Page 1

o.4 N | e n i gaz Hoh Ma ์ 2556 ธ ั น พ า ภ ุ ม ก ปที ี่ 2

์ น ท ไ น วาเล

ิ ต า ช ะ ่ ล ต แ ง รกั ขอ ม า ว ค ง ด ส แ การ ตอ้ งไปด!ู เปน็ ยงั ไง โฮะ๊ ชนา้ ำ� งเ:ทเทยี่ ยี่ ววทะเล แบบชลิ ๆ เกาะ ม ร ร ธ ง ำ า ท ๊ ะ โฮ บชู า : รกั กนั แบบวถิ ที างชาวพทุ ธ มาฆ

ิ ต ส โฆ 3

โฮะ๊ ของเขาำ

สุวินิจจิต ูผ้ว่า ารกะ ริห

นักบสานสิบทิศ ประ

! e e n e i fmragaz


Y A D S ’ E N I VALENT ์

ฉลองในเทศกาลนี้ ในสก๊อตแลนด์มีการ ี่ยังไม่แต่งงานมา โดยให้ชายและหญิงท พับและใส่ลงไปในหมวกที่ ระดาษ ่อที่ปลอมมา) ลงบนก้วจับฉลากทั้งฝ่ายชายและหญิง ชื อ รื (ห อ ่ ชื น ย ี เข น ั ๆก ร่วมงานในจ�ำนวนเท่า นึ่งเอาไว้ใส่ชื่อหญิง และอีกอันชื่อชาย แลนมากแล้วจะเป็นฝ่ายชายได้ ห ใบ ี น้ ี ส ่ ว วก เตรียมไว้ หม ได้ไม่ตรงกัน ในกรณิงจะแยกกันไปเพื่อให้ฝ่ายชาย บ จั จะ ก ั ม ง ่ ั ฝ อง ส ง ้ ั ท า ู่ชายหญ และแน่นอนว่ หัวใจ) หรือ ตนได้ เมื่อเสร็จแล้วค จับคู่กับหญิงที่จับชื่อ ะฝ่ายหญิงจะเขียนชื่อไว้บนหน้าอก(ตรงำและจบ มอบของขวัญ แล ่ายชาย หลังจากนั้นจะเป็นการเต้นร� บนแขนเสื้อของฝ ึงกับหมั้นหรือตกลงแต่งงานกันหลัง เทศกาล บางคู่ถ

ด น ล แ ต อ ๊ ก ส ใน

E L VA

Y A D S ’ E N I VALENT

ในองั กฤษ

์ในองั กฤษ การฉลองวนั วาเลนไทนแต่ที่น่า มีความหลากหลาย น์ รติกับนักบุญวาเลนไท ว ย ี ก เ ้ ให าร งก ด แส าร มายเกยี่ สนใจที่สุดคือก ยี นบทความตา่ งๆมาก ี่นิยมคือ เข าร ี ก ม จะ ษ ฤ ก ง อั ่ ั ว ท ท โดย ์ และอีกอย่างซึ่งเป็น กับนักบุญวาเลนไทน วาเลนไทน์โดยเด็กๆซึ่งจะได้ การร้องเพลงในวัน แทนการร้องเพลงเป็น รับของขวัญตอบ ม้ หรือเงินเล็กน้อย ขนมหวาน ผลไ

Y A D S ’ E VALENTIN

รีย เลนไทนข์ องชาวออสเต การใหด้ อกไมใ้ นวนั วา ่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าจะเป็น นับเป็นเรื่องปกติ อยอื กสีและกลิน่ ของดอกไม้ ใจเล ชาวออสเตรียตอ้ งตงั้ แล ะห าก ที่ รั ก ขอ งผู ้ ช าย าย ู ้ ช ผ ้ ด ็ ไ รก ะไ ้ อ ไม ดอก งเ ขา ต ้ อ งก าร ให ้ ต รง กั บ ที่ ค น รั ก ขอ ็นดอกไม้นอกฤดูกาลจะถือว่าเป็นเรื่อง เหล่านั้นต้องการเป กของขวัญและดอกไม้แล้วการได้รับ ที่ยากที่สุด นอกจา พีธีล้างบาปในศาสนาคริสต์ส�ำหรับ ประกาศนียบัตรจาก ยา บวกกับข้อความหวานๆ ก็ คู่สามีภรร ย เปน็ เรอื่ งทนี่ ยิ มอกี ดว้

ในออสเตรยี

Y A D S ’ E VALENTIN

์ดวันวาเลนไทน์อีก ชาวเดนมาร์กรู้จักการ งนักรัก และการ อย่างว่า เป็นการ์ดขอ็นสิ่งที่ท�ำกันมาก ๆในวันวาเลนไทน์ก็เป เจเคแบฟ (วัน น อ ่ ื พ เ ้ ให op dr ow น Sn ส่งดอกไม้ท่ีเรียกว่า เลนไทน์ยังเป็นวันที่หนุ่มๆเรียกว่าเป็นวั หมายส่งให้กับ วา จด น น วั ย ว ขี ล้ ่งหนุ่มๆจะเ นอกจากนี้แ ต้ ามจ�ำนวน อ:joking letter) ซึ จดหมายรักหยอกล้ า้ ยชือ่ ดว้ ยการเขยี นเครือ่ งหมาย จุด “.” ไว รเป็นผู้ส่ง หญงิ สาว โดยลงท และหากหญิงสาวสามารถทายได้ว่าใค ีสเตอร์ วงอ อักษรของชื่อเขา อีสเตอร์ตอบแทนในช่ น ั ว ่ ไข น ็ เป ล วั าง ร ้ ได จดหมาย จะ ประจ�ำปี

ในเดนมาร์ก

Y A D S ’ E N I T VALEN

2

VALEN

ในไต้หวัน

Y A D S ’ E VALENTIN

มอาหาร ันท�ำอาหารเพื่อเตรีย ิ แ ล ้ ว ไม ่ มี ก ม ว ่ ะร จ ่ ี ท ม ย ิ น น สป ต ชาวเ น ์ กั บ คู ่ รั ก โด ย ป ก ส� ำ ห รั บ วั น วา เล น ไทเท ศ ส เป น แต ่ ห ล าย ป ี ที่ ผ ่ า น ม า ระ หลังๆ ก็เริ่มมี ่ า งเ ป ็ น ท าง ก าร ใน ป ก าร เฉ ลิ ม ฉ ล อ งอ ย ็เป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ชาวสเปนรุ่น วันวาเลนไทน์ก งกันเพิ่มมากขึ้น การออกมาเฉลิมฉลอ

ในสเปน

นเดียวกัน ยถูกเฉลิมฉลองเป็นวัาลีจะมานั่ง ค เ ี าล ต อิ น ใ ์ น ไท น เล ิต วันวา ้ผลิ ซึ่งหนุ่มสาวชาวอ กับเทศกาลฤดูใบไม ิตาลีถูกจองไว้ให้เป็นสถานที่จัด แห่งของอ น ด้วยกัน สถานที่บาง จะพบเห็นร้านค้าขายลูกอมพิเศษเพื่อวั ลง เพ ง ั ฟ อ ่ ื เพ วน ส ใน วาเลนไทน์ และอาจ งานเฉพาะส�ำหรับวัน วาเลนไทน์โดยเฉพาะ ว้ ยการให้ ริม่ หายไปและแทนทดี่ ทดี่ ำ� เนนิ วเ า ล่ ก ั ง ี ด ณ เพ ระ ปป ลุม่ คน เมอ่ื เวลาผา่ นไ ต อยา่ งไรกต็ ามยงั มกี ดอกไมแ้ ละช๊อคโกแล เดมิ และมกั จะนยิ มประกาศการหมนั้ ตามประเภณดี งั้ ในวันวาเลนไทน์

ในอติ าลี

แ ห ่ ง ค ว า ม รั ก น ั ว น ็ เป บ ั น ์ น ไท น วั น ว า เล ๆ ปีในวันที่ 14 ก ุ ะท ล แ ก โล ว ่ ั ท น ั ก ที่รู้จัก ที่ ห ล า ย ค น เป ิ ด น ั ว น ็ เป ง ึ จ ์ ธ น ั พ า กุ ม ภ ารบอกรักให้แก่ ก ใน ง เอ ว ั ต บ ั ก ้ ให าศ โอก คนพิเศษของเขา ลว้ คนจำ� นวน นอกจากนแี้ มากยังใช้โอกาสนี้ในกึ การแสดงความรสู้

Y A D S ’ E N I T VALEN

ในอดีต ่งงานในฝรั่งเศสนั้น ส�ำหรับคนที่ยังไม่แต าวฝรั่งเศสมักจะไปยืนตรง เมื่อถึงวันวาเลนไทน์ช มสนใจ และหากฝ่ายชาย วา ข้าม เพื่อเรียกร้องค ูกและอาจจะถึงกับเผารูป รง ต ง ่ ั ฝ ก จา น ก ะโ ต ว ้ ข้ามบ้านคนรักแล ตนสนใจได้ อาจจะถูกว่าด้วยค�ำดูถ ระท�ำนี้ถูกยกเลิกไป ไม่สามารถท�ำให้คู่ของ งฝ่ายชาย อย่างไรก็ตามลักษณะการก ากผู้ชายไม่สามาระ หรือสิ่งของตัวแทนขอับยุคปัจจุบันและออกจะดูรุนแรงเกินไปห มายกเลิกการก เพราะไม่เหมาะสมก ได้ และในที่สุดรัฐบาลฝรั่งเศสก็ได้ออก ท�ำให้ฝ่ายหญิงหลง งเป็นทางการ ระท�ำดังกล่าวอย่า าร์ด ูกแทนที่ด้วยการส่งก เล น ไท น ์ วถ า ล่ ก ง ั ด ม ย ิ น ี น เภ วา ระ ็ น วั น หลังจากนั้นป ไม ่ ใ ช่ เ พี ย งเ พ รา ะเ ป ที่ มี ข ้ อ ค วา ม ห วา น ๆ าจากอังกฤษเข้าสู่ฝรั่งเศสใน แต่เป็นแฟชั่นที่ม ช่วงเวลาดังกล่าว

ในฝรั่งเศส


Y A D S ’ E N I ENT ิ นี่ อ้ ง หรอื าตพ ญ ง อ ร ค ก ู ้ ป ผ น ่ ื อ เพ ์ ซาบซงึ้ ตอ่ อาจารย ัก บุคคลอื่นที่เป็นที่ร องวันวาเลนไทน์ที่ ล ฉ าร ก ี ม ศ ท ะเ ร ป แต่ในหลายๆ เนอื่ งดว้ ย สงิ่ แวดลอ้ มทางสงั คม แตกตา่ งกนั ออกไป ษฐกิจที่แตกต่างออกไป วัฒนธรรมและเศร

NTINE’S

ะ ที่ 14 กุมภาพันธ์ แล น ั ว ่ ก แ ้ ได ง ้ รั งค สอ ึ ง ในไต้หวันมีการฉลองถฏิทินจันทรคติ) ท้ังสองวันมีความส�ำคัญ 7 กรกฎาคม (ตามป ที่จะซื้อช่อดอกกุหลาบหรือดอกไม้แพงๆ เท่ากัน ฝ่ายชายนิยม ้หวันนั้นจ�ำนวนและสีของดอกไม้มีผลใน ให้กับฝ่ายหญิง ในใต เช่น 1ดอกหมายความ รักเดียวที่มี ย ด้านความเชื่ออีกด้ว ี่ชื่นชอบที่สุด 99ดอกหมายถึงรัก ท ก รั ง ึ ถ มเถอะ 11ดอกหมาย หมายถึงแต่งงานกับผ อก ด 08 ะ1 แล ไป ด ลอ ต

รรษแล้วที่ เป็นเวลาหลายศตวน็ สญ ั ลกั ษณ์ วนั วาเลนไทนน์ นั้ เปี่ วกบั ความรกั และความเชอื่ ทเี่ กย มคี วามเชอื่ ที่ และในตา่ งประเทศ ไทนซ์ งึ่ นา่ รไู้ ว้ เกย่ี วกบั วนั วาเลน่งปันให้ผู้อ่าน และโฮ๊ะ น�ำมาแบ เชื่อของชาว ได้ทราบถึงความ ี้ ต่างชาติในฉบับน ับคนแบบ คุณจะได้แต่งงานกอย่างหนึ่งใน ใหน? ความเชื่อือ การได้พบ วันวาเลนไทน์ค ต่างๆ แสดง เห็นสัตว์ประเภท ้แต่งงานกับ ให้เห็นว่าคุณจะได คนแบบใหน

ในจนี

นกพิราบ

นกโกลด์ฟินซ์

นกกระจอก

พบเพื่อนคู่ชีวิต

พบเศรษฐีเงินล้าน

พบคนฐานะไม่ดี

นกเดินดงสีด�ำ พบคนธรรมะธรรมโม

Y A D S ’ E N I VALENT

หง่ วิญญาณ ในจีนนนั้ ตรงกบั เดอื นแู่รักไปทานข้าว ั ก มร วา ค ่ ง แห น วั ่ ื อ เม ิ นิยมพาค เปน็ เรอื่ งบงั เอญ ความรักของจีนมักจะ ้และโรงหนังส่วนมากจะ ง ่ แห น วั าม ต ็ รก งไ า ่ แต่อย ผับ ดิสโก รือลูกอม ร้านอาหาร งจำ� เปน็ มากส�ำหรับวันพเิ ศษนใี้ น ห ้ ไม อก ด ย อ ้ น ก ็ เล เย็น ให้ของขวัญ นื นนั้ ดงั นนั้ การจองลว่ งหน้าเปน็ เรอื่ วลาอาหาร ว่าปกติ หลังจากช่วงเ พดู คยุ ก ู ก าถ าค ี ร ้ ม เตม็ เกอื บทงั้ หมดในค ะมเี มนพ ด ่ ไ ไม ่ ง ซึ ู เิ ศษ าระณะเพอื่ จีน และในหลายๆทจี่ รู่ กั อายนุ อ้ ยไปหาพนื้ ทสี่ ว่ นตวั ในสวนสาธ มกั จะพบเหน็ กลุม่ ค นับพันที่หาพื้นที่ส่วนตัวเช่นกัน กันท่ามกลางคน

ัส ว์สัญลักตษาณม์ ความเชื่อ ต

นกเค้าแมว

นกบลูเบิร์ด

ยังคงต้องโสดต่อไป

มสุข

พบคนที่เต็มไปด้วยควา

นกโรบิน พบกลาสี หรือ ผู้ที่ท�ำงานต่อสู้กับ อาชญากรรม

พบคนขี้เหนียว

พบคนที่ชอบโต้เถียง

ว ก๋วยเตี๋ยืนยา ว

อาหารตคาวมามเชื่อ หาร ค�ำท�ำนายความจากอา ้ ที่คุณทานในวันนี

กระรอก

นกครอสบิล

= อายุย

ปลา

= ความก้าวหน้า

กะหลำ�่

= โชคดี

Y A D S ’ E N VALENTI

าพนั ธ์ รัง้ ไดแ้ กว่ นั ที่ 14 กมุ ภ ค อง ์ ส ทน นไ เล วา น วั ฉลอง ในประเทศญปี่ นุ่ มกี าร และ14 มีนาคม อ๊ คโกแลต แลตใหก้ บั ผชู้ าย ซึง่ มชี และ โก ค ชอ ้ ื อ ยซ ่ า ฝ ็ น เป จะ ิ มรัก ุ คาดไมถ่ งึ ว่า ผหู้ ญง ่มีความหมายต่อควา ศทคี่ ณ ี่ ป่ี นุ่ นอี้ าจจะเปน็ ประเท ู่สองประเภท ได้แก่ “คิริ ช๊อคโก” ซึ่งไม ตี่ อ้ งการใหค้ นพเิ ศษเทา่ นนั้ ทญ ์อย ส�ำหรับวันวาเลนไทน ต ส�ำหรับผทู้ จี่ ริงจังกบั ความรกั ส�ำหรับคนทว่าช๊อคโกแลตทซี่ อื้ จาก แล “ฮอนมยั ” ช๊อคโก นดิ มจี ำ� หนา่ ยในหา้ ง แตส่ าวๆญปี่ นุ่ จะมอง ใหม้ คี วามหมาย ช๊อคโกแลตทงั้ สองช อ ดงั นนั้ บางคนจงึ ตงั้ ใจทำ� เองจากบ้านเพอื่ และหนุ่ม าพันธ์ ่ เิ ศษพ ในหา้ งยงั ไมพ ้ฝ่ายชายในเดือนกุมภ ม วันที่ ให จะ น ่ ุ ป ่ ี ๆญ าว ส ด ุ ส ่ ี พิเศษท ้คืนในช่วงเดือนมีนาค ให ย า ่ ฝ น ็ ป เ ี ม จะ น ่ ุ ป ่ ี ต ชาวญ te Day” ช๊อคโกแล hi “W า ว่ ก ย ี เร ง ่ ซึ 14 ิงก็จะเป็น ที่หนุ่มๆซื้อให้ฝ่ายหญ สีขาวตามชื่อวัน

ในญี่ปุ่น

ส้ม

= ความสุขและมบูรณ์ ความอุดมส

ทับทิม

= ความอุณด์ม สมบูร

ลต ะพลัง ชอคโกแแม นติกแล = ความโร

3


ลัน่ กลองโฮ๊ะ

โปรดเอื้อเฟื้อแก่ เด็ก สตรี และคนชรา

โปรดเอือ้ เฟือ้ แก่ เด็ก สตรี และคนชรา

เดือนแห่งความรัก

กราบสวัสดี ท่านผู้อ่าน เดือนกุมภาพันธ์มาถึงเมื่อไหร่ หลายคนก็จะนึกถึง วันวาเลนไทน์ วันแห่งความรัก วันที่คนโสด ไม่ค่อยจะ ชอบซักเท่าไหร่ แต่ไม่เป็นไรนะครับ ส�ำหรับคนโสด เพราะ ท่านก็ยังคงมีผู้ที่รักท่านมากกว่าคนอื่น นั่นก็คือ ความรักจากพ่อและแม่ ของท่านนั่นเอง ส่วนตัวแล้ว ผู้เขียนต้องขอยอมรับแบบตรงๆเลยว่า เรื่องของความรักนั้น ผู้เขียนไม่ค่อยจะสันทัดเท่าไหร่ คิดหนัก อยู่หลายวัน ว่าจะเขียนอย่างไร เพราะตัวผู้เขียนนี้เอง ก็ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจ ในความรักมากสักเท่าไหร่ ค�ำว่าความรัก ส�ำหรับ ผู้เขียนนั้น รู้สึกว่าเป็นเรื่องอธิบายให้ชัดเจนได้ยาก เพราะรู้สึกว่า มีความหลากหลาย มากมายรสชาดอยู่ในค�ำๆ เดียว แต่สิ่งหนึ่ง ที่ผู้เขียน เชื่อเหลือเกินว่า สิ่งท่่ีจะท�ำให้คนที่จะร้กกันได้นั้น คงหนีไม่พ้น ค�ำว่า ความเข้าอกเข้าใจกัน และความเห็นอกเห็นใจกัน ความเข้าอกเข้าใจกัน ส�ำหรับผูเ้ ขียนนัน้ หมายเอาว่า การทีค่ นหนึง่ คนจะเข้าใจคนอีกคนได้ ต้องคิดทัง้ ในด้านของเราและด้านของเขา เพื่อจะได้เข้าใจว่าเขาคิดอะไร เพื่อที่จะได้เข้าใจกันจริงๆ ส่วนค�ำว่าเห็นอกเห็นใจ ก็หมายถึงว่า การให้อภัย ซึ่งกันและกัน ในยามที่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ท�ำผิดพลาดลงไป แต่ผู้เขียนขออนุญาตไม่อธิบายลึกลงไป คงต้องสงวนให้ท่านผู้อ่านใช้วิจารณญาณกันเอง เพราะเรื่องความรักเป็นเรื่องที่อธิบายได้ยาก แต่ถึงอย่างไร ความรักเป็นสิ่งที่ดี ที่เราทุกคนสามารถมีให้กับคนรอบตัวได้ง่าย เพราะความรักประกอบไปด้วยการให้และความหวังดีซึ่งกันและกัน สุดท้ายนี้ รักคนอื่นแล้ว ยังไง อย่าลืมรักตัวเองด้วยนะครับ ฉบับนี้ขอลาท่านผู้อ่านแต่เพียงเท่านี้ พบกันอีกทีฉบับหน้าครับ สวัสดีครับ

ภาคิน เพียมา

10

@diahohmagazine

บรรณาธิการบริหาร

โฮ๊ะ เดือนนี้

โฮ๊ะ เฟซ

6 7 17

Jod 8riew

กิจกรรม งานประชุม คอนเสิร์ต ที่น่าสนใจ ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้

โฮ๊ะ ของเขา

โฮ๊ะ รอบโลก

พบกับแนวคิด กรุงเทพฯ 24 ชั่วโมง ของผู้อาสามาบริหารกรุงเทพฯ อย่าง คุณโฆสิต ผู้ว่า 3 กะ และนักบริหารประสาน 10 ทิศ

