Page 1

เล่ม 2 โฮ๊ะ แมกกาซีน I ปีที่ 1 ธันวาคม 2555 I ครบรส โฮ๊ะสไตล์

โฮ๊ะ เฟส

สมาคมมุขเสีย ่ วๆ “Then and Now“ Thailand

สิกังบการเดิ โต นน�ทางก้ำโชค าวที่ 2

2012

โลกาวินาศ จริงหรือ?

กิ่วฝิ่น

ชมพระอาทิตย์ขึ้นวันปีใหม่

ฟรี


วันคริสมาส มีขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองถึงวันเกิดของ พระคริสตเจ้า ในวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี โดยพื้นฐานค�ำว่า Christmas มาจากค�ำว่า Christes Maesse ซึ่งแปลว่า บูชามิสซาของ พระคริสตเจ้า นอกจากการเฉลิมฉลองวันเกิดแล้ว ยังถือเป็นช่วงหยุดพักผ่อนในหลายๆ ประเทศอีกด้วย

คริสมาสในยุโรป

คริสมาสในเม็กซิโก

ผู้คนจะให้ความส�ำคัญกับการกลับไปอยู่กับครอบครัว นิยมที่จะท�ำการตกแต่งบ้านทั้งหลัง ไม่ว่าจะเป็นในบ้าน หรือนอกบ้าน ซื้อของขวัญไว้ให้กับเพื่อนและญาติพี่น้อง ในวันส�ำคัญเช่นนี้สมาชิกของครอบครัวมักจะใช้เวลา ในการช่วยกันท�ำอาหาร ที่นิยมที่สุดจะเป็นการท�ำอาหาร ตามเทศกาล คือ เนือ้ อบ หรือไก่อบ อาหารเย็นจะเป็น มือ้ ทีม่ อี าหารจ�ำนวนมาก เด็กๆ จะพบปะกันแล้วเล่นเกมส์ ด้วยกัน แบ่งปันของเล่นที่ได้จากซานตาคลอส

เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม (เป็นวันเกิดของ “La Guadalupana”) และสิ้นสุดในวันที่ 6 มกราคม ซึ่งในวันที่ 6 นี้เอง เด็กจะตื่นเช้าเพือ่ ตามหาของขวัญ ทีซ่ อ่ นไว้ในห้อง โดยที่ El Nacimiento หรือเทียบได้กับ ซานตาคลอส เป็นผู้น�ำมาซ่อนไว้ ส่วนที่แตกต่างกันคือ เด็กๆ ในอเมริกาและยุโรปจะได้ของขวัญวันที่ 25 ธันวาคม แต่เด็กๆ ในเม็กซิโกจะได้ในวันที่ 6 มกราคม

คริสมาสในอเมริกา คริสมาสในอเมริกานั้นมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับ ประเพณีของแต่ละครอบครัว เนื่องจากอเมริกาได้รับ ประเพณีจากหลากหลายวัฒนธรรม เช่น ไอร์แลนด์ ออสเตรีย โปแลนด์ และเบลเยี่ยม ผสมผสานจนกลาย เป็นลักษณะของอเมริกาเอง อีกทั้งภูมิอากาศที่แต่งต่าง กันอย่างมากในแต่ละพื้นที่ อย่างไรก็ตามชาวอเมริกัน ก็ยังให้ความส�ำคัญกับครอบครัวเช่นเดียวกันกับยุโรป เพียงแต่วา่ แทนทีจ่ ะทานอาหารด้วยกันทีบ่ า้ นคนใดคนหนึง่ อาจจะมีการเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันทั้งครอบครัว ซึ่งถือว่าเป็นการพักผ่อนไปในเวลาเดียวกัน การตกแต่ง ด้วยต้นสนทีเ่ ป็นเครือ่ งหมายของคริสมาสก็เป็นส่วนส�ำคัญ บางครอบครัวใช้ต้นสนต้นเดียวส่งผ่านมาหลายชั่วคน ราวกับเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว

คริสมาสในอินเดีย คริสมาสในอินเดียเริ่มการเฉลิมฉลองตั้งแต่คืนวันที่ 24 ธันวาคม และต่อเนื่องไปจนวันปีใหม่ ในอินเดียมีการ ฉลองที่ยิ่งใหญ่ในหลายๆ เมือง โดยเฉพาะในกรุงเดลลี มุมไบ บังกาลอ และเชนไน ซึ่งการฉลองวันคริสมาสนี้ ร่วมด้วยผู้คนทุกศาสนา โดยมีการเรียกวันคริสมาสด้วย ภาษาท้องถิน่ เป็นภาษาฮินดูวา่ “บาดาดิน” แปลว่า “วันอันยิง่ ใหญ่” และส่วนมากจะเป็นการวมตัวของเพือ่ นๆ มากกว่าครอบครัว

คริสมาสในญี่ปุ่น คริสมาสในญี่ปุ่นมีความแตกต่างจากยุโรปและอเมริกา เนื่องจากประชากรส่วนมากของญี่ปุ่นเป็นชาวพุทธ และชินโต และมีประชากรเพียง 1% เท่านั้นในญี่ปุ่น ที่เป็นชาวคริส อย่างไรก็ตามการเฉลิมฉลองวันคริสมาส ก็ยังเป็นเทศกาลที่โด่งดังไม่ต่างกัน ชาวญี่ปุ่นจะฉลอง วันคริสมาสกันในคืนวันที่ 24 เท่านั้น และวันที่ 25 ธันวาคม ก็ไม่ได้เป็นวันหยุดแต่อย่างใด โดยมากแล้ว การฉลองส่วนใหญ่จะแสดงออกในด้านของการค้ามากกว่า และชาวญี่ปุ่นจะหาทานเค้กคริสมาสส�ำหรับการฉลอง ซึ่งรูปแบบของเค้กคริสมาสในญี่ปุ่น จะมีให้เลือก หลากหลายรูปแบบ

คริสมาสในอิตาลี คริสมาสในอิตาลี โดยหลักแล้วจะเป็นช่วงเวลาของศาสนา มีเวลานานถึง 3 อาทิตย์ จากวันที่ 6–24 ธันวาคม โดยมากจะมีพิธีกรรมทางศาสนาให้ท�ำ นอกจากช่วงเวลา ของศาสนา 3 อาทิตย์แล้ว วันสิ้นสุดการฉลองจะเป็น วันที่ 6 มกราคม ซึง่ เด็กๆ ชาวอิตาลีจะเดินตระเวนไปตาม บ้านใกล้เคียง เพือ่ อ่านกลอนของวันคริสมาส และผูร้ บั ฟัง ก็จะให้เงินเล็กน้อยเป็นค่าตอบแทน ซึง่ เด็กจะน�ำเงินเหล่านี้ ไปซื้อของหวานกิน อีกประเพณีหนึ่งคือเด็กๆ ชาวอิตาลี จะเขียนจดหมายไปให้ผู้ปกครองเพื่อขอพรให้ได้ เฉลิมฉลองวันคริสมาสที่สุดวิเศษ โดยเขียนค�ำสัญญาไว้ ในจดหมายว่าตน จะประพฤติตนเป็นคนดี ในวันที่ 24 จะมีการจุดเทียนไว้มากมาย และเด็กๆ ก็จะผลัดกันเล่า

เรือ่ งทีส่ นุกสนานเกีย่ วกับวันคริสมาส ในช่วงเวลาดังกล่าว ครอบครัวชาวอิตาลีจะร่วมกันสวดมนต์อีกด้วย อีกทั้งเป็นวันที่ละเว้นการทานเนื้อ อาหารส่วนมากจะเป็น ผัก ไข่ และมีปลาไหลทอดตามประเพณี

คริสมาสในอังกฤษ จะมีการบรรเลงเพลงคริสต์มาส และตกแต่งต้นคริสต์มาส คืนก่อนวันคริสมาสเด็กๆ จะแขวนถุงเท้าหรือปลอกหมอน ไว้ที่ปลายเตียง และหวังว่ามันจะเต็มไปด้วยของขวัญใน ตอนเช้า แต่โดยปกติแล้วของขวัญจะถูกเปิดประมาณ ช่วงบ่าย และสิ่งที่แปลกส�ำหรับคริสมาสที่นี่คือ เค้าจะทานมื้อเย็นกันตอนกลางวันของวันที่ 25 ธันวาคม และใช้เวลาในการพูดคุยกันไปถึงตอนกลางคืน ซึ่งมื้ออาหารประจ�ำเทศกาลที่นิยมได้แก่ ไก่งวงอบ หรือ เนื้ออบ ซึ่งจะต้องตามด้วยเค้กผลไม้รวมหลังอาหาร

คริสมาสในเยอรมัน จะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม จนกระทั่งถึงคืนก่อนวัน คริสมาส ซึ่งในช่วงนี้จะเต็มไปด้วยบรรยากาศของขนมปัง อบผลไม้ ไส้กรอกทอด ถั่วคั่ว และขนมปังขิง ช่วงนี้ ชาวเยอรมันจะซ่อมหลังคาบ้าน ซื้ออาหาร ซื้อของเล่น ซื้ออุปกรณ์ส�ำหรับตกแต่งในวันคริสมาส และที่พิเศษ ที่สุดก็คือลูกพรุน เด็กๆ ชาวเยอรมันจะอธิษฐานขอ ของขวัญโดยการเขียนจดหมาย อีกทั้งมีประเพณี การใส่ฟางและแครอทเอาไว้ในรองเท้าแล้ววางไว้นอกประตู เพือ่ ทีว่ า่ หากนักบุญนิโคลัสผ่านมา จะได้นำ� ฟางกับแครอท นั้นไปเป็นอาหารม้า และตอบแทนเด็กๆ ด้วยการใส่ แอ๊ปเปิ้ลและถั่วเอาไว้ในรองเท้า

คริสมาสในแอฟริกาใต้ คริสมาสในแอฟริกาใต้นั้น อยู่ในช่วงวันหยุดฤดูร้อน ซึ่งไม่มีหิมะ แต่ทว่ามีดอกไม้มากมายก�ำลังออกดอกแทนที่ หิมะ บ้านที่นี่จะถูกตกแต่งด้วยกิ่งสน ส่วนต้นคริสมาส ก็จะรายล้อมไปด้วยกล่องของขวัญ และในคืนก่อนวัน คริสมาส เด็กๆ ก็จะแขวนถุงเท้าไว้รอของขวัญเช่นกัน


โปรดเอื้อเฟื้อแก่ เด็ก สตรี และคนชรา

ลั่นกองโฮ๊ะ ลงทุนด้วยเวลา

ธันวาคม เดือนที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย มากมายอารมณ์ เป็นเดือนที่เราจะได้มาสนุกกับเทศกาลต่างๆ ที่ประดังรวมกันเข้ามาในเดือนนี้ เป็นเดือนที่อากาศ หนาวเริม่ ปรากฏตัวชัดเจน ให้ชาวเมืองกรุงได้สมั ผัสและได้รสู้ กึ ว่าหน้าหนาวบ้านเราก็มอี ยูจ่ ริง เป็นเดือนทีห่ ลายๆ คนออกเดินทางไปท่องเทีย่ ว เพือ่ ดูพระอาทิตย์ขนึ้ ในเช้าวันขึ้นปีใหม่ แต่ที่ส�ำคัญ เป็นเดือนที่หลายๆ คนจะได้ใช้เวลาระลึกนึกย้อนไปว่า ในขวบปีที่ผ่านไปมีอะไรผ่านเข้ามาในชีวิตบ้าง ไม่ว่าจะดีหรือร้าย เป็นเดือนที่หลายๆ คน ก�ำลังมองไปข้างหน้าว่าปีหน้าจะต้องท�ำอะไร จะเปรียบไปก็เหมือนเดือนทีใ่ ช้สรุปงบดุลชีวติ ของเรา ว่าเราได้บริหารการด�ำเนินชีวติ ของเราเป็นอย่างไรบ้าง จะก�ำไรชีวติ หรือขาดทุนชีวิตมากขนาดไหน คงไม่มีใครตอบได้ดีกว่าตัวของเราเอง แต่ถ้าสิ่งไหนที่ไม่ดีเราก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น แต่ถ้าดีอยู่แล้วคงต้องปรับปรุงให้ดี ยิ่งขึ้นไป โดยส่วนตัวของผม ขอขอบคุณเดือนธันวาคม ที่ท�ำให้ผมได้เข้าใจว่าทุกวันเวลาที่เราได้หายใจเข้าออกในแต่ละครั้ง ล้วนเป็นการลงทุนของเราทั้งสิ้น แต่เป็นการจ่ายด้วยเวลาของเรา อยู่ที่ว่าเราจะใช้เวลาของเราสร้างประโยชน์ให้กับเราได้มากแค่ไหน บางคนอาจใช้เวลาหนึ่งนาทีสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับชีวิตของเขา และคนรอบข้างได้มากมาย แต่บางคนเวลาหนึ่งปีอาจไม่ได้เกิดสิ่งดีๆ ขึ้นมาเลย อยู่ที่ตัวของเราเองแล้วล่ะครับ ว่าจะจัดการกับเวลาของเราอย่างไร

ภาคิน เพียมา บรรณาธิการบริหาร

โฮ๊ะ เดือนนี้

EXECUTIVE EDITOR / PUBLISHER ภาคิน เพียมา EDITORIAL TEAM & WRITERS สรธัญ เพียมา วรลักษณ์ อโนทัยสินทวี พณชิต กิตติปัญญางาม ARTS EDITOR ภาณุพงศ์ จันทน์ผลิน PROOF READER สรชัย ชั้นเสวิกุล

PHOTOGRAPHER

อุดมศักดิ์ กิรวาที ประพัฒน์ หมั่นคิด

DISTRIBUTION EXECUTIVE ธีรวัฒน์ อิ่มพิทักษ์

4

5

6

7

8

HOH MAN นิธิกร ตามไท PRODUCTION CO-ORDINATION ไวทิน ดวงใจเอก

โฮ๊ะ บอกต่อ

งานส�ำคัญๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ใน เดื อ นธั น วาคม โฮ๊ ะ ได้ รวบรวมเอามาไว้ให้แล้ว

โฮ๊ะ โฮ๊ะแมน

โฮ๊ะแมนพาไปถามเพื่อนๆ ที่ตรอกข้าวสาร ว่าถ้าโลก แตกแล้วจะท�ำกันยังไงเนีย่ !

โฮ๊ะ รอบโลก

แก๊ ส เรื อ นกระจกทุ บ สถิ ติ และอนาคตของประเทศ กรีซจะเป็นอย่างไร ไปดูกนั

10 โฮ๊ะ ของเขา

สิงโต น�ำโชค กับซิงเกิล้ ใหม่ “อยู่ต่อเลยได้ไหม” ไม่เคย ผิดหวังกับหนุ่มคนนีี้จริงๆ

20 โฮ๊ะ แก็ดเจ็ต

iPad Mini Review ครบ ทุ ก แง่ มุ ม แบบไม่ ล� ำ เอี ย ง โดยป๋าเอก TechXcite

พบกับหนังใหม่ประจ�ำเดือน

ธันวาคม 4 เรื่องเด็ด ไม่ควรพลาด

พบกับ โฮ๊ะ ได้ที่ โหลด รถไฟ กาแฟ ห้าง

หนุ่มสาวที่ต้องนั่งหน้าคอม ทั้งวัน อันตรายนะนั่น! โฮ๊ะ มีวิธีบรรเทาทุกข์มาฝาก

14 โฮ๊ะ น�ำเทีย ่ ว

ไปเคาท์ดาวน์ชมพระอาทิตย์ ขึ้ น วั น ปี ใ หม่ ณ กิ่ ว ฝิ ่ น ดอยม่อนล้าน

22 โฮ๊ะ กลางแปลง

โฮ๊ะ สุขภาพ

พาทุกท่านไปอัพเดตข่าวสาร วงการดนตรี รวมถึงศิลปิน ที่ท่านชื่นชอบ

ส�ำหรับโฮ๊ะ ทางธรรมฉบับนี้ น�ำเสนอความรูเ้ กีย่ วกับการ ตักบาตรในแง่มมุ ทีน่ า่ สนใจ

16 โฮ๊ะ คนเดิน

เดินย้อนอดีตตลาดจีนเมือง ล�ำปาง กาดกองต้า สัมผัส ความคลาสสิคได้ที่นี่

23 โฮ๊ะ มิวสิค

โฮ๊ะ ทางธรรม

18 โฮ๊ะ เฟส

เพจหลักล้าน “สมาคมมุข เสี่ยวๆ” และที่ก�ำลังฮิตเลย “Then and Now Thailand”

24 โฮ๊ะ ไทยลีก

บทสรุ ป และข้ อ มู ล สถิ ติ ที่ น่ า สนใจ รวมไปถึ งที ม ยอดเยีย่ มไทย พรีเมียร์ ลีก

