Page 1

โฮ๊ะ แมกกาซีน

ครบรส โฮ๊ะสไตล์ l No.5

ปีที่ 1 เมษายน 2556


เฟสติวัล

สงกรานต เที่ยวว ป ไ า พ โฮ๊ะ

ส�ำหรับโฮ๊ะฉบับนี้ ต้อน บ รั ะค น น ั ก น ี าซ ก ก แม ะ ๊ โฮ าว ัสดีพี่น้องช ื่อว่าหลายคนมีแผ เช ก่อนอื่นต้องขอกราบบบ สว ง เอ น ่ ั าน เร ย ท วไ ชา อง ข ์ ต เพณีสงกราน ่วงสงกราน วช ย ่ ี ท แห่งความสนุกสนานของประ งเ อ ่ ท ง ล่ แห ำ � ะน น ะแ จ ่ ี ท ม ื แต่โฮ๊ะก็ไม่ล ัน ท่องท่องวันสงกรานต์อยู่แล้ว ันที่ไหนนะครับ ว่าแล้วก็ไปดูก ก ไป จะ ที่ยังไม่ได้วางแผนว่า

เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์

วันที่ 9-17 ง า ่ ว ห ะ ร น ้ ึ ข ์ จัด หาสงกรานต รุงเทพมหานคร ม า ้ ล ห ว ่ ั ท น ็ ก เย ณ บริวเวณ รสาธิตการท�ำอาหาร 5 5 5 2 น ย า เมษ �้ำพระ กา น ง ร ส ม ร ร รรมไหว้พระ ก โดยจะมีกิจ ดงทางวัฒนธรรม กิจก ด้แก่ งไ รแส พื้นบ้าน กา าล และพระอารามหลว ิมล รัชก ุพนว 9 วัดประจ�ำ าสดาราม, วัดพระเชต ยาณมิตร, ัตนศ วัดพระศรีร อรุณราชวราราม, วัดกัล ั บวรนเิ วศ วัด , วด มังคลาราม, าม, วดั สทุ ศั เทพวราราม โอรสา ติ าร ัดราช วดั ระฆงั โฆส ศ, วัดชนะสงคราม, ว ีมาราม, าส ระเก ดิษฐ์สถิตมห ม 9 วิหาร, วัดส ะ ร ป ช า ร ด ั ว ระรา ิหาร, รามราชวรว มหาสีมาราม และวัดพ สถิต วัดราชบพิธ ก กาญจนาภิเษ ิ่มเติมได้ที่ เพ ย ด ย ี เอ ะ ล ย รา ่ ประเทศไท ง ม ห า แ ถ ว บ ่ ี ย อ เท ส ้ ี ง น ่ อ ทั้ง รท ก์ จิ กรรม กา 470-3 ค ร ร ส ง ้ า ร ส ่อ 3 กอง 50-5500 ต หานคร 2 2 0 ์ ท พ ั พม โทรศ เที่ยวกรุงเท ง อ ่ ท ร า ก ง อ และก -7612-5 5 2 2 2 0 ์ ท โทรศัพ

งานสงกรานต์ ถนนข้าวสาร งานสงกรานต์ถนนข้าวสาร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2555 ณ บริเวณถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร ไปสนุกสนานเริงร่าอย่างมีสีสัน กับการเล่นน�้ำสงกรานต์ ถนนที่เต็มไปด้วยหนุ่มสาว วัยรุ่น ชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมสนุกและ คลายร้อนกันอย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส�ำนักงานเขต ดุสิต โทรศัพท์ 02-243-5311-5 และ ททท. ส�ำนักงานกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-250-5500 ต่อ 2991-5

สงกรานต์ พระประแดง

สงกรานต์พระประแดง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2555 ณ บริเวณส�ำนักงานเทศบาลเมือง พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นงาน ประเพณีสงกรานต์เมืองพระประแดง ถือเป็นประเพณี ขึน้ ปีใหม่ของชาวไทยเชือ้ สายรามัญทีม่ ชี อื่ เสียง เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และได้รับการยกย่องให้เป็นงานประเพณีวัฒนธรรม ระดับชาติ ร่วมชื่นชมความยิ่งใหญ่ของงานประเพณี สงกรานต์เมืองพระประแดง ด้วยขบวนแห่สาวงาม นางสงกรานต์ ขบวนแห่หนุ่มลอยชาย ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลเมือง พระประแดง โทรศัพท์ 02-463-4841 และ ททท. ส�ำนักงานกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-250-5500 ต่อ 2991-5


ตว ์ ปีนี้

นรับเดือนเมษายน เดือน ผนการเดินทางในการ นต์นี้ ส�ำหรับเพื่อนๆ นเล้ยยย !!

งานสงกรานต์ภูเก็ต งานประเพณีสะรีปี๋ใหม่ เมืองเชียงใหม่ Songkran On The Beach จังหวัดภูเก็ต จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน 2555 ณ บริเวณหาด ป่าตอง สวนสาธารณะโลมา และเดอะพอร์ต ศูนย์การค้าจังซีลอน หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยจะมีการแสดงนาฏศิลป์ไทย การประกวดหนูน้อย สงกรานต์ การประกวดเทพีสงกรานต์ และร่วมเล่น น�้ำสงกรานต์อย่างสนุกสนาน ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. ส�ำนักงานภเู ก็ต โทรศพั ท์ 076-211-036 , 076-212213 และ ททท. ส�ำนักงานภูเก็ต โทร. 076-211036, 076-212-213 และ 076-213-582

งานประเพณีสะรีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 12–15 เมษายน 2555 ณ บริเวณทั่วเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีการจัดขบวนแห่ และสรงน�้ำพระพุทธสิหิงค์ ขี่รถถีบกาลางจ้อง รดน�ำ้ ด�ำหัวผูส้ งู อายุ ขนทรายเข้าวัด การแสดงพืน้ เมือง การสาธิตศิลปะพื้นบ้าน การเล่นน�้ำสงกรานต์ปีใหม่ เมืองรอบคูเมือง ถนนวัฒนธรรมคนเมืองอาหาร นานาชาติ

ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลนคร เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-259-000 และ ททท. ส�ำนักงานเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-248-604


ลัน่ กลอง

โปรดเอือ้ เฟือ้ แก่ เด็ก สตรี และคนชรา

กรุงเทพมหานคร

Executive Editor/Publisher ภาคิน เพียมา

และแล้วชาวกรุงเทพมหานครก็ได้พ่อเมืองคนใหม่กันแล้วนะครับ หลังจากที่ผู้สมัครแต่ละคนต่างก็ลงไป ท�ำหน้าทีข่ องตัวเองกันอย่างเต็มที่ ก็ขอแสดงความยินดีกบั ว่าทีท่ า่ นผูว้ า่ ราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครด้วย นะครับ ถึงแม้วา่ ตอนทีเ่ ขียนนีท้ างกกต.จะยังไม่ออกมารับรอง แต่กค็ งไม่มอี ะไรเปลีย่ นแปลง เชือ่ เหลือเกิน ว่าชาวกรุงเทพมหานครทุกคนก็คงหวังว่าท่านจะช่วยผลักดันและพัฒนากรุงเทพมหานครของเราให้เป็นเมือง ชั้นน�ำที่สามารถรองรับ AEC ที่ก�ำลังใกล้เข้ามาทุกวันๆ ในขณะเดียวกัน ชาวกรุงเทพมหานครก็คง ต้องเตรียมตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับ เราจะได้ไม่เสียเปรียบประเทศอื่นๆ นะครับ ช่วงนี้อากาศก็เริ่ม จะเปลี่ยนแปลงบ่อย ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ เจอกันใหม่ฉบับหน้าครับ

Editorial Teams & Writers สรธัญ เพียมา

ภาคิน เพียมา

บรรณาธิการบริหาร @diahohmagazine

Graphic Designer ภาณุพงศ์ จันทน์ผลิน Proof Reader สรชัย ชั้นเสวิกุล Photographer อุดมศักดิ์ กิรวาที

โฮ๊ะ เดือนนี้ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ

Art Editor ธนเดช วงศ์อุปราช

Distribution Executive ธีรวัฒน์ เอี่ยมพิทักษ์

เฟสติวัล 2 รอบตัว 3 บอกต่อ 4 รอบโลก 5 รอบรู้ 6 สุขภาพ 8 ทางธรรม 8 ของเขา 10 น�ำเที่ยวเมืองกรุง 14 แฟชั่นเมืองกรุง 16 บิวตี้ 17 กลางกรุง 18 ศิลปะเมืองกรุง 19 อร่อยรอบกรุง 20 นอกกรุง 21 กลางแปลง 22 มิวสิค 22 แก็ตเก็ด 23 ซิ่ง 24 เฟส 25 ไทยลีก 26 เออีซี 28

Hoh Man นิธิกร ตามไท Production Co-Ordination ธีรวัฒน์ เอี่ยมพิทักษ์ ไวทิน ดวงใจเอก Accounting & Financial จุตามาศ จ�ำปาหอม Advertising ไวทิน ดวงใจเอก Printing บริษัท ฐานการพิมพ์ จ�ำกัด Published By บริษัท มิลเลี่ยน อายส์ จ�ำกัด 29/156 หมู่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 Contact โทร.: 02 653 4367-8 แฟกซ์.: 02 653 4396 อีเมล์: hoh.mag@gmail.com Social Media facebook.com/hohmag Contributor

พบกับโฮ๊ะได้ที่ โหลด

รถไฟ

กาแฟ

ห้าง

โรง'บาล


รอบตัว

ในทวีปเอเชีย ทุกๆ 15 คน จะมี

ASIA

มื10 เครือ่อถืง อ

I haven't failed,

I've found 10,000 ways that don't work ผมไม่เคยล้มเหลว

ผมแค่พบ 10,000 วิธี ที่ใช้การไม่ ได้เท่านั้น

สมอง

คนเราหนัก ประมาณ 3% ของน�้ำหนักของ ร่างกาย แต่ใช้เลือดไปเลี้ยงถึง 15% ของเลือดทั้งหมด

ใน

จะมี น�ำ้ ทะเล

100 ตัน

ทองค�ำ ประมาณ

4 กรัม

โธมั ส แอลวา เอดิสัน Thomas Alva Edison

อยูค่ นเดียวจงระวังความคิด อยูก่ บั มิตรจงระวังวาจา อยูก่ บั มารดาบิดาจงระวังการปฏิบตั ติ น ถ้าคิดไม่ระวังจะกลายเป็นคิดฟุง้ ซ่าน ถ้าพูดไม่ระวังมิตรจะเข้าใจผิด ถ้าปฏิบตั ไิ ม่ดตี อ่ มารดาบิดาจะเป็น การสร้างบาปให้ตนเอง

ท่พระมหาวุ าน ว.วชิ รเมธี ฒิชัย

คนถนั ด ขวา อายุเฉลี่ยยืนยาวกว่า คนถนัดซ้ายถึง 9 ปี

ซีเนดีน ซีดาน

Zinedine Zidane

นักเตะฝรั่งเศสที่ได้รับ 2 ใบแดง และ4 ใบเหลือง ในการเตะฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย 3 ครั้ง นับเป็นสถิติสูงสุดของการถูกลงโทษ

3


บอกต่อ

April

1-9 april

2013

2-26

นิทรรศการภาพถ่าย

april

RPST PHOTO TRIP 2012-2013 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ์ จัดนิทรรศการภาพถ่าย RPST PHOTO TRIP 2012-2013 ซึง่ น�ำเสนอ ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ และผลงานจาก ช่างภาพกิตติมศักดิ์ จ�ำนวนทั้งสิ้น 200 ภาพ ที่ชั้น 2 โซน Atrium ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่วันที่ 1-9 เมษายน 2556 @ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

นิทรรศการศิลปะผลิตภัณฑ์ปลอม

6

Pharmacide Arts (นิทรรศการศิลปะผลิตภัณฑ์ปลอม) เป็นนิทรรศการ สัญจรในภูมิภาค (กัมพูชา ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย) มีผลงานแสดงทัง้ หมด 24 ชิน้ (รูปภาพ ประติมากรรม วิดโี อ) สูตบิ ตั รงาน และการฉายภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับยาปลอมในภูมิภาคลุ่มน�้ำแม่โขง นอกจากนั้นยังมีการจัดสัมมนาส�ำหรับบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ปลอมแปลงและทรัพย์สนิ ทางปัญญา ซึง่ เป็นหนึง่ ในกิจกรรมของนิทรรศการ

april

7

@หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

april

T-Bone

"โบนเหนือเมฆ" คอนเสิร์ต คอนเสิรต์ ทีเ่ หล่าสมาชิกของ T–BONE ตัง้ ใจทีจ่ ะหยิบเอาเพลงฮิต ของตนเอง เพลงที่ไม่ค่อยได้เล่นกันบ่อยนัก หวนกลับมาน�ำมาเล่น ในบรรยากาศเรียบง่ายแต่อบอุน่ ไปด้วยเสียงเพลงแห่งสกา พร้อมทั้งเพื่ อ ให้ ส มกั บ ชื่ อ คอนเสิ ร ์ ต ที่ ม าเหนื อ เมฆ การแสดง คอนเสิร์ตครั้งนี้จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างหาดูยาก เมื่อทางวงจะมี การแสดงคอนเสิ ร ์ ต เป็ น อะคู ส ติ ต แบบเหนื อ ความคาดหมาย ก่อนที่จะเข้าสู่โหมดของความสนุกสนานแบบดนตรีสกาครบวง ส่งตรงความสุขของการเป็นวงระดับท็อปในเมืองไทยในเรื่องของ ดนตรีสกา 4

@ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย หอประชุมเล็ก

จุดประกาย คอนเสิร์

ตอน "วันวานไม่มีเขา วันนี้ไม่ มีเรา"

คราวนี้เป็นคิวของ ยืนยง โอภากุล หรือ แอ๊ด คาราบาว กับคอนเซ็พท์ในการแสดงสด ที่แตกต่างไปจากทุกๆ เวที ในงานจุดประกายคอนเสิร์ต ซีรีส์ # 51 ตอน "วันวานไม่มีเขา วันนี้ไม่มีเรา" หลังจากเคยปรากฏตัวเป็นแขกแบบ "เซอร์ไพรส์" ในคอนเสิร์ตของจุดประกาย โดยเฉพาะจากการประชันฝีมอื ร่วมกับ กิตติ  กีตาร์ปนื มาก่อนหน้านี้ ในทีส่ ดุ แอ๊ด คาราบาว ตัดสินใจขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเล็กๆ แต่เต็มด้วยความอบอุ่นแห่งนี้ เพื่อถ่ายทอดเสียงเพลง ทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะตัว ไม่เหมือนการแสดงของวงคาราบาวในสถานทีอ่ นื่ ๆ เพราะนีค่ อื โปรเจ็คท์ เฉพาะกิจของเขาที่มีขึ้นเพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจเป็นหลัก @ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย หอประชุมเล็ก


รอบโลก

นักท่องเทีย ่ วจีนขึ้นแท่น ท่องเที่ยวมากเป็นอันดับ 1 ชาวจีนได้กลายเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ออกท่องเที่ยวมากที่สุด ในโลก หลังจากสถิติแสดงผลว่ามีการใช้เงินในการท่องเที่ยว มากประมาณ 3 ล้านล้านบาท ในปี พ.ศ. 2555 ยอดรวมทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าการใช้จ่ายมากกว่าปีก่อนหน้า ถึง 40% และมากกว่านักท่องเที่ยวจากเยอรมันและอเมริกา อย่างชัดเจน การเติบโตของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนสะท้อนให้เห็นว่า จ�ำนวนกลุ่มคนชั้นกลางในประเทศนี้มีจ�ำนวนมากขึ้น และแน่นอนว่าจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาด การท่องเทีย่ วโลกอย่างแน่นอน เนือ่ งด้วยชาวจีนเป็นกลุม่ ทีน่ ยิ ม จับจ่ายซื้อของเมื่อไปเที่ยวในประเทศต่างๆ เพื่อเป็นของฝาก ให้กับญาติพี่น้องและเพื่อนพ้อง

อุปกรณ์บ่งชี้ความเสีย ่ งการ เกิดโรคอัลไซเมอร์ล่วงหน้า อุปกรณ์บง่ ชีท้ างพันธุก์ รรมโดยนักวิทยาศาสตร์ อาจจะท�ำให้พบ ได้ว่า ใครมีความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์

ข่าวฮิพฮิพ ข่าวโดนโดน

โฮ๊ะจัดให้

เฟซบุ๊คออก "โฮม" โปรแกรมส�ำหรับแอนดรอยด์ เฟซบุค๊ ก�ำลังจะออกซอฟท์แวร์ทสี่ ามารถดึงเอาหัวข้อข่าวต่างๆ (Feeds) จากโซเชียลเน็ตเวิรค์ มาไว้บนหน้าจอ โฮมสกรีนของโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ระบบแจ้งเดือน รูปภาพและข้อความจะถูกน�ำมาแสดงไว้บนหน้าจอหลักของโทรศัพท์ โดยที่เราไม่ต้องเข้าไป ยังแอปพลิเคชั่นต่างๆ ซักเคอร์เบิร์กกล่าวในการน�ำเสนอที่จัดขึ้นที่ส�ำนักงานของเฟซบุ็คว่า "แอปพลิเคชั่น ในมือถือเคยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมรดกจากโลกคอมพิวเตอร์ ที่ผู้คนสามารถคลิกไอค่อนเพื่อเริ่มต้นโปรแกรม ซึง่ มันโอเคส�ำหรับคอมพิวเตอร์และโน็ตบุค็ แต่มนั ไม่เหมาะกับโทรศัพท์" "เราทุกคนมีโทรศัพท์ตดิ ตัวตลอดเวลา และเราอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับเพื่อนๆ" โปรแกรมโฮมนีจ้ ะท�ำการซ่อนแอปฯ แล้วดึงข้อมูลต่างๆ รวมถึงการแชทผ่านเน็คเวิรก์ ให้มาอยูท่ หี่ น้าโฮมสกรีน โปรแกรมจะเปลีย่ นการใช้งานของเราทีจ่ ะต้องเปิดแอปฯ แล้วเข้าเมนูมาเป็นเพียงการแตะทีป่ อ๊ ปอัพเท่านัน้ เอง ตัวโปรแกรมสามารถดาวน์โหลดได้ทางกูเกิ้ลเพลย์สโตร์ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายนที่จะถึงนี้ โดยจะใช้งานได้กับ แอนดรอยด์เวอร์ชั่น 4.0 หรือใหม่กว่า โทรศัพท์ที่ใช้งานโปรแกรมได้มีแค่ 6 รุ่นเท่านั้น โดยเป็นของ HTC 3 รุ่น และ Samsung อีก 3 รุ่น ข้อมูลล่าสุดยังไม่มีการเปิดเผยถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาโปรแกรมนี้ส�ำหรับโทรศัพท์จากค่ายแอ๊ปเปิ้ลหรือ ไมโครซอฟท์

ดอกเตอร์ ดัก บราวน์ หัวหน้าหน่วยงานวิจัยเกี่ยวกับโรคภาวะ สมองเสื่อมกล่าวว่า การค้นพบพันธุกรรมใหม่ช่วยให้เข้าใจการ เปลี่ยนแปลงของสมองได้ดียิ่งขึ้น และจะช่วยให้หยุดการ เปลี่ยนแปลงในโรคอัลไซเมอร์ได้ อย่างไรก็ตาม หนึ่งในสาเหตุ การเกิดโรคอัลไซเมอร์เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประจ�ำวันอีกด้วย ความตึงเครียดเป็นส่วนส�ำคัญส่วนหนึง่ ทีก่ อ่ ให้เกิดโรคดังกล่าวได้ จากการวิจัยพบว่าการป้องกันที่ดีที่สุดท�ำได้ด้วยการควบคุม น�้ำหนัก ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ ไม่สูบบุหรี่ และตรวจสอบ ความดั น เลื อ กและไขมั น ในเลื อ กตลอดเวลา จะท� ำ ให้ ล ด ความเสี่ยงในการเกิดโรคดังกล่าวได้

