุเมรุ

เที่ยววัดโพธิ์ แบบที่ไม่มีข้อมูลในไกด์บุ๊ค

it... a w t ’ n Do t!! Go Get I 3

16

มเคยเขียนไว้ในฉบับก่อนๆ ว่า ถ้านักท่องเทีย่ วต้องการจะมาเทีย่ วหัวใจ ของกรุงเทพฯละก็ต้องไม่พลาดสถานที่ส�าคัญที่สุด 3 แห่งนี้ครับ คือ 1 พระบรมมหาราชวัง 2 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร(วัดอรุณฯ) และ 3 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) ผมพาไปชมสอง แห่งไปแล้ว วันนี้แหละครับท่านผู้ชม เอ๊ย ท่านผู้อ่าน ผม ไกด์วอเรน ณ LS&H จะพาท่านเที่ยววัดโพธิ์ ในแบบที่ไม่มีมัคคุเทศก์คนไหนท�า และไม่มี ข้อมูลในหนังสือไก๊ด์บุ๊คเล่มใด ขึ้นต้นมาก็โม้ซะแทบอาเจียนกันเลยครับ ก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ ฝรั่งส่วน มากทุกวันนี้ ชอบขอแบบนี้ครับ ....เอิ่ม คุณไกด์ ช่วยพาพวกเราไปในทีทีไม มีนักทองเที่ยวเยอะๆ ได้ไหม ผู้คนมากมายพมเบือจีงๆ เรยยย...(ผมไม่ได้ พิมพ์ผิดหรอกครับ แต่พยายามเขียนให้ท่านออกเสียงแบบฝรั่งพูดไทย ส�าเนียงจะราบเรียบ ไม่มีวรรณยุกต์ อิอิ) ท่านผู้อ่านครับ ฝรั่งนักท่องเที่ยว เคยเล่าให้ฟังว่า เวลาไปเที่ยวพระราชวังวินด์เซอร์ของอังกฤษ บางทีต้องเข้า คิวรอเป็นชัว่ โมงกว่าจะได้เข้าชม ส่วนบ้านเราก็มหี ลายทีใ่ นช่วงฤดูทอ่ งเทีย่ ว (high season) ทีต่ อ้ งเข้าคิวรอกันยาวเหยียดเหมือนกัน เช่นทีว่ ดั พระแก้ว หรือที่ วัดเสือ จ.กาญจนบุรี เป็นต้น ผมก็เลยเกิดไอเดีย เตรียมหาสถานที่ ที่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวไปกันเยอะ หรือสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวไปกันเยอะ แต่ผมจะพาฝรั่งหลบมุม แหวกฝูงชนไปด้อมๆ มองๆ ตามซอกหลืบต่างๆ แล้วก็เล่าเกร็ดประวัติที่เกี่ยวข้องอย่างสนุกสนาน อย่างทีว่ ดั โพธิน์ ี้ ผมจะพาท่านชมสิง่ ส�าคัญทีส่ ดุ ทีพ่ ลาดไม่ได้ให้ครบก่อน แล้ว ก็จะพาท่านปลีกวิเวก แฝงเร้นกาย เข้าไปตามมุมมืด มุมอับของวัดโพธิ์ อิอิ ล้อเล่ง จาเข้าไปท�าม้ายยย....คอยติดตามรับชม เอ๊ย คอยติดตามอ่านกัน ต่อไปนะครับ วัดโพธิ์ อยุ่ริมแม่น�้าเจ้าพระยา บริเวณที่เรียกกันว่าท่าเตียน เฉพาะค�าว่าท่า

เตียนก็มีเรื่องถกเถียงกัน 3 วัน 3 คืนแล้วละครับ เล่าขานกันมาแต่โบราณ ว่า ยักษ์วดั แจ้ง(วัดอรุณฯ) มาท้าตีทา้ ต่อยกันอยูต่ รงหน้าวัดโพธิ์ ยักษ์วดั โพธิ์ ออกมาโรมรันพันตูกัน จนพื้นที่แถวริมแม่น�้าราบเตียนโล่งไปกลายเป็นท่า เตียนมาจนทุกวันนี้ เรื่องนี้มีหลักฐานยืนยันแน่นอนแล้วนะครับว่า บริเวณ ตรงนั้น เดิมเป็นกลุ่มบ้านเรือนแล้วถูกไฟไหม้ราบไปหมด เอาแบบสั้นๆ แค่ นี้ละครับ ทีน่ มี้ าประเด็นยักษ์วดั แจ้งรบกับยักษ์วดั โพธิบ์ า้ งครับ อันนีก้ เ็ ป็นเรือ่ งถกเถียง กันอีก 3 วัน 8 วันไม่จบอีก ถ้าใครไปเที่ยววัดอรุณฯ น่าจะจ�าได้ว่า เดินขึ้น จากท่าน�้าไปจะเห็นซุ้มประตูทางเข้าพระอุโบสถ มียักษ์ 2 ตน ยืนเฝ้าอยู่ 2 ข้าง นั่นคือ ทศกรรณ์ กายสีเขียว กับ สหัสเดชะ กายสีขาว ยักษ์คู่นี้สร้าง ในสมัยรัชกาลที่ 3 ครับ เป็นต้นแบบของยักษ์อีก 6 คู่ ในวัดพระแก้วเลย ละครับ ยักษ์วัดแจ้งนี้ใหญ่โต ถ้าจะต้องไปสู้รบกับใครก็ไม่มีปัญหา ที่นี้มา ถึงยักษ์วัดโพธิ์กันบ้าง ผมเชื่อได้ว่าหลายท่านคงเคยเห็น ยักษ์วัดโพธิ์ตัวสูง ใหญ่หน้าตาถมึงทึง แต่แต่งกายเป็นนักรบจีนซะงั้น ผมขออนุญาตชี้แจงเลยนะครับว่า ที่เห็นเป็นยักษ์จีนตัวใหญ่นั้น หาใช่ยักษ์ ไม่ แต่เป็นตุ๊กตาจีนขนาดใหญ่ เรียกว่า ลั่นถั่น เป็นสิ่งที่ใช้เป็นอับเฉามาใน เรือสินค้าที่ไปค้าขายกับจีน .....อ้าว แล้ววัดโพธิ์ ไม่มียักษ์เหรอ.....มีครับ มี แน่นอน ถ้าท่านมีโอกาสไปเดินวัดโพธิ์ ลองเดินไปทางด้านหลังวิหารพระนอน ตรงซุ้มประตูทางเข้าพระมณฑป จะเห็นตู้กระจก 2 ใบ ภายในมียักษ์อยู่ 2 ตน สีแดง ตนหนึ่ง และ สีเขียวอีกตนหนึ่ง ความสูงประมาณ 50 ซม.....ผม สรุปเอาเองว่า ยักษ์วัดโพธิ์ 2 ตนนี้ ไม่มีทางที่จะไปต่อกรกับยักษ์วัดแจ้ง ซึ่ง สูงประมาณ 6 เมตรได้อย่างแน่นอน. ใครมีข้อมูลที่ชัดเจนกว่านี้ก็น�ามาเล่าสู่ กันฟังบ้างนะครับ อิอิ ยังไม่ทันเข้าวัดโพธิ์เลย หมดไป 1 หน้ากระดาษแล้ว ท่านผู้อ่านครับ พอ

เดินเข้าประตูวัดโพธิ์ ท่านจะเห็นป้ายบอกว่า ในวัดโพธิ์ มีสิ่งมหัศจรรย์ 9 อย่าง (The Nine Wonders of Wat Pho) ก็อีกแหละครับ จะมีอะไร บ้าง ไปหาอ่านกันในกูเกิ้ลนะค้าบบ ผมขอบอกแค่ว่าถ้าจะเดินดูให้ครบ 9 อย่างละก็ ต้องใช้เวลาเป็นวันๆ แต่ ตามสไตล์ไกด์วอเรน เราใช้เวลาแค่ไม่ เกิน 2 ชั่วโมง เก็บของส�าคัญที่ควรค่าในการชมแน่นอนครับ สิ่งแรกเราไป ชมพระนอนกันก่อนเลย เป็นสิง่ ส�าคัญที่เชิดหน้าชูตาของวัดจน ฝรั่งไม่สนใจ ต้นโพธิ์โบราณที่เป็นชื่อของวัดไปซะเรย กลับไปเรียกเป็น Temple of the Reclining Buddha แค่ชื่อนี้ฝรั่งก็จ�าผิดจ�าถูก เอาไปเรียกกันแปลกๆ จน ฮากลิง้ ไปหลายตลบ บางคนบอกว่า มิสเตอร์ไกด์ พาไปดู Sleeping Buddha หน่อยจิ พอไปดูจริงๆ อ้าว มิสเตอร์ไกด์ ท่านไม่ได้ Sleeping นี่นา ดวงพระเนตรเบิกอยู่นั่น บางคนพูดผิดเป็น Recycling Buddha ฮากัน จนรถตู้แทบแตกเลยครับ ประเด็นส�าคัญอยู่ที่ว่า พระพุทธไสยาสองค์นี้ เป็น ปางโปรดอสุรนิ ทราหู มิใช่ปางปรินพิ พานอย่างเด็ดขาด พระพุทธไสยาส สร้าง ขึน้ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั โดยได้สร้างพระพุทธไส ยาสขึ้นก่อน แล้วจึงสร้างพระวิหารภายหลัง พระพุทธไสยาส ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ก่ออิฐ ถือปูน ปิดทองทั่วทั้งองค์ จาก ฐานถึงยอดเศียรสูง 15 เมตร และความยาว 46 เมตร มีขนาดใหญ่เป็น อันดับ 3 ของประเทศ โดยมีลักษณะพิเศษ ได้แก่ พระบาทซ้ายและขวาซ้อน เสมอกัน โดยทีพ่ ระบาทประดับมุกภาพมงคล 108 ประการ(hundred and eight Auspicious signs) ตรงกลางเป็นรูปจักรตามต�ารา เป็นการผสม ผสานกันระหว่างคติความเชื่อที่รับมาจากชมพูทวีปและ จีน ผมจะไม่ลืมสรุป ให้ฝรัง่ ว่า ในสมัยโบราณ พระมหากษัตริยไ์ ทยมักจะสร้างศาสนวัตถุให้ใหญ่ โตเพือ่ แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในการท�านุบา� รุงพระพุทธศาสนา ธรรมเนียม นี้ สืบเนื่องมาจนปัจจุบัน เราคงจะได้ยินผู้คนนิยมสร้างวัดใหญ่โต พระพุทธ

ป้อมพระสุเมรุ เป็นป้อมปราการทีส่ ร้างขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ 1 ในสมัยนัน้ ได้มกี ารสร้างป้อมปราการ 14 แห่งเพือ่ ป้องกันพระนคร แต่เมือ่ เวลาผ่าน ไป ป้อมปราการหมดความจ�าเป็น จึงถูกรือ้ ถอนไป ป้อมพระสุเมรุเป็น 1 ใน 2 ป้อมทีย่ งั คงเหลืออยู่ อีกป้อมหนึง่ คือป้อมมหากาฬ ชือ่ ป้อมพระสุเมรุ ได้นา� มาตัง้ เป็นชือ่ ถนนพระสุเมรุ ป้อมพระสุเมรุซึ่งสร้างมาแต่รัชกาลที่ 1 มีลักษณะสวยงามและเป็น ประโยชน์ใช้สอยมากมาย มีเชิงเทิน ช่องยิงปืน ห้องเก็บกระสุนดินด�า และ อาวุธยุทโธปกรณ์ตา่ ง ๆ แต่กช็ า� รุดทรุดโทรมเป็นธรรมดา

จนถึง พ.ศ. 2524 กรมศิลปากรได้ซอ่ มแซมบูรณะตามรูปแบบเดิมจาก ภาพถ่ายในสมัยรัชกาลที่ 5 จนแลดูสง่างามเหมือนเดิม และยังปรับปรุง บริเวณโดยรอบให้เป็นสวนสาธารณะอีกด้วย โดยให้ชอื่ ว่า “สวนสันติชยั ปราการ” มีพลับพลา ชือ่ ว่า “พระทีน่ งั่ สันติชยั ปราการ” ชุมชนโดยรอบป้อมพระสุเมรุ คือชุมชนถนนพระอาทิตย์ มีความเข้มแข็ง ด้านการมีสว่ นร่วมสูงเช่นเดียวกับชุมชนป้อมมหากาฬ แต่มคี วามหลาก หลายสูงกว่า ในสมัยรัชกาลที่ 1 เมือ่ พ.ศ. 2326 มีชาวเขมร 10,000 คน มาขุดคลอง เชือ่ มระหว่างคลองบางล�าภูกบั คลองโอ่งอ่าง จนจรดต่อกันเกิดเป็นคลอง รอบกรุง

พบกับโฮ๊ะได้ที่ โหลด

รถไฟ

กาแฟ

ห้าง

โรงพยาบาล


MONTHLY

James Bond 007 เจมส์ บอนด์, รหัสลับ 007 (อังกฤษ: James Bond 007) เป็นตัวละคร สมมติ สร้างโดย เอียน เฟลมมิง่ เมือ่ ปี พ.ศ. 2496 ซึง่ ปรากฏอยูใ่ นนวนิยาย 12 ตอนและรวมเรือ่ งสัน้ อีก 2 เล่ม ต่อมาหลังจากเขาเสียชีวิตในปี พ.ศ. 2507 มีนักประพันธ์อีกหลายคนได้สิทธิ์ในการ ประพันธ์ เจมส์ บอนด์ ต่อ ได้แก่ คิงส์ลีย์ เอมิส, คริสโตเฟอร์ วูด, จอห์น การ์ดเนอร์, เรย์มอนด์ เบ็นสัน, เซบาสเตียน ฟอล์ค, เจฟฟรีย์ ดีฟเวอร์ และ วิลเลียม บอยด์

ตัวเลข 007 ที่อยู่ท้ายชื่อของเจมส์ บอนด์ หมาย ถึงรหัสลับประจ�ำตัวที่ใช้เรียกแทนตัวเขาในฐานะ ของสายลับคนหนึ่ง โดยเลข 00 ที่น�ำหน้าเลข 7 อยู่นั้น ถือเป็นสัญลักษณ์ที่แจ้งให้ทราบว่า ตัวเขา เป็นสายลับที่ได้รับอนุญาตให้สามารถสังหารชีวิต ผูอ้ นื่ ได้โดยไม่ผดิ กฎหมาย ซึง่ ในประเด็นนี้ เอียน เฟลมิง่ สร้างตัวละครเจมส์ บอนด์ โดยก�ำหนดให้ เป็น เจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับ หรือ สายลับ สังกัด หน่วยสืบราชการลับอังกฤษ (Secret Intelligence Service) หรือรู้จักในชื่อ MI6 (Military Intelligence, Section 6) โดยบอนด์ มีรหัสลับคือ 007, มียศ นาวาโท สังกัดกองก�ำลัง พลส�ำรอง กองทัพเรือ

ในส่ ว นของนั ก แสดงที่ ม ารั บ บทบาทเป็ น เจมส์ บอนด์ ในภาพยนตร์ชุดที่ผลิตโดยอีโอเอ็น เมื่อ นับจากเรื่องแรกจนถึงปัจจุบัน ก็มีทั้งหมด 6 คน ด้วยกัน ได้แก่ 1. ฌอน คอนเนอรี่ (พ.ศ. 2505 – พ.ศ. 2510; พ.ศ. 2514) 2. จอร์จ ลาเซนบี้ (พ.ศ. 2512) 3. โรเจอร์ มัวร์ (พ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2528) 4. ทิโมธี ดาลตัน (พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2532) 5. เพียร์ซ บรอสแนน (พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2545) 6. แดเนี่ยล เคร็ก (พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน)

Lamborghini

ลัมโบร์กนี ี (อิตาลี: Lamborghini) บางครัง้ เรียก แลมบอร์กนิ ี ในภาษาอังกฤษ) ในนามบริษทั Automobili Lamborghini S.p.A. บริษัทผู้ผลิตรถยนต์สายเลือดอิตาลี ก่อตั้งโดย Ferruccio Lamborghini ในปี ค.ศ. 1963 วัตถุประสงค์หลักคือ ผลิตรถสปอร์ตชั้นยอดออกจ�ำหน่าย แข่งขันกับยักษ์ใหญ่อย่าง Ferrari ปัจจุบันอยู่ในการครอบครองของเอาดี้ เอจี ในเครือ โฟล์คสวาเกนกรุ๊ป ลัมโบร์กีนี นั้นเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งส�ำหรับ ความเร็ว และความหรู เช่นเดียวกับ เฟอร์รารี่ การ ออกแบบตราสัญลักษณ์ของลัมโบร์กินีนั้นได้รับไอเดียมาจากการแข่งขันสู้วัวกระทิง ในประเทศสเปน Ferruccio Lamborghini เกิดในตระกูลชาวนา เขาได้มีความสนใจในด้านเครื่องยนต์เป็นพิเศษ ดัดแปลงเครื่องจักรกล ทีใ่ ช้ในไร่นา จนพ่อเห็นถึงความพยายามของลูกชายจึงส่งไปเรียนวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมจักรกล หลังจากทีเ่ รียนจบไม่นานก็เกิดสงครามโลก ครั้งที่สอง เขารับใช้ชาติท�ำงานให้กับฐานทัพอากาศอิตาลี หลังสงครามสิ้นสุด เขาได้เดินทางกลับมายังบ้านเกิด และเริ่มต้นซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ ของอิตาลี ที่ใช้อะไหล่จากยวดยานของทหาร และนี่เองคือจุดเริ่มต้นในการตั้งโรงงานแทรกเตอร์ในชื่อว่า Lamborghini Trattori S.p.A. ที่ ประสบความส�ำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ กลายเป็นบริษัทผลิตรถแทร็กเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี และยังเป็นเจ้าของกิจการเครื่องปรับอากาศอีกด้วย Lamborghini เริ่มมีฐานะมั่งคั่งและยังคงไม่ลืมความฝันในวัยเด็กของเขา จึงเริ่มซื้อ Alfa Romeo, Maserati, Jaguar, Aston Martin, Corvette และ Ferrari รถยนต์เหล่านี้ก�ำเนิดขึ้นในยุค 1950-1960 มีเครื่องยนต์ที่ให้แรงม้ามากกว่ารถทั่วไปและควบคุมได้ยาก เขามักจะควบ Ferrari 250GT วนเล่นรอบโรงงานของเขา และรูส้ กึ ว่าเจ้าม้าล�ำพองนีย้ งั ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทงั้ หมดทัง้ ในเรือ่ งการควบคุมและ ส่วนของการให้บริการ จึงขับพุ่งตรงเพื่อไปพบกับ Enzo Ferrari ด้วยตัวเอง และเปิดใจในเรื่องที่เขารู้สึกย�่ำแย่ที่มีต่อรถ Ferrari แต่ได้ถูก Enzo Ferrari ตอกกลับว่า Lamborghini เป็นเพียงแค่คนบ้านนอกที่ไม่มีความรู้อะไรเลยในเรื่องที่เกี่ยวกับรถสปอร์ต ต่างกับเขาที่มีอยู่เต็ม ในสายเลือด ด้วยแรงฮึด Lamborghini จึงอยากสร้างรถของตัวเองให้ดีกว่ารถ Ferrari ภายใต้ชื่อ Automobili Lamborghini ถือก�ำเนิดขึ้นในช่วงปี 1962 ซึ่งโรงงานห่างจาก Ferrari เพียงแค่ 15 กม. เท่านั้น ต่อจากนั้นค่ายรถยนต์เจ้าของสัญลักษณ์กระทิงเปลี่ยวก็ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ของ วงการรถสปอร์ตในยุโรป ให้ได้ตื่นตะลึงกับรูปแบบของตัวรถ Lamborghini และเทคโนโลยีของเครื่องยนต์ การวางต�ำแหน่งเครื่อง และการ บังคับควบคุมที่วิศวกรและนักขับทดสอบของบริษัทร่วมกันคิดค้นและพัตนา จนเสร็จสมบูรณ์เป็น Lamborghini 350 GTV ในวงการรถแข่ง Lamborghini มีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เข้าร่วมรายการต่างๆ ตามปณิธานที่ว่า “I wish to build GT cars without defects - quite normal, conventional but perfect - not a technical bomb.” “ผมปรารถนาที่จะสร้างรถ GT ที่ไร้ข้อบกพร่อง – ดูธรรมดา ได้มาตรฐานแต่สมบูรณ์แบบ ไม่ใช่มีแต่เทคโนโลยี”