26

ACCOUNTING & FINANCIAL จุฑามาศ จ�ำปาหอม ADVERTISING วรรณวิศา วรรณพฤกษ์ PRINTING บริษัท ฐานการพิมพ์ จ�ำกัด PUBLISHED BY บริษัท มิลเลี่ยน อายส์ จ�ำกัด 29/156 หมู่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 CONTACT โทร 02 653 4397-8 แฟกซ์ 02 653 4396 อีเมล์ hoh.mag@gmail.com SOCIAL MEDIA

โฮ๊ะ ซิ่ง

Nissan Sylphy รถนั่ง คอมแพ็คคาร์หรูหรามีระดับ รีววิ โดย AutoZeed www.facebook.com/hohmag CONTRIBUTOR


4

โฮ๊ะ บอกต่อ ที่มา : wikalenda.com

การแสดงโขน-ศาลาเฉลิมกรุง

วันและเวลา : 26 กรกฎาคม 2555 - 28 ธันวาคม 2555 17.30 น. สถานที่ : ศาลาเฉลิมกรุง หมวดหมู่ : งานเทศกาล ททท. ร่วมกับศาลาเฉลิมกรุง และส�ำนักงานทรัพย์สินส่วน พระมหากษัตริย์ จัดการแสดง โขน ศาลาเฉลิมกรุง ชุด หนุมานข้าราชบริพารพระจักรี ขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และเพือ่ เผยแพร่นาฏศิลป์ชนั้ สูง ของไทย จัดแสดงต่อเนื่อง ตลอดปี 2555 ทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ บัตรราคา 800 บาท 1,000 บาท และ 1,200 บาท ส�ำหรับเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ชมฟรี และผูส้ งู อายุ 65 ปี ขึน้ ไป/นักเรียน-นักศึกษา แสดงบัตรประจ�ำตัว นักเรียน-นักศึกษา ราคาพิเศษ 200 บาท

งานแสดงสินค้าเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2556

วันและเวลา : 30 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2555 10.00 - 21.00 น. สถานที่ : อาคาร 1-5 อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี หมวดหมู่ : งานแสดงสินค้า งานแสดงสินค้าและบริการ รวมถึงของขวัญของฝากในเทศกาลปีใหม่ มาจัดจ�ำหน่ายในราคาพิเศษ แบ่งเป็นประเภทอาหารและเครือ่ งดืม่ วัสดุกอ่ สร้าง เฟอร์นิเจอร์และของใช้ ของตกแต่งบ้าน ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของขวัญ ของช�ำร่วย ของเล่น/เกม เครื่องเขียน การ์ด/สิ่งพิมพ์ สิ่งทอ เสื้อผ้าส�ำเร็จรูป เครือ่ งหนัง/รองเท้า อัญมณีและเครือ่ งประดับ เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องท�ำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ และความงาม สปา นวดแผนไทย โรงพยาบาล คลินิก โรงแรม รีสอร์ท บริษัทท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) ธุรกิจบริการ เช่น สถาบันการศึกษา แฟรนไชส์ บันเทิง ท่องเที่ยว รีสอร์ท/โรงแรม ร้านตัดเสื้อ ซอฟต์แวร์ โลจิสติกส์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักร/เครื่องใช้ ในอุตสาหกรรม

Dance The World in One Day 2012 MARTIN TAYLOR Exclusively (A)-LIVE in BKK วันและเวลา : 26 กรกฎาคม 2555 - 28 ธันวาคม 2555 17.30 น. สถานที่ : ศาลาเฉลิมกรุง หมวดหมู่ : งานเทศกาล มาร์ติน เทย์เลอร์ ศิลปิน กีตาร์และนักแต่งเพลงผู้ที่ได้ รับรางวัลชนะเลิศมากมาย เขาได้รับการยกย่องโดย นิตยสารไทม์ว่าเป็น “นักกีตาร์ที่ดีที่สุดของยุโรป” กับการกลับมากรุงเทพอีกครัง้ เพื่อสร้างความตื่นเต้นให้กับ แฟนเพลงของเขา ส�ำหรับแฟนเพลงเพียง 250 ท่านเท่านั้น ที่จะได้มีโอกาส ใกล้ชิดกับหนึ่งในศิลปิน กีตาร์แจ๊สที่ดีที่สุดของโลก การชมคอนเสิร์ตในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ให้ความรู้สึกเสมือนนั่งอยู่ใน ห้องนัง่ เล่นทีอ่ บอุน่ แม้แต่ทนี่ งั่ แถวสุดท้ายก็สามารถทีจ่ ะเห็นสไตล์การเล่น ที่ยอดเยี่ยม สะกดใจผู้ชม ของอัจฉริยะดนตรีแจ๊สระดับต�ำนานนี้

มัน ใหญ่ มาก ครั้งที่ 4

วันและเวลา : 8 - 9 ธันวาคม 2555 สถานที่ : โบนันซา, นครราชสีมา หมวดหมู่ : คอนเสิร์ต Big Mountain Music Festival 4 มัน ใหญ่ มาก เทศกาลดนตรี ที่มันใหญ่มากที่สุดในประเทศไทย ในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2555 โบนันซ่า เขาใหญ่ บัตรราคา 1,800 บาท

วันและเวลา : 1 - 2 ธันวาคม 2555 สถานที่ : ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หมวดหมู่ : การเเสดงและละคร งานเต้นรอบโลกในวันเดียว (DWOD) เทศกาลการเต้นร�ำนี้น�ำเสนอศิลปิน นักแสดงชัน้ น�ำจากเมืองไทยและต่างประเทศ อาทิเช่น นักเต้น Waving Popping and Hip Hop มือฉกาจอย่าง Future จากนิวยอร์คซิตี้, ขวัญใจชาวอินเดีย อย่าง Queen Harish ทีจ่ ะมาโชว์เบลลีแ่ ดนซ์ตามแบบฉบับของเธอให้เราได้ชม และนักดนตรีผู้เชี่ยวชาญทางด้านกลองแอฟริกันและละตินอย่าง Michael Pluznick จากสหรัฐอเมริกา ร่วมด้วยนักแสดงท่านอืน่ ๆ อีกมากมาย นอกเหนือจากศิลปินรับเชิญแล้ว ร�ำปุรีภูมิใจน�ำเสนอการแสดงอันน่าตื่นเต้นจาก คณาจารย์ของสถาบัน Tim Fournier (USA – Tap), Ben Lepp (USA - Swing), Gaston Guervitz (Argentina - Contemporary Jazz) นอกจากนี้ยังร่วมด้วย อานนท์ พุ่มเรืองและคณะ จะมาน�ำเสนอการเต้นมิวสิค วีดีโอแดนซ์ ด้วยลีลาอันร้อนแรง และอาลีพร้อมด้วยทีม Dance to Da Hop จะมาท�ำให้ทุกที่นั่งร้อนระอุไปกับการเต้นฮิปฮอปที่สุดแสนจะเร้าใจ และมากไปกว่านั้นยังเป็นการเปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศไทยของคณะเต้น เบลลี่แดนซ์ Raks rumPUREE และ rumPUREE Tribal จะมาท�ำการแสดงเบลลี่แดนซ์ในรูปแบบต่างๆ

Bonjour French Fair 2012

วันและเวลา : 13-16 ธันวาคม 2555 10.00 – 20.00 น. สถานที่ : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ หมวดหมู่ : งานแสดงสินค้า ร่วมฉลองครบรอบ 10 ปี กับการกลับมาอีกครั้งของ Bonjour French Fair 2012 “Hello Europe!” มหกรรมสินค้า อุปโภคบริโภคจากประเทศฝรั่งเศส จัดโดยหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย, ฝ่ายการพาณิชย์ (UBIFRANCE) สถานเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสประจ�ำ ประเทศไทย และกลุ่มผู้น�ำเข้าสินค้าฝรั่งเศสในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ด้วยความพิเศษของมหกรรมในปีนี้ นอกจากสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการ คุณภาพเยี่ยมจากประเทศฝรั่งเศสแล้ว ยังมีการจัดแสดงสินค้าน�ำเข้า จากประเทศอื่นๆ ในยุโรปอีกด้วย ร่วมช้อปร่วมชิมกับกว่า 70 บูธ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ไวน์ เครื่องแต่งกาย เครื่องส�ำอางค์ เครื่องหนัง รวมถึงบริการอื่นๆ อาทิ บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพ็คเก็จทัวร์ และแนะแนวการศึกษาในประเทศแถบยุโรป และทุกการจับจ่าย ครบ 2,000 บาท รับสิทธิ์ร่วมสนุกชิงตั๋วเครื่องบินไปกลับนครปารีสจาก Air France และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย


5

โฮ๊ะ โฮ๊ะแมน

ถ้าโลกแตก คุณจะท�ำอย่างไร โฮ๊ะแมนจะพาทุกท่านไปดูกนั ว่าเพือ่ นๆ ชาวโฮ๊ะทีต่ รอกข้าวสาร จะท�ำอย่างไร เมื่อวันโลกแตกก�ำลังจะมาถึงในไม่ช้านี้ ติดตามความเกรียนได้ที่ www.youtube.com/hohmagthailand


6

โฮ๊ะ รอบโลก ประเทศกรีซไม่ผ่านการอนุมัติเงินกู้ “กระทบสมาชิกสหภาพยุโรป” ส�ำนักข่าว บีบีซี

หลังจากที่กรีซถูกปฏิเสธการกู้เงินครั้งล่าสุดก็ท�ำให้กลุ่มสหภาพยุโรปต่างวิตกกันถ้วนหน้า ในการเจรจากว่า 12 ชั่วโมงที่เมืองบรัซเซล นายกรัฐมนตรีของประเทศกรีซ นายแอนโทนิส ซามาราส กล่าวว่า “การยืมเงินไม่ใช่เพื่ออนาคตของ ประเทศกรีซ แต่เพื่อความเสถียรของสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหมด ประเทศกรีซต้องการยืมเงินจ�ำนวน 5,172 พันล้านบาท เพื่อป้องกันไม่ให้ ประเทศเข้าสู่สภาวะล้มละลาย” ซึ่งผู้น�ำกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรปมีแนวคิดในการลดหนี้สาธารณะของประเทศกรีซ โดยเน้นให้เพิ่มผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศให้มากขึ้นถึง 189% ในปี พ.ศ. 2556 และหากท�ำได้ผู้น�ำกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรปจะอนุมัติวงเงินกู้ยืม ส�ำหรับแนวคิดการให้ประเทศกรีซพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปนั้น ไม่ใช่ทางเลือกที่ต้องการใช้ เนื่องจากจะสร้างผลกระทบ ต่อประเทศกรีซอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตามจากการประเมินพบว่า มีความเป็นไปได้ว่าประเทศกรีซจะพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกถึง 40% และจะพ้นจากการเป็นสมาชิกภายใน 5 ปี

แก๊สเรือนกระจกทุบสถิติเดิม ส�ำนักข่าว บีบีซี

องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก แถลงในนิตยสารรายปี Greenhouse Bas Bulletin เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ว่าแก๊สเรือนกระจกในชัน้ บรรยากาศโลกท�ำลายสถิตเิ ดิมในปี พ.ศ. 2554 ซึง่ มีระดับของคาร์บอนไดออกไซด์สงู ถึง 391 ส่วนในล้านส่วน และนอกจากนี้ สารประกอบอื่นที่ส่งผลให้โลกร้อนขึ้นอย่างเช่นก๊าซมีเทน ก็อยู่ในระดับสูงที่สุดที่เคยมีมาเช่นเดียวกัน องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกประมาณการว่า มีคาร์บอนปริมาณ 375,000 ล้านตันถูกปล่อยออกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2293 และกว่าครึ่งของ คาร์บอนเหล่านั้นยังคงอยู่ในชั้นบรรยากาศโลกและส่งผลให้เกิดวิกฤติโลกร้อนในปัจจุบัน เลขานุการองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก นายไมเคิล จารอด กล่าวว่า “ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หลายพันล้านตันจะยังคงอยูใ่ นชัน้ บรรยากาศของเราไปอีกหลายศตวรรษ และแน่นอนว่าจะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้”

ญี่ปุ่นสร้างหุ่นยนต์ส�ำหรับวิกฤติพลังงานนิวเคลียร์ ส�ำนักข่าว รอยเตอร์

ญี่ปุ่นเปิดตัวหุ่นยนต์ซึ่งออกแบบมาให้ทนต่อรังสีและความร้อนสูง เพื่อใช้ในการท�ำงานที่โรงงานพลังงานนิวเคลียร์ที่ได้รับความเสียหาย เช่นในฟุกุชิมะ สู่สายตาประชาชนเมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึงแม้ว่าญี่ปุ่นจะมีโรงงานผลิตหุ่นยนต์มากมาย แต่กลับไม่มีหุ่นยนต์ที่สามารถเข้าไปยังโรงงานพลังงานนิวเคลียร์ที่เสียหายจากเหตุการณ์ แผ่นดินไหวและซึนามิที่เลวร้ายในรอบปีที่ผ่านมาได้เลย และนอกจากนั้นแล้ว หุ่นยนต์ที่น�ำมาใช้ในเหตุการณ์โรงงานพลังงานนิวเคลียร์ กลับเป็นหุน่ ยนต์นำ� เข้าจากสหรัฐอเมริกาเสียอีก แต่อย่างไรก็ตามหุน่ ยนต์ดงั กล่าวสามารถใช้งานได้เพียงการสอดส่องถึงร่องรอยความเสียหาย เท่านั้น บริษทั โตชิบาท�ำการเผยหุน่ ยนต์ทนต่อรังสีนวิ เคลียร์ ซึง่ หุน่ ยนต์สขี่ าดังกล่าวสามารถขนอุปกรณ์ตดิ ตัวไปได้ 20 กิโลกรัม และสามารถลุกขึน้ เองได้ ในกรณีที่ไปอยู่ในบริเวณที่เคลื่อนไหวล�ำบากและล้มลง แต่ระหว่างการสาธิตการใช้งานยังพบว่ามีความผิดพลาดของระบบ ท�ำให้หุ่นยนต์ ไม่สามารถขยับได้หลังจากทีห่ นุ่ ยนต์พยายามทรงตัวระหว่างเดิน ท�ำให้เจ้าหน้าทีต่ อ้ งมายกออกไปตรวจสอบ นีเ่ ป็นครัง้ ทีส่ องแล้วทีห่ นุ่ ยนต์ของ ญี่ปุ่นประสบปัญหาในการทดสอบ ภาพ : kurzweilai.net

“โดรน” (Drone) เครือ่ งบินไร้คนขับของหน่วยงานทหาร เข้าสู่ตลาดพลเรือน ข่าวโดย คริส วิคก์แฮม, ส�ำนักข่าวรอยเตอร์, ลอนดอน

เครื่องบินไร้คนขับที่ถูกใช้ในหน่วยงานทหารช่วง 10 ปีที่ผ่าน จะเข้าสู่ตลาดของพลเรือนภายใน 4 ปี และกลุ่มหน่วยงานวิจัยของอังกฤษ คาดว่าจะสร้างมูลค่าการตลาดมากกว่า 1,200 ล้านบาท การร่วมมือกันของ BAE Systems และ Rolls-Royce เห็นความเป็นไปได้ว่าจะมีการใช้งานเครื่องบินไร้คนขับในการท�ำงานส�ำรวจ ภาพ : shawsblog2011.blogspot.com ท่อน�้ำมัน การช่วยเหลือชีวิตคนในเวลาฉุกเฉินแทนที่การใช้เครื่องบินแบบใช้คนขับ ซึ่งเปลืองเชื้อเพลิงและนักบินอาจเกิดอาการเหนื่อยล้า ในสภาวะการท�ำงานทีไ่ ม่ปลอดภัยนัก ปัจจุบนั เครือ่ งบินไร้คนขับได้ถกู น�ำไปใช้อย่างต่อเนือ่ ง ไม่วา่ จะเป็นเหตุการณ์โรงงานพลังงานนิวเคลียร์ทฟี่ กุ ชุ มิ ะ การตรวจสภาพน�ำ้ แข็งและหิมะทีอ่ งั กฤษ เป็นต้น การใช้งานเครือ่ งบิน ไร้คนขับสามารถน�ำไปใช้กับภารกิจจ�ำนวนมากที่ไม่สามารถใช้นักบินได้ ในปัจจุบันต้นทุนการผลิตเครื่องบินชนิดนี้ยังสูงอยู่มาก แต่เชื่อว่าอุปกรณ์จะพร้อมเข้าสู่ตลาดได้ใน 3-4 ปีที่จะถึงนี้ แลมเบิร์ท ดอปปิง-เฮเพนสตาล ท�ำนายว่าในอีกไม่กี่ปีที่จะถึงนี้ ท้องฟ้าจะเต็มไปด้วยเครื่องบินไร้คนขับ โดยในช่วงแรกๆ อาจจะเห็นอุปกรณ์เหล่านี้บินอยู่ระหว่างพื้นที่นอกเมือง ใช้ส�ำหรับการส�ำรวจ การช่วยเหลือ ในท้องทะเล เป็นต้น


7

โฮ๊ะ สุขภาพ

ภัยเงียบ ...

จากการนั่งหน้าคอม

นานเกินไป!