ก�ำไลข้อมืออัจฉริยะช่วยปกป้องพลเรือน ก�ำไลดังกล่าว ใช้เทคโนโลยีของการสื่อสารผ่านดาวเทียมและเครือข่ายมือถือ ในการส่งข่าวเมื่อเกิดเหตุร้าย ข้อความจะถูกส่งออกไปยังเฟสบุค และทวิตเตอร์ เพือ่ ให้แน่ใจว่าบุคคลจะไม่หายไปโดยไม่ทงิ้ ร่อยรอยใดๆ ไว้ โดบก�ำไลอัจฉริยะชุดแรก ได้ถูกแจกออกไปแล้ว และก�ำลังหาทุนการสร้างเพิ่มเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนเพิ่มเติม ก�ำไลถูกออกแบบโดยหน่วยงานปกป้องพลเรือนที่ออกไปท�ำงานในพื้นที่การรบ ก�ำไลมีอปุ กรณ์การสือ่ สารประกอบอยูภ่ ายใน ซึง่ สามารถส่งข้อความเมือ่ ถูกสัง่ โดยพลเรือน เมื่อรู้สึกว่าถูกคุกคาม หรือจะส่งข้อความโดยอัตโนมัติเมื่อถูกพยายามดึงออก เมือ่ ข้อความถูกส่งออกมา หน่วยช่วยเหลือพลเรือนทีอ่ ยูใ่ กล้ๆ จะได้มโี อกาสเข้ามาช่วยเหลือ อย่างรวดเร็ว ผู้ตรวจสอบข้อมูลการใช้งานก�ำไลดังกล่าวจะช่วยให้รัฐบาลอเมริกาลดความ กดดันในการช่วยค้นหาพลเรือนที่ถูกลักพาตัวหรือคุมขังอยู่ โดยมีเป้าหมายจะสร้างให้ พลเรือนใช้ให้ได้ 55 ชิ้นภายในปี พ.ศ. 2557

5


รอบรู้

rsenal

สโมสรฟุตบอลอาร์เซนอลเริ่มต้นขึ้น เมื่อกลุ่มคนงานของโรงงาน ผลิตอาวุธรอยัลอาร์เซนอลในแขวงวูลิช กรุงลอนดอน ก่อตั้ง ทีมฟุตบอลของตนเองขึ้นมาเมื่อปลายปี ค.ศ. 1886 ในชื่อ ไดอั ล สแควร์ การแข่ ง ขั น แรกของที ม คื อ เกมที่ ส ามารถ เก็ บชั ย ชนะเหนื อ ที มอี ส เทิ ร ์ น วั นเดอเรอร์ ส 6-0 เมื่ อ วั นที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 1886 หลังจากนั้นไม่นานก็เปลี่ยนชื่อเป็น รอยัลอาร์เซนอล และยังคงแข่งขันในเกมอุ่นเครื่องและรายการ ท้องถิ่นต่อไป จากนั้นได้ก้าวขึ้นมาเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพ แล้วหันมาใช้ชื่อ วูลิชอาร์เซนอล ในปี 1891

P R obin

orsche

Van percie

โรบิน ฟาน เพอร์ซี (Robin van Persie) เกิดวันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 1983 เป็นนักฟุตบอลชาวดัตช์ ต�ำแหน่งศูนย์หน้าของสโมสร ฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยไู นเต็ด ในพรีเมียร์ลกี อังกฤษ ฟาน เพอร์ซี เป็นบุตรของคูส่ ามีภรรยาศิลปิน จึงได้รบั การเลีย้ งดูฟมู ฟักให้เป็น ศิลปินตามรอยเท้าของผู้ให้ก�ำเนิด แต่เพอร์ซีกลับเลือกที่จะเล่น ฟุตบอลและได้เริม่ เล่นฟุตบอลกับ SBV Excelsior สโมสรดัตช์ เล็กๆ แห่งหนึ่ง โดยเป็นนักเตะเยาวชนของสโมสรเมื่อปี 2001 จากนั้นก็ได้เซ็นสัญญากับสโมสรฟุตบอลเฟเออโนร์ด สโมสรดัง ประจ�ำบ้านเกิดเมืองนอนของเขาเมือ่ ปี 2002 ท�ำให้เพอร์ซมี โี อกาส ได้สัมผัสด้วยแชมป์ยูฟ่าคัพ 2002 อีกด้วย เพอร์ซีเริ่มมีชื่อเสียง เนื่องจากเป็นนักเตะอายุน้อยที่มีพรสวรรค์ แต่กลับมีปัญหาเรื่องระเบียบวินัย จนเบิร์ต ฟาน มาร์ไวค์ ผู้จัดการทีมที่เริ่มทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของเขา อยากจะให้เขา ย้ายสโมสร จนในที่สุดก็เป็นอาร์เซนอลภายใต้การคุมทีมของ อาร์แซน เวนเกอร์ ที่ยังเล็งเห็นถึงความสามารถที่แฝงอยู่ในตัว เพอร์ซีอยู่ ได้เซ็นสัญญาเมื่อปี 2004 ด้วยค่าตัว 2.75 ล้านปอนด์ นับจากนัน้ มาเพอร์ซกี ช็ ว่ ยให้อาร์เซนอลคว้าแชมป์คอมมิวนิตชี ลิ ด์ และเอฟเอคั พ ตั้ ง แต่ ฤ ดู ก าลแรกที่ ม าค้ า แข้ ง อยู ่ ที่ ล อนดอน จากนัน้ ก็ได้รบั รางวัลนักกีฬายอดเยีย่ มประจ�ำปีแห่งรอตเทอร์ดาม เมื่อปี 2006 ฟาน เพอร์ซี ขึ้นชื่อเรื่องเท้าซ้ายที่หนักหน่วง ปัจจุบันติดทีมชาติ เนเธอร์แลนด์ไปแล้ว 68 ครั้ง ยิงได้ 29 ประตู

เมื่อเอ่ยถึงรถสปอร์ทพันธุ์เยอรมัน นักเลงรถสปอร์ทร้อยทั้งร้อย ต้องนึกถึงชือ่ ปอร์เช่ เป็นชือ่ เเรก เพราะรถสปอร์ทยีห่ อ้ นีค้ รองใจ ผู ้ ใ ช้ ร ถทั่ ว โลกมาแล้ ว กว่ า สี่ ท ศวรรษ สั ญ ลั ก ษณ์ ข องปอร์ เ ช่ เป็นตราประจ�ำเมืองชตุทท์การ์ท (STUTTGART) ซึ่งเป็นที่ตั้ง ของโรงงานผลิตรถปอร์เช่นั่นเอง ประวัติความเป็นมาของปอร์เช่ ก็คือประวัติของ ดร.เฟร์ดินันด์ ปอร์เช่ (DR.FEREINAND PORSCHE) “อั จ ฉริ ย บุ ค คลแห่ ง โลกรถยนต์ ” ที่ ว งการ รถสปอร์ททั่วโลกรู้จักกันดี ก่อนก่อตั้งบริษัท DR.ING.H.V. PORSCHE AG และผลิตรถยนต์สปอร์ทออกจ�ำหน่ายเป็น ครั้งแรกในปี 1948 เฟร์ดินันด์ ปอร์เช่ เคยท�ำงานให้แก่ผู้ผลิต รถยนต์ชนั้ น�ำของเยอรมนีมาแล้วหลายราย เช่น เมร์เซเดส-เบนซ์ โฟล์คสวาเกน วอนเดเร์ ฯลฯ ผลงานที่เฟร์ดินันด์ ปอร์เช่ สร้างขึ้นและถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของวงการรถยนต์ มี ม ากมาย นอกจากชื่ อ เสี ย งในการผลิ ต รถสปอร์ ท ชั้ น ยอด

I

nstagram

อินสตาแกรม เป็นโปรแกรมแบ่งปันรูปภาพ ถูกคิดค้น ขึน้ มาในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553 โดยผูใ้ ช้งานสามารถ ถ่ายรูปและตกแต่งรูปภาพได้ตามใจต้องการ และแบ่งปัน ผ่ า นโซเชี ย ลเน็ ต เวิ ร ์ ก โดยการตกแต่ ง รู ป จะเน้ น ในแนวย้อนยุค มีอัตราส่วนของรูปภาพอยู่ที่ 4:3 • อินสตาแกรมได้ถกู คิดค้นทีซ่ านฟรานซิสโก โดยเควิน ซิสตรอม และไมเคิล ไมค์ ครีเกอร์ โดยคิดค้นโดยเน้นระบบ HTML • ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553 ซิสตรอม ได้ลงทุนอีก 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในการเพิ่มเติมแอปพลิเคชัน • อินสตาแกรมได้เปิดตัวบน App Store ของแอปเปิลในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553

L

ในวงการแข่งรถ ชื่อเสียงของปอร์เช่ก็ไม่ น้อยหน้าใคร ปอร์เช่ชนะมาแล้วทั้งนั้น ไม่ ว ่ า การแข่ ง ความเร็ ว ระยะสั้ น การแข่งรถทางไกล หรือการแข่งเเรลลี ประจักษ์พยานยืนยันคือ ต�ำแหน่งเเชมป์ การแข่งเลอมองส์ 24 ชั่วโมงอันมีชื่อเสียง แชมป์ผู้สร้างรถฟอร์มูลา 2 แชมป์โลกแรลลี 3 สมัยซ้อน (19681970) แชมป์โลกผูส้ ร้างรถฟอร์มลู า 1 สองสมัยซ้อน (1984-1985) ฯลฯ ปัจจุบันปอร์เช่มีโรงงานผลิตรถยนต์เพียงแห่งเดียว ตัง้ อยูท่ ี่ เมืองชตุทท์การ์ท เยอรมนีตะวันตก ในปี 1990 ผลิตรถสปอร์ท ออกจ�ำหน่ายรวมทั้งสิ้น 32,162 คัน รถที่ผลิตมากที่สุดคือ โพร์เช 911 รองลงไปคือ โพร์เช 944 และโพร์เช 928 ปัจจุบัน ปอร์เช่ผลิตรถสปอร์ทออกจ�ำหน่ายรวมทั้งสิ้น 12 โมเดล

• ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 อินสตาแกรมได้ประกาศผลก�ำไรของ บริษัท โดยอยู่ที่ 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ. • ต่อมาในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 บริษทั ได้ประกาศผลก�ำไร โดยอยู่ที่ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมูลค่าของบริษัทอยู่ที่ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหลังจากนั้น วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2555 เฟซบุ๊กได้เข้ามาซื้อ กิจการในราคา 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งท�ำให้เฟซบุ๊กมีบริษัท ที่กว้างขวางมากขึ้น โดย มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ประธานบริษัท เฟซบุ๊กกล่าวว่า "Committed to Building and Growing Instagram Independently" แปลเป็ น ภาษาไทยได้ ว ่ า "จะมุ่งมั่นเพื่อสร้างอินสตาแกรมให้ก้าวหน้าต่อไป"

นักประดิษฐ์ วิศวกร ประติมากร นักเรขาคณิต นักวาดภาพ ฯลฯ ดา วินชี มีงานศิลปะที่มีชื่อเสียงหลายชิ้น เช่น “พระกระยาหาร มื้อสุดท้าย” และ “โมนา ลิซ่า” งานของ ดา วินชี ยังสร้าง คุณประโยชน์กับวิชากายวิภาคศาสตร์ ดาราศาสตร์ รวมถึง วิศวกรรมโยธา ด้วยความทีเ่ ป็นบุรษุ ทีม่ จี ติ วิญญาณทีร่ กั ในศาสตร์ หลายแขนง เลโอนาร์โดท�ำให้เกิดจิตวิญญาณของสหวิทยาการ ในสมัยฟืน้ ฟูศลิ ปวิทยาการ และกลายเป็นบุคคลส�ำคัญของยุคนัน้ เลโอนาร์โด ดา วินชี เป็นชาวอิตาลี อัจฉริยบุคคลที่มีความ โดยบิดาของเลโอนาร์โด ชื่อนายแซร์ ปีเอโร ดา วินชี เป็นเจ้า สามารถหลากหลาย เป็นทั้งสถาปนิกแบบเรอเนซองส์ นักดนตรี พนักงานรับรองเอกสารของรัฐ มารดาชือ่ คาตารีนา เป็นสาวชาวนา

Leonardo da Vinci

6

สโมสรแห่งนี้ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลลีกเป็นครั้งแรกในปี 1893 ในดิวิชั่น 2 จากนั้นในปี 1904 ก็ได้ก้าวขึ้นมาอยู่ดิวิชั่น 1 เป็นครั้งแรก อย่างไรก็ตาม ในทางภูมิศาสตร์นั้นจะเห็นว่าสโมสร แห่งนี้ตั้งอยู่โดดเดี่ยวเกินไป ส่งผลกระทบให้จ�ำนวนผู้ชมมีน้อย กว่าสโมสรอื่น จนกระทั่งทีมต้องประสบกับปัญหาทางการเงิน อย่างหนัก จนน�ำไปสู่การยุบทีมในปี 1910 เมื่อเฮนรี นอร์ริส ได้เข้ามาเทคโอเวอร์ นอร์รสิ พยายามมองหาแนวทางทีจ่ ะย้ายทีต่ งั้ ของสโมสรไปอยูท่ อี่ นื่ จนกระทัง่ ในปี 1913 หลังจากทีต่ กชัน้ ดิวชิ นั่ 1 มาอยู่ดิวิชั่น 2 เหมือนเดิมนั้น อาร์เซนอลก็ได้ย้ายไปอยู่ที่ อาร์ เ ซนอลสเตเดี ย มในย่ า นไฮบิ ว รี่ บริ เ วณลอนดอนเหนื อ ในปีต่อมาสโมสรได้ตัดสินใจตัดค�ำว่า "วูลิช" ออกจากชื่อสโมสร จนเหลือเพียง อาร์เซนอล เท่าที่เห็นในปัจจุบัน หลังจากสิ้นสุด สงครามโลกครั้งที่ 1 ลีกดิวิชั่น 1 ก็เพิ่มจ�ำนวนทีมเป็น 22 ทีม อาร์เซนอลได้อันดับ 5 ของดิวิชั่น 2 ในปี 1919 แต่ถึงกระนั้น ก็ได้รับเลือกให้กลับขึ้นสู่ดิวิชั่น 1 อีกครั้งหนึ่ง และอาร์เซนอล ก็ไม่เคยถูกลดชั้นหรือตกชั้นเลยนับตั้งแต่นั้นมา


มีอาหารไทยหลากหลายเมนูทมี่ สี รรพคุณชะลอชรา และมีสารอาหารส�ำคัญช่วยร่างกายแข็งแรง

สุขภาพ

วิธแี ก้เครียดในออฟฟิศ

โดยคุณหมอกฤษดา แนะน�ำมา 10 เมนู...

พญ.วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงข่าวเกีย่ วกับการใช้ยา สมุนไพรรมควันดูดแมงกินฟันออกทางหูเพือ่ รักษาอาการปวดฟัน ว่า เป็นความ เชื่อเดิมๆ ที่เชื่อกันว่าฟันผุเกิดจากหนอนไชฟัน หรือที่เรียกว่าแมงกินฟัน แต่ ที่พิสูจน์ ได้ในทางวิทยาศาสตร์ พบว่าฟันผุเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ เรียกว่า Streptococcus mutans เปลี่ยนแป้งและน�้ำตาลในอาหารที่ตกค้าง บนฟัน หรือคราบจุลินทรีย์ ให้เป็นกรดที่สามารถสลายแร่ธาตุซึ่งเป็นโครงสร้าง ของฟัน ท�ำให้ฟันผุกร่อน เป็นรู ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคฟันผุควรดูแลด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้ 1) รักษาสุขภาพอนามัยช่องปากให้สะอาด ด้วยการแปรงฟันให้ถูกวิธี โดย ใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ หรือน�้ำยาบ้วนปากผสมฟลูออไรด์ ร่วมกับการใช้ ไหมขัดฟัน (Dental floss) เพื่อขจัดคราบจุลินทรีย์และเศษอาหาร ควรแปรงฟัน หลังรับประทานอาหารเสร็จทุกครั้ง หรือถ้าไม่สะดวกให้บ้วนปากหลายๆ ครั้ง 2) รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่ฟัน เช่น อาหารจ�ำพวกเนื้อสัตว์ ผัก และ ผลไม้ หลีกเลี่ยงอาหารแป้งและน�้ำตาลซึ่งเป็นอาหารที่ส่งเสริมให้ฟันผุง่าย 3) พบทันตแพทย์เพื่อตรวจฟัน ทุกๆ 6 เดือน หรืออย่างน้อยปีละครั้ง

เริ่มจาก ส้มต�ำไก่ย่าง ที่สุดของอาหารต้านชรา ในส้มต�ำมีสุดยอดวิตามินอย่าง “มะเขือเทศ” ที่ช่วยป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากและเต้านม ส่วนมะละกอนั้นช่วย “ล้างพิษ” ให้กับล�ำไส้ทั้งเล็ก และใหญ่ในมะละกอยังมีน�้ำย่อยชื่อ “ปาเปน” เป็นน�้ำยาท�ำความสะอาดล�ำไส้ให้ปลอดคราบ โปรตีนเกาะ ส่วนการรับประทานคู่กับไก่ย่างนั้น มีข้อดี คือ ท�ำให้ ไม่ขาดโปรตีน และที่ส�ำคัญคือ “ไม่อ้วน” เท่าการกินกับข้าวเหนียวหรือกินแบบหนักแป้ง ตามด้วย แกงเขียวหวานไก่ ในน�้ำแกงเขียวหวานเป็นอาหารทิพย์ อุดมด้วยวิตามิน น�้ำแกงเข้ม ข้นหอมมันคือ “ซุปวิตามินชั้นดี” ที่มีทั้งวิตามินเอ, ดี, อี และเค ที่ละลายอยู่ในกะทิ ส่วนในเนื้อไก่ ก็มีวิตามินบี ที่ช่วยบ�ำรุงสมอง อีกทั้งในพริกที่ใส่เป็นเครื่องแกงก็มี “กรดแคปไซซิน” กับ “เบต้า แคโรทีน” ที่ช่วยบ�ำรุงสายตา เมนูต่อมาเป็น เมี่ยงปลาทู ได้ทั้ง “ซัลโฟราเฟน” กลุ่มสารต้านมะเร็งจากใบคะน้าห่อเมี่ยง ถ้าให้ ดีต้องหยิบ “มะเขือเทศราชินี” หั่นเสี้ยวใส่เข้าไป ช่วยผิวพรรณสวย ส่วนในเนื้อปลาทู มีทั้งกรด ไขมันดีและ “แอสตาแซนทิน” ที่กินเข้ากัน เพราะวิตามินที่ว่านี้โดยมากละลายในไขมัน ถ้าท่านใส่ ปลาทูทอดเข้าไปจะช่วยให้จับกันได้ดีขึ้น จากนั้นคือเมนู ผัดไท โดยเฉพาะผัดไทแบบต้นต�ำรับคลาสสิกที่สืบทอดต�ำนานแต่ครั้งรัฐ นิยมของท่านจอมพล ป. ในผัดไทจะมีทั้งถั่วงอก ที่ถือเป็นอาหารมงคลรับปีใหม่ ด้วยหมายถึง การงอกงามของสิ่งใหม่ๆ ในถั่วงอกมี “วิตามินซี” อยู่มาก นอกจากนั้น ถั่วและเต้าหู้ในผัดไท ยังอุดมไปด้วยวิตามินอี, แคลเซียม และสาร “พฤกษฮอร์โมน” ที่เป็นไฟโตเอสโตรเจนป้องกัน มะเร็งและลดไขมัน โดยมีข้อแม้คืออย่าหนัก “เส้น” มากไป ยังมีเมนู ข้าวหอมนิล ข้าวไทยสีม่วงเข้ม ที่อัดแน่นอยู่ในสีสวยนั่นคือสาร “พฤกษเคมี” ที่มีพลัง มากกว่าวิตามินอีกับซีรวมกันเสียอีก ที่ส�ำคัญเอามาจัดเมนูคู่ปีใหม่ได้ง่ายๆ ตัวอย่างเช่น น�้ำ พริกปลาทูข้าวหอมนิล หรือจะกินคู่กับไข่เจียวร้อนๆ ก็ยังไหว ข้าวตอกน�้ำกะทิ ขนมไทยช่วงปีใหม่ที่ถูกลืมไปนาน มีคุณค่าทางอายุรวัฒน์มาก นับตั้งแต่ตัว ข้าวตอกมี “เส้นใย” ช่วยในเรื่องไขมันและน�้ำตาลได้ ส่วนวิตามินข้างในนั้นก็เป็นแอนตี้ออกซิแด นท์ ข้าวต้มมัดหรือข้าวเหนียวปิ้งใส่ ไส้ เป็นเมนูที่อยู่ท้องและมีประโยชน์ครบเครื่อง เพราะมีทั้ง 5 หมู่อยู่ในนั้น ส่วนวิตามิน ก็มีทั้งเอ, บี, ซี นอกจากนั้นในกล้วยยังมีเส้นใยกับสารกลุ่มฟีนอลชื่อ “กรดเอลลาจิก” ช่วยต้านมะเร็งและเนื้องอกได้ ข้าวเหนียวด�ำน�้ำกะทิ มีใส่เครื่องเคราเยอะ ไม่ว่าจะเผือก, ล�ำไย, ลูกเดือย และธัญพืชอื่นๆ ซึ่ง ถือเป็นแหล่งรวมไฟเบอร์ชั้นสูง เพราะช่วยขัดล้างตั้งแต่หลอดอาหารลงมาถึงล�ำไส้ใหญ่ ส่วน ตัวข้าวเหนียวด�ำเองก็มี “วิตามินอี” และ “ธาตุเหล็ก” สูงมาก รวมถึง “ธาตุม่วงต้านร่วงโรย (OPCs)” ก็มี ข้าวโพดม่วง อ่านๆ ไปอาจเห็นว่าเน้นแต่ของม่วง แต่นี่เป็นนวัตกรรมใหม่ของบ้านเรา ที่อยาก น�ำเสนอคือ “ข้าวโพดทับทิมสยาม” ประกอบด้วยคุณประโยชน์มากมายทั้งวิตามินบ�ำรุงตา อย่าง “ลูทีน” กับ “ซีแซนทิน” และธาตุม่วง ส่วนวิธีท�ำก็มาก และสุดท้าย น�้ำสมุนไพร เช่น น�้ำอัญชัน, กระเจี๊ยบ, น�้ำย่านาง, น�้ำใบบัวบก น�้ำเหล่านี้ถือเป็น น�้ำวิตามินขั้นเทพ รวมวิตามินระดับ “ซุป’ตา” อย่างแท้จริง ตั้งแต่อัญชันมีวิตามินสีม่วงที่ช่วย ปกป้องผิวและบ�ำรุงตับ ส่วนน�้ำกระเจี๊ยบก็มีวิตามินซีและเอช่วยบ�ำรุงไตได้ ส่วนน�้ำใบย่านางกับ ใบบัวบกยิ่งดีใหญ่ เพราะประกอบด้วย “คลอโรฟิลล์” ที่หลายคนใฝ่ฝันหา และยังมี “กลูต้าไท โอน” ที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระขั้นปราบเซียน

