Page 1

UTBILDA DIG TILL SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA


Specialist – javisst! När du läser till specialistsjuksköterska hos oss öppnar du upp nya karriärvägar och ger dig själv en gedigen kunskapsfördjupning, där kompetens, säkerhet och trygghet kommer att känneteckna din fortsatta gärning. Våra vårdutbildningar på avancerad nivå gör det möjligt för dig att utveckla ditt intresse och gör dig till en expert inom ditt område. Du blir unik och efterfrågad. Ditt intresse är andras behov! Vården är avancerad idag och vi människor lever allt längre och det medför också ett ökat behov av vård och omsorg oavsett ålder. Som specialistsjuksköterska är du oerhört viktig för sjukvården och du spelar en alldeles särskild roll för patienterna och deras närstående. Här på Högskolan i Borås erbjuder vi dig teori i skarpt läge och i vårt moderna kliniska träningscentrum, KTC, får du simulera, öva och pröva. All utbildning har tydlig forskningsanknytning och samtliga specialistutbildningar har verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Detta är något vi är stolta över och som vi vet att våra studenter värdesätter högt. Specialistutbildningen öppnar även upp karriärvägar inom akademin och en möjlighet för dig att söka vår forskarutbildning inom området ”Människan i vården”. Förutom våra specialistutbildningar vill jag slå ett slag för ytterligare två vårdutbildningar som vi erbjuder på avancerad nivå och som finns att läsa om i denna folder, nämligen Barnmorskeutbildningen och Masterprogrammet i vårdvetenskap med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård. Varmt välkommen att söka din utbildning!

Katarina Karlsson Sektionschef för Sektionen för vårdvetenskap


Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård 60 högskolepoäng, heltid 100%

Är du sjuksköterska och vill specialisera dig inom akutsjukvård? Då är detta utbildningen för dig. Som akutsjuksköterska möter du patienter i en mängd olika situationer. Du har en central roll i bedömningen av patienten och du fattar beslut om vilken vård och omvårdnad patienten ska få. Som akutsjuksköterska ansvarar du för patientens och anhörigas omvårdnad. Du utför medicinsk vård samt leder och organiserar arbetet inom verksamheten. Arbetet är utmanande, ofta i högt tempo, i en komplex verksamhet med stora möjligheter till ständig utveckling. Under utbildningen tillägnar du dig fördjupade kunskaper för arbete inom specialområdet akutsjukvård. Du lär dig att utveckla en organisations- och problemlösningsförmåga för att kunna planera och bedöma vårdåtgärder i olika situationer. Utbildningen innebär heltidsstudier under två terminer.


Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård 60 högskolepoäng, heltid 100%

Som ambulanssjuksköterska ansvarar du för patientens och de närståendes omvårdnad. Du utför medicinsk vård samt leder och organiserar arbetet inom verksamheten. Under utbildningen tillägnar du dig fördjupade kunskaper för arbete inom specialområdet prehospital akutsjukvård. Området innefattar ett högteknologiskt vårdarbete som kräver att du har både vårdvetenskaplig och medicinsk kunskap. Du lär dig att utveckla en organisations- och problemlösningsförmåga för att kunna planera och bedöma vårdåtgärder vid olika scenarier i hem eller på skade- och olycksplatser. Utbildningen innebär heltidsstudier under två terminer.

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård 60 högskolepoäng, heltid 100%

Som anestesisjuksköterska ansvarar du för omvårdnad och utför övervakning, lokal och generell anestesi och sedering i samband med operation, undersökningar och behandlingar av patienter i alla åldrar. Specialområdet innefattar ett högteknologiskt arbete som kräver både vårdvetenskaplig och medicinsk kunskap. Utbildningen ger dig kompetens att arbeta som anestesisjuksköterska inom anestesisjukvård på operationsavdelningar eller andra enheter inom specialiserad och högspecialiserad öppen- och sluten vård, t.ex. postoperativa avdelningar, smärtbehandlingsavdelning och akutmottagning. Vid stora olyckor och katastrofer deltar anestesisjuksköterskan som en del i vårdteamet. Utbildningen innebär heltidsstudier under två terminer.


Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska 75 högskolepoäng, heltid 100%, distans eller deltid 50%, distans

Vill du fördjupa och bredda dina kunskaper som sjuksköterska? Är du intresserad av att arbeta med vårdande relationer i alla åldrar? Då är specialistutbildningen med inriktning mot distriktssköterska något för dig. I utbildningen fördjupar du dina kunskaper i omvårdnadsarbete inom hälso- och sjukvård och folkhälsoarbete för barn, ungdomar, vuxna och äldre. Distriktssköterskans arbete är på många sätt självständigt med genomförande av avancerade bedömningar av hälsa och ohälsa, ställningstagande till behandling samt initiering av preventiva och hälsofrämjande insatser. Arbetet omfattar hela livscykeln utifrån en helhetssyn med fokus på den vårdande relationen samt individers och familjers egna hälsoresurser. Utbildningen ges både på hel- och halvfart på distans med ett antal campusträffar per termin samt innehåller både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning.


Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng, deltid 50%, distans

Är du empatisk och kommunikativ? Som specialistutbildad sjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, så kallad barnsjuksköterska, krävs anpassad interaktion utifrån barns ålder, utvecklingsnivå och tidigare erfarenheter. Utbildningen förbereder dig för arbete på barnavårdscentraler, barnmottagningar, slutenvård eller inom elevhälsan på skolor. Målet är att du ska fördjupa din förmåga att självständigt och tillsammans med andra ge barn och ungdomar och deras familj den vård och det stöd de behöver. Utbildningen ges på halvfart, distans under fyra terminer. Utbildningen kan innehålla enstaka träffar i Borås.


Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng, deltid 50%

Som specialistsjuksköterska inom intensivvård vårdar du patienter med sviktande vitala funktioner och i potentiellt livshotande tillstånd. I denna roll stödjer du även patientens närstående. Utbildningen förbereder dig för att vårda patienter med sviktande vitala funktioner och i komplexa vårdsituationer. Målet är att du ska fördjupa din förmåga i att självständigt och i samarbete med andra planera, leda, genomföra och utvärdera vården. Med en helhetssyn på människan och en förståelse för patientens och de närståendes situation ska du kunna ge stöd utifrån deras individuella behov. Utbildningen innebär studier på halvfart under fyra terminer.

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng, deltid 50%, distans

Den här specialistutbildningen vänder sig till dig som vill medverka i dagens och morgondagens psykiatriska vård. Den förbereder dig för att arbeta med, leda och utveckla psykiatrisk omvårdnad. Som specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård kan du arbeta med allt från barn till äldre personer. Arbetet kännetecknas av att omväxlande arbeta självständigt med eget omvårdnadsansvar till att arbeta nära tillsammans med andra yrkeskategorier, ofta i team. Du arbetar då tillsammans med läkare, sjuksköterska, psykolog, kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut och mentalskötare. Alla i laget arbetar gemensamt för att ge patienten en individuellt anpassad vård och stöd att klara sin vardag. Som specialistsjuksköterska ska du även kunna handleda övrig vårdpersonal i psykiatrisk omvårdnad och medverka till att utveckla vården. Utbildningen innebär halvfartsstudier under två år och bedrivs genom flexibelt lärande på distans med ett fåtal campusträffar.


UTBILDNINGEN GER IDA OCH HRÖNN NYA SYNSÄTT PÅ SINA ARBETSPLATSER Sjuksköterskorna Ida och Hrönn har båda jobbat flera år på akuten. Nu läser de specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot akutsjukvård och har upptäckt nya sätt att se på sina arbetsplatser. – För mig har det egentligen alltid varit en självklarhet att jag vill jobba med människor och finnas där för dem, det var därför jag blev sjuksköterska. Jag vill ha ett jobb där jag kan göra något meningsfullt. Akutsjukvården lockade mig eftersom du aldrig vet hur arbetsdagen kan se ut och måste vara beredd på snabba vändningar, berättar Ida.

De snabba vändningarna och de oväntade händelserna på akutmottagningen ställer också höga krav på sjuksköterskorna som jobbar där.

Fördjupad kompetens – Som grundutbildad sjuksköterska utan erfarenhet kan du börja jobba på en akutmottagning. Men med tiden har jag sett hur viktigt det är med en god och bred kompetens för att kunna hjälpa patienterna på bästa sätt. Att jag läser specialistutbildningen nu beror på att jag vill få en fördjupad kompetens. Arbetet på akutmottagningen är ju ganska komplext så det krävs en bred kunskap, förklarar Ida.


– Jag studerar den här utbildningen för min egen skull, för att jag vill utveckla min kompetens, men också för verksamhetens skull, jag tror att de drar nytta av att fler vidareutbildar sig, säger Hrönn.