ปรับความสว่างของหน้าจอ ให้พอดี ไม่สว่างเกินไป

ทุ

กวันนี้ คนส่วนใหญ่จะใช้เวลาส่วนมากอยูก่ บั การนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ ต้องยอมรับว่า คอมพิวเตอร์ช่วยอ�ำนวยความสะดวกหลายด้าน ไม่ ว ่ า จะเป็ น การท� ำ งาน การเข้ า สู ่ โ ลกโซเชี ย ล เน็ตเวิร์ค เล่นเกมส์ ไปจนถึงดูหนังฟังเพลง แต่ในขณะเดียวกัน การนั่งอยู่หน้าคอมนานๆ ก็มีผลเสียต่อสุขภาพของเรา ซึ่งอาการยอดฮิต ทีเ่ จอก็คอื อาการเกีย่ วกับสายตา รวมไปถึงอาการ ปวดเมื่อยคอและศีรษะ อาการเหล่านี้ สามารถทวีความรุนแรงจนท�ำให้เป็น โรคที่ร้ายแรงมากขึ้นได้ เช่น ไมเกรน โรคต้อตา อาการปวดเมื่อยขั้นรุนแรง และอีกมากมาย ซึ่งเป็น อั น ตรายที่ เ ราไม่ ค ่ อ ยได้ ใ ส่ ใ จกั น สั ก เท่ า ไหร่ อย่างไรก็ตาม วันนี้ โฮ๊ะ สุขภาพ มีวิธีบรรเทา ที่ทุกคนสามารถท�ำได้ง่ายๆ มาฝากกัน

ทุก 1 ชั่วโมง ควรเปลี่ยน อิริยาบถ เช่น ลุกเดินไปที่อื่น เพื่อให้สายตาได้มองสิ่งอื่นบ้าง

ควรพักสายตา หรือเปลี่ยนไปมองที่อื่น ทุกๆ 20 นาที

ควรออกก�ำลังกาย ให้สม�่ำเสมอ

ขยับร่างกายในท่าต่างๆ ที่จะไม่ท�ำให้เส้นยึด เช่น การยืดแขน ยืดขา รวมไปถึงการบิดตัวและล�ำคอ

หากิจกรรมอื่นๆ ท�ำบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการออกไปท่องเที่ยว ตามสถานที่ต่างๆ


8

โฮ๊ะ ทางธรรม

ถ้าจบอาหารก่อนใส่บาตร

แล้วไม่ได้กรวดน�้ำ

คนที่เราอุทิศให้จะได้รับผลบุญหรือไม่ จบก็คือจบ อุทิศก็คืออุทิศ คนละอย่างกัน ... จบ คือการอธิษฐาน โดยยกของหรือถาดใส่ของที่จะถวายพระขึ้นเหนือศีรษะหรือจรดหน้าผาก แล้วตั้งจิตอธิษฐานว่า “ด้วยอ�ำนาจ บุญทีข่ า้ พเจ้าได้กระท�ำนี้ ขอให้หมดกิเลสไปพระนิพพาน” แต่เวลากรวดน�ำ้ เขาขอว่า “ทานทีข่ า้ พเจ้าท�ำดีแล้วนี้ ขอให้ถงึ แก่ญาติคนนัน้ ๆ” การอธิษฐานเป็นการสร้างอธิษฐานบารมี ตั้งความปรารถนามุ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อตนเอง ส่วนการกรวดน�้ำเป็นการอุทิศ ส่วนกุศลให้ผู้อื่น ถ้าให้แก่คนที่อายุน้อย กว่ า เรา ก็ เ ป็ น ลั ก ษณะของเมตตาบารมี ถ้าให้กับผู้ที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเรา มีพระคุณ แก่ เ รา นั่ น เป็ น การแสดงกตั ญ ญู ก ตเวที เพราะฉะนั้นการจบอาหารก่อนใส่บาตรกับ การกรวดน�้ำหลังตักบาตรนี่ต่างกันนะ

การกรวดน�ำ้ นัน้ เป็นการอุทศิ ส่วนกุศลให้แก่ หมู ่ ญ าติ เป็ น อุ บ ายวิ ธี ท� ำ ให้ ใ จสงบ เยือกเย็นและกว้างขวาง พร้อมที่จะอุทิศ ผลบุญให้ผู้อื่นอย่างเต็มที่ คนที่ฝึกสมาธิ มาดีแล้ว สามารถเข้าสมาธิแผ่ส่วนบุญส่วน กุ ศ ลได้ เ ลย ไม่ จ�ำเป็น ต้ อ งใช้ น�้ ำ เป็ น สื่ อ เพราะฉะนั้ น ถ้ า หาน�้ ำ ไม่ ทั น หรื อ โอกาส ไม่ อ� ำ นวย ท� ำ บุ ญ แล้ ว ก็ ค วรนึ ก อุ ทิ ศ ส่วนกุศลทันทีขณะที่ใจยังปีติอิ่มอยู่ในบุญ

ส่วนทีถ่ ามว่าผูท้ เี่ ราอุทศิ ให้ดว้ ยใจ แต่ไม่ได้ กรวดน�้ำให้ จะได้ส่วนบุญหรือไม่นั้น ก็ขึ้น อยู่กับผู้รับเองว่าเขาอยู่ในฐานะที่จะรับได้ หรือไม่ ถ้าตกนรกลึกนัก คือท�ำบาปไว้ก่อน ตายมากมาย ก็ ค งยั ง รั บ ไม่ ไ ด้ ต้ อ งรอ ไปก่อน การอุทศิ ด้วยใจ ถ้าอุทศิ ขณะใจเป็น สมาธิ มั่นคงผ่องใสเต็มที่ ก็ส่งบุญได้ถึง ผู้รับเร็วขึ้น

ตอนใส่บาตร

ถ้าไม่ได้เอาน�้ำใส่ไปด้วย คนตายจะได้กินน�้ำหรือไม่

หลวงพ่อตอบปัญหา โดย พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทตฺตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

คุณโยมต้องท�ำความเข้าใจเรื่องผลของทาน เสี ย ใหม่ น ะ เราตั ก บาตรถวายทานแด่ พระภิกษุ โดยตั้งใจให้เป็นบุญเป็นกุศล ทานทีเ่ ราถวายจะก่อให้เกิดผลเป็นบุญทันที จากนั้ น บุ ญ จะเปลี่ ย นสภาพไปเองโดย อัตโนมัติ ไม่ใช่ใส่อย่างไหน คนตายจะได้ กินอย่างนั้น ไม่ใช่นะ ถ้ า เราใส่ บ าตรด้ ว ยของดี ของประณี ต บุญที่เกิดจากการถวายทาน ก็กลายเป็น ของดี ของประณีต เหมาะส�ำหรับผูไ้ ด้รบั ใน ภพภูมทิ เี่ ขาอยู่ เช่น ถ้าผูร้ บั เป็นเปรตทีก่ ำ� ลัง หิวโหย อยู่ในภพภูมิที่รับบุญได้ พอเขารับ รู้ถึงบุญที่เราอุทิศให้ และเขาอนุโมทนาบุญ

ความหิวโหยก็จะหายไป ถ้าผู้รับเป็นเทวดา เขาก็ได้รับความอิ่มทรัพย์ โดยไม่ต้องเคี้ยว ข้าวหรอกนะ หากคุณโยมคิดจะเอาถุงน�ำ้ ใส่ลงไปในบาตร พระละก็ ต้องนึกถึงเวลาที่พระท่านเดิน กลับวัดด้วยว่า ถ้าถุงน�้ำเกิดแตกในบาตร ข้าวปลาอาหารทีท่ า่ นรับมาก็จะเสียหายหมด ใครอยากได้ บุ ญ เรื่ อ งถวายน�้ ำ ละก็ ขอแนะน� ำ ให้ เ อาน�้ ำ ไปถวายเติ ม ให้ เ ต็ ม แท็ ง ค์ น�้ ำ ของวั ด หรื อ ไปเจาะบ่ อ บาดาล ถวายวัดที่กันดารน�้ำจะดีกว่า ถ้าท�ำแบบนี้ รับรองว่าเกิดไปกี่ภพกี่ชาติจะไม่มีวันอดน�้ำ แน่นอน


โฮ๊ะ ของเขา

S


S

ingto Numchok

นาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักนักร้องหนุ่มอินดี้ สิงโต-น�ำโชค ผู้มาพร้อมกับซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุด “อยู่ต่อเลยได้ไหม” ที่ตอนนี้ฮอตฮิตถูกใจวัยรุ่น จนต้องร้องตามกันทั่วบ้านทั่วเมือง โฮ๊ะทนความฮอตไม่ไหว ขออาสาพาไปรู้จักกับผู้ชายคนนี้กันให้มากยิ่งขึ้น

จุดเริ่มต้นของสิงโต เกิดจากภูเก็ต จริงๆ ผมชอบคิดท�ำอะไรที่เราไม่เคยท�ำ อย่างเมื่อก่อนเล่นดนตรีแถว บางแค แล้วมีความรู้สึกว่าท�ำไมต้องเล่นแต่บางแค ลองไปไกลๆ ซักบางนาดูไหม แต่พอได้ไปเล่นหลายๆ ที่แล้ว ก็มีครั้งหนึ่งได้ไปเที่ยว เกาะช้าง ผมก็คิดว่าถ้าเราได้มาเล่นดนตรีตามเกาะก็คงเพลินดี สนุก และใช้ชวี ติ แบบสบายๆ อยูร่ มิ ทะเลสุดยอดจะตาย แค่เรามีกตี าร์ตวั หนึง่ ดีดแล้วรับเงิน เราก็มีเงินใช้จ่ายของเราแล้ว เราไม่จ�ำเป็นต้องรวยมาก ไม่ตอ้ งมีบา้ นริมทะเล ไม่ตอ้ งใช้จา่ ยฟุม่ เฟือยก็ได้ จากความคิดนีก้ ล็ อง หางานในเน็ตว่ามีร้านไหนรับสมัครนักดนตรีไหม จนได้มาเล่นดนตรี ที่ภูเก็ตหลายร้านแล้วก็เจ๊งไปหลายร้านเหมือนกัน ตอนนั้นคิดว่าจะอยู่

ทีภ่ เู ก็ตซัก 3 เดือน แต่ปรากฏว่าติดใจ เพราะในชัว่ โมงนัน้ มีความสุขมาก ก็เลยอยู่ยาวถึง 2 ปี ระหว่างนั้นยังได้ลงขันกับเพื่อนคนละ 5 พันบาท เปิดร้านข้าวแกงร้านเล็กๆ ตกแต่งเอง ก่อนย้ายกลับมาท�ำอัลบั้ม ที่กรุงเทพอีกครั้ง เพราะสะดวกกว่า สิงโตชอบเล่นดนตรีตั้งแต่เด็กหรือเปล่าคะ ตอนเด็กไม่ชอบดนตรีเลย เพราะอาจารย์จะให้คนที่ชอบร้องเพลง ไปร้องหน้าชั้นเรียน แล้วผมก็เป็นเด็กขี้อายจึงไม่ชอบร้องเพลง แต่เริ่ม มาชอบตอนอายุ 12-13 ปี เพราะเห็นอาเล่นกีตาร์แล้วเท่ห์ดี ก็อยาก เล่นเป็นบ้าง แต่ถา้ ถามว่าศิลปินคนไหนท�ำให้อยากเดินในเส้นทางดนตรี


โฮ๊ะ ของเขา

12

ส�ำหรับผมคือพี่โบว์ สุนิตา จรรยาธนากรครับ ไม่ใช่เพราะ เห็นพี่โบว์ออกอัลบั้มแล้วโด่งดังนะครับ ผมเห็นพี่โบว์ ให้สัมภาษณ์ถึงความพยายามในฝันที่อยากเป็นนักร้อง จึงเริม่ ต้นความฝันตัง้ แต่อดั เสียงเองทีบ่ า้ นเพือ่ ส่งไปแกรมมี่ เรารับรูไ้ ด้ถงึ พลังแห่งความฝันของพีเ่ ขา ผมก็อยากมีความฝัน ที่สวยงามบ้าง อัลบัม ้ แรกได้รบ ั การตอบรับดีมาก จนคนน�ำไป เปรียบเทียบเจสัน มราซ รู้สึกอย่างไรบ้างคะ ไม่น่าเชื่อว่าจะได้รับการตอบรับดีขนาดนี้ แรกๆ ก็ตกใจ เหมือนกัน มีงานเข้ามาเยอะ จากปกติเล่นดนตรีเสร็จ ก็กลับบ้านอัดเพลง แต่งเพลงบ้าง แต่พองานเยอะก็ท�ำตัว ไม่ถูก แต่หลังๆ เริ่มรู้วิธีบริหารจัดการแล้ว ตอนนี้ใคร มาบอกเราเป็ น แนวเจสั น มราซ จะชิ น แล้ ว (หั ว เราะ) เพราะเป็นดนตรีสไตล์เดียวกัน มีกตี าร์โปร่งเป็นเครือ่ งดนตรี ช่วยขับร้องเท่านัน้ เอง และแนวนีย้ งั ไม่คอ่ ยมีใครท�ำมาเยอะ จึ ง ไม่ มี ใ ครมาบั ญ ญั ติ ชื่ อ แนว ก็ เ ลยเรี ย กชื่ อ แนวเจสั น แต่ถ้าฟังจริงๆ จะรู้ว่าฟิลลิ่งแตกต่างกัน ในคอนเสิร์ตแฟตทีผ ่ ่านมาเป็นอย่างไรบ้างคะ งานแฟตที่ผ่านมาจัดเป็นครั้งสุดท้าย ทุกเวทีจึงมีคนแน่น เต็มไปหมด ท�ำให้งานสนุกและตื่นเต้นมาก ผมไม่เคยเล่น ในงานที่มีคนเยอะแบบนี้มาก่อน แต่ก็มีความสุขเวลาที่ เล่นดนตรีแล้วแฟนเพลงร้องตามได้ งานนีเ้ ป็นครัง้ แรกด้วย ทีผ่ มเอาเพลงใหม่ไปเล่นแล้วเขาร้องได้ทนั ที รูส้ กึ หายเหนือ่ ย ประทับใจมากครับ ซิงเกิ้ลใหม่ได้รับการตอบรับดีมากเลย รู้สึกอย่างไรบ้างคะ กระแสการตอบรับครั้งนี้หนักกว่าชุดก่อนอีก ชุดก่อนผมว่า ดีแล้วนะ แต่เพลง “อยู่ต่อเลยได้ไหม” ติดอันดับหนึ่งของ แฟตและอีกหลายชาร์ตเลย แฟนเพลงให้การตอบรับดีกว่า แบบคาดไม่ถึง ผมดีใจมาก เพราะช่วงที่ท�ำเพลงชุดนี้ผมยัง กังวลว่าจะเวิร์คไหม แฟนเพลงจะชอบหรือเปล่า เขาอาจ จะชอบมุมทะเล ภูเขา และอาจเกลียดมุมนี้ของเราก็ได้ แต่ถา้ จะให้ผมท�ำเพลงอย่างอัลบัม้ แรกผมก็ไม่อยากท�ำแล้ว เพราะเรามีเพลงแบบนัน้ แล้ว เหมือนเราแนะน�ำตัวเป็นเพือ่ น กันแล้ว รู้จักกันแล้ว ดังนั้น ชุดต่อไปคงไม่ต้องแนะน�ำตัว กั น อี ก ผมอยากน� ำ เสนออี ก มุ ม หนึ่ ง ที่ เ ป็ น ตั ว เราบ้ า ง อัลบั้มต่อมาจึงคิดยาวไปอีกสักอย่าง ซึ่งก่อนจะปล่อยเพลง อยู่ต่อเลยได้ไหมออกมาก็ลุ้นอยู่เหมือนกัน แต่อยู่ดีๆ ก็เกินความคาดหมาย หายเหนือ่ ยเลย รูส้ กึ ว่ามาถูกทางแล้ว และเราจะท�ำแบบนีเ้ ต็มที่ ซิงเกิ้ลทีส ่ องจะเป็นแบบไหนคะ ซิงเกิ้ลที่สองขออุบไว้ก่อน ประมาณปลายปีหรืออาจเป็น ต้นปีหน้าจะได้ฟังกัน รออีกนิดแต่รับรองว่าสนุกแน่นอน ถ้าทุกคนชอบเพลงอยูต่ อ่ เลยได้ไหมแล้ว ผมว่าทุกคนก็ตอ้ ง ชอบเพลงที่สองด้วย