Usher อัชเชอร์ {อังกฤษ: Usher) หรือ ชื่อจริงว่า อัชเชอร์ เรย์มอนด์ ที่สี่ (อังกฤษ: Usher Raymond IV) เกิดเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2521 เป็นนักร้องชาวอเมริกัน สไตล์อาร์แอนด์บี เจ้าของ 5 รางวัลแกรมมี่ ด้วยยอดขายอัลบั้ม 20.4 ล้านแผ่นในอเมริกา และ 35 ล้านแผ่นทั่วโลก อัชเชอร์เกิดในดัลลัส,เท็กซัส โตในเมืองแชตตานูกา รัฐเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา เมือ่ อายุ 6 ปี อัชเชอร์เริม่ ร้องเพลงในคณะ นักร้องในโบสถ์ พออายุ 12 ปี เขาได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่เมืองแอต แลนต้า รัฐจอร์เจีย กับครอบครัว เมื่ออายุ 13 ปี อัชเชอร์ ได้ แสดงโชว์ในรายการ “Star Search” ในเมืองแอตแลนต้าผู้ บริหารของ “ ลา ฟาส เร็คคอร์ด” (La Face record) ที่ชื่อ “แอล. เอ. รีด” (L.A. Reid) ได้เห็นความสามารถของอัชเชอร์ ในการแสดงครัง้ นี้ และเสนอการเซ็นสัญญาท�ำอัลบัม้ เพลงแก่เขา ใน พ.ศ. 2537 อัชเชอร์ ได้ออกอัลบั้มแรกในชื่อว่า Usher โดย มี “ฌอน พัฟฟี่ โคมป์ซ” เป็นโปรดิวเซอร์ผู้ร่วมบริหาร อัลบั้ม ชุดนี้ซึ่งรวมถึง ซิงเกิ้ลแรกที่ชื่อ “Think of You” หลังจากที่เรียนจบโรงเรียนมัธยมตอนปลาย ใน พ .ศ. 2540 อัช เชอร์ ได้ออกอัลบัม้ ทีส่ องทีม่ ชี อื่ ว่า My Way อัลบัม้ ชุดนีป้ ระกอบ ไปด้วยเพลงทัง้ หมด 9 เพลง โดย อัชเชอร์ได้รว่ มเขียนเพลงด้วย ถึง 6 เพลง ซิงเกิ้ลแรกในงานเพลงชุดนี้ “You Make Me Wanna” ซิงเกิ้ลนี้ได้ขึ้นสู่อันดับหนึ่งในชาร์ทเพลงแนว อาร์ แอนด์บี เป็นเวลาถึง 11 สัปดาห์ และอยู่ในอันดับ 2 ในชาร์ต เพลงแนว เพลงป็อป (Pop) ซิงเกิ้ลถัดมา “Nice & Slow” ก็ สามารถขึน้ อันดับ 1 บนชาร์ทซิงเกิล้ ในอเมริกาเป็นเวลา 2 อาทิตย์ พ .ศ. 2541 อัชเชอร์ ได้มผี ลงานการแสดงครัง้ แรก ในภาพยนตร์ แนวสยองขวัญที่ชื่อ The Faculty พ.ศ. 2545 อัชเชอร์ได้รับรางวัลแกรมมี่ ในสาขา ‘Best Male R&B Vocal Performance’ ในเพลง “U Remind Me”และ “I Need a Girl, Part I” พ. ศ. 2547 ซิงเกิ้ลฮิตของอัชเชอร์ที่ชื่อ “Yeah!” ได้ออกสู่ สาธารณชน ซิงเกิ้ลนี้ดังถล่มทลายในคลื่นวิทยุต่างๆ และกลาย เป็นเพลงที่ได้รับการเปิดมากที่สุดแห่งปี ขึ้นอันดับ 1 ในอเมริกา นานถึง 12 สัปดาห์ พ.ศ. 2548 อัชเชอร์ได้รว่ มร้องกับ Lil’ John ในเพลง “Lovers and Friends” สามารถไต่ชาร์ทได้สูงสุดอันดับ 3 พ.ศ. 2549 อัชเชอร์ได้แสดงในละครบรอดเวย์เรื่อง Chicago ในบท Billy Flynn

YAO MING

เหยา หมิง (จีน: 姚明; พินอิน: Yáo Míng) เกิดเมื่อวันที่ 12 กันยายน ค.ศ. 1980 เป็นนัก บาสเกตบอลอาชีพชาวจีน เล่นให้กับทีมฮิวสตัน รอกเก็ตส์ ในเอ็นบีเอ เขายังเป็นนักกีฬาที่สูงที่สุดใน เกมรวมดาราเอ็นบีเอ ด้วยความสูง 7 ฟุต 6 นิ้ว (229 ซม) เหยา เกิดในเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เริ่มเล่นให้กับ Shanghai Sharks เมื่อตอนวัยรุ่น และเล่นให้กับ Chinese Basketball Association (CBA) เป็นเวลา 5 ปี และได้เป็นแชมป์ในปีสุดท้าย เขาเริ่มเข้าใน NBA Draft ในปี 2002 หลัง จากนั้นได้มีการต่อรองกับ CBA และ Sharks จนได้เป็นส่วนหนึ่งในฮิวสตัน รอกเก็ตส์ เขาได้รับต�ำแหน่งเป็นเซ็นเตอร์ จนได้รางวัลผู้เล่นดาวรุ่งในปี 2002 และติดทีมรวมดาราในปี 2003-2004 เหยาแต่งงานกับเย้ ลี้ อดีตนักบาสเกตบอลทีมชาติจีน เขายังเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งในจีน มีสินค้าสนับสนุน เขาหลายบริษัท และเป็นคนดังที่รวยที่สุดในจีน 5 ปีติดต่อกัน ชีวิตในเอ็นบีเอของเขายังถูกสร้างให้เป็นหนังสารคดีที่ชื่อว่า Yao: A Life in Two Worlds

พ.ศ. 2553 อัชเชอร์ ท�ำอัลบั้มในระยะเวลาที่เร็วขึ้น เพียง 2 ปี เป็นสตูดิโออัลบั้มล�ำดับที่ 6 อัลบั้ม Raymond v. Raymond ได้ล�ำดับที่ 1 US ด้วยยอดขาย 329,000 ในสัปดาห์แรก และ มียอดขาย 1.3 ล้านก๊อปปี้ในสหรัฐ (2 ล้านก๊อปปี้ทั่วโลก) พ.ศ. 2556 อัชเชอร์ ได้รับรางวัลแกรมมี่ สาขาเพลงบันทึกเสียง R&B ดีที่สุดจากเพลง Climax

5


บอกต่อ

July

2013

2-16

2July 11 Aug

ASIAN CUISINE ★ ประเภทงาน

: มหกรรม/เทศกาล ★ สถานที่ :Market Hall ชั้น G สยามพารากอน

: นิทรรศการ/งานศิลปะ/วัฒนธรรม ★ สถานที่ :ห้องสมุด TCDC ชั้น 6 ดิ เอมโพเรียม กรุงเทพมหานคร นิทรรศการ งานศิลปะการออกแบบโมเดลกระดาษ Life of TERADA MOKEI เกิดขึ้นจากความร่วมมือ กันระหว่าง มหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น ห้องสมุด TCDC และ ศิลปินชาวญี่ปุ่น นาโอกิ เทระดะ จัดแสดงผลงาน ศิลปะแบบจ�ำลองกระดาษของ TERADA MOKEI ชุด สถาปัตยกรรมเมืองแบบสเกล 1/100 ARCHITECTURAL MODEL ACCESSORIES ที่ผ่านมา ได้แก่ โตเกียว นิวยอร์ค อัมสเตอร์ดัม และเป็นการถือโอกาสเปิดตัวผลงาน ชิน้ ใหม่ลา่ สุด ในเวอร์ชนั่ กรุงเทพมหานคร ทีศ่ ลิ ปินได้แสดงออกถึงความรูส้ กึ ความประทับใจของตัวเองทีม่ ตี อ่ กรุงเทพฯ สู่ชิ้นงานล�ำดับที่ 4 ของผลงานชุดนี้อีกด้วย งานแบบจ�ำลองของ TERADA MOKEI เกิดขึน้ เพือ่ ค้นหาความเป็นไปได้ของแบบจ�ำลองกระดาษทีถ่ กู สร้าง ขึน้ มา ด้วยการลดทอนขนาดและการเลือกใส่รายละเอียดลงไป เพือ่ ถ่ายทอดแนวคิดทีว่ า่ เมือ่ วัตถุจริงถูกแทนทีด่ ว้ ยแบบ จ�ำลอง เมื่อนั้นเนื้อหาสาระของความจริงและความฝันจะถูกน�ำมารวมเข้าด้วยกัน แบบจ�ำลองจึงอาจมีความพิเศษบาง อย่างที่เหนือกว่าของจริงก็เป็นได้

สัมผัสกลิน่ อายแห่งตะวัน ออก ผ่านเสน่ห์รสชาติความอร่อย ที่มาเสิร์ฟถึงที่ ทั้ง “ข้าวคลุกน�้ำพริก” อาหารไทยรสจัดจ้าน “บะหมี่หมูแดง ขนมจีบ ซาลาเปา บัวลอยน�้ำขิง” อาหารจีนสูตรโบราณ “กุ้งพันอ้อย” อาหาร เวียดนามเพื่อสุขภาพเพลิดเพลินไปกับรสชาติเอเชี่ยน สารพันเมนูแสนอร่อย ได้แล้ววันนี้ ที่ Market Hall ชั้น G สยามพารากอน

Sneaker Showcase 2013 ★ ประเภทงาน

: โปรโมชั่น/ชอปปิ้ง/ชิงรางวัล ★ สถานที่ :แฟชั่นไอส์แลนด์

งานศิลปะการออกแบบโมเดลกระดาษ Life of TERADA MOKEI ★ ประเภทงาน

4-31

การแสดงโขน ชุดหนุมาน ★ ประเภทงาน

★ ประเภทงาน ★ สถานที่

: ละคร/คอนเสิร์ต

10

:อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

เตรียมพบกับ การกลับมาอีกครัง้ ของศิลปินหนุม่ ชาวไอริช เจ้าของดวงตาสีฟา้ และ เสียงนุ่มชวนหลงใหล โรแนน คีทติ้ง (Ronan Keating) ที่แฟนเพลงชาวไทย รู้จักกันเป็นอย่างดี กับคอนเสิร์ต “โรแนน คีทติ้ง ไฟเออร์ส ไลฟ์ 2013” (Ronan Keating Fires Live 2013) ซึ่งจะจัดขึ้นในบ้านเรา ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคมนี้ ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี พร้อมศิลปินรับเชิญสุดพิเศษ “ตู่ ภพธร”

6

: นิทรรศการ/ งานศิลปะ/วัฒนธรรม ★ สถานที่ :ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

อัพเดทเทรนด์รองเท้าสุดฮิต ในงาน Sneaker Showcase 2013 ที่ ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ กับงาน Sneaker Showcase 2013 ระหว่างวันที่ 5-14 กรกฎาคม 2556 บริเวณ ชัน้ 1 ศูนย์การค้าแฟชัน่ ไอส์แลนด์ โดยเอาใจสาวกสปอร์ตแมนและเด็กแนวขาช้อป ด้วยการระดมรองเท้าสนีคเกอร์สุดฮิต จากหลากหลายแบรนด์ดังมาให้เลือกช้อปกันอย่าง จุใจ โชว์ไฮไลท์ รุ่นมาแรงแห่งปีที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ ได้แก่ Jeremy Scott x Adidas Wings 2.0 USA Flags, Adidas Jeremy Scott Leopard Tail Shoes, Nike Barkley Posite Max, Nike Vandal, Nike Air Force Max 2013, Nike Blazer Mid, Nike Lunar Force 1 และ NIKE AIR FOAMPOSITE ONE “WHITE”

RONAN KEATING FIRES LIVE 2013

5-14

เฉลิมฉลอง 80 ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เชิญชม สุดยอดแห่งศิลปะการแสดงชั้นสูง ณ ศาลาเฉลิมกรุง ชุด หนุมาน ทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ รอบ 19.30 น. ณ โรง มหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เริ่ม 4 กรกฎาคม 2556 นี้ ใน โอกาสเฉลิมฉลอง 80 ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง มูลนิธิ ศาลาเฉลิมกรุง ร่วมกับ ส�ำนักงานทรัพย์สิน ส่วนพระมหา กษัตริย์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดการแสดง โขน~ศาลาเฉลิ ม กรุ ง ชุ ด หนุ ม าน ขึ้ น เพื่ อ เป็ น การ เฉลิมพระเกียรติและเพื่อเผยแพร่นาฏศิลป์ชั้นสูงของไทย ซึ่ง เป็นการจัดแสดงระยะยาว เปิดการแสดง ทุกวันพฤหัสบดี และ วันศุกร์ รอบ 19.30 น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง (เริ่มแสดงตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556 รอบ 19.30 เป็นต้นไป)


รอบโลก

เม็กซิโกเผยภาพสกัดยุคหิน

ประเทศกรีซใกล้พ้นวิกฤติ IMFได้แจ้งให้ผมู้ อี ำ� นาจในกรีซให้รบี ท�ำตาม นโยบายทีต่ กลงกันไว้โดยด่วน กลุ่มผู้ปล่อยกู้ได้ให้กรีซได้รับเงินกู้ก้อน สุดท้าย ธนาคารกลางยุโรปของกลุ่มสหภาพยุโรป พร้อมทัง้ IMF กล่าวว่าได้ทำ� การตรวจสอบข้อ เท็ จ จริ ง ทั้ ง หมดแล้ ว และพบว่ า แนวทาง เศรษฐกิจของกรีซก�ำลังไปได้ตามแผนงาน แต่ อย่างไรก็ตามยังมีความไม่แน่นอนแทรกอยู่

รัฐมนตรีเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปต้องทการ ตัดสินใจในตอนนี้ว่าจะให้กรีซได้รับเงินกู้ จ�ำนวน 6.3พันล้านยูโร การพูดคุยตัดสินใจก็ พ่วงอยู่กับแนวทางการเลิกจ้างให้บริการกับ ส่วนรวมจ�ำนวน 4000 คน ในขณะทีป่ ระเทศ มีบคุ ลากรว่างงานที่ ร้อยละ 27 อีกทัง้ ความ ไม่สงบของกลุม่ ผูน้ ำ� ทางการเมือง ซึง่ ส่งผลต่อ ความน่าเชื่อมันของบริษัท อีกทั้งยังมีการ เปลีย่ นรัฐบาลถึงสีค่ รัง้ ท�ำงานดี

นักโบราณคดีในแมกซิโกได้รวบรวมภาพสกัด ยุคหินจ�ำนวนกว่าพันแบบ ซึ่งเชื่อว่าสร้างไว้ โดยนักล่ามีอายุมากกว่า6000ปี ภาพแกะสลักทีร่ จู้ กั กันว่าเป็นการสกัดภาพบน หิน ซึง่ โดยมากเป็นภาพลักษณะเส้นโค้งและ ลายคลืน่ อีกทัง้ ปรากฏภาพการออกล่ากวาง ปะปนอยู่ โดยทีก่ ว่า 8000 ภาพพบในพืน้ ที่

นาริ กั ว ทางเหนื อ ของแมกซิ โ ก โดยที่ ผู ้ เชีย่ วชาญกล่าวว่า ภาพสกัดหินเหล่านีเ้ ชือ่ ว่า เป็นของกลุ่มนักล่าที่ท�ำการสกัดภาพไว้เป็น ธรรมเนียมทางศาสนาในตอนออกล่าสัตว์ และในตอนนี้ The National Institute of Anthropology and History พร้อมจะให้ นักท่องเทีย่ วเข้าชมในพืน้ ทีด่ งั กล่าวบ้างแล้ว

กลุ่มสมาคมดาราศาสตร์ประเทศอังกฤษ เดินหน้าค้นหาสัญญาณจากมนุษย์ต่างดาว

ยุโรปเข้มงวดกับกลุ่ม อาชญากรไซเบอร์

นักวิทยาศาสตร์ประเทศอังกฤษพร้อมใจร่วม มือกันเดินหน้าหาสิง่ มีชวี ติ นอกโลก 11 สถาบันทัว่ อังกฤษจะท�ำการติดตัง้ เครือข่าย เพื่ อ ประสานงานการค้ น หาสิ่ ง มี ชี วิ ต นอก โลก(Search for Extra-Terrestrial Intelligence: Seti). โดยมีเซอร์มาร์ตนิ รีส ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูค้ วบคุมงาน และหน่วยงานได้ ของบประมาณในการท�ำงานน้อยที่สุด ใน วงเงิน 1ล้านปอนด์ตอ่ ปี(ประมาณ 40ล้านบาท)

โดยที่งบประมาณดังกล่าวจะถูกน�ำมาใช้ใน การฟั ง สั ญ ญาณจากนอกโลก และการ วิเคราะห์ขอ้ มูล อีกทัง้ งบประมาณดังกล่าวจะ ครอบคลุมไปถึงการค้นคว้าหาแนวทางการ ค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกในวิธีอื่นๆอีกด้วย โดยทีใ่ นปัจจุบนั กลุม่ Seti มีการท�ำงานเป็น หลั ก อยู ่ ใ นสหรั ฐ อเมริ ก า และได้ รั บ งบ ประมาณจ�ำนวนมากผ่านการบริจาคของบริษทั เอกชน

นักการเมืองยุโรปตกลงให้มกี ารออกมาตรการ การลงโทษทีเ่ ข้มงวดขึน้ กับ อาชญากรไซเบอร์ ผูเ้ ป็นอาชญากรไซเบอร์อาจจะถูกจ�ำคุกถึง 3 ปีได้ ร่างการลงโทษขัน้ ต�ำ่ ส�ำหรับอาชญากรไซเบอร์ ก�ำลังถูกเสนอเพื่อให้ประกาศใช้โดยกลุ่ม สหภาพยุโรป โดยทีม่ กี ารกล่าวว่าการกระท�ำ ผิดในข้อหาการการะท�ำกรณีBotnet (การ โจมตีคอมพิวเตอร์อนื่ ด้วยมัลแวร์)ควรจะถูก จ�ำคุกอย่างน้อย 3 ปี

อีกทัง้ หน่วยงานยังต้องการเพิม่ ศักยภาพการ ประสานงานร่วมกันระหว่างทีมสืบสวนและทีม ติดตามตรวจจับผูก้ ระท�ำผิดให้มปี ระสิทธิภาพ มากขึน้ ส�ำหรับกรณีบริษทั เอกชนไดๆท�ำการว่าจ้างให้ อาชญากรไซเบอร์ทำ� การโจมตีบริษทั คูแ่ ข่งด้วย Botnet สมควรจะถูกปิดบริษทั อย่างถาวร ในขณะนีก้ ำ� ลังเร่งให้รา่ งผ่านการประชุมและ ลงมติเห็นชอบ ก่อนส่งต่อให้ประเทศสมาชิก ทัง้ หมดน�ำไปแปลใช้ในแต่ละประเทศต่อไป

7


รอบตัว สิ่งที่สมบูรณ์แล้วโดยแท้ มันก็มีความบกพร่องอยู่ สิ่งที่บกพร่องอยู่ แท้จริงมันก็สมบูรณ์ดีอยู่แล้ว

ท่านพุทธทาสภิกขุ

จ�ำนวนผู้ติดตาม Twitter ของ

Everybody is ignorant, only on different subjects.

