__MAIN_TEXT__

Page 1

Diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren


Diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren Instrumenten en boeken Door leren en lichamelijke groei gaan kinderen telkens op een ander niveau functioneren. Hoe hard kinderen groeien en in welk tempo zij nieuwe kennis en inzichten verwerven of nieuwe vaardigheden ontwikkelen verschilt van kind tot kind. Kinderen kunnen heel direct zijn. Verdriet, woede, angst of blijdschap wisselen elkaar soms snel af en zijn overduidelijk zichtbaar. Toch reguleren ook kinderen hun emoties, anders zou samen spelen of rustig werken in de klas onmogelijk zijn. Het ene kind gaat dit makkelijker af dan het andere, en gebrekkige emotieregulatie kan voor veel problemen zorgen. Moeite met het reguleren van emoties kan allerlei oorzaken hebben. Is het een symptoom van een psychische stoornis, komt het voort uit de persoonlijkheid van het kind, of is er misschien sprake van een trauma? Goede diagnostiek is in zulke gevallen heel belangrijk, maar niet altijd gemakkelijk: ook een heel stil en teruggetrokken kind kan problemen met emotieregulatie hebben. Ontwikkelt het kind zich normaal? Of zijn er achterstanden? Op welke gebieden dan? Met de instrumenten van Hogrefe kunnen voor elke leeftijd antwoorden op deze vragen gezocht worden. Onze instrumenten geven inzicht in de persoonlijkheid, cognitieve, psychosociale en emotionele ontwikkeling van het kind en eventuele problemen die zich op deze gebieden voordoen. Met onze boeken willen wij professionals en opvoeders ondersteunen bij het begeleiden van kinderen die dat nodig hebben.

Rekenbelevingsschaal De Rekenbelevingsschaal (RBS) is een zelfrapportagevragenlijst waarmee vier aspecten in kaart worden gebracht die een rol spelen bij moeilijkheden tijdens het rekenen. De vier aspecten zijn: • adaptieve coping • maladaptieve coping • rekenzelfbeeld • rekenangst De uitkomsten kunnen als uitgangspunt dienen voor passende begeleidingsadviezen. Daarnaast kan de RBS ingezet worden als instrument om individuele behandelingsplannen te evalueren. De afnameduur is 10-15 minuten.


Adaptieve ontwikkeling Instrumenten Adaptief ontwikkelingsniveau Deze gedragsvragenlijst geeft in korte tijd een indicatie van het adaptieve ontwikkelingsniveau van zeer jonge kinderen (< 6 jaar) en van mensen met een verstandelijke beperking met een overeenkomstige ontwikkelingsleeftijd. De vragenlijst bestaat uit 72 vragen over alledaags gedrag. De items zijn verdeeld over vier domeinen die verwijzen naar de belangrijkste aspecten van het adaptief functioneren: • communicatieve vaardigheden • sociale vaardigheden • dagelijkse vaardigheden • motorische vaardigheden

“Inhoudelijk geeft de screener ons veel informatie en goede gespreksstof in gesprek met ouders.”

Beoordelingsschaal voor functionele beperkingen De RSI is een vragenlijst waarmee informatie verkregen kan worden over de beperkingen die ervaren worden van een psychologische, fysieke of cognitieve stoornis op het dagelijks leven. De resultaten kunnen gebruikt worden in combinatie met andere klinische, diagnostische en medische informatie om een completer beeld van het individu te verkrijgen en daarbij te helpen bij het maken van diagnostische beslissingen en het opstellen van een behandelplan. De RSI bestaat uit twee versies: een oudervragenlijst en een leerkrachtvragenlijst van kinderen en jongeren van vijf tot en met achttien jaar. De RSI geeft scores op de volgende schalen: • School of Werk • Sociaal • Mobiliteit • Huishoudelijk • Familie • Verzorging De oudervragenlijst duurt 10 minuten om in te vullen, de leerkrachtvragenlijst slechts 5 minuten.


Nieuwe autoriteit De boeken van Haim Omer Haim Omer

Nieuwe autoriteit In dit boek biedt Haim Omer een denkkader voor een baanbrekende nieuwe vorm van autoriteit. Hij beschrijft een algehele opvoedingsstijl die toepasbaar is in de thuissituatie, op school en de samenleving. Het begrip waakzame zorg is daarbij een belangrijk element waarin hij op heldere wijze structurele gezinstherapie met hechtingstheorie combineert. Nieuwe autoriteit biedt ouders, leraren, psychologen en beleidsmakers een kader om gezamenlijk de regie te pakken en vast te houden. Na een heldere uiteenzetting van het model, biedt Omer inzichtelijke voorbeelden en praktische tips om direct toe te passen in de vrije samenleving waarin we leven. Het boek zal zonder twijfel vele ouders, leraren en anderen helpen in hun zoektocht naar het herstel van het contact met hun kinderen, leerlingen of medewerkers. € 40,- | 272 pagina’s

Haim Omer, Philip Streit

Nieuwe autoriteit voor ouders Het opvoeden van kinderen is niet altijd even makkelijk en zit vaak vol dilemma’s; moeten we streng zijn en kinderen straffen als ze grenzen overschrijden? Of moeten we kinderen juist alle vrijheid geven zodat ze zelf leren ontdekken wat wel en niet kan? In dit toegankelijke boek voor ouders laten Haim Omer en Philip Streit aan de hand van talloze praktische tips en voorbeelden zien hoe je beiden kunt doen. € 20,- | 160 pagina’s