ก้าวต่อไปของสิงโต จะเป็นอย่างไรคะ ตรงนีเ้ พิง่ เริม่ ต้น ผมมีความสุขแล้วทีไ่ ด้เล่นดนตรี ได้รอ้ งเพลงของตัวเอง มีคนฟังเพลงเรา มีคนชอบเพลงเรา ส่วนข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็ถือเป็นโบนัส ต่อไปก็คิดว่าจะท�ำอัลบั้ม ต่อไปให้ดีที่สุด ให้มีคุณภาพที่สุดเท่าที่เราจะท�ำได้ กระแสตอบรับดี คิวงานแน่นแบบนี้ จัดเวลาพักผ่อนอย่างไรบ้างคะ งานผมไม่ได้แน่นเอียดขนาดนั้น มันก็มีเวลาพักบ้าง แต่เราก็ต้องบริหารจัดการเวลาให้ดีๆ เช่น วันนี้มีงานดึก พรุ่งนี้ว่างกลางวันเราก็นอนกลางวันได้ ทราบว่าสิงโตชอบเล่นบอร์ดด้วย เล่นตามกระแสมากกว่า ช่วงนีก้ ไ็ ม่คอ่ ยได้เล่นแล้วครับ ทีเ่ ริม่ เล่นเพราะเห็นฝรัง่ มาเล่นแล้ว เจ๋งดี จึงลองเล่นซักหน่อย มันก็เหมือนการเล่นน�ำ้ นะ หลายคนเล่นแล้วกล้ามขึน้ แต่ผม ไม่ถึงขั้นนั้น ผมไม่ไหวเหนื่อยก่อน ว่ายน�้ำตลอดมันน่ากลัว ปีใหม่มีโปรมแกรมไปเคาดาวน์ทไี่ หนหรือยังคะ คิดว่าคงได้เคาท์ดาวน์ตามงานคอนเสิร์ต แต่แม่ผมชวนไปสะปลาด้วยกัน สะปลาเป็น ประเพณีอสี านทีค่ นในครอบครัวช่วยกันวิดน�ำ้ ออกจากบ่อทีท่ งุ่ นา แล้วจับปลามาท�ำอาหาร กินกันทีท่ งุ่ นานัน้ เลย น่าจะเป็นโปรแกรมเคาท์ดาวน์กบั ครอบครัวช่วงธันวาคมนี้ แต่งานนี้ ผมไม่ได้ลงจับปลาด้วยนะ ชอบนั่งเล่นกีตาร์ให้แม่และหลานๆ ฟังมากกว่า วันนี้ถือว่าได้ท�ำความฝันให้ส�ำเร็จหรือยังคะ ตอนเริม่ หัดเล่นกีตาร์กไ็ ม่ได้คดิ ว่าเราจะต้องเป็นศิลปินให้ได้ แค่อยากเล่นดนตรีให้คนฟัง อย่างตอนแรกก็ไม่ได้ฝนั ว่าต้อง ออกอัลบั้ม แต่อยากเล่นดนตรีในผับ พอวันหนึ่งได้เล่น ในผับก็ฝนั อยากมีเพลงเป็นของตัวเอง เพราะเราเล่นแต่เพลง คนอืน่ แต่หน้าตาอย่างเราคงยากทีจ่ ะมีคนมาแต่งเพลงให้รอ้ ง ก็เลยฝึกแต่งเพลงเอง จนได้มาท�ำเป็นอัลบั้ม จริงๆ ถามว่า มีความสุขตั้งแต่เล่นดนตรีแล้วมีคนฟัง ถึงแม้จะเล่นในผับ ก็ตาม แต่ทไี่ ด้ออกอัลบัม้ และประสบความส�ำเร็จถือเป็นเรือ่ ง ยิ่งใหญ่ เป็นโบนัสที่เข้ามาในชีวิตมากกว่าครับ

สุดท้ายนี้ มีอะไรจะฝากถึงแฟนเพลงและชาวโฮ๊ะบ้างคะ ขอบคุณแฟนๆ และชาวโฮ๊ะที่ให้การตอบรับดีเกินคาด ดีมากจนผมไม่รู้จะดีใจยังไง ก็ฝากขอบคุณที่สนับสนุนท�ำให้เพลงเราขึ้นชาร์ตครับ

ผมมีความสุขแล้วที่ได้เล่นดนตรี ได้ร้องเพลงของตัวเอง มีคนฟัง เพลงเรา มีคนชอบเพลงเรา ส่วนข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็ถือเป็นโบนัส ใครที่ตกหลุมรักเสียงนุ่มๆ ของหนุ่มคนนี้ สามารถติดตามผลงาน และไปร้องเพลง เคาท์ดาวน์กันในงานคอนเสิร์ตปลายปี รับรองว่าสิงโตจะอยู่ต่อยาวๆ ข้ามปีกันเลยทีเดียว

Singto Numchok

13


14

โฮ๊ะ น�ำเที่ยว เชื่อเหลือเกินว่าวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ที่จะถึงนี้ หลายคน ต ่ า ง ว า ง แ ผ น ที่ จ ะ ไ ป นั บ ถ อ ย ห ลั ง ดู พ ระอาทิ ต ย์ ขึ้ น กั น ในวั น ขึ้ น ปี ใ หม่ และสถานที่ ที่ นิ ย มไปท่ อ งเที่ ย วในครั้ ง นี้ คงหนี ไ ม่ พ ้ น ยอดดอยสู ง ตระหง่ า นทาง ภาคเหนื อ ของไทยเรา เพราะนอกจากวิ ว พระอาทิ ต ย์ ที่ จ ะโผล่ ขึ้ น มาสวั ส ดี ป ี ใ หม่ จากยอดดอยแล้ ว ยั ง มี อ ากาศหนาวเย็ น ยะเยือกรอคอยผู้มาเยือนจากต่างถิ่น ซึ่งใน ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวฤดูหนาวเช่นนี้ หากเรา จะไปยังแหล่งยอดนิยมต่างๆ ทีค่ นชอบไปกัน เป็นต้องรูส้ กึ เหมือนยกความแออัดและชุลมุน วุ่นวายจากกรุงเทพไปวางไว้ที่นั่นเลยเชียว ด้วยเหตุนี้ ทีมงาน โฮ๊ะ น�ำเทีย่ ว จึงขอน�ำเสนอ กิ่วฝิ่น ณ. ดอยม่อนล้าน ให้เพื่อนๆ ชาวโฮ๊ะ ได้ใช้เป็นทางเลือกทีจ่ ะไปดูพระอาทิตย์ขนึ้ กัน

ระหว่างทางขึน้ ไปกิว่ ฝิน่ สิง่ แรกทีเ่ จอคือหมูบ่ า้ นน�ำ้ ตกธารทอง เป็นหมูบ่ า้ นทีม่ นี ำ�้ ตกอยูร่ ะหว่างกลางของสองฟากฝัง่ ใครจะ แวะเล่ น น�้ ำ ก่ อ นก็ ไ ม่ มี ป ั ญ หา ขึ้ น ไปอี ก ซั ก หน่ อ ยจะเจอ โครงการหลวงตีนตก ซึง่ มีโรงเพาะพันธุไ์ ม้สวยๆ หลากชนิด ให้ท่านได้เข้าไปชมกัน ถัดจากนั้นก็จะเจอ Flight of the Gibbon ถ้าใครชอบท่องเที่ยวแนวแอดเวนเจอร์ ปีนเขา เดินป่า เชิญทีน่ ไี่ ด้เลย เมือ่ ตรงขึน้ ไปเรือ่ ยๆ จะเจอโฮมสเตย์ ของชาวบ้ านแถวนั้ น ที่ ส ร้ างไว้ เ พื่ อ รองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว โดยมีหลากหลายราคาตามความสวยงามของแต่ละแห่ง บอกได้เลยครับว่าราคาไม่แพง หรือถ้าใครน�ำเต้นท์มา ก็สามารถเอาไปกางบริเวณด้านบนกิ่วฝิ่นได้เลย ซึ่งทาง เจ้าหน้าที่เขาได้จัดพื้นที่รอท่านอยู่แล้ว ขอบอกว่าฟรีครับ มีห้องน�้ำให้ครบครัน พอผ่านโฮมเสตย์ขึ้นไปได้ซักพักก็จะพบกับน�้ำตกแม่ก�ำปอง หลังจากจุดนี้แล้วต้องขอบอกเลยนะครับ ว่าทางจะชันมาก แต่ก็สามารถน�ำรถขึ้นไปกันได้ เมื่อขึ้นไปถึงก็จะเจอพื้นที่ ให้ท่านจับจองเพื่อกางเต้นท์ส�ำหรับพักแรม อีกทั้งมีพื้นที่ ส� ำ หรั บ ก่ อ กองไฟเพื่ อ กิ จ กรรมยามค�่ ำ คื น เช่ น เดี ย วกั น แต่ยงั ไงก็อย่าฉลองกันจนเพลินล่ะ เดีย๋ วจะพลาด ตื่นไม่ทัน ชมพระอาทิตย์ขึ้นในเช้าวันปีใหม่

โฮ๊ะ น�ำเที่ยว ขอแนะน�ำให้ท่านขึ้นไปถึงจุดชมวิวไม่ควรเกิน เวลาดี ตี 5 ครึ่งครับ (กันพลาดไว้ก่อนดีกว่า) โดยการ ถ้านับจุดเริ่มต้นจากสนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ จะขึ้นไปยังจุดชมวิวได้นั้น จะต้องเดินขึ้นเขาไปประมาณ แล้วล่ะก็ ระยะทางไปกิ่วฝิ่นอยู่ที่ประมาณ 65 กิโลเมตร ถ้ า ค� ำ นวนระยะเวลาเดิ น ทางคร่ า วๆ ก็ น ่ า จะอยู ่ ร าว ชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมง โดยออกเดินทางจากสนามบิน วิง่ ผ่านห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ วิ่ ง บนถนนซุ ป เปอร์ ไ ฮเวย์ ไ ปเรื่ อ ยๆ ผ่ า นย่ า นบ่ อ สร้ า ง แล้วผ่านสันก�ำแพง จากสันก�ำแพงนี้ ระยะทางจากทีใ่ ช้ GPS วัดได้อยู่ประมาณ 45 กิโลเมตร จากนั้นตรงไปทางน�้ำพุร้อน สั น ก� ำ แพงไปเรื่ อ ยๆ ซั ก พั ก ก็ จ ะเจอป้ า ยบอกทางว่ า “แม่ ก� ำ ปอง” ซึ่ งสองข้ า งทางที่จ ะขึ้นไปยังจุดชม พระอาทิ ต ย์ ขึ้ น นั้ น ขอบอกว่ า สวยงามและ มีเสน่ห์มากๆ

ทริปการเตรียมเต็นท์ และอุปกรณ์เครือ่ งนอน ไปแค้มปิ้ง เต็นท์ ผ้าใบหลังคา (Fly Sheet) ใช้คลุมเต็นท์ กันแดด กันน�้ำค้าง หรือใช้เวลานั่งเล่นนอนเล่นนอกเต็นท์ แผ่นปูรองนอน หมอนใบเล็กๆ ถุงนอน หรือผ้าห่ม ผ้าพลาสติกปูพื้น (Ground Sheet) ใช้ปูนั่งเล่น นอนดูดาว นอกเต็นท์ ชุดโต๊ะ เก้าอี้ปิกนิก และเก้าอี้นอน ส�ำหรับผู้ใหญ่ บางคนอาจจะสะดวกสบายกว่าการนั่งกับพื้น กระดาษทิชชู หรือเศษผ้าขี้ริ้วผืนเล็กๆ ใช้เช็ดถู ปัดกวาดท�ำความสะอาด

5-10 นาที หรือประมาณ 200 เมตร ซึง่ ทางค่อนข้างจะล�ำบาก อยู่บ้าง อีกทั้งเมื่อขึ้นไปช่วงปีใหม่ เป็นปกติที่สภาพอากาศ ณ จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นจะมีอุณหภูมิที่หนาวเย็นมากๆ เลยขอแนะน�ำให้ใส่รองเท้าผ้าใบและเตรียมเสื้อผ้าหนาๆ หลายๆ ตัวนะครับ เพื่อความคล่องตัวและจะได้ไม่หนาว ตอนรอดูพระอาทิตย์ขึ้น ถ้าไม่โชคร้ายจนเกินไป เมฆหมอก ฟ้าฝนไม่กลั่นแกล้ง รับรองว่าท่านจะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้น วันปีใหม่ทจี่ ะต้องประทับใจท่านอย่างแน่นอน ส�ำหรับผูท้ รี่ กั การถ่ายภาพ ก็จะต้องได้ภาพสวยๆ ติดไม้ติดมือกลับไป เช่นเดียวกัน เมื่อดูพระอาทิตย์ขึ้นวันปีใหม่เสร็จแล้ว หลายท่านคงอยาก หาอะไรลองท้องเพือ่ ลดความหิว แนะน�ำให้กลับลงไปข้างล่าง บริเวณที่มีโฮมสเตย์ จะเจอร้านกาแฟที่มีวิวสวยงามมากๆ รับรองว่าจิบกาแฟสดหอมๆ พร้อมกับเค้กอร่อยๆ ทีม่ วี วิ เป็น หมู ่ บ ้ า นและหุ บ เขาประกอบ บรรยากาศมั น ช่ า งโฮ๊ ะ เสียนี่กระไร จากนั้นลงมาอีกหน่อยจะเจอร้านอาหารตามสั่ง ที่รอรับออร์เดอร์ของท่านอยู่แล้วอีก 2-3 ร้าน หลังจาก รับประทานอาหารมื้อเช้ากันเสร็จแล้ว หากท่านต้องการ จะซึมซับบรรยากาศแถวนัน้ กันต่อ หรือจะกลับไปแช่นำ�้ พุรอ้ น สั น ก� ำ แพง หรื อ จะไปที่ ไ หนก็ ต ามใจสั่ ง มาได้ เ ลย สุ ด ท้ า ยนี้ โฮ๊ ะ น� ำ เที่ ย ว ขอกราบลาท่ า นผู ้ อ ่ า น แต่เพียงเท่านี้ก่อน เจอกันอีกครั้งฉบับหน้า รับรองว่ามีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วดีๆ โฮ๊ะๆ มาฝาก กันอีกแน่นอนครับ


15

กิ่วฝิ่น

ณ ดอยม่อนล้าน


โฮ๊ะ คนเดิน

16

กาดกองต้า เดินย้อนอดีตตลาดจีนเมืองล�ำปาง

หลังจากที่เราได้ไปดูพระอาทิตย์ขึ้น และแอ่วเมืองเหนือ สัมผัสหมอกและลมหนาวกันมาแล้ว ก่อนกลับเราขอแนะน�ำ ให้ทา่ นแวะเทีย่ วถนนคนเดินจังหวัดล�ำปางกันก่อน เพราะเป็นอีกสถานทีท่ โี่ ฮ๊ะมาก และไม่ควรพลาดด้วยประการทัง้ ปวง โดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ รับรองว่าได้ภาพสวยๆ อย่างแน่นอนครับ


17 กาดกองต้า คือชื่อถนนคนเดินของจังหวัดล�ำปาง มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่เชิงสะพานรัษฎา ยาวไปสุดถนน มิ ต รเกษม เมื่ อ เดิ น เข้ า กาดกองต้ า จะรู ้ สึ ก ได้ ถึ ง บรรยากาศอันย้อนยุค เพราะสองข้างทางเต็มไปด้วย อาคารทีม่ ลี กั ษณะแบบสถาปัตยกรรมยุคเก่า ทีย่ งั คงเสน่ห์ ไม่เสือ่ มคลาย รวมไปถึงอาคารไม้ทถี่ กู แสงไฟสีสม้ สาดส่อง ยิ่งเพิ่มเติมความคลาสสิคได้เป็นอย่างดี นอกจากอาคาร ที่มีรูปทรงสวยงามแล้ว ยังมีร้านอาหารทั้งอาหารพื้นเมือง ขนมโบราณ ไปจนถึงกาแฟหอมๆ แน่ะ.. พูดถึงอาหารชักจะหิว ทีมงานโฮ๊ะจึงตั้งใจมองหาร้าน อาหารอร่อยๆ เป็นพิเศษ เมื่อเดินเข้าไปถึงประมาณกลางตรอก ก็พบกับร้าน “นิยมเส้น” เป็นร้านขนมจีนที่มีน�้ำแกงหลากหลาย ให้ คุ ณ ได้ เ ลื อ กรั บ ประทาน ขอรั บ ประกั น ครั บ ว่ า อร่ อ ยมว๊ า ก จากนั้นพวกเราก็เดินเก็บภาพสวยๆ กันต่อ ซึมซับบรรยากาศกัน มาเรื่อยๆ จนมาถึงหอศิลป์ล�ำปาง ในหอศิลป์นี้มีรูปภาพสวยๆ มากมาย ใครอยากเข้าไปเดินชมก็เชิญกันได้เลยนะครับ เดินกันต่อไป อีกสักพักก็พบกับร้านนวดฝ่าเท้า แน่นอนครับก่อนกลับไปสู่ที่พัก ผมไม่พลาดที่จะเข้าไปผ่อนคลายกับการนวดฝ่าเท้าสักหน่อย สุ ด ท้ า ยนี้ จากการเดิ น เที่ ย วในกาดกองต้ า ต้ อ งขอบอกเลยครั บ ว่ า เป็นถนนคนเดินทีม่ ขี นาดไม่ใหญ่เท่าถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม่ ใช้เวลาเดิน เพี ย งไม่ น านก็ ส ามารถเก็ บ บรรยากาศได้ ห มด แต่ เ ป็ น ระยะเวลาสั้ น ๆ ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและบรรยากาศที่ โฮ๊ะ ขอแนะน�ำอีกที่หนึ่งครับ