เราทุกคนต่างก็มี...สิ่งที่ไม่รู้ ด้วยกันทั้งนั้น เพียงแค่ แตกต่างกันไป ก็เท่านั้นเอง... Will Smith

“จัสติน บีเบอร์” มีมากกว่าประชากรทั้งหมดของ ประเทศแคนาดาซะอีก!!!!

ผู้ติดตาม Twitter = 40 ล้านคน ประชากรชาวแคนาดา = 34.5 ล้านคน cr : http://www.forbes.com/

Our greatest weakness

lies in giving up. ความอ่อนแอ

ที่แย่ที่สุดของมนุษย์ คือ

การล้มเลิกเสียกลางคัน : Thomas Alva Edison

เส้นผมคน รับน�้ำหนักได้

3 กิโลกรัม! 8

75% ของสิ่งมีชีวิตบนโลก...อาศัยอยู่ในทะเล


เออีซี

ประเด็น

ในการพัฒนา

ASEAN SMES ที่มา : สดุดี วงศ์เกียรติขจร / สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) เป็นกลุม ่ ธุรกิจ ทีส ่ ำ� คัญของ ระบบเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากเป็นกลไกหลักที่สนับสนุนการขับเคลื่อน กิจกรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นแหล่งจ้างงานและการส่งออกทีส ่ ำ� คัญของระบบเศรษฐกิจ เหล่านี้

ดังจะเห็นได้จากตัวเลขเฉลี่ยทางสถิติ พบว่า วิสาหกิจเหล่านี้คิดเป็นร้อยละ 96 ของจ�ำนวนวิสาหกิจทั้งหมดของระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน และมีส่วนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณร้อยละ 42 ของมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ส่งออกร้อยละ 25 ของมูลค่าการส่งออก ทั้งหมด และจ้าง งานถึงร้อยละ 73 ของการจ้างงานทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจ เมื่อพิจารณาสถิติสัดส่วน ของจ�ำนวนวิสาหกิจต่อจ�ำนวนประชากร 1,000 คน ในบริบทของแต่ละ ประเทศสมาชิก จะเห็นได้ว่า ประเทศอินโดนีเซียมีตัวเลขสูงสุดที่ 196.9 ตามด้วยไทย (43.94) สิงคโปร์ (35.15) บรูไน (23.99) และมาเลเซีย (22.89) หากพิจารณาจากแนวโน้มอุปสงค์ในตลาดโลก ก็จะทราบถึงวิวัฒนาการของการด�ำเนินธุรกิจของ ASEAN SMEs กล่าวคือ วิสาหกิจส่วนใหญ่จะ ยังคง ด�ำเนินธุรกรรมทางการค้าระหว่างประเทศ ที่มุ่งเน้น การบุกตลาดของประเทศพัฒนาแล้ว ในระยะสั้นถึงระยะกลาง เนื่องจากตลาดดังกล่าวยังมีรายได้ ในระดับสูง และมีความต้องการสินค้าอย่างต่อเนื่อง แต่ในระยะยาว จะเริ่มหันมาบุกตลาดอุบัติใหม่ (Emerging Markets) ในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วย กันเอง และประเทศก�ำลังพัฒนามากขึ้น ผลงานวิจัยของนักวิชาการและสถาบันวิจัยส่วนหนึ่ง ระบุว่า ASEAN SMEs มีแนวโน้มที่จะให้น�้ำหนักความส�ำคัญ กับตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วย กันเองมากขึ้นในอนาคต และมากกว่าวิสาหกิจขนาดใหญ่ เมื่อเทียบกับประเทศนอกกลุ่มแม้จะอยู่ในภูมิภาคเอเชียเหมือนกัน (เช่น จีน) อย่างไรก็ตาม ASEAN SMEs ในภาพรวม ยังคงเผชิญกับประเด็นปัญหาที่ยังรอการแก้ไขและพัฒนาโดยเร่งด่วน เพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับ การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์ในปี 2015 ที่ก�ำลังจะมาถึง อันจะส่งผลให้ตลาดของกลุ่มประเทศอาเซียนรวมกันเป็นตลาดเดียว (Single Market) ซึ่งจะท�ำให้บริบทการด�ำเนินธุรกิจของ ASEAN SMEs เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ประเด็นปัญหาและอุปสรรคส�ำคัญที่ ASEAN SMEs ต้องผลักดันด�ำเนินการ มีทั้งหมด 4 มิติ ได้แก่

1

การเข้าถึงแหล่งทุน (Access to Finance) ยังคงเป็นปัญหาส�ำคัญทีส่ ดุ ใน ทุกประเทศสมาชิกของ ASEAN SMEs มาช้ า นาน เนื่ อ งจากวิ ส าหกิ จ ส่ ว นใหญ่ มี ทรัพยากรและเงินทุนหมุนเวียนจ�ำกัด ไม่มหี ลัก ทรัพย์ค�้ำประกันที่เพียงพอ มีพัฒนาการที่เชื่อง ช้า และมักถูกสถาบันการเงินทีป่ ล่อยสินเชือ่ มอง ว่ามีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะวิสาหกิจที่เพิ่งเริ่ม ต้น 8 กิจการ (Start-up) หรือต้องการขยาย กิจการ ดังนั้น ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในด้านการก า หนดนโยบายเพื่ อ สนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ ให้ แ ก่ วิสาหกิจเหล่านี้ จะต้องค านึงถึงการจัดสรรสิน เชื่อ (Credit Rationing) อย่างเป็นธรรมและ ทัว่ ถึง รวมถึงการยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจ ให้สามารถวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากร ภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อส่ง เสริมให้เกิดความน่าเชือ่ ถือและลดอุปสรรคของ วิสาหกิจ ในการเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆ ได้

ASEAN SMEs ในภาพรวม ยังคงเผชิญกับประเด็นปัญหาที่ยัง รอการแก้ ไ ขและพั ฒ นาโดยเร่ งด่ ว น เพื่ อเตรี ยมความพร้ อม ส�ำหรับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์ ในปี 2015 ทีก ่ ำ� ลังจะมาถึง อันจะส่งผลให้ตลาดของกลุม ่ ประเทศ การเข้าสูต่ ลาดระหว่างประเทศ (Interอาเซียนรวมกันเป็นตลาดเดียว (Single Market) nationalization) วิสาหกิจจ�ำนวน มากยังต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมทาง ธุรกิจและนโยบายที่ไม่เอื้ออ�ำนวย ท�ำให้ไม่ สามารถเข้ า สู ่ ต ลาดเป้ า หมายได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ความสามารถทางเทคโนโลยี แ ละ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังขาดจิตวิญญาณ นวัตกรรม (Technology and Inของการเป็นเจ้าของกิจการ (Entrepreneurial ทักษะแรงงาน (Labor Skills) เป็นอีก Spirit) และทักษะด้านการบริหารจัดการ ยังไม่ novative Capability) ASEAN ประเด็นปัญหาหนึ่ง เนื่องจากวิสาหกิจ สามารถเข้าถึง ข้อมูลได้อย่างครบถ้ว น การ SMEs ในกลุ่มประเทศอาเซียนเกือบทั้งหมด เหล่านี้ยังคงขาดแคลน แรงงานทักษะ แสวงหาหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Business Part(ยกเว้นสิงคโปร์) ยังด้อยสมรรถนะในด้าน เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังจะเห็นได้จากความ ขั้นสูงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ผลิตภาพ ners) และการเข้าร่วมในเครือข่ายการผลิตของ สามารถในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ แรงงานโดยเฉลี่ย (Average Labor Pro- ภูมิภาค (Regional Production Netจากเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์ และศักยภาพด้าน ductivity) ยังอยู่ในระดับต�่ำโดยเฉพาะทักษะ works) ยังคงด�ำเนินการได้อย่างจ ากัด รวม การวิจยั และพัฒนาล้วนยังอยูใ่ นระดับต่ า ส่วน ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การใช้ภาษา ต่าง ถึงยังมีปญ ั หาด้านการด�ำเนินงานให้ได้มาตรฐาน หนึ่งของปัญหาเชื่อมโยงมาจากการขาดแคลน ประเทศ และทักษะทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับ และการขอใบรับรองคุณภาพทีเ่ กีย่ วข้องตามกฎ ความต้องการของวิสาหกิจอย่างแท้จริง เงินทุนดังที่กล่าวมาแล้ว ระเบียบหรือข้อก�ำหนดระหว่างประเทศ

2

3

4

ประเด็นปัญหาข้างต้นถือเป็นปัญหาส�ำคัญของ ASEAN SMEs ที่มีความส�ำคัญล�ำดับต้นๆ และจ�ำเป็นต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาโดย เร่งด่วน แม้ว่าจะยังมีประเด็นปัญหาในมิติอื่นๆ ด้วย เช่น การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การบริหารจัดการ ต้นทุน การแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาด กฎหมายธุรกิจ ระหว่างประเทศ เป็นต้น ประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียนจึงต้องตระหนักถึงประเด็นปัญหาเหล่านี้ และร่วมมือกันอย่างจริงจังในการผลักดันแนวนโยบาย และมาตรการต่างๆ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของ ASEAN SMEs อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

9


สุขภาพ ทางธรรม

นิสัย

อั น ตราย กว่าที่คิด!! เดี๋ยวนี้มองไปทานไหนก็มีแต่ไอแพค ไอโฟนเต็มไปหมดท�ำให้ชีวิตสะดวก สบายมากยิ่งขึ้น แต่คุณเชื่อไหมค่ะว่า นิสัยการติดออนไลน์ นั้นบันทอนสุขภาพของคุณได้ง่ายมากเลย มีการศึกษาจากวารสารการแพทย์อเมริกันพบว่า เฟซบุ๊ค ท�ำให้คนกล้าที่จะพูดเรื่องตัวเองมากขึ้น ช่างคุยมากขึ้น และในบางราย คือ หลงตัวเองมากขึ้น อันเป็นผลมาจาก การใช้สื่อเฟซบุ๊คเพื่อสื่อสารกับคนทั้งโลกว่าคุณท�ำอะไรอยู่ เช่นเดียวกับ ยูทูบหรือทวิตเตอร์ ที่เน้นการ สื่อสารจากตัวคุณเอง การสื่อสารในสื่อใหม่ คือ การท�ำให้ “คุณ” (you) ได้พูดเรื่องตนเองมากขึ้น อย่างไรก็ตาม งานวิจัยดังกล่าวได้สรุป ถึง 7 ลักษณะนิสัยใหม่ๆ ที่อาจเป็นปัญหาบุคลิกภาพเชิงจิตวิทยาของผู้คนในเฟซบุ๊ค ที่อาจส่งผลเสียในระยะยาว คือ “หลงใหลตัวเองมากขึ้น” ผู้คนส่วนมากรู้เรื่องตนเองดีที่สุด ฉะนั้น พวกเขาจึงมักโพสต์ทุกอย่างที่พวกเขาภูมิใจ ง่ายที่สุดคือเรื่อง “หน้าตา” คนพวกนี้มักชอบโพสต์รูปตัวเองในมุมสวย หล่อ และเฝ้ารอคนมากดชื่นชอบหรือแสดงความคิดเห็น หรือ กระทั่งการ กดปุ่มไลค์ รูปที่ตนเองเพิ่งจะโพสต์ลงไป! เฟซบุ๊คท�ำให้คนขี้โม้ ขี้คุย ขี้อวดมากขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมการอวด หลายคนมักโพสต์รูปถ่ายกับรถใหม่ บ้านใหม่ ของเล่น ชิ้นใหม่ บ้านใหม่ งานใหม่ สถานที่เที่ยวใหม่ๆ กระทั่งอาหารที่ก�ำลังจะทาน พวกเขาก็ไม่วายที่จะถ่ายรูปเพื่อเอามาอวดเพื่อนๆ หรืออวดว่ามีจ�ำนวน คนมาขอเป็นเพื่อนมากมาย คนมากดชอบ แสดงความคิดเห็น ก็กลายเป็นการส่งเสริมให้พวกเขาหลงตัวเองมากขึ้นไปอีก แน่ว่าพวกเขาล้วน ท�ำทุกอย่างเพื่อโปรโมทตัวเอง! “ขี้อิจฉามากขึ้น” เมื่อมีคนโพสต์เรื่องตนเอง หน้าตาดี ชีวิตดี ฐานะดี ดูดี ดูเท่ คนอีกจ�ำนวนหนึ่งที่รู้สึกว่าชีวิตตนเองไม่ดีแบบนั้น จึงกลายเป็นคนที่ขี้อิจฉามากขึ้น พวกเขายิ่งรู้สึกด้อยค่าและไม่พอใจในชีวิตตนเอง และรู้สึกว่าตนเองเป็น “ไอ้ขี้แพ้” ตลอดเวลา ในแง่นี้อธิบายได้ว่า “เพราะในโลกจริง ผู้คนส่วนใหญ่ ก็ยังเป็นคนจน ชนชั้นกลาง หลายๆ คน ไม่ได้เป็นคนเก่ง คนที่ได้รับสถานะทางสังคม เฉกเช่นดารา คนดัง หรือบุคคลสาธารณะ เมื่อคนธรรมดาเหล่านั้นเข้ามาใช้เฟซบุ๊ค เขาก็เพียงแค่อยากจะรู้สึกเป็นคนเด่น คนดัง คนส�ำคัญ บ้าง จึงต้องสร้างภาพตนเองให้ดูดีในพื้นที่สาธารณะสักเล็กน้อย เพื่อหลอกตัวเองหรือผู้อื่น การยกระดับภาพชีวิตตนเองให้ดีขึ้น ก็มิใช่อะไร อื่น นอกจากเขาอิจฉาคนอื่น ไม่ว่าจะมาจากโลกจริงหรือโลกเสมือนก็ตาม” “มองโลกในแง่ร้าย” เฟซบุ๊คเป็นที่ที่คนชอบโพสต์เรื่องส่วนตัวดีๆ ขณะที่เรื่องส่วนรวมของสังคมมักเป็นเรื่องร้ายๆ ดังนั้นคนที่เสพ ข้อมูลข่าวสารจ�ำนวนมาก จึงมักเห็นเรื่องปัญหาสังคมต่างๆ ถูกหยิบขยายความ ตีความ ส่งต่อแพร่หลายกระจายวงกว้าง พวกเขา จึงรู้สึกว่า “โลกช่างโหดร้าย” และมีลักษณะไม่ไว้วางใจผู้คนเรื่องต่างๆ มากขึ้น “ชอบสอดส่องสอดรู้ชีวิตคนอื่นๆ” เฟซบุ๊คเอื้อโอกาสให้เราสามารถสอดส่องดูชีวิตของเพื่อนเราได้อย่างไร้ขอบเขตเวลาและสถานที่ แม้จะมีระบบติดตั้งความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว แต่ผู้คนจ�ำนวนมากก็หลงลืมการสร้างเขตแดนจ�ำกัดพื้นที่ชีวิตของตน หลาย คนถูก “หลงใหล/ติดตาม/เฝ้าดู” อย่างใกล้ชิดจากคนแปลกหน้าที่เข้ามาเป็นเพื่อน และชีวิตของเราก็ถูกคนทั้งโลกจับตามองอยู่ตลอดเวลา การสอดส่อง หรือการเข้าไปก้าวล่วงชีวิตของผู้อื่น นั่นแสดงว่าคุณมีปัญหาสุขภาพจิตอย่างหนัก เพราะคุณเริ่มแยกไม่ออกระหว่าง พื้นที่ สาธารณะ และความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น “มนุษยสัมพันธ์ดีมากขึ้น” ในที่นี้หมายถึง เป็นกันเองมากขึ้นกับทุกๆ คน เฟซบุ๊ค มีระดับความเป็นเพื่อนมากมาย แต่ทุกคนก็ หลงลืมระยะห่างทางกายภาพในโลกแห่งความเป็นจริง ผูค้ นในเฟซบุค๊ ใช้ภาษา หรือเข้ามาพูดจาทักทายผ่านข้อความกับบุคคลต่างๆ เสมือนเป็นเพื่อนมาอย่างยาวยาน พวกเขา “ระมัดระวังและรักษาระยะห่างน้อยลง” ความสัมพันธ์กลายเป็น “ง่ายๆ และกันเอง” นั่นท�ำให้ภาษาพูดและ ระดับการคุกคาม การวิพากษ์วิจารณ์มีระดับรุนแรง และน�ำไปสู่ การพูดแบบไม่ใส่ใจเขาใจเรามากขึ้น ผู้คนในเฟซบุ๊คใช้ถ้อยค�ำภาษาที่กันเองมากขึ้น และนั่นน�ำมาสู่ การเปิดรับ รู้จักคนแปลกหน้ามากขึ้น และกับดักของอาชญากรในเฟซบุ๊คที่พวกเขามักใช้ คือ ถ้อยค�ำที่สุภาพ ท่าทางที่ดูคบได้ ไว้ใจได้ และการสร้างความไว้วางใจที่มาจากบท สนทนาที่ดูเป็นกันเอง “จมทุกข์แบกโลกซึมเศร้า” มีหลายคนทีใ่ นชีวติ จริงพวกเขาไม่มคี วามสุข พวกเขาจึงแบกโลกทีพ่ วกเขาอยูม่ าสถิตไว้ในเฟซบุค๊ กลาย เป็นแหล่งระบายอารมณ์ จมทุกข์ โศกเศร้ามากขึ้น การระบายอารมณ์หรือแสดงความรู้สึกผิดหวังเสียใจนั้นเป็นเรื่องปกติ เพราะ เป็นเรือ่ งธรรมชาติ แต่คณ ุ อาจพบว่ามีเพือ่ นบางคนทีม่ กั จะอยูใ่ นอารมณ์เศร้าตลอดเวลา นัน่ แสดงว่าเขาไม่สามารถหลุดพ้นก้าวข้าวสภาวะนัน้ ได้ และจะกลายเป็นคนที่มี “ภาวะซึมเศร้าแบบออนไลน์ตลอดเวลา” และคนอื่นๆ ก็จะพากันเบื่อหน่ายหรือรังเกียจพวกเขา แทนที่จะเข้าใจ และช่วยรักษาพวกเขา “หลงใหลในชีวติ ของผูอ้ นื่ ” เฟซบุค๊ เป็นสังคมเสมือนจริง แต่ไม่ใช่โลกจริง เป็นทีท่ ผี่ คู้ นดี เลว รวย จนมาสือ่ สารร่วมกัน คนธรรมดา ดารา คนดัง มาใช้ชีวิตร่วมกันในโลกออนไลน์ ผู้คนส่วนมากที่ติดเฟซบุ๊คจะแยกแยะไม่ออกระหว่างชีวิตจริง โลกจริง พวกเขาเริ่ม รูส้ กึ ยึดติด ติดตาม ผูกพันกับชีวติ ของคนอืน่ ๆ มากขึน้ กลายเป็นว่า พวกเขาจะใช้ชวี ติ ของตนเองด้วยการ “ยึดเอาชีวติ ของคนอืน่ เป็นแนวทาง” ที่พักพิงใจ และเริ่มสนใจชีวิตตนเองน้อยลง คนที่หลงใหลในชีวิตผู้อื่น จะสูญเสียความภูมิใจในตนเอง มากไปกว่านั้น คือ เฝ้ารอ เฝ้าคอย ทีจ่ ะติดต่อติดตามสือ่ สารกับผูอ้ นื่ คนทีเ่ ขานับถือเป็นแบบอย่างตลอดเวลา เขาจะไม่สนใจชีวติ ของตนเองอีกต่อไป! ร้ายกว่านัน้ คือ “เขาอนุญาต ให้ชีวิตคนอื่นเข้ามาควบคุมบงการชีวิตของเขาเอง” จะเห็นว่า เฟซบุ๊คนั้น มิใช่เชื้อโรคหรือไวรัส แต่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่บ่มเพาะ ผลิต และเผยแพร่โรค อันเกิดมาจากผู้คนที่มา ใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมเสมือนจริง ผู้คนต่างๆ เข้ามาเสพติดมันและเปลี่ยนนิสัยตนเอง หรือย�้ำสร้างนิสัยเดิมตนเองให้มีความรุนแรงมากขึ้น พลังของเฟซบุ๊คที่ให้การสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ สภาวะไร้ขอบเขตเวลาพรมแดน และการปลดปล่อยตัว ซ่อนเร้นตนเอง จากชีวิตจริง นั่นท�ำให้ ต่างคนต่างแพร่กระจายโรคออนไลน์ได้ง่ายขึ้น หากเราใช้สื่ออย่าง รู้ตระหนักเท่าทันสภาวะจิตใจตนเอง เท่าทันอารมณ์ และรู้ทันความโลก เสมือนจริงนี้ เราก็จะมีภูมิคุ้มกันสื่อและใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข

