Page 1

2013 2014

CREATING TOMORROW

SOCIAAL PEDAGOGISCHE 足HULPVERLENING HVA Maatschappij en recht

VOLTIJD


HVA Maatschappij en recht

SOCIAAL PEDAGOGISCHE HULPVERLENING Onze samenleving is complex en veeleisend. In alle lagen van de bevolking, in alle culturen en op elke leeftijd kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor mensen het – tijdelijk – niet alleen kunnen en ondersteuning of verzorging nodig hebben. De oorzaken variëren van een beperking tot psychische, justitiële- en of opvoedkundige- problemen.

Waarom Sociaal Pedagogische Hulpverlening? Om aan de opleiding SPH te beginnen, heb je een groot inlevingsvermogen, betrokkenheid en doorzettingsvermogen nodig. Integriteit en gevoel voor rechtvaardigheid zijn net zo belangrijk. Al tijdens je opleiding kom je in aanraking met de Amsterdamse grootstedelijke problematiek.

Waarom bij de HvA? >>

>>

>>

>>

>>

Als afgestudeerd SPH’er kun je gezinnen ondersteunen, werken in de jeugdzorg of jongerenwerk of met mensen met een verstandelijke beperking werken. Ook kun je werken in de geestelijke gezondheidszorg, reclassering, vrouwenopvang, ouderen zorg, verslavingszorg of (jeugd)gevangenissen.

>>

een multiculturele doelgroep en studentenpopulatie; uitgebreide contacten met het werkveld en een groot stageaanbod; samenwerking met de Universiteit van Amsterdam; mogelijkheden voor studie in het buitenland; veel keuzevrijheid in de minor; toegankelijk docententeam.

Het onderwijs bij Sociaal Pedagogische Hulpverlening De opleiding SPH is competentiegericht. Een competentie is een combinatie van kennis, vaardigheden en houding. Voor het onderwijs betekent competentiegericht zijn dat het leren zo veel mogelijk verbonden wordt met de beroepspraktijk.


Naast het ontwikkelen van theoretische kennis werk je dus ook aan praktische vaardigheden en een professionele houding. In het onderwijsprogramma geeft SPH vorm aan de wisselwerking tussen praktijk en theorie door projectgroepen te laten werken aan opdrachten uit de praktijk. Natuurlijk leveren ook de verplichte stages een belangrijke bijdrage aan de wisselwerking tussen theorie en praktijk. SPH kent verschillende onderwijsvormen. In hoorcolleges wordt theorie gegeven in

een collegezaal. In een projectgroep, die meestal uit zes studenten bestaat, pak je een fictief praktijkprobleem aan met behulp van literatuuronderzoek. Daarnaast zijn er practica waarin je leert handelen in de praktijk. De docenten van de opleiding SPH zijn betrokken bij de opleiding en de studenten en hebben ervaring met alle aspecten van het beroepsveld. Daarnaast krijg je regelmatig gastlessen van externe professionals om kennis te maken met actuele inzichten uit het werkveld.


HVA Maatschappij en recht

Excellentieprogramma

Minor

Extra gemotiveerde en getalenteerde studenten die graag een uitdaging aangaan, kunnen hun studietraject verzwaren door een excellentieprogramma te volgen.

Een minor is een samenhangend keuzeprogramma van een half jaar (30 studiepunten), dat je volgt in het laatste jaar van de opleiding. De minor heeft als doel je kennis te verbreden of te verdiepen en sluit daarmee aan bij je ambities en mogelijkheden tot persoonlijke profilering. Je kunt een minor volgen bij SPH, maar je kunt ook kiezen voor een minor bij een andere gerelateerde opleiding.

Dit traject begint met het Studium Excellentie, een oriÍnterend programma in het eerste en tweede studiejaar. Je krijgt in die twee jaar de kans om te ontdekken wat je (verborgen) talenten zijn. Het Studium Excellentie krijgt een vervolg in het Honourstraject in het derde en vierde jaar. Het Honourstraject is uitsluitend toegankelijk als je in de eerste twee jaar van de opleiding hebt laten zien dat je over bijzondere talenten beschikt, bijvoorbeeld doordat je met succes het Studium Excellentie hebt afgerond. Een afgerond excellentieprogramma levert een apart certificaat op naast je diploma en is uiteraard een plus op je cv, maar je haalt daarmee ook het beste uit jezelf en de opleiding. Meer informatie over het excellentieprogramma vind je op www.hva.nl/sph-excellentie.

Interessante minoren bij SPH zijn: Jeugdzorg en Hulpverlening; >> Mensen met een Verstandelijke Beperking; >> Werken in Gedwongen Kaders; >> Huiselijk en Seksueel Geweld. >>

Bekijk alle minoren op www.minoren.hva.nl.