ที่มา : ส�ำนักข่าวไทย

ที่มา : http://woman.teenee.com/

จัดแต่งโต๊ะใหม่ บ๊ายบายความรักซะจนหาของไม่เจอ ลองหาเวลาจัดโต๊ะท�ำงาน ใหม่ ให้สะอาดหมดจด เรียบร้อน เท่านี้ก็มีส่วนช่วยลดความเครียดได้นะ มองโลกในแง่ดี ก่อนเริ่มท�ำงาน ลองคิดถึงเรื่องดี ๆ ที่เพิ่งเกิดขึ้นกับชีวิตของ คุณ เมื่อรู้สึกดีขึ้นแล้ว คุณก็จะมีก�ำลังใจท�ำงานต่อ พักผ่อนให้เพียงพอ คนส่วนใหญ่ที่ท�ำงานผิดพลาด เกิดจากการที่ร่างกาย พักผ่อนไม่เพียงพอ ท�ำให้สมองท�ำงานไม่เต็มที่ คุณควรนอนหลับอย่างน้อย 7-10 ชั่วโมง ถึงจะดีต่อร่างกาย ถ้ายังมุ่งมั่นท�ำงานทั้งที่ร่างกายและสมองไม่ พร้อม งานก็อาจจะผิดพลาดกว่าเดิมได้นะ รับแสงบ้าง แทนที่เวลาพักคุณจะไปนั่งแกร่วอยู่ตามโรงอาหารบริษัทฯ ก็หา เวลาไปเดินรับแสงแดดอุ่นยามเช้า หรือยามเย็น สักแค่นาที ก็ช่วยให้สมอง ปลอดโปร่งได้ ออกก�ำลังกาย เป็นการท�ำให้ร่างกายและสมองผ่อนคลาย เหมือนได้ ปลดปล่อยเป็นอิสระ หาเวลาออกก�ำลังกายวันละ 15-30 นาที เท่านี้ก็ลด ความเครียดได้แล้ว ปล่อยไปตามลม ยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่ โฟกัสที่ความอุตสาหะของคุณ อย่าคิดถึง ผลที่จะออกมา แค่สนใจงานที่อยู่ในมืออย่างเต็มที่ แล้วคุณจะรู้สึกผ่อนคลายขึ้น และรู้สึกว่าตัวเองสามารถควบคุมสถานการณ์ ได้ ที่มา : http://woman.teenee.com/

แนะ 3 วิธดี แู ลไม่ให้เกิดโรคฟันผุ

ทางธรรม

หลวงพ่อตอบปัญหา

ประจ�ำเดือนเมษายน 2556

ปุฉฉา : ท�ำอย่างไรให้คนในหน่วยงานมีก�ำลังใจในการท�ำงาน?

8

วิสัชนา : ในโลกนี้ สิ่งที่บั่นทอนก�ำลังใจของคนเราได้มากที่สุดไม่มีอะไรเกินค�ำพูด ค�ำพูดที่มันระคายหูระคายใจ บั่นทอนก�ำลังใจคน ฟังได้มากเหลือเกิน ในเวลาเดียวกัน สิ่งที่ให้ก�ำลังใจมนุษย์ ได้มากที่สุดก็ไม่มีอะไรเกิดค�ำพูดอีกเหมือนกัน ขอให้พูดกันเพราะๆ พูดกันดีๆ ก�ำลังใจก็มา เรี่ยวแรงก็มี ท�ำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ถ้าพูดไม่ดี พูดไม่เพราะ แรงมีเท่าไหร่ มัน ผล็อยไปหมดเลย เรื่องค�ำพูดนี้เรื่องใหญ่นะ สามีภรรยาอยู่ด้วยกันแต่งงานกันมาตั้งแต่เมื่ออายุ 17-18 อยู่กันมาจนกระทั่งอายุ 60 พูดไม่เพราะ พูดไม่ถูกใจกัน 2-3 ค�ำเท่านั้นแหละ ขอหย่ากันตอนอายุ 60 แบบนี้มันมีตัวอย่างให้เห็นอยู่นะ อย่าท�ำเป็นเล่นไป หลวงพ่อมีข้อคิดฝากอยู่อย่างหนึ่ง ก็มีประสบการณ์จากตัวหลวงพ่อเอง คือตั้งแต่เล็กออกจากบ้านมา ไปถึงไหนๆ มีเพื่อนไป ตลอดทาง ที่ไหนๆ ที่เขาว่างานหนัก ไม่มีคนช่วย พอหลวงพ่อเข้าไปเดี๋ยวมันมีเพื่อนมาช่วยเอง ถามว่าได้มาอย่างไร? ไม่ยาก ตลอด 2 ข้างทาง หลวงพ่อหาคนช่วยงานง่าย ๆ ด้วยวิธียกมือไหว้บ้าง พูดกับเขาเพราะๆ บ้าง เดี๋ยวเขาก็มาช่วย หลวงพ่ออยากจะให้พวกเรายึดหลักตรงนี้ให้ดี หัดพูดให้ก�ำลังใจคน สร้างมนุษย์สัมพันธ์ให้ดี พูดให้เป็น พูดเข้าไปเถอะ การสร้าง วัดในระยะหลังๆ หลวงพ่อก็ไม่ต้องมาขุดดินเหมือนเมื่อก่อนแล้ว ไม่ได้ถากหญ้า ปลูกต้นไม้เหมือนยุคแรก ๆ แต่ต้องมานั่งเทศน์นั่งพูด ให้พวกเราฟังอยู่นี่ ความจริงแล้วการสร้างชาติสร้างประเทศ นายกรัฐมนตรีเขาก็ไม่ได้มานั่งขุดดิน ดายหญ้าหรอกนะ เขาก็ใช้วิธีการ พูดทั้งนั้นแหละ พูดแล้วคนฟังมีก�ำลังใจ เขาก็ช่วยกันสร้างประเทศ เพราะฉะนั้น ค�ำพูดใดที่จะก่อให้เกิดการกระทบกระทั่ง การแตกแยก ในหมู่คณะแล้ว อย่าพูดเป็นอันขาด เรื่องการใช้คน จะไหว้วานให้คนอื่นท�ำอะไรให้ เราต้องมีเทคนิค ก่อนอื่นดูลักษณะหน้าตาคนที่พูดแล้วรู้เรื่องมากที่สุด พูดกับคน นั้นก่อน แล้วเดี๋ยวเขาก็ชวนพรรคพวกมาท�ำกันเอง ไม่ช้าก็เสร็จ ข้อส�ำคัญ เราต้องเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้พร้อม คือ 1. เตรียมอุปกรณ์ ให้พร้อม 2. ท�ำตัวอย่างให้ดู 3. พูดให้ก�ำลังใจให้เป็น ให้ถูกจังหวะ ขณะท�ำงานก็ต้องคอยพูดเสริมก�ำลังใจ “เพื่อนเอ๋ย ตอนนี้มันก็เหลือไม่เท่าเดิมแล้ว หมดมาตั้งครึ่งกว่าแล้ว กัดฟันทนอีกหน่อยนะ เดี๋ยวมันก็เสร็จ” ไปเอาน�้ำมาให้ดื่ม เอาขนมมาให้เคี้ยว เดี๋ยวเดียวมันก็เสร็จ ฝากไว้อีกอย่างว่า การให้ก�ำลังใจมันมีหลายตอนหลายขณะ ตั้งแต่ให้ก�ำลังใจขณะท�ำงาน จนกระทั่งให้ก�ำลังใจเมื่อเลิกงานใหม่ ๆ แล้วหลังงาน เมื่อเจอหน้าเจอตากันอีกก็ยังทักทายปราศรัยกันอยู่พูดเพราะๆ พอเสร็จงานแล้วท�ำเป็นไม่รู้จักเขา...ถ้าอย่างนี้วันหลัง อย่าหวังเลยว่าเขาจะมาช่วยท�ำงานให้


ของเขา

10


ชนาทิป สรงกระสินธ์

(เมสซี่ เมืองไทย) โฮ๊ะ - เจเป็นคนจังหวัดอะไรครับ เจ ชนาทิป - ผมเป็นคนนครปฐม อ�ำเภอสามพราน ครับ โฮ๊ะ - แล้วตอนนี้เจอายุเท่าไหร่ครับ เจ ชนาทิป - ตอนนี้ผมอายุ 19 ปีครับ ย่างเข้า 20

โฮ๊ะ - เจติดทีมชาติครั้งแรกเมื่อไหร่ เจ ชนาทิป - ผมติดครั้งแรกนี่เพราะคัดบอลนักเรียนไทย ชุด 18 ปี ทีแรกก็ ไม่คิดว่าจะติดเพราะที่เราตัวเล็กด้วยแต่คงเพราะเค้าเห็น ความสามารถของเรา แล้วตอนนั้นเราก็ ได้แชมป์ในรายการนี้(ถ้วย พระราชทานฟุตบอลกรมพละรุ่น 18 ก) ด้วยครับ

โฮ๊ะ - แล้วเข้ามาเรียนในกรุงเทพตั้งแต่อายุเท่าไหร่ เจ ชนาทิป - ที่มาเรียนกรุงเทพเพราะตอนนั้นผมเข้าเรียนที่โรงเรียน กีฬากรุงเทพมหานคร ตอน ป.4 ถึง ป.5 เรียนอยู่ที่ นี่ อยู่ 2 ปีแล้ว ก็กลับบ้านไปเรียนที่โรงเรียนสามพรานวิท 3ปี ต่อจากนั้นก็มาต่อที่ โรงเรียนพาณิชยการราชด�ำเนิน อีก 3ปี ครับ

โฮ๊ะ - โค้ชในตอนนั้นเป็นใครเหรอครับ เจ ชนาทิป - โค้ชตอนนัน้ เป็น อาจารย์ตยุ้ (กวิน คเชนทร์เดชา) ครับ แล้ว ผ่านมาก็คงเป็นเพราะเค้าเห็นฟอร์มดี น้าฉ่วย(สมชาย ชวยบุญชุม) ก็ เลยดึงมาติดชุด 19 ปี ด้วย หลังจากนัน้ ก็ตดิ ชุด 22 ปี,คิงส์คพ ั ,เอเอฟ เอฟ ซูซูกิ คัพ,เอเชี่ยน คัพ

โฮ๊ะ - แล้วเจมาเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ เจ ชนาทิป - ผมเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่ 4 ขวบครับ เล่นกับคุณพ่อสอง คน ซ้อมกันหน้าบ้านมัง่ ตามข้างถนนบ้าง บางทีกซ็ อ้ มกับก�ำแพงบ้าง แล้วคุณพ่อก็จะมีกรวยมาวางให้ผมหัดเลี้ยงบอล ฝึกซ้อมหนักมาก ครับ มีบางทีถ้าผมท�ำแล้วไม่ ได้ดั่งใจก็จะโดนท�ำโทษ

โฮ๊ะ - ถือว่ามีประสบการณ์กับทีมชาติมาก็ ไม่น้อยเลยนะครับเนี่ย ส�ำหรับนักฟุตบอล อายุ 19 เจ ชนาทิป - สงสัยคงจะเป็นวาสนาเพราะปรกติผมเป็นคนชอบท�ำบุญ ครับ ถ้าว่างผมก็ชอบไปไหว้พระ หรือถ้ามีเวลามากหน่อยก็จะไปถวาย สังฆทาน กรวดน�ำ้ ทีบ่ า้ นผมชอบท�ำบุญกันครับเพราะมันเห็นผล และ ดีกับตัวเราด้วยครับ

โฮ๊ะ - คุณพ่อเคยเป็นโค๊ตฟุตบอลมาก่อนเหรอครับ เจ ชนาทิป - คุณพ่อผมเค้าชอบฟุตบอลครับ เค้าวางเป้าหมายไว้เลย ว่าต้องมีธงชาติมาติดที่เสื้อ ต้องเล่นฟุตบอลอาชีพ เดี๋ยวนี้ ก็ ไม่ค่อย ได้เล่นด้วยกันแล้ว แต่เค้าก็คอยเตือนอยูข่ า้ งสนาม ว่าลูกนี้ ไม่ควรเล่น นะ ลูกนีค้ วรยิงเองนะ หรือ เล่นแบบนี้ ไม่ ได้เปรียบนะ ฯลฯ ก็ซอ้ มอยูก่ บั พ่อตั้งแต่ ป.4 จนมาถึง ม.3 ครับ โฮ๊ะ - อย่างนี้ก็แปลว่าคุณพ่อก็ชอบดูฟุตบอลสิครับ แล้วคุณพ่อ ของเจชอบทีมอะไรเหรอครับ เจ ชนาทิป - พ่อผมเค้าชอบทีมอาเซนอลครับ แต่ผมเป็นคนไม่ชอบ ดูบอลสักเท่าไหร่ แต่ชอบเล่นบอลมากกว่า แต่ก็พอดูได้ เพราะคุณ พ่อบังคับให้ผมดูวีดีโอมาราโดน่าตอนเด็กๆบ่อยๆ พ่อผมเค้าชอบ มาราโดน่ามาก

โฮ๊ะ - เป็นมายังไงถึงได้มาเล่นให้กับ บีอีซี เทโรศาสน ได้ครับ เจ ชนาทิป - ก่อนที่จะมาเล่นที่ บีอีซี ตอนนั้น มันจะมีบอลสี่เส้า ก็จะมี ท่าเรือ/ทีพีเอ็ม/บีอีซี เทโร/ทีโอที เหมือนเป็นรายการส�ำหรับคัดตัว นักเตะเพื่อเข้าไปเล่นในชุดใหญ่ แล้วตอนนั้นผมก็ ได้เล่นให้ ทีโอที แล้ว โค้ชในตอนนัน้ ก็คอื ปีเตอร์ บัตเลอร์ เค้าคงเห็นอะไรในตัวผม เลยเรียก ตัวให้เข้ามาซ้อมกับทีม ก็แปลกใจเพราะส่วนมากโค้ชคนไทยเหมือนจะ มองข้ามผมเพราะเห็นว่าตัวเล็กคงสูค้ นตัวใหญ่ๆไม่ ได้ แต่กบั โค้ชฝรัง่ เค้ามองที่ความขยัน และพื้นฐานการเล่นฟุตบอลมากกว่า ตอนนั้น ปีเตอร์ บัตเลอร์ เค้าท�ำทีมชุดใหญ่อยู่ แต่ผมได้เข้ามาเล่นอยู่ชุดเล็ก แล้วก็มีโค้ชอีกคนนึงซึ่งเค้าปั้นผมมา แล้วก็ให้โอกาสผมในไทยลีกปีที่ แล้ว เค้าก็คอื โค้ช แอนดรูว์ ออร์ด ตอนนีเ้ ค้าไปคุมให้กบั ทีมนครนายก ซึ่งเค้าให้โอกาสผมมาเลยครับ แล้วก็เคยได้แชมป์กับเค้าครั้งนึงก็คือ แชมป์ยูธคัพ ที่แมชชิง บีอีซี เจอกับ บุรีรัมย์ แล้วบีอีซีก็ชนะ 5 : 2

11


12


ชนาทิป สรงกระสินธ์

(เมสซี่ เมืองไทย) โฮ๊ะ - เห็นว่ามีคนตั้งฉายาให้กับเจด้วยใช่รึเปล่าครับ เจ ชนาทิป - น้าฉ่วย(สมชาย ชวยบุญชุม) เค้าชอบเรียกผมว่า “สิงห์ สนามศุภฯ” แต่กบั สือ่ มวลชนในเมืองไทยรวมไปถึงแฟนบอล เค้าให้ผม เป็น “เมสซี่ เมืองไทย” ผมก็ตอ้ งขอขอบคุณมากครับทีย่ กให้ผมเป็นแบบ นั้น แต่ผมยังไม่ถึงระดับต้องเป็นแบบเค้า ผมแค่ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆ เพื่อทีมชาติ และเพื่อสโมรสร ครับ

โฮ๊ะ - ในแมชที่เจอกับสิงค์ โปร์ ในรายการ ซูซูกิ คัพ ตอนที่เราลาก หลบ 4-5 คน ตอนนั้นตั้งใจท�ำรึเปล่าครับ เจ ชนาทิป - ตอนนั้นโค้ช วินนี่(วินฟรีด เชเฟอร์) เค้าบอกกับผมว่าให้ กล้ากระชากบอล ให้คตู่ อ่ สูห้ มดแรง แล้วพยายามเรียกฟาล์ว แล้วนัด นั้นเป็นแมชชิง ผมดีใจมากที่ ได้ลง แต่เวลาก็เหลือไม่ถึง 10 นาที ลงไป 5 นาทีแล้วก็ยังไม่ ได้ลูก พอได้ลูกก็เลยเป็นอยากที่เห็นครับ

โฮ๊ะ - แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เค้าเอาเราไปเปรียบกับเมสซี่ เจ ชนาทิป - ก็ภูมิ ใจครับ แรกๆก็กดดันมากด้วยครับ เพราะเค้าเอา เราไปเปรียบเทียบกับนักฟุตบอลที่เก่งที่สุด ติดอันดับโลก แต่ก็ต้อง พยายามซ้อมให้หนัก พัฒนาฝีเท้าให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะเราเล่นบอล ในระดับชาติ กับสโมสร ยิง่ ระดับสูงก็ยงิ่ ยากขึน้ จึงต้องมีความพยายาม เพิ่มขึ้นด้วยครับ

โฮ๊ะ - มีอะไรจะฝากกับแฟนบอล มั่งครับ เจ ชนาทิป - ส�ำหรับแฟนบอล บีอีซี นะครับ ตอนนี้เราได้ย้ายสนาม ไปอยู่ที่สนาม 72 พรรษา มีนบุรี ถึงจะไกลหน่อย แต่ก็ขอให้แฟนบอล มังกรไฟไปเชียร์ ให้ก�ำลังใจกันให้มากๆนะครับ ผมเชื่อว่าความความ สุขนั้นอยู่ที่สนาม 72 พรรษา แน่นอนครับ ส�ำหรับแฟนบอลทีมชาติ ไทย ผมก็ตอ้ งขอขอบคุณมากเลยครับทีค่ อยให้กำ� ลังใจผมตลอด ผม และพวกพี่ๆในทีมจะพยายามท�ำให้แฟนบอลชาวไทยมีความสุข แล้ว จะเรียกศัทธาของแฟนบอลไทยกลับมาให้ ได้ครับ