Haim Omer

Waakzame zorg Ouders willen hun kind beschermen tegen gevaren zoals drugs, verkeerde vrienden of roekeloos gedrag. Aan de andere kant willen en kunnen ze hun kind niet voortdurend in de gaten houden. Met als gevolg dat ouders zichzelf steeds afvragen: waar trek ik de grens, wanneer grijp ik in? Waakzame zorg biedt een antwoord op dit soort vragen en twijfels. Het is een houding waarmee je als ouder op een actieve en respectvolle manier deel kunt uitmaken van het leven van je kind. Hoe je dat doet, lees je in dit boek. € 25,- | 256 pagina’s


Aandacht en executief functioneren Instrumenten Executieve functies Executieve functiestoornissen komen voor bij kinderen met uiteenlopende neurologische, psychologische en psychiatrische aandoeningen, zoals leerstoornissen, ADHD, autismespectrumstoornissen, niet-aangeboren hersenletsel en prematuriteit. Met de BRIEF worden de executieve functies in kaart gebracht. De BRIEF bestaat uit: • Een oudervragenlijst • Een zelfrapportagelijst • Een leerkrachtvragenlijst Om inzicht te krijgen in het gedrag van het kind wordt aangeraden altijd minstens twee informanten te gebruiken.

“Meet precies wat ik wil weten over de leerlingen”

Executieve functies bij peuters Peuters en kleuters moeten leren om ongepast gedrag te onderdrukken en niet van streek te raken wanneer situaties veranderen. De gedragsvragenlijst BRIEF-P geeft inzicht in welke mate deze executieve functies al ontwikkeld zijn.

BRIEF Screener De BRIEF Screener is een sterk verkorte versie van de BRIEF. De screener is ontwikkeld om in de GGZ en onderwijs snel een globaal beeld van het niveau van executief functioneren te geven. Een hoge score is een aanwijzing om verder onderzoek te (laten) doen.


Aandacht en executief functioneren Instrumenten ADHD en gerelateerde symptomen De Conners-3 is een internationaal gerenommeerd instrument voor de diagnostiek en behandeling van ADHD, ODD en CD. Op basis van gedragsbeoordelingen wordt in kaart gebracht in hoeverre een kind of jongere afwijkend scoort op gebieden die gerelateerd zijn aan aandachts- en gedragsproblematiek. In de rapportage van de Conners-3 worden scores gegeven voor zeven inhoudsschalen. Daarnaast worden scores gegeven voor vier DSM-5schalen: ADHD Onoplettend beeld, ADHD Hyperactief-impulsief beeld, ODD en CD. Aan de hand van een checklist wordt inzicht gegeven in de mate waarin een kind of jongere voldoet aan de DSM-5-criteria voor het stellen van een officiële diagnose. De Conners-3 bestaat uit drie informantenversies, waarbij van elke versie ook een screeningsversie beschikbaar is: • Ouderrapportage (6-18 jaar) • Leerkrachtrapportage (6-12 jaar) • Zelfrapportage (12-18 jaar)

Nieuw in 2020

Meten van executieve functies De Woord-fluencytest (WFT) en de Figuurfluencytest (FFT) kunnen gebruikt worden om stoornissen in het semantisch geheugen of de executieve functies op te sporen. Afname van beide tests kan in 10 minuten! Met behulp van de WFT en de FFT kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende stoornissen: de ziekte van Alzheimer, frontotemporale dementie, milde cognitieve stoornissen en overige neurologische problemen.

Aandachts- en concentratietest De resultaten van de d2 geven betrouwbare informatie over het niveau en verloop van aandacht en concentratie, door te kijken naar: • verwerkingssnelheid (werktempo) • nauwkeurigheid (aantal en soort fouten) • concentratie (hoeveelheid correct verwerkte informatie) In het resulterende profiel kunt u zien of iemand vergeleken met anderen concentratieproblemen heeft of juist hoog geconcentreerd is, zorgvuldig en traag of juist snel en impulsief werkt, of één van de varianten daar tussenin.


Aandacht en executief functioneren Boeken Peg Dawson, Richard Guare

Executieve functies bij kinderen en adolescenten: uitgebreide en herziene editie! De afgelopen jaren hebben vele psychologen en andere professionele opvoeders gebruikgemaakt van de stapsgewijze richtlijnen en praktische tips uit dit boek. Nu is er een geheel herziene en uitgebreide editie verschenen van dit invloedrijke boek. Deze derde editie bevat maar liefst zes nieuwe hoofdstukken, onder andere over het versterken van executieve functies bij leerlingen met ADHD en autismespectrumstoornissen. € 40,- | 344 pagina’s

Peg Dawson, Richard Guare

Slim maar...

In de Slim maar… serie hebben Peg Dawson en Richard Guare baanbrekend onderzoek naar executieve functies vertaald naar uiterst praktische adviezen en tips. Met behulp van werkbladen, vragenlijsten en uitgebreide leeftijdsgebonden informatie kunnen ouders voor elk kind een effectief actieplan opstellen.

