Page 1

‘ Om de wereld te veranderen, hoef je geen superheld te zijn. Je hoeft geen bergen te beklimmen of zelfs maar te verzetten, je hoeft geen politiek te bedrijven en je hoeft niet de grootste uitvinding sinds het wiel te doen. Talloze onzichtbare helden ver-

Blog van

anderen de wereld namelijk elke dag een beetje. Door middelen tegen ziektes te bedenken. Door schoon drinkwater voor ie­dereen te regelen. Door misdaden te helpen oplossen. Door de wetenschap en de mens stapje voor stapje vooruit te helpen. Vier van hen vertellen je hier hoe zo’n dag eruit ziet. Want wie een opleiding in Applied Sciences doet, heeft alle kans de wereld te veranderen. Doe je mee?

rd ‘t Lam Naam: Gera 1990 tum: 28-06Geboorteda Technology nal Water Internatio Opleiding: aan in de e HBO, bijb ent / stag ud st : ep Bero bediening e bij: Loopt stag

g met het pelijk bezi e 25 jaar? Ho er ov oriënteerd e ge ti l Func naa ­ internatio jn mi e n oi va mo een afronden oeien naar door te gr andplaats functie, om t vaste st me e ti nc fu e) nd ve ge (leiding surfen ss en kite nnis, fitne Hobby’s: Te

07.30 Alweer verslape n, snel even douchen, wat eten en naar de hog eschool. 08.30 Net gearriveerd; voor ik begin, eerst even goed wakke r worden met een kop koffie…. 09.00 Eenmaal op het lab eerst de instal­ latie checken; pH en flu xen kloppen nog allemaal, gelukkig. De tussentijdse meet­ resultaten noteren, hie r en daar nog instellingen verandere n en ondertussen mijn spullen op kantoo r leggen. 09.45 De andere onder zoeksgroepen zijn er ook al, dus het is tij d voor een stukje gezonde concurrentie…. wie o wie heeft het best draaiende onderzoe k? Ik natuurlijk…. 10.15 Lekker bezig me t verslaglegging en de verwerking en interp retatie van de resultaten. Mooi om te zien hoe een verslag zo vorm krijgt. ‘Resultat enverwerking’ klinkt heel mooi. In werkelijk heid is het gewoon stoeien met getallen die allemaal uiteraard net niet kloppen. Maar goed, aan het einde van de rit kom ik er tot nog toe gelukkig uit. 13.00 Pauze, heerlijk op naar de koffie en sandwich. Kan nu helaas niet te lang

s h a k e it b a by ! Een schudmachine is precies wat het woord zegt: een machine die dingen schudt. Het is een instrument waarin bijvoorbeeld erlenmeyers kunnen worden geplaatst, die vervolgens op een bepaalde snelheid en gedurende een bepaalde tijd worden geschud, bijvoorbeeld om stoffen van elkaar te scheiden. Vaak kan ook de temperatuur of de luchtvochtigheid geregeld worden. Het is een stuk makkelijker en vooral ook nauwkeuriger dan zelf met de hand te schudden. Probeer maar eens een half uur op steeds exact dezelfde manier een glas water te schud­ den. Valt nog helemaal niet mee…. shake it baby!

Potenz! pH geeft de zuurgraad van een wate­ rige oplossing weer. De term dateert uit 1909 en is afgeleid van het Duitse woord Potenz (potentie, kracht) en de H voor waterstofionen (H+). De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH die lager is dan 7, basische oplossingen heb­ ben een pH hoger dan 7. De pH-graad die je bijvoorbeeld op gezichtscrèmes of zeep ziet staan (‘nu pH-neutraal!’) is overigens iets anders: die heeft te maken met de zuurgraad van je huid, niet van de oplossing die je op je vel­ letje smeert.