1

2

3 4 5 6 7

10

หลวงพ่อตอบปัญหา

โดย : พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

ตอน ใส่บาตรถ้าไม่ได้เอาน�้ำใส่ไปด้วย... คนตายจะได้กินน�้ำหรือไม่?

ค�ำถาม : ตอนใส่บาตร ถ้าไม่ได้เอาน�้ำใส่ไปด้วย คนตายจะได้กินน�้ำ ไหมค่ะ? ค�ำตอบ : คุณโยมต้องท�ำความเข้าใจเรื่องผลของทานเสียใหม่นะ เรา ตักบาตรถวายทานแด่พระภิกษุ โดยตั้งใจให้เป็นบุญเป็นกุศล ทานที่เรา ถวายจะก่อให้เกิดผลเป็นบุญทันที จากนั้นบุญจะเปลี่ยนสภาพไปเองโดย อัตโนมัติ ไม่ใช่ใส่อย่างไหน คนตายจะได้กินอย่างนั้น ไม่ใช่นะ ถ้าเราใส่บาตรด้วยของดีของประณีต บุญที่เกิดจากการถวายทาน ก็ กลายเป็นของดี ของประณีต เหมาะส�ำหรับผู้ได้รับในภพภูมิที่เขาอยู่ เช่น ถ้าผูร้ บั เป็นเปรตทีก่ ำ� ลังหิวโหย อยูใ่ นภพภูมทิ รี่ บั บุญได้ พอเขารับรูถ้ งึ บุญ ที่เราอุทิศให้ และเขาอนุโมทนาบุญ ความหิวโหยก็จะหายไป ถ้าผู้รับเป็นเทวดา เขาก็ได้รับความอิ่มทรัพย์ โดยไม่ต้องเคี้ยวข้าว หรอกนะ หากคุณโยมคิดจะเอาถุงน�้ำใส่ลงไปในบาตรพระละก็ ต้องนึกถึงเวลา ที่พระท่านเดินกลับวัดด้วยว่า ถ้าถุงน�้ำเกิดแตกในบาตร ข้าวปลาอาหารที่ ท่านรับมาก็จะเสียหายหมด ใครอยากได้บญ ุ เรือ่ งถวายน�ำ้ ละก็ ขอแนะน�ำให้เอาน�ำ้ ไปถวายเติมให้ เต็มแท็งค์นำ�้ ของวัด หรือไปเจาะบ่อบาดาลถวายวัดทีก่ นั ดารน�ำ้ จะดีกว่า ถ้า ท�ำแบบนี้รับรองว่าเกิดไปกี่ภพกี่ชาติจะไม่มีวันอดน�้ำแน่นอน


โครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย ขอเชิญร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพุทธบูชา และน�ำอาหารแห้งไปช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด เจ้าหน้าที่ ทหาร ต�ำรวจ ครู นักเรียน และประชาชน ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา, ยะลา, ปัตตานี และนราธิวาส) โดยมีก�ำหนดการดังนี้ 21 ก.ค. 56 พิธีตักบาตรพระ 3,000 รูป ณ บริเวณถนนสายคู่ หน้าพระมณฑปฯ วัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี

โทร. 081-398-5133


ของเขา

O-pavee วันนี้ โฮ๊ะ แมกกาซีน ขอพาท่านผู้ อ่าน ไปท�ำความรูจ้ กั กับหนุม่ หน้ามน ที่มากความสามารถทางด้านดนตรี ไม่ว่าจะเล่นเอง หรือแต่งเพลง และ สามารถก้ า วมาจากจุ ด ที่ เ รี ย กว่ า เริ่มต้นด้วยศูนย์ จนวันนี้สามารถ ก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินที่มีหลายๆคน รู้จักและได้รับฟังเพลงของเขากัน บ้างแล้ว ถ้าอย่างนัน้ โฮ๊ะ แมกกาซีน ขอชวนทุกท่านไปท�ำความรู้จักกับ เขากันได้ ณ บัดนาว

. . . t i a w t ’ n o ! ! D t I t e G o G 3


ของเขา ีศักยภาพ ม า เร า ่ ว น ็ เห า ้ ถ สวงดีแล้ว แ ร ะพ ล แ ์ ค ร ร ว ส ร มีพ

...ไปเ้อลมจยะถูกเพจุดราอะคยู่แุณล้ว

มีเชื้อที่พร ื่อมั่น แล้วขอให้มีความเช ให้ถึงที่สุด น ั ม ำ � ท ว ้ ล แ ง เอ ว ั ต ใน แล้วก็ลุยเลย

ไม่ต้องรอ

- แล้วแนวเพลงที่เล่นกันเพื่อนๆในตอนนั้น เป็นแบบ เดียวกับตอนนี้รึเปล่าครับ โอ - ไม่เหมือนกันเลยครับ ตอนนั้นจะหนักไปทางแนวร๊อค ทีม่ กี ลิ่นออกไปแนววง Incubus เลยครับ ช่วงชุดทีม่ าก่อน Morning View ช่วงชุด Make Yourseft ประมาณนั้น เลยครับ ร๊อคแบบหนักๆเลย วงเราจะเน้นไปทางจังหวะซะ - เห็นว่าคุณโอนัน้ เริม่ เล่นดนตรีดว้ ยการตัง้ วงดนตรีกบั มากกว่าเพราะเล่นโซโล่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ เพือ่ นๆตัง้ แต่สมัยเรียนมัธยมแล้วตอนนีย้ งั เล่นอยูร่ เึ ปล่าครับ - เริ่มแรกที่มาเล่นดนตรีเพราะอะไรครับ โอ - ตอนนี้ก็จะมีเพื่อนที่เป็นมือกลองที่ยังติดต่อไปมาหาสู่ โอ - จากตอนทีผ่ มเข้ามัธยม 1 ครับ วันนัน้ เป็นวันกิจกรรม กันอยู่ ส่วนคนอื่นๆก็แยกย้ายกันไปศึกษาต่อครับ ของโรงเรียนแล้วก็จะมีชมรมดนตรีสากลมาเล่นดนตรี แล้ว ก็จะมีรนุ่ พีอ่ ยูค่ นหนึง่ เค้าเล่นดนตรี ผมเห็นแล้วก็รสู้ กึ ว่า มัน - คุณโอเริ่มที่แต่งเพลงเองตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ โอ - ก็จะเป็นช่วงตอนเรียนอยู่มัธยมครับ เพราะจะมีแต่ง เท่ห์มากเลย ก็เลยตั้งปณิธานไว้ว่าจะเป็นแบบนี้ให้ได้ จาก เพือ่ ส่งเข้าประกวดอยูบ่ อ่ ยๆ เพราะตอนนัน้ เราก็จะเป็นวงของ เหตุการณ์ในวันนั้นท�ำให้ผมเริ่มมาเล่นดนตรีจนถึงตอนนี้ โรงเรียนด้วย ก็ช่วยกันแต่งทั้งเนื้อร้อง รวมไปถึงเรียบเรียง ครับ ดนตรีกนั กับเพือ่ นๆในวง เพราะส่วนมากเราจะชอบแต่งเพลง - เห็นว่าคุณโอเคยท�ำอัลบัม้ แจกในงาน Fat Fest ด้วย กันเองไม่ค่อยชอบเล่นเพลงของคนอื่นสักเท่าไหร่ครับ - สวัสดีครับ ไหนลองแนะน�ำตัวเองให้เพื่อนๆชาวโฮ๊ะ รู้จักหน่อยครับ โอ - ผมชื่อ โอ ครับ ชื่อจริง ปวีร์ คชภักดี เป็นคน พัทลุง ครับ เกิดที่นั่นแล้วก็เรียนที่นั่นจนจบ ม.6 แล้วก็ได้เข้ามา เรียนต่อที่กรุงเทพ ที่มหาวิทยาลัยรังสิต ครับ

14

มีความเป็นมาอย่างไรครับ โอ - เกิดขึ้นตอนที่เข้ามาเรียนมหาวิทยาลัย ช่วงปี2จะขึ้น ปี3ครับก่อนหน้านั้นก็มีเพื่อนชวนไปงานนี้ เราก็ไม่เคยรู้มา ก่อนว่างานนีเ้ ป็นงานอะไรรูแ้ ต่วา่ งานนีจ้ ะมีแต่คนแนวๆเพลง แนวๆมารวมตัวกันก็เลยไปด้วยกันกับเพื่อน แล้วก็เห็นว่ามี คนเอาแผ่นซีดเี พลงมาเดินแจกในงานด้วยก็เลยคิดว่า เดีย๋ ว ปีหน้าจะเอามาแจกแบบนี้ให้ได้ หลังจากนั้นก็กลับมาเริ่มท�ำ ทัง้ ท�ำปก ซือ้ กล่อง ฯลฯ ครัง้ แรกก็ทำ� ออกมา 200 แผ่น ก็ได้ รับผลตอบรับกลับมาดี มีคนฟังแล้วบอกว่าชอบ ปีต่อมาก็ เลยตัดสินใจท�ำอีก ชื่อ อัลบั้มว่า My Way ผมก็เอาชุดนั้น ส่งไปที่ Fat เพื่อให้ Fat คัดเลือกเพื่อมาเล่นในงาน Fat Fest ครั้งที่ 10 แล้วก็ได้มีโอกาสได้เล่นในงาน Fat ในครั้ง นั้นครับ เพลงที่ท�ำให้คนรู้จักก็คือเพลง Superman ครับ - ตอนนีเ้ ราก็ได้เป็นศิลปินในสังกัด Believe Record แล้ว รู้สึกอย่างไรบ้างครับ โอ - รู้สึกดีใจมากครับเพราะที่นี่มีความอิสระให้กับเรา ให้


โฮ๊ะ คือ ชีวิต...ก็เหมือนกับชีวิตของคนเรา ที่แต่ละคนก็ล้วนจะมีคุณค่าอยู่ในตัวเองอยู่แล้ว เพียงแค่รู้จัก น�ำมันออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์แค่นั้นเองครับ

เราได้ท�ำเพลงเอง ได้ใส่ความเป็นตัวเอง เปิดโอกาสให้เรามี จะมีน้องๆทีมงาน อะวันดา มาช่วยเขียนท่อนที่เป็นมโนราห์ “รอ” ผมว่าหลายๆคนน่าจะมีความรู้สึกแบบในเพลงนี้อยู่ ส่วนในการเสนอความเห็น รวมทั้งมีการประชุม มีการหารือ โปรดิวเซอร์ของอัลบั้มก็จะเป็น พี่ปุ๊ย ดุสิต ตันสกุล พี่เค้า ลองไปหาฟังกันได้ครับ และก็อยากจะขอบคุณครูบาอาจารย์ กันในส่วนของการท�ำอัลบั้ม ตัวผมเองก็ท�ำอย่างเต็มที่ครับ ช่วยแล้วก็สอนหลายๆอย่าง ต้องขอบคุณพีเ่ ค้ามากๆเลยครับ ขอบคุณพ่อแม่ ขอบคุณทุกๆคนที่ให้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ รู ้ ว ่ า ผมเกิ ด มาเพื่ อ อะไร ให้ ผ มได้ พั ฒ นาตั ว เองดี ขึ้ น - การแต่งเพลงนีม่ นั เป็นความรูส้ กึ ทีอ่ ยูข่ า้ งในใจเรารึวา่ - อยากฝากอะไรให้กับคนที่รักการเล่นดนตรี หรือว่ามี มากกว่าเดิม ขอบคุณจริงๆครับ เป็นสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเฉยๆ อย่างเช่นเพลง “พอ” ความไฝ่ฝันที่จะเดินตามรอยคุณโอบ้างครับ - อยากจะขอนิยามของค�ำว่าโฮ๊ะของคุณโอหน่อยครับ โอ - เพลง “พอ” นี่หลายๆคนจะมองผมว่าเป็นคนโรแมน โอ - ถ้าเห็นว่าเรามีศักยภาพ มีพรสวรรค์และพรแสวง ติกรึเปล่า? ท�ำไมโรแมนติกจัง? แต่จริงๆแล้วมันมันเป็นช่วง ดีแล้ว...ไปเลย เพราะคุณมีเชือ้ ทีพ่ ร้อมจะถูกจุดอยูแ่ ล้ว แล้ว โอ - “โฮ๊ะ” คือ “ชีวิต” ครับ เพราะจากที่รู้มาโฮ๊ะนี้เกิดจาก จังหวะที่อยู่ๆก็นึกขึ้นได้เองแล้วก็จิตนาการต่อไปเองเรื่อยๆ ขอให้มคี วามเชือ่ มัน่ ในตัวเองแล้วท�ำมันให้ถงึ ทีส่ ดุ แล้วก็ลยุ การน�ำเอาของทีไ่ ม่มคี า่ หลายๆอย่างมารวมกัน แล้วท�ำให้เกิด พอนึกขึน้ ได้กเ็ ขียนเลยพอมารวมกับเมโลดีแ้ ล้วก็ลงตัว ส่วน เลย ไม่ตอ้ งรอ เพราะเดีย๋ วนีม้ ชี อ่ งทางในการเผยแพร่มเี ยอะ คุณค่าในตัวของมันเองขึ้นมาใหม่ ก็เหมือนกับชีวิตของคน เรา ทีม่ เี รือ่ งราวมากมายหลายอย่างทีผ่ า่ นมาในชีวติ ทัง้ ดีและ มากคนจะถามว่าเคยมีประสบการณ์มารึเปล่า จริงๆแล้วไม่ ถ้ามั่นใจแล้วลุยเลยครับ ไม่ดี ผ่านช่วงเวลาต่างๆมามากมาย ก่อเกิดให้เป็นตัวเรา ที่ เลยครับ(หัวเราะ) ส่วนใหญ่จะเป็นอารมณ์พาไปซะมากกว่า แต่ละคนก็ลว้ นจะมีคณ ุ ค่าอยูใ่ นตัวเองอยู่แล้ว เพียงแค่รจู้ กั ครับ - อยากจะฝากอะไรให้กับแฟนเพลงมั่งครับ โอ - ก็ขอฝากงานเพลงและอัลบัม้ ของผมด้วยครับน่าจะออก น�ำมันออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์แค่นั้นเองครับ - อัลบั้มชุดนี้ท�ำงานหนักมั๊ยครับ ประมาณเดือนสิงหาคมนี้ เพราะนีค่ อื ก้าวแรกของผมเลยครับ โอ - อัลบั้มนี้ผมท�ำกับพี่ปุ๊ย(ดุสิต ตันสกุล)ครับ เนื้อเพลง แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้ออกสู่สาธารณะชนแบบจริงๆจังๆ 60% ผมจะเป็นคนเขียน ส่วนทีเ่ หลือจะเป็นพีว่ ตั รมาช่วย และ ผมก็เป็นศิลปินใหม่ด้วย เพิ่งมีเพลงใหม่ออกมาชื่อเพลงว่า