18

โฮ๊ะ เฟซ

FACEBOOK สมาคมมุขเสี่ยวๆ

สมาคมอะไรกันเนี่ยย มีสมาชิกเป็นล้านนน !!! สมาคมมุ ข เสี่ ย วๆ เค้ า บอกว่ า ของเค้ า รวมมุ ข เสี่ ย วไว้ ม ากที่ สุ ด แล้ ว ว่าแต่จะมีเยอะจริงเหรอ และมุกของเขาเสี่ยวได้ใจขนาดนั้นจริงๆ ป๊าวว เราจะไปพิสูจน์พร้อมกัน ณ บัดนาว เกิดเพจ “สมาคมมุขเสีย่ วๆ” ได้ไงคะเนีย่ เหตุเกิดจากความรักครับ ฮ่าๆๆ เรื่องของเรื่องคือ ผมกับ เพื่อนๆ ตั้งกลุ่มคุยกัน คุยไปคุยมาก็นึกสนุก ลองถามเพื่อนๆ ให้นยิ ามความรัก ในรูปแบบของตัวเองดู อย่างบางคน ก็จะนิยามว่า “ความรักก็เหมือนดนตรี มองไม่เห็น แต่สัมผัสได้” ด้วยค�ำตอบ แนวนี้ ผมก็เลยปิ้งไอเดี ยตั้งแฟนเพจนี้ ขึ้นมา เพจเริ่มก่อตั้งวันที่เท่าไหร่หรออ 29 มกราคม 2553 จนถึงวันนีก้ ็สองปีกว่าๆ แล้วครับ ยอดไลค์ตอนนี้ เท่าไหร่แล้วจ๊ะ ล้านต้นๆ ครับ เคยคิดมั้ย ว่าเพจจะโดนใจชาวเฟสบุ๊ค ขนาดนี้ ตอนตั้งแรกเริ่มก็ ไม่คิดหรอกครับ ตั้งใจว่าจะตั้งมาเพื่อเล่นสนุกกับ กลุ่มเพื่อนเพี ยงไม่กี่สิบคน แต่ด้วย ความที่ว่าแฟนเพจมันเป็นระบบเปิด พอถึงจุดหนึ่งที่คนเริ่มน�ำมุกไปพูด ต่อๆ กัน ก็ท�ำให้เกิดเป็นกระแสและ คนมากดไลค์เยอะขนาดนี้

คิดว่าเพจ “สมาคมมุขเสี่ยวๆ” มีความแตกต่างไม่เหมือนเพจอื่นๆ ยังไงบ้างคะ เพจมันมีคอนเซปต์ของมันอะครับ มุกเสี่ยวของเราไม่ได้จ�ำกัดอยู่ในรูปแบบ ของมุกที่ ใช้หยอดกันไปหยอดกันมา อย่างเดี ยว แต่มันรวมถึงข้อความที่มัน สะท้อนถึงสภาวะของหัวใจในแต่ละห้วงขณะ เอามาถ่ายทอดอย่างมีศิลปะ จุดเด่น ของเราคือ “การเล่นค�ำ กับการเล่น ความรู้สึก” ยังจ�ำมุกแรกๆ ที่เป็นที่ถูกใจชาวเฟส ได้มั้ย (มุกในต�ำนาน) มุกแรกเกิดจากการน�ำสเตตัสของเพื่อน มาต่อยอด เห็นเพื่อนเขาตั้งว่า “รู้ ใจตัวเองว่ายากแล้ว รู้ ใจคนอื่น ยากยิ่งกว่า....” แล้วผมก็มาต่อว่า... “แล้วเธอจะเข้าใจ ฉันได้อย่างไร” อันนีถ้ ือว่าเป็นมุก ในต�ำนานก็ว่าได้เพราะมันเป็น จุดเริ่มต้นของสมาคม มีวิ ธีปราบดราม่าไงบ้างง่ะ ไม่ต้องไปสนใจก็จบ ฮ่าๆๆ คิดยังไงกับ เฟสบุ๊คแฟนเพจ ที่มีอิทธิพลกับผู้คนในสมัยนี้ มันต้อง คิดหน้า คิดหลัง คิดให้ดี ก่อนโพสต์แต่ละข้อความนะ อะไรที่มนั ดี มันไปไว แต่อะไรที่มันไม่ดี มันก็ ไปไว เหมือนกัน อันนีค้ อื ข้อดีที่ผมตระหนัก และข้อเสียที่ผมต้องคอยระวังเช่นกัน

อยากให้ช่วยพูดถึงการแชร์ การให้เครดิตเจ้าของผลงาน ... การน�ำผลงานของคนอื่นไปเผยแพร่ต่อ สิ่งที่เราให้ความส�ำคัญเป็นล�ำดับ แรก คือ การให้เครดิต อันที่จริงการให้เครดิตที่ถูกต้องควรจะ ให้เครดิตไปที่ตัวเจ้าของงาน แต่ส่วนมากที่ท�ำกันคือให้เครดิต แหล่งที่มาซะมากกว่า ไม่สิ....ส่วนมาก คือจะไม่ค่อยให้เครดิตกันเลย อันนีก้ ็ เป็นปัญหาที่ผมเจอเหมือนกัน เพราะว่า บางทีคนเอามุกมาแชร์แล้วไม่เครดิต ให้ถูก เลยท�ำให้มุกที่ น�ำไปแชร์ต่อ ไม่สามารถหาเจ้าของได้ กรณีนผี้ มก็จะ ให้เครดิตว่า “Unknown” คือไม่รู้ว่า ของใคร แต่ก็ ไม่ได้บอกว่าของเรา สิ่งที่อยากฝากไว้คือ ถ้าทุกคนให้ความ ส�ำคัญกับสิ่งนี้ และตระหนักว่าการให้ เครดิตคืออะไร ปัญหาเรือ่ งการให้เครดิต ก็จะหมดไปครับ สุดท้ายนี้ ฝากอะไรถึงผู้อื่นบ้างคะ เสี่ยวเมื่อไหร่ก็แว๊ะมาละกันนะครับ สมาคมมุขเสี่ยวๆ มีทั้ งใน Facebook, Twitter และ Instagram

COMMENTs Simmy Mysim Sudsang เสี่ยว สร้าง สรรค์ Nicky M Maddog เสี่ยวสิดี มันชื่นจายยย 555+ Nampueng Pkl อุ้ย! เสี่ยวป้อ Chairat Kaewkrajang ผมก็เสี่ยว จบป่ะ.... Bank KaMo เสี่ยว ... จุง ... เบย ;) Dann MaPhia เพลินๆ ข�ำๆ แต่เจ็บจี๊ดจ�ำขึ้นใจ Tee Chan เสี่ยวได้ที่นี่ที่เดียว ไม่เสี่ยวเราไม่ลง นักสู้พลัง ก๋วยเตี๋ยว สาระมีอยู่จริง แต่ไม่ใช่ที่นี้ Parallel Volt Tae โอ้คุณพระ! เพจอะไร๊ คน Like เป็นล้าน ป๊อป ไม่ไป มุกเขาฉ�่ำดีอ่ะ


19

K FANPAGE “THEN AND NOW”THAILAND เพจน้องใหม่ ที่ได้รับความนิยมสุดๆ ในชั่วโมงนี้ คงหนีไม่พ้น “THEN AND NOW” THAILAND พึ่งเปิดได้ยังไม่ครบเดือน ก็มียอด เกือบแสนแล้ว ที่เขาว่ากันว่าเพจนี้ คลาสสิคนักคลาสสิคหนา มันเป็นยังไง วันนี้ โฮ๊ะ จะพาไปพิสูจน์กันเลย “Then and Now” Thailand มีที่มาที่ ไปยังไงบ้างคะ

คิดว่าเพจของเรา มีความแตกต่างไม่ เหมือนใคร ยังไงบ้างคะ

คิดยังไงบ้างคะ กับ เฟสบุ๊คแฟนเพจ ที่มีอิทธิพลกับผู้คนในสมัยนีเ้ หลือเกิน

ผมเล่นเว็บต่างประเทศหลายๆ เว็บ และไปเจอเข้ากับภาพ Then and Now ก็เลยรู้สึกประทั บใจครับ แต่ก็ยังไม่คิด สร้างเพจ แล้ววันนึงก็ ไปเห็นเพื่อนผม ถ่ายรูปแบบ Then and Now เข้า ผมเลยคิดว่าน่าจะลองท�ำเพจแนวๆ นี้ ดูนะ คนน่าจะชอบกันเยอะ เพราะภาพ พวกนีม้ ันมีทั้ งความอบอุ่น รอยยิ้ม และความประทับใจ และถ้าเพจนีก้ ค็ ง จะเป็นที่ ให้คนไทยมาแชร์ภาพเหล่านี้ ให้กันและกัน

เรามีความประทั บใจ มีรอยยิ้ม มีเรื่องราวดี ๆ มีความอบอุ่นให้แฟนเพจ ทุกคนครับ เรียกว่าเป็นเพจฟีลกู้ดสุดๆ เลยก็ ได้

เพจทุกวันนีม้ อี ทิ ธิพลทางความคิดมากๆ จะไลค์จะชอบอะไรก็ควรพิจารณา ให้ดี นะครับ

เพจเริ่มก่อตั้งวันที่ ???

ขอตัวอย่างภาพเด็ดๆ ที่เป็นที่ถูกใจ ชาวเฟสได้มั้ย ภาพนีเ้ ลยครับ ชื่ อภาพ : 39 ปีผ ่านไป ความรักยังคง เหมือนเดิม ^^ (ภาพจากคุณ Bigjo Bigworld)

วันที่ 17 ตุลาคม 2555 ครับ แต่เริ่มท�ำเพจอย่างจริงก็ประมาณ 4-5 วันต่อมา

บัดนี้ และ บัดโน้น

ราวๆ 84,000 ครับ

ถ้าถามในส่วนของคนที่ชอบภาพเหล่านี้ ก็คิดว่าโดนใจแน่ๆ ครับ แต่ถ้าในส่วน ของคนที่ส่งภาพเข้ามาร่วมแชร์เนีย่ ไม่คิดครับว่าจะเยอะขนาดนี้

กว่าเจ้าของผลงานจะสร้างสรรค์ผลงาน ให้พวกเราได้ติดตามกันก็ต้อง ลงแรงกายและสมอง ถ้าจะแบ่งปัน หรือแชร์ก็ควรให้เครดิตสู่เจ้าของ ผลงาน การให้เครดิตส�ำคัญที่สุดครับ ผู้คนจะได้รู้ว่าเจ้าของผลงานคือใคร และไปติดตามผลงานของคนนั้นต่อไป ถ้าไม่ใช้ค�ำว่า “Then and Now” Thailand จะใช้ชื่ อว่า ... ?

ยอดไลค์ตอนนี้ เท่าไหร่แล้วคะ

เคยคิดมั้ย ว่าเพจจะโดนใจชาวเฟสบุ๊ค ขนาดนี้

อยากให้ช่วยพูดถึงเรื่องของการแชร์ รูปภาพ การให้เครดิตเจ้าของผลงาน เพราะโฮ๊ะเราเห็นว่าเรื่องนีส้ �ำคัํญมาก

มีคอมเม้นท์ที่ ไม่เหมาะสมบ้างหรือไม่คะ มีวิ ธจี ั ดการกับ เรื่องเหล่านีย้ ังไงบ้าง ถ้าใครคอมเม้นท์ ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ให้เกียรติเจ้าของรูป แอดมินก็จะ ท�ำการแบนทั นทีครับ เพราะในแต่ละ รูปเนีย่ เจ้าของรูปเขาตั้งใจแบ่งปัน ความรู้สึกดี ๆ ให้พวกเรา ดังนั้นพวกเรา ก็ควรให้ความรู้สึกดี ๆ กลับไปสู่เจ้าของ รูปด้วย

สุดท้ายนี้ มีอะไรจะฝากถึงชาวโฮ๊ะ บ้างคะ อย่าลืมติดตามเพจ “Then and Now” Thailand นะครับ รับรองว่าที่ นมี่ ีแต่ ความรู้สึกดี ๆ ให้คุณแน่นอน

COMMENTs PungPound MAng เพจน่ารักดี ท�ำให้คดิ ถึงวันทีผ่ า่ นมา และยังอยู่กับเราในปัจจุบัน วราภรณ์ ไชยพร กาลเวลาเปลี่ยน แต่ใจไม่เคยเปลี่ยน ^__^ ควาญช้าง พรานเสือ

“มุ ม มอง” ในการหยิ บ ประเด็ น มาสร้าง “คอนเซ็ปต์” .. เยีย่ มเลยครับ

นู๋ไอซ์ ธิรดา ชอบรูปแบบนี้จัง จะลองถ่ายบ้าง บางคนเปลี่ยนไปจนจ�ำไม่ได้เลย Pat Petkanya ความเหมือนที่แตกต่าง Izy Promsorn อดีตยังไงปัจจุบัน อย่างนั้น !! Satsawat Saymasoy เจ๋งดีครับ น่ารักดี :) Pavena Dungkhum เพจนี้ น่ารักดี โอเคเลยค่ะ ZeroroPodyala Love TheKing

เพจนี้มีแต่เรื่องฮาๆ 555+

Katty Chanda Then and Now >>> Time


20

โฮ๊ะ แก็ดเจ็ต

iPad mini EVERY INCH AN iPAD ล้วง-แคะ-แกะ-เกา แท็บเล็ตไซส์เล็กรุ่นล่าสุดจาก Apple ผลงานของป๋าดัน Tim Cook ที่ขอขัดใจ Steve Jobs อดีตบอสผู้ล่วงลับด้วยนวัตกรรม ขนาดเหมาะมือให้แฟนๆ ได้สัมผัสประสบการณ์การใช้งาน iPad เต็มรูปแบบในราคาที่ถูกลงกว่ารุ่นใหญ่เยอะ (ถ้าเทียบกับมาตรฐาน iDevice ทั่วไปอะนะ)

DESIGN

แล้วอย่างนี้เมื่อ iPad Mini มาอยู่ในมือป๋าเอก TechXcite ก็มีหรือที่เราจะพลาดมาน�ำเสนอสาวก Apple พันธุ์แท้ที่อยากรู้ว่า iPad Mini มีดีอย่างไร ถึงได้ ลงมาจุติเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ในตระกูล iDevice ใหม่แกะกล่องเยี่ยงนี้ ว่าแล้วก็ไปดูกันเลยว่า iPad Mini กลับมาอีกครั้งในรูปทรงที่เล็กลง จะยังคงรสชาติจัดจ้านจับใจเหมือนรุ่นท็อปกับเขาได้หรือเปล่าหนอ!?

iPad Mini มาพร้อมกับดีไซน์แบบใหม่ดว้ ยฝาหลังโลหะแบบด้านเหมือนอย่าง iPod Touch 5th Gen ยังไงยังงั้น (ถ้าจะบอกว่ามันคือ iPod Touch ขยายใหญ่จะผิดมั้ย 555+) ซึ่งยังคงความสวยหรูดูดีมีราคาตามสไตล์ค่ายนี้ เขาไว้ได้เหมือนเดิมแหละ...ต้องลองมาจับเองถึงจะรู้ ทั้งนี้ iPad Mini มีให้เลือกสองสีเหมือน iPhone 5 เป๊ะๆ คือสีขาวและสีดำ� เลือกได้ตามใจชอบ ติดอยู่นิดตรงทีเ่ หมือนว่ามันจะเป็นรอยได้งา่ ยแบบเดียวกับฝาหลัง iPhone 5 ยังไงชอบกล ทางที่ดีพอซื้อมาเสร็จก็แนะน�ำให้ไปซื้อเคสมาใส่ทันทีก็จะช่วย เพิ่มความอุ่นใจขึ้นมาได้อีก 200% เลยละ

แต่ที่ป๋าแอบเซ็งไม่ได้จริงๆ ก็คือเรื่องของหน้าจอ iPad Mini ที่ปรากฏว่า ผิดคาด Apple ไม่ยักกะใส่หน้าจอคมชัดขั้นเทพ Retina Display มาให้ด้วยแฮะ ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเพราะจะท�ำให้ต้นทุนสูงขึ้นและอาจจะกิน แบตเตอรีม่ ากขึน้ กว่าเดิม อย่างไรก็ตามถ้าคุณเป็นคนหนึง่ ทีเ่ คยใช้งาน iPad 3 มาแล้ว (The Old iPad นั่นแหละ) จะรู้สึกว่าตัวเองดาวน์เกรดลงไปเยอะ ทันทีเมื่อมาดูหน้าจอความละเอียดธรรมดา 1024 x 768 พิกเซลของ iPad Mini เวลามองอะไรมันก็ดูไม่ค่อยจะชัดเหมือนสายตาฝ้าฟาง ยังไงพิกลไม่รู้ดิ เหมือนย้อนเวลากลับไปเล่น iPad 2 เลยแฮะ