pauzeren want ik heb vanmiddag een vergadering met de on derzoeksbegeleiders, dus ik moet wel het een en ander voor­ bereid hebben. 13.20 Weer inloggen op de pc en snel verder; moet toch telken s weer wennen aan het Engels, dat hier als voertaal wordt gebruikt. 15.20 Begint al flink richting de vergade­ ring te draaien; de alg emene delen van het verslag zijn al aardig klaar, ook al wat definitieve resultaten op orde. Op naar de meeting! 16.20 Net uit de vergad ering; redelijk positieve geluiden van uit de begeleiders gelukkig, maar uiteraard heb ik ook weer flink (verbeter)werk me egekregen. Gelukkig maar, liever nu dan ach teraf. 16.50 Alles opgeruim d, bij de reactor gekeken, pH weer genote erd en de reactor klaargemaakt voor de nacht. 17.20 Stop nu de sleute l in de voordeur thuis, weer een dag flin k productief geweest. Op naar een relaxed avondje thuis!

tier reizen veer drie kwar 08:45 Na onge ggen en Delft. Snel inlo n mailbox aangekomen in m r worden, ij ke ak W n. le ha koffie euwtjes zijn. kijken of er ni en n ke er w or do een extrac­ ning vandaag: an pl de Op 5 09:1 en dat de mee ga ik zorg . tie­proef. Hier n vrijgemaakt de or w stcellen s er st on m enzymen uit gi ik de ginnen, moet Voor ik kan be ggen in een li ze De n. le ha n (gistcellen) op tjes ontdooie r en mogen ne ze ie vr le ia ec sp boratorium. in ons eigen la , kunnen voeren s goed uit te le al ­ Om or 0 vo :3 09 cticum otocollen (pra neem ik de pr . schriften) door n alvast iste chemicalië 09:55 De vere gistcellen op de ontdooide klaarzetten en en. ze koel te houd ijs zetten om !! Gezellig n cafeïneshot! ee t rs ee e. … Zo 10:10 ng aan de koffi met de afdeli e in nt ka de in en met de we echt beginn en nn ku Nu 10:30 n worden gde chemicalië di no e be De f. proe n om een goed n de gistcelle e di en m zy toegevoegd aa en eeëren voor de omgeving te cr . later vrijkomen eerst worden cellen moeten hudmachine. 11:00 De gist een speciale sc et m kt de aa m stukge en en kunnen lwand gebrok ce de n dt lle or ce w st Zo tte gi men. De kapo enzymen vrijko rifuge gedaan nt ce de in gens worden vervol

Blog van

Blog

van

Naam: Nahom e Kri bbe Geboo rteda tum: 30-09 Oplei -1987 ding: Hoger Onder Labor wijs atori um Beroe p: st u d ent / bijba an in stage de be HBO, veili Loopt ging stage bij: DSM Funct ie ov er 25 aan e jaar? en mo Medew lecul erker air o Hobby nderz ’s: v oek oetba l

n grote te scheiden va en m zy en ne ei om kl . (zoals celwand) celonderdelen weer en dus ! Het is lekker d! ij st en Et 5 12:1 eten. een stel buiten gaan we met een paar nog snel naar 12:45 Ik loop e keuken ch is de biolog in e di ’s ga lle co balgek als ik en jn net zo voet werken. Ze zi ussiëren…! wel wat te disc er valt altijd oef. Nu de rder met de pr 13:15 Snel ve willen we ze vrijgemaakt, enzymen zijn ncentreerder oplossing geco de en r de er zuiv maken. jn gereed en De enzymen zi r! aa Kl 5 :1 14 vandaag ;-) sten. Maar niet klaar om te te opgeslagen in sters worden on m De 0 :3 14 or zorgt dat iezer die ervo n de speciale vr De chemicalië abiel blijven. ijn m n ka de enzymen st ik en naar hun plek kunnen terug kan koffie verwerken. Nu n ge in en ek nt aa geen kwaad! in het labjour­ eningen netjes ek nt heb Aa 5 :4 15 ik nog wat ik ders vergeet naal gezet. An gedaan! k opruimen en en de werkple 16:30 Nog ev en spullen mailtjes lezen schoonmaken, or morgen. klaarzetten vo an … naar huis te ga 17:00 Tijd om kt vandaag!!! genoeg gewer