15


น�ำเที่ยวเมืองกรุง

โดย ไก๊ด์วอเรน ณ แอล เอช แอนด์ เอช

เที่ยววัดโพธิ์ แบบที่ไม่มีข้อมูลในไกด์บุ๊ค

16

มเคยเขียนไว้ในฉบับก่อนๆ ว่า ถ้านักท่องเทีย่ วต้องการจะมาเทีย่ วหัวใจ ของกรุงเทพฯละก็ต้องไม่พลาดสถานที่ส�ำคัญที่สุด 3 แห่งนี้ครับ คือ 1 พระบรมมหาราชวัง 2 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร(วัดอรุณฯ) และ 3 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) ผมพาไปชมสอง แห่งไปแล้ว วันนี้แหละครับท่านผู้ชม เอ๊ย ท่านผู้อ่าน ผม ไกด์วอเรน ณ LS&H จะพาท่านเที่ยววัดโพธิ์ ในแบบที่ไม่มีมัคคุเทศก์คนไหนท�ำ และไม่มี ข้อมูลในหนังสือไก๊ด์บุ๊คเล่มใด ขึ้นต้นมาก็โม้ซะแทบอาเจียนกันเลยครับ ก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ ฝรั่งส่วน มากทุกวันนี้ ชอบขอแบบนี้ครับ ....เอิ่ม คุณไกด์ ช่วยพาพวกเราไปในทีทีไม มีนักทองเที่ยวเยอะๆ ได้ไหม ผู้คนมากมายพมเบือจีงๆ เรยยย...(ผมไม่ได้ พิมพ์ผิดหรอกครับ แต่พยายามเขียนให้ท่านออกเสียงแบบฝรั่งพูดไทย ส�ำเนียงจะราบเรียบ ไม่มีวรรณยุกต์ อิอิ) ท่านผู้อ่านครับ ฝรั่งนักท่องเที่ยว เคยเล่าให้ฟังว่า เวลาไปเที่ยวพระราชวังวินด์เซอร์ของอังกฤษ บางทีต้องเข้า คิวรอเป็นชัว่ โมงกว่าจะได้เข้าชม ส่วนบ้านเราก็มหี ลายทีใ่ นช่วงฤดูทอ่ งเทีย่ ว (high season) ทีต่ อ้ งเข้าคิวรอกันยาวเหยียดเหมือนกัน เช่นทีว่ ดั พระแก้ว หรือที่ วัดเสือ จ.กาญจนบุรี เป็นต้น ผมก็เลยเกิดไอเดีย เตรียมหาสถานที่ ที่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวไปกันเยอะ หรือสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวไปกันเยอะ แต่ผมจะพาฝรั่งหลบมุม แหวกฝูงชนไปด้อมๆ มองๆ ตามซอกหลืบต่างๆ แล้วก็เล่าเกร็ดประวัติที่เกี่ยวข้องอย่างสนุกสนาน อย่างทีว่ ดั โพธิน์ ี้ ผมจะพาท่านชมสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ทีพ่ ลาดไม่ได้ให้ครบก่อน แล้ว ก็จะพาท่านปลีกวิเวก แฝงเร้นกาย เข้าไปตามมุมมืด มุมอับของวัดโพธิ์ อิอิ ล้อเล่ง จาเข้าไปท�ำม้ายยย....คอยติดตามรับชม เอ๊ย คอยติดตามอ่านกัน ต่อไปนะครับ วัดโพธิ์ อยุ่ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา บริเวณที่เรียกกันว่าท่าเตียน เฉพาะค�ำว่าท่า

เตียนก็มีเรื่องถกเถียงกัน 3 วัน 3 คืนแล้วละครับ เล่าขานกันมาแต่โบราณ ว่า ยักษ์วดั แจ้ง(วัดอรุณฯ) มาท้าตีทา้ ต่อยกันอยูต่ รงหน้าวัดโพธิ์ ยักษ์วดั โพธิ์ ออกมาโรมรันพันตูกัน จนพื้นที่แถวริมแม่น�้ำราบเตียนโล่งไปกลายเป็นท่า เตียนมาจนทุกวันนี้ เรื่องนี้มีหลักฐานยืนยันแน่นอนแล้วนะครับว่า บริเวณ ตรงนั้น เดิมเป็นกลุ่มบ้านเรือนแล้วถูกไฟไหม้ราบไปหมด เอาแบบสั้นๆ แค่ นี้ละครับ ทีน่ มี้ าประเด็นยักษ์วดั แจ้งรบกับยักษ์วดั โพธิบ์ า้ งครับ อันนีก้ เ็ ป็นเรือ่ งถกเถียง กันอีก 3 วัน 8 วันไม่จบอีก ถ้าใครไปเที่ยววัดอรุณฯ น่าจะจ�ำได้ว่า เดินขึ้น จากท่าน�้ำไปจะเห็นซุ้มประตูทางเข้าพระอุโบสถ มียักษ์ 2 ตน ยืนเฝ้าอยู่ 2 ข้าง นั่นคือ ทศกรรณ์ กายสีเขียว กับ สหัสเดชะ กายสีขาว ยักษ์คู่นี้สร้าง ในสมัยรัชกาลที่ 3 ครับ เป็นต้นแบบของยักษ์อีก 6 คู่ ในวัดพระแก้วเลย ละครับ ยักษ์วัดแจ้งนี้ใหญ่โต ถ้าจะต้องไปสู้รบกับใครก็ไม่มีปัญหา ที่นี้มา ถึงยักษ์วัดโพธิ์กันบ้าง ผมเชื่อได้ว่าหลายท่านคงเคยเห็น ยักษ์วัดโพธิ์ตัวสูง ใหญ่หน้าตาถมึงทึง แต่แต่งกายเป็นนักรบจีนซะงั้น ผมขออนุญาตชี้แจงเลยนะครับว่า ที่เห็นเป็นยักษ์จีนตัวใหญ่นั้น หาใช่ยักษ์ ไม่ แต่เป็นตุ๊กตาจีนขนาดใหญ่ เรียกว่า ลั่นถั่น เป็นสิ่งที่ใช้เป็นอับเฉามาใน เรือสินค้าที่ไปค้าขายกับจีน .....อ้าว แล้ววัดโพธิ์ ไม่มียักษ์เหรอ.....มีครับ มี แน่นอน ถ้าท่านมีโอกาสไปเดินวัดโพธิ์ ลองเดินไปทางด้านหลังวิหารพระนอน ตรงซุ้มประตูทางเข้าพระมณฑป จะเห็นตู้กระจก 2 ใบ ภายในมียักษ์อยู่ 2 ตน สีแดง ตนหนึ่ง และ สีเขียวอีกตนหนึ่ง ความสูงประมาณ 50 ซม.....ผม สรุปเอาเองว่า ยักษ์วัดโพธิ์ 2 ตนนี้ ไม่มีทางที่จะไปต่อกรกับยักษ์วัดแจ้ง ซึ่ง สูงประมาณ 6 เมตรได้อย่างแน่นอน. ใครมีข้อมูลที่ชัดเจนกว่านี้ก็น�ำมาเล่าสู่ กันฟังบ้างนะครับ อิอิ ยังไม่ทันเข้าวัดโพธิ์เลย หมดไป 1 หน้ากระดาษแล้ว ท่านผู้อ่านครับ พอ

เดินเข้าประตูวัดโพธิ์ ท่านจะเห็นป้ายบอกว่า ในวัดโพธิ์ มีสิ่งมหัศจรรย์ 9 อย่าง (The Nine Wonders of Wat Pho) ก็อีกแหละครับ จะมีอะไร บ้าง ไปหาอ่านกันในกูเกิ้ลนะค้าบบ ผมขอบอกแค่ว่าถ้าจะเดินดูให้ครบ 9 อย่างละก็ ต้องใช้เวลาเป็นวันๆ แต่ ตามสไตล์ไกด์วอเรน เราใช้เวลาแค่ไม่ เกิน 2 ชั่วโมง เก็บของส�ำคัญที่ควรค่าในการชมแน่นอนครับ สิ่งแรกเราไป ชมพระนอนกันก่อนเลย เป็นสิง่ ส�ำคัญที่เชิดหน้าชูตาของวัดจน ฝรั่งไม่สนใจ ต้นโพธิ์โบราณที่เป็นชื่อของวัดไปซะเรย กลับไปเรียกเป็น Temple of the Reclining Buddha แค่ชื่อนี้ฝรั่งก็จ�ำผิดจ�ำถูก เอาไปเรียกกันแปลกๆ จน ฮากลิง้ ไปหลายตลบ บางคนบอกว่า มิสเตอร์ไกด์ พาไปดู Sleeping Buddha หน่อยจิ พอไปดูจริงๆ อ้าว มิสเตอร์ไกด์ ท่านไม่ได้ Sleeping นี่นา ดวงพระเนตรเบิกอยู่นั่น บางคนพูดผิดเป็น Recycling Buddha ฮากัน จนรถตู้แทบแตกเลยครับ ประเด็นส�ำคัญอยู่ที่ว่า พระพุทธไสยาสองค์นี้ เป็น ปางโปรดอสุรนิ ทราหู มิใช่ปางปรินพิ พานอย่างเด็ดขาด พระพุทธไสยาส สร้าง ขึน้ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั   โดยได้สร้างพระพุทธไส ยาสขึ้นก่อน แล้วจึงสร้างพระวิหารภายหลัง พระพุทธไสยาส ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ก่ออิฐ ถือปูน ปิดทองทั่วทั้งองค์ จาก ฐานถึงยอดเศียรสูง 15 เมตร และความยาว 46 เมตร มีขนาดใหญ่เป็น อันดับ 3 ของประเทศ โดยมีลักษณะพิเศษ ได้แก่ พระบาทซ้ายและขวาซ้อน เสมอกัน โดยทีพ่ ระบาทประดับมุกภาพมงคล 108 ประการ(hundred and eight Auspicious signs) ตรงกลางเป็นรูปจักรตามต�ำรา เป็นการผสม ผสานกันระหว่างคติความเชื่อที่รับมาจากชมพูทวีปและ จีน ผมจะไม่ลืมสรุป ให้ฝรัง่ ว่า ในสมัยโบราณ พระมหากษัตริยไ์ ทยมักจะสร้างศาสนวัตถุให้ใหญ่ โตเพือ่ แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในการท�ำนุบำ� รุงพระพุทธศาสนา ธรรมเนียม นี้ สืบเนื่องมาจนปัจจุบัน เราคงจะได้ยินผู้คนนิยมสร้างวัดใหญ่โต พระพุทธ


วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร รูปขนาดยักษ์ โดย ส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อย เห็นด้วย ผมว่าเรามายึดแก่น ของพุ ท ธศาสนาดี ก ว่ า ไป enjoy เปลือกๆ มีเรื่องที่ต้องสังเวชเกี่ยวกับการท�ำของยักษ์ ๆ เร็วๆนี้มีในวันงดสูบ บุหรี่โลก เราก็จะเห็นเค้าท�ำบุหรี่ขนาดใหญ่ ใหญ่มากจนเกิดระเบิดขึ้นและ บาดเจ็บไปหลายคน อิอิ เดินชมพระนอนก็ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีแล้วนะครับ นี่ขนาดฉบับย่อนะ ครับ จากวิหารพระนอนเราไปดูสงิ่ มหัศจรรย์อกี สิง่ หนึง่ ครับ ผมจะภูมใิ จมาก เวลาเล่าเรือ่ งนีใ้ ห้ฝรัง่ ฟัง ท�ำไมล่ะครับ ทีป่ ระเทศอังกฤษ เริม่ มีระบบ Open University ช่วงปี 1980 นี่เอง แต่พี่ไทยเราเริ่มใช้ไอเดียมหาวิทยาลัยเปิด ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 โน่นแน่ะครับ ในหลวงท่านทรงเป็นห่วงว่าสรรพวิชา ต่างๆ จะสูญหายไปพร้อมกับครูบาอาจารย์ที่จากไป สมัยก่อนท่านอาจารย์ เหล่านัน้ ออกจะค่อนข้างหวงวิชาซะด้วยซีครับ รัชกาลที่ 3 จึงได้รบั สัง่ เชือ่ เชิญ บรรดานักวิชาการทั้งหลายมาที่วัดโพธิ์นี่แหละครับ แล้วก็ด�ำเนินการจัดสร้าง จารึกวัดโพธิข์ นึ้ มา แล้วเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาศึกษาได้ดว้ ยตนเองเลย เราจะเห็นศาลาที่มีแผ่นศิลาจารึกที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสรรพวิชาต่างๆ มากมาย ตั้งแต่ประวัติวัดโพธิ์เอง ประเพณี วรรณคดีไทย ต�ำราเกี่ยวกับการ แพทย์แผนไทย รวมทั้งเกี่ยวกับสรีระต่างๆ ด้วย เป็นไงครับ First Open University ของไทยๆ เรา จารึกวัดโพธิ์นี้โด่งดังไปทั่วโลก เพราะทาง UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจ�ำโลก(Memory of the world programme)ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อ มีนาคม พ.ศ. 2551 และวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ทางยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพธิ์ จ�ำนวน 1,440 ชิ้น เช่นเดียวกัน

ออกจากศาลาจารึกวัดโพธิ์ มุมส�ำคัญทีพ่ ลาดไม่ได้อกี มุมหนึง่ ของวัดโพธิ์ คือ มหาเจดีย์ 4 รัชกาล มองเห็นเป็นสง่าด้วยสายตาแต่ไกลเลยทีเดียวครับ ตาม ประวัติกล่าวไว้ว่า พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 1 ทรงสร้างเจดีย์องค์แรก โดยมี ส่วนของพระพุทธรูปศรีสรรเพ็ชดาญาณ จากวัดพระศรีสรรเพชร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ซึ่งถูกท�ำลายด้วยฝีมือผู้รุกรานจนไม่อาจบูรณะได้ แล้ว ตั้งชื่อเจดีย์องค์แรกนี้ว่า มหาเจดีย์ศรีสรรเพ็ชดาญาน เป็นกระเบื้องเคลือบสี เขียว ส่วนเจดีย์องค์ที่ 2 และ 3 สร้างโดยรับสั่งของ องค์รัชกาลที่ 3 ครับ องค์ที่อยู่ทางด้านใต้ สีขาว ชื่อมหาเจดีย์ดิลกธรรมกรกนิทาน .สร้างถวาย สมเด็จพระราชบิดา องค์รัชกาลที่ 2 และองค์ทางด้านเหนือ ชื่อมหาเจดีย์มุ นีบัตบริขาร.สร้างเป็นเจดีย์ สีเหลือง.เจดีย์ 3 องค์แรกเป็นทรงย่อมุมไม้ 12 แบบอยุธยาครับ ครัน้ กาลเวลาล่วงเลยมาถึงบรมสมัยขององค์รชั กาลที่ 4 ทรง ด�ำริว่าการสร้างเจดีย์ในวัดโพธิ์น่าจะยุติลงได้แล้ว มิฉะนั้นพระมหากษัตริย์ แต่ละองค์คงจะสร้างเจดีย์ประจ�ำพระองค์ในวัดโพธิ์จนแน่นไปหมด องค์ รัชกาลที่ 4 กษัตริย์นักปราชญ์ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จึงทรงตั้ง criteria เป็นหลักเกณฑ์ว่า จะสร้างเจดีย์ประจ�ำพระองค์ขึ้นเป็นองค์สุดท้าย คือเจดีย์ ทั้งสี่องค์เป็นเจดีย์ที่สร้างโดย มหากษัตริย์แห่งสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่ง ได้เคยเห็นพระพักตร์กัน เมื่อยังมีพระชนม์ชีพอยู่ เห็นมั้ยครับ criteria นี้ เด็ดจริงๆ ก็เมื่อครั้งองค์รัชกาลที่ 1 อยู่ในราชบัลลังก์ องค์รัชกาลที่ 4 นั้น ทรงพระประสูติแล้ว ยังทรงเป็นทารกอยู่เลยครับ เจดีย์องค์ที่ 4 สร้างโดย ใช้รูปแบบจากเจดีย์ศรีสุริโยทัย จาก กรุงศรีอยุธยา ครั้นเจดีย์องค์ที่ 4 สร้าง เสร็จบริบรู ณ์ พระองค์ทา่ นก็ทรงให้สร้างก�ำแพงล้อมรอบซะเรียบร้อยเลย จะ เห็นได้ว่า องค์รัชกาลที่ 5ซึ่งประสูติภายหลังรัชกาลที่ 1 ทรงสวรรคตไปแล้ว ไม่มีเจดีย์ของพระองค์ท่านอยู่ในบริเวณนี้ของวัดโพธิ์ อย่างที่ผมตอนต้นนั่นแหละครับ ว่าในวัดโพธิ์เนี่ยะ มีสิ่งมหัศจรรย์ที่น่าชม