พบกับข่าวสารที่น่าสนใจ ทั่วทุกมุมโลก

8

12

ออกพญาหงส์ทอง

โฮ๊ะ บอกต่อ

โฮ๊ะ ทางธรรม

โฮ๊ะ สุขภาพ

มาฆบูชา : รักกัน แบบวิถีทางชาว

18

โฮ๊ะ น�ำเทีย่ ว

มารู้จักนวัตกรรม คลายเครียดกัน

เกาะช้าง เที่ยวทะเลแบบชิลๆ

24

โฮ๊ะ ซิง่ ฮอนด้า บริโอ้ อเมซ

พบกับโฮ๊ะ ได้ที่ โหลด

รถไฟ

Executive Editor/Publisher

ภาคิน เพียมา Editorial Teams & Writers

สรธัญ เพียมา Art Editor

ธนเดช วงศ์อุปราช Proof Reader

สรชัย ชั้นเสวิกุล Photographer

อุดมศักดิ์ กิรวาที Distribution Executive

ธีรวัฒน์ เอี่ยมพิทักษ์ Hoh Man

นิธิกร ตามไท Production Co-Ordination

ธีรวัฒน์ เอี่ยมพิทักษ์ ไวทิน ดวงใจเอก Accounting & Financial

จุตามาศ จ�ำปาหอม Advertising

ไวทิน ดวงใจเอก Printing

บริษัท ฐานการพิมพ์ จ�ำกัด Published By

บริษัท มิลเลี่ยน อายส์ จ�ำกัด 29/156 หมู่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 Contact

โทร.: 02 653 4367-8 แฟกซ์.: 02 653 4396 อีเมล์: hoh.mag@gmail.com Social Media

อีเมล์: hoh.mag@gmail.com

โรง'บาล www.facebook.com/hohmag Contributor

กาแฟ

ห้าง


รว่ ม

ิก กเรกรมมส์ จ

ลน้ ุ รางวลั

B G 6 1 i n i iPad m + cellular wifi

ม ิ ย น ด อ ย จ พ เ ั บ ก โฮะ๊ แมกกการซรนี มตอบคำ� ถามชงิ รางวลั จดั กจิ ั ล ว ง า ร 1 น ว น � ำ จ iPad mini ซ ฟ เ ๊ ะ ฮ โ ื ด ย ้ ื อ รางวลั ปลอ1บ0ใจ0 เตสวั จำ� นวน

เกๆ๋

เอาไปใส่

ยดื

ี่ ้ ท ด ไ ag ม ร m ร h ก ิ จ o ก เอยี ด ok.com/h ะ ล ย า ร ม า ต o สามารถตดิ w.faceb

! ้ ี น 6 5 ั ล 5 ว 2 ง ์ า ธ ร ั น ล ผ พ า ศ า ภ ก ุ ม ะ ปร วนั ที่ 28 ก ww

5


บอกต่อ ไทยเทีย่ วไทย ครัง้ ที่ 27 แพ็คกระเป๋าให้พร้อมกับการเดินทางครัง้ ใหม่ ในงานไทยเทีย่ วไทย ครัง้ ที่ 27 ภายใต้แนวคิด “รวมสุดยอด ผู้น�ำเที่ยวแห่งปี” จัดโดยบริษัท พี.เค.เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด ระหว่างวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เตรียมพร้อมวางแผนการเดินทางกับสินค้าและบริการด้านการท่องเทีย่ วพร้อมโปรโมชัน่ สุดคุม้ ลดสูงสุด ถึง 70% ทั้งที่พัก โรงแรม สายการบิน รถเช่า เรือท่องเที่ยว บริษัททัวร์ สปา อุปกรณ์เดินทางท่องเที่ยว และอื่นๆ อีกมากมาย โดยผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวชั้นน�ำกว่า 1,250 ราย พร้อมรับส่วนลดเพิ่ม สูงสุดถึง 30% กับโปรโมชั่นพิเศษจากบัตรเครดิตในเครือธนาคารกรุงศรีทุกประเภท และธนาคารซิตี้ แบงก์ พร้อมรายการลด แลก แจก ผ่อนและรางวัลอีกมากมาย

วันและเวลา :

21 - 24 กุมภาพันธ์ 2556 10.00 – 21.00 น.

สถานที่ :

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ์ หมวดหมู่ :

งานเทศกาล

ดิดเิ ย่ร์ วองม์ปาส ฟรีคอนเสิรต์ ร็อคสุดอลังการ! วันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ ผู้ก่อตั้งวงเลส์ วองม์ปาส (Les Wampas) จะมาเขย่าเวที ของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพด้วยเสียงแนวพั้งค์−ร็อค ต่อด้วยการพบปะกับนักดนตรีที่เล่น ภาพยนตร์ยาวเรื่อง Bangkok Jam ดิดเิ ย่ร์ วองม์ปาส นักประพันธ์เนือ้ ร้องและท�ำนองผูน้ เี้ คยอยูว่ งดนตรีทมี่ ชี อื่ เดียวกับนามสกุล ของเขาและเป็นวงทีต่ งั้ ขึน้ ในค.ศ. 1983 วงดนตรีแนว “เย่เย่-ร็อค” นีเ้ ป็นทีร่ จู้ กั ในด้านเนือ้ เพลง ที่กล่าวถึงความจริงของชีวิตแบบติดตลกหรือล้อเลียนแบบเด็กๆ รวมถึงการเล่นกับผู้ชมขอ งดิดิเย่ร์ วองม์ปาสที่สามารถดึงให้ผู้ชมมีส่วนร่วมกับการแสดงได้เป็นอย่างดี อัลบั้ม Manu Chao ที่ออกใน ค.ศ. 2003 นี่เองที่ท�ำให้วงดนตรีวงนี้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง พอมา ค.ศ. 2011 ดิดิเย่ร์ก็เขียนเพลงในอัลบั้มเดี่ยวที่ชื่อว่า Taisez moi โดยเขาได้เริ่มออกทัวร์คอนเสิร์ตใน ค.ศ. 2012 เมือ่ ดิดเิ ย่รร์ บั เล่นภาพยนตร์เรือ่ ง Bangkok Jam ทีเ่ ขาได้เล่นบทเป็นตัวเอง ก็ได้ มีโอกาสพบปะกับนักดนตรีทั้งเอเชียและฝรั่งเศส โดยเขาตัดสินใจออกทัวร์คอนเสิร์ตร่วมกับ นักดนตรีกลุ่มนี้ที่ประเทศลาว กัมพูชา และไทย

วันและเวลา :

28 กุมภาพันธ์ 2556 19.30 น.

สถานที่ :

สวนของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ เลขที่ 29 ถนนสาทรใต้

หมวดหมู่ :

คอนเสิร์ต

เทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์เยาวราช การเฉลิมฉลองของคนไทยเชือ้ สายจีนในย่านเยาวราช ซึง่ ถือเป็นไชน่าทาวน์ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก ประกอบ ด้วยถนนสายทองค�ำ ธุรกิจการค้าและอาหารเลิศรสมากมาย ภายในงานจัดการแสดงทางวัฒนธรรม ไทยและจีน เช่น การแสดงกู่เจิ้ง การจัดตกแต่งบริเวณงานด้วยโคมมงคล การออกร้านจ�ำหน่ายอาหาร และสินค้าชุมชนย่านเยาวราช มหรสพของจีน การจัดฉายภาพยนตร์จีน การจัดนิทรรศการต่างๆ เช่น เยาวราชร�ำลึก ประชาชนส่วนใหญ่จะร่วมฉลองโดยการสวมเสื้อสีแดงโดยพร้อมเพรียงกัน

วันและเวลา :

9 - 10 กุมภาพันธ์ 2013 12.00 - 24.00 น.

สถานที่ :

ถนน เยาวราช, กรุงเทพ

กุมภาสัญญารัก งานกุมภาสัญญารัก ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) จ.สุพรรณบุรี เริ่ม จัดงานในวันที่ 1-14 กุมภาพันธ์ 2556 บริเวณงานพบกับสวนกุหลาบสายพันธุ์ วาเลนไทน์ จัดรูปแบบสวน สไตล์แวร์ซายน์ (รูปทรงเรขาคณิต) ออกดอกสีแดงชูชอ่ บานสะพรัง่ เพือ่ ต้อนรับกับเทศกาลวันแห่งความรัก พบกับสวนกุหลาบสไตล์แวร์ซายด์นับแสนดอก การจัดซุ้มดอกไม้ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนส�ำหรับ ถ่ายภาพ ชมนิทรรศการ และเลือกซื้อสินค้า OTOP นอกจากนี้ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ขอเชิญร่วมเป็นสักขี พยาน ในพิธจี ดทะเบียนสมรส พิธรี ดน�ำ้ สังข์ให้คบู่ า่ วสาวและพิธที างสงฆ์ เพือ่ ความเป็นสิรมิ มงคลแก้คสู่ มรส

วันและเวลา :

1 กุมภาพันธ์ 2556 14 กุมภาพันธ์ 2556 09.00 - 16.00 น.

สถานที่ :

ณ ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง อ�ำเภออู่ทอง จังหวัสุพรรณบุรี

หมวดหมู่ :

งานเทศกาล

หมวดหมู่ :

งานเทศกาล


รอบโลก อะเบะ ชินโซ มุง่ ให้เอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้พฒ ั นารับมือจีน

ก้าวใหม่ของห้องสมุด

สถาปนิกในประเทศฮอลแลนด์ได้เปิดเผยถึงแผนทีจ่ ะสร้างอาคารด้วยหากคุณคิดว่าห้องสมุดในใจ คุณคือมีหนังสือปกแข็งตั้งอยู่ตามตู้เรียงกันอย่างเรียบร้อย คุณจะต้องแปลกใจเมื่อห้องสมุดแนว ใหม่ที่ แซนแอนโทนีโอ ในรัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกาจะเปิดให้บริการในปลายปีนี้ ห้องสมุดนี้มีแผนที่จะใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 50 ชุด อีกทั้งคอมพิวเตอร์พกและแทบเล็ต ซึ่งห้อง สมุดนี้จะมีการติดเตรียมตั้งระบบอ่านหนังสือออนไลน์ ไว้ เพื่อให้สมาชิกติดตั้งในอุปกรณ์ที่อาจ พกมา เพื่อกลับไปอ่านที่บ้าน การจัดเรียงจะมีความเป็นระเบียบด้วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แทนที่ หนังสือที่เรียงรายบนตู้หนังสือ ห้องสมุดเหล่านี้จะสร้างโอกาศให้กับผู้ที่ไม่มีคอมพิวเตอร์หรือไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เนท จากบ้านได้ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประชาชนมีรายรับต�่ำ และเชื่อว่าการลงทุนครั้งนี้มีความเหมาะสม เพราะใช้พนื้ ทีอ่ าคารของเทศบาลทีม่ อี ยูแ่ ล้วในการปรับให้เป็นห้องสุมดดิจติ อล ท�ำให้คา่ ใช้จา่ ยไม่สงู ข้อดีของการเป็นห้องสมุดดิจติ อลคือการประหยัดพืน้ ทีไ่ ว้เพือ่ การท�ำงานอืน่ ๆมากกว่ามีกองหนังสือ จ�ำนวนมากในพืน้ ที่ อย่างไรก็ตามมีความเห็นทีต่ า่ งกันว่าการใช้หอ้ งสมุดดิจติ อลนีอ้ าจจะสร้างภาระ เพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากกลุม่ คนทีไ่ ม่ชำ� นาญในการใช้เทคโนโลยีจะต้องการคนช่วยแนะน�ำการใช้งานต่างๆ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเพื่อสนุบสนุนการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้ช่วยสมาชิกได้ อีกทั้งกลุ่มคนที่ไม่ นิยมอ่านหนังสือผ่านอุปกรณ์สมัยใหม่เหล่านีอ้ กี แต่ในข้อสรุปนัน้ หากต้นแบบนีป้ ระสบความส�ำเร็จ อาจจะมีการขยายห้องสมุดประเภทใหม่ไปยังเมืองอื่นๆ อีกด้วย ส�ำนักข่าว BBC

การสร้างสถาปัตยกรรม ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ

สถาปนิกในประเทศฮอลแลนด์ได้เปิดเผยถึงแผนทีจ่ ะสร้างอาคารด้วยการพิมพ์ 3 มิติ ซึง่ มีแรงบันดาลใจจากภูมทิ ศั น์ของโลก อาคารได้รบั การออกแบบในการก่อสร้างแถบ เมอบิอุสขนาดใหญ่ และ โยนแยป รูจน์เซนาร์ หวังว่าจะท�ำการก่อสร้างอาคารแบบนี้ ไปทั่วโลกซึ่งประมาณการค่าก่อสร้างอยู่ที่ 130 – 170 ล้านบาท โดยจะมีอาคารอยู่ ในทุกๆประเทศ บริษทั ผูผ้ ลิตเครือ่ งพิมพ์ 3 มิตทิ จี่ ะสร้างเครือ่ งในการรองรับการสร้างอาคารนีก้ ล่าว ว่าจะใช้ทรายและวัสดุพเิ ศษสร้างวัสดุทลี่ กั ษณะเหมือนหินอ่อนซึง่ มีความแข็งแรงกว่า คอนกรีต แต่อย่างไรก็ตามการสร้างอาคารขนาดใหญ่นี้ยังต้องใช้คอนกรีตในการ เพิ่มความแข็งแรงอีกด้วย การสร้างอาคารด้วยเทคนิคนีจ้ ะท�ำให้อาคารไร้รอยต่อโดยสิน้ เชิง และอาคารหลังแรก จะแล้วเสร็จในปี 2014 การก่อสร้างแบบนีจ้ ะประหยัดเวลาในการก่อสร้างแบบปัจจุบนั เนื่องจากสามารถออกแบบแล้วพิมพ์ขึ้นเป็นอาคารได้ทันที ส�ำนักข่าว BBC

เมื่อครั้งที่ อะเบะ ชินโซ ด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้ง ก่อนให้ญี่ปุ่น การเดินทางครั้งแรกในการด�ำรงต�ำแหน่ง คือไปเยี่ยมประเทศจีน และเจ็ดปีต่อมาซึ่งความสัมพันธ์ กับจีนไม่คอ่ ยจะสูด้ ี ท�ำให้อาเบะหันมาสนใจกลุม่ เศรษฐกิจ ที่เติบโตอย่างรวดเร็วได้แก่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อา เบะต้องการผลักดันให้กลุ่มนี้คานอ�ำนาจกับจีนในขณะที่ ญี่ปุ่นเองยังอยู่ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวและยังเป็นที่โต้ แย้งว่าควรน�ำงบมาพัฒนาความแข็งแกร่งทางด้านทหาร ให้มากขึ้นหรือไม่ บริษัทสัญชาติญี่ปุ่นจ�ำนนมากเริ่มหันมาให้ความสนใจ กับการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังจากความ สัมพันธ์กับจีนที่แย่ลงจากเรื่องพิพาทของเกาะทางใต้ ประเทศจีนเมือปีที่ผ่านมา อาเบะ ชี้ชัดว่าแผนการรวมตัวของประเทศในอาเซียนใน ปี 2015 จะสร้างเศรษฐกิจมูลค่ามหาศาลซึ่งมีประชากร มากกว่า 600 ล้านคน น่าสนใจมากส�ำหรับประเทศญี่ปุ่น ซึง่ ก�ำลังติดอยูก่ บั การชะลอตัวของเศรษฐกิจ และประชากร ทีอ่ ายุมากขึน้ และมีจำ� นวนประชากรน้อยลง และแน่นอนว่า ญี่ปุ่นหวังจะเข้ามามีส่วนร่วมในการค้าอย่างแน่นอน ส�ำนักงานข่าวรอยเตอร์ โดย ลินดา ซีกจ์ และ โจนาธาน แทตเชอร์

ก�ำหนดการคลอดลูกของ เจ้าชายวิลเลีย่ มและเจ้าหญิงเคทใน เดือนเดือนกรกฎาคม

เจ้าชายวิลเลีย่ มและภรรยาได้ทำ� การประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะให้ ก� ำ เนิ ด ทายาทในเดื อ นกรกฎาคม และลบข่า วลื อ ที่ ก ล่ า วว่ าอาจจะ มี ทายาทเป็นแฝด ทายาทคนแรกของเจ้าชายได้ รั บ การให้ ค วามสนใจเป็ น อย่างมาก ซึ่งก่อนหน้านี้ ทุกคนต่างมุ่งให้ความ สนใจกับเพศของเด็ก ทีจ่ ะเกิด แต่ดว้ ยรัฐบาล ได้ผ่านกฏหมายใหม่ และเปลี่ยนให้ทายาท ของเจ้ า ชายวิ ล เลี่ ย ม จะเป็นผู้ที่สามารถขึ้น ครองราชย์ได้เป็นอันดับ สามรองจากเจ้าชายวิลเลีย่ ม ไม่วา่ จะเป็นเพศชายหรือหญิง ก่อนการเปลีย่ นกฏหมายนี้ ทายาท ของเจ้า ชายที่เป็นชายจะมีโอกาศขึ้นครองราชย์ ก่อนเพศหญิง แต่ด้วยกฏหมายใหม่นี้ ท�ำให้ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง ก็จะได้สิทธิ์ขึ้นครองราชย์ตามล�ำดับการเกิด ส�ำนักข่าวรอยเตอร์

7


ทางธรรม

ความเป็นมาของวันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา วันแห่งความรัก ในพระพุทธศาสนา

เหตุที่พุทธศาสนิกชนถือว่า "วันมาฆบูชา" เป็นวันส�ำคัญทางพุทธศาสนา เพราะมีเหตุการณ์พิเศษ ที่มาบรรจบกัน 4 ประการ หรือที่เรารู้จักกันดีว่า "จาตุรงคสันนิบาต" อันเป็นประดุจการปฐมนิเทศในการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาอย่ า งเป็ น ทางการนั่นเอง ซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ ม หั ศ จรรย์ ที่ โ ลกต้ อ งจารึ ก เพราะเป็นการประชุมของผู้บริสุทธิ์ล้วนๆ และเป็นครั้แรกที่มีการประขุมเพื่อ รับฟังทิศทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน

เหตุอัศจรรย์ใน วันมาฆบูชา 4 ประการ 1. เป็นวันเพ็ญขึน้ 15 ค�ำ่ ดวงจันทร์ เสวยมาฆฤกษ์ (วันเพ็ญเดือน 3 ) 2. พระภิกษุ 1,250 รูป มาประชุม โดยมิได้นัดหมาย 3. พระภิกษุทงั้ หมดเป็นพระอรหันต์ ผูท้ รงอภิญญา 4. พระภิกษุทั้งหมดเป็นผู้ที่ได้รับ การบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา ซึง่ พระบรมศาสดาทรงประทานการ บวชให้

มีใครบ้างมาเข้าร่วมประชุม พระอรหั น ต์ จ� ำ นวน 1,250 รู ป ที่ เ ข้ า ร่ ว ม สันนิบาตในครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มที่ 1 คณะพระภิกษุอดีตชฏิล 3 พี่น้อง มีท่าน อุรุเวลกัสสปะเป็นหัวหน้า และบริวารทั้งหมด 1,000 รูป กลุ่มที่ 2 คณะที่เป็นบริวารของพระสารีบุตร และพระโมคคัล ลานะ มีจ�ำนวน 250 รูป การทีม่ พ ี ระภิกษุจำ� นวนถึง 1,250 รูป มาเป็นองค์ประชุมสันนิบาตในครัง้ นี้ มีส่วนส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการปักหลักพระพุทธศาสนา โดยเริ่มจากแคว้น มคธ ซึง่ เป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่ เพราะเป็นแคว้นใหญ่ทสี่ ดุ ในอินเดียสมัย ก่อน เป็นแหล่งรวมความเจริญในทุกด้าน และมีเจ้าลัทธิตา่ งๆ แข่งขันกันเรียก ความศรัทธา ความเชื่อ จากประชาชนอยู่มากมาย การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงต้องท�ำอย่างเต็มที่โดยอาศัยก�ำลังจากภิกษุ ผูเ้ ป็นคนท้องถิน่ ของแคว้นนีเ้ ป็นหลักก่อน ซึง่ ภิกษุทงั้ 2 คณะนีม้ คี ณ ุ สมบัตทิ ี่ เหมาะสม คือแรกเริม่ เดิมทีกเ็ คยเป็นนักบวชอาศัยในเมืองนีอ้ ยูแ่ ล้ว การแนะน�ำ สัง่ สอนพระสัทธรรมอันบริสทุ ธิแ์ ก่ชาวชมพูทวีปจึงเป็นไปได้งา่ ย การมาชุมนุม กันของพระอรหันตสาวกในครั้งนี้น้ัน ถือว่าเป็นมหาสาวกสันนิบาตที่ต้องเร่ง ท�ำให้เร็วที่สุด คล้ายๆ จะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในพระทัยของพระพุทธองค์มาตั้งแต่ ครั้งยังทรงเริ่มประกาศ ปฐมเทศนา เพียงแต่ก�ำลังทรงรอคอยบุคคลผู้หนึ่ง ผู้ที่จะมาเติมเต็มความสมบูรณ์ของกองทัพธรรมอยู่ นั่นก็คือ พระสารีบุตร เมื่อการรอคอยของพุทธองค์บรรลุผล จึงทรงท�ำการประชุมสาวกสันนิบาต ทันทีในวันเดียวกันนั้นเอง โดยไม่มีการนัดหมายล่วงหน้า จึงได้ทรงประทาน "โอวาทปาฏิโมกข์" เพื่อไว้ใช้เป็นแม่บทในการประกาศพระศาสนา