€ 30,- | 344 pagina’s

€ 30,- | 288 pagina’s

Sharon Hansen

Aan de slag met executieve functies In dit boek leren tieners meer over hun executieve vaardigheden. Maar vooral ook hoe zij de dingen waar zij moeite mee hebben, kunnen versterken. Met dit praktische werkboek leren tieners aan de hand van 31 activiteiten hoe zij beter overzicht kunnen houden, beter kunnen focussen, hun impulsen kunnen beheersen en dingen kunnen afmaken. Tweede deel van onze nieuwe boekenserie voor tieners. € 20,- | 136 pagina’s

Kathleen Nadeau, Ellen Littman, Patricia Quinn

Meisjes met ADHD

De auteurs laten zien hoe complex ADHD bij meisjes en vrouwen is. Boek met veel aandacht voor diagnostiek, behandeling en gelijktijdig optredende aandoeningen zoals stemmingsstoornissen, zwakke executieve functies, eetstoornissen en risicogedrag. Zeer geschikt voor professionals, ouders en directe naasten van meisjes met ADHD. € 25,- | 256 pagina’s


IDS-2 Dè nieuwe ontwikkelingstest voor kinderen en jongeren Om kinderen en jongeren goed te kunnen begeleiden is het belangrijk om een goed beeld te hebben van hun mogelijkheden en beperkingen. De IDS-2 is wereldwijd de eerste test die de belangrijkste ontwikkelingsgebieden van kinderen en jongeren tussen de 5 en 20 jaar met één instrument in kaart brengt. • Intelligentie • Executief functioneren • Sociaal-emotionele ontwikkeling • Motorische ontwikkeling • Taal- en rekenvaardigheid • Werkhouding

“Een erg leuke test. Goed afneembaar. De test zit goed in elkaar. De goede indeling en de afwisseling van verschillende soorten opdrachten houdt de testdeelnemer gemotiveerd en geconcentreerd.”


Overzicht van de test Alles wat je wilt weten over een kind De IDS-2 bestaat uit 30 subtests. Materiaal bestaat uit vijf opgavenboeken, een aantal losse testboekjes en scoreformulieren. De driedelige handleiding (Afname, Scoring en interpretatie, Verantwoording en psychometrie) bevat alle informatie voor verantwoord gebruik van de test. De afname kan door de testleider met behulp van de opdrachtenboeken, testboekjes en scoreformulieren begeleid worden. Met behulp van de handleiding kunnen alle ruwe totaalscores voor de subtests berekend worden. Deze worden op de scoreformulieren genoteerd. Na de afname moeten de totaalscores ingevoerd worden in het testsysteem van Hogrefe. Daarna is er direct een rapport beschikbaar. De test is modulair: de verschillende onderdelen zijn los af te nemen. Een afname van de volledige test duurt, afhankelijk van de leeftijd, tussen de 3,5 en 4 uur. Bij het in gebruik nemen van een volledig nieuw instrument vormt de beschrijving en interpretatie van de resultaten meestal de grootste uitdaging. In de IDS-2 training ligt dan ook de nadruk op het leren interpreteren van de IDS-2 en het verwerken van de resultaten in een testverslag. Tijdens de cursusdag komen aan de orde: • Interpretatie van de verschillende domein- en factorscores • Profielanalyse en voorbeeldcasussen • Format voor verslaglegging • Welke onderdelen je bij welke hulpvraag kunt inzetten • Tips, tricks en aandachtspunten bij afname en scoring Kijk op www.hogrefe.nl voor trainingsdata en locaties. Ga naar www.ids-2.com voor meer informatie over deze test.


Cognitieve capaciteiten Instrumenten Niet-verbale intelligentietests Kenmerkend voor de SON-R tests is dat taal bij het afnemen geen enkele rol speelt. Zo kan voor iedereen, maar zeker ook voor slechthorenden, kinderen met een taal-spraakstoornis of een andere moedertaal, het intelligentieniveau precies en eerlijk bepaald worden. Er is een versie voor 2-8-jarigen en een versie voor 6-40-jarigen. De SON-R 2-8 verschilt van de SON-R 2½-7 op de volgende punten: • Volgorde van de subtest is aangepast • Moeilijkheidsopbouw is verbeterd met nieuwe items • Plaatjes van Categorieën zijn nu minder cultuurgevoelig • Materialen zijn aantrekkelijker door meer gebruik van kleur • De normen zijn geactualiseerd

De SON-R 6-40 is met name geschikt voor het vaststellen van de intelligentie bij personen die beperkt zijn in hun verbale communicatie zoals doven en slechthorenden en personen met taal- en spraakstoornissen. Ook voor personen die weinig Nederlands spreken, voor autistische personen en voor kinderen met ontwikkelingsachterstanden is deze test bij uitstek geschikt.

“Duidelijke, snelle werkwijze. Gemakkelijke en snelle verwerking van de resultaten.”