ตั้ง 9 อย่าง นี่เราเพิ่งชมไปแค่ 3 อย่าง ถึงตอนนี้ฝรั่งมาทัวร์กับผมก็บอกว่า เหนื่อยแล้วละคุณไกด์ มีอะไรที่ดูบันเทิงเริงรมย์กว่านี้บ้างมั้ย มันจะเกิดขึ้น ได้บ่อยๆ ครับ ฝรั่งเดินชมวัดกับพระแค่ 1 ชั่วโมงก็มักจะบอกว่า พอเหอะ พอแล้ว ผมเคยพากลุ่มหนึ่งไปอยุธยา เดินชมโบราณสถานซึ่งเป็นลักษณะ ที่ซากพระพุทธรูป ซากวัดวัง 1 วันเต็ม คือ วัดพระศรีสรรเพชญ วัดมหาธาตุ วัดไชยวัฒนาราม พอวันรุ่งขึ้น เจอหน้ากันที่โรงแรม ฝรั่งบอกว่า วัดนี้ไม่ดู ซากอิฐหักพังแล้วน้าคุณไกด์ No more bricks today okay? เพื่อนผม คนหนึ่งเป็นสุดยอดไกด์แห่งวัดโพธิ์ พาฝรั่งชาวคานาดากลุ่มใหญ่ชมวัดโพธิ์ นีแ่ หละครับ หลังจากชมมุมต่างๆ ของวัดโพธิจ์ นเต็มอิม่ แล้วยังมีการเชิญฝรัง่ ไปถวายสังฆทาน แถมด้วยไปฟังสวดมนต์เย็นในโบสถ์ ฝรั่งส่วนใหญ่ก็ตื่น เต้นไปกับบรรยากาศซึ่งดูขลังและศักดิ์สิทธิ์มาก แต่มีคุณลุงท่านนึง ท่าทาง แกกวนๆ แกถามไกด์ว่า นี่ยูจะให้ฉันเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธหรืองาย ยยย Do you want me to converse into a Buddhist? ผมก็ว่า เป็นเรื่องธรรมดา เป็นข้อคิดที่ดีนะครับ อะไรที่เยอะเกินไปฝรั่งก็จะไม่ค่อย ประทับใจแล้ว ผมพาฝรั่งเลี้ยวเข้าไปดู ศิวะลึงก์ ครับ อยู่ตรงหน้าวิหารหลังหนึ่ง ตรงนี้มี เรื่องเล่ามากมาย เกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่เข้ามาในไทยคู่กับศาสนา พุทธของเรานั่นแหละครับ เขานับถือพระเจ้ากันหลายองค์ รวมทั้งอะไรๆ ที่ เกี่ยวกับพระเจ้าแต่ละองค์ก็ได้รับการนับถืออย่างสูงสุด ศิวะลึงก์ก็เป็น สัญลักษณ์ของพระศิวะ นัน่ เองมีลกั ษณะเป็นหินท่อนใหญ่ ใช้ในการประกอบ พิธีกรรมทางศาสนาในสมัยโบราณ แต่กลับกลายเป็นเรื่องที่ชวนน่าสนใจ ส�ำหรับนักท่องเทีย่ วมากมายทีเดียวเลยครับ เขาเชือ่ กันว่า คูแ่ ต่งงานทีย่ งั ไม่มี ลูก ถ้ามาลูบไล้ศิวลึงค์ที่วัดโพธิ์เนี่ยะ รับรองว่ากลับไปบ้านไม่นานได้ลูกไว้ เชยชมกันเลยทีเดียว แต่มนั ไม่แค่นนั้ สิครับพีน่ อ้ ง ไกด์รนุ่ พีค่ นนึงแนะน�ำผม ว่า ให้บอกฝรั่งว่า ถ้าใช้มือขวาลูบ จะได้ลูกชาย และถ้าใช้มือซ้ายลูบจะได้ ลูกสาว โห ฝรั่งสองคนสามีภรรยาเพิ่งแต่งงาน มาทัวร์กับผม โผเข้ากอดกัน แล้วบอกว่า Oh my God , we will have a baby soon my dear. Let’s do it. ทันใดนั้น ฝรั่งสามีท�ำหน้าฉงน หันมาถามว่า มิสเตอร์ไกด์ ถ้า หากว่าเราลูบด้วยมือสองมือล่ะ.....สบายครับไกด์แก่ๆ รีบตอบทันที You will have a lady boy เท่านัน้ แหละครับ ฮากันตรึมจนคนทีเ่ ดินผ่านไปมาต้อง หันมามองด้วยความสนใจ ผมมีประสบการณ์ส่วนตัวที่เด็ดกว่านั้นอีกครับ ขณะที่ผมก�ำลังโม้เรื่องลูกศิวลึงค์แล้วจะได้ลูกให้นักท่องเที่ยวของผมฟังอยู่ มีเสียงดังมาจากด้านหลังว่า You know it’s true. พวกเราหันขวับไปเห็น นักท่องเที่ยวหญิงคนหนึ่ง ยืนพิงก้อนหินอยู่ แล้วเธอก็เล่าให้พวกเราฟังโดย ละเอียดว่า เธอมาที่นี่กับสามีเมื่อปีที่แล้ว เธอมีลูกยาก พอกลับไปเธอก็ท้อง เลย แล้วก็เธอก็เดินทางมาอีกครั้งเพื่อแสดงความขอบคุณ จะเชื่อหรือไม่เชื่อ ก็สุดแล้วแต่วิจารณญานในการรับชมนะค้าบบบ ในเมื่อเพลิดเพลิน เรียกรอยยิ้มได้จากศิวลึงก์แล้ว ผมก็พาเดินต่อไปดูฤาษี ดัดตน อันลือลั่นของวัดโพธิ์กันเลยครับ ที่วัดโพธิ์จะมีสวนหิน หรือเขามอ ตั้งอยู่เป็นหย่อมๆ ครับ ข้อมูลที่เชื่อถือได้บอกว่าสวนเหล่านี้ย้ายมาจากใน พระบรมมหาราชวังในสมัยองค์รัชกาลที่ 3 ครับ บางแห่งตกแต่งเป็นน�้ำตก สวยงาม ในธารน�้ำมีปลาคาร์พ สีสวยงามว่ายวนเวียนไปมา แต่พอเราเดินมา ทางด้านใต้ของวัด เราจะเจอกับสวนหินทีป่ ระดับประดาด้วย องค์ฤาษีดดั ตน จ�ำนวนมากมายหลายองค์ แต่ละองค์แสดงท่าทางในการออกก�ำลังกาย หรือ จะเรียกว่าโยคะก็คงจะใกล้เคียง เพราะภาษาอังกฤษเรียกว่า Yoga Hermits ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้รวบรวมไว้ได้ทั้งหมดถึง 80 ท่า มีทั้งท่านั่ง นอน ยืน รับรองได้ว่าถ้าได้ทำ� ท่าออกก�ำลังกายแบบโยคะตามท่านฤาษีที่วัดโพธิ์ละ ก็ ท่านจะมีสขุ ภาพดีอย่างเห็นผลได้ชดั เจนเลย เวลาผมพาฝรัง่ ไปดูฤาษีดดั ตน ผมจะประกาศว่า เอาละครับ ขอเชิญทุกท่านร่วมออกก�ำลังกายกับผม แล้ว ผมก็ชี้โบ๊ชี้เบ๊ ให้ฝรั่งท�ำตามท่าต่างๆ ส่วนใหญ่ก็ออกก�ำลังกายดัดแขนซ้าย ขวา แล้วก็จบด้วยท่าที่ฤาษียืนขาเดียวอยู่บนยอดเขา ท่านี้รับรองว่าประทับ ใจทุกคน ท่านี้ต้องยืนขาเดียว ยกขาอีกข้างไปด้านหลัง เอามือจับไว้ แล้วยัง ต้องเอนตัวไปด้านหน้า แล้วยื่นแขนไปด้านหน้า ใครที่เคยรู้เรื่องบัลเล่ต์ จะ สังเกตเห็นว่ามองดูคล้ายๆ ท่า Arabesque จริง ๆ เลย เราไปจบการท่องเที่ยววัดโพธิ์วันนี้กันด้วยการไปกราบพระประธานในโบสถ์ กันดีกว่าครับ ผมจะบอกฝรัง่ เสมอว่า ในบรรดายุคสมัยต่างๆ ของทาย ได้แก่ สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี ยุคสะหมัยนี้ คือ ก.ท.ม.แน่ะแฟนคาราบาวหลงมาไง เนี่ยะ...พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย สวยงามที่สุดครับ เหตุผลก็ง่ายๆ ครับ ผู้ที่ สร้างพระพุทธรูปในสมัยสุโขทัย ล้วนมีอารมณ์สนุ ทรีย์ บ้านเมืองสงบสุข ไม่มี สงครามมากมายเหมือนสมัยอืน่ ๆ เราเข้าไปในโบสถ์กเ็ พือ่ ชืน่ ชมพระพุทธรูป ศิลปะสุโขทัยกันเลยครับ พระพุทธรูปองค์นี้คือ พระพุทธเทวปฏิมากร แปล ว่าพระพุทธรูปที่แสนงดงามดุจสร้างสรรโดยเทวดา ส�ำหรับวันนี้ก็คงจะได้สัมผัสสิ่งมหัสจรรย์แห่งวัดโพธิ์กันไปตามความเหมาะ สมของหน้ากระดาษนะครับ ยังมีอกี หลายเรือ่ งหลายประเด็นเกีย่ วกับวัดโพธิ์ ที่ต้องชม และ ต้องศึกษากันต่อไปอีกไม่รู้จบ ส�ำหรับผมแล้ว ไปบ่อยมาก แต่วา่ ไปเมือ่ ไหร่กไ็ ม่เคยเบือ่ เพราะว่า“ โอ้วดั โพธิเ์ ป็นวัดกษัตริยส์ ร้าง ไม่โรย ร้างรุง่ เรืองดัง่ เมืองสวรรค์”(จากกวีนพิ นธ์ เรือ่ ง นิราศพระแท่นดงรัง ของนาย มี) มันให้ความรู้สึกเหมือนเดินอยู่บนสวรรค์ยังไงก็ไม่ทราบครับ. ร�ำพันโดย วรางกูร สุพรรณสาร/ 3 July 2013

17


บิวตี้

เต็ ม ที แ ่ บบ BY : PALMMY

สโมคกี้อาย

อุ้ยตาย ! ยุคนี้ เดินไปทางไหนก็เห็นสาวเล็กสาวใหญ่ แต่งหน้าเกาหลี สวยหวาน เน้น สวยธรรมชาติกันทุกคนเชียวค่ะ แน่นอนโฮ๊ะอย่างเราต้องแหวกแนวด้วย สโมกกี้อาย !!!

วยและเซ็กซี่ได้ดีทีเดียว ส ู ด ห้ ๆใ าว งส ขอ ค ลุ ม ริ เส Smoky eye สามารถ อเกินว่าการแต่งตา ลื เห อ ่ ชื เ ่ มี อน น ่ แน าน ชอบแต่งหน้าหว าย ค่ะ เหมาะกับสาวมั่นที่ไม่ บ้าง บางรายถึงกลับกล ไป ใจ น ่ มั าม คว มด นห ยค ๆหลา วกัน แบบสโมกกี้คงท�ำเอาสาว ับแสดงความกลมเกลีย หล ป ๊ ปุ น ็ เย า ้ เช อน าต งที่ทาม เป็นหมีแพนด้า ทุกอย่า แหม ลุคสวยเท่เก๋เอ็กซแบบ น ื ้ อ ะเป รอ เป น กั วม งร ารไปกอ อยา่ งมไิ ด้นดั หมาย โดยก ่ยากอย่างที่คิดค่า ไม ยๆ า ง่ ค นิ ทค เ มี ว์ติดทน ว ล้ ๆแ ง สโมกกี้จริ er ซึ่งช่วยให้สีอายแชโด m ri P ง า ย่ อ ้ ด ไ ่ ไม าด ข ่ นที่มี เริ่มต้นด้วยสิ่งที ้าเรียบเนียน ในกรณีค หน ว ิ ผ ้ ให น ้ ื พ อง ะร แล บส ้วยเ ๆ และปรับสภาพผิวตามด ncealer กลบใต้ตาเบา o C ye E ์ อร เล ล ิ นซ อายคอ ร ปัญหาใต้ตาคล�้ำ ควรใช้ ผอ่ นมาอย่างเตม็ ทีแ่ ล้ว กา ั ก รพ กา ั บ ร ด้ นไ ื อ หม เ ดู ของเรา ด้วยค่ะ นอกจากจะช่วยให้ดวงตา ิดเพี้ยนและยังติดทนขึ้น ผ ม่ ไ ว์ โด แช าย อ ี ส ห้ ยใ ว ่ ใช้อายคอนซิลเลอร์จะช

ต่อกันด้วยทาสีอ่อนลงบนหัวตา เกลี่ยจนถึงโหนกคิ้วและสันคิ้ว ที่ส�ำคัญควร หลีกเลี่ยงสีที่มีกลิตเตอร์ผสมในการแต่งตาแบบสโมกกี้ เพราะกลิตเตอร์จะสะท้อนแสง ท�ำให้ดูไม่เป็นธรรมชาตินั่นเองค่ะ จากนัน้ แตะอายแชโดว์สเี ข้มลงบนหางตา โดยใช้เทคนิคแบบ 45 องศา เป็นการ ทาเชิดขึ้นจากหางตา 45 องศาและเกลี่ยสีให้กลมกลืน ไม่เห็นสีแยกกัน

18

าสีผวิ เล็กน้อยเกลีย่ บรเิ วณ เพิม่ มิตใิ ห้ดวงตาโดยใชส้ ที อี่ อ่ นกว่ ถึงหางคิ้ว หัวตาและโหนกคิ้วหรือบริเวณใต้กลางคิ้ง อบตาลา่ งโดยทาจากหางตาลง เขียนขอบตาทงั้ บนและล่าง ใช้สเี ข้มทาข มาเป็นตัว V เกลี่ยให้สีเท่ากัน ๆอยากติดขนตาปลอมให้ตา หลังจากนั้นดัดขนตา ปัดขนตา หรือสาว คนคิ การแตง่ หนา้ อีกในฉบับต่อไปนะคะ ดูคมเขม้ มากขึน้ ก็ได้คะ่ แล้วกลบั มาพบเท วันนี้ มี่ขอลาไปก่อนค่า


19


แฟชั่นเมืองกรุง

P R A H S m o r f H O G I Y G N !ิ YA

ต้องชุดนี้ส

$125

$930

$22

$79

$398

$155

$88

Each week, we turn to one of our favorite style bloggers or men’s fashion insiders to put togrther a solid outfit.

★ Boglioil Jacket in Natural ★ Howard Yount Chambray Spread Collar Shirt ★ Ovadia & Sons Snuff Suede Cricket Saddle Laceup Shoe ★ The Hundreds Phoenix Sunglasses ★ Rogue Territory AR-G Trousers ★ The Grunion Run Blue Paisley Floral Tie ★ Kiel James Patrick Hortock’s Compass Rose Belt

: Yang-Yi Goh is the fashion editor of SHARP, Canada’s leading men’s lifestyle magazine, and SHARP : The Book For Men, a premium biannual publication.

ACCESSORIES

PENTAX Q7 โดยทั่วไปแล้ว เราทุกคนไม่เพียงแต่ต้องการที่จะได้

20

ภาพถ่ายที่สวยงาม แต่อยากจะให้กล้องที่เราถือสวยงาม สะดุดตาคนรอบข้างเช่นกัน ปัญหาหนึ่งที่เราทุกคนเจอ คือ กล้องถ่ายรูปดีๆจ�ำพวก DSLR นั้นยังไม่มีตัวเลือก ให้มากนัก มีแต่แบบที่คล้ายๆกันหมด แต่ PENTAX Q7 มาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยการออกแบบกล้อง ขนาดเล็ก น�้ำหนักเบา และเปลี่ยนเลนส์ได้ตามความ ต้องการ อีกทั้งเรายังสามารถเลือกสีของตัวกล้องได้อีก ด้วย ซึ่งจะท�ำให้กล้องของคุณนั้น เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ตัว และบ่งบอกถึงความเป็นคุณได้มากกว่ากล้องสีด�ำ แบบเดิมๆที่เห็นกันเกลื่อนเลย

แว่นกันแดดไม้ K SWISS ขาสั้น Redwood โดยทั่วไปแล้วแว่นตากันแดดที่เราใส่กันนั้นจะไม่มีเรื่อง รุ่นของ Billy Reid กับช่องเก็บของกันน�ำ้ ราวอะไรน่าสนใจมากับสินค้ามากนัก เพื่อนคุณอาจจะ เราจะไม่พูดมากเกี่ยวกับรองเท้ารุ่นนี้ เพราะเราทุกๆคน ถ้าคุณเป็นเหมือนกับเรา ที่ชอบเก็บกระเป๋าตัง และ ชอบพูดถึงเสือ้ ผ้าทีค่ ณ ุ ใส่ แล้วคุณก็บอกเขาว่าซือ้ มาจาก ร้านยีห่ อ้ อะไรแค่นนั้ จบการสนทนาและก็เปลีย่ นเรือ่ งพูด คุยต่อไป แต่แว่นตากันแดดรุ่นนี้ไม่เหมือนกัน เพราะ แต่ละชิ้นที่ผลิตออกมา ท�ำจากไม้ redwood อายุกว่า พันปี โดยก่อนหน้านี้ไม้เหล่านี้ถูกใช้สร้างเป็นสะพาน รถไฟในช่วงปี ค.ศ. 1800 ดังนัน้ แว่นทีผ่ ลิตจากไม้เหล่า นีแ้ ต่ละชิน้ จะมีลายในแบบของตัวเอง และให้ภาพลักษณ์ คุณโดดเด่นออกมา แว่นกันแดดนี้ใช้เลนส์ของ Carl Zeiss Vision และถูกติดเข้าให้พอดีกับกรอบของแว่น แกะสลักเหล่านี้ เท่านี้คุณก็จะมีแนวทางการแต่งตัวที่ ท�ำให้มีเรื่องคุยมากกว่าเดิมเสียอีก

รู้กันอยู่แล้วว่าเราชอบรองเท้ารุ่นพิเศษของ Billy Reid มากแค่ไหน คราวนีเ้ ขากลับมาร่วมออกแบบรุน่ พิเศษอีก ครั้ง (หากคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้คุณจะรู้ว่าครั้งนี้เป็นครั้ง ที่ 3) โดยที่ครั้งนี้เขาออกแบบรุ่นที่ออกมาเพื่อนเป็นรุ่น สะสม Venice Surf & Court และส่วนพิเศษของรุ่น นี้คือ ใช้หนังแบบคาวบอยเป็นด้านบนของรองเท้า คู่กับ การใช้เชือกกลมสุดคลาสสิก โดยที่ออกมาเป็น 3 แบบ ได้แก่แบบหนังกลับ แบบหนัง และแบบผ้าดิบ ไม่มีสีให้ เลือกมากนัก แต่กไ็ ม่จำ� เป็นอยูแ่ ล้วกับดีไซน์ทอี่ อกมาให้ ดูคลาสสิกด้วยวัสดุอย่างดีแบบรุ่นนี้ อย่างเดียวที่เราจะ ปวดหัวคือ จะซื้อแบบไหนดีนั่นเอง

โทรศัพท์มือถือไว้ในกระป๋อง Pringles เปล่า(กระป๋อง ที่เรากินมันฝรั่งทอดกรอบไปหมดแล้ว)เมื่อเราไปนั่งเล่น ทีช่ ายทะเล และหากคุณเหมือนเรายิง่ กว่านัน้ คุณอาจจะ เคยโดนขโมยกระป๋อง Pringles เปล่าที่เก็บเงินและ โทรศัพท์มือถือไว้เหมือนกัน และเพื่อแก้ไขปัญหาดัง กล่าวจึงมีกางเกงขาสั้นที่มีช่องเก็บของกันน�้ำ เพื่อให้คุณ ได้พกของส่วนตัวลงน�้ำไปด้วยเลยเมื่อเดินลงทะเล และ ส่วนที่ใช้เก็บของนี้ถูกเรียกกว่า Stash Pocket ท�ำ หน้าทีก่ นั น�ำ้ ไม่ให้เข้าไปกระทบกับอุปกรณ์ตา่ งๆทีเ่ ราเก็บ ไว้ในกระเป๋าของกางเกง Stash Short สุดสะดวกสบาย ในการเที่ยวทะเลครั้งใหม่ของคุณ


กลางกรุง

Supersub

โชว์เก๋เปิดตัว “Therapy” อี-อัลบั้ม วงแรกของเมืองไทย

Supersub (ซุปเปอร์ซบั ) วงร็อคสังกัดค่ายบีลฟ ี เรคคอร์ดเปิดตัวอัลบัม้ Electronic เป็นวงแรกของเมืองไทยชื่อ “Therapy” (เธอราพี) อย่างเป็นทางการ พร้อม ระเบิดความสนุกเอาใจชาวร็อคเกอร์อใน Rock The Night Party ณ ร้าน Cosmic RCA พร้อมกับเพื่อนร่วมค่าย Brown Flying และ 2549 แบบมันส์ทุกหยด!!!