โฮ๊ะ - ผลงานในปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างครับ เจ ชนาทิป - ปีทแี่ ล้วผมตัง้ เป้าไว้ 5 ลูกครับ แต่ผมยิงไป แค่ 4 ลูก แต่แอส ซิส ไปหลายลูก เพราะว่าเราเป็นปีก แต่ผมชอบเล่นในต�ำแหน่ง หน้าต�่ำ มากกว่า เพราะเล่นต�ำแหน่งนี้ตั้งแต่บอลนักเรียนแล้ว โฮ๊ะ - แล้วปีนี้เราตั้งเป้าไว้ยังไงบ้าง เจ ชนาทิป - ปีนี้ผมก็ตั้งเป้าไว้สูงขึ้นครับ ตั้งไว้ที่ 10 ลูก ถึง/ไม่ถึง ไม่ เป็นไร เพราะเราต้องพยายามครับ มันคือเป้าหมายของเรา มันเป็น ผลดีกับเรา แล้วกับสโมสรเรา และเพื่อเป็นเกียติกับตัวเอง และพัฒนา เพื่อไปสู่ทีมชาติด้วยครับ

โฮ๊ะ - สุดท้ายนี้ ขอนิยามของค�ำว่า ”โฮ๊ะ” ของ เมสซี่ เจ หน่อยว่า เป็นยังไง เจ ชนาทิป - ผมว่ามันเป็นเหมือน “รวมมิตร” มีทุกๆอย่างมารวมกัน เพราะในหนังสือมีทั้งกีฬา มีทั้งเที่ยวไทย มีทั้งบันเทิง ข่าวสารหลายๆ เรื่องมารวมอยู่ในนิตยสารเล่มเดียว สามารถให้คนทุกกลุ่มสามารถ อ่านได้ ไม่ ใช่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เรียกได้ว่า “ครบเครื่อง” เลย ครับ ^^

โฮ๊ะ - แล้วซีเกมที่ก�ำลังจะมาถึงนี้ เราตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างครับ เจ ชนาทิป - ซีเกมทีจ่ ะถึงนี้ ในส่วนตัวของผมนีต่ งั้ เป้าไว้วา่ ต้องได้แชมป์ ต้องแชมป์อย่างเดียว แล้วนักเตะดาวรุง่ ของเราก็ ได้ลงเล่นตลอด เพราะ นักเตะในชุดนี้ก็เก่งกันทุกคน แต่ละคนก็มีความมั่นใจ และผมเชื่อมันใน ทีมชุดนี้มาก แล้วพี่โก้(เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง)ก็กล้าใช้เด็กด้วยพี่เค้า เป็นคนเฮฮา แต่ก็จริงจังเวลาซ้อมด้วยครับ โฮ๊ะ - ตอนนีเ้ ราก�ำลังดังอยู่ในกระแสแล้วมีหลายทีมเข้ามายืน่ ข้อเสนอ ให้ เราคิดยังไงบ้าง เจ ชนาทิป - ผมก็ดีใจนะครับที่หลายๆทีมสนใจในตัวผม แต่เราเป็นเด็ก เรามีหน้าที่เล่นอย่างเดียว ในเรื่องข้อเสนอต่างๆนี้คงต้องไปคุยกันกับ ผู้ ใหญ่เองครับ ถ้าเค้าขายก็ต้องไป แต่ก็คงเสียใจมากครับ เพราะเรา ก็อยู่มา 3 ปีแล้ว อยู่มานานที่นี่ก็เป็นเหมือนครอบครัวใหญ่ครอบครัว หนึ่ง เค้าดูแลผมเหมือนผมเป็นลูก เวลาผมเป็นอะไรมีปัญหาอะไร เค้าก็ ให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอด ไม่มองข้าม

13


น�ำเที่ยวเมืองกรุง

เลาะคลองบางกอก ล่องแม่น�้ำ Bangkok’s canal tour

วั

นนี้ผมได้รับหน้าที่จากทางบริษัท แอล เอส แอนด์ เอช ทราเวล ให้มาเหลาประสบการณ์ เอ๊ย! เล่าประสบการณ์เกีย่ วกับการท�ำทัวร์คลองในกรุงเทพมหานคร ดินแดนทีเ่ คยได้รบั การเรียกขานว่าเป็น Venice of the East หรือ เวนิสแห่งตะวันตก ..ไอ้กระพ้มเอง ในฐาแนะ เอ๊ย! ฐานะ ที่เป็นมัคคุเทศก์ หรือไก๊ด์ที่ท�ำทัวร์คลองมาเป็นเวลาหลายปี จึงมิรั้งรอที่จะตกปากรับค�ำทีมงานโฮ๊ะ ทันที ... อ๋อผมเหรอครับ จ�ำไว้ในใจว่าผมคือ ไกด์ วอเรน ก็แล้วกันครับ สรุปแว่...เอ๊ย! สรุปว่า เราจะคุยกันถึงเรื่องการท่องเที่ยว Canals of Bangkok กันเลยทีเดียว ก่อนอื่นขอเท้าความก่อนว่า ท�ำไมเมื่อก่อน กรุงเทพฯ ของเรามีคลองมากมายเป็นพันๆ คลอง ก็เมื่อก่อนเราไม่ได้ มีรถยนต์ใช้กนั เหมือนทุกวันนี้ เช่นในช่วงต้นรัตนโกสินทร์มานีเ่ ราก็ยงั คงใช้เรือพายกันไปมาตามล�ำคลองต่างๆ จนกระทั่งสมัยรัชกาลที่ 5 นั่นแหละครับ จึงได้มีการน�ำเข้ารถยนต์คันแรกของสยามประเทศ เป็นรถยนต์หรูยหี่ อ้ เมอซีเดซ เบนซ์ เชียวนะครับ ตัง้ แต่นนั้ มาล�ำคลอง ในกรุงเทพฯ ก็ค่อยๆ ลดความส�ำคัญลงเรื่อยๆ

14

แน่นอนครับ แนวคลองถูกถมท�ำเป็นถนนซะหลายสาย ส่วนใหญ่กถ็ กู ถมสร้างบ้านสร้างเมืองกันจนแน่นขนัดไปหมด แต่อย่างไรก็ตาม ผมว่าคนกรุงหลายคนทีเ่ ติบโตหรือมาอาศัยเรียนหนังสืออยูใ่ นกรุงเทพฯ คงไม่พลาดที่จะได้ยินชื่อเหล่านี้ คลองเปรมประชากร คลองหลอด คลองแสนแสบ คลองบางกอกน้อย และคลองบางกอกใหญ่ เป็นต้น เพราะคลองเหล่านีก้ ลายเป็นคลองส�ำคัญในเมืองใหญ่ และยังกลายเป็น เส้นทางคมนาคม บวกกับการเป็นสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่าง มหัศจรรย์ ใช่แล้วครับผมก�ำลังจะพูดถึง Bangkok‘s Canal Tour อันลือลั่น ไม่ว่านักท่องเที่ยวจะมาจากซีกไหนของโลก ก็ล้วนมุ่งหมาย ที่จะได้ยลโฉมชีวิตริมน�้ำใน Bangkok กันทุกคน

การท�ำทัวร์คลองในมุมมองของไก๊ดแ์ ก่ๆ (เก่ามาจากทีอ่ นื่ แต่มาแก่ทนี่ ี่ ...แป่ว) อย่างผม ก็จะเต็มเปีย่ มไปด้วยอารมณ์สนุ ทรียภาพ เพลิดเพลิน กับการอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับแม่น�้ำล�ำคลอง รวมทั้งชีวิตคนไทยใน สมัยก่อนจนถึงปัจจุบัน ก็ท�ำไมจะไม่สุนทรีย์ล่ะครับ เดินทางอยู่ใน กรุงเทพฯ มักจะรอน หร่อน ร่อน ร้อน หรอน... พอได้มีโอกาสลงเรือ ไปตามแม่นำ�้ ล�ำคลอง น�ำ้ ก็เย็นๆ ลมก็เย็นๆ นักท่องเทีย่ วก็สาวๆ สวยๆ เอ๊ยไม่ใช่ครับ .. แต่ท่านผู้อ่านครับ ไม่ใช่ว่าจะเวิร์คตลอดเวลา บางที ก็มีเรื่องที่ท�ำให้เศร้าสร้อยน้อยใจ ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนเหมือนกัน อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับ ติดตามต่อไปเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง

กรุงเทพมหานครของเรา พอแขกมาลงที่สาทร เดินลงมาที่ท่าเรือ ตรงนั้นแหละครับ จะเลือกเรืออะไรล่ะ มีทุกประเภท ตั้งแต่เรือด่วน เจ้าพระยา เรือข้ามฟาก เรือจากโรงแรมต่างๆ เรือท่องเทีย่ ว และเรือหางยาว ที่ฝรั่งเค้าเรียกกันว่า Long Tail Boat นั่นเอง พอแขกลงมาพร้ อ มกั น บนเรื อ หางยาว เราก็ อ อกเดิ น ทางกั น เลย ไม่รู้เป็นไง คนขับเรือหางยาวมักจะต้องเร่งเครื่องเร็วมากทันทีที่ออกสู่ แม่น�้ำเจ้าพระยา พยายามห้ามเขาเท่าไรเขาก็ไม่ฟัง ตอนนี้ไกด์ไม่ต้อง พูดอะไรแล้วละครับ เพราะไม่มที างทีเ่ สียงตะโกนของเราจะแข่งกับเสียง เครื่องยนต์อันทรงพลังตรงท้ายเรือได้ จริงๆ แล้วผมมักจะหาโอกาส คุยให้แขกฟังตั้งแต่ช่วงก่อนลงเรือ บางทีถ้าเป็นเรือล�ำใหญ่ก็มีเครื่อง ขยายเสียงไมโครโฟน หรือถ้านั่งเรืองหางยาว แขกสองคนก็ใช้วิธี ตะโกนข้างหูแขกเลยทีเดียว พอเรือออกจากท่าสาทร มุ่งหน้าขึ้นทิศเหนือตามแม่น�้ำเจ้าพระยา แค่ไม่กนี่ าทีกม็ เี รือ่ งราวน่าสนใจทีจ่ ะเล่าให้นกั ท่องเทีย่ วฟังจนไม่พอเวลา จากนัน้ เราก็จะเลีย้ วซ้ายเข้าสูค่ ลองมอญ ผ่านถิน่ ฐานเดิมของชนเผ่ามอญ ที่อพยพมาจากประเทศเพื่อนบ้านสมัยรัชกาลที่ 3 จนถึงปัจจุบัน เรือวิ่งไปไม่นานก็ถึงสี่แยกใหญ่ ถ้าเลี้ยวขวาก็ไปตลาดน�้ำตลิ่งชัน คลองชักพระ แล้วไปออกคลองบางกอกน้อย ผ่านพิพิธภัณฑ์เรือ พระราชพิธไี ด้ แต่ถา้ เลีย้ วซ้าย เราก็จะวกเข้าคลองบางหลวงหรือคลอง บางกอกใหญ่ ดินแดนของขุนนางเก่าสมัยกรุงธนบุรี อันมีเรื่องราว ของวัดส�ำคัญมากมายจนบรรยายกันไม่ไหวเลยละครับ

เริ่มต้นเราก็ต้องนัดหมายกับแขกก่อนว่าจะไปลงเรือกันที่ไหน มีท่า หลายท่าครับที่มีบริการเรือเที่ยวคลอง ตั้งแต่ตอนเหนือของกรุงเทพฯ ก็มีท่าพระอาทิตย์ ท่าช้าง ท่าเตียน ไปจนถึงท่าสาทร โอกาสนี้ผมขอ เริ่มจากท่าสาทรซะเรยนะครับ เพราะเป็นสถานที่ผมใช้ท�ำมาหากิน มาโดยตลอด และมันก็เป็นจุดที่เหมาะเจาะส�ำหรับเริ่มต้นทัวร์คลอง อย่างแท้จริง ก็บรรดานักท่องเที่ยวที่มาพักในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ก็จะ เที่ยวแม่น�้ำล�ำคลองกัน โดยนั่งรถไฟฟ้า BTS หรือที่ฝรั่งชอบเรียกว่า ทีนี้เราย้อนมาเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่เราออกเรือจากสาทรเลยดีไหมครับ Skytrain แหมมันเท่ห์จริงๆ นะครับ รถไฟที่วิ่งอยู่บนท้องฟ้า ถึงแม้ แค่ช่วงนี้ก็มีสถานที่ส�ำคัญริมแม่น�้ำเจ้าพระยา ทั้งยุคประวัติศาสตร์ ปั จ จุ บันจะมี บนฟ้ า 2 สาย ใต้ ดิ น 1 สายก็ สุ ดเจ๋ งแล้ ว ส� ำ หรั บ จนถึงปัจจุบัน มากมายจนเล่าไม่หมดกันทีเดียว ผมขอเลือกที่เด่นๆ


ข้อมูลและรีเวิวโดย

LS&H Travel

ำเจ้าพระยา มาฝากท่านผู้อ่านก็แล้วกัน เริ่มต้นที่ท่าเรือหมายเลข 1 กันดีกว่า ตรงนีจ้ ะมีโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล อันเป็นต�ำนาน ว่าเป็นโรงแรม แห่งแรกของกรุงเทพฯ เดิมเป็นทีพ่ กั คนเดินเรือของ บริษทั อีสท์เอเชียติค ของชาวเดนมารค์ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน เป็นโรงแรมหรูหราและราคาค่อนข้างสูงแห่งหนึง่ ของเมืองไทยเลยทีเดียว

อั น เป็ น สถานที่ ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจะไม่ พ ลาดชม เพราะเป็นสถานที่อันทรงเกียรติ มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็ น ศู น ย์ ร วมของงานช่ า งฝี มื อ อั น สวยสดงดงาม ตามแบบฉบับไทย ทีไ่ ม่มวี ดั วังทีไ่ หนในโลกมาเทียบเคียงได้ พอเราเลี้ยวซ้ายเข้าคลองมอญ เราก็จะเริ่มต้นมองเห็นทัศนียภาพ ที่สวยงามน่ารักของชีวิตไทยๆ ในอดีต แม้ว่าส่วนมากจะกลายเป็น เรือวิ่งไปอีกหน่อยสิ่งหนึ่งที่สวยแปลกตา นั่นคือโบสถ์ฝรั่งอันสวยงาม บ้านปูนรูปทรงสวยงามทันสมัยไปแล้ว นอกเหนือไปจากวัดวาอาราม บริเวณนั้นเป็นถิ่นฐานเดิมของชาวโปรตุเกสและชาวจีน ที่อพยพตาม อันมากมาย เราก็ยงั สามารถมองเห็นบ้านไม้เก่าๆ ตัง้ แต่สมัย 50-60 ปี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาจากกรุงศรีอยุธยา หลังจากทีพ่ ระองค์ มาแล้วได้ เราเห็นคุณป้าแก่ๆ นั่งท�ำกับข้าวอยู่ในครัว เราเห็นเด็กๆ ท่านทรงตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีแห่งที่สามของไทยแลนด์ที่บริเวณนี้ กระโดดน�ำ้ กันสนุกสนาน เราเห็นเรือขายก๋วยเตีย๋ ว เรือพายขายไก่ยา่ ง โบสถ์ Santa Cruz หรือ Holy Cross Church อันแสนสวยงาม กลิน่ หอมน่ากินโชยมาแต่ไกล เราเห็นเรือขายไอศกรีม และเราเห็นเรือ ตามแบบ French Renaissance ทุกวันนีย้ งั คงมีผคู้ นไปหาซือ้ ขนม ของคนส่งไปรษณีย์ ทั้งหมดนั่นสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ชาวต่าง ฝรั่งกุฎีจีน อันเป็นขนมดั้งเดิมของชาวโปรตุเกสได้ที่นี่ เลยไปอีกนิด ประเทศเป็นอย่างยิ่ง ดูเหมือนว่าในประเทศของเขาสิ่งเหล่านี้ไม่มีให้ดู เราก็จะเห็นสะพานเหล็กสีเขียวทอดข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยา ฝรั่งเรียกว่า อีกต่อไปแล้ว Memorial Bridge ส่วนคนไทยเราเรียกว่าสะพานสมเด็จพระพุทธ ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มหากษัตริย์องค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ แต่ในที่สุดท่านผู้อ่านครับ ท่านจะเชื่อหรือไม่ต้องไปพิสูจน์เอง ว่าสิ่ง ของพวกเรา สะพานนี้สร้างในสมัยรัชกาลที่ 7 ในโอกาสเฉลิมฉลอง ทีเ่ ป็นไฮไล้ทข์ องการเทีย่ วคลองคือ การได้ใกล้ชดิ บรรดาสัตว์นอ้ ยใหญ่ กรุงเทพฯ ครบรอบ 150 ปี โดยสร้างพระรูปของรัชกาลที่ 1 ผู้สร้าง ที่อาศัยอยู่ในบริเวณคลอง สัตว์สวยงามอันดับแรกที่ผมขอเล่าให้ฟัง กรุงเทพฯ ไว้ที่เชิงสะพานด้านฝั่งกรุงเทพฯ ด้วย ในวันนี้คือ "ปลาสวาย" มีบริเวณที่เรียกกันว่าเขตอภัยทาน อยู่ตามวัด ต่างๆ หลายแห่ง พอเรือหางยาวเทียบท่าหน้าวัด มีขนมปังบริการ พอเรือวิ่งมาถึงบริเวณที่เป็นศูนย์กลางของกรุงเทพเก่า เราก็จะเห็นวัด ส�ำหรับเลี้ยงปลา นักท่องเที่ยวก็จะเพลิดเพลินกับการฉีกขนมปัง กัลยาณมิตรอยู่ทางซ้ายมือ ปากทางเข้าคลองมอญ เลยไปก็จะเห็น เป็นชิ้นเล็กๆ โยนให้ปลากินกัน บางคนก็ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก ไกด์ก็ ปรางค์วดั อรุณราชวราราม หรือวัดแจ้ง สูงเด่นเป็นสง่า ส่วนทางขวามือ อธิบายไปครับ ค�ำถามมากมายจากนักท่องเที่ยวว่าเป็นปลาอะไร นั้นส�ำคัญมากครับ เริ่มตั้งแต่ท่าเตียน ที่จะขึ้นไปวัดพระเชตุพนวิมล ท� ำ ไมมั น อยู ่ ต รงนี้ กั น มากมาย คนไม่ ม าจั บ ไปเป็ น อาหารหรื อ ? มังคลาราม หรือวัดโพธิ์ ต่อไปก็คือพระบรมมหาราชวัง กับวัดพระศรี ซึง่ พวกเราชาวไทยทราบเหตุผลกันดีอยูแ่ ล้ว สุดท้ายคือเรือ่ งของตัวเงิน รัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว ศูนย์กลางดวงใจของคนไทยทุกคน ตัวทองครับ เรื่องนี้ผมว่าเป็นความขัดแย้งที่น่ารักจริงๆ พวกเราชาว

ไทยแลนด์ มีค�ำเรียกเจ้าสัตว์ ครึง่ บกครึง่ น�ำ้ ทีน่ า่ สงสารเหล่านี้ โดยเฉพาะ แถมใช้เป็นค�ำที่เอาไว้ เรี ย กหรื อ ด่ า คนที่ เ ราไม่ ช อบซะอี ก แต่จริงๆ แล้วพวกมันเป็นญาติโกโหติกาของ ไดโนเสาร์ มาอาศัยอยู่ตามแม่น�้ำล�ำคลองในเมืองไทย ตั้งแต่ยุค ดึกด�ำบรรพ์แล้ว ปัจจุบันพวกมันกลายเป็นจุดเด่นของการทัวร์คลอง กรุ งเทพไปแล้ ว คนขั บ เรื อ ก็ จะชะลอเรื อ ทั น ที ที่เ ห็ น เจ้ า ตั ว นี้ น อน อาบแดดอยู่ บางทีเห็นก�ำลังแหวกว่ายอยู่ในน�้ำยิ่งตื่นเต้นกันใหญ่ ทั้งหมดนั่นก็คือภาพแห่งความสนุกสนานของการท่องเที่ยวคลอง อันเป็นโปรแกรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มาเที่ยว กรุงเทพฯ ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้ บ้านเมืองสงบเรียบร้อย เศรษฐกิจทัว่ โลกคลายปัญหาลง นักท่องเทีย่ วแห่กนั มาเทีย่ วกรุงเทพฯ กันจนแน่นขนัดไปหมด ไม่เชื่อไปดูที่วัดพระแก้วสิครับ ผมไปมา เมื่อวันก่อน แน่นจนแทบไม่มีที่จะเดิน คิวที่รอเข้าประตูยาวเหยียด ตัวเลขที่สอบถามจากเจ้าหน้าที่ขายบัตร เป็นประมาณวันละ 20,000 คนขึ้นไปเกือบทุกวัน ท่านผู้อ่านครับ วันนี้ท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการช่ ว ยสนั บ สนุ น บรรยากาศของการท่ อ งเที่ ย วไทยให้ ดี ขึ้ น บ้างหรือยังครับ เค้าน�ำเงินมาให้บ้านเมืองเราครับ เขาจะจู้จี้จุกจิก ขี้บ่นขี้ร�ำคาญ ก็อดทนนะครับ ให้อภัยเขาครับ แล้วทั้งเขาทั้งเราก็จะมี แต่ความสุขครับ ไว้พบกันอีกครั้งถ้ามีโอกาสครับ สวัสดีครับ ละเลงโดย Guide Warren : วรางกูร สุพรรณสาร

15


แฟชั่นเมืองกรุง

ผม : ตัดเองแล้วทิง้ ให้ยาวเอง เสือ้ : ของน้องชาย

น้องเท็ดดี้

อายุ 25 ปี

Accessories : ทีค่ าดผม

เป้ : VANS Gadget : Samsung Galaxy s3

กางเกง : จ�ำม่ะได้อะ่ ??