สาระส�ำคัญของโอวาทปาฏิโมกข์ โอวาทปาฏิโมกข์ชื่อว่าเป็นแม่บทในการเผยแผ่ค�ำสอนพุทธศาสนา เป็นการ ประกาศจุดยืนทีช่ ดั เจนของพระพุทธศาสนา ซึง่ เป็นค�ำสอนทีส่ ง่ เสริมให้มนุษย์ มีความรักทีแ่ ท้จริงต่อกัน โอวาทปาฏิโมกข์แบ่งโครงสร้างออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการ ดังนี้

อุดมการณ์ คือ เป้าหมายสูงสุดในการด�ำเนินชีวิต มี 3 ประการ ได้แก่ 1. ความอดทน คือ ทนต่อความยากล�ำบากทุกอย่างเพื่อจะได้เป็นตบะคอยเผาผลาญ กิเลสให้หลุดร่อนจากใจ ทนได้ก็ไปนิพพานได้ (ขนฺติ ปรมํ ตโป ตีติกฺขา) 2. นิพพาน คือ เป้าหมายสูงสุดของมนุษยชาติทั้งหมด (นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา) 3. ไม่เบียดเบียนกัน คือ การเลิกก่อเวรเบียดเบียนท�ำร้ายทางกายและจิตใจ อยู่ อย่างสงบเหมือนสมณะ จึงจะสามารถท�ำใจให้หยุดนิ่งได้ง่าย (น หิ ปพฺพ ชิโต ปรูปฆาตี สมโณ โหติ ปรํ วิเห ฐยนฺโต)

หลักการ คือ หลักการด�ำเนินชีวิตที่ถูกต้องมี 3 ประการ ได้แก่ 1. ไม่ ท� ำ บาปทุ ก ชนิ ด จะบาปมากหรื อ บาปน้ อ ยก็ ไ ม่ ท� ำ เพราะมีกฎแห่งกรรมคอยบังคับอยู่ ต้องศึกษาจากท่านผู้รู้ว่า สิ่ ง ใดควรท� ำ หรื อ ไม่ ค วรท� ำ บาปแม้ เ พี ย งน้ อ ยนิ ด ไม่ คิ ด ท� ำ (สพฺพปาปสฺส อกรณํ) 2. ท�ำความดีให้ถึงพร้อม ความดีอะไรที่มีอยู่ในโลกนี้ ถ้ามีโอกาสต้อง ท�ำให้เต็มที่ บุญแม้น้อยนิดก็ต้องคิดท�ำ ไม่ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่รู้ก็ตาม (กุสลสฺสูปสมฺปทา) 3. กลัน่ จิตของตนให้ใส โดยหมัน่ นัง่ สมาธิทกุ วันไม่ให้ขาด เพราะสมาธิก็คือใจที่ ตั้งมั่นที่เป็นกุศล (สจิตฺตปริโยทปนํ)

วิธีการ คือ แนวทางปฏิบัติฝึกหัดขัดเกลาตนและการเผยแผ่พระพุทธ ศาสนามี 6 ประการ คือ 1. ไม่ไปว่าร้ายกัน ผู้เผยแผ่ค�ำสอนจะต้องไม่โจมตี ไม่นินทาใคร (อนูปวาโท) 2. ไม่ไปล้างผลาญกัน ไม่เผยแผ่ศาสนาด้วยการฆ่า และต้องไม่ท�ำให้ใครเดือดร้อน (อนูปฆาโต) 3. ส�ำรวมในพระปาฏิโมกข์ เว้นข้อที่ได้ตรัสห้ามไว้ และท�ำตามข้อที่ทรงอนุญาต (ปาฏิโมกฺเข จ สํวโร) 4. ต้องรู้จักประมาณในการกิน การใช้เครื่องอุปโภคบริโภคทุกอย่าง (มตฺตญฺญุตา จภตฺตสมึ) 5. เลือกที่นั่งที่นอนในที่สงบ เพื่อให้ตนเองมีโอกาสในการบ�ำเพ็ญเพียรเต็มที่ (ปนฺตญฺจ สยนาสนํ) 6. ประกอบความเพียรในการท�ำใจหยุดนิ่งอยู่เสมอ มุ่งท�ำตนให้หลุดพ้นจากกิเลส (อธิจิตฺ เต จ อาโยโค)

โอวาทปาฏิโมกข์ทงั้ 3 ส่วนนี้ เป็นหลักปฏิบตั แิ ละนโยบายในการเผยแผ่ของพระพุทธ ศาสนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประทานให้แก่พระอรหันต์ชุดแรกที่ได้ออกไป ประกาศพระศาสนาในโอกาสที่ได้มาประชุมพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้ถือเป็นนโยบาย และหลักปฏิบัติในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นแนวทางเดียวกัน การประชุมพระ อรหันตสาวกเช่นนี้ เพื่อประทานนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ไม่ได้มีแต่ใน ยุคของพระสมณโคดมพุทธเจ้า ซึ่งอยู่ในกัปนี้เท่านั้น แต่ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ในอดีตก็ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แต่จ�ำนวนครั้งในการประชุมภิกษุสาวก และจ�ำนวนพระอรหันตสาวกที่เข้าร่วมประชุมต่างกัน จะเห็นได้ว่า วิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ทรงปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน คือ เมื่อทรงฝึกพระอรหันต์ชุดแรก ส�ำหรับ เป็นครูและเป็นต้นแบบให้กบั ชาวโลกได้จำ� นวนมากพอสมควรแล้ว ก็สง่ ออกไปประกาศ พระพุทธศาสนา และเมื่อคราวที่พระอรหันตสาวกเหล่านั้น มาประชุมโดยพร้อมเพรียง กัน พระพุทธองค์ก็ทรงประทานนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อจะน�ำพา สรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทะเลแห่งทุกข์ ไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพาน


วันมาฆบูชา วันแห่งความรักในพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา เป็นวันแห่งความรักของชาวพุทธ เพราะเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัม พุทธเจ้าทรงแสดงออกซึง่ ความรักต่อมวลมนุษชาติอย่างแท้จริง ความรักของพระองค์ เป็นความเมตตา ความปรารถนาดีต่อทุกสรรพชีวิตด้วยความจริงใจ ทรงล�ำบากพระ วรกายเผยแผ่พระศาสนาจนตลอดพระชนม์ชพ ี ยาวนานถึง 45 ปี เพราะอยากจะให้มวล มนุษยชาติได้เข้าถึงหนทางแห่งความสุขภายในอันประเสริฐ คือหนทางสายกลางภายใน ดวงใจของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ดังนัน้ หัวใจแห่งพระพุทธศาสนา หรือ "โอวาทปาฏิโมกข์" ทีพ ่ ระพุทธองค์ทรงประทานไว้ ในวันมาฆบูชา เป็นแม่บทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานัน้ เมือ่ ใครได้นำ� หลักการเหล่านี้ ไปปฏิบตั อิ ย่างถูกต้อง ย่อมสามารถสัมผัสได้ถงึ ความเมตตา อันบริสทุ ธิข์ องพระสัมมา สัมพุทธเจ้าผ่านทางพระธรรมค�ำสอนของพระองค์ที่ไม่เคยเสื่อมสลายไปตามกาลเวล ปัจจุบนั วันมาฆบูชาเป็นวันหยุดราชการในประเทศไทย โดยในวันนีจ้ ะมีการประกอบพิธตี า่ งๆ เช่น การตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน เป็นต้น เพือ่ เป็นการบูชาร�ำลึกถึงพระรัตนตรัย และเหตุการณ์สำ� คัญดังกล่าว ทีถ่ อื ได้วา่ เป็นวันทีพ ่ ระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทปาฏิโมกข์ ซึง่ กล่าวถึงหลักค�ำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การไม่ทำ� ความชัว่ ทัง้ ปวง การบ�ำเพ็ญความดีให้ถงึ พร้อม และการท�ำจิตของตนให้ผอ่ งใส เพือ่ เป็นหลักปฏิบตั ขิ องพุทธศาสนิกชนทัง้ มวล

อีกทัง้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2549 ทีผ่ า่ นมา รัฐบาลไทยได้ประกาศให้วนั มาฆบูชา เป็น "วันกตัญญูแห่ง ชาติ" เนือ่ งจากปัจจุบนั สังคมไทยวัยรุน่ ทัง้ หญิงและชายมักจะเสียตัวในวันวาเลนไทน์ หลาย หน่วยงานจึงรณรงค์ให้วนั มาฆบูชาเป็นวันแห่งความรัก(อันบริสทุ ธิ)์ แทน เนือ่ งในวันมาฆบูชาปีนี้ เหล่าพุทธศาสนิกชนทัว่ โลกควรให้ความส�ำคัญในการเจริญพุทธานุ สติ ธรรมานุสติ สังฆานุสติ ด้วยการมาพร้อมใจกันประพฤติปฏิบตั ธิ รรม ทัง้ ท�ำทาน รักษา ศีล และเจริญภาวนาทีว่ ดั ข้างบ้าน ส่วนทีว่ ดั พระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จะประกอบจุดมาฆ ประทีปเพือ่ ถวายเป็นพุทธบูชา การสัง่ สมบุญในวันนี้ นอกจากได้ชอื่ ว่าเป็นชาวพุทธทีแ่ ท้จริง ผูเ้ ป็นต้นบุญต้นแบบของชาว โลกแล้ว มหากุศลอันไม่มปี ระมาณจะส่งผลดลบันดาลให้เราเป็นผูม้ สี คุ ติเป็นทีไ่ ป และเป็นเหตุ ให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้โดยง่าย

หลวงพ่ตอบปั อ ญหา

ประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์ 2556

ปุฉฉา : สังคมทุกวันนี้หาความสงบสุขยากเหลือเกิน อยากทราบว่า เราควรจะปฏิบัติตนอย่างไร จึงจะอยู่ในสังคมนี้อย่างมีความสุขครับ? วิสชั นา : คนเราถ้าจะอยู่ในสังคมให้เป็นสุขได้ และพอจะหาความเจริญก้าวหน้าให้กับตัวเองได้ คุณสมบัติพื้นฐานขั้นต�่ำสุดของเขาเลยคือ

1. ควบคุมตัวเองได้

2. ไม่จับผิดใคร

3. ช่วยตัวเองได้

ถ้าจะพูดในเชิงปฏิเสธก็คือไม่ต้องพึ่งใคร สามารถยืนอยู่ด้วยขาของตัวเอง ช่วยเหลือตัวเองได้ ถ้าควบคุมตัวเองไม่ได้ อยากจะท�ำอะไรก็ ท�ำ ในที่สุดการกระท�ำนั้นจะกลับมาท�ำลายตัวเอง แล้วก่อความเดือดร้อนให้ผู้อื่นด้วย ถ้าไม่จับผิดใครก็แล้วไป แต่ถ้าไปจับผิดผู้อื่นเข้าก็จะยิ่งวุ่นวายหนักขึ้น เพราะความหลงตัวเองว่าวิเศษจะไปท�ำให้ ชาวบ้านเดือนร้อน ถูก ข่มเหงถูกเบียดเบียน ถูกจับผิด การช่วยเหลือตัวเองจึงส�ำคัญ ถ้าช่วยตัวเองไม่ได้ก็เป็นกาฝาก เป็นภาระแก่สังคม บ้านเมืองเรา เดี๋ยวนี้มีคนประเภทชอบจับผิด ชอบแซวคนอื่นมากเหลือเกิน ในโลกนี้ไม่มีใครดี เห็นดี อยูค่ นเดียวคือตัวเอง นีค่ อื สาเหตุแห่งความเดือดร้อนของคนทัง้ โลก เกิดขึน้ เพราะ คนที่มีลักษณะอย่างนี้ ถ้าคนในสังคมไทยควบคุมตัวเองได้ ไม่จับผิดใคร แล้วก็ช่วยเหลือตัว เองได้ ความสงบความสุขก็เกิดขึ้นมาได้ สังคมไทยหรือสังคม ชาวพุทธตั้งแต่โบราณมา เป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการ ควบคุมตัวเองได้ ไม่ชอบจับผิดใครและช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่ ต้องพึ่งพาใคร บ้านเมืองเราจึงสงบร่มเย็น ได้รับการขนาน นามว่า สยามเมืองยิ้ม มานานแสนนาน แต่ว่าตอนนี้ชักจะ ยิ้มกันไม่ออกแล้ว ก็ ข อเตื อ นว่ า ต่ า งคนต่ า งต้ อ ง หันกลับมาส�ำรวจตัวเองแล้วว่า เราสามารถรักษาคุณสมบัติพื้น ฐาน ขั้นต�่ำสุดของชาวพุทธได้มาก น้อยแค่ไหน ถ้าน้อยไปหรือขาดไปก็ ต้องรีบแก้ไข อีกประการหนึง่ เมือ่ อายุมากเป็นผูใ้ หญ่ขนึ้ สิง่ ที่ควรจะคิดก็คือเราเหมือนไม้ใกล้ฝั่งแล้ว ความ ดีอะไรยังไม่ได้ทำ� ควรรีบท�ำ ความเสียหายอะไร ทีส่ ำ� รวจดูแล้วมีอยูใ่ นตัวเราทีจ่ ะต้องแก้ไข ต้องรีบแก้ไข จะได้เป็นต้นแบบทีด่ ี แก่เด็กทีเ่ กิดมาในรุน่ หลัง ให้เขาได้อยู่ในบ้าน เมืองที่สงบ สุขตลอด ไป


เฟซ

Jod 8riew http://www.facebook.com/OmeagaJod/

Comments เพจ Jod 8riew เกิดขึ้นมาบนโลกนี้ได้ยังไง ?

มีวิธีปราบดราม่าในเพจยังไงบ้าง ?

เกิดขึ้นจะที่ผมท�ำเพจที่อยากโพสผลงานของตัวเอง ให้คนอื่นดูเฉยๆ ครับ

ไม่มีวิธีปราบครับ เขาคงชอบ ก็เลยปล่อยไปครับ คนเรามันคิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับ รูปๆ นึงมัน มองได้หลากลายมุมมอง บางทีก็ผมวาดแบบไม่คิด อะไร แต่ที่ไหนได้ แฟนเพจต้มมาม่ากินกันเป็นร้อย

เพจเริ่มก่อตั้งวันที่ ?

คิดยังไงกับเฟสบุ๊คแฟนเพจ ที่มีอิทธิพลกับผู้คน ในสมัยนี้ ? 13 กันยายน พศ.2555 ครับ

ยอดไลค์ ในตอนนี้เท่าไหร่แล้ว ?

ตอนนี้มีคนไลค์ 137,000 คนครับ

เคยคิดมั้ยว่า เพจจะโดนใจชาวเฟสบุ๊คขนาดนี้ ?

ไม่เคยเลยครับ หรือเรียกว่าเกินความคาดหมาย มากมายครับ คิดว่าเพจของเรา มีความต่างไม่เหมือนใคร ยังไงบ้าง ? น่าจะเป็นลายเส้นของผม แล้วก็เนื้อหาที่เสียดสี สังคมไทย และแดกดันไม่เลือกหน้ามั๊งครับ

มีมากครับ คนไม่มีอะไรท�ำก็เล่นเฟส อยากคุยกับ เพือ่ นก็ตดิ ต่อทางเฟส จะโชว์รปู ก็เฟส จะบ่นจะระบาย ความความในใจก็เฟส มันแทบจะเป็นกิจวัตรประจ�ำ วันของคนไทยไปแล้วครับ ช่วยพูดถึงระบบการแชร์ และการให้เครดิตเจ้าของ ผลงาน ? มันก็คงเป็นการให้เกียติของเจ้าผลงานอะครับ แต่ ผมก็เข้าใจสังคมไทย ในเมื่อภาพมันเป็นสาธารณะ ไปแล้ว คนมันจะเอาไปท�ำอะไรก็ได้ครับ ของแบบ นี้มันอยู่ที่จิตส�ำนึกครับ ใครที่แชร์ให้ผมก็ดีใจและ ขอบคุณมากครับ ส่วนใครที่ก๊อบไปลงเพจของตัว เองเลยแต่ไม่รีทัสโลโก้ผมออกก็ขอขอบคุณครับ แต่ใครอุตส่าห์เอาไปรีทัสออกก็ขอให้เจริญๆ ครับ ถ้าไม่ใช้ค�ำว่า Jod 8riew จะใช้ชื่อว่า ... ? “จ๊อด8นิ้ว” มั๊งครับ 555555+

ยังจ�ำ ภาพเด็ดๆ หรือ ภาพแรกๆ ทีเ่ ป็นทีถ่ กู ใจชาว เฟสบุ๊คได้มั้ย ? (ภาพในต�ำนาน)

สุดท้ายนี้ ฝากอะไรถึงผู้อ่านบ้างครับ

จ�ำได้ครับ ตอนนั้นคนไลค์มีแค่ร้อยกว่าคนเอง แต่มี คนแชร์รูปนี้เยอะมากประมาณ 90 กว่าคนแน่ะครับ

การ์ตูนผมมันเป็นแค่สื่ออย่างหนึ่งครับ จงเสพสื่อให้ เป็น รู้จักแยกแยะ ผิด ชอบ ชั่ว ดี ให้ออก แค่นี้ทุก ท่านก็จะอยูบ่ นโลกใบนีไ้ ด้อย่างเข้าใจแล้วครับ ขอฝาก ถึงน้องๆ ทีอ่ ยากวาดรูปเก่งๆนะครับ ทีช่ อบถามผมว่า พี่ใช้โปรแกรมอะไรถึงจะวาดเร็วๆสวยๆอะครับ ขอ ตอบว่าวาดรูปด้วยดินสอแท่งถูกๆ ให้สวยและช�ำนาน ก่อนแล้วหลังจากนั้น จะโปรแกรมอะไรก็ไม่ใช่ปัญหา ครับ เข้าใจปะ! เข้าใจปะ! เข้าใจปะ! รักทุกคนนะจุ๊บๆ

10

Baifern Kawaeii ตามแฟนเพจพีม ่ าจากรูปมานาน บอก ตรงๆ ชอบว่ะ ทามไปเหอะ ไม่ดย ั ้ เบียด เบียนคัย ชอบว่ะ Prince Titerl ผมโคตรรักพีเ่ ลย สมเพศและข�ำทุกแก๊ก ของพี่ ผมเป็ นก�ำลังใจให ้นะครับ^^ เดอะเอิรท ์ 'โกโก้คร ันช์ ภาพทีพ ่ วี่ าดเขียนขึน ้ มา มันเป็ นเรือ ่ ง จริง คับ!! ....นับถือพีค ่ บ ั ^^ Oilmuro Ray เพจพีช ่ ายสุดยอดมากครับ นับถือเลย วาดได ้เนือ ้ หาบาดใจผมมาก... ้ อ่านแล ้วหงุดหงิด!!!!!!!!!!!~ ฮึย Supawan Pangporn ชอบภาพพีม ่ ากๆเลยจ ้า^^ อยากได ้ ภาพล ้อเลียนบ ้างต ้องท�ำยังไงค่ะ Puii ZalimTip พระเจ ้า จ๊อด :D

SoFar June's ่ ชมภาพพวกพีม ชืน ่ ากกก

อาร์ม วี เค พรหมสุวรรณ สวัสดีคบ ั วาดภาพได ้เจ๋งเรยคับ... สุดยอด...!!!! อ้ายหนาน โอ็ต ว่า รูป สวย มาก เลย คับ ่ พี่ :) สู ้ๆ ท�ำ ผลงานให ้ ผม ดู ต่อ นะ คับ ่ Aof Za ฮาดี ชอบ! วาดสวย

Victoria Chrich ในทีส ่ ด ุ ก็หาเพจคุณจ๊อดเจอแล ้ว คุณ วาดรูปการ์ตน ู ได ้สวยมากเลยค่ะ แถม เนือ ้ หาทีถ ่ า่ ยทอดออกมาทางการ์ตน ู ก็ โดนใจสุดๆ Pierce Punch วาดได ้ ฮา สุดๆ ชอบๆ

Vipu Phu Nanayon ผมชอบการ์ตน ู ของพีน ่ ะครับ แนวๆดี


ออกพญาหงส์ทอง http://www.facebook.com/lordofsiam

Comments เพจ ออกพญาหงส์ทอง เกิดขึ้นมาบนโลกนี้ได้ ยังไง ?

กูมิเคยปรามละครโศกาดอก หากแต่ให้มันรับรู้ผิด ชอบด้วยตนเอง

Sonoda Kaito ชอบ ดี ภาษาพ่อ ภาษาแม่เรา ไม่ เหมือนใคร และ คลาสสิคด ้วย ^^

“กูจักปรากฏ ยามอ้ายอีไพร่สยาม หลงลืมหน้าที่ มิ รักชาติรักแผ่นดิน ชะรอยยังลุ่มหลงกับการ ละเล่น รื่นเริงมิสนใจกิจการข่าวสารบ้านเมือง”

คิดยังไงกับเฟสบุ๊คแฟนเพจ ที่มีอิทธิพลกับผู้คน ในสมัยนี้ ?

นาย ศิรศ ิ ักดิ์ ชาติสมร เรือนท่านออกพญายา ไม่ได ้สัง่ บ่าว ไพร่ มาท�ำความสะอาดเรือนบ ้างขอรับ ใต ้ถุนเรือนมีหนูเต็มไปหมดขอรับ

เพจเริ่มก่อตั้งวันที่ ?