ส�ำหรับดีไซน์ของ iPad Mini ที่ออกแบบมานั้นต้องบอกว่าเป็นขนาดที่จับได้ กระชับถนัดมือทีเดียวกับขนาดหน้าจอ 7.9 นิว้ เหมือนป๋าถือหนังสือพ็อคเก็ตบุค๊ เล่มบางๆ สักเล่มยังไงยังงั้น แต่อย่างที่บอกว่านี่มันมือผู้ชายก็อาจจะถือได้ ไม่มปี ญ ั หา ส่วนคุณสาวๆ หลายท่านก็อาจจะมีบน่ มาบ้างว่าหน้าจอ iPad Mini มันอาจจะกว้างไปสักนิดเกินกว่าที่จะกางอุ้งมือถือได้เหมือนอย่างฝั่งแมนๆ ทัง้ หลาย แต่กอ็ ย่างทีว่ า่ ฮะคือคุณจะได้หน้าจอทีม่ ขี นาดใหญ่กว่าแท็บเล็ต 7 นิว้ ทั่วไปในตลาดอีกนิด แถมน�้ำหนักก็เบาเวอร์ๆ งานนี้ก็คงต้องยอมแลกอะไรมา สักหน่อยแหละเนอะ (อย่างน้อยดีกว่าถือ iPad รุ่นใหญ่อันเบ้อเร่อนั่นแหละ)

ถึงอย่างนัน้ ก็เถอะก็ไม่ใช่วา่ หน้าจอ iPad Mini มันจะไม่มอี ะไรดีกบั เขาเลย เสียเมื่อไหร่ เพราะจากที่ป๋าลองไปใช้งานมาดูเหมือนว่าหน้าจอ iPad Mini มันจะรู้ว่าเราวางนิ้วโป้งไว้บนหน้าจอเพื่อถือหรือเพื่อใช้งานหน้าจอสัมผัส เสียด้วย เรียกได้ว่าอาการ “ลั่น” ที่เกิดขึ้นได้เวลาเราถือ iPad Mini โดยเอานิ้วจับลงไปเต็มๆ บนหน้าจอนั้นแทบไม่มีให้เห็นเลยแฮะ... อันนี้เจ้าอื่นน่าเอาไปท�ำตามมั่งนะฮะ

PERFORMANCE ถ้ามองจากดีไซน์อันบาง, เบา และหน้าจอเล็กกะทัดรัดของ iPad Mini แล้วก็ชวนให้หลายคนแอบน�ำ iPad Mini ไปเปรียบเทียบกับเครื่องเล่น เกมส์พกพาอย่าง PlayStation Vita หรือ Nintendo 3DS กันอยูบ่ า้ ง แต่พอถึงเวลาเล่นจริงๆ แล้วก็ต้องบอกว่า iPad Mini ยังห่างไกลจาก สองเจ้านั้นอยู่แบบคนละขุมเลยละ ที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่า iPad Mini เลือกใช้ชิปเซ็ต A5 แบบ Dual Core CPU ตัวเดียวกับใน iPad 2 ซึ่งต้องถือว่าเป็นชิปเซ็ตรุ่นเก่า มากๆ เพราะต้องนับย้อนหลังไปถึง 3 รุน่ เลยทีเดียว (iPad 4 ใช้ A6X, iPhone 5 ใช้ A6, iPad 3 ใช้ A5X) ซึ่งก็การันตีได้เลยว่าความ หงุดหงิดจากการใช้งานทั่วไปหรือเล่นเกมส์กราฟฟิคอลังการๆ แล้วกระตุกกันนัน้ อาจจะมีให้เห็นอยูบ่ า้ งพอหอมปากหอมคอเหมือนกับ iPad 2 นั่นแหละ

ยังดีที่คุณสมบัติหลักอีกหนึ่งอย่างใน iPad Mini ที่ได้รับการอัพเกรด มาอย่างชัดเจนก็คือเรื่องของกล้องหน้า-กล้องหลังนี่แหละ โดยกล้องหน้า ของ iPad Mini เพิ่มขึ้นมาเป็น 1.2 ล้านพิกเซลแบบ HD 720p คราวนี้ก็ใช้งาน FaceTime HD ได้สวยงามไม่แพ้ iPhone หรือ Mac แล้ว ในขณะที่กล้องหลังของ iPad Mini ขยับขึ้นมาเป็น 5 ล้าน พิกเซล ซึ่งสามารถถ่ายภาพออกมาได้สวยงามดีทีเดียวในที่ๆ มีแสง พอสมควร (เหมาะแก่การถ่ายรูปแล้วเอามาตกแต่งให้สวยงามเพิ่มขึ้นด้วย แอปฯ ของแท็บเล็ตเป็นยิ่งนัก) เช่นเดียวกับการบันทึกวิดีโอ Full HD 1080p ก็ท�ำได้ดีไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันจนต้องขอชมเลย อย่างไรก็ตามส�ำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปก็อาจจะต้องผิดหวังเล็กน้อยว่า iPad Mini ไม่มีแฟลชมาให้ด้วย ดังนั้นก็อาจจะต้องท�ำใจนิดนึงหากต้อง ถ่ายรูปในที่แสงน้อย ซึ่งผิดกับ iPod Touch 5th Gen ที่ Apple (แอบ) ตั้งเป้าว่ากะจะเอาไปชนกล้องคอมแพกต์ขนาดเล็กๆ ก็เลยแถม แฟลชในตัวมาให้ด้วยนั่นเอง...อย่างว่าแหละถึงเวลาจริงๆ คงมีไม่กี่คน ใช้แท็บเล็ตถ่ายรูปกันอยู่ไม่เยอะหรอก (ถ้าไม่ฉุกเฉินจริงๆ นะ)

SPECIAL FEATURES บอกตามตรงใครที่หวังว่าจะเห็นฟีเจอร์ใหม่อันน่าตื่นตะลึงใน iPad Mini คงต้องผิดหวังไปตามๆ กันเพราะมันไม่ได้มีอะไรให้ได้ ตื่นเต้นกันขนาดนั้น สมกับที่เขาบอกว่า iPad Mini เป็น iPad 2 ลดขนาดเพิ่มกล้องหน้า-หลังเสียเหลือเกิน... ที่พอจะเรียกได้ว่าเป็น Special Features (แต่อุปกรณ์อื่นเขาก็มี แล้วนะ) นั่นก็คือพอร์ต Lightning ตัวใหม่ ใครที่ชอบบ่นว่าจะลุก ขึ้นมาเสียบชาร์จ iPad ตอนดึกแต่ต้องเสียเวลาเพราะมองไม่เห็น หัวเสียบว่าอันไหนหน้า-หลังก็สบายใจได้เลย

อ้อ! ลืมบอกไปว่า iPad Mini เป็นอุปกรณ์ iDevice ตัวแรกที่ได้ ใช้งานล�ำโพงคู่แบบสเตอริโอตัวแรกเสียด้วย แต่พอถึงเวลาเอามาฟัง จริงๆ อย่างการฟังเพลงหรือดูหนังแล้ว ปรากฏว่าป๋าแยกไม่ออกเลยอะ ว่าเป็นล�ำโพงสเตอริโอ 555+ สุดท้ายก็ต้องกลับมาพึ่งพาการเสียบหูฟัง จะดีที่สุด(แต่ iPad Mini ก็ไม่ได้แถมหูฟังแบบใหม่ Earpod มาให้อยู่แล้ว...อันนี้เป็นเรื่องปกติครับ)


OS & SOFTWARE

VALUE ในเวลานี้ iPad Mini ออกวางจ�ำหน่ายแล้วผ่านทางตัวแทนจ�ำหน่ายของ Apple ทัว่ ไป ในบ้านเราไม่วา่ จะเป็น iStudio, iBeat, Banana IT, IT City และอีกเยอะแยะตาแป๊ะไก่ เพราะงัน้ ไม่ตอ้ งห่วงเลยว่าจะหาซือ้ ยาก ขอแค่พยายามลากร่างของตัวเองไปยังห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านที่สุด ก็ได้สมั ผัส iPad Mini กับเขาแล้วครับ หรือถ้าขีเ้ กียจจริงๆ ก็ยงั มีออปชัน่ ในการสัง่ ซือ้ iPad Mini ผ่านทาง Apple Online Store (Thailand) ส่งเครื่องถึงบ้านสบายๆ อีกต่างหาก

ส�ำหรับระบบปฏิบัติการภายในเครื่อง iPad Mini นั้นจะเป็น เวอร์ชั่นล่าสุด iOS 6.0 ซึ่งถ้าเป็นสายมืดคงพอจะทราบกันว่า ยังเจลเบรคไม่ได้นะฮะ (แต่ก็จ่อเต็มทนแล้วละพี่น้อง) แน่นอนว่าพอเป็น iOS 6.0 แล้วก็จะมาพร้อมกับความสามารถ ใหม่ๆ อีกมากมายพอสมควรทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นแผนที่ 3D แสดงผลอาคารสามมิติเต็มรูปแบบที่เรียกว่า Flyover (ตอนนี้ ดูได้เฉพาะเมืองใหญ่ๆ ก่อน) หรือเจ๊ Siri ผู้ช่วยอัจฉริยะ เวอร์ชั่นใหม่ที่คราวนี้สามารถถามผลฟุตบอลหรือค้นหา รายละเอียดภาพยนตร์ให้เราได้แล้ว (ในขณะที่ iPad 2 ที่สเปค แบบเดียวกันกับ iPad Mini กลับท�ำไม่ได้เลย สักอย่างที่ว่ามาเลย...คุ้มกว่ากันเห็นๆ) ที่ส�ำคัญเลยก็คือ iPad Mini รองรับการใช้งานแอปฯ เดียวกัน กับ iPad รุ่นหน้าจอใหญ่ที่ในเวลานี้ก็มีปริมาณแอปฯ ล่อเข้าไป เกือบๆ 275,000 รายการแล้ว แถมโปรแกรมเหล่านี้ยังได้รับการ ออกแบบมาให้ใช้งานกันบนแท็บเล็ตโดยเฉพาะ ซึ่งมีดีไซน์และ รูปแบบการใช้งานที่สวยงามและสะดวกมากๆ ไม่ได้สักแต่ว่า จะเอาแอปมือถือมาขยายใหญ่กันแบบล่กๆ แต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งแอปฯ เหล่านี้ก็ตอบรับทุกโจทย์การใช้งานในทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการท�ำงาน ความบันเทิงต่างๆ หรือจะเป็นการเล่น เกมส์ก็ตามที

FINAL THOUGHT

ส�ำหรับราคาของ iPad Mini ตอนนี้ก็ประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทัง้ รุน่ WiFi เพียวๆ อย่างเดียวและรุน่ WiFi+3G (ซึง่ ยังไม่วางขายในไทย ณ เวลานี)้ โดยในส่วนของรุน่ WiFi+3G นัน้ คาดว่าสัมปทานน่าจะไปตก อยู่กับ 3 ค่ายหลักในบ้านเราทั้ง AIS, DTAC และ TrueMove H ที่น่าจะเริ่มขายกันแบบจริงจังกันในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ละครับ ซึ่งก็คาดว่าคงมีโปรโมชั่นเด็ดพรายจากทั้งสามค่ายเตรียมมาน�ำเสนอ ผู้บริโภคกันอย่างแน่นอน จากราคาที่ออกมาก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่า iPad Mini ขายกันด้วยราคาที่สูง กว่าคู่แข่งที่เป็นแท็บเล็ตขนาดหน้าจอประมาณ 7 นิ้วด้วยกัน ซึ่งหลักๆ เลยในบ้านเราก็คอื Google Nexus 7 และ Samsung Galaxy Tab 2.0 WiFi อยู่พอสมควรทีเดียว อย่างไรก็ตามส่วนต่างที่ว่าก็แลกมาด้วย ดีไซน์อันหรูหราสมยี่ห้อ Apple, รองรับการใช้งานไปได้อีกยาวๆ และแอปฯ อีกบานเบอะทีม่ ใี ห้ดาวน์โหลดได้ไม่รจู้ บใน iPad Mini นัน่ เอง เรียกได้ว่าคุณภาพก็แปรผันไปตามราคาที่สูงขึ้นนั่นแหละครับ ราคา iPad Mini iPad Mini 16 GB WiFi Black/White iPad Mini 32 GB WiFi Black/White iPad Mini 64 GB WiFi Black/White iPad Mini 16 GB WiFi + 3G Black/White iPad Mini 32 GB WiFi + 3G Black/White iPad Mini 64 GB WiFi + 3G Black/White

11,200 บาท 14,200 บาท 17,200 บาท 15,200 บาท 18,200 บาท 21,200 บาท

จากทั้งหมดทั้งมวลที่ป๋าว่ามาข้างต้น ก็ถึงเวลาที่ต้องมาให้คะแนนวัดระดับความน่าฟาดของ iPad Mini กันแล้ว ซึ่งเกรดที่ออกมาก็คือ...

เกรด A ฟาดไปเถอะ คุ้มค่า คุ้มราคา แน่นอน!!! ก็ขอทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ซะหน่อยละกันว่า iPad Mini อาจจะไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อทุกคน โดยเฉพาะคนที่มุ่งเป้าไปที่สเปค ทางด้านนฮาร์ดแวร์เป็นหลัก และคาดหวังให้ iPad Mini สามารถรันแอปฯ ด้านกราฟฟิคหรือเกมส์สเปคสูงๆ ได้ก็คงจะคิดผิดแล้ว (อย่างนั้นแนะน�ำให้ไป iPad 4 เถิดพ่อคุณ) แต่ถ้าคุณคิดว่าสามารถยอมสละสเปคเทพเหล่านี้ลงไปบางส่วน ให้แท็บเล็ตสามารถท�ำงานหรือเล่นเกมส์ได้ในระดับมาตรฐานทั่วไป เพือ่ แลกกับแท็บเล็ตทีม่ ขี นาดเล็กลง เบาลง แถมยังพกพาสะดวกและดูดมี ชี าติตระกูลแล้ว iPad Mini ก็นา่ จะเป็นค�ำตอบของท่านแล้วละครับ (แต่ก็ยังอยากได้ iPad Mini with Retina Display อยู่ดีหวะ 555+) ส่วนคราวหน้า ป๋าเอก TechXcite จะไปสรรหา Gadget อะไรใหม่ๆ น่าสนใจมาฟาดให้ทุกท่านได้ชมกัน ก็รอติดตามกันได้เลยคร้าบ


22

โฮ๊ะ กลางแปลง

หนังใหม่ประจ�ำเดือน

ธันวาคม ยอดมนุษย์เงินเดือน 5 ธันวาคม 2555

พวกเขาคือคนทีม่ เี งินเต็มกระเป๋าตอนต้นเดือน แต่ใช้ได้ไม่ถึงครึ่งเดือนก็เกิดอาการกระเป๋า แฟบ เจอเพื่อนร่วมงานมากกว่าคนรัก ท�ำงานหนักเพื่อแย่งกันไปเที่ยวต่างจังหวัด ในช่วงวันหยุด Long Weekend และ เมื่อเวลากว่าครึ่งชีวิตของพวกเขาอยู่ในที่ ท�ำงาน จึงท�ำให้เกิดเรื่องราวหลากหลาย รสชาติ…ทั้งจริงจังสุดเว่อร์ เหงาเศร้าเคล้า น�้ำตา เฮฮาขบขัน ฝันหวานโรแมนติก ฯลฯ ติ๊ก-เจษฎาภรณ์ เป็นเจ้านายสุดเป๊ะ เนี๊ยบ เฉียบทุกผลงาน ภาพจ�ำลองเรื่องราวของ เหล่ามนุษย์เงินเดือนผู้มีความต้องการ ความหวัง และความฝันที่แตกต่างกันไป จะลงตัวและลงเอยเช่นไร เงินใช่เหตุผลเดียว ที่ท�ำให้พวกเขายังมาท�ำงานอยู่…จริงหรือ ยอดมนุษย์เงินเดือน จะมีค�ำตอบ เป็นโบนัสชีวิตให้คุณ

Hobbit

13 ธันวาคม 2555 บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางในวัยหนุ่มของ บิลโบ้ (มาร์ติน ฟรีแมน) ลุงของโฟรโด้ (เอลิจาห์ วูด้ ) พร้อมด้วยพ่อมดเทาแกนดลาร์ฟ (เอียน แม็คเคลเลน) และคณะ คนแคระที่นำ� โดย ธอริน โอเกนชีลด์ (ริชาร์ด มาร์มเิ ทจ) สูห่ บุ เขาเดียวดาย เพือ่ แย่งชิงสมบัตทิ สี่ ญ ู หายคืนมาจากมังกร สม็อก (เบเนดิค คัมเบอร์แบทช์) น�ำพาสู่ การผจญภัยอันยิ่งใหญ่และพบพานกับ ตัวละครอันมหัศจรรย์มากมายซึ่งร่วมแสดง โดย เอียน โฮล์ม, แอนดี้ เซอร์กีส, เคต แบลนเชต, ฮิวโก้ วีฟวิ่ง, ออร์ลัน โด บลูม, ลุค เอแวนส์, สตีเฟ่น ฟราย, คริสโตเฟอร์ ลี, ลี เพซ และอีวานเจลีน ลิลลี เป็นต้น

Upside Down 27 ธันวาคม 2555

อดัม ชายหนุ่มธรรมดา ใช้ชีวิตเรียบๆ แค่ให้ผ่านไปวันๆ แต่เรื่องโรแมนติกของเขา นั้นไม่ธรรมดา เพราะในความทรงจ�ำของเขา มี “อีฟ” หญิงสาวจากอีกโลกด้านบน ที่เกินเอื้อม ผู้ที่เคยพบกันในวัยเด็กเพียง ครั้งเดียว ความรักที่เป็นไปไม่ได้ ไม่ว่าจะ อาศัยตัวช่วยอย่างวิทยาศาสตร์ หรือกฏใดๆ

Wreck it Ralph 27 ธันวาคม 2555

เรื่องราวของ ราล์ฟ ตัวร้ายในเกมอาร์เคต 8 บิต ที่เซ็งกับการเป็นตัวร้ายมาตลอด ระยะเวลา 30 ปี เลยตัดสินใจบุกเข้าไปใน เกม Hero s Duty (ฮีโร่ส์ ดิวตี้) เกม First Person Shooting (เกมยิงจากมุมมองบุคคลทีห่ นึง่ ) สุดทันสมัย เพื่อจะเอาชนะเกมและท�ำให้เขาเป็นฮีโร่ แต่เขาดันไปปลดปล่อยตัวร้ายในเกม ให้ออกมาป่วนเกมอืน่ ๆ จนท�ำให้โลกแห่งเกม สั่นสะเทือน! 6 ธันวาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์ และในระบบดิสนีย์ ดิจิตอล 3 มิติ


23

โฮ๊ะ มิวสิค

HOH THAI SONG RECOMMENDED

Music Update บ็อบได้เข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ และได้รบั พระราชทานบรรดาศักดิ์ ชั้นอัศวินจากสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 แห่งอังกฤษ แต่เนื่องจากเขา ไม่ใช่คนอังกฤษหรือพลเมืองของบริทิช คอมมอนเวลธ์ จึงไม่สามารถใช้ บรรดาศักดิ์ “เซอร์” น�ำหน้าได้ แต่บรรดาสื่อมวลชนก็มักจะชอบเรียกเขา ว่าเซอร์บ็อบอยู่บ่อยครั้ง

คุณทราบหรือไม่ ?