Cognitieve capaciteiten Instrumenten Cattell’s Fluid Intelligence Test, Scale 2 De CFT 20-R is een intelligentietest waarmee een algemene indicatie van intelligentie verkregen wordt. Kenmerkend voor de CFT 20-R is dat deze klassikaal is af te nemen. Het kind moet oorzaak-gevolg relaties ontdekken tussen abstracte figuren, logisch redeneren en ontdekte relaties toepassen binnen een nieuwe situatie. Voor het maken van de opgaven is geen kennis van de Nederlandse taal vereist. • Voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. • Afnameduur 45 minuten • Klassikaal af te nemen • Makkelijk te scoren via het Hogrefe testsysteem

Intelligentiescreener Een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) is niet altijd direct zichtbaar, maar wel van grote invloed op het algemeen functioneren. Het gaat bij een LVB om een combinatie van een lager dan gemiddeld IQ (tussen de 50 en 85) en beperkingen in het gedrag die leiden tot problemen in het maatschappelijk functioneren. Met de SCIL is snel en eenvoudig vast te stellen of er mogelijk sprake is van een LVB. Er is een versie voor 14- tot 17-jarigen en een versie voor jongeren van 18 jaar en ouder. Inmiddels wordt de SCIL in heel Nederland breed ingezet. Het is nu ook mogelijk om de SCIL digitaal op een telefoon/tablet of een computer af te nemen en te scoren. Na afloop krijgt u dan direct te uitslag te zien.

“Goed screeningsinstrument om te beslissen of verder intelligentieonderzoek aangewezen is.”


Opleidings- en loopbaankeuzes De nieuwste versie van dè beroepskeuze- en interessetest SDS Zelfonderzoek voor opleidingsen loopbaankeuzes De SDS is een van de meest gebruikte beroepsinteresse instrumenten ter wereld. Zelfonderzoek, ofwel Self-Directed Search is het belangrijkste kenmerk van dit opleidings- en loopbaankeuze-instrument. Het instrument is gebaseerd op het beroemde RIASOC model van John Holland. Lang was het instrument in het Nederlandse taalgebied bekend onder naam Beroepskeuze Zelf-onderzoek (BZO), daarna onder de naam Hollands Zelfonderzoek voor beroeps- en loopbaankeuzes (HZO). Ook zijn er vele varianten van deze test op de markt gekomen. Maar er is maar één origineel en dat is de SDS. Om dit te benadrukken geven wij de nieuwe Nederlandse bewerking van de nieuwste versie van de SDS weer zijn originele naam. Wat hetzelfde is gebleven is het idee dat mensen ingedeeld kunnen worden in een combinatie van zes persoonlijkheidstypes. Elk van de zes types wordt gedefinieerd door een specifieke reeks interesses, voorkeursactiviteiten, vaardigheden, waarden en eigenschappen. Ook werkomgevingen en opleidingen kunnen volgens deze typeringen ingedeeld worden. Mensen worden aangetrokken door omgevingen waarin ze gebruik kunnen maken van hun vaardigheden, uitdrukking kunnen geven aan hun instelling en waarden en voor hen interessante uitdagingen en rollen op zich kunnen nemen. De SDS helpt deze omgevingen voor hen te vinden. Nieuw is dat de namen van de typeringen iets anders zijn geworden. RIASOC is nu REASOG: Realistisch, Explorerend, Artistiek, Ondernemend, Sociaal en Georganiseerd. Natuurlijk zijn ook alle beroepen en opleidingen actueel gemaakt, en is er een onderscheid gemaakt in opleidingsniveau. Deze nieuwe Nederlandstalige versie van de SDS bestaat uit: • Handleiding • Testboekje tot en met mbo-niveau met opleidingenzoeker • Testboekje tot en met mbo-niveau met beroepenzoeker • Testboekje vanaf hbo-niveau met opleidingenzoeker • Testboekje vanaf hbo-niveau met beroepenzoeker De SDS is ook volledig digitaal af te nemen via ons testsysteem HTS 5. Het rapport geeft een uitgebreid scoreprofiel met geschikte beroepen of opleidingen. Afnameduur ongeveer 30 minuten


Persoonlijkheid(spathologie) Instrumenten Vragenlijst voor sociale angst bij jongeren Sociale angst is de meest gediagnosticeerde angststoornis in Nederland. Vaak begint deze stoornis in de adolescentie. Met de SASKO-J kan in korte tijd in kaart worden gebracht of er sprake is van sociale angst of tekortkomingen in de sociale vaardigheden bij jongeren van 12 tot en met 17 jaar. De SASKO-J is onderverdeeld in de volgende schalen: • Spreek- en middelpuntangst • Angst voor afwijzing • Tekortkomingen in informatieverwerking • Tekortkomingen in interactie • Eenzaamheid

Multidimensionale klachtenlijst De SCL-90-S is het meest gebruikte instrument voor het meten van lichamelijke en psychische klachten. Het instrument is nu ook te verkrijgen bij Hogrefe met actuele normen en een zeer uitgebreid rapport. • Afname op papier of digitaal • Scoring altijd digitaal met nieuwe normen • Rapport met DSM-5 symptomen • Voor 12-17 jarigen en voor volwassenen

Nieuw bij Hogrefe

Assessment van persoonlijkheidspathologie bij adolescenten De DAPP-SF-A is een digitale zelfrapportagevragenlijst waarmee 18 verschillende dimensies van persoonlijkheidspathologie in kaart worden gebracht. Enkele kenmerken van de DAPP-SF-A zijn: • Actueel dimensionaal model • Uitgebreide en specifieke diagnostiek • Geschikt voor gebruik bij de DSM-5 • Makkelijk te vertalen in interventies • Meet sociale wenselijkheid bij de cliënt • Bestaat uit 144 vragen (afname 25 minuten) • Automatisch aangemaakt rapport