รองเท้า : ADIDAS SUPRA

fashion เมืองกรุง เสือ้ คลุม : แม่ซอื้ ให้ หมวก : Super Sport

น้องมะปลาง อายุไม่บอก

เสือ้ : แม่ซอื้ ให้ Gadget : iPhone 4S

เป้ : NIKE

กางเกง : IKEA

มัน โฮ๊ะ มาก!

Nike Strom Fit M65

เพราะอากาศเปลีย่ นแปลงบ่อย วันหนึง่ อากาศดี แต่อกี วันหนาว คุณสามารถแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการควักเงิน ในกระเป๋าตังของคุณ ไปซือ้ เสือ้ ไนกี้ สตอร์ม ฟิต M65 เท่านัน้ เพราะเสือ้ ตัวนี้ ใส่ได้ทงั้ อากาศหนาว ร้อน และทัว่ ไป ในช่วงอากาศหนาวมาก สามารถปิดคอเสือ้่ ขึน้ ไปได้ถงึ คาง และมีหมวกไว้ให้ใส่ซงึ่ เก็บอยูห่ ลังคอเสือ้ ในช่วงอืน่ ๆ เพียง เก็บหมวกคลุมและปลดทีป่ ดิ คอออกก็ใส่ได้เท่หๆ์

Gustin Selvage Denim

16

หากคุณเป็นผูช้ าย คุณจะรูส้ กึ อย่างไรทีจ่ ะยอมจ่ายเงินเพือ่ น กางเกงตัวละ 6,000 กว่าบาท เชือ่ ว่าหลายๆ คนจะยอมรอ จนกว่ากางเกงตัวทีช่ อบลดราคาลงมา แล้วถ้าหากว่าคุณจะได้กางเกงยีนราคา 2,400 บาท ใน คุณภาพของราคา 6,000 บาทของ Gustin ล่ะ เพราะสินค้าใหม่ของ Gustin ออกแบบมาอย่างดีในคุณภาพ สูงแต่ราคาถูกลง อย่ามัวแต่สงสัย คุณต้องลองด้วยตัวเอง

รองเท้า : ADIDAS

Ziiro Celeste

นาฬิกาแนวใหม่ทคี่ นอืน่ จะไม่สามารถแอบดูเวลาของคุณได้อกี ต่อไป ออกแบบมาอย่างทันสมัยโดยมีแผ่นกลมสองแผ่นสีตา่ งกันใช้สำ� หรับ อ่านเวลาได้อย่างสวยงาม และน่าจะใช้บอกเวลาสาวสวยทีค่ ณ ุ เจอ ตามทีต่ า่ งๆ ได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียว

Hidden Pocket Ties

เชือ่ เหลือเกินว่า เนคไทแบบนีจ้ ะต้องถูกใจคุณผูช้ ายหลายๆ คน เพราะเนคไทเส้นนีถ้ กู ออกแบบมาให้มกี ระเป๋าลับพร้อม กระดุม เพื่อให้คุณเลือกใส่เงินที่มากพอที่จะแวะไปร้าน อาหาร บาร์ หรืออาจจะใส่บตั รประชาชนและเครดิตการ์ดติด ไปด้วย ก็ได้เช่นกัน แม้วา่ จะไม่ได้แก้ปญ ั หาทัง้ หมด แต่กเ็ ป็น จุดเริม่ ต้นให้คณ ุ เท่ห์ได้แบบง่ายๆ หรือจะเอาไว้ซอ่ นเงินของ คุณจากใครบางคน ก็สามารถท�ำได้อกี ด้วย …


บิวตี้

SeaSandSun

หน้าร้อนมาแล้ว และอากาศทีค่ ล้ายจะร้อนเอาร้อนเอาเรือ่ ยๆ หลายๆ คนต่างนึกถึง หาดทราย ทะเล สายลม และสองเรา แหม! ส�ำหรับสาวสวยอย่างเรา จะมีอะไรดีไป กว่าทริปสวีตหวานแหววในหน้าร้อนกับเจ้าชายในฝันของเรากันละค๊า ฉะนัน้ สาวสวย ขาประจ�ำของโฮ๊ะ วันนี้ ปาล์มมี่ ขอแนะน�ำให้สาวๆสนุกกับทริปหน้าร้อนด้วยเสื้อผ้า และเครื่องประดับที่ได้แรงบันดาลใจจากทะเล ที่สะท้อนความเป็นซัมเมอร์ ได้ดีที่สุด ด้วยลวดลายและสีสันที่โดดเด่นกับเสื้อผ้าเนื้อบางเบา เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าลูกไม้ที่ให้ ความรูส้ กึ ปลอดโปร่งในลมทะเลทีพ ่ ดั ความร้อนเข้ามา เดินเล่นชิลๆ ก็ได้ ริมทะเลก็ดี รองเท้าแตะ นี้ใช่เลย! เลือกให้แมทช์กับสวยสวย พร้อมหมวกใบเก๋ และแว่นตา กันแดดคือสิง่ จ�ำเป็นส�ำหรับหน้าร้อนเป็นอย่างมาก เทรนด์กำ� ลังมาแรงในฤดูกาลนี้ เห็นจะเป็นแว่นตาด�ำน�้ำที่เน้นความเด่นชัดของเลนส์และรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ นอกจากเสื้อผ้าแล้วเทรนส์แต่งหน้าส�ำหรับ สาวๆ เน้นสีสนั สดใส หวานๆด้วยอัพคัลเลอ ร์สีป๊อปๆ อย่าง ชมพู ที่สาวๆ ไม่ควรพลาด อีกหนึ่งสิ่งที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นส�ำหรับสาวจัด เต็มอย่างเราๆ คือครีมกันแดด ช่วยปกป้องผิวเสียและ ชะลอริ้วรอยต่างๆ ได้และยังป้องกันแสงแดดที่ร้อนแรง ในวันที่ทะเลสดใส …ส�ำหรับปาร์ตี้ในคืนฤดูร้อน ต้อง เป็นเสื้อผ้าและเครื่องประดับสีนีออนเท่านั้น สาวๆ โฮ๊ะ ที่มีความมั่นใจอยู่แล้ว เลือกเติมความเท่ด้วย การเพิ่มดีเทลความสดแห่งสีสันเข้าไปให้ดูน่าสนใจ ไม่วา่ จะเป็นกระเป๋า รองเท้า หมวกหรือแอคเซสซอร์ รีส่ ต์ า่ งๆ แต่อย่าลืมความเป็นตัวของตัวเองทีม่ เี สน่ห์ ของแต่ละคนนะค๊า

เสริมลุคสวยเข้ม

ต้อนรับลมร้อน

facebook /fanpageสวัสดีค่ะ เจอกันครั้งแรกกับปาล์มมี่ใน โฮ๊ะ

นะคะ วันนีถ้ อื เป็นวันดี โอกาสดีที่ บก.รุน่ ใหญ่ ได้มอบหมายหน้าที่ให้มี่ได้มีโอกาสแนะน�ำเทคนิค ให้แฟนๆ สาวสวยของเพื่อนๆ ชาวโฮ๊ะ แมกกาซีน ทุกคนได้สวยขึ้นๆ ซึ่งในอีกไม่กี่วันก็จะเริ่มย่างเข้า สู่ฤดูกาลใหม่ที่มีแต่ความอบอุ่นของประเทศไทย ที่มาพร้อมกับแสงอาทิตย์รอ้ นแรง เพือ่ เป็นการเริม่ ต้นและเตรียมรับมือส�ำหรับสาวสวยอย่างเรา มี่ขอ ชวนคุณสาวๆ โฮ๊ะ มาเสริมลุค เปลีย่ นความกังวลกับ แดดร้อนเป็นความสดใส กับเฉดสุดหรูดูอบอุ่น โดยการเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม กับคุณสาวๆ ในลุคต้อนรับหน้าร้อนกันค่ะ

ม ด้วยเฉดสีส้มอมพีช ปัดแก้ และสีเบจบางเป็นแนวตั้งแต่

จุดเด่น จุดเด่นของลุคนี้คือ ดวงตาที่ส่องแสง สดใส พร้อมรับแสงแดด และพวงแก้ม ที่ให้ความรู้สึกถึงแสงแดดที่ตกกระทบ ท�ำให้สาวๆ โฮ๊ะทุกคนดูโดดเด่น และมั่นใจรวมไปถึงสร้างความเซ็กซี่ พร้อมไปปาร์ตี้ยามค�่ำคืน กลางฤดูร้อน

โหนกแก้มขึ้นไปทางหางตา รวมถึงการปัดบรอนเซอร์ใต้ โหนกแก้มและบริเวณกราม อย่ า งเบามื อ ด้ ว ยสี น�้ ำ ตาล เนื้ อ เป็ น ประกาย ช่ ว ยเน้ น โครงหน้ า ความลึ ก ข อ ง ใบหน้ า และสี สั น บนใบหน้ า ที่สดใสต้อนรับแสงสว่าง

เน้นสีเบจ และสีน�้ำตาลมี ดวงตา ชิมเมอร์เล็กน้อยทั่วทั้งเปลือกตา ท้าแสงแดด

ที่ตกกระทบเพื่อดวงตาที่สดใส มีประกาย เขียน อายส์ ไลเนอร์สีด�ำบางๆ เน้นขอบตาด้านใน และ เส้นวอเตอร์ ไลน์ด้านล่างตั้งแต่หางตาจะถึงกลางตา ซึ่งช่วยท�ำให้ดวงตาดูกลมโต เน้นสีสันจัดจ้านเนื่องจาก าก ่โจะไม่ ริมฝี มีปดวงตาที ดดเด่นแล้ว จึงเน้นสีธรรมชาติ

ปาล์มมี่

เช่น ชมพูอ่อนประกายมุข ส้มอ่อนของพีช รวมไปถึงสีน�้ำตาลอมแดง ชวนให้รู้สึกถึง บรรยากาศในฤดูร้อนที่หอมหวานของ ดอกไม้ และผลไม้นานาพันธ์

17


กลางกรุง

P.O.P Rock! Period of Party "ไม่ว่าข้างหน้าจะเกิดอะไร เราจะก้าวไปด้วยกัน"

"Rock" ในชุดนี้ ยังบอกถึงทิศทางของเพลงในอัลบั้ม พร้อมโชว์ศักยภาพและทางถนัดใน วงการดนตรีของแต่ละคนออกมาน�ำเสนออย่างเต็มเปี่ยม โดย ก้อ รับหน้าที่เป็นผู้ดีไซน์ซาวด์ ดนตรี ด้วยการน�ำซาวด์ร็อคเก่าๆ ในแบบที่พวกเราชอบมาผสมผสานเข้ากับการสร้างไลน์ กลองใหม่ๆ ของสมเกียรติ ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าพ่อทางเพลงอีเล็กโทรนิกส์ตัวพ่อของวงการ บวกเข้ากับการเล่นกีตาร์ไลน์ประสานล�้ำๆ และหนักหน่วงของ เจอรี่ กับ โต้ง ซึ่งเป็นซาวด์ กีตาร์ที่หายไปนานส�ำหรับวงการเพลงไทย และพี.โอ.พี. ได้ปลุกมันคืนชีพกลับมาได้ยินกันอีก ครั้ง ส�ำหรับภาคเสียงร้องทุ้มนุ่มของ นภ อันเป็นสัญลักษณ์ของ พี.โอ.พี ที่แฟนๆ คุ้นเคย ก็ จะกลับมาได้ยินกันให้หายคิดถึง

CHOYA present WISUT PONNIMIT

Featuring special guest POD MODERNDOG การจัดการแสดงนี้ เป็นการแสดงโดยคุณวิศุทธิ์ พรนิมิตร หรือ คุณตั้ม นักวาดภาพประกอบชาวไทย ที่ไปโด่งดังถึงประเทศญี่ปุ่น หลังจากที่คุณตั้มวาดภาพประกอบในไทยได้ระยะหนึ่ง เขาได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อแสวงหาแรงบันดาลใจ ใหม่ๆ พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานของตัวเอง ภายในเวลาไม่ถึงปีก็เป็นที่สนใจของคนญี่ปุ่น ท�ำให้เขามีผลงานที่ญี่ปุ่น ออกมามากมาย จึงได้เกิดการ์ตูนที่เขาเขียนแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นขึ้น รวมทั้งฮีชีอิท (He She It) ซึ่งเป็นผลงานที่สร้าง ชือ่ ของเขาก็ได้ถกู ตีพมิ พ์เป็นภาษาญีป่ นุ่ ด้วยเช่นกัน ด้วยผลงานทีโ่ ดดเด่น ท�ำให้เขาได้ถกู จัดอันดับหนึง่ ใน 250 คน ที่น่าจับตามองจากนิตยสาร Elle ของญี่ปุ่น วิศุทธิ์ยังถือได้ว่าเป็นนักวาดการ์ตูนชาวไทยคนแรกที่มีผลงานตีพิมพ์ ในญี่ปุ่นอีกด้วย การแสดงเป็นรูปแบบของการเล่นดนตรีแบบอคูสติคประกอบอนิเมชัน่ ฝีมอื คุณวิศทุ ธิ์ โดยการจัดการแสดงครัง้ นีไ้ ด้ รับการสนับสนุนโดยเครือ่ งดืม่ จากประเทศญีป่ นุ่ CHOYA และยังมีแขกรับเชิญในงานคือ คุณป๊อด จากวงโมเดิรน์ ด๊ อก มาร่วมแสดงในงานครั้งนี้ด้วย

chill in the city

about Hip ถ้าคุณก�ำลังมองหาร้านที่มีบรรยากาศชิลๆ นั่งทานข้าวฟังเพลงเพื่อผ่อนคลายหลังจาก ลุยงานหนักมาทัง้ วันแล้ว วันนีิ้ โฮ๊ะ ขอแนะน�ำ ร้าน about Hip เพราะร้านนี้ คุณสามารถ ทานข้าวและซึมซับบรรยากาศแบบฮิปๆ ผนวกเข้ากับดนตรีที่เล่นกันสดๆ ช่วยให้คุณ ผ่อนคลายหลังจากการท�ำงานมาอย่างเหนื่อยล้าทั้งวันได้แน่นอน

18


ศิลปะเมืองกรุง

พระทีน่ งั่ อนันตสมาคม

เดิ ม เป็ น ท้ อ งพระโรงของพระราชวั ง ดุ สิ ต ชื่ อ ของ พระที่นั่งน�ำมาจากพระที่นั่งองค์หนึ่งในพระบรมมหา ราชวัง ซึ่ ง สร้ า งขึ้ น ในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระที่ นั่ ง องค์ นี้ จั ด ได้ ว ่ า เป็ น รั ฐ สภาแห่ ง แรกของ ประเทศไทย เพราะว่ า ในช่ ว งที่ เ พิ่ ง เปลี่ ย นแปลง การปกครองเป็ น ระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี พระมหากษั ต ริ ย ์ เ ป็ น ประมุ ข ได้ ใ ช้ พ ระที่ นั่ ง องค์ นี้ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ก่อนที่จะย้ายมาอยู่

ณ รัฐสภาปัจจุบัน ซึ่งอยู่ข้างๆ พระที่นั่งองค์นี้ รวมทั้ง ยังเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธี รัฐพิธี ส�ำคัญๆ มากมาย อาทิ รัฐพิธพ ี ระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย พระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระบรม โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราช กุมาร พระราชพิธีสมโภชเดือน และขึ้นพระอู่ พระเจ้า หลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และการเสด็จ ออกมหาสมาคมสี่ครั้งในรัชกาลปัจจุบัน พระที่ นั่ ง อนั น ตมหาสมาคมออกแบบโดย มาริ โ อ

ตามานโญ โดยมี เ จ้ า พระยายมราช (ปั ้ น สุ ขุ ม ) เป็ น แม่ ก องจั ด การก่ อ สร้ า ง แต่ พ ระบาทสมเด็ จ พระจุลจอมเกล้าได้เสด็จสวรรคตก่อนที่พระที่นั่งจะ สร้างเสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ด�ำเนินการก่อสร้างพระที่นั่งต่อไปจนเสร็จสมบูรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2458 โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 8 ปี ใช้งบประมาณประมาณ 15 ล้านบาท

โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร

โลหะปราสาท สร้างในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นโลหะปราสาทองค์แรกและ องค์เดียวของไทย และถือเป็นองค์ที่ 3 ของโลก สร้าง อยู่ในพื้นที่วัดราชนัดดาราม และอยู่ในบริเวณ ลาน พลับพลามหาเจษฏาบดินทร ยอดปราสาทประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ

โลหะปราสาท ตั้งอยู่ ณ ด้านตะวันตกของพระ อุ โ บสถ ก่ อ สร้ า งขึ้ น โดยพระราชด� ำ ริ ข อง พระบาทสมเด็ จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว แทน การสร้างเจดีย์ โลหะปราสาทนี้ สร้างขึ้นตาม ประวัติพระพุทธศาสนา ถือเป็นโลหะปราสาท องค์ที่ 3 ของโลก โดยโลหะปราสาทหลังแรก สร้างขึ้นในสมัยพุทธกาลโดยนางวิสาขา มหาอุบาสิกา บุตรีธนัญชัยเศรษฐีแห่งเมือง สาวัตถี เป็นปราสาท 2 ชั้น 1,000 ห้อง ยอดปราสาทท�ำด้วยทองค�ำ ทีช่ อื่ ว่า

"มิคารมาตุปราสาท" ส่วนโลหะปราสาทหลังที่ 2 สร้างโดยพระเจ้าทุฏฐคามณี กษัตริยแ์ ห่งกรุงอนุราธปุ ระลังกา ในราวปีพุทธศักราช 382 เป็นปราสาท 9 ชั้น 1,000 ห้อง มีความกว้างและความสูงแต่ละด้าน 100 ศอก หลังคามุงด้วยแผ่นทองแดง ผนังเป็นไม้ประดับ ด้วยหินมีค่า และงาช้าง โลหะปราสาทวัดราชนัดดารามวรวิหาร มีลักษณะ ศิลปสถาปัตยกรรมไทยเป็นปราสาท 3 ชั้น มียอด 37 ยอด หมายถึงพระโพธิปักขิยธรรม 37 ประการ กลาง ปราสาทเป็นช่องกลวงจากฐานตลอดยอด มีซุงต้น ใหญ่สงู ถึงยอดปราสาทเป็นแกนกลาง เจาะล�ำต้นตอก เป็นบันไดเวียนขึ้น 67 ขั้น เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2394 นับจากปีที่เริ่มก่อสร้างวัดราชนัดดารามได้ 5 ปี แต่ ก่อสร้างส�ำเร็จเป็นเพียงปราสาทโกลน ก็สิ้นรัชกาล

19


อร่อยรอบกรุง

ทิพย์สมัย (ผัดไทยประตูผี)

ผัดไทยทิพย์สมัย หรือที่หลายคนเรียกติดปากว่า "ผัดไทยประตู หลายเตาแล้วก็ยังไม่เพียงพอกับปริมาณคนที่เข้ามาใช้บริการ ผี" ตั้งอยู่ริมถนนมหาไชย เปิดขายมาตั้งแต่ 9 กันยายน พ.ศ. และที่ส�ำคัญคือไม่ใส่ผงชูรส จึงรับรองได้ว่า เป็นอาหารต�ำหรับ 2509 เคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่การเลือกวัตถุดิบที่สดใหม่ วิธี ไทยดั้งเดิมแท้จริง แล้วอย่าลืมสั่งน�้ำส้มเกร็ดน�้ำแข็งมาดื่มด้วยล่ะ การปรุงที่ครบรส และความช�ำนาญของพ่อครัวก็ท�ำให้ช่วงเวลา ร้านทิพย์สมัย (ผัดไทยประตูผี) 40 ปีกว่าที่ผ่านมา ผัดไทยร้านนี้ก็ยังคงครองแชมป์ผัดไทยที่ สาขาถนนส�ำราญราษฎร์ อร่อยที่สุดในกรุงเทพมหานครได้อย่างเหนียวแน่น สังเกตได้จาก 313 อาคาร บริเวณภูเขาทอง ถนนมหาไชย (มหาชัย) การทีล่ กู ค้าแวะเวียนมาอุดหนุนจนบางครัง้ อาจจะต้องรอนานสัก แขวงส�ำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 นิดสักหน่อย แต่ก็คุ้มกับความอร่อย ส่วนเมนูแนะน�ำของที่นี่ ได้แก่ ผัดไทยพิเศษ คือ ผัดไทยเส้นจันท์มันกุ้งใส่กุ้งสดและห่อไข่นั่นเอง เปิดทุกวัน เวลา 17.00 - 03.00 น. ผัดไทยของร้านนี้มีให้เลือกหลากหลายความอร่อย มีให้เลือก (หยุดทุกวันพุธต้นเดือนและปลายเดือน) ตั้งแต่ ผัดไทยสูตรดั้งเดิม, ผัดไทยเส้นจันท์ธรรมดา, ผัดไทยเส้น โทร :0-2221-6280 จันท์มันกุ้ง, ผัดไทยพิเศษกุ้งสดห่อไข่, ผัดไทยทรงเครื่อง ขนาดมี