ตอนนี้ “เซอร์บ็อบ” ในวัย 60 กลายเป็นคุณตาไปแล้วเมื่อเดือนเมษายน ที่ผ่านมา เมื่อลูกสาวคนที่สอง พีชเชส เกลดอฟ วัย 23 ปี คลอดลูกชาย หน้าตาน่ารัก และมีชื่อแปลกตามสไตล์คนดังตั้งชื่อลูก คือ แอสทาลา แต่ต้นปีหน้า บ็อบก็จะกลายเป็นคุณตารอบสอง เพราะพีชเชส ก�ำลังตัง้ ท้อง ลูกชายอีกคนชนิดตามก้นคนแรกมาติดๆ พีชเชสอุม้ แอสทาลาวัย 5 เดือน เข้าพิธีแต่งงานกับแฟนหนุ่มของเธอ โทมัส โคเอน นักร้องน�ำวง S.C.U.M ไปเมื่อเดือนกันยายนนี่เอง

SONG ARTIST ALBUM LABEL

อยู่ต่อเลยได้ไหม สิงโต น�ำโชค BELIEVE RECORDS

SONG ARTIST ALBUM LABEL

รู้ บี พีระพัฒน์ GMM GRAMMY

หลายคนคงรู้จักเพลง Walk On ของ U2 ดี และรู้ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ U2 แต่งเพือ่ อุทศิ เป็นเกียรติแก่ออง ซาน ซู จี ผูน้ ำ� พรรคฝ่ายค้านของพม่า ทีเ่ คยถูกรัฐบาลควบคุมตัวไว้ในบ้านพักตัง้ แต่ปี 1989 เธอได้รบั การปล่อยตัว ในปี 2010 และพรรคการเมื อ งของเธอชนะการเลื อ กตั้ ง เมื่ อ เดื อ น เมษายน 2012 หลังการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในพม่ามากว่าสองทศวรรษ แต่...จะมีสกั กีค่ นทีร่ วู้ า่ คนทีเ่ ป็นแรงบันดาลใจในการแต่งเพลง Walk On คือเดฟ สจ๊วร์ต แห่งวง Eurythmics เจ้าของเพลงดังมากมายในยุค ‘80s เช่น Sweet Dreams (Are Made of This)

SONG ไกลแค่ไหนคือใกล้ ARTIST GETSUNOVA ALBUM LABEL GMM GRAMMY HOH INTER SONG RECOMMENDED

ปี 1991 ออง ซาน ซู จี ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ในขณะที่ยังถูก คุมขังอยู่ เธอเพิ่งเดินทางไปรับรางวัลที่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยโบโนของ U2 เดินทางไปร่วมงานด้วย เป็นครั้งแรกที่หญิงเหล็กแห่งพม่าและโบโนได้พบกัน นีเ่ ป็นหนึง่ ในเรือ่ งราวทีส่ วยงามและทรงคุณค่าทีส่ ดุ เรือ่ิ งหนึง่ ทีค่ วรค่าแก่การ บันทึกไว้ในความทรงจ�ำของคนรักเพลงทุกคน

Soul Kitchen ร้านอาหารครัวบุญ ของ จอน บองโจวี

Sir Bob Geldof ในวัย 60 ... เชื่อว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักเพลง I Don’t Like Mondays ของ วงพังค์ร็อค Boomtown Rats จากไอร์แลนด์ ที่น�ำโดยบ็อบ เกลดอฟ ช่วงต้นยุคทศวรรษที่ 80 บ็อบพลิกภาพหนุม่ เฮ้ว หันมาท�ำงานด้านการกุศล โดยเฉพาะการหาเงินช่วยเหลือผู้อดอยากในเอธิโอเปีย ปี 1984 เขาเป็นหัว เรี่ ย วหั ว แรงชั ก ชวนเพื่ อ นๆ ศิ ล ปิ น มาช่ ว ยกั น ร้ อ งเพลงในนามกลุ ่ ม Band Aid ในซิงเกิ้ลการกุศล ชื่อ Do They Know It’s Christmas? ที่เขาร่วมแต่ง และตามมาด้วยคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุค ‘80s คือ Live Aid ในปี 1985

ข่าวนี้ไม่ใหม่เท่าไหร่ แต่ข่าวดีๆ ที่น่าชื่นชมและยกย่องเช่นนี้ เป็นเรื่องที่ อยากเอามาเล่าให้แฟนๆ และคอเพลงได้ทราบกันอีกครั้ง จะได้ชนื่ ชมกัน อย่างทัว่ ถึง จอน บองโจวี นักร้องน�ำของวงร็อค Bon Jovi และโดโรธีภรรยา ของเขา ควักกระเป๋าเปิดร้านอาหารครัวบุญ ชื่อร้าน Soul Kitchen ในนิวเจอร์ซีย์บ้านเกิด เมื่อเดือนตุลาคม 2011 โดยอาหารในร้านจะเป็น อาหาร “จานอิม่ ” ไม่ใช่แค่ซปุ หรืออาหารฟาสต์ฟดู้ เมนูอาหารจะไม่มีราคา เขียนไว้ คอนเซ็ปต์ของร้านคือให้คนที่มาทานสามารถจ่ายค่าอาหารแบบที่ จะสามารถจ่ายได้ หรือ pay-what-you-can จอนบอกว่า ส�ำหรับคนที่ มีเงินอาจจะจ่ายสัก 20 เหรียญหรือมากกว่าก็ได้ ถ้าใครไม่มเี งิน ก็สามารถ ท�ำงานตอบแทนได้ ทัง้ ท�ำงานในร้าน เช่น เก็บโต๊ะ, ล้างจาน, เป็นผูช้ ว่ ยพ่อครัว หรือการท�ำงานในรูปสาธารณกุศลและงานอาสาสมัครเพื่อชุมชน โดย ร้านอาหารแห่งนีเ้ ป็นโครงการล่าสุดขององค์กรการกุศล Jon Bon Jovi Soul Foundation ซึง่ ช่วยสร้างบ้านให้ผมู้ รี ายได้นอ้ ยมาแล้วถึง 260 หลัง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อ่านข่าวคืนก�ำไรให้สังคม (บ้านเกิด) ของจอน บองโจวี ข่าวนี้แล้ว แฟน Bon Jovi อาจจะอยากไปทานอาหารที่ Soul Kitchen กันเลยชิมิ

SONG ARTIST ALBUM LABEL

SONG ARTIST ALBUM LABEL

SONG ARTIST ALBUM LABEL

CANDY ROBBIE WILLIAM UNIVERSAL MUSIC

I FOUND YOU THE WANTED UNIVERSAL MUSIC

DIAMOND RIHANNA DEF JAM MUSIC GROUP


24

โฮ๊ะ ไทยลีก

สรุปตารางคะแนน ไทย พรีเมียร์ลีก 2012 POS TEAM 1 เอสซีจี เมืองทองฯ ยูไนเต็ด 2 ชลบุรี เอฟซี 3 บีอีซี เทโร ศาสน 4 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 5 โอสถสภา เอ็ม 150 สระบุรี 6 อีสาน ยูไนเต็ด 7 เจนิฟู้ด สมุทรสงคราม เอฟซี 8 บางกอกกล๊าส เอฟซี 9 เชียงราย ยูไนเต็ด 10 อาร์มี่ ยูไนเต็ด 11 อินทรีเพื่อนต�ำรวจ 12 ทีโอที เอสซี 13 วัวชน ยูไนเต็ด 14 ชัยนาท เอฟซี 15 พัทยา ยูไนเต็ด 16 การท่าเรือไทย เอฟซี R 17 บีบีซียู เอฟซี R 18 ทีทีเอ็ม เชียงใหม่ R

P 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

W 25 21 16 14 16 11 12 10 11 10 10 10 9 9 9 8 4 2

D 9 7 9 12 4 14 10 15 11 13 12 12 14 12 10 9 13 12

L 0 6 9 8 14 9 12 9 12 11 12 12 11 13 15 17 17 20

Pts 84 70 57 54 52 47 46 45 44 43 42 42 41 39 37 33 25 18

ไทย พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2012 ก็ได้จบลงไปแล้ว สโมสรที่ได้แชมป์ไปครอบครองคือ เอสซีจี เมืองทองฯ ยูไนเต็ด โดยฤดูกาลที่ผ่านมามีเหตุการณ์น่าสนใจเกิดขึ้นมากมาย วันนี้โฮ๊ะ ได้น�ำผลสรุปของสถิติด้านต่างๆ รวมถึงข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากกัน สรุปรางวัลยอดเยีย ่ มต�ำแหน่งต่างๆ ไทย พรีเมียร์ลีก 2012 ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม

Slavisa Jokanovic

เอสซีจี เมืองทองฯ ยูไนเต็ด

ผู้ท�ำประตูสูงสุด

ธีรศิลป์ แดงดา

เอสซีจี เมืองทองฯ ยูไนเต็ด

Cleiton Silva

บีอีซี เทโร ศาสน

กองหน้ายอดเยี่ยม

ธีรศิลป์ แดงดา

เอสซีจี เมืองทองฯ ยูไนเต็ด

กองกลางยอดเยี่ยม

Kazuto Kushida

ชลบุรี เอฟซี

กองหลังยอดเยี่ยม

ภานุพงศ์ วงศ์ษา

เอสซีจี เมืองทองฯ ยูไนเต็ด

ดาวรุ่งยอดเยี่ยม

ชนาธิป สรงกระสินธ์

บีอีซี เทโร ศาสน

ผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม

สินทวีชัย หัยรัตนกุล

ชลบุรี เอฟซี

ทีมมารยาทยอดเยี่ยม

ชลบุรี เอฟซี

ชลบุรี เอฟซี

สรุปเงินรางวัล ไทย พรีเมียร์ลีก 2012 อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 อันดับ 4 อันดับ 5 อันดับ 6 อันดับ 7 อันดับ 8

เอสซีจี เมืองทองฯ ยูไนเต็ด 10,000,000 บาท 2,000,000 บาท ชลบุรี เอฟซี 1,500,000 บาท บีอีซี เทโร ศาสน 800,000 บาท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 700,000 บาท โอสถสภา เอ็ม 150 สระบุรี 600,000 บาท อีสาน ยูไนเต็ด เจนิฟู้ด สมุทรสงคราม เอฟซี 500,000 บาท 400,000 บาท บางกอกกล๊าส เอฟซี

สรุปดาวซัลโว ไทย พรีเมียร์ลีก 2012 NAME Cleiton Silva ธีรศิลป์ แดงดา ธนา ชะนะบุตร Gjurovski Mario ภูวดล สุวรรณชาติ พิภพ อ่อนโม้ Ludovick Takam Frank Opoku Acheampong

Ajayi Gbenga Samuel

Diouf Bireme

Luiz Eduardo Purcino Carl Olof Sando Hviden Watson

Kendall Jagdeosingh

TEAM บีอีซี เทโร ศาสน

เอสซีจี เมืองทองฯ ยูไนเต็ด

อินทรีเพื่อนต�ำรวจ เอสซีจี เมืองทองฯ ยูไนเต็ด

ชัยนาท เอฟซี ชลบุรี เอฟซี พัทยา ยูไนเต็ด บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด บางกอกกล๊าส เอฟซี เจนิฟู้ด สมุทรสงคราม เอฟซี

โอสถสภา เอ็ม 150 สระบุรี

การท่าเรือไทย เอฟซี ชัยนาท เอฟซี

GOALS 24 ประตู 24 ประตู 15 ประตู 14 ประตู 14 ประตู 14 ประตู 12 ประตู 12 ประตู 11 ประตู 11 ประตู 11 ประตู 10 ประตู 10 ประตู

สรุปนักกีฬาทีถ ่ ูกคาด ใบเหลือง ใบแดง โทษ ทีม เชียงราย ยูไนเต็ด

เอสซีจี เมืองทองฯ ยูไนเต็ด

การท่าเรือไทย เอฟซี ชัยนาท เอฟซี เจนิฟู้ด สมุทรสงคราม เอฟซี

อินทรีเพื่อนต�ำรวจ ทีโอที เอสซี อีสาน ยูไนเต็ด ทีทีเอ็ม เชียงใหม่ โอสถสภา เอ็ม 150 สระบุรี

อาร์มี่ ยูไนเต็ด วัวชน ยูไนเต็ด บีบีซียู เอฟซี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด บางกอกกล๊าส เอฟซี บีอีซี เทโร ศาสน พัทยา ยูไนเต็ด ชลบุรี เอฟซี รวม

103 99 97 84 83 81 81 79 78 72 72 70 68 69 60 59 57 49 1,361

1 2 2 3 2 4 1 0 0 2 3 3 2 4 2 2 4 0 37

สรุปยอดผูช้ ม ขายบัตร ขายของทีร่ ะลึก ทีม

ยอดผู้ชม

ยอดขายบัตร ยอดของทีร่ ะลึก

260,415 คน เอสซีจี เมืองทองฯ ยูไนเต็ด 228,256 คน 136,578 คน เชียงราย ยูไนเต็ด 121,003 คน บางกอกกล๊าส เอฟซี 115,980 คน วัวชน ยูไนเต็ด 101,036 คน ชลบุรี เอฟซี 61,929 คน บีอีซี เทโร ศาสน 58,843 คน อีสาน ยูไนเต็ด 58,774 คน อินทรีเพื่อนต�ำรวจ 57,089 คน ชัยนาท เอฟซี 55,512 คน อาร์มี่ ยูไนเต็ด 47,483 คน โอสถสภา เอ็ม 150 สระบุรี 38,424 คน การท่าเรือไทย เอฟซี 35,667 คน พัทยา ยูไนเต็ด เจนิฟู้ด สมุทรสงคราม เอฟซี 32,490 คน 25,772 คน ทีทีเอ็ม เชียงใหม่ 24,551 คน ทีโอที เอสซี 15,967 คน บีบีซียู เอฟซี 1,475,759 คน รวม

19,755,010 บ. 7,795,479 บ. 21,345,971 บ. 17,921,386 บ. 9,686,580 บ. 3,728,323 บ. 9,608,716 บ. 4,885,699 บ. 10,549,790 บ. 3,309,311 บ. 11,989,060 บ. 2,882,039 บ. 5,704,380 บ. 2,013,413 บ. 4,872,790 บ. 614,832 บ. 2,140,900 บ. 1,066,426 บ. 5,294,798 บ. 2,094,520 บ. 2,689,210 บ. 742,023 บ. 2,324,700 บ. 1,398,395 บ. 3,008,940 บ. 1,300,341 บ. 3,181,645 บ. 974,134 บ. 2,286,370 บ. 746,380 บ. 1,703,100 บ. 239,820 บ. 1,464,640 บ. 654,415 บ. 1,418,440 บ. 254,199 บ. 119,025,040 บ. 52,702,135 บ.