กูเป็นเพียงคันฉ่องสะท้อนสังคม หาได้มีอิทธิพลอัน ใดไม่ อ้ายอีต่างพินิจพิเคราะห์แห่งตนได้

แรม ๗ ค�่ำ เดือน๘ ปีมะโรง (10 กรกฎาคม 55)

ช่วยพูดถึงระบบการแชร์ และการให้เครดิตเจ้าของ ผลงาน ?

ยอดไลค์ ในตอนนี้เท่าไหร่แล้ว ?

เอาของเขามาใช้ หากแต่อย่าอ้างว่าเป็นของตน กูจกั กุดหัวเสียให้สิ้นโคตร

มีผู้โปรดปรายกว่าสิบเจ็ดหมื่นเศษ

เคยคิดมั้ยว่า เพจจะโดนใจชาวเฟสบุ๊คขนาดนี้ ?

อ้ายอีไพร่ทั้งหลายคงอยากให้กูสอนสั่งเสียกระมัง

คิ ด ว่ า เพจของเรา มี ค วามต่ า งไม่ เ หมื อ นใคร ยังไงบ้าง ? อันตัว คือออกพญาหงส์ทอง หาได้เปรียบเหมือน ผู้ใดไม่ เนื่องด้วยกูรูปงามนัก (ออกพญา คูกิมิยะ) ยังจ�ำ ภาพเด็ดๆ หรือ ภาพแรกๆ ทีเ่ ป็นทีถ่ กู ใจชาว เฟสบุ๊คได้มั้ย ? (ภาพในต�ำนาน) ทุกค�ำเอ่ยกูเป็นที่โปรดปรานเสียสิ้น

ถ้าไม่ใช้ค�ำว่า ออกพญาหงส์ทอง จะใช้ชื่อว่า ... ??

Kritsada Panthewan ขอขอบพระคุณทีม ่ เี พสนีข ้ อรับ กระผมว่า มันมีประโยชน์มาก แล ้วเเต่วา่ ใครมีเรือ ่ งอันใดมาสนทนา กันขอรับ พุด พิชญา เข ้าถูกใจนักอ ้ายผู ้นี้ ใยมีความคิดเช่น นีไ ้ ด ้เล่า Wilasini Ladyblackmamba ่ เสียงท่านเป็ นทีเ่ รือ ท่านออกพญา ชือ ่ ง ลือ โชคดีของข ้า ทีข ่ ้าได ้มาประสบพบ เจอท่าน ^^" นร ัตน์ นร ัตน์ หยวกทอง ชอบมากท่าน ฮอทแระแนวมากเพค่ะ

นามกูจักแปรเปลี่ยนไปมิได้ ฤ มึงดูแคลนนามกูฤๅ อ้ายไพร่โฮ๊ะ กูจักตบปากเสียให้ฟันร่วง สุดท้ายนี้ ฝากอะไรถึงผู้อ่านบ้างครับ

“กรุงสยามนามประเทืองที่เลื่องชื่อ ฝาหรั่งถือเป็นเมืองยิ้มพริ้มไฉน มาบัดนี้ร้อนระอุ ดั่งเพลิงไฟ เหตุอันใดจึ่งแบ่งซ้ายแบ่งขวากัน ด้วยพวกมึงก็เป็นไทยทั้งชาติ มาขยาดเกลียดหน้าพาโศกศัลย์ ฤาจักให้สิ้นแผ่นดินสมใจกัน จึ่งฆ่าฟันร้องด่ามิพาที กูจักขอบนบานแลสานกล่าว ให้ท่านท้าวเทพไทในโลกนี้ ช่วยดลใจให้ไทสามัคคี ให้สมศรีศักดิ์สยามนามประเทือง”

Puranan Subinyunk ท่านออกญาอิฉันผ่านมาเลยแวะมาเรือน ท่านเจ ้าค่ะ Chinalai Nawayon ั ้ มิได ้ขึน อิชน ้ เรือนใหญ่เสียนมนาน ยังมี ั ้ ได ้อยูห ใครจ�ำอิชน ่ รือไม่เจ ้าคะ น ัทพงษ์ กล้ารบ เป็ นออกพญารีเจนซีไ่ ด ้ไหมครับ หอมดี

Pan-jane Zaza มิมใี ครอยู่ อีก๑๐นาทีจะมาขโมย ตุม ่ น�้ ำ หน ้าเรือน อิอ ิ ประยุทธ์ สิมมาลี เพราะเหตุอน ั ใดเพจท่านจึงฮาเยีย ่ งนี้ เพลาตัวข ้าเข ้ามาช�ำเลืองดูเพจท่านตัว ข ้ามีอน ั ต ้องฮาเยีย ่ วเล็ดทุกที 555 + Ploy Fruit Syrup สวดยอดเลยลวกเพีย ่ ! 555 Like!

มีวิธีปราบดราม่าในเพจยังไงบ้าง ?

11


ของเขา

บทสัมภาษณ์ วันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์คุณโฆสิต ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร มาดูกันว่านโยบาย กรุงเทพ 24 ชัว่ โมง นัน้ หมายถึงอะไร ก่อนอืน่ อยากจะขอสอบถามถึงประวัตคิ วามเป็นมาของ คุณโฆสิตก่อนว่ามีความเป็นมาอย่างไรครับ ผมเป็นลูกเมืองชลครับ โตมาจากชลบุรี แต่จริงๆ แล้วทางครอบครับของคุณพ่อนัน้ เป็นคนกรุงเทพ เป็นคนฝั่งธน อยู่ตรงสี่แยกบ้านแขก ญาติพี่น้องคุณพ่อนั้นอยู่ฝั่งธนหมดเลย แล้วคุณพ่อก็ได้ มาท�ำงานที่จังหวังชลบุรี แล้วก็มาพบคุณแม่ที่ชลบุรี และหลังจากนั้นก็เกิดผมขึ้นมา ก็เลยเป็นลูก ชลบุรี ตอนเด็กแรกๆช่วงชั้นอนุบาลนั้นก็ได้มาเรียนอยู่ที่กรุงเทพ แถวสี่แยกบ้านแขก แล้วก็ต่อ จากนัน้ ก็กลับไปเรียนทีช่ ลบุรี ผมโตมาจากครอบครัวทีพ ่ ดู ได้เลยว่าครอบครัวยากจน เพราะว่าคุณ แม่นี่หาบเร่ผลไม้ขายเลี้ยงผมมา ถ้าพูดถึง”หาบเร่” ผมจึงเข้าใจชีวิตคนหาบเร่ที่สุดเลย เพราะเห็น มาตั้งแต่เด็ก ส่วนพ่อผมก็เป็นลูกจ้าง ท�ำงานอยู่ที่ร้านขายของช�ำ ต่อมาก็ได้แยกตัวออกมาเพราะ ลูกเริ่มหลายคน เงินเดือนไม่พอกิน ก็เลยมาเปิดร้านขายปลีกขายส่ง เครื่องครัว ที่ตลาดวัดกลาง ชลบุรี แต่ท�ำเลไม่ดี จึงท�ำให้ของขายไม่ค่อยออก ผมจึงกลายเป็นหาบเร่เคลื่อนที่ไปด้วย ตั้งแต่อายุ 10 -11 ขวบ พ่อก็เอาเข่งผูกเชือกคล้องคอ ของที่ขายไม่ออกก็เอามาใส่เข่งแล้วก็ให้ผมเดินเข้าไป ขายในตลาดที่มีคนเยอะๆ ต่อมาก็พัฒนาเป็นเช่าแผงในตลาด ผมนั้นเข้าใจดี สายตาที่คนเหยียด หยามเรา แต่เราก็อยากท�ำมาหากินเพราะว่าเราเพิง่ ตัง้ ตัวเป็นครอบครัวคนจน จึงท�ำให้ผมชอบเรือ่ ง ค้าขายแล้วกลายเป็นนักการตลาดโดยไม่รู้ตัว ต่อมาก็ถูกส่งเข้าไปเรียนโรงเรียนประจ�ำที่โรงเรียน สามมุกคริสเตียนวิทยา แต่สิ่งที่ดีคือท�ำให้เรารู้จักการช่วยเหลือตัวเอง ต้องท�ำทุกอย่างด้วยตัวเอง หมด ฝึกให้เรานั้นมีความเป็นผู้น�ำ พอโตขึ้นก็กลับมาอยู่ที่กรุงเทพอีกครั้ง อยู่กับอากงอาม่า แถว บางยี่เรือ เขตบางกอกใหญ่ เรียนที่อ�ำนวยศิลป์พระนคร ซึ่งแต่ก่อนเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนตีกัน มากและดังที่สุดเลยก็ว่าได้ เนื่องจากเป็นโรงเรียนชายล้วน เลยเข้าใจเรื่องที่เหตุใดพวกนักเรียนจึง ตีกัน ตีกันเพราะอะไร บางทีก็ด้วยความที่รักเพื่อน หรือบางทีเป็นการแสดงออกบางอย่างซึ่งก็ไม่ ค่อยจะถูกนัก มันไม่ใช่การเกเรนะ มันเป็นเรือ่ งความรักความผูกพันระหว่างเพือ่ น ผมก็เชือ่ ว่าทีเ่ ด็ก นักเรียนตีกนั มันไม่ได้เกิดจากเจตนาทีจ่ ะอยากจะตีกนั แต่มนั มีบางอย่างในสิง่ ทีพ ่ วกผูใ้ หญ่ไม่รู้ ผม เข้าใจดี หลังจากนั้นผมก็มาเรียนที่รามค�ำแหง ก็มาเช่าหออยู่ แต่พอเรียนได้ 2 ปี คุณพ่อก็มาขอ ให้ออก สาเหตุกเ็ พราะกิจการของคุณพ่อนัน้ เริม่ จะดีขนึ้ ก็เริม่ มีการขยายกิจการ โดยมาเซ๊งร้านอยู่ ในศูนย์การค้าตะวันออกหรือทีเ่ ค้าเรียกกันว่าศูนย์การค้าเสีย่ จิว คุณพ่อเลยขอร้องให้ออกมาช่วย กิจการ ในฐานะที่เราเป็นลูกคนโต มีพี่น้องทั้งหมด 8 คน ธรรมเนียมจีนนั้นลูกคนโตเปรียบเหมือน กับพ่อคนที่สอง ต้องเสียสละให้น้อง เลยต้องออกจากมหา’ลัย ตั้งแต่อายุ 19 เพื่อมาช่วยกิจการที่ บ้าน มาเรียนมหา’ลัยชีวิตกับพ่อแม่ ก็ต้องเข้ามาติดต่อในกรุงเทพแถวเยาวราช แถวส�ำเพ็ง ท�ำให้ เข้าใจวิถีชีวิตของคนในชุมชนนี้ดี ในย่านนั้นจะเป็นทุกอย่างเพราะว่าเป็น ไชน่าทาวน์เมืองไทย เป็นแหล่งการค้าขายที่ใหญ่ที่สุดเพราะในสมัย นั้นไม่มีห้างอย่าง แมคโคร,โลตัส อย่างในปัจจุบัน พอออกจาก มหา’ลัย ช่วงที่มาท�ำงานก็มักจะมาดูที่ห้างสรรพสินค้า เพราะ เป็นที่โชว์สินค้า ตอนนั้นก็ต้องเป็นห้างไดมารู ของไทยก็ต้อง เป็นห้างเซ็นทรัล แต่ไดมารูนี่เป็นห้างต่างชาติห้างแรก แล้วเรา ชอบดูเพราะมันเหมือนสัญลักษณ์ของความเจริญ จึงมีความ ฝันว่าสักวันนึงก็อยากจะมีหา้ งเป็นของตัวเอง อยากมีหา้ งใน จังหวัดของเรา จึงท�ำให้เกิดห้างโอเชี่ยนขึ้นมา หลังจากนั้นก็ เกิดธุรกิจอืน่ ๆ ตาม มาเช่น เปิดบริษัท โฆษณา รายการ วิ ท ยุ รวมไปถึ ง แมกกาซีน

ซึง่ ได้รบั ความนิยมในสมัยนัน้ เป็นอย่างมากชือ่ ว่า ” T>CLUB ” แล้วต่อมามีอยูว่ นั นึงก็คดิ เลิกจะท�ำห้างฯเพราะคิดว่าต่อไปคงจะเติบโตได้ยาก เนือ่ งจากนโยบาย ในรัฐบาลสมัยนัน้ ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาธุรกิจห้างสรรพสินค้า จึงเดินทาง เข้ามาในกรุงเทพ มาท�ำธุรกิจไอทีเกี่ยวกับระบบ SOS System ที่ใช้เรียก รถต� ำ รวจ รถพยาบาล รถดั บ เพลิ ง หลั ง จากนั้ น ก็ หั น มาท� ำ ธุ ร กิ จ สื่ อ ฯ แรกๆ ก็ มี ร ายการ ที วี ว าที , โต้ ค ารมมั ธ ยมศึ ก ษา ต่ อ มาในนาม บริ ษั ท มี เ ดี ย ออฟ มี เ ดี ย ส์ ก็ ท� ำ ให้ เ กิ ด รายการดั ง ๆ หลายรายการ เช่น บ้านเลขที่5 (2535-2549), เจาะโลกมหัศจรรย์, เด็ดยอดกีฬามัน, ห้า ฮ่า ฮ่า (2538-2541), เทีย่ งวันกันเอง (2536-2541), ลุน้ ข้ามโลก (25372542), ลูกทุ่งเวทีไท,ที่นี่...ประเทศไทย, ฯลฯ แล้วพอต่อจากนั้นมาหลัง จากกิจการของ บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ ฟื้นขึ้นมาได้ก็เริ่มวางมือแล้วก็ ไปท�ำงานสังคม ก็ไปเป็นที่ปรึกษา ให้กับทุกรัฐบาลต่อมา จริงๆแล้วก็เป็น ที่ปรึกษามาแล้ว 10 กว่าปี เริ่มตั้งแต่ปี 2538 เพราะบางทีนักการเมืองเค้า ก็ไม่รู้ทุกด้าน แต่เราพอมาอยู่ตรงสื่อฯ นี่ท�ำให้เราได้เห็นปัญหาเยอะแยะ มากมาย ที่ผ่านมาก็แทบทุกกระทรวง ทุกพรรค ทุกรัฐบาล มาถึงเรื่องของกรุงเทพ ที่เป็นศูนย์การธุรกิจอยู่ในเวลานี้ ผมมีความ คิดที่ว่า เราจะท�ำยังไงให้เรานั้นเป็นศูนย์กลางธุรกิจของอาเซียนให้ได้ ผมมีความคิดที่จะรวมทีมนักธุรกิจซึ่งผมเชื่อว่าคนกรุงเทพนั้นก็มีความ สามารถมีศักยภาพสูงไม่แพ้สิงค์โปร์อยู่แล้ว แต่ท�ำไมคนอื่นถึงชอบว่า เรานั้นสู้สิงค์โปร์ ไม่ได้ ผมจึงมีความคิดที่จะรวมพลังนักธุรกิจที่มีฝีมือ ในกรุงเทพมาแข่งการเป็นศูนย์กลางอาเซียนมาจากสิงค์โปร์ ในด้าน ธุรกิจ เพราะผมดูแล้วศักยภาพของนักธุรกิจของเราก็ดีกว่า แต่ที่ ด้อยกว่าก็คือ ผู้บริหารเราสู้เขาไม่ได้ เพราะการเมืองของเขานิ่งกว่า เราเค้าเป็นมืออาชีพในการบริหารเมือง แต่ของเราเป็นนักการเมือง ไม่ได้เป็นนักบริหารเมืองแล้วก็การเมืองเรานั้นขัดแย้งกันตลอด จึง ท� ำ ให้ เ ราแข่ ง ขั น กั บ สิ ง ค์ โ ปร์ ไ ม่ ไ ด้ ทั้ ง ที่ เ ราดี ก ว่ า สิ ง ค์ โ ปร์ ห ลาย ด้าน ทั้ง ขนาดประเทศ,ประชากร,อาหาร,วัฒนธรรม ฯลฯ รวม ถึงเรามีนักธุรกิจที่เก่ง ผมว่าเก่งกว่าสิงค์โปร์ด้วยซ�้ำไป ซึ่งถ้าเรามี ผู้ว่าฯ ที่เป็นนักบริหารเมืองแล้วก็ร่วมมือกับนักธุรกิจทุกฝ่ายโดย ไม่แบ่งสีแบ่งค่ายกัน เราร่วมกันผนึกก�ำลังกันแล้ว ผมเชื่อว่าเรานั้น สามารถที่จะสู้กับสิงค์โปร์ ได้ไม่ยาก

ทีนี้เราอยากจะทราบว่า ท�ำไมคุณโฆสิตถึงคิดที่จะมาลงสมัคร เป็นผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร ครับ ก็เกิดขึ้นหลังจากที่ธุรกิจที่ท�ำมานั้นประสบความส�ำเร็จและเป็น ที่ ยอมรับแล้ว แต่พอหลังจากน�้ำท่วมปี 2554 มีคนมาคุยกัน เยอะมาก แล้วมาบอกกับผมว่า ”คุณโฆสิต ไม่ไหวแล้ว น่าจะต้อง ช่วยท�ำอะไรสักหน่อยแล้ว ตอนนี้เนื่องด้วยความขัดแย้งทางการ เมือง ท�ำให้เกิดความเสียหายสูงทีส่ ดุ ในประวัตกิ าล ถึงเวลาแล้วที่ กรุงเทพควรจะปลอดพรรคการเมือง น่ า จะไปหาคนดี มี ฝ ี มื อ ที เ ป็ น นั ก บริหารเมือง แล้วไม่ทะเลาะกับ ใคร และไม่เป็นพรรคการเมือง มาเป็นผู้ว่าฯ ” แรกๆ ผมก็ ปฏิเสธไป เพราะผมคิดว่าคน ที่เป็นนักบริหารที่เก่งกว่าผม นั้นมีอีกเยอะแยะ เลยบอกไป ว่าให้ล องไปคนอื่ น ก่ อ น แต่ ถ ้ า ไม่ มี ใ ครจริงๆ เดี๋ยวผมจะลงให้ สุดท้าย ก็ ไ ด้ ตั ด สิ น ใจที่ จ ะลงสมั ค รผู ้ ว ่ า ฯ กรุ ง เทพฯ ภายใต้นโยบาย “กรุงเทพ 24 ชั่วโมง”


โฆสิต3 สุวินิจจิต ผู้ว่า กะ

นักบริหาร ประสานสิบทิศ

13


คุ ณ โฆสิ ต ช่ ว ยอธิ บ ายค� ำ ว่ า “กรุ ง เทพ 24 ชั่ ว โมง” ให้ ห น่ อ ยครั บ ว่าเป็นอย่างไร “กรุงเทพ 24 ชั่วโมง” ก็คือ ตอนนี้สังคมและการด�ำเนินชีวิตในกรุงเทพนั้นเป็น 24 ชัว่ โมงอยูแ่ ล้ว มีคนท�ำงานในอาชีพต่างๆอยูต่ ลอด 24 ชัว่ โมงอยูแ่ ล้ว และเรา ก็เป็นเมืองหลวงพิเศษที่เค้าเรียกว่า “World Destination” เป็นจุดเดินทาง ของโลก เรามีนกั ท่องเทีย่ ว นักธุรกิจต่างชาติ รวมไปถึงคนไทย เดินทางเข้าออก ประเทศไทย 24 ชัว่ โมงอยูแ่ ล้ว ทุกอย่างเป็นวงจร 24 ชัว่ โมงอยูแ่ ล้ว แต่เราไม่เคย มีนโยบายในการบริหาร กรุงเทพฯ เมืองหลวง 24 ชัว่ โมงนีอ้ ย่างจริงจัง เพราะในวัน นี้ คนมีความต้องการทีจ่ ะเข้าไปติดต่อกับหน่วยงานในกรุงเทพฯ เยอะมาก ตอนนี้ ในกรุงเทพฯ ควรที่จะท�ำงานเป็น 3 กะ หรือ 3 ผลัด เหมือนกับ ทหาร ต�ำรวจ หมอ พยาบาล พวกท�ำงาน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ แล้วจะท�ำให้เกิดการจ้าง งานเพิ่มขึ้นด้วย คนก็มีงานท�ำมากขึ้น พอคนท�ำงานมากขึ้น ขโมย ขโจร ก็ น้อยลง เพราะตอนนี้มีคนตกงานมากเหลือเกิน เลยมามองว่า กรุงเทพฯ ควร ที่จะท�ำงาน 24 ชั่วโมง

แนวคิด

กรุงเทพมหานคร ต้องอิสระจาก พรรคการเมือง

การเมืองท้องถิ่น หากสังกัดพรรคการเมืองจะไม่ สามารถพัฒนาบ้านเมืองอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืนได้ หากมีการเปลี่ยนขั้วการเมืองของรัฐบาล

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวง ของประเทศไทย และเป็ น เมื อ ง หลวงของคนไทยทั้งประเทศ คนไทยทุกคนมีสทิ ธิแื สดงความคิดเห็น เพือ่ ก�ำหนด นโยบายเมืองหลวงของตนเอง

ผูว้ า่ ฯ เมืองหลวงของประเทศไทย จึง เป็นผูว้ า่ ฯ ของคนไทยทัง้ ประเทศ

คนไทยทุ ก คนมี สิ ท ธิ์ เ ลื อ กผู ้ ว ่ า ฯ เมื อ งหลวงของ ตนเอง โดยผู้ว่ามีชื่อในทะเบียนบ้านกรุงเทพฯ เกิน 1 ปี สามารถหย่อนบัตรเลือกตั้งได้โดยตรา ส่วนผู้ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านในกรุงเทพฯ มีสิทธิ์ สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ เลือกผูว้ า่ ฯ ทีเ่ ขาต้องการได้