อร่อยแก็ดเก็ต

ชั้นวางแผ่นแม่เหล็ก

ถ้ า ห้ อ งคุ ณ มี พื้ น ที่ ไ ม่ ม ากนั ก และก� ำ ลั ง มองหาชั้ น วางของที่ ดู แล้วเท่ห์ โฮ๊ะ ขอแนะน�ำว่าสิง่ นีต้ อ้ งเป็นหนึง่ ในสิง่ ทีค่ ณ ุ มองหาชัน้ วาง แผ่นแม่เหล็ก ซึ่งด้านบนส�ำหรับวางของ เช่น มือถือ และด้านล่างมี แผ่นแม่เหล็กส�ำหรับติดกุญแจเอาไว้ ดูไปแล้วเท่ห์ ไม่หยอก

ที่เปิดขวดลูชาดอร์

นักมวยปล�ำ้ ชาวแมกซิกนั คนนีจ้ ะมาช่วยคุณเปิดเบียร์ ได้อย่างง่ายๆ ทีเ่ ปิดขวดเบียร์ ลูชาดอร์นมี้ เี สนอขายในหลากสี ไม่วา่ จะเป็น แดง ด�ำ หรือ ฟ้า แต่ละอันนั้นมีท่าการโพสที่ไม่เหมือนกัน พร้อมจะมาช่วย ปล�้ำกับฝาขวดเบียร์ให้เปิดออกได้อย่างง่ายดาย • ท�ำจากแสตนเลสสตีลชุบด้วยยาง • ขนาดประมาณ 2 ¾ นิ้ว x 6 นิ้ว • ออกแบบโดย Andres Ihima

ข้าวมันไก่ตังเม้ง

เครือ่ งมาครบจัดเต็ม ประกอบกับรสชาติทเี่ ข้มข้น แทบไม่ตอ้ งปรุง เพิ่มเลย สุดท้ายที่ ข้าวหมูกรอบหมูแดง หมูกรอบของที่นี่จะมี รสชาดอร่อยมากบวกกับความกรอบทีส่ ดุ จะบรรยายกันเลยทีเดียว "ตังเม้ง" ร้านข้าวมันไก่ อยู่ติดถนนสุขุมวิท ระหว่างซอยสุขุมวิท น�ำ้ ราดจะออกหวานๆ ซึง่ พอทานแล้ว ก็ชา่ งเข้ากันเสียยิง่ กระไร ยังไง 47 กับ 49 ขอแนะน�ำให้หาทีจ่ อดในซอย 47 แล้วเดินไปอีกนิดหน่อย ท่านที่มีโอกาศผ่านมาทางนี้ ก็ลองมาแวะชิมลิ้มลองว่าอร่อยจริง นะครับ จากที่เห็นสภาพ โต๊ะ เก้าอี้ ก็พอจะบ่งบอกถึงความเก่าแก่ อย่างที่กล่าวหรือไม่ ต้องแวะมาทดลองเองนะครับ ของร้านนี้ได้เป็นอย่างดี ส�ำหรับเมนูความอร่อย ทีเ่ ราแนะน�ำให้สงั่ ร้านตังเม้ง มาชิมกันให้ ได้ก็มีดังนี้นะครับ 1.ข้าวมันไก่ 2.เกาเหลาเย็นตาโฟ ถ.สุขุมวิท (ระหว่าง ซ.สุขุมวิท 47 กับ 49) และ 3.ข้าวหมูแดง/หมูกรอบ ข้าวมันไก่ของที่นี่นั้น ไก่เนื้อนุ่มมาก เปิดเวลา 8.00 - 15.00 น. (หยุดวันอาทิตย์) ข้าวมันจะสีออกน�้ำตาลนิดๆ ไม่มันเยิ้มจนเกินไป น�้ำจิ้มรสชาติ โทร : 0-2258-7202 เด็ดกลมกล่อม เสิร์ฟคู่กับต้มจืดมะระ ส�ำหรับเกาเหลาเย็นตาโฟ

BEER HOLDER

เบฟบัคเกิล (Bevbuckle) มีเรื่องอะไรอีกที่จะท�ำให้น่าร�ำคาญไปได้กว่า การที่จะเดินถือขวด เบียร์ทั้งคืน เมื่อไปเที่ยวตามผับ โชคดีมากถ้าคุณเป็นคนที่ไม่สนใจ เกีย่ วกับภาพลักษณ์ เพราะมี เบฟบัคเกิล หน้าเข็มขัดจะเปิดออกมา เพื่อใช้วางขวดได้ และมีสายรัดให้คุณเดินไปมาได้ทั้งคืน โดยไม่ต้อง ถือขวดให้เมือ่ ยมือ แม้วา่ จะดูแปลกๆ ไปบ้าง แต่กม็ ปี ระโยชน์มใิ ช่นอ้ ย

20


นอกกรุง

เนเจอร์รที รีท

เนเจอร์รที รีท เป็นทีพ ่ กั ผ่อนทีม่ ธี รรมชาติเป็นเพือ่ นทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับคุณ อากาศ ที่บริสุทธิ์ และอุณหภูมิสูงสุด 24 องศา (กลางคืน) ยามเช้าเสียงนกหลากหลาย ชนิดจะร้องทักทายท่าน และแสงพระอาทิตย์ ได้ส่งพลังงาน เพื่อให้ท่านได้รับ กลางวันมีดอกไม้ปา่ ทีน่ ำ� มาปลูกเพือ่ ให้ทา่ นได้ชมทุกฤดูการณ์ และผีเสือ้ หลาก สีที่หาชมได้ยาก ยามค�่ำคืนในเวลาอันเงียบสงบดวงดาวบนท้องฟ้าอยู่ใกล้ แทบจะเอื้อมถึงยามดึกเสียงนาฬิกาธรรมชาติจากไก่ป่าจะบอกเวลาที่แม่นย�ำ สลับกับเสียงนกกลางคืนเป็นระยะๆ จนรุ่งสางของวันใหม่ ติดต่อห้องพัก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 084 880 2333 และ อีเมล์ : Keow111@hotmail.com

ติดดิน ซีฟดู้

(ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุร)ี

หลังจากที่พาชาวโฮ๊ะ ไป โฮ๊ะรอบกรุงกันแล้ว เราก็ขอพาท่านผู้อ่าน ไปแวะหาอะไรทานนอกกรุงกันบ้างนะครับ ซึ่งไม่ ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพซักเท่าไหร่ นัน่ คือ ร้านอาหาร "ติดดิน ซีฟดู้ " โดยการเดินทาง ให้ทา่ นขับรถมาบนถนนสุขมุ วิท ผ่านตัวเมืองชลบุรีมาก่อนเมื่อเข้าเขตบางพระ ให้มองหาปั้ม ปตท. ที่มี จิฟฟี่ เมื่อเจอแล้วให้กลับรถแล้วชิดซ้าย เลาะไป เรือ่ ยๆ ปากซอยจะเห็นป้ายบอกไว้วา่ ติดดิน ซีฟดู้ และขับไปเรือ่ ยๆ บนถนนเลียบชายหาดกัปตันยุทธ ก็จะเจอป้ายร้าน ใหญ่อย่างไม่ยาก ร้าน ติดดิน ซีฟู้ด นี้ ้เปิดมานานกว่า 30 ปีแล้ว เพราะฉะนั้นจึงรับประกันความอร่อยได้เลย ขอบอก อีกอย่างว่า ราคาไม่แพงเลยจริงๆ ใครจะแวะมาทานอาหารซีฟู้ดก่อนไปเที่ยวต่อพัทยา ก็น่าจะสะดวกดีครับ เพราะ ขอย�้ำถูกกว่าไปกินแถวพัทยาแน่นอน เมื่อเดินทางมาถึงร้านแล้ว บรรยากาศดีมากเพราะเป็นร้านที่ติดกับทะเล ท่าน สามารถมารับประทานอาหารพร้อมๆ กับชมพระอาทิตย์ตกได้ชลิ ๆ แต่แนะน�ำให้มาถึงสักห้าโมงครึง่ เพือ่ จะได้ไม่พลาด วิวสวยๆ โดยเมนูแนะน�ำวันนี้ ก็มี 1.เอ็นหอย ปลาเก๋า ซาซิมิ 2.หอยแมลงภู่อบ 3.ปลากะพงทอด 4.ปลาเก๋าแดง นึ่งซีอิ๊ว และ 5.ข้าวผัด โฮ๊ะ (แหม่ อร่อยมว๊ากก ขอบอก) ซึ่งทุกเมนู ที่ทางร้านจัดมาให้ลิ้มรสนี้ โฮ๊ะ แมกกาซีน ขอยกนิ้ว ให้เลยว่า แจ๋วจริงๆ ผ่าน อย.(อาหย่อย) แบบเต็มๆ ใครที่คิดจะไปเที่ยวพัทยาละก้อ ขอแนะน�ำให้แวะทานอาหารที่นี่ก่อน เลยนะครับ เพราะของเขา โฮ๊ะ จริงๆ โฮ๊ะ คอนเฟิร์ม ใครอยากโทรไปจอง ติดต่อได้เลย ที่ คุณเบิ้ล เบอร์ 081 734 1897 รสชาด

บรรยากาศ

ความสะอาด

21


กลางแปลง

มิวสิค

Broken City

ประเภทหนัง: เขย่าขวัญ/สืบสวนสอบสวน ภาพยนตร์แบบเน้นภาพสีมืดยุคใหม่เรื่องนี้ ก�ำกับโดยอัลเลน ฮิวจ์ โดยมี มาร์ค วาฮ์ลเบิร์ก แสดงเป็น บิลลี ่ แทกการ์ท นักสืบทีม่ ลี กู ค้าเหนียวหนี้ ไม่ยอมจ่ายเงิน และเมื่อได้รับการติดต่อจาก เมเยอร์ โฮสเททเลอร์ (รัซเซล โครว) ที่รู้จักบิลลี่ เมื่อเจ็ดปีก่อนสมัยที่ยังเป็นต�ำรวจ แล้วยิงผู้ต้องหา ข่มขืนที่ถูกท�ำให้พ้นจากความผิดตาย และต้องโดน ให้ออกจากการเป็นต�ำรวจ แม้ว่าเมเยอร์จะบอกว่า บิลลี่เป็นฮีโร่ก็ตาม ในตอนนี้เมเยอร์ต้องการคนที่ เขาไว้ใจได้ สืบเรื่องภรรยาของเขา (แคทเทอร์รีน เซต้าโจนส์) ว่ามีสมั พันธ์ชหู้ รือไม่ เนือ่ งจากอาจจะมี ผลกระทบต่อการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นภายในหนึ่ง อาทิตย์ที่จะมาถึง และเมื่อบิลลี่สืบลึกลงไปจึงได้ พบถึงความซับซ้อนทีเ่ กีย่ วพันกับการเมือง และตัวเอง ทีเ่ ป็นเพียงเครือ่ งมือชิน้ หนึง่ ของเกมการเมืองครัง้ ใหญ่นี้

The Host

Songs

mmend o c e R r Inte t

Dayligh

เพลง : posed Overex อัลบัม : 5 Maroon rds ศิลปิน : ne Reco O / M cto & A : ง ค่ายเพล

เพลง

:

e LoLvaembert) Sam t. Marry

n)

e Editio

(fea

t (Delux

is wis The He Ryan Le อัลบัม : home & le k c a M : ศิ ล ป ิ น more : Mackle ค่ายเพลง

ประเภทหนัง: วิทยาศาสตร์/ ผจญภัย มนุษย์ต่างดาวท�ำการลักพาตัวหญิงสาว และพยายามเข้าครอบง�ำ แต่หญิงสาวต่อต้าน การเข้าครอบง�ำทางจิตใจ และต้องพยามตามหา คนรักของเธอ โดยที่ผู้ก�ำกับใช้แนวทางของหนัง อย่างทไวไลท์เข้ามาผสม ในขณะที่มนุษย์ทั่วโลก โดนมนุษย์ต่างดาวเข้าครอบง�ำเกือบทั้งหมด แต่ยัง เหลือคนกลุ่มน้อยที่ยังควบคุมจิตของตนเองไว้ได้ เช่นเมลานี (เซียร์ชา โรแนน) โดยที่เมลานีพบว่า ตนเองถูกมนุษย์ต่างดาวชื่อวานเดอร์เรอร์ ที่ได้ รับทราบถึงอุปสรรค์ในการเข้าครอบง�ำร่างกาย มนุษย์มาก่อน ในขั้นตอนการครอบง�ำร่างกายให้ สมบูรณ์แบบนั้นกลายเป็นว่า วานเดอร์เรอร์ได้รับรู้ ถึงความรู้สึกและความทรงจ�ำของเมลานีไปด้วย ท�ำให้ทั้งคู่ออกเดินทางไปตามหาคนที่รักของเมลานี การเดินทางที่จะเผยให้เห็นถึงคุณค่าความรัก ของมนุษย์ที่มีอยู่

Hoh!

an)

p (feat. W

ho Thrift S

ingle เพลง : hop - S Thrift S Lewis : ม ั & Ryan อัลบ lehome k c a M ศิลปิน : more Mackle ค่ายเพลง :

The Place Beyond the Pines

d ommen c e R i a Th

็นไปได้

ไม่มีอะไรที่เป

ประเภทหนัง: แอ็คชัน่ /ผจญภัย/ ดราม่า

เพลง : Spring ติยะพรไชย อัลบัม : กันยารันต์ า ล ุ ล : ศิลปิน rammy GMM G ค่ายเพลง :

ไรอัน กอสลิ่ง รับบทเป็น ลุค คนเร่ร่อนที่หาเงิน ด้วยการแสดงมอเตอร์ไซค์ผาดโผนตามงานใน สวนสนุก และเมือ่ เขารูต้ วั ว่าเขามีลกู เขาจึงพยายาม จะท�ำทุกอย่างให้แน่ใจว่าเขาจะสามารถดูแลลูกได้ จึงไปพบกับอดีตนักโทษที่รู้วิธีการปล้นธนาคาร และเรียนรู้จากเขา อย่างไรก็ตามเขาได้เข้าไปพัวพัน กับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจชือ่ ว่า เอเวอร์รี่ (แบรดลีย่  ์ คูเปอร์) ผู้ซึ่งออกตามจับหลังจากที่ลุคปล้นธนาคารแล้ว

CAR)

OY รถของเล่น (T

Oblivion

เพลง : บอย8ไม้เท้า er) ท�ำนอง : ig เสือโคร่ง (T er) อัลบัม : ig (T ง ่ : เสือโคร ่วน ศิ ล ป ิ น ม ำ � ค อ โ ิ : สตูด ค่ายเพลง

ค. เอ๋ย ค. ค

ประเภทหนัง: แอคชั่น/ผจญภัย

22

นักซ่อมยานส�ำรวจที่ท�ำหน้าที่ซ่อมยานส�ำรวจ หลังจากสงครามครัง้ ใหญ่บนโลก กลายเป็นความหวัง เดียวของการอยู่รอดของมนุษย์ชาติ ภาพยนตร์ก�ำกับ โดย โจเซฟ คอนซอนสกี้ ผู้ก�ำกับภาพยนตร์เรื่อง Tron Legacy และ Rise of the Planet of the Apes น�ำไปสู่อนาคตอันห่างไกลของโลกใบนี้ ที่เกิดการรบระหว่างเผ่าพันธุ์ต่างดาว ทีร่ จู้ กั กันในนาม สเกฟส์ โดยทีม่ นุษย์เกือบทัง้ หมดถูกอพยพ เหลือทิง้ ไว้ เพียงนักซ่อมยานส�ำรวจไม่กี่คน เพื่อท�ำหน้าที่ซ่อม ยานส�ำรวจทั้งหมด หน้าที่ง่ายๆ ที่ต้องท�ำคือ คอยสอดส่องดูแลจากท้องฟ้าของเมืองอันยิ่งใหญ่ ในอดีต โดยต้องให้แน่ใจว่ายานส�ำรวจทัง้ หมดใช้งาน ได้อย่างต่อเนือ่ ง แจค ฮาร์เปอร์ (ทอม ครูซ) ใกล้จะถึงระยะปลดระวางจากหน้าที่ แต่ต้องมาพบกับ ยานอวกาศที่หล่นลงไปบนผิวโลก และเมื่อส�ำรวจก็พบว่ามีกล่องบรรจุมนุษย์ผู้หญิงอยู่ และสิ่งที่แจค ก�ำลังจะท�ำ ไม่เพียงแต่ตอ่ ต้านทุกอย่างทีเ่ ขาถูกฝึกสอนมา แต่จะปรับประวัติศาสตร์ทั้งหมดของโลก

เพลง : gle จุ๋ย จุ๋ยส์ Sin อัลบัม : ์ จุ๋ย จุ๋ยส inment Enterta ศิลปิน : y Music n o S : ค่ายเพลง

รส

(Taste)

เพลง : ุกใจ : เพลงปล lous) อัลบัม ัส (Miracu ล ู ค า ร ิ ม : น ิ ศิ ล ป ง : สานเสีย ค่ายเพลง


แก็ดเก็ต แม้ว่าหน้าจอของ Oppo Find 5 จะเทพ ขนาดไหน แต่การที่มีเทคโนโลยีเจ๋งๆเข้ามา มากมายขนาดนีก้ ็ ไม่ได้ทำ� ให้หน้าจอหนาขึน้ ตามไปด้วยแต่อย่างใด (ว่าง่ายๆคือตัวเครือ่ ง Oppo Find 5 ยังคงจุดขายด้านความบาง เหมือนเดิม) ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะ Oppo Find 5 ใช้งานเทคโนโลยีแบบ OGS Crafts ซึ่งจะรวมชิ้นส่วนกระจก+จอสัมผัส+จอ LCD จากทีม่ อื ถือทัว่ ไปแบ่งเป็น 3 ชัน้ Oppo Find 5 ก็จะรวมทั้ง 3 ส่วนนี้เข้าเป็นหน้าจอ ชิ้นเดียวกันซึ่งท�ำให้ตัวเครื่องสามารถคง ระดับความบางไว้ ได้ที่เพียง 8.9 มม. เท่านั้น ส�ำหรับ Oppo Find 5 จะมาพร้อมกับระบบ ปฏิบตั กิ าร Android 4.1 Jelly Bean ภายใน เครื่องโดยไม่ต้องอัพเกรดให้เสียเวลากัน อีก ที่เด็ดกว่านั้นคือสเปคเรื่องฮาร์ดแวร์ ภายในของ Oppo Find 5 ที่จะฆ่าเจ้าอื่นให้ ตายกันได้งา่ ยๆด้วยราคาถูกเยีย่ งนี้ไม่วา่ จะ เป็นการเลือกใช้งานชิปเซ็ต Snapdragon S4 Pro แบบ Quad Core CPU ความเร็ว ถึง 1.5GHz, Adreno 320 GPU, 2GB RAM และความจุ ภ ายในเครื่ อ ง 16GB (เพิ่มเมมฯไม่ได้นะ) ที่คาดหวังได้เลยครับ กับประสิทธิภาพการท�ำงานทีล่ นื่ ไหลทัง้ ด้าน ความบันเทิงทัว่ ไปหรือจะเป็นการเล่นเกมส์กราฟ ฟิคสูงๆก็ตาม แต่จริงๆก็แอบได้ยินเสียงลอยมา ตามลมเหมือนกันว่า Oppo Find 5 รุ่น 32GB ก็อาจจะเข้ามาในบ้านเร็วๆนี้นะฮะ :) ส�ำหรับ Oppo Find 5 จะมาพร้ อมกั บ ระบบ ปฏิบัติการ Android 4.1 Jelly Bean ภายใน เครื่องโดยไม่ต้องอัพเกรดให้เสียเวลากันอีก ที่ เด็ดกว่านั้นคือสเปคเรื่องฮาร์ดแวร์ภายในของ Oppo Find 5 ที่จะฆ่าเจ้าอื่นให้ตายกันได้ง่ายๆ ด้วยราคาถูกเยี่ยงนี้ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้งาน ชิปเซ็ต Snapdragon S4 Pro แบบ Quad Core CPU ความเร็วถึง 1.5GHz, Adreno 320 GPU, 2GB RAM และความจุ ภ ายในเครื่ อ ง 16GB (เพิ่มเมมฯ ไม่ ได้นะ) ที่คาดหวังได้เลยครับกับ ประสิทธิภาพการท�ำงานที่ลื่นไหลทั้งด้านความ บันเทิงทั่วไปหรือจะเป็นการเล่นเกมส์กราฟฟิค สูงๆก็ตาม แต่จริงๆก็แอบได้ยินเสียงลอยมาตาม ลมเหมือนกันว่า Oppo Find 5 รุ่น 32GB ก็อาจ จะเข้ามาในบ้านเร็วๆนี้นะฮะ :)

iPhone 5

สนับสนุนข้อมูลโดย

Oppo Find 5 ที่สุดแห่งความแรง Android ในราคาถูกปาฏิหารย์!