Teori och praktik varvas Under utbildningen varvas teori med praktik, både ute i verksamheten och i högskolans kliniska träningscentrum (KTC) där studenterna övar med simulatorer. Med simuleringsdockor som studenterna kan prata med, läsa av blodtrycket på och lyssna på lungorna på, upplever Ida och Hrönn scenarierna som realistiska. – Vi samarbetar ofta med ambulansutbildningen, vilket ger oss möjlighet att öva på hela kedjan. Då börjar simuleringen med ambulansens omhändertagande, sedan lämnar de över rapport till oss och vi får göra vårt omhändertagande, förklarar Ida. – Det är värdefullt att öva tillsammans och de är också nöjda med att få öva rapporteringen till oss. I simuleringarna får vi en chans att göra om och göra rätt, få feedback, testa nya metoder och utveckla hur vi arbetar, säger Hrönn. Ifrågasätter mera Nu när båda studerat halva sin utbildning har de börjat lägga märke till förändringar i sina tankesätt kring arbetet. Under föreläsningar tar studenterna del av den senaste forskningen och omvårdnadsarbetet diskuteras med ett kritiskt perspektiv.

– Jag har fått ett annat synsätt, där jag blivit mer medveten om att ifrågasätta varför vi gör saker istället för att ta gamla arbetssätt förgivet, säger Hrönn. – När jag arbetat på min arbetsplats under studietiden har jag börjat ifrågasätta det vi gör istället för att bara gå i de gamla spåren. Jag tror att jag kommer att lämna den här utbildningen med ett nytt tankesätt och ifrågasätta mer, vilket förhoppningsvis ger en bättre patientsäkerhet i slutändan, säger Ida.

Vägval efter utbildningen Efter examen ser Ida fram emot att återvända till sin tidigare arbetsplats på akutmottagningen med sin nya kunskap. Men Hrönn står inför ett vägval, med funderingar på att antingen återvända till arbetsplatsen eller fortsätta studera på masternivå.


Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre 60 högskolepoäng, deltid 50%, distans

Du som väljer att specialistutbilda dig mot vård av äldre går en spännande framtid till mötes. Som specialistutbildad sjuksköterska befinner du dig i ett arbetsområde i ständig förändring där specialistutbildad personal är mycket efterfrågad. Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med äldre inom hälso- och sjukvården, med alltifrån hälsofrämjande åtgärder i den öppna vården till avancerad hemsjukvård och vård i livets slutskede. Genom teoretiska studier och verksamhetsförlagd utbildning får du gedigna kunskaper i att möta och vårda äldre människor i livets olika faser. Genom samverkan med andra yrkesprofessioner möjliggör du god livskvalitet hos den äldre och dennes närstående. Utbildningen sker via flexibelt lärande som innebär upp till fyra campusträffar per termin.

Barnmorskeutbildning 90 högskolepoäng, heltid 100%, distans

Som barnmorska arbetar du med ungdomar, kvinnor i olika åldrar, blivande och nyblivna föräldrar och med det nyfödda barnet för att främja hälsa och förebygga ohälsa och sjukdom. Du handlägger självständigt normal graviditet, förlossning och eftervård. Arbetet är självständigt och reglerat genom Svenska Barnmorskeförbundets kompetensbeskrivning. Barnmorskans kompetensområde är sexuell och reproduktiv hälsa vilket även innebär förebyggande hälsovård. Preventivmedelsrådgivning, vård vid avbrytande av graviditet samt rådgivning kring frågor inom sex och samlevand ingår i utbildningen. Du förbereds också för att tillämpa ett etiskt förhållningssätt, ha en helhetsbild av människan och ha kännedom om förhållanden i samhället som påverkar människans hälsa. Utbildningen bedrivs på helfart, delvis på distans. Campusförlagda veckor varvas med egenstudier och verksamhetsförlagd utbildning, VFU.


Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård 60 högskolepoäng, deltid 50%, distans

Programmet vänder sig till dig som är specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård eller akutsjukvård alternativt har en magisterexamen i vårdvetenskap med inriktning mot akutsjukvård. Masterprogrammet ger dig fördjupade kunskaper för arbete inom prehospital och intrahospital akutsjukvård. Du lär dig mer om exempelvis patientsäkerhet, teamsamverkan, vårdutveckling, patientbedömningar och hur du agerar vid kris och katastrofer. I utbildningen ingår även forskningsförberedande kurser och du avslutar med ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. Efter avslutad utbildning uppnår du en masterexamen i vårdvetenskap med inriktning prehospital och intrahospital akutsjukvård. Programmet ger dig dessutom behörighet att fortsätta med forskarutbildning inom området. Utbildningen innebär halvtidsstudier under fyra terminer.


Vid Högskolan i Borås kan du läsa • Barnmorskeutbildning • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot: Akutsjukvård Ambulanssjukvård Anestesisjukvård Distriktssjuksköterska (hel- & halvfart) Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Intensivvård Psykiatrisk vård Vård av äldre • Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård Läs mer på hb.se/utbildning/vard

Sista anmälningsdatum är 16 mars 2020.

Profile for hogskolaniboras

Vårdfolder  

Vårdfolder