นโยบาย 50 เขต 50 ยุทธศาสตร์ กรุงเทพฯ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 50 เขต แต่ละเขต มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารสอดรับกับสภาพความเป็นจริง และความต้องการของประชาชนแต่ละพื้นที่ จึงต้อง ก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแต่ละเขต โดย เปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็น เพื่อ ก�ำหนดยุทธศาสตร์ทเี่ หมาะสมและสอดรับกับความ ต้องการที่แท้จริง

นโยบาย ที่ปรึกษา ผู้ว่าฯ ประจ�ำเขต การบริหารกรุงเทพฯ ที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ จึงต้องมี คณะที่ปรึกษาผู้ว่าฯ ทั้ง 50 เขต เพื่อให้สามารถเข้า ถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างใกล้คิด ทั้งให้บริการ ด้านต่างๆ ร่วมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการ พัฒนาเขตของตนเองได้อย่างทัว่ ถึงและเท่ากันอย่าง แท้จริง พร้อมทัง้ สนับสนุนการท�ำงานของข้าราชการ ในเขตนั้นๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


กรอบนโยบาย

กรุงเทพฯ 24 ชัว่ โมง ผูว้ า่ ฯ 3 กะ

กรุงเทพฯ วันนี้เป็นสังคมที่มีวิถีชีวิต 24 ชี่วโมง มีคนหลาก หลายอาชีพ ท�ำงาน 3 กะ อาทิ พยาบาล โรงแรม ร้านสะดวกซือ้ ปั้มน�้ำมัน ทหาร ต�ำรวจ รัฐวิสาหกิจ ไฟฟ้า ประปา โรงงาน อุตสาหกรรม ฯลฯ คนเหล่านี้ นับล้านคน ไม่สามารถเข้าถึง บริการต่างๆ ของภาครัฐ และเอกชน ได้เหมืนคนที่ท�ำงานใน ภาคกลางวัน

กรุงเทพฯ บริการ 24 ชัว่ โมง

กรุงเทพฯ ต้องสนองตอบต่อประชาชน ด้วยการให้บริการอย่าง ทั่วถึง 24 ชี่วโมงหรือ 3 กะ มากน้อยขึ้นอยู่กับความต้องการ ของประชาชนในแต่ละพื้นที่

ผู้ว่าฯ บริการ 24 ชั่วโมง

ผู้บริหารกรุงเทพฯ และทีมงาน ต้องท�ำงาน 24 ชั่วโมง หรือ 3 กะ เพื่อตัดสินใจในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง

กรุงเทพฯ ปลอดภัย 24 ชั่วโมง

AEC ทีจ่ ะเข้ามาเปิดนี่ นโยบาย 24 ชัว่ โมงนีจ้ ะตอบรับโจทย์ได้รเึ ปล่าครับ ตอบได้เลย เราจะเป็นเมืองหลวงแรกในโลกทีจ่ ะมีบริการ 24 ชัว่ โมง จะมีผวู้ า่ กะ กลางคืนเป็นประเทศแรกของโลก แล้วเมือ่ เราเป็นเมืองหลวงทีม่ กี ารให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมงแล้ว ผลคืออะไร ต่อไปถ้าผมอยากจะตั้งส�ำนักงานใหญ่ ประจ�ำอาเซียนผมน่าจะตั้งที่ไหน กรุงเทพดีมั๊ย เพราะต้องมีการประสานงาน ฝั่งอเมริกา ฝั่งยุโรป ซึ่งเวลาไม่ตรงกัน อย่างการซื้อขายหุ้น การลงทุน การ วิเคาระห์ขอ้ มูล เพราะฉะนัน้ ถ้าเราเป็นเมือง 24 ชัว่ โมง อีกหน่อยออฟฟิศก็จะ เป็นออฟฟิศ 24 ชั่วโมง เพราะธุรกิจและธุรกรรมในทั่วโลกนั้นเกิดอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง ถ้ามาอยู่ในกรุงเทพที่เป็นเมืองหลวง 24 ชั่วโมงนี่แล้ว ก็จะเป็นแรง จูงใจเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะมาตั้งส�ำนักงานอยู่ในประเทศไทย จะท�ำให้รายได้ ของประเทศเพิม่ ขึน้ มีการจ้างงานเพิม่ ขึน้ คนมีงานท�ำมากขึน้ เศรษฐกิจดีขนึ้ สุดท้ายนี้ คุณโฆสิตอยากจะฝากอะไรถึงกับชาวกรุงเทพมั้ยครับ ครั้งนี้ ชาวกรุงเทพนั้นจะต้องตัดสินใจแล้ว เป็นครั้งประวัติศาสตร์ เราเรียน รู้จากการใช้บริการพรรคการเมืองมาหลาย 10 ปี ปัญหาทั้งหลายยังเรื้อรัง ไม่ได้ถูกแก้ไข ไปท�ำวิจัยออกมาก็เหมือนเดิม เพียงแต่คราวนี้เพิ่มขึ้นมาอีก 2 ข้อ ที่คนกรุงเทพเบื่อที่สุดก็คือ ข้อแรก “ไม่ทะเลาะกันได้มั้ย? เบื่อม๊อบ เบื่อความขัดแย้ง” ข้องที่สองคือ “น�้ำท่วมไม่ว่า แต่ขออย่าให้ขัง” นอกนั้น ก็ยังเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นในครั้งนี้ถ้าคนกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์กันมากๆ นะครับ อย่านอนหลับทับสิทธิ์ คราวที่แล้ว 49 % ที่ไม่ออกมาใช้สิทธิ์ถ้าท่าน ออกมาใช้สิทธิ์แล้วเนี่ย มันจะเป็นฉันทานุมัติให้รู้ว่า จริงๆแล้วคนกรุงเทพฯ ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงแล้ว ต้องการผู้บริหารที่เป็นนักบริหารเมือง นัก บริหารสิบทิศ นักคิดสร้างสรรค์ สือ่ สารมวลชนได้ ไม่สงั กัดพรรค กรุงเทพฯ จะได้เดินหน้า เราเสียโอกาสมานานแล้วครับ ขอบคุณครับ

กรุงเทพฯ ต้องปลอดภัยในชีวิ ติ และทรัพย์สนิ ทัง้ ภัยจากมนุษย์ และภัยธรรมชาติต้องเตรียมพร้อมในการป้องกัน และช่วย เหลือจากกองก�ำลังรปภ. พิเศษ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ ของคุณโฆสิตผ่านทางสื่อออนไลน์ ดังนี้

กรุงเทพฯ ท�ำมาหากิจ 24 ชัว่ โมง

www.facebook.com/kositbangkok

@kositbangkok

www.kositbangkok.com

การประกอบสัมมาอาชีพ สามารถท�ำได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อ เพ่ิมช่องการท�ำมาหากินให้สอดคล้องกับความต้องการของ กลุ่มคนท�ำงาน 3 กะ รวมถึงชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่อง เทีย่ วและเจรจาธุรกิจในเมืองหลวง ตลอด 24 ชัว่ โมง อันจะท�ำให้ วงรอบทางเศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจากเดิมเท่าตัว

กรุงเทพฯ เดินทางได้ 24 ชัว่ โมง

กรุงเทพฯ ต้องมีคมนาคมสะดวก เนือ่ งจากคนไทยและชาวต่าง ชาติ เดินทางเข้า-ออกเมืองหลวงตลอด 24 ชั่วโมง กรุงเทพฯ ต้องมีความพร้อมให้บริการการขนส่งทุกประเภททัง้ ทางน�ำ้ ทาง บก และระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ

กรุงเทพฯ เรียนรู้ 24 ชั่วโมง

กรุงเทพฯ ต้องเป็นสถานทีเ่ รียนรู้ 24 ชัว่ โมง ทัง้ ห้องสมุด ศูนย์ ความรู้ออนไลน์ ศูนย์ฝึกอาชีพ โรงเรียนภาคกลางคืน ฯลฯ

กรุงเทพฯ สุขภาพ 24 ชั่วโมง

กรุงเทพฯ ต้องมีความพร้อมในการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับคนกรุงเทพฯ เพื่อป้องกันการ เกิดโรค ทั้งจะเพ่ิมสถานพยาบาล 1 เขต 1 โรงพยาบาล เพื่อ ให้บริการด้านาุขภาพได้อย่างทั่วถึง

15


เลือกตัง้ ผูว้ า่ ฯ กทม. และแล้ว วันที่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครต้องไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ที่จะมาท�ำหน้าที่พ่อเมืองให้กับกรุงเทพมหานคร ก็คืบคลานเข้ามา ออใกล้มากขึ้นทุกทีๆ หลายคนคงอยากทราบประวัติการของผู้สมัครแต่ละท่านว่ามีความเป็นมาอย่างไรกันบ้าง จะได้เลือกผู้ที่จะมา เป็นพ่อเมืองได้อย่างดีที่สุด วันนี้ โฮ๊ะ จึงขอน�ำเอาประวัติของบุคคลที่เป็นตัวเต็งที่จะเข้าเส้นชัยมาให้เพื่อนๆ ชาว โฮ๊ะ ได้มาศึกษากัน ว่าสุดท้ายแล้ว ควรจะเลือกใครมาเป็นพ่อเมืองให้กับชาวกรุงเทพมหานคร สุดท้ายนี้ โฮ๊ะ ขอรณรงค์ ให้ชาวกรุงเทพมหานครออกมา ใช้สิทธิ์ของท่านอย่างเต็มที่นะครับ เพื่อเราจะได้คนที่ดีที่สุด เข้ามาบริหารกรุงเทพมหานครครับ

พล.ต.อ.ดร. รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร (22 กันยายน 2495 - ) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 15 รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ และอดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นโอรส ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์ (พระโอรส ใน จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตร สุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต) และหม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา (นางสาวดุษฎี ณ ถลาง) ม.ร.ว.สุขุม พันธุ์ บริพัตร มีชื่อเล่นว่า "คุณชายหมู" รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร สมรสครั้งที่1กับ นางสาวนุชวดี บ�ำรุงตระกูล มีบุตรคือ หม่อมหลวงพินิตพันธุ์ บริพัตร (อาจารย์ประจ�ำคณะ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และสมรสครั้ง ที่2กับ นางสาวิตรี บริพัตร ณ อยุธยา (นางสาวสาวิตรี ภมรบุตร) มีบุตรคือ หม่อมหลวงวราภินันท์ บริพัตร ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร พ�ำนักอยู่ที่วังสวนผักกาด วังประจ�ำราชสกุล บริพัตร ณ อยุธยา และเป็นประธานกรรมการมูลนิธิ จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ภายหลังการเลือกตัง้ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และมีการ จัดตั้งรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช พรรคประชาธิปัตย์ ที่เป็นฝ่ายค้านพรรคเดียวได้ประกาศจัดตั้ง รัฐบาลเงา หรือ ครม.เงา ขึ้น ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 และ รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ได้ รับเลือกจากที่ประชุมพรรค ให้ท�ำหน้าที่ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศเงา ต่อมาเมือ่ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 คณะกรรมการ บริหารพรรค มีมติส่ง รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์ สุ ขุ ม พั น ธุ ์ บริ พั ต ร เป็ น ผู ้ ส มั ค รผู ้ ว ่ า ราชการ กรุงเทพมหานครที่มีการเลือกตั้งในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2552 โดยจากผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ระบุ ว ่ า รองศาสตราจารย์ หม่ อ มราชวงศ์ สุ ขุ ม พั น ธุ ์ บริ พั ต ร ได้ รั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด กรุงเทพมหานคร

พงศพัศ พงษ์เจริญ พล.ต.อ.พงศพัศ เกิดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2498 ที่ จ. จันทบุรี มีชื่อเดิมว่า ไพรัช พงษ์เจริญ จบการศึกษาจาก โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 15 และโรงเรียนนายร้อย ต�ำรวจรุ่นที่ 31 โดยเมื่อจบการศึกษาแล้วก็ยังได้รับทุน จากส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้ไปเรียนต่อด้านอาชญาวิทยา ที่สหรัฐฯ จนจบการ ศึกษาระดับปริญญาเอก หลังจากเรียนจบ พล.ต.อ.พงศพัศ ก็เข้ารับราชการ ต�ำรวจ เป็นนายเวรติดตาม พล.ต.อ.แสวง ธีระสวัสดิ์ ต่อ มาได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็น ผูบ้ งั คับการศูนย์คอมพิวเตอร์ ต�ำรวจ, ผู้บังคับการกองสารนิเทศ ของกรมต�ำรวจ, รอง ผู้บัญชาการส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตามล�ำดับ อีก ทั้ง พล.ต.อ.พงศพัศ ยังเป็นโฆษกของกรมต�ำรวจและ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติอกี ด้วย ท�ำให้ประชาชนคุน้ หน้า คุ้นตาผ่านสื่อเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ในปี 2551 พล.ต.อ.พงศพัศ ถูกย้าย ออกจากโฆษกส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ แล้วแต่งตั้ง พล.ต.ท.วัชรพล ประสารราชกิจ ด�ำรงต�ำแหน่งแทน เนื่องจาก พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ผู้บัญชาการ ต� ำ รวจแห่ ง ชาติ ใ นขณะนั้ น เห็ น ว่ า พล.ต.ท.วั ช รพล มีความเป็นนักวิชาการมากกว่า อย่ า งไรก็ ดี พล.ต.อ.พงศพั ศ ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ เป็นโฆษกส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติอีกครั้ง หลังจากที่ พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ ได้รับการแต่งตั้งให้รักษา การผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งในครั้งนี้ พล.ต.อ.พงศพัศ กลับมารับต�ำแหน่งเกือบครบ 1 ปี จึงได้ประกาศลาออกจากต�ำแหน่ง เนื่องจากเห็นว่าด�ำรง ต�ำแหน่งนี้มา 5 สมัยแล้ว และตอนนั้นได้รับต�ำแหน่งเป็น ที่ปรึกษา (สบ.10) ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ มีตำ� แหน่งเทียบเท่ารองผูบ้ ญ ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติอกี ด้วย กระทัง่ ในปี 2554 พล.ต.อ.พงศพัศ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็น รองผูบ้ ญ ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติ ควบต�ำแหน่งเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เป็นต�ำแหน่งสุดท้าย ก่อนที่จะลาออกจากราชการ มาลง สมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในนามพรรคเพื่อไท

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส(นามเดิม เสรี เตมียเวส) เกิดเมือ่ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2491 ทีย่ า่ นสีแ่ ยกบ้านแขก อ�ำเภอธนบุรี จังหวัดธนบุรี บิดาชื่อ นายชื้น เตมียเวส มารดาชื่อนางอรุณ เตมียเวส เป็นบุตรคนโต มีพี่น้อง รวม 6 คน เป็นชาย 4 คน หญิง 2 คน (และยังมีพี่ต่าง มารดาอีก 6 คน) ภรรยาชื่อนางพัสวีศิริ (นามสกุลเดิม เทพชาตรี) มี บุตรธิดา 3 คน คือ ด.ญ. ศศิภาพิมพ์ (แพร), ด.ช. ทรรศน์พนธ์ (พีท) และ ด.ญ. ทัศนาวัลย์ (แพ็ ท ) การศึ ก ษา ระดั บ ประถมศึ ก ษา ระหว่ า งปี พ.ศ. 2497-2500 เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเลิศวิทยา ธนบุรี ระดับมัธยมศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. 2501-2507 เข้ารับการศึกษาทีโ่ รงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร ระดับเตรียมอุดมศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. 2508-2509 เข้ารับการศึกษาทีโ่ รงเรียนเตรียมทหาร กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 8 ระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ. ต�ำแหน่ง ปี 2514 ติดยศร.ต.ต.ประจ�ำกอง บัญชาการต�ำรวจนครบาล – เป็นผบ.หมวด สถานีตำ� รวจ ภูธรอ�ำเภอเมือง จ.นครพนม ปี 2516 ท�ำหน้าที่หัวหน้า หน่วยปฏิบตั กิ ารพิเศษ ประจ�ำกองก�ำกับการต�ำรวจภูธร จังหวาดนครพนม – ผบ.หมวด กองร้อยที่ 2 กก.1 กอง บังคับการโรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ


สุขภาพ

สนับสนุนข้อมูลโดย คลินิกปวดศีรษะ โรงพยาบาลพญาไท 1

โทร. 02-640-1111 ต่อ 2690

นวั ต กรรม ก�ำจัดความเครียด ความเครียดแม้เพียงเล็กน้อยในชีวติ ประจ�ำวันก็สามารถก่อให้เกิดปัญหาต่อ สุขภาพได้ เพราะความเครียดสะสมจะท�ำให้เกิดความไม่สมดุลของการท�ำงาน ภายในร่างกายหลายๆอย่าง และท�ำให้ระบบควบคุมตนเองเสียไป ซึ่งแพทย์ จะใช้เครื่อง Biofeedback ตรวจวัดความไม่สมดุลเหล่านี้ ในขณะรักษา ผูป้ ว่ ยสามารถจะเห็นว่าร่างกายตนเองเกิดอะไรขึน้ บ้าง เมือ่ มีความเครียดเกิด ขึ้นและเมื่อได้รับค�ำแนะน�ำจากแพทย์ก็จะสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ เมื่อจบ การรักษาด้วยเครือ่ ง Biofeedback แล้ว ผูป้ ว่ ยก็จะสามารถน�ำสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู้ ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันเพื่อลดปัญหาที่เกิดจากความเครียดได้

Biofeedback คืออะไร?

หลักการของเครื่อง Biofeedback

คือ การฝึกให้ผปู้ ว่ ยสามารถควบคุมร่างกายของตนเองเพือ่ สร้างสมดุล ภายในร่างกายท�ำให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยการใช้เครื่อง Biofeedback จะท�ำให้เราสามารถเห็นความเปลีย่ นแปลงภายในร่างกายทีป่ กติเราจะไม่ สามารถมองเห็นหรือควบคุมได้ เช่นการตึงตัวของกล้ามเนื้อ อุณหภูมิ ร่างกาย ความดันโลหิต อัตราชีพจรและคลืน่ สมอง รวมทัง้ ท�ำให้สามารถ เรียนรู้ที่จะควบคุมความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เหล่านี้ได้ Biofeedback เป็นการรักษาที่ไม่เจ็บตัว ไม่ต้องทานยา ไม่ต้องฉีดยา และไม่ต้องผ่าตัดใดๆ ทั้งสิ้น แต่เป็นสิ่งส�ำคัญที่จะฝึกให้ผู้ป่วยเรียนรู้ ที่จะควบคุมร่างกายตนเองให้ตอบสนองต่อความเครียดและความเจ็บ ปวดอย่างเหมาะสมได้

Biofeedback ท�ำงานอย่างไร

ร่างกายของเราตอบสนองต่อความเครียดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเพียงแค่รถติดอยู่บนท้อง ถนนหรือการที่ต้องไปสัมภาษณ์งานแบบเดียวกัน โดยการกระตุ้นการท�ำงานของระบบ ประสาทปฏิกิริยาแบบ “สู้หรือหนี” คือสิ่งที่ช่วยป้องกันเราจากอันตรายทางกายซึ่งเป็น ปฏิกิริยาเดียวกันกับเมื่อเกิดปัญหาทางจิตใจ เมื่อไม่สามารถหลีกหนีจากสิ่งแวดล้อมที่ ท�ำให้เกิดความเครียดได้ ระบบประสาทจะถูกกระตุ้นอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยา ทางกายอื่นๆ ตามมา เช่น ความตึงตัวของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น อัตราชีพจรสูงขึ้นและความ ดันโลหิตเพิ่มขึ้น เป็นต้น การใช้ยาอาจช่วยในการควบคุมอาการที่เกิดจากความเครียดแต่การรักษาด้วยเครือ่ ง Biofeedback เป็นการรักษาที่ต้นเหตุของอาการด้วยการปรับเปลี่ยนการตอบสนองต่อ ความเครียดให้ดีขึ้น

เครื่อง Biofeedback สามารถรักษาภาวะใดได้บ้าง

เราสามารถใช้งานเครื่อง Biofeedback ได้ในหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับ ภาวะของผูป้ ว่ ย ซึง่ จะพบบ่อยๆ ในผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเครียดและวิตกกังวล เรื้อรัง มักจะหายใจเร็วและตื้น ท�ำให้เกิดการขาดออกซิเจนในเลือดและ จะยิ่งกระตุ้นให้เกิดอาการวิตกกังวลมากขึ้น การใช้ Biofeedback จะ ช่วยลดโอกาสเกิดอาการเครียดในอนาคตได้ อาการปวดศีรษะเป็นอาการส�ำคัญอีกอย่างหนึง่ ของความเครียดสะสม มักพบร่วมกับการมีความตึงตัวของกล้ามเนื้อบริเวณคอและบ่าเพิ่ม ขึ้น เครื่อง Biofeedback จะแสดงให้เห็นถึงความตึงตัวของกล้ามเนื้อ และช่วยให้ผปู้ ว่ ยสามารถฝึกควบคุมเพือ่ ลดความตึงตัวของกล้ามเนือ้ เหล่านั้นได้ ไมเกรนเป็นอาการปวดศีรษะอีกประเภทหนึ่งที่เกิดจากความผิดปกติ ของการท�ำงานของหลอดเลือด ซึ่งอาการมักดีขึ้นหลังการฝึกควบคุม อุณหภูมิมือด้วยเครื่อง Biofeedback การเรียนรู้ที่จะเพิ่มอุณหภูมิ มือด้วยการท�ำให้หลอดเลือดที่ฝ่ามือขยายตัวจะช่วยลดปริมาณเลือด ที่ไปที่ศีรษะ ซึ่งจะช่วยลดการเกิดไมเกรนได้ เมื่อผู้ป่วยได้รับการฝึกด้วยเครื่อง Biofeedback ไปเรื่อยๆ ผู้ป่วยก็ จะสามารถเรียนรู้วิธีการควบคุมอาการและร่างกายของตนเองได้ดีขึ้น จนในที่สุดผู้ป่วยก็จะสามารถควบคุมร่างกายได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องใช้ เครื่อง Biofeedback อีกต่อไป