มาว่ากันถึงเทคโนโลยีในการเชือ่ มต่อต่างๆทีส่ มา ร์ตโฟนยุคนีท้ ขี่ าดไม่ได้ไปแล้วและก็มอี ยูใ่ น Oppo Find 5 เครือ่ งนีด้ ว้ ยก็คอื ระบบ NFC ทีส่ ามารถใช้ งานในการส่งต่อข้อมูลต่างๆด้วยการหันฝาหลัง ตัวเครื่องแปะกันตามมาตรฐาน แต่ทาง Oppo ชู จุดขายที่ความเร็วในการส่งต่อข้อมูลผ่าน NFC ของพวกเขาเองว่าเร็วกว่าของยี่ห้อทั่วๆไปหลาย เท่าเลยทีเดียว ที่ส�ำคัญคือ Oppo Find 5 จะแถม NFC Tags มาให้ทุกท่านได้ใช้งานกันในแพ็คเกจ ด้วย ซึ่ง Tag เหล่านี้เราสามารถก�ำหนดได้ว่า จะให้เครื่องตั้งค่า settings ในลักษณะไหน (เช่น ติดในห้องนอนก็ตั้งค่าให้ปิดเสียงเมื่อหลับแล้ว) เพียงเราเอา Oppo Find 5 ไปทาบกับ Tag ก็ จะท�ำให้การตั้งค่า Settings ต่างๆเป็นไปตามที่ เราก�ำหนดไว้ล่วงหน้าด้วย สบายไปอีกหลายโข พอพูดถึงเรื่องความบันเทิงแบบนี้ Oppo Find 5 เองก็มีจุดเด่นไม่แพ้ใครตรงระบบเสียงภายใน เครื่องนี่แหละที่เป็น Dirac HD ที่ว่ากันว่าเป็น คุณภาพเสียงในระดับเดียวกับบรรดาห้องอัดสตู

ไอโฟน 5 กลับมาพร้อมกับลูกเล่น และดี ไซน์ ใหม่ๆ ไม่วา่ จะเป็นหน้าจอยาวขึน้ และขนาดมือถือยังเบาบางลง แผนที่ ที่สามารถหมุนได้ ไปจนกระทั่งโปรเซสเซอร์ A6 ที่ให้การใช้งาน เครื่องด�ำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว ท�ำให้ ไอโฟน 5 ยังคงมือถือ ที่ น่าใช้งานมากที่สุดอีกเครื่องหนึ่ง

วันนี้ ป๋าเอก TechXcite และทีมงานได้มีโอกาสไป ร่วมงานเปิดตัวของ Oppo Find 5 อีกหนึ่งสมา ร์ตโฟน Android เรือธงประจ�ำปีนขี้ องค่าย Oppo ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมกับเป็นรุ่นความหวังดีที เดียว ซึง่ ในงานดังกล่าวผมได้มโี อกาสลองจับลอง เล่น Oppo Find 5 ก็เลยอยากจะขอ Preview เจ้า Oppo Find 5 ให้ทุกท่านได้รับทราบกันว่ารุ่นนี้ มันน่าฟาดขนาดไหนเผื่อใครสนใจกันอยู่ครับ :)

แน่นอนว่าจุดขายอย่างแรกและเห็นได้ชดั ทีส่ ดุ จาก Oppo Find 5 ก็คือในส่วนของหน้าจอขนาดใหญ่ ถึง 5 นิ้วแถมยังมีระดับความละเอียดสูงถึง Full HD 1080p (1920*1080 พิกเซล) เพื่อความคม ชัดสมจริงที่ยิ่งกว่าเก่า ระดับของพิกเซลบนหน้า จอของ Oppo Find 5 เองก็แน่นสุดๆถึง 441ppi มากกว่าที่ระดับตาเนื้อของมนุษย์จะเห็นได้หรือที่ เรียกกันจนติดปากว่า Retina Display นั่นเอง

ดิโอต่างๆใช้ในการบันทึกเสียงกันนัน่ แหละ แถมยัง เป็นเทคโนโลยีเดียวกันกับทีม่ กี ารน�ำไปใช้ในเครือ่ ง เสียงติดรถยนต์ยหี่ อ้ ดังๆอีกต่างหากซึง่ เมือ่ น�ำมา ผสานกับหน้าจอทีค่ มชัดอย่างทีว่ า่ ไว้ขา้ งต้นแล้ว ก็เหมือนกับคุณได้ยอ่ ขนาดชุด Home Theater ที่ บ้านลงมาให้มีขนาดพอดีกับฝ่ามือของคุณยังไง ยังงั้นเลย ซึ่งที่ผมว่ามาคือจากที่ได้ลองฟังจาก หูฟัง Oppo Find 5 นะเพราะให้เสียงกระหึ่มสะใจ มาก ส่วนล�ำโพงเครื่องไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกัน เพราะในงานเสียงดังมากไม่ได้ลองครับ อีกเรื่องที่ต้องขอพูดหน่อยใน Oppo Find 5 ก็ คือคุณสมบัติกล้องหลังของมันที่มีระดับความ ละเอียดสูงถึง 13 ล้านพิกเซลพร้อมไฟแฟลช LED อีกสองดวงกะให้หน้าเด้งกันไปตามประสา ค่ายนี้เลย 555+ โดย Oppo เลือกใช้เซนเซอร์ Exmor R จากบริษัท Sony ที่เป็นเลนส์แบบ 5 ชั้นเพื่อเพิ่มความคมชัดในการบันทึกภาพ แถม ยังมีรูรับแสงที่ f/2.2 ส�ำหรับการบันทึกภาพในที่ แสงน้อยโดยเฉพาะ และทีผ่ มเห็นว่าเจ๋งดีอกี อย่าง เกี่ยวกับกล้องของ Oppo Find 5 นั่นก็คือความ สามารถในการบันทึกวิดีโอด้วยเฟรมเรตระดับ 120fps...อุแม่เจ้า!!! เกิดมาเพิง่ เคยเห็นเฟรมเรต แบบนี้ในมือถือเลยนะเนี่ย อ้อ! และส�ำหรับคนที่ชอบเชื่อมต่อมือถือเข้ากับ โทรทัศน์ของตัวเองเพื่อแสดงผลบนหน้าจอที่ ใหญ่ขึ้น Oppo Find 5 ก็มีระบบ WiFi Display

ที่สามารถเชื่อมต่อได้ในทันที แต่ถ้าทีวีของคุณ ไม่ใช่ Smart TV (คือไม่รองรับอินเทอร์เน็ตนั่น แหละ) Oppo ยังมีอุปกรณ์เสริม S-Box ที เป็น dongle เสียบเข้ากับทีวีของคุณก็จะท�ำให้ โทรทัศน์สามารถใช้งานระบบ WiFi Display ได้เลย...บร๊ะ!!! ส่วนคนทีก่ ลัวว่าสเปคแรงๆแบบนีแ้ บตเตอรีข่ อง Oppo Find 5 จะเอาอยูห่ รือเปล่าก็ ไม่ตอ้ งกังวล ใจไปครับเพราะตัวเครื่องให้แบตเตอรี่มาด้วย ความจุ 2500 mAh ตามมาตรฐานมือถือจอ ใหญ่ยุคนี้ก็น่าจะช่วยให้อุ่นใจขึ้นมาได้ในระดับ หนึ่งละครับ ทัง้ นีส้ ำ� หรับ Oppo Find 5 มีราคาวางจ�ำหน่าย ในประเทศไทยอยู่ที่ 16,990 บาท ซึ่งถือได้ว่าถู กมากๆถ้าเทียบกับสเปคที่ Oppo จัดมาให้เต็มๆ แบบนี้ จากสเปคเหล่านี้คาดว่าหลายๆท่านคง อยากจะได้ Oppo Find 5 กันแล้วใช่มั้ย ส่วน วันนี้คงขอลาไปก่อน สวัสดีครับ :)

LG Optimus G Pro Nokia Lumia 920 แอลจี ออพติมัส จี โปร น�ำมาซึ่งจอภาพที่ให้ความคมชัด และ สีสันที่สดใสขนาด 5.5 นิ้ว พร้อมกับกล้องระดับ 13 ล้านเมกกะ พิกเซลทีเต็มไปด้วยออพชั่นส�ำหรับนักถ่ายภาพและจัดเต็ม กับโปรเซสเซอร์ snapdragon 600 Quad-core ที่ถูกยัดมา ใน แอนดรอย เจลลี่ บีน ที่จะท�ำให้คุณเพลิดเพลินในการใช้งาน อย่างแน่นอน ใครที่เริ่มเบื่อกับ 2 ค่ายยักษ์ใหญ่ ลองหันมาท�ำ ความรู้จักไว้ก็ ไม่ถือว่าเสียหลาย

ถ้ า คุ ณ เป็ นคนที่ ต ้ อ งท� ำ งานผ่ า นโปรแกรมของ Windows และก� ำ ลั ง มองหาความแปลกใหม่ ในการใช้ โ ทรศั พ ท์ ลอง หันมามอง Nokia Lumia920 ที่ ม าพ้ อ มกั บ การท� ำ งานระบบ Window Phone 8 และ หน่ ว ยประมวลผล Qualcomm Dual Core 1.5 GHz ที่ มี ห น้ า จอสี ส ดสวยด้ ว ยจอแสดงผล IPS-LCD 16 ล้ า นสี ระบบสัมผัส Multi-Touch กับเลนส์ Carl Zeiss optics ที่ ถ ่ า ยภาพได้ ค มชั ด อี ก ทั้ ง ยั ง มานวั ต กรรมล�้ ำ หน้ า อย่ า ง ที่ ช าร์ จ แบบ Wifi ย่ อ มท� ำ ให้ เ ป็ น อี ก หนึ่ ง ตั ว เลื อ กที่ พ ลาด ไม่ ได้จริงๆ

23


ซิ่ง

สนับสนุนข้อมูลโดย www.autozeed.com

หลังจากที่ Toyota ได้เปิดตัวคอนเซ็ปคาร์ Toyota Corolla Furia Concept ในงาน North American International Auto Show ในเดือน มกราคมที่ผ่านมา Toyota ได้น�ำแนวคิดการออกแบบแนวใหม่ที่เรียกว่า Furia Concept มาเผยให้ชมเป็นครั้งแรก ซึ่งมาใน Furia Concept ที่ว่า “an exciting new sedan concept” ก็สามารถเรียกเสียงฮือฮาถึงความสวยงาม ดุดัน น่า ตื่นเต้นเร้าใจต่อทุกสายตา ในวันนี้ AutoZeed! ก็จะน�ำชาวโฮ๊ะมาท�ำความรู้จักกับ Toyota Corolla และ Furia Concept กัน ส�ำหรับ Toyota Corolla นั้นได้เริ่มต้นผลิตตั้งแต่ปี 1966 โดยออกแบบมา เพื่อท�ำตลาดในส่วนของคอมเพ็คคาร์ ในปี 1997 Toyota Corolla ได้กลายเป็นรถ รุน่ ทีม่ ยี อดขายมากทีส่ ดุ ในโลก ซึง่ ยอดขายรวมจนถึงปี 2012 มีมากถึง 39 ล้านคัน ทัว่ โลก ซึง่ น่าจะเป็นเหตุผลหลักทีท่ าง Toyota ได้ทำ� การใช้แนวคิดการออกแบบใหม่ ที่เรียกว่า Furia Concept กับรถรุ่นยอดนิยมอย่าง Corolla

โฉมใหม่ภายใต้ ในงาน North American International Auto Show ทาง Bill Fay รองประธานกรรมการกลุม่ Toyota ได้กล่าวถึง Furia Concept ว่ามีรากศัพท์มาจากค�ำว่า Furiously นั่นเอง โดยการออกแบบด้วยแนวคิดนี้จะเน้นที่ 3 ประเด็นหลัก ซึ่งก็คือ Style ความสวยงามที่น่าสัมผัส Comfort ความสะดวกสบาย และ Safety ความปลอดภัยของผู้ขับขี่ ส�ำหรับ Toyota Corolla โฉมใหม่ที่ทาง Toyota น�ำมาเปิดตัวนี้ จะเห็นได้ชัดถึงความดุดันของโทนสีที่เลือกใช้ โดดเด่นด้วยไฟหน้า LED และโครเมี่ยมที่คิ้วไฟหน้าแนวนอนลากยาวจากสองข้างถึงตรงกลางที่มีโลโก้ Toyota อยู่ ซึ่งตอบรับ กับไฟ LED แนวตั้งเสมือนเป็นไฟ Daylight กระโปรงหน้าดูแคบลงทันสมัยขึ้น กระจกสโลปยาวลู่ลมตามหลักอากาศพลศาสตร์ กันชนด้านหน้าเคฟล่าสีดำ� คมเข้ม เพิม่ ความดุดว้ ยลายเคฟล่า ด้านหลังออกแบบคล้ายรถสปอร์ต โดดเด่นด้วยไฟ LED แนวนอน ดีไซต์แปลกตา และกันชนเคฟล่าแบบเดียวกับด้านหน้า ตอบรับกับต่อไอเสียคูส่ ดุ เท่ห์ มาพร้อมกับล้อลัลลอยขนาด 19 นิว้ ดีไซน์สดุ สปอร์ตไม่เหมือนใคร โดยถ้าหากเปรียบเทียบกับ Corolla ตัวปัจจุบัน ตัว Furia จะมีความยาวกว่าประมาณ 2 นิ้วและกว้างกว่า เล็กน้อย ซึ่งมีขนาดตัวถังยาว 4,620 มม. กว้าง 1,805 มม. และสูงเพียง 1,425 มม.

MERCEDES-BENZ SL-CLASS

NISSAN GT-R

AUDI R8

PORCHE 911 CARRERA

Overall :

8.0

Overall :

8.5

Overall : 8.5

Overall :

8.5

Critics' Rating : Performance : Exterior : Interior : Safety : Reliability :

8.4 8.0 5.0 8.0 N/A

Critics' Rating : Performance : Exterior : Interior : Safety : Reliability :

9.1 9.1 8.4 7.8 N/A

Critics' Rating : Performance : Exterior : Interior : Safety : Reliability :

Critics' Rating : Performance : Exterior : Interior : Safety : Reliability :

8.4 8.9 8.0 8.0 7.5

9.0 8.9 9.1 8.6 N/A

Cars

SuperCars

pop-Cars

น่าเสียดายที่ Toyota Corolla ที่น�ำมาเปิดตัวในงานเป็นรถต้นแบบที่มีการดีไซน์เฉพาะภายนอกเท่านั้น ส่วนภายในยังอยู่ ในขั้นตอนการออกแบบ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นได้มีการคาดการณ์ว่า All New Toyota Corolla จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วง เดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ ส่วนเมืองไทยก็คงต้องอดใจรอจนถึงช่วงสิ้นปีน่าจะมีข่าวดีให้ ได้เฮกัน

MAZDA 3

24

MITSUBISHI LANCER

HONDA CIVIC HYBRID

FORD FOCUS

Overall :

8.4

Overall :

7.1

Overall : 7.9

Overall :

8.5

Performance : Exterior : Interior : Safety : Reliability :

8.9 6.0 7.9 9.4

Critics' Rating : Performance : Exterior : Interior : Safety : Reliability :

7.2 7.1 8.8 6.3 9.2

Critics' Rating : Performance : Exterior : Interior : Safety : Reliability :

Critics' Rating : Performance : Exterior : Interior : Safety : Reliability :

9.1 8.2 8.6 7.0 9.4

ที่มา : U.S. News Score

7.6 7.2 8.0 7.7 9.8


เฮ้ย! นีน่ นั ตัดต่อชัด ชัด

เฟส

Comments

http://www.facebook.com/tudtorcadcad/

เพจ "เฮ้ย! นีม่ นั ตัดต่อชัด ชัด" เกิดขึน้ มา บนโลกนีไ้ ด้ยงั ไง ?

ยังจ�ำ ภาพเด็ดๆ หรือ มุกแรกๆ ทีเ่ ป็นทีถ่ กู ใจ ชาวเฟสบุค๊ ได้มยั้ ?

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว เมื่อโลกหมดยุค ไดโนเสาร์ เข้าสูย่ คุ มนุษย์สงั คมโซเชียล ปรากฎ บุรษุ ผูช้ ำ�่ ชองเชีย่ วชาญงานด้านโฟโต้ชอป ท�ำ งานกราฟฟิคโฆษณาหาเช้ากินค�ำ่ จนถึงวันสุด อ่วมน�ำ้ ท่วมเมือง แสนเครียดเคืองเพราะร้านจม เลยเก็บความทุกข์ระทมมาระบายกับงานภาพ ตัดต่อ เอามาล้อรัฐบาล จึงเป็นจุดก�ำเนิดเกิด เพจ "เฮ้ย!นีม่ นั ตัดต่อ ชัด ชัด"

ภาพแรกทีเ่ ป็นต�ำนานก็คงเป็นรูป ชายชุดด�ำ (men in black)กั บ เครื่ อ งลบความจ� ำ ที่ แ ว๊ บ ใส่ น ายกปู จนฮาระเบิ ด ระเบ้ อ

รูปถัดมาก็ฮิตไม่แพ้เพลง กังนัม กับลีลา ท่ า ม้ า หย่ อ งของ พี่ ม าร์ ค กะเฮี ย แม้ ว

Asus RaySin ชอบมุขแอดมินมากเลยคะ สู ้ๆ นะคะ เอามาให ้ชมคลายเครียดดี ชอบมุข เดธโน๊ตกะ มาเล มาเล มาเล่ มาเล๋ 5555555 แอดมินตลกดีอะ

รูปสุดท้ายทีไ่ ม่คดิ ว่าจะแรงติดลมบนพอกับ ละคร กับแรงเงาฟิตเจอริง่ ไทยประกัน

เพจเริม่ ก่อตัง้ วันที่ ? แกรนด์โอเพนนิง่ เมือ่ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ยอดไลค์ในตอนนีเ้ ท่าไหร่แล้ว ?

ธนกฤต วิรณ ุ ราช ตัดต่อเก่งมากครับ ชอบมั๊กๆ จากใจ เลย...^^ Suwanne Chusakul เข ้ามาชมเฟสของคุณมันสร ้างสรรมาก และอยากติดตามคุณแอดมิน เป็ นแฟน คลับต่อไปข่ะ ยู อาร์ มี เฮ ้ยย...แบบนีม ้ น ั ชอบชมัด...