Persoonlijkheid(spathologie) Instrumenten Nederlandse vragenlijst voor eetgedrag De NVE brengt drie belangrijke risicofactoren voor overeten en overgewicht in kaart. De ene persoon eet te veel in een toestand van depressie, spanning of eenzaamheid, de ander wanneer er veel en lekker eten is. Een derde gaat zich wellicht juist te buiten in een lijnperiode, als honger het wint van de wil tot vermageren of als gewichtsvermindering door een heftige gebeurtenis opeens onbelangrijk wordt. De vragenlijst maakt onderscheid tussen drie schalen. Dit zijn emotioneel eten, extern eten en lijngericht eten. Elk van deze drie typen eetgedrag heeft een eigen ontstaansgeschiedenis, wat maakt dat een verschillende behandeling nodig is. De NVE en NVE-K geven aanknopingspunten welk type behandeling aansluit bij de cliënt. De NVE en NVE-K zijn te gebruiken door huisarts, diëtist, (school)psycholoog, therapeut en praktijkondersteuner. Beiden zijn zowel digitaal als op papier af te nemen. De NVE-K is geschikt voor kinderen van 7 tot 12 jaar en kan in circa 5 minuten afgenomen worden. De NVE is geschikt voor jongeren vanaf 12 jaar en kan in circa 10 minuten worden afgenomen.

Hiërarchische persoonlijkheidsvragenlijst voor kinderen Een dimensionele vragenlijst volgens het vijffactorenmodel van de persoonlijkheid. Geschikt voor kinderen tussen de 6 en 13 jaar. De resultaten bieden een beschrijving van de persoonlijkheid. Deze is bruikbaar bij diagnostiek, behandeling en begeleiding, bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in de dynamiek binnen het gezin.

“De ‘Little Five’ van persoonlijkheidsdiagnostiek.”


Persoonlijkheid(spathologie) Boeken Walter Matthys

Diagnostiek en behandeling van gedragsproblemen bij jongeren Een gedegen overzicht van de huidige wetenschappelijke kennis gecombineerd met uiterst praktische voorbeelden, handvatten en adviezen maken dit boek een onmisbare bron van informatie voor de brede doelgroep die te maken heeft met kinderen en jongeren met gedragsproblemen. € 25,- | 160 pagina’s

Walter Matthys en Christine Boersma

Gedragsproblemen bij kinderen Dit boek kan gebruikt worden om ouders te informeren over gedragsproblemen. Hierna kunnen ouders kiezen voor een vorm van hulp, met die hulp starten en er alles uithalen wat de hulp te bieden heeft. In de Jeugd-GGZ en Kinder- en jeugdpsychiatrie kan het boek ingezet worden voor psycho-educatie.

Walter Matthys en Christine Boersma

Brutaal, boos of agressief gedrag op school

€ 15,00 | 120 pagina’s

€ 15,00 | 120 pagina’s

Sociaal storend gedrag kan een zware emotionele belasting betekenen voor leerkrachten. Dit boek bevat adviezen en handvatten hoe leerkrachten van het primair en voortgezet onderwijs kinderen met sociaal storend gedrag meer passend gedrag kunnen leren. De adviezen zijn gebaseerd op ouderinterventies en gericht op opvoedingsvaardigheden en op cognitief

Nathalie Schlattmann, Tanne van den Wijngaart

Mijn gezin en ik

Een therapeutisch familiespel Mijn gezin en ik is een leuk en inspirerend familiespel dat ontwikkeld is om ouders en kinderen met elkaar in gesprek te laten gaan. Aan de hand van vragen, rollenspellen en creatieve opdrachten worden kinderen en ouders spelenderwijs bij de behandeling betrokken. Zo kunnen belangrijke gezinsthema’s op een ontspannen, maar gestructureerde wijze worden besproken. € 30,-

Het spel is voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 16 jaar en daardoor het ideale instrument voor (GZ-)psychologen, (psycho)therapeuten, systeemtherapeuten, maatschappelijk werkers en andere hulpverleners die met kinderen en gezinnen werken.


Autismespectrumstoornissen Instrumenten Screeningslijst voor autismespectrumstoornissen Met de SRS-2 kan in 15 minuten de ernst van sociale beperkingen in kaart worden gebracht. De vragenlijst is zeer geschikt om snel vast te stellen of problematiek mogelijk duidt op ASS. Ook is de SRS-2 geschikt om het effect van interventies te evalueren. Voordelen: • Snelle testafname (15 minuten) • Hoog onderscheidend vermogen • Goede aansluiting met DSM-5 De SRS-2 bestaat uit een vragenlijst over 3-jarigen en een vragenlijst voor 4- tot 18-jarigen. Alle vragenlijsten zijn ook digitaal beschikbaar in HTS 5.