ในปัจจุบนั มีการน�ำเครือ่ ง Biofeedback มาใช้ในการรักษาภาวะต่างๆ มากมาย ได้แก่

อาการปวดศีรษะไมเกรน อาการปวดศีรษะจากความเครียด อาการปวดกรามและอาการปวดเรื้อรังต่างๆ ความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัตทิ เี่ กิดจากความเครียด ภาวะวิตกกังวล รวมถึงอาการวิตกกังวลขั้นรุนแรง (Panic) อาการคลื่นไส้อาเจียนจากการให้เคมีบ�ำบัด ภาวะนอนไม่หลับ ภาวะความดันโลหิตสูงหรือต�่ำ ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคหัวใจ ภาวะหอบหืด ภาวะปวดประจ�ำเดือน อาการที่เกิดจากความผิดปกติ ของระบบทางเดินอาหาร

17


น�ำเทีย่ ว

น�ำาเทีย่ ว

เกาะชา้ ง

เมื่อฤดูหนาวเริ่มผ่านไป ฤดูร้อนเริ่มย่า งกรายเข้ามา หลายคนอยากไปสัมผัส เมื่อฤด หนาะเลวเร่นน�ิ่ม้าผ่ทะเ สาย หาดทราย ลมูแล านไป ูร้อนเร ล หลฤดังจาก ิ่ม้าหน ย่าาวข งกราย หน เข้ า มา หล น ้ ึ าย เขา คน ขึ น ้ อย ภู ก าก น ั มาต ไปส ั ม ลอ ผั ด ส สาย แต ลม ท ่ ะเลที่น่าหา ของไทยแลมีะเล ท่อดท ้ำทะเ งเทราย ี่ยว อยู่น่มน�าก มาลย หล หน้ๆ้าหน มีทังั้งจาก าวข ที ่ ใ น ้ ึ กล เขา ขึ แล น ้ ภู ะที ก ่ ไ น ั กล มาต ๆ ลอ ถ้ า คิ ด ด แต ไม่ ท ่ อ ะเล อก ที วั น ่ ขอะน� น า ่ ท่ นี งไทาสถ อ ้ โฮ๊ งเท ย มีานท ะ ย ่ ี น� า อยูีท่ม่อากงเทมาี่ยยวใหมี้กทั้บงทีท่่ใากล แน เที ่ ย ว จะขอว ้ๆ ใแล ะที้ไมไก ่ไกลลจ น ไม่ ๆ ถ้ กล า คิ ด ไม่ อ อก นเก วั น ิ น ไป นี ้ โฮ๊ นั น ่ ะ คื น� อ ำ แน เที เกา ่ ย ะน� ะช้ ว ำ า สถเลย ง ว่ ้วก็เริจะข านที่ท่องเที่ยวให้กับท่าน ไม่ใกล้ไมไกลจ โฮ๊ะกันได้ ่มไปอ นเกินไป นั่นคือ เกาะช้าง ว่าาแล แล้วก็เริ่มไป โฮ๊ะกันได้เลย เกาะช้าง นับว่าเป็นเกาะที่ยังคงมีทะเล ที่สวยงามที่ไม่ต้องไปไกลถึงทางภาคใต้ าง ชาว นับว่โฮ๊าะเป็จะส ทีเกา ่เพืะช้ ตอนล่าง ่อนๆ นเกา ังคงทีมีย่ ทวได ามาะทีรถ่ยไปเ ะเล้ เนืที่สอวย งาม ทีา� ่ไเลท ม่ ต งจา ้ อ งไป กม ไกล ท ี ถึ ง ต ่ ี ทา ง ้ ั อย งภ ท ่ ู าค จ ่ ี ง ั ทีถ้า่เพืหา่อกข ใต้ หว ต ด ั ตร นๆับชาว ล่าง าด การเดอนินทาง โฮ๊ะ าก จะสกรามา รถไปจ รถไปเ ทีานค ย่ วได ุงเทพ ้ เนืใช้อ่ เวล มห งจา กม ร ท ี ก็ ำ � เลท ต ี าเพ ง ้ ั อย ย ี ท ่ ู ง จ ่ ี 4 ง ั หว ชั ว ่ ด ั โมง ตร กว าด า กา ๆ ก็ รเด น า ่ น ิ จะถ ทาง บ ั รถ ง ึ บว นัถ้่งาเรืหาอกข ไปจ กก าก ับการ ข้ามไปยังเกาะช้กรางอี ุงเทพ านค ก มหะมา วลาเพ ณร30ก็ใ-ช้เ45 นาทียี งก็4ถ ชั่วโมง ้ว กว่าๆ ก็น่าจะถึง บวกกับการ นั่งเรือข้ามไปยังเกาะช้างอีกปร ประมาณ 30 - 45 นาที ก็ถึงึงแล แล้ว เมื่อไปถึงเกาะช้าง ส�าหรับผู้ที่น�ารถมาก็ ส าม ารถ ขั บ ไปย ั ง ที ่พักของท่านได้เลย แต่ส�าหรับผู้ เมื ่ อ ไปถ ที่ ไม่ได้นึง�าเกา รถะช้มาางก็ส�จำะมีหรบับริกผูารร ้ที่น�ำถส รถองแ มาก็ถว ส าม ารถ ขั บ ไปย เพื ั ง ที ่ อ ่ พยัักงขอ น� า พา ท่ า นไป นไดกา ้เลยรเดแต ที่พงท ัก ่าโดย ที่ ไม่ทร ่ส�ำงไป ได้ายข หรับยัผูง้ น�ำรถ หาด ินทา จะมีร้บาวริกไก่ารร าวมา คลก็องพ ถส องแ ถว แ เพื บ้ ่ อ อั น� ต ำ ราค พา า ่ ท่ รถ า นไป 50ยั 60 ง ที ่ พ บาท ั ก โดย ส่ ว นห กา าด รเด อื หาด ิ น น ่ ๆ ทา ทร ต้ งไป อ ายข งเห มา และตกยัลงง ราคาก่อนเดาว คลองพ าว มีไก่งาน นิ ทาง แบ้ โฮ๊ แตท่ ร้างท อัตะราค า่ รถนา� 50นัน้ ได้ บาท ส่วเรา รถส่60วนต นหจึาด อื ว ั น ่ มา ๆ ต้ อ งเห ง ขั มาแตแลเ่ ส้ะตก บ ราคาก่ ต่ อ ไปไ ด้ เ ลง ลย น ิ จาก ทาง ท่าอเรืนเด แต นทาง อไปสู่หาดทรท่ าย างทขาว มี งาน น้ ้าได้งจะ นั้น โฮ๊ค่ะอนันข นำ� อัรถนตร ส่วนต ว ั มา เรา จึ ง าย ขั บ ต่ เพร อ ไปไ าะเ ด้ ป็ เ ลย น ทา จาก แต งขึ เ ่ ท่ ้ น ส้ า น เขา เรื ทาง ลงเขาที่ชั พอ สมควร อีอกไปส ทั้งยัู่หงาด มีเทร ้น ค่แล ส้นาย อนข ทาขาว งที่แนัคบ ตรกอ ะมี้าโค้งจะ ายยูเพร งหัอักนศอ าะเช่ป็วนงทาจึงขึ ่ ห ลาย ้ น เขา ลงเ สมรคว ง ต้ อ งขอ กทัั ง้งกัยันงไว้ เตืขาท ให้ อนเพี่ชันื่อพอ ะมัรดอีระว มีเดส้น้ ว ยน นๆ ทางท และมี ะคี่แรัคบ โค้ดห งหัลักกศอ บ โดย กอ หา ยู ่ ห ลาย ๆ ช่ ว ที ง ่ ค จึ นช ง ต้ อบ อ งขอ ไปก เตื ให้ ั น อ ก็ นเพ ร จ ะมั ะมี ด ่ ื อ นๆ หา ดท หาดคลอระว ราย ด ้ วดไก ขา งหร้ั งากัวนแลไว้ะหา ว ยน ะค รั บ ่อโดย หา ดห ่แบ้ แต ลั กยัๆงมีทีห่ คาด ย่างไร ก็ตาม นชอีอบ ไปก ั น ก็ จ ะมี ก มาก หา มาย ดท ราย ที ค ่ ณ ุ ขา สาม ว ร้ ทีหา่จดค า ว ารถ ะไปลอ แล ท่องห เลื ะหา อก งเที่ยวได้อย่างจุ ดไก ใจ่แบ้ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีหาดอีกมากมาย ที่คุณสาม ที่จะไปท่องเที่ยวได้อย่างจุใจ ารถเลือก

ป้ายช

18


หำด หา หดทาดรายขาว

หาดทรายขาวเป็นหาดยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เนื ่องจากมี ชายหาดทีย่ าวทีน่ กั ท่องเทีย่ วสามารถเล่นน�า้ ได้ตลอดทั ง้ แนว ตก กลา น ก็มีแหล่งบันเทิงให้คุณได้นั่งชิล ยาวตามแนวชายหาด หาดงคืทราย ขาวเป็นหาด นิยมของนักท่องเทีย่ ว เนือ่ งจาก รวม ยังมีที่พักมากยอด คาไม พงน ให้คุณเลือกพักได้ มีชไปถ ายหึงาดท ี่ยาวที่นักท่อมาย งเทีในรา ่ยวสาม ารถ่แเล่ น�้ำได้ตลอดทั้ง ตาม สบา ย แนว ตกกลางคืน ก็มีแหล่งบันเทิงให้คุณได้นั่งชิล ยาว ตาม แนวชายหาด รวมไปถึงยังมีที่พักมากมายในราคาไม ่แพง ให้คุณเลือกพักได้ตามสบาย เมื่อเดินทางมาถึงท่าเรือเฟอร์รี่ ท่านจะได้พบกับหมู่บ ้านคลอง สนก่อนหาดอื่นๆเนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ก่อนที่จะถึงก่อนหา ดทราย ขาว เป็นชายหาดที่มีลักษณะเป็นเหมือนอ่าวขนาดใหญ่ มีความ สวย เมื่องามแ เดินละมี ทางคมาถ วามเึงท่งียาเรื บสง อเฟอ บ เหมา ร์รี่ ะแก่ ท่านจะ การพ ได้ักพผ่บกั อนเป็ บหมู นอย่ ่บ้าานงยิ่ง คลองสนก่อนหาดอื่นๆเนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ก่อนที่จะถึงก่ อน หาดทรายขาว เป็นชายหาดทีม่ ลี กั ษณะเป็นเหมือนอ่าวขน าด ใหญ่ มีความสวยงามและมีความเงียบสงบ เหมาะแก่การพ กั หาด ว เป็ ผ่อคลอ นเป็นงพร อย่า้างยิ ่ง นหาดที่อยู่ระหว่างหาดทรายขาวและหาดไก่ แบ้ โดยจะมีชายหาดทมี่ พ ี นื้ ทีก่ ว้าง เหมาะส�าหรับการจดั กิจกรรม ได้เป็นอย่างดี

หาดทรายขาว

หาดคลองสน

หาดคลองสน

หาดคลองพร้าว

หาดคลองพร้าว หา หาดดไ คลอก่ งพรแา้ บ้ ว เป็นหาดทีอ่ ยูร่ ะหว่างหาดทรายขาวและหาด

กิจกรรมอีกอย่างหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ เมื่อมาเกาะช้าง

ไก่แไก่บ้ แโดย หาด บ้ เป็จะมี ชายหที่เาดท นหาด ป็นทีี่ม่นีพิยื้นมอี ที่กกว้แห่ าง งเหมา หนึ่งะส�เนืำหรั บการจะมี ่องจาก จัดผับ จกรร ร้ากินอา มได หาร ร้้เาป็นค้ นอย่ างดี ิ่งต่างๆครบครัน รวมไปถึงมีเรือแคนูให้ า และส เช่าพายเล่นและหาดทนี่ า่ ลงเลน่ น�า้ ทะเลยิง่ นัก ให้นกั ท่อ งเทีย่ ว ได้ ท่องเที่ยวอย่างสะดวก

หาดไก่แบ้

ชื่อเกาะ

19


จุดชมวิว อุทยานแห่งชาติเกาะ

ช้าง

จุดชมวิวอยหู่ า่ งจากหาดไก่แบ้ไ ม่ไกล มีทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆ เหมาะก ประมาณ 300 เมตร เปนจุดที่ ับ โดยเฉพาะผทู้ ชี่ นื่ ชอบการถ่ายร การขึ้นมาดูพระอาทิตย์ตกดิน ปู รับรองวา่ จะได้ภาพสวยๆจากจ ดุ ชมวิวนี้อย่างแน่นอน

บรรยากาศยามค�่าำคืน ณ ริมหาด ร้าน SABAY BAR ไฟเยอร์ แดนซ์ซิ่ง

การแสดงริมชายหาดทีเ่ รียกความสน ใจ จากนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมาก


สะพานท่าเรือเฟอร์รี่

เรือโดยสำารเฟอร์รี่ และเรือไม้ เรือที่ให้บริการข้ามฝั่งระห ให้บริการอยู่สามแห่งคือ ว่างตราด - เกาะช้าง ปัจจุบันมีท่าเรือ

ท่าเรืออนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง (เร

ือไม้

) เปิดให้บริการตงั้ แต่เวลา 07.00 นาฬกิ า ไปจ นถึงเวลา 17.00 นาฬกิ า เรือจะออกทกุ ๆ หนึ ง่ ชัว่ โมง

อัตราค่าโดยสาร

• ผู้โดยสารไป-กลับคนละ 120 บาท

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง เรือเข้าเที ยบ ที่ท่าเรือท่าเรือด่านเก่า บนเกาะช้าง

ท่าเทียบเรือ เซ็นเตอร์พอยท์ (Center Poi

nt)

ท่าเรือเซ็นเตอร์พอยทม์ จี ะมีเรือเฟอร์รี่ ให้บริ การทกุ ๆ ชัว่ โมง โดยออกจากท่าเรือแหลมงอ บ ฝั่ง จ.ตราด ไปขึ้นที่ท่าเรือด่านเก่า เกาะช้าง ท่าเทียบเรือเซ็นเตอร์พอยท์จะอยู่ห่างจากท่ าเรือ แหลมงอบมาทางใต้ประมาณ 500 เมตร เป็น ท่าเรือที่ใช้งานมานานมาก คนในพื้นที่รู้จักกั นดี และนิยมใช้บริการท่าเรือเซ็นเตอร์พอยท์เฟอ ร์รี่อยู่ ตลอด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 18.00 นาฬ ิกา เรือจะออกทุก ๆ หนึ่งชั่วโมง

อัตราค่าโดยสาร

• รถยนต์ 4 ล้อ ไป-กลับฟรี • คนขับรถและผู้โดยสารไป-กลับคนละ 120 - 160 บาท (แล้วแต่ช่วงเทศกาล) • รถยนต์ 6 ล้อ ไป-กลับ 100 บาท ราคารวมคนขับรถและผู้โดยสารฟรี 2 ท่าน • รถยนต์ 10 ล้อ ไป-กลับ 500 บาท ราคารวมคนขับรถและผู้โดยสารฟรี 2 ท่า

น ใช้เวลาประมาณ 45 นาทถี งึ หนงึ่ ชัว่ โมง เรือเข้ าเทียบทที่ า่ เรือท่าเรือด่านเกา่ บนเกาะช้าง สอบถ

ามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 039 538 196

ท่าเทียบเรือ อ่าวธรรมชาติ

หรือท่าเรือเฟอร์รี่เกาะช้าง เป็นท่าเรือขนา ดใหญ่ที่ได้มาตรฐานสากล ได้รับ อนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้วงิ่ ประจ�ำาทางเพีย งแหง่ เดียวในจังหวัดตราด ลักษณะ คล้ายเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปเกาะสมุย ซึ่งจะใช ้ เรือ จากประเทศญี่ปุ่น สามารถบรรทุกผู้โดยสาร เฟอร์รี่ ขนาดใหญ่ที่น�ำาเข้า ได้ 300 คน และรถยนต์ ได้อีก ประมาณ 40 คัน พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ด้านค วามปลอดภัยครบครัน สะดวก สบาย เพราะปัจจุบัน ท่าเรือเฟอร์รี่เกาะช้าง มีการป สมัยมากขึ้น และมีสิ่งอ�ำานวยความสะดวกมาก รับปรุงตัวเรือให้มีความทัน ขึ้น เรือ ห้องน�้ำาปรับเปลี่ยนให้มีความสะอาดมากข มีน�้ำา และอาหารจ�ำาหน่ายบน ึ้น และสามารถแล่นได้เร็ว เพราะ ท�ำาเลที่ตั้งของท่าเรือเฟอร์รี่อยู่ในจุดที่แคบที ่สุด ระหว่างเกาะช้างอ่าวสับปะรด กับฝั่ง จ.ตราดที่อ่าวธรรมชาติ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00 นาฬิกา ไปจ นถึงเวลา 19.00 นาฬิกา เรือจะ ออกทุก ๆ 45 นาที

อัตราค่าโดยสาร

• รถยนต์ 4 ล้อ เที่ยวละ 100 บาท • คนขับรถ ผู้โดยสาร เที่ยวละ 80 บาท • รถยนต์ 6 ล้อ เที่ยวละ 200 บาท • รถยนต์ 10 ล้อ เที่ยวละ 1,000 บาท ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 - 40 นาที เรื อออกจากอ่าว ธรรมชาติไปขึ้นฝั่งเกาะช้างที่ท่าเรือเกาะช้างเฟ อร์รี่อ่าว สับปะรด ใกล้ๆ กับ ท่าเรือด่านเก่า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 039 538 288 - 9

ริเวณ ดน้าหนนห้านร้า้านร้าน บริSบเวณ ด า ้ SABAABYABYABRAR

21


review

แก็ดเจ็ต

Sony NEX-6 กล้อง Mirrorless ระดับโปร เร็ว แรง แต่ราคาเร้าใจ!