Naar het buitenland In het derde jaar kun je een stage doen in het buitenland. Ons International Office onderhoudt contacten met ruim dertig hogescholen en universiteiten in Europa. Ook buiten Europa zijn stages mogelijk. Er zijn contacten met Suriname, IndonesiĂŤ, de Nederlandse Antillen, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten. Behalve de stage in het derde jaar kun je ook de externe opdracht in het vierde jaar in het buitenland uitvoeren. Afhankelijk van de opdracht varieert je verblijf in het buitenland van een tot drie maanden. Een studieperiode in het buitenland verdiept je studie en verrijkt je persoonlijkheid. Het levert je meer op dan studiepunten alleen: kennis van andere benaderingswijzen, een andere taal en cultuur en internationale contacten bijvoorbeeld. Het heeft ook meerwaarde voor jou persoonlijk: je wordt zelfstandiger, flexibeler, doortastend en je doet nieuwe ervaringen op.

De HvA ondersteunt je bij het maken van een keuze als je in het derde of vierde jaar naar het buitenland wilt. Kijk op www.hva.nl/studeren/buitenland voor meer informatie.

Studieloopbaanbegeleiding Vanaf de eerste dag van je opleiding krijg je een studieloopbaanbegeleider (SLB’er) toegewezen. Je SLB’er is je mentor. Hij of zij begeleidt je tijdens de studie en leert je een professionele (leer)houding te ontwikkelen, keuzes te maken, doelen te stellen, kansen te benutten en te reflecteren. Bij de studieloopbaanbegeleiding in het eerste jaar wordt gewerkt met specifieke instrumenten. Voor aanvang van de opleiding krijg je een studiekeuzegesprek, vervolgens worden met de talentfinder je sterke en zwakke punten in kaart gebracht, maak je een persoonlijk ontwikkelingsplan en hou je een portfolio bij. Ook krijg je studietaken zoals het opstellen van een studieplanning.

Opleidingscommissie In de opleidingscommissie zetten studenten uit verschillende studiejaren en docenten zich in om de kwaliteit van de opleiding te bewaken. De commissie adviseert de opleidingsmanager over onderwerpen als: >> het opleidingsprogramma en roostering van de vakken; >> onderwijsvormen (werkgroepen, hoorcolleges, projectmatig werken); >> studielast; >> toetsing (tentamenvormen, regels); >> assessments (inhoud, ervaringen, beoordelingen); >> resultaten van evaluaties.


HVA Maatschappij en recht

Studieprogramma Studiepunten De opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening bestaat uit 240 studiepunten, verdeeld over vier jaar. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd, die je kunt besteden aan bijvoorbeeld lesvoorbereidingen, onderwijs, het maken van opdrachten, tentamengericht leren en het afleggen van toetsen. De meeste studieonderdelen hebben een studiebelasting die varieert van één tot zeven studiepunten. De gehele bacheloropleiding telt 240 studiepunten.

Per jaar besteed je dus ongeveer 1680 uur aan je studie. In de eerste twee studiejaren volg je ongeveer achttien uur onderwijs onder begeleiding van docenten. De overige uren ben je zelfstandig – individueel of in groepsverband – met je opleiding bezig. Om je propedeuse te halen, moet je 60 studiepunten hebben behaald. Haal je minder dan 50 studiepunten in het eerste studiejaar, dan krijg je een bindend afwijzend studieadvies (BAS) en kun je de opleiding niet voortzetten aan de Hogeschool van Amsterdam.

Studieprogramma propedeuse

Integraal

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Project Drop out

Project Doelgroepen incl. AVV

Inleiding Methodiek SPH

Project Individueel Keuze toolkit: methode SPH

Conceptueel

Inleiding Theorie SPH

Inleiding Psychologie

Inleiding Ontwikkelingspsychologie

Inleiding Onderzoek

Inleiding Pedagogiek Werkervaring

Stagevoorbereiding en -begeleiding

Stage en Stagebegeleiding

Stage en Stagebegeleiding

Stage en Stagebegeleiding

Vaardigheden

Basisvaardigheden

Werken in en met Groepen

Observeren en Rapporteren

Interculturele Communicatie

Beeldende Vorming, Sport en Spel, Drama en Muzisch keuzevak Studieloopbaanbegeleiding Keuzevakken

Studieloopbaanbegeleiding

Gespreksvaardigheden 1

Studieloopbaanbegeleiding

Studieloopbaanbegeleiding

Studieloopbaanbegeleiding

Keuzevak

Kijk voor het aantal contacturen van het eerste studiejaar op www.hva.nl/sph onder Studieprogramma. Daar vind je ook het studieprogramma van het tweede, derde en vierde jaar.


