Page 1

JAAR IN BEELD

WWW.HU.NL/JAARVERSLAG2012

2012


JAAR IN BEELD 2012 Het jaar 2012, wat bracht het ons in vogelvlucht? Allereerst waren daar de prestatieafspraken die met het kabinet zijn gemaakt. In overleg met medewerkers en studenten heeft de HU haar ambities op een aantal verplichte en facultatieve terreinen, zoals studiesucces en kwaliteit, geformuleerd. De Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek beoordeelde het voorstel van de HU in september als zeer goed, onder meer omdat de HU er in is geslaagd sterke ambities te tonen zonder het realiteitsgehalte uit het oog te verliezen. Vanwege de kwaliteit van het voorstel vindt de reviewcommissie bovendien dat Hogeschool Utrecht in aanmerking komt voor extra profileringsbudget. Met deze realistische uitgangspunten verlegt de organisatie de horizon van Koers 2012+ naar een perspectief op de langere termijn. Het jaar stond ook in het teken van de instellingsaccreditatie. De organisatie en uitvoering van de interne kwaliteitszorg en de manier waarop de HU bezig is met het doorvoeren van verbeteringen, hebben de commissie vertrouwen gegeven. De commissie kwam bij haar oordeel tot een aantal mogelijke verbetermaatregelen, die binnen Hogeschool Utrecht werden herkend. Herkend, omdat de HU deels al was gestart met de

betreffende verbeteringen en deels een stimulans zag enkele nog niet gestarte verbetermaatregelen ten behoeve van de onderwijskwaliteit versneld te initiĂŤren. Deze, ook voor de toekomst, zeer belangrijke mijlpalen, had de hogeschool niet kunnen bereiken zonder de tomeloze inzet van haar medewerkers en studenten. Zij zorgen dat de HU haar onderwijs verder kan vernieuwen, de flexibiliteit kan vergroten, de verbondenheid van onderwijs, onderzoek en de praktijk kan versterken en een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkelingen in de regio. Het College van Bestuur dankt de medewerkers voor hun enthousiasme en inzet en de vele stakeholders van Hogeschool Utrecht voor de samenwerking in het afgelopen jaar. Ga voor het volledige jaarverslag naar www.hu.nl/jaarverslag2012.


VERBINDING ONDERWIJS MET ONDERZOEK Als University of Applied Sciences streeft de HU ernaar dat het onderzoek een steeds stevigere plaats binnen het onderwijs krijgt en een goede verbinding en uitwisseling met de beroepspraktijk heeft. In het afgelopen jaar is flink ingezet op kwaliteit en het volume in het onderzoek. Door met de vier speerpunten aan te sluiten op het topsectorenbeleid van de overheid en de regionale agenda, brengt de HU focus aan in haar activiteiten. Het speerpunt Creatieve industrie kreeg in 2012 voor de komende vier jaar subsidie toegekend voor een op te richten Centre of Expertise.

Geri Bonhof, voorzitter van het College van Bestuur van de HU, en Hans Amman, lid van het College van Bestuur van de UU, huldigden de Olympische en Paralympische medaillewinnaars van de HU en de UU. Alle winnaars kregen een vaas en gezamenlijk een laurierboom, het symbool voor overwinning, die in de Botanische Tuinen is geplant.

hu_fojv_0513_tc

SAMENWERKING MET PARTNERS EN HERHUISVESTING OP HET UTRECHT SCIENCE PARK In 2012 zijn de herhuisvestingsplannen vastgesteld. De Utrechtse onderwijslocaties van de hogeschool zullen de komende jaren, ook inhoudelijk, gebundeld worden op het Utrecht Science Park (De Uithof). Een plek waar onderwijs, onderzoek en praktijk steeds dichter bij elkaar komen, mede door de komst en groei van belangrijke partnerinstellingen en bedrijven zoals de UU, TNO, het researchlab van Danone, het RIVM en UMC Utrecht. De herhuisvesting gaat gepaard met een nieuwe bedrijfsvoering en zal kostenbesparend werken; geld dat gestoken zal worden in het primaire proces: onderwijs en onderzoek.

In Utrecht werd de Regiotour Utrecht geopend, een evenement waarbij koplopers op het gebied van duurzaamheid in de spotlights werden gezet. Commissaris van de Koningin Robbertsen presenteerde de Solar Truck; een auto die volledig op zonneenergie rijdt, gemaakt door studenten van Hogeschool Utrecht.


STUDIESUCCES

Studenten van de minor Railtechniek namen een kijkje bij de verbouwing van Amsterdam CS en brachten een bezoek aan de Noord/Zuidlijn.