“De kracht van de SRS-2 is het meten van autistische kenmerken over het hele spectrum, van mild tot ernstig”

Voorlopers in communicatie Met de ComVoor-2 wordt vastgesteld wat voor interventies geschikt zijn om de communicatie te ondersteunen en op welk niveau deze kunnen worden ingezet. Deze test is primair ontwikkeld voor mensen met ASS die niet of slechts beperkt verbaal communiceren. De ComVoor-2 is geschikt voor gebruik bij kinderen en volwassenen met een (psychomotorisch) ontwikkelingsniveau van twaalf tot en met zestig maanden (5 jaar).


Autismespectrumstoornissen Instrumenten Interactieve tekentest voor wederkerig gedrag Voor het vaststellen van een autismespectrumstoornis en de ernst daarvan is het noodzakelijk om beperkingen in wederkerig gedrag betrouwbaar te meten. De IDT is specifiek ontworpen om het niveau van wederkerigheid vast te stellen door het creĂŤren van een ongestructureerde en onvoorspelbare, maar natuurlijke interactie. De testleider en het kind maken samen een tekening volgens een gestandaardiseerd protocol. De scoring verloopt volgens een vaste procedure waardoor er zowel kwalitatief als kwantitatief een oordeel gegeven kan worden over het wederkerig gedrag van een kind. De IDT levert een bijdrage aan diagnostisch onderzoek bij kinderen van 6-18 jaar en is zowel bruikbaar voor kinderen met een gemiddelde intelligentie, als een lichte verstandelijke beperking (IQ > 60).

Autisme diagnostisch interview De ADI-R is een uitgebreid gestructureerd interview met de ouders of verzorgers om de problemen die de cliĂŤnt in het dagelijks leven ervaart in kaart te brengen. Er kan bovendien worden vastgesteld op welke gebieden er sprake is van ontwikkelingsproblemen. De ADI-R is onmisbaar voor de diagnostiek van ASS. Geschikt voor (ouders of verzorgers van) kinderen vanaf twee jaar en volwassenen.

Autisme diagnostisch observatieschema De ADOS-2 is de nieuwste versie van het wereldwijd gebruikte observatieschema, waarbij gedrag wordt uitgelokt dat wijst op ASS. De herziene algoritmes voor scoring zorgen voor nog betere classificatie van de symptomen. De vijf afzonderlijke modules maken de ADOS-2 geschikt voor alle leeftijden en ontwikkelingsniveaus: peuters vanaf 12 maanden, kinderen, jongeren en volwassenen.


Autismespectrumstoornissen Boeken Rudy Simone

Aspergirls

Vrouwen worden minder vaak dan mannen gediagnosticeerd met het syndroom van Asperger. Dit betekent helaas dat veel vrouwen met Asperger niet of nauwelijks worden begrepen. Door zichzelf, maar ook door hun omgeving.  Aan de hand van persoonlijke verhalen van meer dan 35 Aspergirls beschrijft Rudy Simone alle aspecten van het leven als Aspergirl. Aspergirls is een feest der herkenning voor elke vrouw met Asperger. Het boek is ook zeer geschikt voor ouders, partners én professionals. € 25,- | 240 pagina’s

Jeroen Bartels

Zelfregulatie bij jongeren met autisme Door dit boek leren jongeren met autisme beter omgaan met boosheid, onrecht en frustratie. In het eerste deel wordt in toegankelijke taal uitgelegd wat het verband is tussen de puberteit, autisme en zelfregulatieproblemen. Het tweede deel biedt een uiterst praktisch werkboek voor jongeren om hun boosheid beter te leren herkennen en er meer grip op te krijgen. Deel 3 bevat tips voor ouders en hulpverleners en een gestructureerd programma voor een groepstraining. € 25,- | 192 pagina’s

Sally Rogers, Geraldine Dawson, Laurie Vismara

Autisme bij jonge kinderen

Autisme bij jonge kinderen is een informatieve en inspirerende gids voor ouders.  Ouders kunnen namelijk een grote rol spelen in de ontwikkeling van jonge kinderen met autisme en vanaf jonge leeftijd al allerlei vaardigheden optimaal stimuleren. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn: met behulp van eenvoudige strategieën kunnen zij hun kind spelenderwijs steeds een stapje verder helpen. In dit boek laten Sally Rogers en haar collega’s aan ouders stap voor stap zien hoe alledaagse bezigheden, zoals ontbijten of in bad gaan, leuke en nuttige leermomenten kunnen worden. € 30,- | 336 pagina’s


Sociaal-emotionele vaardigheden Instrumenten Sociale informatieverwerking bij kinderen en jongeren De SIVT bestaat uit korte filmpjes van sociaal lastige situaties, gevolgd door vragen waarmee het inzicht in die situaties bepaald wordt. Zo kunnen beperkingen in de sociale informatieverwerking worden vastgesteld bij kinderen en jongeren van 8-17 jaar. Een aantal onderscheidende kenmerken van de SIVT zijn: • Ontwikkeld in de klinische praktijk • Aparte versie voor kinderen (8-12) en adolescenten (13-17) • Hoge validiteit door gebruik van realistische filmpjes • Te gebruiken bij kinderen met en zonder LVB

Nieuw!