ยอดไลน์เพจงวดประจ�ำเดือนมกราคม 2556 เลขทีอ่ อก แอ๊ดๆ 247,979 แอ๊ดๆ เคยคิดมัย้ ว่า เพจจะโดนใจชาวเฟสบุค๊ ขนาดนี้ ? ครัง้ แรกทีอ่ ตุ ริทำ� เพจขึน้ มาเพือ่ ระบายความเซ็ง เพราะติดเกาะ เลยโชว์ลลี าตัดต่อประชดประชัน สังคม เสียดสีการเมือง หนัง ละครฯ ไม่คดิ ว่า ชาวเฟสบุค๊ จะมีรสนิยมใกล้เคียงกันจนเป็นที่ นิยม เพราะส่วนมากเห็นมีแต่เพจลงภาพข�ำๆ เกลือ่ นๆ หมาป่วย แมวแบ๊ว รูปสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ กองเงิน กองทอง ทีโ่ พสต์วา่ ใครกดไลค์ จะได้ สมดัง่ ใจ แล้วก็เห็นมีคน(บ้าจี)้ กดไลค์กนั เยอะ แยะ แต่เพจเราฉีกออกไป มีจดุ ยืนชัดเจน คือ เอาข่าวทีเ่ ป็นประเด็นมาเล่นด้วยการตัดต่อ ล้อ เอาฮา สรุปว่าคิดไม่ถงึ เลย ว่าจะโดนใจชาวเฟส

Realkuboy Akiaki ‎"ผลงานของนาย สร ้างแรงบันดาลใจ ให ้เรา" ขอบใจนาย ทีส ่ ละเวลา มาสร ้างผลงาน ให ้พวกเราได ้ชม

Niwat Ruingsiri พีแ ่ ม่งสุดยอดอ่ะคัฟเก่งๆมากๆอ่ะคัฟ

Jakkapong Jamjumrat เพจนีเ้ ข ้ามาดูกค ี่ รัง้ ก ้อฮา ชอบมากคับ สร ้างผลงานออกมาให ้พวกเราได ้ฮากัน เยอะๆเลยนะคับ เป็ นก�ำลังใจให ้ ++

รูป2ก็แท็กซีส่ เตตัส โดยได้แรงบันดาลใจ จาก พีโ่ น๊ส เดีย่ ว 8

คิดว่าเพจของเรา มีความต่างไม่เหมือนใคร ยังไงบ้าง ? คงต่างตรงเพจเราหยิบภาพทีย่ งั ไม่ได้ปรุง มาตกแต่งตัดต่อ คัดเอาภาพคมชัดสดใหม่ ทุกวัน เพื่อให้ความฮาที่หอมอร่อยพร้อม เสริฟหน้าเฟสคุณ ต่างจากบางเพจที่เอา ภาพมาจากอีกเพจ ภาพเดิมๆ เวียนเทียน ไม่มีการปรุงแต่ง แสนจืดชืดไร้รสชาด ขาด ความอร่อยและไม่มจี ดุ ยืนของเพจตัวเอง

AD CALL TEL. 081 611 2737

มีดราม่าบ้างไหม แล้ววิธปี ราบดราม่าในเพจ ยังไงบ้าง ? อ้ายพวกดราม่ารามัน มันมีให้แลเห็นอยูถ่ ว้ น ทัว่ แทบทุกโพส เราจึง่ ปรึกษาเสด็จพี่ "ออก พญาหงส์ทอง" ว่าจะก�ำราบอ้ายอีพวกนีด้ ว้ ย วิธใี ด เสด็จพีจ่ งึ่ แต่งทัพ เข้ามากู้ โดยแนะว่า "แบน" มันซะ! คิดยังไงกับเฟสบุค๊ แฟนเพจ ทีม่ อี ทิ ธิพลกับ ผูค้ นในสมัยนี้ ? ปัจจุบนั กาลโลกโซเซียลมันเข้าถึงแทบทุกตัวคน น้อยคนนักที่จะไม่มีเฟสบุ๊กเป็นของตนเอง อิทธิพลของเหล่าเพจมันอาจทวีและมากมาย การกระจายข่าวสาร การค้าขาย หรือการให้ เป็นทีย่ อมรับในสังคมโซเชียล มีการจัดตัง้ เพจ ขึน้ มามากโข ทัง้ สร้างมาเพือ่ เป็นการโฆษณา ขายสินค้า เพือ่ แสดงความคิด และตัวตนของ เจ้าของเพจ แต่เหตุหลักที่เพจส่วนมากถูก สร้างขึน้ ก็เพือ่ .. อยากเห็นยอดคนไลค์เพจและ โพสของเราทัง้ นัน้

Phornthip Phoseng ่ ชมนะค่ะ ว่าฮาจิง เพจเนีย ขอชืน ่

Machimann Love King ------- เป็ นก�ำลังใจให ้นะครับ ผมชอบ ผลงานของคุณมาก Chatchawat Joybai ชอบ เเอดมิน เพจ นี้ จังง เลยย >___<"


ไทยลีก

เมืองทองฯ vs บุรรี มั ย์ ก็ ได้จบไปแล้วกับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน ประเภท ก. ประจ�ำปี 2556 ใช้ชื่อรายการว่า ''โค้กแชริตี้ คัพ'' โดยเป็นการโคจรมาเจอกันของสองทีมที่ยิ่งใหญ่แห่งยุค ระหว่าง ''กิเลนผยอง'' เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ปะทะ ''ปราสาทสายฟ้า'' บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ปรากฏว่า แรมเซส บุสโต๊ส ผู้เล่นใหม่ชาวชิลี ยิงคนเดียว 2 ประตู ให้ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ชนะไป 2-0 ประตู ขณะที่สถานการณ์ของ เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ตกเป็นรองในช่วงครึ่งหลัง เมื่อ มงคล นามนวด ได้ใบแดง จากชัยชนะในนัดนี้ ท�ำให้ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ครองแชมป์รายการนี้เป็นสมัยแรกได้ส�ำเร็จ

สถิติ : ครั้งที่ ฤดูกาล

แชมป์

78 77 76 75 74

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ชลบุรี เอฟซี ชลบุรี เอฟซี เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ชลบุรี

2556 2555 2553-2554 2552 2551

ค�ำคม คนกีฬา

26

แรมเซส บุสโต๊ส

เกร็ดกีฬาน่ารู้

Every step อาถรรพ์ are legend แรมซี

ทุกอย่างก้าว คือ ต�ำนาน อีEricริคCantona คันโตน่า

ผู้เล่นยอดเยี่ยม :

มีเรื่องแปลกในวงการฟุตบอลอยู่เรื่องหนึ่งที่แปลก มากคือ มีนักฟุตบอลชื่อดังของทีมอาร์เซนอลอยู่คน หนึ่ง เป็นที่สังเกตุของผู้คนในวงการฟุตบอลอังกฤษ ว่า เมื่อไหร่ที่เขาท�ำประตูได้ จะต้องมีคนดังเสียชีวิต ตามหลังภายในไม่กี่วัน เริ่มตั้งแต่ประตูชัยในนัดที่ อาร์เซนอล เอาชนะ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-0 เมื่อ วันที่ 1 พ.ค. ปี 2009 ก่อนที่ โอซามา บินลาดิน จะถูกทหารสหรัฐฯ ปลิดชีพในวันต่อมา ตามด้วย ประตูที่ยิงในนัดแพ้ สเปอร์ส 2-1 เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2011 ก็ปรากฏว่าเป็น สตีฟ จ็อบส์ เจ้าของบริษัท แอปเปิล เสียชีวิตลงในอีก 3 วันต่อจากนั้น และอีก ครั้งคือประตูชัยในเกมยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ที่ชนะ โอลิมปิก มาร์กเซย 1-0 เมื่อวันที่ 19 ต.ค. ก็กลาย เป็น โมฮัมหมัด กัดดาฟี ที่ถูกยิงเสียชีวิตในอีกวัน ต่อมา รวมถึงประตูล่าสุดที่ แรมซีย์ ยิงให้ อาร์เซนอล บุกไปตามตีเสมอ ซันเดอร์แลนด์ 1-1 ก่อนที่ เธียร์รี อองรี จะยิงประตูชัยให้ทีมชนะ 2-1 เมื่อวันเสาร์ ก็มี ข่าวสุดช็อกโลกอีกในราว 12 ชั่วโมงต่อมาว่า วิทนีย์ ฮุสตัน ดีว่าสาวชื่อก้องได้เสียชีวิตลงแล้ว ยังงี้คนดัง คงต้องภาวนา ขออย่าให้เจ้าอารอน แรมซีย์ประตูได้ อีก เพราะไม่รู้แจคพอตจะมาลงที่ใคร

โอซามา บินลาดิน 2 พ.ค. 2009

สตีฟ จ็อบส์ 5 ต.ค. 2011

โมฮ้มหมัด กัดดาฟี 20 ต.ค. 2011

วิทนีย์ ฮุสตัน 11 ก.พ. 2012


เบยี ร์เปน็ เหตุใหพ้ กิ ารและเสยี ชีวติ ได้

ล ว น ม ่ ุ น ่ ี ท ่ ม ห ใ ิ ต า ช ส ร ส ั สัมผ ณ ุ ค ง อ ข ์ ล ไต ส น .ใ .. R E G A L A Y A T T PA


เออีซี

จุดเด่นของประเทศในเออีซี

ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม Brunei Darussalam

ประเทศกัมพูชา Cambodia

ประเทศอินโดนีเซีย Indonesia

ประเทศลาว Laos

ประเทศมาเลเซีย Malaysia

เมืองหลวง : บันดาร์ เสรี เบกาวัน ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลง มาเป็นอังกฤษและจีน ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย์ 66%, จีน11% และอื่นๆ 23% นับถือศาสนา : อิสลาม 67%, พุธ 13% และคริสต์ 10% ระบบการปกครอง : ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ ภาษา : ภาษาเขมร เป็นภาษาราชการ รองลงมา เป็นอังกฤษ, ฝรั่งเศส, เวียดนามและจีน ประชากร : ประกอบด้วย ชาวเขมร 94%, จีน 4% และอื่นๆ 2% นับถือศาสนา : พุทธ(เถรวาท) เป็นหลัก ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหา กษัตย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ

เมืองหลวง : จาการ์ตา ภาษา : ภาษาอินโดนีเซีย เป็นภาษาราชการ ประชากร : ประกอบด้วย ชนพื้นเมืองหลายกลุ่ม มี ภาษามากกว่า 583 ภาษา ร้อยละ 61 อาศัยอยู่บนเกาะชวา นับถือศาสนา : อิสลาม 87% และคริสต์ 10% ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยที่มีประธานาธิปดีเป็น ประมุข และหัวหน้าฝ่ายบริหาร

เมืองหลวง : นครหลวงเวียงจันทร์ ภาษา : ภาษาลาว เป็นภาษาราชการ ประชากร : ประกอบด้วย ชาวลาวลุ่ม 68%, ลาว เทิง 22%, ลาวสูง 9% รวมประมาณ 68 ชนเผ่า นับถือศาสนา : 75% นับถือพุทธ และนับถือผี 16% ระบบการปกครอง : สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ (ทางการลาวใช้ ค�ำว่า ระบบประชาธิปไตยประชาชน)

ข้อควรรู้ • เมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยาน กรุงพนมเปญ โดยกรอกแบบฟอร์ม Visa on Arrival พร้อมยื่นรูปถ่ายและ ค่าธรรมเนียม 20 ดอลลาร์สหรัฐ • ผู้ที่เดินทางเข้ากัมพูชา และประสงค์จะ อยู่ท�ำธุรกิจเป็นระยะเวลาเกิน 3 เดือน ควรฉีดยาป้องกันโรคไทฟอยด์ และ ไวรัสเอ และบี

ข้อควรรู้ • ไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับ-ส่งของ หรือรับประทานอาหารคนมุสลิม อินโดนีเซียถือว่ามือซ้ายไม่สุภาพ • ไม่จับศีรษะคนอินโดนีเซียรวมทั้ง การลูบศีรษะเด็ก • การครอบครองยาเสพติด อาวุธ หนังสือรูปภาพอนาจาร มีบทลงโทษ หนัก อาทิ การน�ำเข้าและครอบครอง ยาเสพติดมีโทษถึงประหารชีวิต • บทลงโทษรุนแรงเกี่ยวกับการค้าและ ส่งออกพืชและสัตว์กว่า 200 ชนิด จึงควรตรวจสอบก่อนซื้อหรือน�ำพืช และสัตว์ออกนอกประเทศ

ข้อควรรู้ • ลาว มีตัวอักษรคล้ายของไทย ท�ำให้ คนไทยอ่านหนังสือลาวได้ ไม่ยากนัก ส่วนคนลาวอ่านหนังสือไทยได้คล่อง มาก • ลาวขับรถทางขวา

เมืองหลวง : กรุงกัวลาลัมเปอร์ ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษ และจีน ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย์ 40%, จีน 33%, อินเดีย 10% และ ชนพื้นเมืองเกาะบอร์เนียว 10% นับถือศาสนา : อิสลาม 60% และพุทธ 19% และคริสต์ 11% ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยที่มีประธานาธิปดีเป็น ประมุข และหัวหน้าฝ่ายบริหาร

ประเทศพม่า Myanmar

ประเทศฟิลิปปินส์ Philippines

ประเทศสิงคโปร์ Singapore

ประเทศเวียดนาม Vietnam

ประเทศไทย Thailand

เมืองหลวง : เนปีดอ (Naypyidaw) ภาษา : ภาษาพม่า เป็นภาษาราชการ ประชากร : ประกอบด้วยเผ่าพันธุ์ 135 มี 8 เชื้อชาติหลักๆ 8 กลุ่ม คือ พม่า 68%, ไทยใหญ่ 8%, กระเหรีย่ ง 7%, ยะไข่ 4%, จีน 3%, มอญ 2% และ อินเดีย 2% นับถือศาสนา : นับถือพุทธ 90%, คริสต์ 5% และอิสลาม 3.8% ระบบการปกครอง : เผด็จการทางทหาร ปกครองโดยรัฐบาล ทหารภายใต้สภาสันติภาพและการ พัฒนาแห่งรัฐ

เมืองหลวง : กรุงมะนิลา ภาษา : ภาษาฟิลิปิโน และภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาราชการ รองลงมาเป็น สเปน, จีน ฮกเกี้ยน, จีนแต้จิ๋ว ฟิลิปปินส์ มีภาษา ประจ�ำชาติคือ ภาษาตากาล็อก ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย์ 40%, จีน33%, อินเดีย 10%, และชนพื้นเมืองเกาะ บอร์เนียว 10% นับถือศาสนา : คริสต์โรมันคาทอลิก 83% คริสต์นิกาย โปรเตสแตนต์ และอิสลาม 5% ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบประธานาธิปดีเป็น ประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร

เมืองหลวง : สิงคโปร์ ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลง มาคือจีนกลาง ส่งเสริมให้พูดได้ 2 ภาษา คือ จีนกลาง และให้ใช้อังกฤษ เพื่อติดต่อ งานและชีวิตประจ�ำวัน ประชากร : ประกอบด้วยชาวจีน 76.5%, มาเลย์ 13.8% และอินเดีย 8.1% นับถือศาสนา : พุทธ 42.5%, อิสลาม 14.9%, คริสต์ 14.5%, ฮินดู 4% และไม่นับถือศาสนา 25% ระบบการปกครอง : สาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) โดยมีประธานาธิปดีเป็น ประมุข และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้า ฝ่ายบริหาร

เมืองหลวง : กรุงฮานอย ภาษา : ภาษาเวียดนาม เป็นภาษาราชการ ประชากร : ประกอบด้วยชาวเวียด 80% และเขมร 10% นับถือศาสนา : พุทธนิกายมหายาน 70% และคริสต์ 15% ระบบการปกครอง : ระบบสังคมนิยม โดยพรรคคอมมิวนิสต์ เป็นพรรคการเมืองเดียว

เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร ภาษา : ภาษาไทย เป็นภาษาราชการ ประชากร : ประกอบด้วยชาวไทยเป็นส่วนใหญ่ นับถือศาสนา : พุทธนิกายเถรวาท 95% และอิสลาม 4% ระบบการปกครอง : ระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ข้อควรรู้ • ประชาชนของประเทศในกลุ่มอาเซียน สามารถท�ำวีซ่าที่ ตม.ที่ประเทศบรูไนฯ มีระยะเวลาอยู่ในบรูไนฯได้ 2 สัปดาห์ • ควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าสีเหลืองเพราะถือ เป็นสีของพระมหากษัตริย์ • การทักทายจะจับมือกันเบาๆ และสตรี จะไม่ยื่นมือให้บุรุษจับ • การใช้นิ้วชี้ไปที่คนหรือสิ่งของถือว่าไม่ สุภาพ แต่จะใช้หัวแม่มือชี้แทน • จะไม่ใช้มือซ้ายในการส่งของให้ผู้อื่น • สตรีเวลานั่งจะไม่ให้เท้าชี้ไปทางผู้ชาย และไม่ส่งเสียงหรือหัวเราะดัง

ข้อควรรู้ • การเข้าไปประกอบธุรกิจในฟิลิปปินส์ ในลักษณะต่างๆ เช่น การลงทุนร่วม กับฝ่ายฟิลิปปินส์จ�ำเป็นต้องมีการ ศึกษาข้อมูลให้ละเอียด โดยเฉพาะใน ด้านกฎหมาย การจดทะเบียนภาษี และปัญหาทางด้านแรงงาน เป็นต้น

ข้อควรรู้ • หน่วยราชการเปิดท�ำการวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น.-13.00 น. และ 14.00 น. – 16.30 น. และวันเสาร์ เปิดท�ำการระหว่างเวลา 08.00 น. – 13.00 น. • การหลบหนีเข้าสิงคโปร์และประกอบ อาชีพเร่ขายบริการผิดกฎหมาย จะถูกลงโทษอย่างรุนแรง • การลักลอบน�ำยาเสพติด อาวุธปืนและ สิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ จะได้รับโทษอย่าง รุนแรงถึงขั้นประหารชีวิต

ข้อควรรู้ • หน่วยงานราชการ ส�ำนักงาน และ องค์กรให้บริการสาธารณสุข เปิดท�ำการระหว่างเวลา 08.00 น. – 16.30 น. ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ • เวียดนามไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ อาคารที่ท�ำการต่างๆ ของรัฐ • หากน�ำเงินตราต่างประเทศติดตัวเข้ามา มากกว่า 7,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต้อง แจ้งให้ศุลกากรเวียดนามทราบการน�ำ เงินตราออกประเทศมากกว่า 7,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต้องได้รับอนุญาตจาก ธนาคารแห่งชาติหรือธนาคารกลางใน ท้องถิ่นก่อน มิเช่นนั้นจะถูกยึดเงิน • บทลงโทษของเวียดนามในคดียาเสพติด การฉ้อโกงหน่วยงานของรัฐ มีโทษประหารชีวิต

ข้อควรรู้ • ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะได้รับ สิทธิพิเศษ คือ เงินอุดหนุนทางด้าน การศึกษา สาธารณสุข การคลอด บุตรงานแต่งงานและงานศพ • มาเลเซียมีปัญหาประชากรหลากหลาย เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ในมาเลเซียประกอบ ด้วยชาวมาเลย์ กว่าร้อยละ 40 ที่เหลือ อีกกว่าร้อยละ 33 เป็นชาวจีนร้อยละ 10 เป็นชาวอินเดีย และ อีกร้อยละ 10 เป็นชนพื้นเมืองบนเกาะบอร์เนียว

ข้อควรรู้ • ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะได้รับสิทธิ พิเศษ คือ เงินอุดหนุนทางด้านการ ศึกษา สาธารณสุข การคลอดบุตรงาน แต่งงานและงานศพ • มาเลเซียมีปัญหาประชากรหลากหลาย เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ในมาเลเซียประกอบ ด้วยชาวมาเลย์ กว่าร้อยละ 40 ที่เหลือ อีกกว่าร้อยละ 33 เป็นชาวจีนร้อยละ10 เป็นชาวอินเดีย และ อีกร้อยละ 10 เป็น ชนพื้นเมืองบนเกาะบอร์เนียว


สถิติ 101,833,938 คน

248,216,193 คน

ประเทศฟิลปิ ปินส์

ประเทศอินโดนีเซีย

69,518,555 คน 28,860,160 คน

จ�ำนวน

ประชากร

GDP

ประเทศเวียดนาม

55,400,000 คน ประเทศพม่า

ประเทศไทย

ประเทศมาเลเซีย

90,649,390 คน

6,800,000 คน

14,805,000 คน

ประเทศลาว

ประเทศกัมพูชา

5,353,494 คน

408,146 คน

ประเทศสิงคโปร์

ประเทศบรุไน

ประเทศลาว

1,454

ประเทศพม่า

848.9

ประเทศเวียดนาม

1,523

ประเทศฟิลปิ ปินส์

2,462

ประเทศไทย

5,848

ประเทศบรูไน

38,8014

ประเทศกัมพูชา

934

ประเทศมาเลเซีย

10,578

ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินโดนิเซีย

3,660

49,936


Travel at ease with LS&H Travel. We provide you a total holiday solution. Hotel booking, air ticket, tour Service all around Thailand.

In association with ATTA and Tourism authority fo Thailand

LS&H Travel Co., Ltd.

One stop service for total holiday solution Tel: 02-630-6663, 02-630-6640-1 Fax: 02-630-6664 E-mail: info@journeyasia.com Website: www.journeyasia.com

Hoh_Magazine_Issue_5  
Hoh_Magazine_Issue_5  

Absolute Magazine in Hoh Style

Advertisement