De HU blijft zich inzetten voor verbetering van het studiesucces van haar studenten. De hogeschool biedt mogelijkheden voor studenten tot versnellen, inhalen en excelleren. Hogeschoolbreed is in 2012 gewerkt aan de verbetering van de onderwijsdialoog en studentbegeleiding, de informatievoorziening en roostering plus de transparantie van toetsing en beoordeling. Er is een lichte stijging van de tevredenheid van studenten over de studie. Het arbeidsmarktperspectief voor studenten aan de HU stak in 2012 positief af ten opzichte van andere, vergelijkbare hogescholen.

LEVEN LANG LEREN Met masters, deeltijd bachelors, trainingen en cursussen, leidde de HU in 2012 ongeveer twintigduizend werkende professionals op. De HU richt zich op de gehele leerloopbaan van de professional, waarin een onderzoekende en ondernemende houding wordt aangeleerd. Het concept ‘leven lang leren’ maakt een essentieel onderdeel uit van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de HU, voor de verbinding met de markt en het beroepenveld en voor de innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk. De studentenaantallen bij de onbekostigde masters groeiden met vijf procent, een prestatie van formaat. Het aantal deelnemers in de deeltijd bachelors en bekostigde masters blijft echter dalen. Belangrijke reden is dat deze opleidingen niet altijd voldoende aansluiten bij de wensen en behoeften van professionals. Daarom is in 2012 gestart met het herontwerpen van de bijna 70 opleidingen. Tevens is begonnen met herijking van het assortiment van cursussen, zodat het beter aansluit bij de kennisorganisatie die de HU is. Dat heeft ertoe geleid dat een deel van het aanbod is vervallen en een deel nieuw aanbod is of wordt ontwikkeld.

Speciaal voor vwo’ers zetten de UU en de HU vier jaar geleden de eerste academische pabo op; de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO). In 2012 studeerde de eerste lichting van 31 academische leerkrachten voor het basisonderwijs af. Staatssecretaris Halbe Zijlstra reikte het eerste diploma uit.


AANTAL INGESCHREVEN STUDENTEN 35.387 40.000

323 277

35.000

37.745

38.082

6.643

423 5.612 4.694

3

6.780

70

6.000 5.000

76 1256

1234

1297

3341

3414

3914

1183

1194

1078

2008

2009

2010

84 1323

7.473 288 1330

4052

4511

1321 20 2011

1194 150

2.000 1.000 26.185

26.884

26.782

24.271

26.560

0

2012

Associate Degree

10.000

-

7.000

3.000

20.000

5.000

6.324

4.000

25.000

15.000

5.975

8.000 509

6.977

5.758

35.201

356

7.169

30.000

36.645

AANTAL DIPLOMA'S

A

Bachelor Dt en Du 3.345

3.546

3.484

325

714

715

2008

2009

2010

Bachelor Voltijd 2.976 766

2011

2.715 809

Master bekostigd Master onbekostigd

2012

Door demografische ontwikkelingen stabiliseert de instroom van studenten naar het hoger onderwijs. Bovendien heeft de HU gekozen voor kwaliteit boven kwantiteit, zodat er is voorzien in een beperkte daling van het studentenaantal. Net als in 2011 daalde het aantal ingeschreven studenten aan de HU. Deels ten gevolge van de - in 2012 nog actuele langstudeerdersmaatregel en deels een bewuste keuze. Door onder andere het inzetten van de numerus fixus en het voeren van intakegesprekken wil de HU de juiste student op de juiste plek krijgen. De daling van het aantal associate degreestudenten is bewust bewerkstelligd, omdat deze past in de afbouwstrategie.

In 2012 zijn er 7.473 studenten afgestudeerd, waarmee de HU substantieel heeft bijgedragen aan de arbeidsmarkt in de regio. Eén op de vijf uitgereikte diploma’s was een masters’ degree, dit aandeel blijft een onderscheidend kenmerk van de HU.


B

BACHELOR STUDIESUCCES NA 5 JAAR

65% 60% 55%

Landelijk HU Randstadhogescholen

50% 45%

cohort 2003

cohort 2004

cohort 2005

cohort 2006

STUDENTTEVREDENHEID Met onder meer de vorming van docententeams, het stroomlijnen van de ondersteunende diensten en de aandacht voor studieloopbaanbegeleiding, heeft de HU afgelopen jaren hard gewerkt aan de studenttevredenheid en de positie van haar opleidingen in de verschillende rankings. De tevredenheid, gemeten in de Nationale Studenten Enquête (NSE), liet afgelopen jaar wat betreft de inhoud van de opleiding, de kwaliteit van docenten en de aansluiting op het beroepenveld, een voorzichtige trend naar boven zien. Als het gaat om het onderwijs aan professionals blijkt uit de Keuzegids Masters 2013 dat de HU het van de grootste hogescholen opvallend goed doet. Uit de enquête onder afgestudeerden (de HBO-Monitor) blijkt dat de HU op facetten als tevredenheid, kwalificatieoutput (hoe goed ben je voorbereid?) en allocatie (waar kom je terecht?) op het landelijk gemiddelde scoort. Op het onderdeel extern rendement (wat levert het op?) scoort de HU zelfs bovengemiddeld. De HU is trots op de tevredenheid van haar alumni en hoopt ze in de toekomst weer te verwelkomen in het kader van een leven lang leren.