Supersub กลุ่มนักดนตรีประสบการณ์ยาวนานกับแนวเพลงป็อปร็อคผสานกลิ่นอายความโมเดิร์นจากซาวน์ดนตรีในทุก ท่วงท�ำนอง เจ้าของบทเพลงสุดฮิตอย่าง Awaken (อันดับ 1 ชาร์ต “FAT 100 YEAR 2012” เพลงที่ถูกเปิดมากที่สุดในคลื่น FAT 98 ประจ�ำปี 2012), ค�ำนั้น และ สองคน วันนี้พร้อมแล้วให้ผู้ฟังพิสูจน์ตัวตนของพวกเขา โดยจัดงานเปิดตัวอัลบั้มเต็มอัลบั้มที่ 3 “Therapy” ไปเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยอัลบั้มนี้เป็น Electronic อัลบั้ม วงแรกในประเทศไทยกับค่ายเพลง Believe Records ซึ่ง สามารถโหลดอัลบัม้ เต็มๆ ผ่านทาง iTunes Store เท่านัน้ โดยทีม่ าของชือ่ อัลบัม้ นีม้ าจากการเดินทางอันยาวไกลของวง มีทงั้ ความท้าทาย ผิดหวัง ท้อแท้และความสุข คละกันไป ในขณะเดียวกันการได้เล่นดนตรีด้วยกันของพวกเขา ก็เป็นเหมือนสิ่งที่คอยบ�ำบัดอาการเหนื่อย ล้าเหล่านั้นไปในตัวด้วยเช่นกัน จึงเป็นที่มาของชื่ออัลบั้ม “Therapy” และหวังว่านอกจากพวกเขาที่ได้รับ การบ�ำบัดแล้ว คนฟังก็จะได้รับการบ�ำบัดจากบทเพลงดีๆ ของพวกเขาเช่นกัน โดยอัลบั้มนี้บรรจุเพลง คุณภาพไว้ถึง 10 เพลง เรียกว่ามีครบทุกอารมณ์แฝงอยู่ในซาวน์ดนตรีที่แปลกใหม่น่าค้นหาไว้อย่าง ลงตัว ไม่วา่ จะเพลงเร็ว หรือเพลงช้า ก็พร้อมทีจ่ ะให้ทกุ คนได้ปลดปล่อยความรูส้ กึ ไปกับทุกบทเพลง อัลบั้ม “Therapy” ศิลปิน Supersub สามารถดาวน์โหลดอัลบั้มกันได้พร้อมกัน ทั่วประเทศ ในวันที่ 16 กรกฎาคมนี้ ทาง iTunes นอกจากนี้หากใครต้องการฟังเพลงเพลินๆ เป็นรายเดือนก็ยังสามารถใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น Deezer แอพสุดแนวของคนที่รัก การฟังเพลงได้อีกด้วย ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.believerecords.net www.facebook.com/believerecords www.facebook.com/supersubthailand


ศิลปะเมืองกรุง

สะพานพระราม 8 สะพานพระราม 8 (อังกฤษ: Rama VIII Bridge) เป็นสะพานข้าม แม่น�้ำเจ้าพระยาแห่งที่ 13 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี แนวสายทางเชื่อมต่อกับทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี ข้ามแม่น�้ำ เจ้าพระยาบริเวณโรงงานสุราบางยี่ขัน (ส�ำนักงาน กปร. และมูลนิธิชัย พัฒนาในปัจจุบัน) เขตบางพลัด บรรจบกับปลายถนนวิสุทธิกษัตริย์ สะพานนี้เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 พระองค์มีพระ ราชด�ำริให้กรุงเทพมหานครก่อสร้างสะพานข้ามแม่นำ�้ เจ้าพระยาเพิม่ อีก 1 แห่ง เพือ่ บรรเทาการจราจรบนสะพานสมเด็จพระปิน่ เกล้ารองรับการ เดินทางเชื่อมต่อระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรี และเป็นจุดเชื่อมต่อ โครงการพระราชด�ำริตามแนวจตุรทิศ โดยเริ่มเปิดให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 เวลา 7:00 น. สะพานพระราม 8 มีความยาวรวม 475 เมตร สูงเท่าสะพาน สมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นสะพานหลักช่วงข้ามแม่น�้ำ 300 เมตร สะพาน ยึดช่วงบนบก 100 เมตร และสะพานช่วงโครงสร้างยึดเสา 75 เมตร

มี รู ป แบบโดดเด่ น สวยงามเพราะได้ อ อกแบบเป็ น สะพานขึ ง แบบ อสมมาตรซึง่ หมายความว่ามีเสาสะพานหลักเสาเดียวบนฝัง่ ธนบุรี และ มีเสารับน�้ำหนัก 1 ต้นบนฝั่งพระนคร จึงไม่มีเสารับน�้ำหนักตั้งอยู่ใน แม่น�้ำเจ้าพระยา ท�ำให้ไม่มีปัญหาต่อการสัญจรทางน�้ำ ช่วยป้องกันน�้ำ ท่วมและระบบนิเวศวิทยาในน�ำ้ รวมทัง้ ไม่กระทบต่อการจัดตัง้ กระบวน พยุหยาตราชลมารค การรับน�ำ้ หนักของสะพาน ได้ตดิ ตัง้ สายเคเบิลระนาบคู่ 28 คู่ขึงยึดพื้นช่วงข้ามแม่น�้ำ และใช้สายเคเบิลระนาบเดี่ยว 28 เส้น ขึง ยึดรัง้ กับโครงสร้างยึดเสาสะพานบนฝัง่ ธนบุรี เคเบิลแต่ละเส้นประกอบ ด้วยสลิงตั้งแต่ 11-65 เส้น อีกทั้งสายเคเบิลของสะพานพระราม 8 ยัง มีสเี หลืองทอง สีประจ�ำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เมือ่ สะท้อนแสงจะส่องประกายสวยงาม โดยเฉพาะยามค�่ำคืน สะพาน พระราม 8 เป็นสะพานขึงแบบอสมมาตรที่ติดอันดับ 5 ของโลก รอง จากประเทศเยอรมนีซึ่งติดอันดับถึง 3 สะพาน และประเทศเนปาล ในส่วนสะพานเสาสูงรูปตัว Y คว�่ำ เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ท�ำ

หน้าทีห่ วิ้ ส่วนโครงสร้างส�ำคัญอืน่ ๆ ของสะพาน ซึง่ มองเห็นได้ในระยะ ไกล ๆ ได้ออกแบบโดยใช้เค้าโครงมโนภาพของเรือนแก้ว ราวกันตก ซึ่งท�ำจากโลหะออกแบบเป็นลวดลายที่วิจิตรและอ่อนช้อย จ�ำลองมา จากดอกบัวและกลีบบัวเสาโครงสร้างใต้แผ่นพื้นตกแต่งด้วยลวดลาย ทีจ่ ำ� ลองจากดอกบัวใช้วสั ดุทมี่ นี ำ�้ หนักเบา มีคณ ุ สมบัตชิ ว่ ยสะท้อนแสง ลงสู่ผิวจราจรใต้ทางยกระดับ ช่วยเพิ่มความสว่างบริเวณใต้ทางยก ระดับและประหยัดไฟฟ้าในเวลากลางคืน สิ่งพิเศษสุดของสะพานพระราม 8 ที่สะพานอื่นในกรุงเทพมหานครยัง ไม่มีก็คือ ที่ปลายยอดเสาสูงของตัวสะพานจะมีจุดชมทิวทัศน์ ซึ่งมี โครงสร้างโลหะกรุกระจกลักษณะคล้ายดอกบัว สูงจากพื้นดินถึง 165 เมตร หรือสูงเท่าตึก 60 ชั้น พื้นที่ 35 ตารางเมตร จุคนได้ครั้งละเกือบ 50 คนซึ่งจะเปิดให้บริการกับประชาชนทั่วไปด้วยแต่การก่อสร้างส่วน นี้จะแล้วเสร็จภายหลังพร้อม ๆ กับลิฟต์ของคนพิการซึ่งอยู่หัวมุม 2 ฝั่งแม่น�้ำ

ป้อมพระสุเมรุ ป้อมพระสุเมรุ เป็นป้อมปราการทีส่ ร้างขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ 1 ในสมัยนัน้ ได้มกี ารสร้างป้อมปราการ 14 แห่งเพือ่ ป้องกันพระนคร แต่เมือ่ เวลาผ่าน ไป ป้อมปราการหมดความจ�ำเป็น จึงถูกรือ้ ถอนไป ป้อมพระสุเมรุเป็น 1 ใน 2 ป้อมทีย่ งั คงเหลืออยู่ อีกป้อมหนึง่ คือป้อมมหากาฬ ชือ่ ป้อมพระสุเมรุ ได้นำ� มาตัง้ เป็นชือ่ ถนนพระสุเมรุ ป้อมพระสุเมรุซึ่งสร้างมาแต่รัชกาลที่ 1 มีลักษณะสวยงามและเป็น ประโยชน์ใช้สอยมากมาย มีเชิงเทิน ช่องยิงปืน ห้องเก็บกระสุนดินด�ำ และ อาวุธยุทโธปกรณ์ตา่ ง ๆ แต่กช็ ำ� รุดทรุดโทรมเป็นธรรมดา

จนถึง พ.ศ. 2524 กรมศิลปากรได้ซอ่ มแซมบูรณะตามรูปแบบเดิมจาก ภาพถ่ายในสมัยรัชกาลที่ 5 จนแลดูสง่างามเหมือนเดิม และยังปรับปรุง บริเวณโดยรอบให้เป็นสวนสาธารณะอีกด้วย โดยให้ชอื่ ว่า “สวนสันติชยั ปราการ” มีพลับพลา ชือ่ ว่า “พระทีน่ งั่ สันติชยั ปราการ” ชุมชนโดยรอบป้อมพระสุเมรุ คือชุมชนถนนพระอาทิตย์ มีความเข้มแข็ง ด้านการมีสว่ นร่วมสูงเช่นเดียวกับชุมชนป้อมมหากาฬ แต่มคี วามหลาก หลายสูงกว่า ในสมัยรัชกาลที่ 1 เมือ่ พ.ศ. 2326 มีชาวเขมร 10,000 คน มาขุดคลอง เชือ่ มระหว่างคลองบางล�ำภูกบั คลองโอ่งอ่าง จนจรดต่อกันเกิดเป็นคลอง รอบกรุง


อร่อยรอบกรุง

เปิดต�ำนานความอร่อย

โกฮับ ก๋วยเตีย๋ วเรือรสเด็ด คุณบรรจง หรือ โกฮับ (ค�ำว่า “โก” เป็นชือ่ เรียก พ่อค้าก๋วยเตี๋ยวเรือสมัยก่อน) เป็นคนเชื้อสายมอญ ซึง่ ก่อนนัน้ โกฮับพายเรือขายก๋วยเตีย๋ ว อยูร่ มิ ฝัง่ แม่นำ�้ เจ้าพระยาจนกระทั่งปี 2510 จึงได้ย้ายขึ้นมาขายบน บกเป็นครัง้ แรก โดยตัง้ ร้านอยูร่ มิ ถนนแจ้งวัฒนะ ตัง้ แต่ สมัยที่ยังเป็นถนนสองเลนสวนกัน และยังไม่มีเกาะ กลางถนน

ส่วนร้านก็เป็นเพิงเล็กๆ ไม่ได้มีป้ายชื่อร้านแต่อย่างใด สนนราคาก๋วยเตี๋ยวสมัยนั้นแค่ชามละ 2 บาทส่วนที่มาของชื่อ “โกฮับ” ก็มาจากลูกค้าที่มากินก๋วยเตี๋ยวเรียกกัน เพราะมองเห็นว่าขาย ก๋วยเตี๋ยวเรือ จึงพากันเรียกคุณบรรจงว่า “โกฮับ” ดังนั้น ร้านก๋วยเตี๋ยวของคุณบรรจงจึงเป็น ที่รู้จักในชื่อ “ร้านโกฮับ”นับแต่นั้นมา ส�ำหรับร้านลูกชิ้นโกฮับสาขาใหญ่ที่หมู่บ้านเมืองทองนิเวศน์ 1 นั้น ท�ำมาประมาณสิบกว่าปีแล้ว มีทั้งลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นเอ็น ที่เน้นความสดใหม่ของวัตถุดิบที่น�ำมาผลิตลูกชิ้น โดยมี ก�ำลังการผลิตอยู่ที่ 2 ตัน/วัน ส่งจ�ำหน่ายให้กับลูกค้าแฟรนไชส์, ร้านก๋วยเตี๋ยวและผู้บริโภคที่ สนใจทั่วประเทศ โดยลูกชิ้นของเราสามารถน�ำไปประกอบอาหาร ได้หลากหลายเมนู ไม่ว่าจะ เป็น ใส่ก๋วยเตี๋ยว, ปิ้ง, ทอด, ย�ำ ฯลฯ พร้อมน�้ำจิ้มรสเด็ดที่มีจ�ำหน่ายคู่กัน ปัจจุบัน ก๋วยเตี๋ยวโกฮับ ยังคงเน้นเอกลักษณ์ด้านรสชาดความอร่อย และนอกจากก๋วยเตี๋ยว แล้ว โกฮับยังมีลูกชิ้นปิ้งหมู-เนื้อ ไม้ละ 10 บาท เอาไว้บริการลูกค้าอีกด้วย ขณะนี้โกฮับ เมืองทองมีสาขาแฟรนไชส์อยู่อีกกว่า 30 แห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ก๋วยเตีย๋ วเรือลูกชิน้ โกฮับเมืองทอง คือ อีกหนึง่ ในต้นต�ำรับก๋วยเตีย๋ วเรือรสเด็ด ทีม่ กี ารสืบทอด จากรุ่นสู่รุ่น มาเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี โดยเฉพาะในเรื่องของ กระบวนการผลิตลูกชิ้น ลูกชิ้น โกฮับเมืองทอง จะใช้เนื้อล้วน ในแต่ละวันเราใช้เนื้อวัวและเนื้อหมูสดๆ กว่า 2 ตัน โดยเนื้อ หมูจะใช้เนื้อขาหลังเพราะเนื้อจะนุ่มไม่มีเอ็น ส่วนเนื้อวัวจะใช้เนื้อลูกมะพร้าวขาหลังเพราะเป็น เนื้อที่นุ่มอร่อย ตามด้วยกระบวนการผลิตที่เน้นความส�ำคัญในทุก ขั้นตอน เพื่อให้ลูกค้าได้รับ ประทานลูกชิ้นที่มีคุณภาพ ส่วนน�้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนั้น จะใส่เครื่องปรุงอย่างถึงเครื่อง เพื่อให้ได้ น�้ำซุปที่หอมอร่อย กลมกล่อม ด้วยคุณภาพของวัตถุดิบทั้งหมดที่คัดสรรมา ท�ำให้ปัจจุบันได้ รับการยอมรับ จากผู้บริโภค อย่างแพร่หลาย ร้านโกฮับ เมืองทอง ■

ที่อยู่ : หมู่บ้านเมืองทองนิเวศน์ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2982-7214

ร้านเปิดทุกวัน 09.00 น. ถึง 17.00 น.


นอกกรุง

เมื อ งโบราณ Ancient City วันนีโ้ ฮ๊ะแมกกาซีนก็จะพาทุกๆคน ไปเทีย่ วกันนะครับ เเต่ไปเทีย่ วครัง้ นีถ้ อื ว่าคุม้ เเน่นอน ทัง้ ได้ความรู้ และ ได้ถา่ ยรูปสวยๆกลับมาเป็นทีร่ ะลึกด้วย ขอเเนะน�ำว่า แต่งตัวแนวโบราณไปยิง่ ดี จะเข้ากับรรยากาศมาก โฮ๊ะๆๆๆ ทางทีมงานโฮ๊ะแมกกาซีน ได้เก็บบรรยากาศสวยๆมามอบให้ทกุ คนอย่างเต็มทีรบี ไปชมกันได้เล๊ยยย!!! สถานที่ ทีเราพาไปครัง้ นี้ จะเป็นพิพธิ ภัณฑ์กลางเเจ้งทางศิลปเเละวัฒนธรรม ทีร่ วบรวมเอาเรือ่ งราวทีส่ ำ� คัญๆ ของเมืองไทย หรือ ทีค่ นสมัยก่อนเรียกว่า “สยาม” ให้เราได้ศกึ ษาถึงอดีตของเมืองไทยเรา และเรือ่ งราวต่างๆ ทีถ่ กู ถ่ายทอดกันมาตัง้ เเต่โบราณ ถูกรวบรวมไว้ในพืน้ ทีเ่ เห่งนี้ ทีม่ เี นือ้ ทีก่ ว้างขว้าง ซึง่ มีชอื่ ว่า “เมืองโบราณ” เมืองโบราณ หรือ Ancient City ตัง้ อยูท่ จี่ งั หวัดสมุทรปราการ เริม่ ก่อสร้างเมือ่ ปี พ.ศ. 2506 โดยนายเล็ก วิรยิ ะพันธุ์ นักธุรกิจเจ้าของบริษทั วิรยิ ะประกันภัย เป็นสถานทีร่ วบรวมวัฒนธรรม ของไทย อาทิ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคอีสาน เริม่ เปิดให้บริการตัง้ แต่วนั ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 เมืองโบราณ เป็นสถานทีซ่ งึ่ กล่าวได้วา่ เป็นทีร่ วบรวมสถาปัตยกรรมทีส่ ำ� คัญๆ ของไทย มากมายหลายแห่ง มาสร้างจ�ำลองไว้ในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน คล้ายเมืองจ�ำลองทีพ่ ทั ยาแต่ตา่ งกันทีข่ นาด หรืออาจกล่าวได้วา่ เทีย่ วเมือง โบราณทีเ่ ดียวเหมือนได้เดินทางท่องเทีย่ วทัว่ ไทย การสร้างจ�ำลองสถาปัตยกรรมต่างๆ ของไทย ซึง่ อาจจะ

24

จ�ำลองให้ขนาดเล็กลงบ้าง หรือเท่าจริงบ้าง ท�ำให้ตอ้ งใช้พนื้ ทีข่ นาดใหญ่มาก การเทีย่ วเมืองโบราณ ด้วยวิธที ี่ นิยมมากอย่างหนึง่ ก็คอื การปัน่ จักรยาน ซึง่ มีบริการอยูท่ ที่ างเข้าเมืองโบราณ อีกวิธหี นึง่ คือรถบริการน�ำเทีย่ ว ของเมืองโบราณซึง่ จุผโู้ ดยสารได้หลายคน เพราะถ้าหากใช้วธิ กี ารเดิน แล้วยังต้องการชมสถานทีต่ า่ งๆ อย่าง ละเอียดทุกๆ สถานทีอ่ าจจะไม่หมดภายในเวลา 1 วัน เมืองโบราณ สมุทรปราการตัง้ อยูใ่ นเขตต�ำบลบางปูใหม่ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 33 ถนนสุขมุ วิท (สายเก่า) ห่างจากตัวจังหวัด 8 กิโลเมตร เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีร่ วบรวมสถานทีส่ ำ� คัญ ๆ ในประเทศ มีพนื้ ทีป่ ระมาณ 800 ไร่ เริม่ ก่อสร้างเมือ่ ปลายปี 2506 ปูชนียสถานทีส่ ำ� คัญๆ เช่น เขาพระวิหาร ปราสาทหินพนมรุง้ วัดมหาธาตุ สุโขทัย พระพุทธบาทสระบุรี พระธาตุเมืองนครศรีธรรมราช พระบรมธาตุไชยา ฯลฯโดยสร้างให้มขี นาดเล็ก ลง บางแห่งเท่าแบบจริงการสร้าง ฝีมอื ประณีต นอกจากนัน้ ยังเป็นแหล่งรวบรวมศิลปวัฒนธรรมพืน้ บ้านทีน่ บั วันจะสูญหายไปจากสังคมยุคใหม่ ผูท้ ตี่ อ้ งการศึกษาค้นคว้าเรือ่ งราวของประเทศไทยจะศึกษาได้จากเมือง โบราณแห่งนี้ นอกเหนือจากสถานทีด่ งั ทีก่ ล่าวมาแล้ว เมืองโบราณยังมีตลาดเก่า ซึง่ สร้างจ�ำลองบรรยากาศ ของตลาดในอดีต มีทงั้ ตลาดบกและตลาดน�ำ้ ซึง่ เป็นบริเวณทีน่ ยิ มจะใช้เป็นทีพ่ กั ในช่วงกลางวันส�ำหรับนัก ท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามาชมเมืองโบราณ เพราะมีทงั้ ของกินของใช้รวมไปถึงของทีร่ ะลึกอีกด้วยครับ ฉบับหน้าจะพา ไปเทีย่ วทีไ่ หนอีก ติดตามกันต่อไปนะครับ