Hoe ziet een onderwijsweek eruit? Dag Maandag

Dinsdag

Vak

Tijdsduur

Hoorcollege Inleiding Theorie SPH

2 lesuren

Practicum Audiovisuele Vorming

2 lesuren

Practicum Basisvaardigheden

3 lesuren

Practicum Beeldende Vorming

3 lesuren

Woensdag

Halve dag stage

4 lesuren

Donderdag

Studieloopbaanbegeleiding

2 lesuren

Hoorcollege Inleiding Pedagogiek

2 lesuren

Stagebegeleiding

2 lesuren

Projectbegeleiding

2 lesuren

Vrijdag

Verschillen SPH en MWD Een verwante opleiding is Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD). De opleidingen hebben raakvlakken, maar ook duidelijke verschillen. Hieronder zie je een lijstje met verschillen tussen het beroep van maatschappelijk werker en sociaal pedagogisch hulpverlener. Maatschappelijk werker

Sociaal pedagogisch hulpverlener

Werkt vanuit een instelling/team om mensen te ondersteunen zodat zij op hun eigen wijze kunnen functioneren in de maatschappij.

Werkt in de leefomgeving van een groep cliĂŤnten.

Biedt ondersteuning meestal in de vorm van een aantal gesprekken.

Maakt deel uit van het dagelijks leven van de cliĂŤnt; gaat langdurige relaties aan.

Voert gesprekken, gaat op huisbezoek, inventariseert problemen, adviseert, biedt ondersteuning en kan beslissend optreden.

Heeft veel kennis van psychiatrische stoornissen, psychologische en pedagogische problemen.

Rapporteert, adviseert, bemiddelt, behartigt belangen, ondersteunt.

Houdt zich bezig met woonbegeleiding, dagbesteding, therapeutische ondersteuning, begeleiding en opvoeding.


HVA Maatschappij en recht

Na je opleiding Wat ben je als je de opleiding hebt afgerond? Als je de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening met goed gevolg hebt afgerond, mag je de titel Bachelor of Social Work (BSW) voeren. Met dit diploma ben je van harte welkom bij veel instellingen in de hulpverlening. Meer informatie over de bachelortitel vind je op www.hva.nl/bama onder Bachelors.

Wil je weten wat deze functies inhouden? Kijk dan op www.hva.nl/sph onder Beroepen/ werkveld.

De arbeidsmarkt SPH leidt op voor een breed werkveld. Je kunt bij instellingen in diverse functies werken. Daarnaast werken SPH’ers in sectoren zoals de jeugdzorg, de gehandicaptenzorg, de GGZ, de maatschappelijke opvang, de verslavingszorg, de justitiële jeugdzorg, de ouderenzorg, maar ook bijvoorbeeld in ziekenhuizen als pedagogisch medewerker.

Wat voor werk ga je doen? Als sociaal pedagogische hulpverlener kan je mensen zowel individueel als in groepen begeleiden. Ook mensen die nog (voor een deel) thuis wonen of mensen die, al dan niet gedwongen, opgenomen zijn in een instelling. Het werkveld van Sociaal Pedagogische Hulpverlening is dus heel breed.

Voorbeelden van functies De volgende beroepen kunnen op je visitekaartje staan: >> sociotherapeut; >> groepsleider; >> ambulante hulpverlener; >> woonbegeleider; >> orthopedagogisch begeleider; >> penitentiair inrichtingswerker; >> pedagogisch medewerker; >> gezinsbegeleider.

Als afgestudeerd sociaal pedagogische hulpverlener kun je in deze sectoren werkzaam zijn in het uitvoerende werk. Na een aantal jaren werkervaring met cliënten kun je dit ook combineren met een leidinggevende functie. Het beroepsperspectief voor de afgestudeerde SPH’er staat op dit moment zwaar onder druk door de huidige bezuinigingen. Ongeveer 60% van de afgestudeerden komt eerst terecht in een functie op mbo-niveau om vervolgens na gebleken geschiktheid door te stromen naar een hbo-functie. We kunnen niet met zekerheid zeggen hoe lang deze situatie aanhoudt.


HVA Maatschappij en recht

STUDIEKEUZE DE HVA HELPT JE OP WEG Een studie kiezen is niet eenvoudig. Er zijn zo veel mogelijkheden dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. De Hogeschool van Amsterdam helpt je graag om een opleiding te kiezen waar je op je plaats bent. Met behulp van een studiekeuzestappenplan zetten we je op het spoor van een passende opleiding. Het studiekeuzestappenplan bestaat uit vier stappen: 1. Ken jezelf Dit is de belangrijke eerste stap. Jij bent het uitgangspunt. Jouw kwaliteiten, eigenschappen en interesses wil je terugzien in de opleiding van je keuze. 2. Oriënteer je Met je persoonlijke profiel in je achterhoofd ga je op zoek naar opleidingen. Welke opleidingen passen bij jou? En vooral in actie komen: websites raadplegen, brochures aanvragen en open dagen bezoeken.