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด


25 ที่มา : ไทยลีกออนไลน์

ที ม ยอดเยี ย ่ ม THAI PREMIER LEAGUE 2012 สลาวิซ่า โยคาโนวิช

กุนซือที่จะต้องท�ำหน้าที่คุมทีม ซึ่งก็จะเป็น ใครไปไม่ได้นอกจาก “ย็อคก้า” กุนซือชาว เซิร์บผู้พาเอสซีจี เมืองทองฯ เป็นแชมป์แบบ ไร้พ่ายเป็นสโมสรแรกในเมืองไทย

ST

ST

ธีรศิลป์ แดงดา

LM

ธนา ชะนะบุตร

คลีตัน ซิลวา

ศูนย์หน้าเบอร์หนึ่งทีมชาติไทยยุคปัจจุบัน เป็นที่หมายปองของสโมสรในยุโรปและเอเชีย หากมีการย้ายตัวเกิดขึ้นค่าตัวของนักเตะ วัย 24 ปีผู้นี้ไม่ต�่ำกว่า 100 ล้านบาท

กองหน้าบีอีซี เทโร ศาสน ดาวซัลโวร่วม ฤดูกาล 2012 ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณ อะไรมาก การยิงได้ถึง 24 ประตูในลีกคงเป็น ค�ำตอบที่ดีที่จะได้อยู่ในทีมยอดเยี่ยมครั้งนี้

DM

AM

คาซุโตะ คูชิดะ

มาริโอ ยูรอฟสกี้

RM

ใหญ่ นิลวงษ์

ปีกซ้ายของอินทรีเพื่อนต�ำรวจ ครึ่งซีซั่นแรก เล่นอยู่กับอีสาน ยูไนเต็ด ก็ยิงประตูได้ ถล่มทลาย เลกสองย้ายมาเล่นให้ต�ำรวจ ก็ยัง ยิงประตูเป็นว่าเล่นเหมือเดิม และช่วยให้ทีม “สุภาพบุรษุ โลห์เงิน” ยังอยูเ่ ล่นในลีกสูงสุดต่อไป

มิดฟิลด์เลือดปลาดิบรายนี้ ต้องบอกว่าเป็น ของจริง ด้วยสไตล์การเล่นที่เหมือนเป็น ผู้ปิดทองหลังพระ โดยรวมอาจจะดูไม่เด่นอะไร แต่ถ้าเมื่อไหร่ชลบุรี ไม่มีนักเตะคนนี้ในสนาม ก็แทบขาดใจเหมือนกัน

กองกลางทีมชาติมาซิโดเนีย ของเอสซีจี เมืองทองฯ ในเลกที่ 2 นี้ฟอร์มอาจจะตกไป เล็กน้อย แต่โดยรวมก็ถือว่าน่าพอใจ เพราะ เป็นหัวใจส�ำคัญของทีม เป็นจอมทัพที่สามารถ พาทีมกลับมาคว้าแชมป์ได้ในฤดูกาลนี้

ปีกขวาของอีสาน ยูไนเต็ด ยังคงท�ำผลงานได้ดี อย่างต่อเนื่อง มีจุดเด่นเรื่องความเร็วและ การยิงประตูที่ดีกว่ากองหน้าบางคนเสียอีก ตลอดทัง้ ฤดูกาลซัดไป 9 ประตู จึงไม่มเี หตุผลใด ที่จะไม่เลือกมาอยู่ในทีมยอดเยี่ยมครั้งนี้

LB

CB

CB

RB

ธีราทร บุญมาทัน

เรียกได้ว่าเป็นนักเตะของบุรีรัมย์ที่เล่นดีที่สุด ในปีนี้ก็ว่าได้ แม้ต้นสังกัดไม่สามารถ ป้องกันแชมป์ไทยลีกได้ แต่ธีราทรคือนักเตะ คนส�ำคัญที่พาทีมเข้าไปป้องกันแชมป์ ในบอลถ้วยได้ทั้ง 2 รายการ

ริ กวาง ชอน

เป็นฤดูกาลแรกในไทยลีกที่ยอดเยี่ยมจริงๆ แม้ชว่ งแรกฟอร์มจะดูไม่ดี แต่เมือ่ กองหลังทีมชาติ เกาหลีเหนือรายนี้ปรับตัวได้ ก็ยากเหลือเกิน ที่จะมีกองหน้ารายไหนผ่านเขาไปท�ำประตูได้ จนท�ำให้เป็นกองหลังเบอร์หนึ่งของทีมไปแล้ว

โฟเด้ บองกาลี่ ดิอาคิเต้

“แจ๊คกี้” ของชลบุรี แม้ช่วงหลังฟอร์ม ออกทะเลไปบ้าง แต่ผลงานโดยรวมทั้งฤดูกาล ถือว่าเป็นกองหลังที่โชว์ฝีเท้าได้โดดเด่นคนนึง โดยนอกจากมีจุดเด่นที่เกมรับแล้ว ยังสามารถ ขึ้นมาท�ำประตูจากลูกฟรีคิกได้อีกด้วย

GK

โกสินทร์ เหมบุตร

ผู้รักษาประตูจาก อาร์มี่ ยูไนเต็ด โกสินทร์ เป็นผู้รักษาประตูที่ฟอร์ม คงเส้นคงวาที่สุด และมีจังหวะซุปเปอร์เซฟ สวยๆ หลายครั้งในฤดูกาลนี้ จนท�ำให้ วินฟรีด เชเฟอร์ ต้องเรียกตัวไปติดทีมชาติ

ปิยพล บรรเทา

แบ็กขวาจ�ำเป็นของเมืองทองฯ ที่ถูกจับมาเล่น เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แต่ยิ่งเล่นยิ่งดี จนกลายเป็นก�ำลังหลักที่ขาดไม่ได้ ด้วยสไตล์ การเติมเกมส์รุกที่ดุดันและวิ่งไม่มีหมด จึงท�ำให้ ปิยพล เป็นแบ็กขวาที่ดีที่สุดในปีนี้


26

โฮ๊ะ ซิ่ง w w w .a u t o z e e d. c om

NISSAN

AESTHETIC OF LIVING

SYLPHY โฮ๊ะ แก็ดเจ็ต

ในวันนีท้ มี งาน AutoZeed น�ำชาวโฮ๊ะมาชม NISSAN SYLPHY 2012 โดยรถได้ถกู ออกแบบมาเพือ่ ตอบโจทย์ของรถนัง่ ชนิดคอมแพ็คคาร์ ที่เน้นความหรูหรามีระดับ เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกอย่างครบครัน ด้วยขนาดเครื่องยนต์ขนาด 1600 cc ที่มี 4 รุ่นย่อย และขนาด 1800 cc ที่มี 2 รุ่นย่อย

ภายนอก Nissan Sylphy มีสีให้เลือก 6 สีด้วยกัน ซึ่งได้แก่ สีขาว, สีน�้ำตาล, สีแดง, สีเทาม่วง, สีเงิน, และสีด�ำ ครั้งแรก ที่ได้เห็นเจ้า Sylphy ต้องขอบอกว่าคันใหญ่มาก เมื่อเทียบ กั บ รถในระดั บ เดี ย วกั น การออกแบบรู ป ทรงภายนอก ออกมาในสไตล์หรูหรามีระดับ ไฟหน้ามีไฟ Daylight อยู่ในโคมหน้า ในรุ่น 1.6 Top และรุ่น 1.8 ส่วนไฟท้าย เป็นแบบ LED มาให้ตั้งแต่เปิดตัว

ภายใน ในส่วนของภายในรถใช้โทนสีเกรจ คาดด้วยสีเงินหรือลายไม้ ส�ำหรับรุ่น 1.6 Top และรุ่น 1.8 ซึ่งช่วยสร้างความหรูหรา ให้กับภายในได้เป็นอย่างดี พวงมาลัยพร้อมระบบควบคุม หน้าจอและเครื่องเสียง สามารถปรับได้ 4 ทิศ ที่วางแก้วน�้ำ 8 จุด เบาะด้านหลังกว้างเป็นพิเศษ และจุดเด่นก็เห็นจะเป็น ระบบแอร์อตั โนมัตปิ รับอิสระซ้ายขวา พร้อมช่องแอร์ดา้ นหลัง ที่มีใน รุ่น 1.6 Top และรุ่น 1.8 พร้อมด้วยที่เก็บของ ท้ายรถขนาด 510 ลิตร และช่องเชื่อมต่อกับเบาะหลัง

NISSAN SYLPHY 2012 ก็นับได้ว่าสามารถตอบโจทย์ความเป็นคอมแพ็คคาร์ระดับหรู ได้เป็นอย่างดี ทัง้ รูปทรงภายนอกและการตกแต่งภายในทีใ่ ห้ความรูส้ กึ ถึงความมีระดับของ ผู้ขับขี่ อีกทั้งอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกอันครบครัน ท�ำให้ Nissan Sylphy น่าจะเข้าไป อยู่ในใจของผู้ขับขี่ได้ไม่ยาก

เครื่องยนต์ช่วงล่างและความปลอดภัย Nissan Sylphy ใช้ระบบ Pure Drive เพือ่ อากาศสะอาด และระบบหัวฉีดคู่ Dual Injector ซึ่งเป็นการลดขนาด หัวฉีดลงเพือ่ การเผาไหม้ทสี่ มบูรณ์และประหยัดน�ำ้ มัน ระบบ ดิสก์เบรก 4 ล้อ เหล็กกันโคลงหน้าหลังและล้อแม็กซ์ 16 นิ้วในทุกรุ่น และถุงลม SRS คู่หน้า ไฟเบรคดวงที่สาม โครงสร้าง Zone Body Concept เพื่อปกป้องผู้โดยสาร ภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ คะแนนโดย AutoZeed

ภายนอก ภายใน ช่วงล่าง เครื่องยนต์ ความปลอดภัย รวม


นครวัดนครธม

เขื่อนรัชชประภา

เสียมเรียบ กัมพูชา

วัดอรุณราชวราราม

จังหวัดสุราษฎร์

เลือกจะเทีย ่ ว อย่างที่คุณ อยากจะไป

LS&H TRAVEL ล่องแก่ง ล�ำน�้ำ เข็ก

พระแม่ มารี เพชร พลอย

ล่องเรือ หางยาว

เกาะ นางยวน ชุมพร

ตลาดน�้ำอัมพวา


2012 โลกาวินาศ จริงหรือ? โลเป็ ใน

กจะถึงคราวสิ้นสุดในปี ค.ศ. 2012 ... นปัญหาโลกแตกอีกอย่างที่มีการพูดถึง กันมาเรื่อยๆ เรื่องของวันสิ้นโลกมีการกล่าวอ้าง การท�ำนาย จากหลายแหล่ง ไม่ว่าจะเป็นปฏิทินของเผ่ามายา จารึกของชาวสุเมเรียน คัมภีร์ไบเบิ้ล หรือแม้กระทั่ง พระไตรปิฏก ล่งข้อมูลจากกลุ่มคนที่เชื่อในเรื่องนี้ระบุว่า ปฏิทินของชาวมายาชี้ให้เห็นว่า วันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 2012 เป็นวันที่มีความหมาย ส�ำคัญมากกับมนุษย์ วันที่โลกและสิ่งที่อาศัยอยู่ บนโลกใบนี้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในทาง จิตวิญญาณ และสิ่งที่จับต้องได้ ขณะที่อีกกลุ่มความเชื่อก็แย้งว่า การแปลความหมายของชาวมายาโดยนักแปล มีความผิดพลาด ...

แห ใน

การที่ชาวมายาถูกกล่าวอ้างถึงมากในเรื่องของความแม่นย�ำในการท�ำนาย เนื่องจากชาวมายา ใช้อักษรภาพในการบันทึก มีความสามารถทางดาราศาสตร์ จนสามารถท�ำนายเวลาเกิดสุริยุปราคา และจันทรุปราคาได้ล่วงหน้าเป็นเวลานาน รู้จักท�ำปฏิทินใช้ รู้จักประดิษฐ์เลขศูนย์ ใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ ชาวมายามีความรุ่งเรืองช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาลจนถึง ค.ศ. 1502 และด้วยความ แม่นย�ำในการใช้ปฏิทิน ท�ำให้นักวิชาการจ�ำนวนไม่น้อยสงสัยว่าท�ำไมปฏิทินจึงได้ถูกเขียนให้สิ้นสุดลงในวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 2012 และจากการศึกษาท�ำให้เกิดความเห็นในเรื่องของวันสิ้นโลกที่มีการพูดถึงอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม มีการพูดถึงเผ่าสุเมเรียนเมื่อ 6,000 กว่าปีที่แล้ว มีการจารึกภาพไว้ว่า ชาวสุเมเรียนสามารถค้นพบได้ว่าโลกกลม และมีการจารึกถึงดาวเคราะห์ทั้งหมด ในระบบได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเรามีความเข้าใจว่าก่อนหน้าที่จะค้นพบว่าโลกกลมนั้น มนุษย์เข้าใจมาตลอดว่าโลกแบน ที่น่าสนใจคือ ท�ำไมชาวสุเมเรียนจึงสามารถรู้ได้ ว่าระบบสุริยะของโลกมีดาวเคราะห์ใดอยู่บ้าง และต�ำแหน่งที่เขียนไว้ถูกต้อง โดยที่มีพระอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง ทั้งๆ ที่กล้องโทรทรรศน์ได้ถูกคิดค้นขึ้นครั้งแรก เมื่อปี ค.ศ. 1608 โดยฮานส์ ช่างท�ำแว่น และที่น่าแปลกใจคือ ในจารึกนั้นมีดาวเคราะห์ที่มากกว่าที่เราค้นพบอยู่ 1 ดวง ซึ่งมีการกล่าวอ้างว่าดาวเคราะห์ที่เพิ่มมานั้น คือดาวเคราะห์นิบิรู


เรื่องราวค�ำท�ำนายวันสิ้นโลกปี 2012 มีทั้งฝ่ายทีเ่ ชื่อว่าโลกจะแตกในเร็ววัน และอีกฝ่ายทีไ่ ม่เชื่อและคิดเห็นตรงข้าม เรามาดูกันว่าทั้งสองฝ่าย มีความคิดเห็น (ต่าง) กันอย่างไร โฮ๊ะจะสรุปแยกเป็นประเด็นดังต่อไปนี้ ปฏิทินของชาวมายา

BELIEVERS ปฏิทินของชาวมายาจะสิ้นสุดประมาณวันที่ 21 ธันวาคม 2012 และเชื่อว่าเป็นสิ่งชี้วัดวันสุดท้ายของโลก SKEPTICS วันสุดท้ายในปฏิทินไม่ได้แปลว่าจะเป็นวันสุดท้ายของโลก ชาวมายามีการเฉลิมฉลองในวันสุดท้ายของการใช้ปฏิทินเช่นกัน ดังนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าสร้างให้ปฏิทินจบเพื่อการเฉลิมฉลอง

วันสิ้นโลก

BELIEVERS ศาสตราจารย์ไมเคิล โคล ผูเ้ ชีย่ วชาญเผ่ามายาจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดกล่าวว่า “อุกกาบาตขนาดใหญ่จะพุ่งชนโลกและลบล้างทุกอย่างบนโลกใบนี้” SKEPTICS ผู้อาวุโสชาวมายา อโพลินาริโอ ชิเล พิกซ์เตอร์ กล่าวว่าเรื่องของวันสิ้นโลกนั้น เป็นเรือ่ งของชาวตะวันตก แทบจะไม่เกีย่ วกับความเชือ่ ของชาวมายาแต่อย่างใด

ดาวเคราะห์นิบิรู (NIBIRU)

BELIEVERS ดาวเคราะห์นบิ ริ ทู หี่ า่ งไกล (รูจ้ กั ในอีกหลายชือ่ ว่า เอริส และ แพลนเนทเอ๊กซ์) จะพุ่งเข้ามาชนโลกในปี ค.ศ. 2012 SKEPTICS ไม่มีการตรวจพบดาวเคราะห์ตามการกล่าวอ้าง

การสลับขั้วโลก

BELIEVERS ขั้วโลกจะสลับกันภายในช่วงเวลาเพียง 1 วัน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ ที่รุนแรงทั่วโลก แผ่นดินไหวเกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้า สึนามิกระทบทุกพื้นที่ ยากที่จะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ดังกล่าวได้ SKEPTICS การสลับขั้วโลกอย่างฉับพลับไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้ แต่การเปลี่ยนแปลงของขั้วโลกเกิดขึ้นได้จริง และเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง โดยความเร็วในการเปลี่ยนอยู่ที่ 1 องศา ต่อ 1 ล้านปี


Hoh Magazine issue 2  
Hoh Magazine issue 2  

Absolute Magazine in Hoh Style

Advertisement