Strategieën voor emotieregulatie bij kinderen en jongeren Door de FEEL-KJ in te vullen geven kinderen en jongeren aan hoe zij omgaan met boosheid, angst en verdriet. Dit levert scores op voor 15 emotieregulatiestrategieën, die worden onderverdeeld in drie categorieën: adaptieve strategieën, maladaptieve strategieën en externe regulatiestrategieën. • Het invullen van de vragenlijst duurt circa vijftien minuten • Voor kinderen en jongeren van acht tot en met achttien jaar • Zowel digitaal als op papier beschikbaar Nieuw is dat de FEEL-KJ nu ook door ouders of verzorgers ingevuld kan worden. Door deze zogenaamde informantenversie kan een nog completer beeld verkregen worden van de emotieregulatiestrategieën van kinderen en jongeren.


Sociaal-emotionele vaardigheden Instrumenten Ontwikkelingsniveau De ESSEON-R is een instrument waarmee het sociaal-emotionele ontwikkelingsniveau in kaart kan worden gebracht. Het instrument is verdeeld in twee domeinen: Sociale ontwikkeling en Emotionele ontwikkeling. • Geschikt voor kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsleeftijd

tussen de nul en veertien jaar

• Met up-to-date scoringsprogramma dat een kant-en-klaar testrapport produceert

“Gemakkelijk te scoren en een heldere uitkomst.”

Competenties Met de DESSA worden sociaal-emotionele competenties van kinderen in de basisschoolleeftijd in kaart gebracht. Op basis van gedragsbeoordelingen wordt bepaald of kinderen adequaat willen en kunnen handelen in sociale situaties buiten de klassikale context. • Invullen duurt circa tien minuten • Geschikt voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar • Zowel digitaal als op papier beschikbaar

Mary Karapetian Alvord & Anne McGrath

Ik kan het niet

Ik kan het niet is een praktische werkboek met tips en strategieën om te voorkomen dat tieners door emoties worden overweldigd of vastlopen in hun gedachten. Aan de hand van praktische voorbeel-den en oefeningen leren zij hoe zij kunnen ontsnappen aan 9 meest voorkomende negatieve denkpatronen. Zoals Ik-kan-het-niet, Alles-of-niets, rampdenken of gedachten lezen. € 20,- | 112 pagina’s

“Elke tiener (en ouder van een tiener) moet dit boek lezen!”


Sociaal-emotionele vaardigheden Boeken Michael Tompkins & Jonathan Barkin

Stres minder ontspan meer

Stress verdwijnt niet door erover na te denken of er meer over te weten; hij verdwijnt door er iets aan te doen. De auteurs laten in dit praktische werkboek tieners eerst nagaan waar hun eigen stressreacties vandaan komen. Vervolgens biedt het boek voor elke potentiële bron van stress simpele activiteiten waarin tieners specifieke vaardigheden ontwikkelen om met stress om te gaan. Dit werkboek bevat 40 activiteiten waarvan bewezen is dat ze stress bij tieners verminderen. Elke activiteit is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en zorgvuldig afgestemd op tieners. € 20,- | 160 pagina’s

Steven Pont

Sociaal? Vaardig! Na een heldere en toegankelijke introductie op de sociaal-emotionele ontwikkeling gaat Pont in acht hoofdstukken in op de acht belangrijkste vaardigheden. Elk hoofdstuk bevat een concrete casus, ontwikkelings-psychologische achtergronden en praktische interventies die ouders en leerkrachten in het dagelijkse gezinsleven of in schoolsituaties kunnen integreren. De interventies en casussen zijn afgestemd op kinderen van vier tot twaalf jaar oud. € 20,- | 144 pagina’s

Michael A. Southam-Gerow

Emotieregulatie bij kinderen en adolescenten Met behulp van de modules uit dit boek kan iedere professional, ongeacht zijn of haar theoretische oriëntatie, kinderen en adolescenten helpen om essentiële emotieregulatievaardigheden te ontwikkelen. € 30,- | 304 pagina’s


Depressie en trauma Instrumenten Traumasymptomen bij jonge kinderen De TSCYC biedt inzicht in de aanwezigheid en ernst van posttraumatische symptomen en andere problemen die het gevolg kunnen zijn van een trauma. • Resultaat met scores voor traumagerelateerde klachten: PTSS-symptomen,

emotionele problemen en gedragsproblemen

• Voor kinderen van drie tot en met twaalf jaar • Geeft een indicatie voor het vaststellen of onderbouwen van een PTSS-diagnose • Zowel digitaal als op papier beschikbaar

“Geeft een goed beeld van de verschillende traumasymptomen”

Seksueel gedrag bij jonge kinderen De CSBI brengt seksueel (afwijkend) gedrag in kaart bij kinderen die misbruikt zijn of bij wie een vermoeden van seksueel misbruik bestaat. • Rapporteert scores voor ontwikkelingsgerelateerd seksueel gedrag

en seksueel gedrag dat gerelateerd is aan seksueel misbruik

• Voor kinderen van twee tot en met twaalf jaar • Geeft een beeld van de mate waarin het seksuele gedrag van een kind

(ab)normaal is

Depressie bij kinderen en jongeren De CDI-2 is een betrouwbare en valide vragenlijst die screent op depressieve symptomen bij kinderen en jongeren. • Geeft een indicatie van de ernst van depressiesymptomen • Voor kinderen en jongeren van acht tot en met eenentwintig jaar • Zelfrapportage en ouderrapportage • Zowel digitaal als op papier beschikbaar