Kan koffie je wakker houden? Test het zelf en ga de strijd aan met een stel schapen op w w w.pro ef.info

rt Naam: Cynthia Zwa 08-1983 Geboortedatum: 24ic sciences Opleiding: Forens h onderzoeker Beroep: Forensisc icon Werkt bij: Forens jaar? Forensisch Functie over 25 heel veel kennis met er oek onderz en ervaring science, lezen, Hobby’s: Forensic films kijken

08.00 Goodm orning! Mijn da g begint met tas(sen) uitpak ken en compu ter starten. Ik heb een tic om veel spullen m et me mee te slepen, met al s gevolg dat ik elke dag twee trappen op en af moet met tw ee tassen en drie mappen in mijn handen . Handig…. Als alle spulle n weer zijn ui tgepakt en op hun plaats ligg en, is de compu ter inmiddels ook wakker. Ee rst mail open en en controle ren op nieuw ­ e berichten. 10.00 Koffie! ! (nou ja, eige nlijk thee), even weg van de computer. Ik ben inmidde begonnen aan ls een marktonde rzoek. Uitzoe­ ken wat wij, al s forensisch in stituut, kunnen betekenen voor een speci­fieke doelgroep. Eventueel kan ik met deze in formatie een training opze tten of aangev en welke forensische w erkzaam hede n van belang kunnen zijn vo or hen. Bij he t uitvoeren va het marktonde n rzoek leer ik veel over deze doelgroep wat ik nog niet wis t. Altijd interessant om tijdens mijn w erk met allerlei nieuw e dingen in aa nraking te komen!

12.00 Lunch. 12.30 Ik ga va nmiddag verd er met het uitwerken van procedures. In het forensi­ sche werkveld is het heel be langrijk dat el procedure op ke een bepaalde manier wordt uitgevoerd en dat die werkw ijze goed vastligt. Alle procedures w orden vastgele zodat ze altijd gd, op dezelfde m anier worden uitgevoerd en de kwaliteit zo gewaarborgd blijft. 16.00 Overle g met een stag iaire van de opleiding Forensic scienc es (dezelfde opleiding als ik heb gevolg d). We praten over wat ze al lemaal heeft ge daan en hoe ze nu verder gaat met haar opdracht. 17.00 Einde van de werkd ag. Alle tassen weer inpakken en de compute r afsluiten. Vandaag was echt een ‘com puterdag’. Niet alle dage n zijn zo; het kan zomaar gebeuren dat ik een hele da g in een labo­ ratorium door breng, of op lo catie een forensisch on derzoek sta ui t te voeren.

kopietje van jezelf Bij het woord sporenonderzoek denkt iedereen gelijk aan vingerafdrukken of DNA-sporen. Maar wist je dat je ongemerkt ook op allerlei plekken zogeheten contact­ sporen achterlaat? Leg de zijkant van je hand maar eens op deze folder, blijf even zo zitten en houd de folder dan eens goed onder het licht. Geen vingerafdruk te zien, maar wel een raar patroon met allerlei lijntjes. Met die afdruk op zich kan een onderzoeker niet zoveel – hij is niet zo uniek als een vingerafdruk – maar de afdruk van jouw huid op het papier (of bijvoorbeeld op tafel) levert wel celmateriaal. Dat bevat relatief weinig DNA en is dus moeilijk te onderzoeken. Moeilijk, maar niet onmogelijk… Je laat dus als het ware overal kleine kopietjes van jezelf achter!

Zelf CSI spelen? Kijk hoe je vingerafdrukken kunt vinden! Bekijk het Youtube-filmpje op w w w.pro ef.info

Een dag uit het leven van - deel 1  

Proef - Een dag uit het leven van studenten Applied Science

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you