กลางแปลง

มิวสิค

s g h n o Ho S end m m o Rec Inter

Byzantium

เพลง : NTED The WA rds ศิลปิน : nt Reco bal Tale lo G : ง ล ค่ายเพ

ประเภท : ดราม่า ระทึกขวัญ แฟนตาซี / ผู้ก�ำกับ : นีล จอร์แดน / นักแสดงน�ำ : เซียร์ชาร์ โรแนน, เจมมา อาร์เทอร์ตัน, แคเลบ แลนดรี โจนส์ ...ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองชายฝั่งเมืองหนึ่งต้องพบว่า หญิง สาว2คนที่เข้ามาขอพ�ำนักในเมืองนั้น มีความลับที่น่าสะพรึงกลัว ที่จะมีผลถึงชีวิตของผู้คนหลายๆคนใน เมืองนี้

re

re You A

Whe เพลง : n Jay Sea ecords ศิลปิน : oney r M h s a C : ง ล ค่ายเพ

Pacific Rim

dise

Para เพลง : impson Cody S ศิลปิน : ecords tlantic R A : ง ล เพ ค่าย

ประเภท : แอคชั่น ผจญภัย แนววิทยาศาสตร์ / ผู้ก�ำกับ : กิลเลอโม เดล โตโร / นักแสดงน�ำ : ชาร์ลี ฮันนาม, ไอด์ริส อัลบา, ริงโก กิกุชิ ...เมื่อโลกถูกคุกคามโดยสัตว์ประหลาดต่างดาวถึงขั้นมนุษย์อาจจะ หายไปจากโลกใบนี้ ดังนัน้ หุน่ ยนต์ยกั ษ์ทตี่ อ้ งควบคุมโดยคนสองคน ถูกน�ำออกมาใช้เพือ่ การต่อสูแ้ ละขับ ไล่สัตว์ประหลาดดังกล่าว

The Wolverine ประเภท : แอคชั่น ผจญภัย แฟนตาซี / ผู้ก�ำกับ : เจมส์ แมนโกลด์ / นัก แสดงน�ำ : ฮิวจ์ แจคแมน, แฟรงค์ แจนเซ่น, วิล ยุน ฮี ...เมื่อวูล์ฟเวอร์รีนออกเดินทางไปยัง ญี่ปุ่น เขาต้องพบว่าเขาได้เจอกับศัตรู มากมายจากอดีตของเขา กลุ่มศัตรูที่ จะส่งผลต่ออนาคตของเขาอีกด้วย

end m m o c e Thai R

รอ

เพลง : ศิลปิน : ค่ายเพลง :

โอ ปวีร์ cord Believe Re

้า

คนแปลกหน

: เพลง : und Playgro ศิลปิน : ng Sanamlua ค่ายเพลง :

Red 2 ประเภท ; แอคชั่น ตลก อาชญากรรม / ผู้ก�ำกับ : ดีน พาริสอท / นักแสดงน�ำ : บรูซ วิลลิซ, เฮเลน มิร์เรน, แอนโทนี่ ฮอบกิ้น ...กลุ่มอดีตเจ้าหน้าที่มือฉมังของซีไอเอ แฟรงค์ มอส ต้องมาจับมือกับทีมปฏิบัติการสุดเก๋า เพื่อการช่วย ตามรอย การออกหานิวเคลียร์แบบพกพาที่ถูกเอาไปซ่อนไว้เพื่อท�ำร้ายประชาชนจ�ำนวนมาก 26

na

e Rihan

k Walks li

หลง

เพลง : LYING BROWN F ord ศิลปิน : c Believe Re ค่ายเพลง :


แก็ดเจ็ต

Hohgadget

Samsung galaxy s4 FUJIFILM X20 htc the new one nikon coolpix p330 nokia lumia 720 samsung galaxy note 8.0

Sony Xperia Z Ultra ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนตามเทรนด์ที่เน้นหน้าจอใหญ่ ๆ ด้วยหน้าจอขนาด 6.4 นิ้ว ความละเอียด Full HD มา พร้อมกับความพิเศษทีส่ ามารถเขียนหน้าจอด้วยดินสอ หรือปากกาธรรมดาก็ได้ ส่วนตัวเครือ่ งมีความบางเพียง 6.5 มิลลิเมตร ซึ่งทางโซนี่เคลมว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่บางที่สุดในโลก และกันน�้ำกันฝุ่นตามมาตรฐาน IP55/ IP58 ด้านสเปคถือว่าแรง ๆ พอตัวเลยทีเดียว ใช้ซีพียู Qualcomm Snapdragon 800 แบบ quadcore ความเร็ว 2.2GHz, แรม 2GB มีหน่วยความจ�ำภายใน 16GB และรองรับ micro SD กล้องถ่าย ภาพด้านหลัง 8 ล้านพิกเซล ไม่มีแฟลช ส่วนกล้องหน้า 2 ล้านพิกเซล

Samsung Galaxy S4 TOSHIBA PORTEGE Z830 Zoom เผยโฉมมาแล้วส�ำหรับ Ultrabook รุ่นแรกของผู้ผลิตระดับ คุณภาพอย่าง Toshiba โดยมอบรหัสรุ่นอย่างเป็นทางการ ว่า Z830 และเข้าเป็นหนึ่งสมาชิกตระกูล Portege ตระกูล ชั้นสูงในสายการผลิตของผู้ลิตจากแดนอาทิตย์อุทัยรายนี้ เป็นกลุ่มตลาดระดับบน เน้นเจาะกลุ่มผู้บริหารและผู้ชื่นชอบ คอมพิวเตอร์พกพาน�้ำหนักเบา ที่ต้องตกตะลึงคือ เรื่องของ ความบางและน�้ำหนัก น�ำเสนอความบางเฉียบเพียง 8.3 มิลลิเมตร และน�้ำหนักเพียง 1.12 กิโลกรัมเท่านั้น วัสดุตัว เครื่องเป็นแมกนีเซียมอัลลอย แข็งแรงกว่าเครื่องทั่วๆ ไปถึง 13 เท่า ซีพียู 2nd Generation Intel Core i52467M ความเร็ว 1.60GHz Turbo Boost 2.3GHz ชิปเซต Mobile Intel HM65 Express หน่วยความจ�ำ RAM DDR3 4096MB ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Solid State Drive (SSD) 128GB ท�ำงานรวดเร็วกว่าฮาร์ดดิสก์ทวั่ ไป ถึง 30% และประหยัดพลังงานมากกว่า จอภาพ WXGA HD LED Backlight TFT ขนาดใหญ่สบายตา 13.3 นิ้ว อั ต ราส่ ว นแสดงผล 16:9 ความ ละเอียด 1,366x768 พิกเซล การ เชื่ อ มต่ อ USB3.0, USB2.0, HDMI, VGA, Etarnet LAN, SD Card และ Kensington Slot

ล่าสุด ซัมซุง เปิดตัว Samsung Galaxy S4 Zoom อย่างเป็นทางการแล้ว โดยเป็น สมาร์ทโฟนทีร่ องรับระบบปฏิบตั กิ าร Android ทีม่ าพร้อมกับกล้องถ่ายรูปความละเอียดสูง ซึง่ การออกแบบ Samsung Galaxy S4 Zoom นัน้ เป็นการผสมผสานระหว่าง Samsung Galaxy S4 mini และ Samsung Galaxy Camera โดยมีจอแสดงผลขนาด 4.3 นิ้ว แบบ Super AMOLED display ความละเอียด 960x540 พิกเซล พร้อมกระจกหน้าจอแบบ Corning Gorilla Glass 3 ระบบประมวลผลแบบ Dual-core processor ความเร็ว 1.5GHz RAM 1.5 GB หน่วยความจ�ำภายในขนาด 8GB รองรับ microSD สูงสุด 64GB กล้องด้านหน้า ความละเอียด 1.9 ล้านพิกเซล กล้องด้านหลัง ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล พร้อมไฟแฟลชแบบ Xenon ออฟติคัลซูมได้ 10 เท่า เลนส์ 24-240 มม., F3.1-F6.3 รองรับ Wi-Fi, Bluetooth 4.0 LE, 3G, LTE และ GPS รัน Android 4.2.2 Jelly Bean มาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด 2330 mAh ตัวเครื่องหนา 15 มิลลิเมตร น�้ำหนัก 208 กรัม

Samsung ATIV Tab 5 Samsung ATIV Tab 5 เป็นแท็บเล็ตตัวล่าสุด ทีซ่ มั ซุงประเทศไทยเปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นครัง้ แรกในงานคอมมาร์ท เน็กซ์เจน 2013 โดยซัมซุง ตัง้ ใจให้ ATIV Tab ทุกรุน่ เป็นแท็บเล็ตแบบไฮบริด หรือแก็ดเจ็ตที่เป็นได้ทั้งแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์ โน้ตบุค๊ ในตัวเดียวกัน คุณสมบัตพ ิ นื้ ฐานของ Samsung ATIV Tab 5 หน้าจอเป็นแบบ Full HD ขนาด 10.1 นิ้ว ซีพียู Intel Atom Duo Core 1.8 GHz น�้ำหนักเครื่อง 750 กรัม มีช่องเสียบ USB, Micro USB, และ HDMI มีปากกา S Pen ส�ำหรับวาดรูป และป้อนค�ำสั่งด้วยการเขียน สามารถรองรับระบบ 3G และ 4G LTE

27


ซิ่ง

Bangkok International อีกครั้งกับงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล ออโต ซาลอน 2013 งานแสดงรถแต่งและอุปกรณ์โมดิฟายทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในอาเซียน ครัง้ ที่ 2 ลิขสิทธิ์ แท้จาก โตเกียว ออโต้ ซาลอน ประเทศญีป่ นุ่ ทีจ่ ดั โดย บริษทั สยามสปอร์ต ซินดิเคท จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษทั อินสไพร์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ จ�ำกัด กับการทุ่มทุนกว่า 300 ล้านบาท เนรมิตพื้นที่ภายในชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ให้ผู้เข้าชมงานได้ยลโฉมสุดยอดรถแต่งอย่างใกล้ชิด ภายใต้คอนเซปต์ ‘’DESIGN BY IMAGINATION’’ ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2-3 เมืองทองธานี ทีมงานโฮ๊ะแมกกาซีน ก็ได้เก็บภาพมาฝากเพื่อนๆ

SuperCars

POP-CARS

28

Audi A8

Overall: 8.5 Critics’ Rating: 8.7 Performance: 8.7 Interior: 9.0 Safety: N/A Reliability:

ที่มา : usnews.rankingsandreviews.com

Mazda MX-5 Miata

Overall: 9.0 Critics’ Rating: 9.4 Performance: 9.0 Interior: 6.0 Safety: N/A Reliability:

Ford Fusion Hybrid

Overall: 8.9 Critics’ Rating: 8.9 Performance: 8.4 Interior: 8.1 Safety: 9.6 Reliability:


Auto Salon 2013

Cars

ที่ผ่านมา บรรยากาศภายในงานบางกอก ออโต ซาลอนมีเหล่าคนรักรถ และการแต่งรถเข้าชมงานมากมายตลอดทั้งวัน เพื่อชมรถแต่งที่ส่งตรงจากญี่ปุ่นมา อวดโฉมกว่า 50 คัน รวมถึงไทยและชาติอื่นๆ อีกร่วมร้อยคันขณะที่บูธ ทั้งจาก ค่ายรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รวมถึงชุดแต่งและอุปกรณ์โมดิฟายก็ยังขนทั้งสินค้าและ โปรโมชั่นมาเอาใจกันเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็น โตโยต้า, ฮอนด้า, นิสสัน, มาสด้า, อีซูซุ, ซูบารุ รวมถึงบีเอ็มดับเบิลยู, มินิ และซูเปอร์คาร์ เช่น เฟอร์รารี่, ลัมบอร์กินี่, โลตัส ฯลฯ และที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กัน ก็คือ สาวๆ เรซควีนและดริฟท์แองเจิลที่มา โชว์ความน่ารักสวยใสสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมมินิคอนเสิร์ตของพวกเธอ, การประกวด A-CLASS BANGKOK AUTO SALON IMAGE GIRL 2013 เพื่อหา ตัวแทนจากไทยไปร่วมงานโตเกียว ออโต ซาลอน 2014 ที่ญี่ปุ่นอีกด้วย

Honda Crosstour

Overall: 7.7 Critics’ Rating: 6.9 Performance: 7.5 Interior: 7.9 Safety: 9.8 Reliability:

Chevrolet Cruze

Overall: 8.1 Critics’ Rating: 8.3 Performance: 7.9 Interior: 8.1 Safety: N/A

Volvo XC70

Overall: 7.8 Critics’ Rating: 7.4 Performance: 7.0 Interior: 8.3 Safety: N/A Reliability:

29


ไทยลีก

Manchester United

soccer’s society “Nine tenths of education is encouragement.” “9 ใน 10 ของการให้ความรู้ คือ การให้ก�ำลังใจ” 30

– José Mourinho –

ถือเป็นเรือ่ งทีช่ อ็ กไปตามๆ กัน เมือ่ “วินนี”่ วินฟรีด เชเฟอร์ อดีต กุนซือทีมชาติไทย ชาวเยอรมนี ซึ่งปัจจุบันคุมทีม “กิเลนผยอง” เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ได้เขียนข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุวา่ การท�ำงานของตนเองในประเทศไทยได้สนิ้ สุดลงแล้ว ส�ำหรับ วินฟรีด เชเฟอร์ นั้น เข้ามารับงานคุมทีมชาติไทย ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ปี 2011 พร้อมเซ็นสัญญาคุมทีม 3 ปี ก่อนจะ ตกลงยกเลิกสัญญาระหว่างตัวเองและ “สมาคมฟุตบอลแห่ง ประเทศไทย” เมื่อมิถุนายนปี 2013 และจะมาคุมทีม เมืองทอง ยูไนเต็ด เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ที่ผ่านมา พร้อมเซ็นสัญญา 6 เดือน แต่คุมทีมได้เพียง 9 สัปดาห์เท่านั้นก็ประกาศลาออกในที่สุด


ัด ก ำ � จ ี ่ เวอร

ริว บ ด อ ร

เชส ถึง น ม แ ็ น ษ ศ ะเป บินไปเกาะ พ เ ิ จ า ่ ว ่ พ ม ัด ิษัท บุญ ะอังกฤษ ไ โดยไม่ต้อง าศและภา ๊ะ น ล อ บ ร ต ุ ากเกา ขอบสนามภาพบรรยากโฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ บ จ ่ ี ฟ ญ ห ป น ั ข 0 ยักษ์ใ กันแบบติดห้เข้าไปเก็บ ูกันได้เลย ง ่ ม ี ข 8 ท แ 2 ี ร กา ครบรอบ ฎาคมปีนี้ เรับาโมลกให้เราไอดร้ช์ปมเปอเรชนั่นั้นใว่าแล้วก็ไปด ฉลอง วามโชคดีที่เดลือซนี กมรากโชว์ฝ้รีเับทโ้าอรกะาดสจากี่เกส็บิงมหา์ ฝคากแจ่มๆทั้ง ็นค าพท ก็ได ละ เช นับว่าเ์ ปยูไนเต็ด แ๊ะ แมกกาซีนน รับรองว่าภ เตอร ษเลย โฮ ื่อนๆทุกค อังกฤ ะมาฝากเพ นักเต

Chelsea ADIDAS NITROCHARGE

“ADIDAS NITROCHARGE” รองเท้าสตั๊ตสายพันธุ์ ใหม่ลา่ สุด ที่ ADIDAS ได้ปล่อยออกมา ออกแบบมาเพือ่ ผู้เล่นที่เปรียบเสมือนขุมพลังของทีม ด้วยดีไซน์ที่ล�้ำสมัย บวกกับสีสันที่สดใสและเป็นเอกลักษณ์ น�้ำหนักเบาเพราะ เป็นวัสดุ”ไฮบริด” ผู้ใส่จะสัมผัสได้ถึงความนุ่มเปรียบ เสมือนหนังแท้ แต่ได้ความยืดหยุ่นเพิ่มเข้ามาด้วย จึงเป็น รองเท้าสตั๊ดที่เหมาะกับขุมก�ำลังของทีมอย่างแท้จริง

ดาเนี่ยล แอ็กเกอร์ นักเตะทีมลิเวอร์พลู มีอาชีพ เสริมอีกอย่างคือ “นักออกแบบลายสัก” ดูจาก อาชีพเสริมนีแ้ ล้ว หลายคนคงรูส้ กึ ว่าเข้ากันไม่คอ่ ย ได้กับการเป็นนักเตะอาชีพ แต่เซนเตอร์ฮาล์ฟ ลิเวอร์พูล ไม่คิดเช่นนั้น เพราะเขาเป็นคนหนึ่งที่ หลงใหลในเรื่องของรอยสัก และไม่น่าแปลกใจที่ เราจะได้เห็นรอยสักเกือบเต็มแผ่นหลังในยามทีเ่ ขา ถอดเสือ้ ทว่า หลายคนอาจจะไม่รวู้ า่ รอยสักบนตัว ส่วนใหญ่ของแอ็กเกอร์ มาจากการดีไซน์ด้วยมัน สมองของเขาเอง

31


Travel at ease with LS&H Travel. We provide you a total holiday solution. Hotel booking, air ticket, tour Service all around Thailand.

In association with ATTA and Tourism authority fo Thailand

LS&H Travel Co., Ltd.

One stop service for total holiday solution Tel: 02-630-6663, 02-630-6640-1 Fax: 02-630-6664 E-mail: info@journeyasia.com Website: www.journeyasia.com

Hohmag July 2013  

โฮ๊ะ แมกกาซีน ปีที่ 1 กรกฎาคม 2556

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you