พบกับรีววิ กล้องตัวใหม่กบั Sony NEX-6 กล้อง Mirrorless ตระกูล NEX ทีม่ าพร้อมสมรรถนะและคุณภาพไฟล์ระดับมือ อาชีพ ใครทีย่ งั ลังเลสงสัยตัดสินใจไม่ถกู ลองอ่านกันคร่าวๆ ก่อนว่ากล้องตัวนี้น่าสนใจยังไง และเดี๋ยวมาดูความน่าใช้ กันดีกว่าว่าท�ำไมกล้องตัวนี้ถึงได้รับการนิยามถึงความเป็น โปร และราคาทีเ่ ร้าใจแบบทีบ่ อกมันจะคุม้ ค่าน่าฟาดสักเท่าไร

Body & Design เริ่มจากตัวบอดี้ก่อนเลยแล้วกัน ส�ำหรับบอดี้และดีไซน์ตัวกล้อง Sony NEX-6 นั้น ยังคงคอน เซปต์เดิมไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากนักจากรุ่นก่อนๆ หน้านี้ แต่ดูเผินๆ แล้วจะออกไปในสไตล์ คล้ายกับ Sony NEX-7 ที่เป็นรุ่นเรือธงของ Sony ซึ่งต้องบอกว่าดูดุดัน มาดแมนกว่ารุ่นอื่นๆ อย่างพวก NEX-5R แถมมีสเี ดียวก็คอื สีดำ� ขนาดของกล้องถือว่าเล็กกะทัดรัด มีกริปทีย่ นื่ ออก มาช่วยให้จับถือกระชับมือ

Function Modes ด้านบนตัวกล้องที่ท�ำให้กล้องตัวนี้ดูเป็นมืออาชีพก็คือ แป้นหมุนเลือกโหมด ถ่ายภาพ ซึง่ ตรงนีไ้ ม่ใช่แค่ทำ� ออกมาสวยๆ แค่นนั้ แต่สำ� หรับช่างภาพทีต่ อ้ งการ ความรวดเร็วแล้วถือว่าสะดวกและรวดเร็วไม่ต้องเข้าเมนูให้ยุ่งยาก โหมดถ่าย ภาพที่ให้มาก็มีมาให้ครบถ้วน แถมโหมดออโต้ง่ายๆ ให้อีก 3 แบบ และโหมด ถ่ายภาพพาโนรามา

Popup Flash Sony NEX-6 มีแฟลชป็อปอัพใน ตั ว ที่ ส ามารถ Bounce แฟลชได้ แค่ จั บ โยกตั ว แฟลชเท่ า นั้ น ระบบ แฟลชท�ำงานได้ดี มีติดให้มาดีกว่า ไม่มี เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ งานทั่วๆ ไป

22

ตัวกล้อง มีวิวไฟน์เดอร์ อิเล็กทรอนิกส์แบบ OLED ความละเอี ย ด 1024 x 768 พิ ก เซล ที่ ต อบสนองการท� ำ งานได้ ดี ม ากๆ เนื่ อ งจากสามารถ มองเห็ น ตั ว อย่ า งภาพที่ จ ะถ่ า ยจริ ง ได้ เ ลย เวลาเราปรั บ ค่ า กล้ อ งมื ด ไป สว่ า งไปหรื อ ปรั บ ค่ า White Balance เพี้ ย นอย่ า งไร ตั ว วิ ว ไฟน์ เ ดอร์ จ ะแสดงผลออกมา ให้เห็นเลย แถมมีข้อดีตรงใช้งานเวลากลางวัน แล้วหน้าจอ LCD ไม่สู้แดด ก็ใช้ วิ ว ไฟน์ เ ดอร์ ม องแทนง่ า กว่ า เห็ น ชั ด กว่ า มีเซ็นเซอร์ตัดการท�ำงานของจอ LCD และ ปรับตั้งค่าสายตาได้

USB & HDMI Ports ส่วนเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆ นั้น Sony NEX-6 รองรับ USB และ HDMI สามารถต่อกล้องเข้ากับทีวดี ภู าพ ได้เลย และยังสามารถใช้ช่องต่อ USB ชาร์จ แบตเตอรี่ได้โดยตรงเช่นเดียวกัน เรียกว่าเพียงพอ ต่อการใช้งานแบบมืออาชีพกับงบประมาณไม่เกิน


สนับสนุนข้อมูลโดย

Wi-fi

หน้าตาเมนูการใช้งานกล้อง ยังคงเหมือนเดิมไม่มีอะไร เปลี่ ย นแปลงมากนั ก ที่ ส�ำคัญ Sony NEX-6 ตัว นี้มาพร้อมกับ Wi-Fi ในตัว ดังนั้นเวลาถ่ายภาพเสร็จ เราสามารถแชร์ภาพผ่าน Wi-Fi ในตั ว กล้ อ งเข้ า สู ่ สมาร์ ท โฟนผ่ า น application “Playmemories m o b i l e ” ที่ ส า ม า ร ถ ดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งระบบ Android และ iOS

Lens System

ระบบการท�ำงานต่างๆ ของกล้องสามารถปรับแต่ง ได้ตามต้องการ หน้าจอแสดงผลสามารถเลือก โหมดการแสดงผลได้ บางครั้งเราเองไม่อยากได้ Live View ก็สลับเป็นหน้าจอแสดงผลข้อมูลการ ตั้งค่ากล้อง ซึ่งแสดงค่าอย่างละเอียด อ่านง่าย เหมาะส�ำหรับมืออาชีพที่ต้องการอ่านค่าการตั้งค่า กล้องอย่างรวดเร็ว

ระบบเลนส์ที่ใช้มาตรฐาน เมาท์ E ของ Sony NEX ยังคงมีเลนส์ให้เลือกใช้มากมาย และสามารถใช้ อ แดปเตอร์ เพื่ อ ให้ ใ ช้ ง าน ร่วมกับเลนส์เมาท์ A ได้อีกด้วย และแน่นอนว่าเซ็นเซอร์ ของกล้ อ งตั ว นี้ มี ข นาดใหญ่ แ บบ APS-C ให้คุณภาพ ไฟล์ที่เทียบเท่ากล้อง DSLR และมีการปรับปรุงระบบ โฟกัสแบบ Hybrid สามารถโฟกัสได้เร็วกว่ารุ่นก่อนๆ หรือพูดง่ายๆ ก็คอื เร็วกว่า NEX-7 แถมยังสามารถโฟกัส ขณะถ่ายวีดีโอได้อีกด้วย

LCD monitor สีสนั ของหน้าจอก็ถอื ว่าท�ำได้คอ่ นข้างดีดว้ ยขนาด หน้าจอ 3 นิว้ ความละเอียดสูง 921,600 pixel และ การใช้งานจริงพบว่าหน้าจอแสดงผลได้ดีสีไม่ผิด เพี้ยนมากนัก รวมถึงความสามารถในการบิดพับ หน้าจอที่ให้มานั้น ช่วยให้ได้ภาพมุมแปลกสวยๆ เพิ่มขึ้นอย่างง่ายดาย

Sony NEX รุ่นก่อนๆ มาไม่ ต้องปวดหัว เพราะปุ่ม และวงแหวนต่ า งๆ แทบจะอยู ่ ใ นต� ำ แหน่ ง เดี ย วกั น มีสลับสับเปลี่ยนบ้างนิดหน่อย วงแหวนด้านหลังกล้องเอาไว้ใช้ควบคุมการท�ำงาน ของกล้ อ งเป็ น หลั ก ซึ่ ง จ� ำ เป็ น และถื อ ว่ า ใช้ ง านได้ สะดวกดี ส่วนปุม่ ต่างๆก็เป็นเมนูทอี่ อกแบบมาให้เข้าถึงได้ ง่ายและเป็นเมนูที่ใช้งานเป็นประจ�ำ

Features ระบบโฟกัสที่รวดเร็วท�ำให้การถ่ายภาพต่างๆ ง่ายขึ้น อย่างน้อยการจับจังหวะภาพต่างๆ ก็เป็นไปตามที่ตั้งใจ แล้ ว การลั่ น ชั ต เตอร์ ยั ง รวดเร็ ว กดปุ ๊ ป ถ่ า ยปั ๊ ป ไม่ มี Shutter Lag กวนใจด้วย Dynamic Range หรื อ การเก็ บ รายละเอี ย ดภาพ ในส่ ว นมื ด และส่ ว นสว่ า งนั้ น เมื่ อ ตั้ ง ค่ า ปกติ ถื อ ว่ า ท� ำ ได้ ค ่ อ นข้ า งละเอี ย ด ความคมชั ด ต่ า งๆ ท� ำ ได้ ดี แม้จะถ่ายย้อนแสง เรียกได้ว่ามือใหม่เอากล้อง Sony NEX-6 มาใช้ก็สามารถถ่ายภาพสวยๆ ได้ สุดท้ายส�ำหรับโหมดพาโนรามาที่ปรับปรุงเรื่องการถ่าย ภาพให้ง่ายขึ้น เวลาถ่ายภาพแค่ลากกล้องตามทิศทางที่ เราสามารถก�ำหนดได้เอง แถมลากได้ง่ายขึ้นไม่ต้องรอ ตามจังหวะชัตเตอร์เหมือนกับรุ่นก่อนๆ หน้านี้ที่ใช้งาน ค่อนข้างยาก เป็นอย่างไรบ้างครับ ส�ำหรับคุณภาพของกล้องเล็กๆ ตัวนี้อย่าง Sony NEX-6 ที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติ การท�ำงานแบบมืออาชีพในขนาดเล็กๆ เรียกได้ว่ากล้อง Sony NEX-6 ตัวนี้เหมาะอย่างยิ่งส�ำหรับนักถ่ายภาพ ที่ไม่ต้องการเพิ่มภาระในการแบกกล้องท่องเที่ยว เพราะ ตัวเดียวเอาอยู่

ในส่วนของหน้าจอ LCD นั้น Sony ออกแบบให้สามารถ บิดพับได้ แต่ไม่ใช่ระบบหน้าจอสัมผัส Touchscreen และ ไม่สามารถบิดพับได้ถึง 180 องศาเหมือนอย่างรุ่น Sony NEX-5R ดังนัน้ จะเอามาถ่ายตัวเอง Self Portrait ก็ยงุ่ ยาก หน่อย บอกแล้วว่ามันเหมาะกับมือโปรใช้ถ่ายสาวๆ มากกว่า ที่สาวๆ จะพกไว้ถ่ายตัวเอง

Files Quality มาดู ใ นส่ ว นของเรื่ อ งไฟล์ ภ าพของ Sony NEX-6 กันบ้าง ด้วยเซ็นเซอร์ ขนาด APS-C ที่ยังไงก็ให้ไฟล์ที่ดีกว่า กล้องคอมแพกต์แน่ๆ และด้วยขนาด บอดี้กล้องที่มีขนาดเล็กท�ำให้คล่องตัว ในการเดินทางถ่ายภาพ ส่วนเรื่องสีสัน นั้น Sony NEX-6 สามารถถ่ายทอด ออกมาได้อย่างสมจริงสดใส ระบบการวั ด แสงของกล้ อ งท� ำ งาน ได้ดีโดยเฉพาะการวัดแสงแบบเฉลี่ย ทั้งภาพ ส�ำหรับระบบวัดแสงอื่นๆ ก็ยัง เชื่อใจการท�ำงานได้ เพียงแต่รู้หลักการ ใช้งาน แต่หากใครชอบง่ายๆ ก็จัดพวก โหมดอัตโนมัติไปก็ได้ครับ ถ่ายง่ายและ สนุกขึ้นเยอะ

จุดเด่น

ขนาดบอดีเ้ ล็กกะทัดรัด พร้อมคุณภาพ ไฟล์ยอดเยี่ยม ระบบโฟกัสที่รวดเร็ว ท�ำงานได้ดีขึ้น มีจออิเล็คทรอนิกส์ววิ ไฟน์เดอร์ สะดวก เมือ่ ต้องใช้ถา่ ยภาพกลางแดดแล้วหน้า จอไม่สู้แสง ลูกเล่นต่างๆ ในตัวกล้องเยอะ มี Wi-Fi ในตัว สะดวกในการแชร์รูป

ข้อสังเกต

หน้าจอไม่ใช่แบบทัชสรีนและบิดพับได้น้อย กว่า Sony NEX-5R แป้นด้านบนตัวกล้องอยู่ติดกัน 2 แป้น หมุนได้ยากนิดนึง


ซิง่

สนับสนุนข้อมูลโดย

ก่ อ นอื่ น ที ม งาน AutoZeed ขอสวัสดีปีใหม่ 2556 กับเพื่อนๆ ชาว HOh กั น ก่ อ นเลยนะครั บ และเดื อ นมกราคมนี้ เ ราจะพา เพื่อนๆ มาชมอีโค่ คาร์ซีดานที่หลายๆ คน ตั้งหน้าตั้งตา รอคอย ใช่แล้วครับ นั่นคือ Honda Brio Amaze นั่นเอง ตัวรถออกแบบมาได้สวยงาม ทรงดูปอ้ มๆ เล็กน้อย แต่ภายในกลับมี พื้นที่ใช้สอยได้ไม่ล�ำบาก และเกือบสบายเลยด้วยซ�้ำ ถือว่าท�ำได้ดี เลยครับ ส�ำหรับรถขนาดตัวเครื่อง 1200 ซีซี 4 สูบ

สมการความสุขใหม่

มีรุ่นย่อย 4 รุ่นด้วยกันคือ Manual (S), Manual (V), Auto (S), Auto(V) S = รุ่นสแตนดาร์ด V = รุ่นท็อป

ภายใน

ถ้าให้จ�ำกัดความสั้นๆ 1 ค�ำ ต้องค�ำนี้เลยครับ "สบาย" สบายทั้ง สายตาและสายตัว แปลอีกทีก็ คือสายตามองกว้างขวาง มองไปทาง หน้ากระจกเห็นมุมกว้างๆ สบายๆ ภายในตกแต่งด้วยสีเบจมองสบาย ตา สบายสายตัวก็หมายถึงเราสามารถเคลื่อนที่ในรถได้ไม่ติดขัด ขยับแข้งขยับขาแก้เมื่อยได้ไม่ติดอะไร ซึ่งเป็นจุดเด่นฮอนด้าในทุกๆ รุ่นอยู่แล้ว อุปกรณ์จ�ำเป็น ก็มาเต็ม เช่น มาตรวัดแบบสปอร์ตแสดง อัตราการใช้นำ�้ มัน กุญแจรีโมท กระจกข้างไฟฟ้า กระจกตัดแสง บราๆ อีกเต็มไปหมด นี่ยังไม่รวมออฟชั่นของรุ่น V ที่มีเพิ่มมาอีก ว้าวๆ !

ภายนอก

หากพูดถึงดีไซน์ภายนอกนั้นก็ออกแบบได้ สวยใช้ได้ เน้นที่ลายเส้นข้างแบบใหม่ และ อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆพวกไฟหน้า ฮาโลเจน ไล่ฝ้าหลัง กระจังหน้าและ หลังแบบโครเมียมเพิ่มความ หรูหรา ล้ออัลลอย 14 นิ้ว มา ให้ทุกรุ่นกันเลย

เครื่องยนต์ ช่วงล่าง และความปลอดภัย

บทสรุป

ประหยัดน�้ำมัน 20 กม./ลิตร

เครื่องยนต์ 1200 ซีซี ขนาด 4 สูบ ประหยัดน�้ำมันถึง 20 กม./ลิตร กินน�้ำมันได้น้อยดีจัง ช่วงล่างแบบอิสระ แมคเฟอร์สนั สตรัท โช้กอัพ เหล็กกันโคลง ส่วนระบบ รองรับด้านหลังเป็นแบบทอร์ชนั่ บีม H-Shape มัน่ ใจ ในความปลอดภัยในการขับขี่ด้วย ABS กันล้อล็อค EBD กระจายแรงเบรค ถุงลมหน้าคู่ i-SRS กุญแจ นิรภัย Immobilizer

24

Honda Brio Amaze เป็นค�ำตอบที่ถูกต้องเลยส�ำหรับ บางท่านที่มีงบน้อย แต่ต้องการรถที่มีสมรรถนะดี ภายใน สบาย ออฟชั่นเสริมที่ติดมาด้วยก็ครบครัน และด้วย ความที่เป็นแบรนด์ Honda ที่โด่งดังอยู่แล้วในเรื่องความ สะดวกสบาย กลางปีนี้ ผมว่าคงได้เห็น Honda Brio Amaze วิ่งกันเต็มเมืองล่ะครับ

ภายนอก ภายใน ช่วงล่าง เครื่องยนต์ ความปลอดภัย

: : : : :

4.0 4.5 3.5 4.0 4.0


มิวสิค

สนับสนุนข้อมูลโดย

s g n ! o S h Ho mend m o c e R Inter

The Next Day / Valentine's Day

คุณทราบ หรือไม่

?

ข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งของวงการเพลงโลกเมื่อ ก้าวเข้าสู่ปี 2013 คือข่าวการออกซิงเกิ้ล(และ อัลบั้ม)แรกในรอบ 10 ปีของศิลปินระดับต�ำนาน อย่างเดวิด โบวี โบวีออกซิงเกิ้ล Where Are We Now? เมื่อวัน ศิลปินเพลงจากตะวันตกรายแรก ที่ 8 มกราคม ซึ่งเป็นวันเกิดครบรอบอายุ 66 ปี ที่ได้แสดงคอนเสิร์ตในประเทศจีนคือ... ของเขา และจะตามมาด้วยอัลบั้มชื่อ The Next Wham! Day ในเดือนมีนาคม Wham! หรือจอร์จ ไมเคิล และแอนดรูว์ ริ ด จ ์ ลี ย ์ ดู โ อ จ า ก อั ง ก ฤ ษ ใ น ยุ ค ทศวรรษที่ 80 เจ้ า ของเพลงดั ง อย่ า ง Last Christmas ที่ แ ทบจะ กลายเป็ น เพลงประจ� ำ ในช่ ว งเทศกาล คริสต์-มาสไปแล้ว ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ กรุงปักกิ่งเมื่อเดือนเมษายนปี 1985 ที่ People's Gymnasium ต่อหน้าคนดู 15,000 คน กว่าจะมีวันนั้นได้ ไซมอน นาเพียร์-เบล ผู้จัดการของ Wham! ต้องบินไปตื๊อและ เลี้ยงข้าวกลางวันเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนอยู่ ข่าวนีก้ ลายเป็นข่าวเก่าไปแล้ว คอเพลงส่วนใหญ่ นานถึง 18 เดือน เพราะสมัยนัน้ เพลงแนว คงทราบกันแล้ว แต่ข่าวนี้เป็นโอกาสดีส�ำหรับ วัยรุ่นยังไม่เคยมีในจีนมาก่อน การบอกเล่าเรื่องราวเล็กๆ แต่น่าประทับใจ เกี่ยว แต่ . .. ความจริ ง เบื้ อ งหลั ง ที่ ค นส่ ว น กับลูกชายของเขา ใหญ่ไม่เคยรู้ คือวงร็อคที่ยิ่งใหญ่อย่าง สมัยที่เขายังเด็ก แฟนเพลงทั่วโลกรู้จักลูกชาย Queen เคยเกือบจะเป็นศิลปินรายแรก ของเดวิ ด โบวี ใ นชื่ อ โซวี โบวี แต่ เ ขาใช้ ชื่ อ ดั น ทีไ่ ด้สร้างประวัตศิ าสตร์นี้ ถ้าไม่เป็นเพราะ แคน โจนส์ตั้งแต่อายุ 18 ตามชื่อจริงที่พ่อตั้ง การใช้ "แผนเด็ด" ของผู้จัดการคนเก่ง ให้และนามสกุลจริงของพ่อ ตอนนี้ดันแคนอายุ ของ Wham! 41 ปี แล้ว เขาไม่เพียงต้องเลี้ยงข้าวกลางวันเจ้า คอหนังบ้านเราอาจจะเคยดู หรือเคยได้ยนิ ชือ่ ของ หน้าที่จีน แต่ยังต้องท�ำถึงขนาด "ลอบ หนังดีระดับรางวัลอย่าง Moon หรือ Source ท�ำลาย" คู่แข่ง ซึ่งก็ก�ำลังพยายามจะ Code มาบ้าง (เรื่องแรกได้รับรางวัลบาฟต้าของ เป็นวงแรกที่เข้าไปแสดงคอนเสิร์ตในจีน อังกฤษ เรื่องหลังเข้าฉายในบ้านเราเมื่อปี 2011) อยูเ่ ช่นกัน นาเพียร์-เบลใช้วธิ ที ำ� โบรชัวร์ แต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบ ว่าผู้ก�ำกับหนัง ขึน้ มาสองแผ่นให้เจ้าหน้าทีต่ ดั สินใจเลือก สองเรื่องนี้...ดันแคน โจนส์...เป็นลูกชายของ แผ่นหนึ่งเป็นรูปแฟนเพลงของ Wham! ในรูปลักษณ์หนุม่ สาวชนชัน้ กลางทีส่ ภุ าพ เดวิด โบวี ร่าเริง อีกแผ่นเป็นรูปเฟร็ดดี้ เมอร์คิวรี เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ดันแคนแต่งงานกับ นักร้องน�ำวง Queen ที่โพสท่าด้วยลีลา โรดีน คู่หมั้นวัย 32 ปีของเขา ผมเพื่อรับการ "เริ่ดสะแมนแตน" ซึ่งเป็นบุคลิกประจ�ำ บ� ำ บั ด ด ้ ว ย คี โ ม ดั น ของเขาที่แฟนๆคุ้นเคย แคน ยื น เคี ย งข้ า งและ นี่ "ถ้า" ทางการจีนเลือก Queen แทนที่ ให้ก�ำลังใจภรรยา ของเขาด้วยการโกนผม จะเป็น Wham! ประวัติศาสตร์หน้านี้จะ ยิ่งใหญ่และเป็นที่จดจ�ำมากมายขนาด ของตัวเองด้วย ไหน เพราะหลังจากนั้นอีกเพียง 6 โรดีนทวิตข้อความ ปี เฟร็ดดี้ เมอร์คิวรี ก็เสีย ในทวิตเตอร์ ชีวิตด้วยโรคเอดส์ ของเธอว่ า "ชี วิ ต นั้ น ในปี 1991 บอบบางและมีค่ายิ่งนัก ความรักท�ำให้ชีวิตยิ่งใหญ่" ข่าวนีค้ งเหมาะกับวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ ...และช่างบังเอิญ ที่อัลบั้ม The Next Day ของ โบวี มีเพลงชื่อ Valentine's Day รวมอยู่ด้วย

ครึง่ ศตวรรษของ ClassetteTape

ปี 2012 ที่ ผ ่ า นมา ไม่ ใ ช่ แ ค่ ห นั ง James Bond เท่านั้นที่มีอายุครบ 50 ปี แต่ compact cassette หรือ cassette tape ที่บ้านเราคุ้นปากว่าเทปคาสเส็ทท์ มากกว่า ก็เป็นอีกหนึ่งที่ยืนยงคงกระพัน มาจนถึงครึ่งศตวรรษแล้ว คาสเส็ทท์เทปถูกผลิตขึน้ ครัง้ แรกโดยบริษทั ฟิลิปส์ในปี 1962 และเปิดตัวออกขายใน ยุโรปในปี 1963 ตามมาด้วยอเมริกาในปี 1964 ถึงแม้จะกลายเป็นเหมือน "วัตถุ โบราณ" ส�ำหรับคนฟังเพลงและการฟัง เพลงในยุคดิจิตอลอย่างทุกวันนี้ แต่คาส เส็ทท์เทปก็ยังไม่สูญพันธุ์ ไปจากโลกใบนี้ แต่อย่างใด ประเทศหนึง่ ทีย่ งั คงมีการผลิต วัสดุเพลงในรูปแบบของคาสเส็ทท์เทปอยู่ คืออังกฤษ ทั้งแบบซิงเกิ้ลและอัลบั้ม ปีที่ผ่านมา ยอดขายคาสเส็ทท์ซิงเกิ้ลของ อังกฤษเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเกือบสามเท่า จาก 218 ม้วนในปี 2011 เป็น 604 ม้วน ในปี 2012 งานนี้ต้องขอบคุณคาสเส็ทท์ ซิงเกิ้ลเพลง Borders ของ Feeder วง อั ล เทอร์ เ นที ฟ ร็ อ คจากเวลส์ ซึ่ ง ครอง ต�ำแหน่งคาสเส็ทท์ซิงเกิ้ลขายดีที่สุดของ อังกฤษ ปี 2012 ด้วยยอดขาย 480 ม้วน เกือบ 80% ของยอดขายคาสเส็ทท์ซิงเกิ้ล ของอังกฤษปีที่แล้ว ยอดขายอาจจะแค่หลักร้อยหรือหลักพัน แต่คณ ุ ค่าทางจิตใจคงไม่สามารถวัดได้เป็น ตัวเงิน