Depressie en trauma Boeken Phyllis Booth, Ann Jernberg

Theraplay

Theraplay is een revolutionaire toepassing van de gehechtheidstheorie in de klinische praktijk. Theraplay is een intensieve, kortdurende behandelmethode die interactief, fysiek, speels en leuk is. Aan de hand van spel leren kinderen hoe zij beter kunnen communiceren met hun ouders. Hierdoor wordt de band tussen ouders en kind verstevigd en ontwikkelen kinderen vertrouwen en zelfvertrouwen. In een heldere en overtuigende stijl én aan de hand van sprekende voorbeelden laat Booth zien hoe deze creatieve en speelse behandeling zelfs de meest problematische kinderen en gezinnen kan helpen. Theraplay is niet alleen bruikbaar bij hechtingsproblemen, maar ook voor kinderen met ADHD en ODD. € 35,00 | 304 pagina’s

Lawrence Shapiro, Robin Sprague

Werkboek ontspanning voor kinderen Een ideaal boek om kinderen met angst en stress te helpen tot rust te komen. Het is ook zeer geschikt voor kinderen met ADHD, explosief en impulsief gedrag en impulsproblemen. Dit boek bevat 55 activiteiten om te leren ontspannen. € 20,- | 144 pagina’s

Marinus van Ijzendoorn, Marian Bakermans-Kranenburg

Gehechtheid en trauma

Een ideale wegwijzer voor professionals over de diagnostiek en behandeling van hechtingsproblemen die veroorzaakt zijn door trauma’s. Met informatieve casussen uit de klinische praktijk. € 30,- | 120 pagina’s


Digitaal testen Het Hogrefe testsysteem (HTS 5) Het Hogrefe Testsystem (HTS 5) is het online platform waarmee de tests en vragenlijsten van Hogrefe kunnen worden afgenomen. Door via internet in te loggen kunt u een testsessie online klaarzetten voor de testnemers. U kunt een link naar de testnemer sturen om een testsessie zelfstandig thuis te maken, of een testsessie via uw eigen computer aanbieden als de testnemer bij u langskomt. Na afloop van de testsessie produceert HTS 5 voor u direct een kant-en-klaar testrapport. HTS 5 is platform onafhankelijk en kan dus worden gebruikt op verschillende computers en tablets met zowel Mac, Linux als Windows besturingssystemen.

Digitaal testen Het Hogrefe Testsystem (HTS 5) is het online platform waarmee de tests en vragenlijsten van Hogrefe kunnen worden afgenomen. De uitslagen van een test of vragenlijst worden getoond in de vorm van een rapport. Elke test of vragenlijst heeft tenminste Door via internet in te loggen, kunt tests online klaarzetten voor de kandidaten. een rapport waarin de scores uoverzichtelijk worden weergegeven op schaal- en itemniveau. Veel van onze tests en vragenU kunt een link naar de kandidaat sturen om de test zelfstandig in te vullen, of lijsten hebben daarnaast rapporten waarin deze scores uitgebreid worden toegelicht, geïnterpreteerd of beschreven voor deze aanbieden als de kandidaat langskomt. Na afloop produceert HTS 5 voor u een specifieke doelgroep. een kant-en-klaar testrapport, met uitgebreide schaalinformatie en -scores.

Extraversie Bevolking Nederland, mannen en vrouwen - Stanine-score (5+2z) Ruwe score Normscore

Ontbrekende score

Betrouwbaarheidsinterval

144 4 0

[3 - 5]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Met het begrippenpaar extraversie - introversie wordt een naar buiten respectievelijk naar binnen gerichte energie, aandacht en oriëntatie aangeduid. Sommige van de contrasten tussen extraversie en introversie mogen vreemd lijken. Onderzoek ondersteunt de opvatting dat introverte mensen niet zozeer het tegenovergestelde van extraverte mensen laten zien maar de afwezigheid van uitgesproken extraverte kenmerken. Het domein bestaat uit de volgende zes facetten: Hartelijkheid, Sociabiliteit, Dominantie, Energie, Avonturisme, Vrolijkheid .

Enkele voordelen van HTS 5

• Tijdwinst: altijd met één klik een basisrapport van de scores • Klaarzetten, invullen en bekijken van tests kan overal Artikelnummer: 5780014

• Makkelijk testresultaten vergelijken Op www.hogrefe.nl vindt u een

Op de hoogte blijven? Schrijf u

•overzicht Gebruiksvriendelijk voor zowel de kandidaat als uzelf van al onze producten in voor onze nieuwsbrief actuele prijsinformatie •met Vermindert de kans op fouten

• Keuze uit meerdere rapporten, zoals het kandidatenrapport van de NEO-PI-3

ummer: 5780015

• Invullen van tests nu ook op Apple en tablets Hogrefe Uitgevers Weteringschans 128 1017 XV Amsterdam info@hogrefe.nl Op de hoogte blijven? Schrijf u Tel: 020- 671 35 43

in voor onze nieuwsbrief.

Op www.hogrefe.nl vindt u een overzicht van al onze producten met actuele prijsinformatie.

Boeken zijn te bestellen via onze website, webshops of de boekhandel.

Boeken zijn te bestellen via onze website of de boekhandel

Profile for Hogrefe Uitgevers

Themafolder voor kinderen en jongeren  

Themafolder voor kinderen en jongeren  

Advertisement