Open dagen Op de open dagen geven we een realistisch en duidelijk beeld van de opleiding. Bezoek een open dag en ervaar de sfeer van de opleiding en van de Hogeschool van Amsterdam. Tijdens de open dag kun je praten met studenten en docenten en kun je voorlichtingsrondes bijwonen waarin alle aspecten van de opleiding aan bod komen. Er is een studiekeuzeplein ingericht waar je interessetesten kunt doen en kunt praten met studenten en een studiekeuzecoach. >> Zaterdag 10 november 2012 10.00 – 14.00 uur >> Zaterdag 19 januari 2013 10.00 – 14.00 uur >> Zaterdag 16 maart 2013 10.00 – 14.00 uur >> Dinsdag 23 april 2013 18.00 – 21.00 uur Kijk op www.hva.nl/opendag voor actuele informatie en aanmelden.

Meelopen 3. Verdiep je Uit je oriëntatiefase komen een paar opleidingen die je verder onderzoekt door mee te lopen of proef te studeren. Een gesprek met studenten op een open dag of een proefles kunnen je ook verder helpen.

Als je de open dag van Sociaal Pedagogische Hulpverlening hebt bezocht en je zit in het laatste jaar van je opleiding, dan kun je een dag met een student meelopen bij de opleiding. Je kunt je hiervoor aanmelden via de website. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.hva.nl/meeloopdagen.

4. Kies! Weeg de alternatieven goed tegen elkaar af. Luister naar je verstand én je gevoel en maak de keuze.

Toelatingseisen

Meer informatie over studiekeuze en het studiekeuzestappenplan vind je op www.hva.nl/hulpbijstudiekeuze.

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je beschikt over een havo-, vwo- of mbo-4diploma. Kijk voor meer informatie op www.hva.nl/sph onder Toelatingseisen.

Praktische zaken


Heb je niet de juiste vooropleiding en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je deelnemen aan de 21+ toelatingsexamens in de vakken Nederlands, Engels, Geschiedenis en Maatschappijleer. Kijk voor informatie over de 21+ toelatingsexamens op www.hva.nl/21_toets. Om je goed voor te bereiden op de examens biedt Dienst Studentenzaken een aantal voorbereidende cursussen aan. Zo’n cursus ondersteunt en stimuleert je bij het leren van de lesstof voor de 21+ toelatingsexamens. Kijk voor meer informatie over de cursussen op www.sz.hva.nl.

Aanmelden Aanmelden voor Sociaal Pedagogische Hulpverlening doe je op www.studielink.nl. Kijk voor meer informatie over de aanmeldprocedure op www.hva.nl/sph onder Aanmelden. We raden je aan om je vóór 1 mei 2013 aan te melden.

Studiekosten Informatie over het collegegeld vind je op www.hva.nl/collegegeld. Houd ook rekening met studiekosten voor boeken en readers; deze kosten zijn ongeveer € 500,- in het eerste studiejaar.

LOCATIE AMSTELCAMPUS De opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening verhuist met ingang van het studiejaar 2013-2014 naar het MullerLulofshuis op de Amstelcampus. Deze campus, die op dit moment gebouwd wordt door de Hogeschool van Amsterdam, is een nieuwe unieke leer- en werkomgeving. In de Amstelcampus komt studeren, werken, wonen en recreëren samen.

Om optimaal gebruik te maken van de werkplekken op de Amstelcampus is het noodzakelijk dat je over een laptop beschikt. Kijk voor meer informatie over de Amstelcampus op www.amstelcampus.com.

Studiekeuzegesprek SPH voert met elke nieuwe student een studiekeuzegesprek. Kijk voor meer informatie op www.hva.nl/sph onder Toelatingseisen. Je kunt je op deze website ook aanmelden voor een gesprek.

MEER WETEN? Heb je na het lezen van deze brochure nog vragen over studeren aan de Hogeschool van Amsterdam of over de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening, dan kun je bellen met Studievoorlichting van de HvA op werkdagen van 09.30 tot 16.00 uur op 020 - 599 54 22 of e-mailen naar studievoorlichting@hva.nl.


HVA Maatschappij en recht

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

OB-113-12

Hogeschool van Amsterdam Maatschappij en Recht Sociaal Pedagogische Hulpverlening Wibautstraat 80-86 1091 GP Amsterdam www.hva.nl/sph

Sociaal Pedagogische Hulpverlening studeren aan de Hogeschool van Amsterdam, HvA  

Sociaal Pedagogische Hulpverlening studeren aan de Hogeschool van Amsterdam, HvA

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you