เพลง : อัลบัม : ศิลปิน :

Suit & Tie (feat. JAY Z)

เพลง : อัลบัม : ศิลปิน :

Troublemaker (feat. Flo Rida)

เพลง : อัลบัม : ศิลปิน :

The Lumineers

JT Suit & Tie - Single Justin Timberlake

Troublemaker - EP Oily Murs

The Lumineers Mo Hey

mend m o c e R Thai

เพลง : Event อัลบัม : Season Five ศิลปิน : เพลงใหม่ Event ชั่น ไฟว์ ค่ายเพลง : GMM Grammy

คุกเข่า

เพลง : อัลบัม : Cocktail ศิลปิน : เพลงใหม่ คุกเข่า คอกเทล ค่ายเพลง : GMM Grammy

เพลง : Uprising อัลบัม : อยากให้เธอลอง ศิลปิน : Musketeers ค่ายเพลง : Believe Records


กลางแปลง

จันดารา ปัจฉิมบท

เข้าฉาย 7 กุมภาพันธ์ ภาคต่อของจัน ดารา ปฐมบท ผลงานการก�ำกับ การันตีโดย หม่อมน้อย หม่อมหลวงพันธุ์ เทวนพ เทวกุล เล่าเรื่องราวแห่งการล้างแค้น อันสืบเนื่องมาจากอดีตอันแสน รันทดของ จัน ดารา อัน น�ำมา ซึ่งการพลิกผันในชะตากรรม ของทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้งยังเป็นกระจกสะท้อนให้เห็น ธาตุแท้ของความเป็นมนุษย์อัน น่าสมเพชจนน�ำ ไปสู่หายนะอย่าง แท้จริง

Warm Bodie เข้าฉาย 7 กุมภาพันธ์ เป็นเรื่องของซอมบี้ที่เรียกตัวเอง ว่า อาร์ อาศัยอยู่ในโลกที่แทบไม่ หลงเหลือมนุษย์ วันหนึ่งเขาได้ สัมผัสถึงความทรงจ�ำอันอบอุ่น จากเหยื่อ และตกหลุมรักสาว สวยที่ชื่อ จูลี่ ถึงแม้หัวใจของ อาร์ จะหยุดเต้นไปแล้ว แต่วินาทีแรกที่ เขาได้เห็น จูลี่ มันท�ำให้เขารู้สึกถึง เหตุผลของการมีชีวิตตั้งแต่ที่เขา ตาย และก็อาจเป็นครั้งแรกที่เขา ต้องการกลับมามีชีวิตอีกครั้ง

26

สนับสนุนข้อมูลโดย

A Good Day to Die Hard เข้าฉาย 14 กุมภาพันธ์ บรูซ วิลลิส กลับมารับบท จอห์น แม็คเคลน เดินทางไปมอสโคว์ เพื่อช่วย แจ็ค ลูกชาย พร้อมกับ การไล่ล่าอาชญากรรัสเซีย และ ต้องมีการต่อสู้ที่น�ำไปสู่สงคราม พ่อลูกตระกูลแม็คเคลนพบว่า แนวทางที่ขัดกัน ท�ำให้พวกเขา เป็นผู้กล้าที่ยากเกินจะต้านรับไหว

Beautiful Creatures เข้าฉาย 21 กุมภาพันธ์ เล่าเรื่องราวผ่าน อีธาน (อัลเดน อีห์เรนรีค) เด็กหนุ่มไฮสกูลที่ฝัน ถึงผู้หญิงคนหนึ่ง และก็หลงเริ่ม หลงรักเธอทั้ง ๆ ที่ไม่เคยพบหน้า กัน ไม่นานนัก ลีน่า (อลิซ อิงค์ เลิร์ต) สาววัย 16 ที่อยู่ในฝันของ อีธาน ก็ย้ายมาอยู่ในเมืองเล็ก ๆ ที่เขาอาศัยอยู่ อย่างไรก็ตาม ลี น่า ก็ถูกหลอกหลอนด้วยค�ำสาป ที่อยู่ในครอบครัวมาหลายชั่วอายุ คน และความลับนี้เองก็จะเปลี่ยน ชีวิตพวกเขาไปตลอดกาล


แมน

1. เดินเล่นริมหาดหรือในสวนสวยๆ กับแฟน 2. ทานมือ้ เย็นกับแฟนแบบโรแมนติกซักมือ้ 3. ขอดนิ เนอรแ์ บบใส่ชดุ แฟนซีในเมอื ง

กินดินเนอรแ์ บบโรแมนติกกับแฟน แล้วมีของขวญ ั เล็กๆน้อยๆให้

จะขายของอยูท่ รี่ า้ นครับ แล้วจะจัดกิจกรรมใหล้ กู ค้าทีม่ าเทีย่ วทีร่ า้ น บัวสอาด

ว้ นัง่ ร้องไห้ จะเกบ็ ตัวอยใู่ นหอ้ งมดื ๆ แล เพราะยงั ไมม่ แี ฟนค่ะ

นทๆี่ สวีทๆ คะ่ จะพากนั ไปเทยี่ วใ

จะพาแฟนไปกนิ ลาบคะ่

ท่ี be.com/hohmagthailand ยี นไouด้tu กร.y มเ วา มค ตา ิ ด ต ี ่ ท ด้ นไ ี ย wcebook.com/hohmag wa w.f ตดิ ตามความเกร www

tine ะไรดว้ ยกน ? น ใ นวนั Valeคnณ ฟ แ ั บ ก ั ุ จะทำ� อ ้ ระ แล้วก็ไปปล่อยปลาตอ่ ค่ะ ^ จะพาแฟนไปไหวพ

จะหาร้านชิลล์ๆ นัง่ กินข้าวกับแฟนคะ่

พอดแี ฟนไม่อยูค่ ะ่ เลยวา่ จะไปก่ะกิก๊ แทนค่ะ

ยังไม่มแี ฟนค่ะ จะไปท�ำบุญ 9 วัด ขอให้มแี ฟนไวๆ

จะพาแฟนมาขายของอยูถ่ นนข้าวสาร แล้วจะแด๊นส์กนั ต่อทีน่ เี่ ลยครบั

หาแฟนใหมก่ บั เพอื่ นคะ่ ตอนนย้ี งั ไมม่ แี ฟนแตจ่ ะไป

ไม่มคี ะ่ จะกลับไปอยูเ่ มืองนอกเพราะเพิง่ เลิกก่ะแฟน T_T

อ้ อาจจะไปดหู นังหรือไปหาดินเนอร์โรแมนติกๆ ซักมื สอง อ ต่ สอง น กั ด หวั ง ไม่กไ็ ปเทีย่ วต่างจั

ะค่ะ จะพาแฟนมาอยขู่ ายของทขี่ า้ วสารนีแ่ หล่

ไปเทยี่ ว กินข้าว ดูหนัง กับแฟนค่ะ

อื กับเพอื่ นคะ่ ไม่มแี ฟนค่ะ เลยจะไปเทยี่ วขวั้ โลกเหน

ไปกินข้าวกับเพือ่ น แล้วไปหาแฟนเอาข้างหน้าค่ะ 555+


ไทยลีก

MTUTD vs PSV EINDHOVEN

ก็ได้จบลงไปแล้ว โดยทีส่ โมสรเมอื งทอง ฟุคบอลนัดพิเศษ “ AIA Champion Cup PSV Centennial Asia Tour 2013” ่องในโอกาสที่สโมสรครบรอบ 100 ปี ซึ่ง ยูไนเต็ด เปิดบ้านรับทีมระดับชั้นน�าำของโลก พีเอสวี ไอน์ โฮเฟ่น ที่มาทัวร์เอเซีย เนื โวคาท กุนซือจอมแท็ ไม่ว่าจะเป็น ดิ๊ก อั๊คโวคำท ทาง สโมสรพีเอสวี ก็ได้ขนเอานักเตะชั้นน�าำมาให้แฟนบอลชาวไทยได้ยลฝีเท้ากัน มาทธิอัส ยอร์เกนเซ่น กองหลังตัวเก๋า และ มานมิดฟิลด์ดาวรุ่ง ที่หลายทีมชั้นน�าำก�าำลังจ้องตาเป็นมัน มำทธิ กติก เควิน สตรูทมำนมิ แต่ส�าำหรับผู้ที่ไม่ได้ชม ทีมงาน โฮ๊ะ ไทย ดาวรุ่งอีกมากมาย โดยที่รูปเกมการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนาน ตลอด 90 นาที วจ้า นี้แล้ ลีก ของเรา ได้น�าำภาพนักเตะและบรรยากาศมันส์ มาฝาก ในคอลัมน์ โฮ๊ะ ไทยลีก

ีเอสวี วีไอไอน์โน์ฮเโฮเฟฟ่น ่น พพีเอส ง ง ห่ ห่ แ แ น์ น์ รจ รจ วโ วโ ดา ดา น น มา มำ ท ท รู รู สต สต น น วิ วิ เคเค

เทพมุ้ย ธีรศิลป์ แดงดำา าเม้นต์นี้ างวัลของทัวร์นำเ าดรำง ถำด ดูอลังการดีจริงๆ ทีมเข้าสนาม

ูก กัปตันของทั้งสองทีมพาล

ต็ด ภาพประวัติศาสตร์ เมืองทองยูไนเ ปเทพ เตทพ ุ้ย ุ้ยโชว์โชสว์เตสปเ พมพม เทเท

วอเตอร์มำน าน กับแอคชั่นเท่ห์

นักลอง เตะฉประ ลองตูประตู นักเตะฉ

ปะทะ พีเ่ อสวีไอน์โฮเฟ่น าามม ยย๊อ๊อคคกก้า้ำ ยยืนืนคคุมุมรริมิมสสนน


P UB LU 'S'SCC GG IN IN 42 KK E E42 TH TH ndnd

แล้ว ถึงแม้ว่าทีมชาติไทย การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน คิงส์ คัพ ปี พศ. 2556 ก็ได้ปิดฉากไป ด้เห็นถึงพัฒนาการของนักเตะ จะไม่สามารถน�ำาแชมป์มาให้แฟนบอลชาวไทยได้ยล แต่อย่างไรก็ตาม เราก็ไ า และถึงแม้ว่า ทีมชาติไทย ดาวรุ่งของทีมชาติไทยหลายคน ที่พร้อมจะพัฒนาขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ในวันข้างหน้ ธาในทีมชาติไทยกันตลอดไป ของเราจะไม่ได้แชมป์มาครอง แต่ยังไงก็เชื่อเหลือเกินว่า แฟนบอลก็ยังคงมีศรีท อ่ นๆ ชาว โฮ๊ะ ได้ประดับความรู้ และเมือ่ การแขง่ ขันได้จบไปแลว้ โฮ๊ะ ก็ได้รวบรวมเอาข้อมูลทีน่ า่ สนใจมาสรุปให้เพื กันต่อ ว่าแล้วก็ไปดูกันเลยจ้า

อัลเดอร์ส สเวนสัน ถ้วยคิงคัพ

ชนะเลิศ

ล มิกำเอล ฟอร์ซเซวซ สูงสุด) ์ซเซู ดาล ัลโว อระต เอิงล 2ฟปร กา(ย ์ ์ นดนด ินแล ติฟติฟ ินแล ทีมทีชา าจาจ มชา ิงตัิงวตัฉก วยวย วฉก ดาดา

ประเทศสวีเดน

รองชนะเลิศ

ประเทศฟินแลนด์

โจว ควำน์หน้าความเร็วสูง ย โจว คศวูนาน ศูนย์หน้าความเร็วสูง

รำางวัลที่สำาม

ประเทศไทย

ี่ เมืองไทย าธิป สรงกระสินธ์ เมสซ ชนำธ

ำหลีเหนือ ประเทศเกาห

29


เออีซี

จุดแข็ง จุดอ่อน เบือ้ งต้น

ใน

ของประเทศต่างๆ

ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน ประเทศสิงคโปร์

ประเทศมาเลเซีย

จุดแข็ง

จุดแข็ง

•รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุดของ อาเซียน และติดอันดับ 15 ของโลก ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย •การเมืองมีเสถียรภาพ •เป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่าง จุดแข็ง ประเทศ •ขนาดเศรษฐกิจใหญ่สุดในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ แรงงานมี ท ก ั ษะสู ง • •ช�ำนาญด้านการจัดการทรัพยากร •ตลาดขนาดใหญ่ (ประชากรมาก เป็นอันดับ 4 ของโลก และมากที่สุด บุคคล และธุรกิจ •มีที่ตั้งเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลาง ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) เดินเรือ •มีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลก •มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย จุดอ่อน และจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะถ่านหิน •พึ่งพาการน�ำเข้าวัตถุดิบและ น�้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ โลหะต่างๆ ขาดแคลนแรงงานระดับล่าง อนข้างแข็งแกร่ง •ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินธุรกิจสูง •จุดระบบธนาคารค่ อ่อน ประเด็นที่น่าสนใจ •ที่ตั้งเป็นเกาะและกระจายตัว •พยายามขยายโครงสร้าง •สาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่ เศรษฐกิจมายังภาคบริการมากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาการส่งออกสินค้า

พัฒนาเท่าที่ควร โดยเฉพาะการ คมนาคม และการเชื่อมโยงระหว่าง ประเทศ

ประเด็นที่น่าสนใจ

30

•การลงทุนส่วนใหญ่เน้นใช้

ทรัพยากรในประเทศเป็นหลัก

•รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ใน อันดับ 3 ของอาเซียน •มีปริมาณส�ำรองน�้ำมันมาก

เป็นอันดับ 3 และก๊าซธรรมชาติมาก เป็นอันดับ 2 ของเอเชียแปซิฟิก ระบบโครงสร้างพื้นฐานครบวงจร แรงงานมีทักษะ

• •

ประเทศบรูไน จุดแข็ง

•รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ใน

อันดับ 2 ของอาเซียน และอันดับ 26 ของโลก การเมืองค่อนข้างมั่นคง เป็นผู้ส่งออกน�้ำมัน และมีปริมาณ ส�ำรองน�้ำมันอันดับ 4 ของอาเซียน

จุดอ่อน

• •

ท�ำให้ขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะ ระดับล่าง

จุดอ่อน

•จ�ำนวนประชากรค่อนข้างน้อย ประเด็นที่น่าสนใจ

•ตลาดขนาดเล็ก ประชากร ประมาณ 4 แสนคน •ขาดแคลนแรงงาน

•ตั้งเป้าหมายเป็น “ประเทศพัฒนา แล้ว” ในปี 2563 ประเด็นที่น่าสนใจ •ฐานการผลิตและส่งออกสินค้า ส�ำคัญที่คล้ายคลึงกับไทย •มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ •มีนโยบายพัฒนาการผลิตด้วย ใกล้ชิดกับสิงคโปร์ มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างจริงจัง •การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ พึ่งพาสิงคโปร์เป็นหลัก •ให้ความส�ำคัญกับความมั่นคงทาง อาหารค่อนข้างมาก


ประเทศไทย

ประเทศพม่า

จุดแข็ง

จุดแข็ง

•เป็นฐานการผลิตสินค้า

ประเทศลาว

จุดแข็ง

• • •

และอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน�้ำและ แร่ชนิดต่างๆ การเมืองมีเสถียรภาพ ค่าจ้างแรงงานค่อนข้างต�่ำ (2.06 เหรียญสหรัฐฯ/วัน)

อุตสาหกรรมและสินค้าเกษตร หลายรายการรายใหญ่ของโลก ที่ตั้งเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลาง โครงข่ายเชื่อมโยงคมนาคมด้าน ต่างๆ สาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วถึง ระบบธนาคารค่อนข้างเข้มแข็ง แรงงานจ�ำนวนมาก

จุดอ่อน

•แรงงานส่วนใหญ่ยังขาดทักษะ •เทคโนโลยีการผลิตส่วนใหญ่ ยังเป็นขั้นกลาง

ประเด็นที่น่าสนใจ

•ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางอาเซียนใน

หลายด้าน อาทิ ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และศูนย์กลางการท่องเที่ยว ด�ำเนินงานตามแผนปรับตัวสู่ AEC ปี 53-54 ได้ 64% สูงกว่า เกณฑ์เฉลี่ยของอาเซียนที่ 53% สะท้อนการเตรียมพร้อมอย่างจริงจัง

•มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย • •

จุดอ่อน

•มีทรัพยากรธรรมชาติ น�้ำมันและ ก๊าซธรรมชาติจ�ำนวนมาก •มีพรมแดนเชื่อมโยงจีนและอินเดีย •ค่าจ้างแรงงานค่อนข้างต�่ำ (2.5 เหรียญสหรัฐฯ/วัน)

จุดอ่อน

•ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่ พัฒนาเท่าที่ควร •ความไม่แน่นอนทางการเมือง และ นโยบาย

ประเด็นที่น่าสนใจ

•ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่ •การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมใน พัฒนาเท่าที่ควร งรุก ทั้งทางถนน รถไฟ •พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและ ประเทศเชิ ความเร็วสูง และท่าเรือ ภูเขา การคมนาคมไม่สะดวก ไม่มี ทางออกสู่ทะเล

ประเด็นที่น่าสนใจ

•พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและ

ภูเขา การคมนาคมไม่สะดวก ไม่มี ทางออกสู่ทะเล

ประเทศฟิลปิ ปินส์

ประเทศกัมพูชา

จุดแข็ง

จุดแข็ง

•ประชากรจ�ำนวนมากอันดับ 12 ของโลก (>100 ล้านคน) •แรงงานทั่วไปมีความรู้-สื่อสาร ภาษาอังกฤษได้

จุดอ่อน

•ที่ตั้งห่างไกลจากประเทศสมาชิก อาเซียน •ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และ สวัสดิภาพทางสังคมยังไม่พัฒนา เท่าที่ควร

ประเด็นที่น่าสนใจ

•สหภาพแรงงานมีบทบาทค่อนข้าง

มาก และมีการเรียกร้องเพิ่มค่าแรง อยู่เสมอ การลงทุนส่วนใหญ่เป็นการรองรับ ความต้องการภายในประเทศเป็นหลัก

ประเทศเวียดนาม จุดแข็ง

•มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย และอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน�้ำ ป่า ไม้ และแร่ชนิดต่างๆ ค่าจ้างแรงงานต�่ำสุดในอาเซียน (1.6 เหรียญสหรัฐฯ/วัน)

• •ประชากรจ�ำนวนมากอันดับ 14 ของโลก (~90 ล้านคน) จุดอ่อน •มีปริมาณส�ำรองน�้ำมันมากเป็น •ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่ อันดับ 2 ของเอเชียแปซิฟิก าที่ควร •มีแนวชายฝั่งทะเลยาวกว่า 3,200 •พัฒต้นนาเท่ ทุ น สาธารณู ปโภค (น�้ำ ไฟฟ้า กิโลเมตร และการสื อ ่ สาร) ค่ อนข้างสูง •การเมืองมีเสถียรภาพ ขาดแคลนแรงงานมี ทักษะ • •ค่าจ้างแรงงานเกือบต�่ำสุดใน ประเด็นที่น่าสนใจ อาเซียน รองจากกัมพูชาเดินเรือ •ประเด็นขัดแย้งระหว่างไทยจุดอ่อน มพูชา อาจบั่นทอนโอกาสการ •ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยัง กัขยายการค้ า-การลงทุนระหว่างกัน ไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร ในอนาคตได้ •ต้นทุนที่ดินและค่าเช่าส�ำนักงาน ค่อนข้างสูง

ประเด็นที่น่าสนใจ

•มีรายได้และความต้องการสูงขึ้น จากเศรษฐกิจที่โตเร็ว

31


นครวัดนครธม

เขื่อนรัชชประภา

เสียมเรียบ กัมพูชา

วัดอรุณราชวราราม

จังหวัดสุราษฎร์

เลือกจะเทีย ่ ว อย่างที่คุณ อยากจะไป

LS&H TRAVEL ล่องแก่ง ล�ำน�้ำ เข็ก

พระแม่ มารี เพชร พลอย

ล่องเรือ หางยาว

เกาะ นางยวน ชุมพร LS&H Travel Co., Ltd.

Tel: 02-630-6663, 02-630-6640-1 Fax: 02-630-6664 E-mail: info@journeyasia.com Website: www.journeyasia.com

ตลาดน�้ำอัมพวา

็Hoh magazine issue4 february  

Hoh magazine issue4

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you