De hogeschool als geheel presteert wat betreft rendement steeds meer richting het sectorgemiddelde; in 2009 bedroeg het verschil 3,8, in 2010 3,2 en in 2011 was dat nog 2,9. Ten opzichte van de Randstadhogescholen presteert de HU goed. Het verbeteren van het rendement blijft belangrijk. In de prestatieafspraken zijn daarom ‘uitval uit de instelling’ en ‘rendement’ als indicatoren voor alle opleidingen opgenomen. Dus ook de deeltijd bacheloropleidingen en de bekostigde masteropleidingen.

Sophie Luikinga, studente Life Sciences, is in Australië via een live videoverbinding van Telepresence glorieus geslaagd voor haar afstudeerexamen. Zij is de eerste studente van Hogeschool Utrecht die via de beeldtelefoon op internet haar afstudeerpresentatie heeft gedaan.


ONDERZOEK Domein

Publicaties, rapporten,

Professionele Onderwijs en Wetenschap /

Totaal

praktijk

scholing

onderzoek

572

122

439

1133

872

260

391

1523

286

30

59

375

52

661

65

778

1782

1073

954

3809

(hfd in) boeken, artikelen Lezingen, presentaties, workshops, demonstraties, symposia, congressen/ conferenties, expertmeetings, coaching/intervisie, trainingen/opleidingen Uitingen in media: radio- en tv-interviews, krantenartikelen Bijdragen aan onderwijs en onderwijsmateriaal ba en ma Totaal

De HU zet in op meer volume en massa om het onderzoek een stevigere plaats binnen het onderwijs te geven. In 2012 waren 42 lectoren in zes facultaire kenniscentra aan het werk. Het aantal bij onderzoek participerende studenten steeg van 2.328 in 2011 naar 3.798 in 2012. Het aantal participerende docenten en andere onderzoekers steeg van 219 naar 297. De HU blijft inzetten op kwaliteitsverhoging: in de prestatieafspraken is gesteld dat in 2015 tien procent van de docenten gepromoveerd moet zijn.

Promovendus en docent Roland van de Sande heeft de Anna Reynvaan Wetenschapsprijs gewonnen van het AMC voor zijn onderzoek over het inzetten van de CrisisMonitor, die structureel de toestand en de stemming van een patiĂŤnt polst. Docent Sonja van Hamersveld won de Anna Reynvaan Praktijkprijs.


FINANCIËN 2010

2011

2012

OMZET

¤ 308 MILJOEN

¤ 326 MILJOEN

¤ 314 MILJOEN

RESULTAAT

¤ 25,8 MILJOEN

¤ 12,4 MILJOEN

¤ -3,7 MILJOEN

RENTABILITEIT

8,4%

3,8%

-1,2%

SOLVABILITEIT

41%

45%

45%

LIQUIDITEIT

0,61

1,03

1,09

De HU heeft in 2012 een verlies gerealiseerd van € 3,7 miljoen (begroot verlies € 5,5 miljoen), tegenover een winst in 2011 van € 12,4 miljoen. De daling van de baten is deels te wijten aan een lagere rijksbijdrage in 2012. De lasten zijn grotendeels gestegen door een toename van de personeelskosten van met name tijdelijke medewerkers. De liquiditeit van de HU is toegenomen en de solvabiliteit gelijk gebleven aan 2011. Bij het opstellen van de begroting 2013 is ondanks het onzekere financiële tij vastgehouden aan het uitgangspunt dat er niet

bezuinigd wordt op de kerntaken onderwijs en onderzoek. Het is voor de hogeschool een extra reden om door verbetering van kwaliteit en rendement (minder langstudeerders en minder uitval) en de positieve effecten van het programma Leven Lang Leren, de opbrengsten per student te verhogen. Daarnaast wordt aan de ingezette beweging om meer geld vrij te maken bij de ondersteuning en de beheerslasten, vastgehouden. De gerealiseerde resultaten over 2010 en 2011 bieden ruimte om de kosten van ondersteuning en van beheerslasten gefaseerd op een lager niveau te krijgen.

LEES HET VOLLEDIGE JAARVERSLAG OP ONZE WEBSITE WWW.HU.NL/JAARVERSLAG2012

Jaarverslag 2012  

In het jaarverslag van Hogeschool Utrecht treft u een overzicht van alle behaalde resultaten en ambities.